Viimeksi julkaistu 9.9.2021 14.09

Toimenpidealoite TPA 64/2021 vp 
Seppo Eskelinen sd 
 
Toimenpidealoite MAL-sopimusjärjestelmän uudistamisesta

Eduskunnalle

Maankäytön, asumisen ja liikenteen (MAL) sopimukset ovat sopimuksia, jotka valtio solmii tällä hetkellä suurimpien kaupunkiseutujen kanssa. Sopimuksilla tuetaan kaupunkien ja kaupunkiseutujen, kuntien sekä valtion välistä yhteistyötä yhdyskuntarakenteen ohjauksessa sekä maankäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamisessa.  

Sopimusten tavoitteena on parantaa kaupunkiseutujen toimivuutta ja kilpailukykyä sekä kuntien tasapuolista kehittämistä. Sopimuksissa määritetään esimerkiksi tavoitteet lähivuosien maankäytön kehittämiselle ja asuntotuotannolle sekä liikenneverkon keskeiset kehittämishankkeet. MAL-sopimuksilla on luotu pitkäjänteisiä kumppanuuksia, joilla on voitu rakentaa yhteistyössä laaja visio seudun kehittämiseksi ja kasvun vahvistamiseksi monella eri sektorilla.  

Tällä hetkellä MAL-sopimusten piiriin ovat oikeutettuja vain yli 100 000 asukkaan kaupunkiseudut, mikä valitettavasti sulkee menettelystä ulos esimerkiksi monia maakuntien keskuskaupunkeja, joiden kehittämisellä ja kasvulla olisi valtaisia positiivia aluepoliittisia vaikutuksia. Asetettu raja sulkee valitettavasti esimerkiksi Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntakeskukset suurelta osin sopimusmenettelyjen ulkopuolelle, vaikka tarve kehitykselle olisi merkittävä ja potentiaali vahva.  

Laajentamalla MAL-sopimusten tekoa myös näiden kaupunkiseutujen kanssa valtio pystyisi entistä vahvempaan ja kunnianhimoisempaan aluepolitiikkaan, kohtuullistamaan asumisen hintaa ja vaikuttamaan muuttoliikkeeseen sekä alueellisen elinkeinopolitiikan, työllisyyden ja hyvän talouskehityksen vahvistamiseen. Tämä on laajassa kuvassa koko maan etu. Suomi tarvitsee menestyäkseen kaikkien alueiden panosta ja elinvoimaa. MAL-sopimusjärjestelmää on laajennettava asteittain sopimusmenettelyn ulkopuolelle jääneisiin maakuntakeskuksiin.  

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin, jotta MAL-sopimusten menettelyä laajennetaan myös alle 100 000 asukkaan kaupunkiseutuihin ja maakuntakeskuksiin, jotta pystymme toteuttamaa entistä laaja-alaisempaa ja vaikuttavampaa politiikkaa alueiden kehityksen vahvistamiseksi ja tätä kautta koko Suomen parhaaksi.  
Helsingissä 9.9.2021 
Seppo Eskelinen sd