Toimenpidealoite
TPA
9
2020 vp
Pia
Kauma
kok
ym.
Toimenpidealoite yksityisen pysäköinninvalvonnan tiukemmasta sääntelystä ja paremmasta valvonnasta
Eduskunnalle
Yksityinen pysäköinninvalvonta on lisääntynyt voimakkaasti viime vuosina. Kiinteistön omistajalla ja haltijalla (KKO: 2011:43) on oikeus määrätä omistamansa tai hallitsemansa alueen käytöstä, jollei sitä ole laissa kielletty. Kiinteistöjen omistajat ja haltijat, mukaan lukien kunnalliset yhtiöt, ovat tehneet sopimuksia pysäköintiyritysten kanssa pysäköinninvalvonnasta. Sopimuksia on tehty muun muassa taloyhtiöille, ostoskeskuksille ja muille kiinteistöjen ja tonttien omistajille ja haltijoille. 
Yksityinen pysäköinninvalvonta ei ole kuitenkaan sujunut täysin ongelmitta. Autoilijat eivät ole kokeneet pysäköintivirhemaksun määräämisen perusteita aina riittävän selkeiksi tai oikeudenmukaisiksi. Maksujen oikaiseminen tai kohtuullistaminen on ollut hankalaa samoin kuin maksujen perintään vaikuttaminen. Oikeuden hakeminen pysäköintivirhemaksun kohtuullistamisesta tai poistamisesta on koettu sekä kalliiksi että hankalaksi ja aikaa vieväksi. Moni on kokenut, että on helpompaa vain maksaa pysäköintivirhemaksu pois kuin lähteä hakemaan siihen muutosta. Kilpailu- ja kuluttajaviraston mukaan on oltava täysin selvää, millaisten ehtojen mukaisesti alueella saa pysäköidä ja mitä ehtojen rikkomisesta seuraa. 
Yksityiselle alueelle pysäköintiä koskevat tieliikennelain 28 §:n säännökset eivät estä kiinteistön omistajaa tai haltijaa määräämillään ehdoilla sallimasta pysäköintiä alueellaan eivätkä siten myöskään sopimasta siitä, millä ehdoilla sen omistamalle alueelle sai pysäköidä ja mitä sopimuksen ehtojen rikkomisesta seuraa. 
Tällä hetkellä ei ole lainsäädäntöä, joka riittävän selkeästi määrittäisi yksityisen pysäköinninvalvonnan säännöt. Yksityistä pysäköinninvalvontaa on yritetty säännellä, mutta esitykset on joko hylätty (kuten HE 223/2010 vp) tai esitys on rauennut vaalikauden päättyessä (HE 79/2012 vp). Yhteistä sääntelyä tarvitaan erityisesti valitusmenettelyihin ja valvontaan. Sääntelyllä voitaisiin välttyä yksityisessä pysäköinninvalvonnassa ilmenneiltä epäkohdilta. 
Pysäköinninvalvonta on ensisijaisesti palvelua, ja valvojat ovat palvelutehtävässä. Valvonnan ei tule olla aggressiivista, ja määrättyjen maksujen tulee perustua yhdenmukaiseen lainsäädäntöön. Hyvällä ja ammattimaisella valvonnalla varmistetaan pysäköinnin ja liikenteen sujuvuus. 
Pysäköinti ja se, miten sen valvonta on hoidettu, vaikuttaa keskeisesti ihmisten arjen sujumiseen. Mikä on kohtuullinen pysäköintivalvontamaksu ja miten paljon oikaisun tai oikeuden hakeminen voi maksaa ollakseen vielä kohtuullista, ovat keskeisiä kysymyksiä. Nämä edellyttävät yhtenäistä ja selkeää sääntelyä. Siitä hyötyisivät autoilijoiden lisäksi myös alalla toimivat yritykset ja palveluita tilaavat organisaatiot. 
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin selkeän ja yhdenmukaisen lainsäädännön luomiseksi yksityiselle pysäköinninvalvonnalle, jotta alalle saadaan tiukempi yhdenmukaisempi sääntely ja parempi valvonta. 
Helsingissä 28.2.2020 
Pia
Kauma
kok
Kari
Tolvanen
kok
Marko
Kilpi
kok
Ilkka
Kanerva
kok
Anna-Kaisa
Ikonen
kok
Saara-Sofia
Sirén
kok
Pihla
Keto-Huovinen
kok
Arto
Satonen
kok
Mia
Laiho
kok
Anne-Mari
Virolainen
kok
Sari
Multala
kok
Heikki
Vestman
kok
Ville
Kaunisto
kok
Timo
Heinonen
kok
Pauli
Kiuru
kok
Sari
Sarkomaa
kok
Viimeksi julkaistu 2.3.2020 17.07