Viimeksi julkaistu 1.11.2021 19.01

Esityslista LiVE 1/2021 vp Liikenne- ja viestintävaliokunta Torstai 4.2.2021 klo 12.00

Paikka: Laki & Pykälä

1.  Nimenhuuto

2.  Päätösvaltaisuus

3.  Säädösehdotusten vaikutusarviointien toteutuminen - nykytila ja kehittämistarpeet

Valiokunnan oma asiaO 48/2019 vp
Muu asiakirja EDK-2021-AK-345781
O_48_2019_TrV_lausuntopyyntö muille valiokunnille_10122020.pdf

Merkitään valiokunnalle jaetuksi: tarkastusvaliokunnan lausuntopyyntö. 

Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan lausunnon antamista varten asiasta: Säädösehdotusten vaikutusarviointien toteutuminen – nykytila ja kehittämistarpeet (O 48/2019 vp, mahdollinen lausunto). Lausunto on annettava tarkastusvaliokunnalle. Määräaika: 12.03.2021. 

Päätetään asian käsittelystä. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi liikenteen palveluista annetun lain, tieliikennelain 155 ja 171 §:n sekä ajoneuvolain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 176/2020 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 45/2020 vp
Muu asiakirja EDK-2021-AK-345751
HE_176_2020_040221_Taksiliitto_lisalausunto.pdf
Muu asiakirja EDK-2021-AK-346305
HE_176_2020_040221_Taksiliitto_täydentävä_lisalausunto.pdf

Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 45/2020 vp on saapunut valiokuntaan. 

Merkitään saapuneeksi Suomen Taksiliiton lisälausunnot. 

Päätetään asian jatkokäsittelystä. 

5.  Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle - Suomen kestävän kasvun ohjelma

Valtioneuvoston selontekoVNS 6/2020 vp
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2021-AK-346752
Valtioneuvoston selonteko eduskunnalle - Suomen kestävän kasvun ohjelma

Esitellään lausuntoluonnos. 

Käydään yleiskeskustelu. 

Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilöautojen romutuspalkkiosta vuosina 2020 ja 2021 annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 257/2020 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-346934
HE 257/2020 vp LiV 04.02.2021 neuvotteleva virkamies Eleonoora Eilittä, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-346810
HE 257/2020 vp LiV 04.02.2021 päällikkö Tuovi Valtonen, Liikenne- ja viestintävirasto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-346809
HE 257/2020 vp LiV 04.02.2021 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-346936
HE 257/2020 vp LiV 04.02.2021 Autoalan Keskusliitto ry Asiantuntijalausunto
AKL, Autotuojat ja -teollisuus ja Suomen Autokierrätys yhteinen lausunto

Asia on saapunut liikenne- ja viestintävaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Asiantuntijat: 

 • neuvotteleva virkamies Eleonoora Eilittä liikenne- ja viestintäministeriöliite
 • päällikkö Tuovi Valtonen Liikenne- ja viestintävirastoliite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • oikeusministeriöliite
 • Autoalan Keskusliitto ryliite
 • Autotuojat ja -teollisuus ryliite
 • Suomen Autokierrätys Oyliite

Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 

 • valtiovarainministeriö

Käydään valmistava keskustelu. 

7.  Valtioneuvoston selvitys: Euroopan komission ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi erityisistä väliaikaisista toimenpiteistä Covid-19-pandemian johdosta koskien eräiden todistusten, lupien ja valtuutuksien voimassaoloa sekä tiettyjen määräaikaisten tarkastusten ja koulutusten lykkäämistä osassa liikennealan lainsäädännössä, asetusta (EU) 2020/698 seuraaville viiteajoille (COM(2021) 25 final)

Valtioneuvoston E-selvitysE 167/2020 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-347110
E 167/2020 vp LiV 04.02.2021 ylitarkastaja Monika Mutanen, liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-346943
E 167/2020 vp LiV 04.02.2021 Liikenne- ja viestintävirasto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-346944
E 167/2020 vp LiV 04.02.2021 Poliisihallitus Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-346811
E 167/2020 vp LiV 04.02.2021 Liikenneturva Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-346945
E 167/2020 vp LiV 04.02.2021 VR-Yhtymä Oy Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-346812
E 167/2020 vp LiV 04.02.2021 Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-346813
E 167/2020 vp LiV 04.02.2021 Autoliikenteen Työnantajaliitto ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-346814
E 167/2020 vp LiV 04.02.2021 Linja-autoliitto Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-346816
E 167/2020 vp LiV 04.02.2021 Suomen Satamaliitto ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-346978
E 167/2020 vp LiV 04.02.2021 Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-346817
E 167/2020 vp LiV 04.02.2021 Suomen Varustamot ry Asiantuntijalausunto

Asiantuntijat: 

 • ylitarkastaja Monika Mutanen liikenne- ja viestintäministeriöliite
 • erityisasiantuntija Elisa Vornanen liikenne- ja viestintäministeriö
 • ylitarkastaja Katja Peltola liikenne- ja viestintäministeriö
 • ylitarkastaja Eeva Asikainen liikenne- ja viestintäministeriö

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • Liikenne- ja viestintävirastoliite
 • Poliisihallitusliite
 • Liikenneturvaliite
 • VR-Yhtymä Oyliite
 • Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT ryliite
 • Linja-autoliittoliite
 • Autoliikenteen Työnantajaliitto ryliite
 • Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ryliite
 • Suomen Satamaliitto ryliite
 • Suomen Varustamot ryliite

Valiokuntaan ovat saapuneet ilmoitukset, ei lausuttavaa: 

 • Rautatiealan Unioni RAU ry
 • Suomen Vesitieyhdistys ry

Valiokunnan lausuntopyyntöön eivät vastanneet: 

 • Rautatiealan sääntelyelin
 • Suomen Sisävesiliitto – Insjöfartsförbundet ry

Päätetään asian jatkokäsittelystä. 

8.  Toissijaisuusasioiden lista

Merkitään saapuneeksi toissijaisuusasioiden lista. https://intranet.eduskunta.fi/tyotilat/liikennejaviestintavaliokunta/Sivut/vireillaolots.aspx 

9.  Muut asiat

10.  Seuraava kokous

Valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 5.2.2021 kello 11.15 (Laki&Pykälä).