Viimeksi julkaistu 23.2.2023 9.03

Esityslista MmVE 143/2022 vp Maa- ja metsätalousvaliokunta Torstai 23.2.2023 klo 10.00

1. Nimenhuuto

2. Päätösvaltaisuus

3. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi hiilenpoistoja koskevan unionin sertifiointikehyksen perustamisesta

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 109/2022 vp
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2023-AK-12594
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi hiilenpoistoja koskevan unionin sertifiointikehyksen perustamisesta

Esitellään lausuntoluonnos. 

Käydään yleiskeskustelu. 

Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 

4. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi pakkauksista ja pakkausjätteistä, asetuksen (EU) N:o 2019/1020 muuttamisesta ja direktiivin 94/62/EY kumoamisesta (pakkausjäteasetus)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 110/2022 vp
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2023-AK-12598
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi pakkauksista ja pakkausjätteistä, asetuksen (EU) N:o 2019/1020 muuttamisesta ja direktiivin 94/62/EY kumoamisesta (pakkausjäteasetus)

Esitellään lausuntoluonnos. 

Käydään yleiskeskustelu. 

Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 

5. Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto lannoitteiden saatavuuden ja kohtuuhintaisuuden varmistamisesta

Valtioneuvoston E-selvitysE 154/2022 vp
Liiteasiakirja EDK-2022-AK-73513
Tiedonanto lannoitteiden saatavuuden ja kohtuuhintaisuuden varmistamisesta
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2023-AK-4137
Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto lannoitteiden saatavuuden ja kohtuuhintaisuuden varmistamisesta

Esitellään lausuntoluonnos. 

Käydään yleiskeskustelu. 

Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 

6. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vesipuitedirektiivin, pohjavesidirektiivin ja ympäristönlaatunormidirektiivin muuttamisesta

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 119/2022 vp

Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan tiedoksi. 

Merkitään tiedoksi. 

7. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yhdyskuntajätevesien käsittelystä (uudelleenlaadittu teksti)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 120/2022 vp

Asia on saapunut maa- ja metsätalousvaliokuntaan tiedoksi. 

Merkitään tiedoksi. 

8. Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus tilapäisiksi kriisiajan valtiontukipuitteiksi talouden tukemiseksi Venäjän hyökättyä Ukrainaan

Valtioneuvoston E-selvitysE 31/2022 vp
Valtioneuvoston E-jatkokirjelmäEJ 13/2022 vp
Liiteasiakirja EDK-2023-AK-11922
TCTF draft for MS consultation_01-02-2023

Maa- ja metsätalousvaliokuntaan on saapunut tiedoksi jatkokirjelmä EJ 13/2022 vp - E 31/2022 vp. 

Merkitään tiedoksi. 

9. Valtioneuvoston selvitys: Valtioneuvoston selvitys - Kestävän rahoituksen strategia

Valtioneuvoston E-selvitysE 102/2021 vp
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-388629
Valtioneuvoston selvitys - Kestävän rahoituksen strategia

Päätetään, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 

10. Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto, REPowerEU-suunnitelma

Valtioneuvoston E-selvitysE 68/2022 vp
Liiteasiakirja EDK-2022-AK-28754
Komission tiedonanto, REPowerEU-suunnitelma

Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 

Päätetään, ettei asian johdosta ryhdytä enempiin toimenpiteisiin. 

11. Valtioneuvoston selvitys: Suomen ennakkovaikuttamislinjaukset EU:n tulevaan raaka-ainealoitteeseen

Valtioneuvoston E-selvitysE 160/2022 vp
Liiteasiakirja EDK-2023-AK-5015
Suomen ennakkovaikuttamislinjaukset EU:n tulevaan raaka-ainealoitteeseen

Päätetään, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 

12. Valtioneuvoston selvitys; Biohajoavia, biopohjaisia ja kompostoituvia muoveja koskeva EU:n politiikkakehys

Valtioneuvoston E-selvitysE 163/2022 vp
Liiteasiakirja EDK-2023-AK-6878
Biohajoavia, biopohjaisia ja kompostoituvia muoveja koskeva EU:n politiikkakehys

Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 

Päätetään, ettei asian johdosta ryhdytä enempiin toimenpiteisiin. 

13. Maatalouspolitiikan uudistaminen

Valiokunnan oma asiaO 3/2022 vp

Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 

Päätetään, ettei asian johdosta ryhdytä enempiin toimenpiteisiin. 

14. Maa- ja metsätalousvaliokunnan toimialalla vireillä olevat asiat EU:ssa

Valiokunnan oma asiaO 4/2022 vp

Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 

Päätetään, ettei asian johdosta ryhdytä enempiin toimenpiteisiin. 

15. Yhdistysten valitusoikeus metsästyslain nojalla myönnettävistä poikkeusluvista

Valiokunnan oma asiaO 44/2022 vp

Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 

Päätetään, ettei asian johdosta ryhdytä enempiin toimenpiteisiin. 

16. Muut asiat

17. Seuraava kokous

Valiokunnan seuraava kokous on perjantai 24.2.2023 klo 9.00.