Viimeksi julkaistu 22.2.2023 11.32

Päiväjärjestys SuVE 82/2022 vp Suuri valiokunta Keskiviikko 22.2.2023 klo 13.00

1. Nimenhuuto

2. Päätösvaltaisuus

Päätösasiat (3-10 §)

3. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiveiksi tuotevastuusta ja tekoälyyn liittyvästä vastuusta

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 82/2022 vp
Valiokunnan lausuntoLaVL 30/2022 vp
Valiokunnan lausuntoTaVL 74/2022 vp

Talousvaliokunnan lausunto TaVL 74/2022 vp on saapunut valiokuntaan. 

4. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta pikamaksamisen käyttöönoton edistämiseksi (pikamaksamisasetus)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 91/2022 vp
Valiokunnan lausuntoTaVL 75/2022 vp

Talousvaliokunnan lausunto TaVL 75/2022 vp on saapunut valiokuntaan. 

5. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission asetusehdotuksesta lyhytaikaisia vuokramajoituspalveluja koskevien tietojen keräämisestä ja jakamisesta sekä asetuksen (EU) 2018/1724 muuttamisesta (lyhytaikainen majoitustoiminta)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 92/2022 vp
Valiokunnan lausuntoTaVL 76/2022 vp

Talousvaliokunnan lausunto TaVL 76/2022 vp on saapunut valiokuntaan. 

6. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi moottoriajoneuvojen ja moottoreiden sekä järjestelmien, komponenttien ja tällaisille ajoneuvoille tarkoitettujen erillisten teknisten yksiköiden tyyppihyväksynnästä päästöjen ja akkujen kestävyyden osalta (Euro 7) ja asetusten (EY) 715/2007 ja (EY) 595/2009 kumoamisesta

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 94/2022 vp
Valiokunnan lausuntoLiVL 44/2022 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunto LiVL 44/2022 vp on saapunut valiokuntaan. 

7. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi unionin rajoittavien toimenpiteiden rikkomiseen liittyvien rikosten ja seuraamusten määrittelystä (pakoterikosdirektiivi)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 97/2022 vp
Valiokunnan lausuntoLaVL 34/2022 vp

Lakivaliokunnan lausunto LaVL 34/2022 vp on saapunut valiokuntaan. 

8. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta neuvoston direktiiviksi hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla annetun direktiivin 2011/16/EU muuttamisesta

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 102/2022 vp

Merkitään saapuneeksi valtiovarainvaliokunnan kannanotto: Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 

9. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle kansallisen lainkäyttövallan ulkopuolisten merialueiden biologisen monimuotoisuuden suojelua ja kestävää käyttöä koskevan Yhdistyneiden kansakuntien merioikeusyleissopimusta täytäntöönpanevan sopimuksen neuvottelemisesta

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 104/2022 vp
Valiokunnan lausuntoYmVL 50/2022 vp

Ympäristövaliokunnan lausunto YmVL 50/2022 vp on saapunut valiokuntaan. 

10. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta neuvoston asetukseksi toimivallasta, sovellettavasta laista, päätösten tunnustamisesta ja virallisten asiakirjojen hyväksymisestä vanhemmuusasioissa sekä eurooppalaisen vanhemmuustodistuksen käyttöönotosta (vanhemmuusasetus)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 105/2022 vp
Valiokunnan lausuntoLaVL 36/2022 vp

Lakivaliokunnan lausunto LaVL 36/2022 vp on saapunut valiokuntaan. 

Saapuneet U-kirjeet (11 ja 12 §)

11. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi vesipuitedirektiivin, pohjavesidirektiivin ja ympäristönlaatunormidirektiivin muuttamisesta

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 119/2022 vp

Päätetään lähettää asia tiedoksi maa- ja metsätalousvaliokuntaan. 

12. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yhdyskuntajätevesien käsittelystä (uudelleenlaadittu teksti)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 120/2022 vp

Päätetään lähettää asia tiedoksi maa- ja metsätalousvaliokuntaan. 

Saapuneet E-selvitykset (13-15 §)

13. Valtioneuvoston selvitys; Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi makrotaloudellisen rahoitusavun myöntämisestä Pohjois-Makedonian tasavallalle

Valtioneuvoston E-selvitysE 169/2022 vp

Asia on saapunut eduskuntaan. 

Päätetään lähettää asia mahdollisia toimenpiteitä varten ulkoasiainvaliokuntaan. 

14. Valtioneuvoston selvitys: EU; työllisyys-, sosiaalipolitiikka- ja terveysasiat Ruotsin puheenjohtajuuskaudella keväällä 2023

Valtioneuvoston E-selvitysE 170/2022 vp

Asia on saapunut eduskuntaan. 

Päätetään lähettää asia tiedoksi sosiaali- ja terveysvaliokuntaan ja työelämä- ja tasa-arvovaliokuntaan. 

Saapuneet jatkokirjelmät

15. Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus tilapäisiksi kriisiajan valtiontukipuitteiksi talouden tukemiseksi Venäjän hyökättyä Ukrainaan

Valtioneuvoston E-selvitysE 31/2022 vp
Valtioneuvoston E-selvitysE 31/2022 vp
E-jatkokirjelmäEJ 6/2022 vp
E-jatkokirjelmäEJ 9/2022 vp
E-jatkokirjelmäEJ 12/2022 vp
E-jatkokirjelmäEJ 13/2022 vp

Jatkokirjelmä EJ 13/2022 vp - E 31/2022 vp on saapunut eduskuntaan. 

Päätetään lähettää mahdollisia toimenpiteitä varten talousvaliokuntaan jatkokirjelmä EJ 13/2022 vp - E 31/2022 vp. 

Päätetään lähettää asia tiedoksi maa- ja metsätalousvaliokuntaan. 

Saapuneet lausunnot ja kannanotot (16-20 §)

16. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi ihmiskaupan ehkäisemisestä ja torjumisesta sekä ihmiskaupan uhrien suojelemisesta annetun direktiivin 2011/36/EU muuttamisesta

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 108/2022 vp
Valiokunnan lausuntoLaVL 37/2022 vp

Lakivaliokunnan lausunto LaVL 37/2022 vp on saapunut valiokuntaan. 

17. Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus neuvoston suositukseksi koskien unionin koordinoitua lähestymistapaa kriittisen infrastruktuurin häiriönsietokyvyn vahvistamiseen

Valtioneuvoston E-selvitysE 145/2022 vp

Merkitään saapuneeksi talousvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 

Merkitään saapuneeksi puolustusvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 

Merkitään saapuneeksi hallintovaliokunnan kannanotto: Kirjelmässä on kyse ehdotuksesta neuvoston suositukseksi. Valiokunta pitää tärkeänä, että EU-tason yhteistyötä kriittisen infrastruktuurin suojaamiseksi tiivistetään ja että kriittisen infrastruktuurin suojaamista tarkastellaan kokonaisvaltaisesti. Samalla valiokunta toteaa, että monet kriisivarautumisen osa-alueet kuuluvat kansalliseen toimivaltaan, ja on tärkeää, ettei unionin yhteinen varautuminen korvaa tai rajoita jokaisen jäsenmaan vastuuta omasta kansallisesta varautumisestaan. Valiokunta yhtyy valtioneuvoston kantaan. 

Päätetään lähettää erikoisvaliokunnan kannanotto tiedoksi valtioneuvostolle. 

18. Valtioneuvoston selvitys; E-kirje komission droonistrategiasta 2.0

Valtioneuvoston E-selvitysE 161/2022 vp
Valiokunnan lausuntoLiVL 45/2022 vp

Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunto LiVL 45/2022 vp on saapunut valiokuntaan. 

Päätetään lähettää erikoisvaliokunnan lausunto tiedoksi valtioneuvostolle. 

19. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi maksukyvyttömyyslainsäädännön harmonisoinnista (maksukyvyttömyysdirektiivi II)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 101/2022 vp
Valiokunnan lausuntoLaVL 35/2022 vp

Lakivaliokunnan lausunto LaVL 35/2022 vp on saapunut valiokuntaan. 

20. Valtioneuvoston selvitys: Ennakkovaikuttaminen: Matkustaminen – matkustajien ja heidän oikeuksiensa parempi suojelu

Valtioneuvoston E-selvitysE 149/2022 vp

Merkitään saapuneeksi liikenne- ja viestintävaliokunnan kannanotto: Valiokunta kiinnittää vakavaa huomiota siihen, että eduskunnan kannanmuodostukselle on annettava riittävä asianmukainen aika. Tämä edellyttää eduskunnan aikataulujen huomioimista myös valtioneuvoston aikataulujen suunnittelussa. Asia on luonteeltaan perustuslain 97 §:n mukainen, joka kuuluu valtioneuvoston toimivaltaan. Mikäli valtioneuvosto päättää tuoda asian eduskunnan käsiteltäväksi on noudatettava kaikkia oikea-aikaisuuden vaatimuksia. 

Merkitään saapuneeksi talousvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 

Ei toimenpiteitä -ilmoitukset (21-40 §)

21. Valtioneuvoston selvitys: Suomen osallistuminen EBSI-yhteistyöhön

Valtioneuvoston E-selvitysE 156/2022 vp

Merkitään saapuneeksi liikenne- ja viestintävaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 

Merkitään saapuneeksi hallintovaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 

22. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi pakkauksista ja pakkausjätteistä, asetuksen (EU) N:o 2019/1020 muuttamisesta ja direktiivin 94/62/EY kumoamisesta (pakkausjäteasetus)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 110/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-12937
U 110/2022 vp SuV 22.02.2023 Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto ry Asiantuntijalausunto

Kirjallinen lausunto: 

  • Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliitto ryliite

Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 

Keskustellaan asian käsittelystä. 

Ei toimenpiteitä -ilmoitukset

23. Valtioneuvoston selvitys: Euroopan keskuspankin selvitys digitaalisesta eurosta

Valtioneuvoston E-selvitysE 9/2021 vp
E-jatkokirjelmäEJ 3/2022 vp

Merkitään saapuneeksi talousvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. EJ 3/2022 vp - E 9/2021 vp 

24. Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto EU:n energiaulkosuhdestrategiasta

Valtioneuvoston E-selvitysE 95/2022 vp

Merkitään saapuneeksi talousvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 

25. Valtioneuvoston selvitys: Komission ehdotus kaasun talvivarautumispaketiksi

Valtioneuvoston E-selvitysE 98/2022 vp

Merkitään saapuneeksi talousvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 

26. Valtioneuvoston selvitys: E-kirje; komission kuulemispyyntö tavaroiden kestävää kuluttamista koskevan aloitteen vaikutustenarviointia varten

Valtioneuvoston E-selvitysE 35/2022 vp
Valiokunnan lausuntoYmVL 15/2022 vp

Merkitään saapuneeksi talousvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 

27. Valtioneuvoston selvitys: Komission kuuleminen: sisämarkkinoiden hätäapuväline

Valtioneuvoston E-selvitysE 57/2022 vp

Merkitään saapuneeksi talousvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 

28. Valtioneuvoston selvitys: Matkapakettidirektiivin uudelleentarkastelu

Valtioneuvoston E-selvitysE 58/2022 vp

Merkitään saapuneeksi talousvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 

29. Valtioneuvoston selvitys: EU:n perussopimusten muuttamista koskevat ehdotukset

Valtioneuvoston E-selvitysE 79/2022 vp

Merkitään saapuneeksi talousvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 

30. Valtioneuvoston selvitys: EU:n ja Ukrainan välisiä solidaarisuuskaistoja koskeva toimintasuunnitelma

Valtioneuvoston E-selvitysE 80/2022 vp

Merkitään saapuneeksi talousvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 

31. Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto energiansäästöstä

Valtioneuvoston E-selvitysE 94/2022 vp

Merkitään saapuneeksi talousvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 

32. Valtioneuvoston selvitys: EU:n uusiutuvan energian direktiivin nojalla annettavat komission delegoidut säädökset, joilla asetetaan säännöt muuta kuin biologista alkuperää olevien uusiutuvien nestemäisten ja kaasumaisten liikenteen polttoaineiden tuottamiseen uusiutuvista energialähteistä peräisin olevalla sähköllä sekä tiettyjen polttoaineiden kasvihuonekaasupäästöjen vähennysten arviointimenetelmä

Valtioneuvoston E-selvitysE 85/2022 vp

Merkitään saapuneeksi talousvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 

33. Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto: Energiamarkkinoihin kohdistuvat lyhyen aikavälin interventiot ja sähkömarkkinoiden markkinarakenteen parannukset pitkällä aikavälillä – toimintalinja

Valtioneuvoston E-selvitysE 93/2022 vp

Merkitään saapuneeksi talousvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 

34. Valtioneuvoston selvitys: Uusi eurooppalainen innovaatio-ohjelma

Valtioneuvoston E-selvitysE 109/2022 vp

Merkitään saapuneeksi talousvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 

35. Valtioneuvoston selvitys: Komission valtiontukimenettelyjen tarkistamisesta tiedon saantia, yleisön osallistumisoikeutta sekä muutoksenhaku- ja vireillepano-oikeutta ympäristöasioissa koskevan yleissopimuksen (Århusin yleissopimus, SopS 122/2004) mukaisiksi

Valtioneuvoston E-selvitysE 118/2022 vp

Merkitään saapuneeksi talousvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 

36. Valtioneuvoston selvitys: E-kirje Komission delegoidun asetuksen ja sen liitteenä olevan OECD:n vientiluottojärjestelyn hyväksymisestä

Valtioneuvoston E-selvitysE 119/2022 vp

Merkitään saapuneeksi talousvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 

37. Valtioneuvoston selvitys: Komission vuoden 2023 työohjelman ”Luja ja yhtenäinen unioni”

Valtioneuvoston E-selvitysE 146/2022 vp
Valiokunnan lausuntoSuVL 15/2022 vp

Merkitään saapuneeksi talousvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 

38. Valtioneuvoston selvitys: E-kirje komission tiedonannosta koskien unionin toimielinten tietosuoja-asetuksen uudelleentarkastelua

Valtioneuvoston E-selvitysE 158/2022 vp

Merkitään saapuneeksi hallintovaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 

39. Valtioneuvoston selvitys: Suomen ennakkovaikuttamislinjaukset EU:n tulevaan raaka-ainealoitteeseen

Valtioneuvoston E-selvitysE 160/2022 vp

Merkitään saapuneeksi talousvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 

40. Valtioneuvoston selvitys; E-kirje: Ennakkovaikuttaminen: Digitaalinen oikeudenmukaisuus – EU:n kuluttajalainsäädännön toimivuustarkastus

Valtioneuvoston E-selvitysE 162/2022 vp

Merkitään saapuneeksi talousvaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 

41. Muut asiat

42. Seuraava kokous

Valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 1.3.2023 klo 13.00