Viimeksi julkaistu 16.6.2022 11.10

Esityslista TaVE 71/2022 vp Talousvaliokunta Torstai 16.6.2022 klo 12.00

1. Nimenhuuto

2. Päätösvaltaisuus

3. Toimenpidealoite polttoaineklausuulin sallimisesta julkisissa kilpailutuksissa

ToimenpidealoiteTPA 70/2022 vp

Asia on saapunut valiokuntaan. 

4. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain 5 §:n muuttamisesta ja 5 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 85/2022 vp
Valiokunnan lausuntoLiVL 24/2022 vp
Lisäselvitys EDK-2022-AK-33648
HE 85/2022 vp TaV 16.06.2022 työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2022-AK-31284
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi uusiutuvien polttoaineiden käytön edistämisestä liikenteessä annetun lain 5 §:n muuttamisesta ja 5 b §:n väliaikaisesta muuttamisesta

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

  • työ- ja elinkeinoministeriöliite

Esitellään mietintöluonnos. 

Käydään yleiskeskustelu. 

Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 

5. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuljetusyritysten määräaikaisesta polttoainetuesta

Hallituksen esitysHE 92/2022 vp
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2022-AK-31605
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kuljetusyritysten määräaikaisesta polttoainetuesta

Esitellään mietintöluonnos. 

Käydään yleiskeskustelu. 

Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 

6. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yritysten kestävää toimintaa koskevasta huolellisuusvelvoitteesta ja direktiivin (EU) 2019/1937 muuttamisesta (KOM(2022) 71 lopullinen)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 35/2022 vp
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2022-AK-24613
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi yritysten kestävää toimintaa koskevasta huolellisuusvelvoitteesta ja direktiivin (EU) 2019/1937 muuttamisesta (KOM(2022) 71 lopullinen)

Käsittelyn pohjana on 14.6.2022 jaettu lausuntoluonnos. 

Suoritetaan asian yksityiskohtainen käsittely. 

7. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta LULUCF-asetuksen ja hallintomalliasetuksen muuttamisesta

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 49/2021 vp
Valiokunnan lausuntoTaVL 45/2021 vp
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmäUJ 15/2022 vp
Liiteasiakirja EDK-2022-AK-32624
Komission ehdotus LULUCF-asetuksen ja hallintomalliasetuksen muuttamisesta

Talousvaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä UJ 15/2022 vp - U 49/2021 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 

Hyväksytään ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 

Hyväksytään valiokunnan kannanotto: Talousvaliokunta korostaa aiemmin antamassaan lausunnossa (TaVL 45/2021 vp – U 49/2021 vp) esitettyjä näkökohtia ja yhtyy asiassa valtioneuvoston kantaan. 

8. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston uudelleen laadituksi energiatehokkuusdirektiiviksi

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 48/2021 vp
Valiokunnan lausuntoTaVL 38/2021 vp
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmäUJ 16/2022 vp
Liiteasiakirja EDK-2022-AK-32638
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston uudelleen laadituksi energiatehokkuusdirektiiviksi; KOM(2021)558 lopullinen

Talousvaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä UJ 16/2022 vp - U 48/2021 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 

Hyväksytään ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 

Hyväksytään valiokunnan kannanotto: Talousvaliokunta viittaa aiempaan lausuntoonsa (TaVL 38/2021 vp – U 48/2021 vp) ja korostaa tuossa yhteydessä esitettyjä ehdotusta koskevia kriittisiä arvioita ja sääntelyn ongelmakohtia. Talousvaliokunta pitää ongelmallisina erityisesti ehdotettua sitovaa energiankulutuksen tavoitetta, vuosittaista sitovaa julkisen sektorin energiankulutuksen vähentämistavoitetta sekä julkiselle sektorille asetettavaa peruskorjausvelvoitetta. Talousvaliokunta korostaa, että Suomen tulee edellyttää, että sääntely ottaa huomioon kansalliset olosuhteet, ilmastotoimien kustannustehokkaan kohdentumisen ja teknologianeutraliteetin lähtökohdat eikä vaaranna sähköistymis- ja ilmastotavoitteiden toteuttamista. 

9. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2018/2001, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1999 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/70/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä, sekä neuvoston direktiivin (EU) 2015/652 kumoamisesta

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 59/2021 vp
Valiokunnan lausuntoTaVL 40/2021 vp
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmäUJ 14/2022 vp
Liiteasiakirja EDK-2022-AK-32600
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2018/2001, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2018/1999 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/70/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä, sekä neuvoston direktiivin (EU) 2015/652 kumoamisesta

Talousvaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä UJ 14/2022 vp - U 59/2021 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 

Hyväksytään ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 

Hyväksytään valiokunnan kannanotto: Talousvaliokunta viittaa aiemmin antamassaan lausunnossa esitettyihin näkökohtiin (TaVL 40/2021 vp – U 59/2021 vp) ja korostaa, että uusiutuvan energian sääntelyssä keskeistä on turvata laaja raaka-ainepohja ja teknologianeutraaliteetin lähtökohta. Sääntelyn tulee mahdollistaa ja edistää siirtymää hiilineutraaliin talouteen ja sähköistymiskehitystä, mukaan lukien vetytalouden mahdollisuuksia. 

10. Muut asiat

Julkinen kuuleminen kansalaisaloitteesta KAA 11/2019 vp tiistaina 21.6.2022 kello 12.15-13.15 Pikkuparlamentin auditoriossa. 

Vakaus- ja kasvusopimuksen 13 artiklan mukainen parlamentaarikkokonferenssi Prahassa 10.-11.10.2022. 

Teknologiateollisuus ry:n tapaaminen 27.10.2022. 

11. Seuraava kokous

Valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 17.6.2022 klo 11.00.