Viimeksi julkaistu 2.11.2021 8.02

Esityslista TrVE 20/2021 vp Tarkastusvaliokunta Tiistai 8.6.2021 klo 12.30

1.  Nimenhuuto

2.  Päätösvaltaisuus

3.  Valiokuntapaikkojen järjestely

Merkitään, että ed. Antti Kurvisen tultua nimitetyksi valtioneuvoston jäseneksi hänen varajäsenyytensä tarkastusvaliokunnassa on päättynyt. 

Merkitään, että eduskunta valitsi 4.6.2021 tarkastusvaliokunnan varajäseneksi ed. Arto Pirttilahden. 

4.  Valtiontalouden tarkastusviraston taloudenhoito

Valiokunnan oma asiaO 4/2021 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 23/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-380585
O 4/2021 vp TrV 08.06.2021 eduskunnan pääsihteeri Maija-Leena Paavola, Eduskunnan kanslia Asiantuntijalausunto
Paavola, Tuovinen

Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 23/2021 vp on saapunut valiokuntaan. 

Asiantuntijat: 

  • eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen 
  • eduskunnan pääsihteeri Maija-Leena Paavola Eduskunnan kanslialiite
  • eduskunnan apulaispääsihteeri Timo Tuovinen Eduskunnan kanslia

Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 

Jatketaan valmistavaa keskustelua. 

5.  Hallituksen vuosikertomus 2020

KertomusK 3/2021 vp
Valiokunnan lausuntoYmVL 14/2021 vp
Esityslistan liite EDK-2021-AK-377778
HVK2020_Liite_1 Ministerioiden tuloksellisuus.pdf
Esityslistan liite EDK-2021-AK-377780
HVK2020_Liite_2 Tilinpaatokset.pdf
Esityslistan liite EDK-2021-AK-377781
HVK2020_Liite_3 Kannanotot ja lausumat.pdf
Esityslistan liite EDK-2021-AK-377782
HVK2020_Liite_4 Valtionyhtiot.pdf

Hyväksytään epävirallisessa etäkokouksessa 2.6.2021 suoritetut toimet: 

Ympäristövaliokunnan lausunto YmVL 14/2021 vp on saapunut valiokuntaan. 

Käytiin läpi tarkastusvaliokunnan voimassa olevat kannanotot ja käytiin alustavaa keskustelua jatkokäsittelyyn otettavista asioista. Aloitettiin keskustelu mietintöön otettavista muista aiheista. 

6.  Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle: Finanssipolitiikan valvonnan raportti 2020

KertomusK 21/2020 vp

Hyväksytään epävirallisessa etäkokouksessa 1.6.2021 suoritetut toimet: 

Päätetään asiantuntijakuulemisen lopettamisesta. 

Käydään valmistava keskustelu. 

7.  Säädösehdotusten vaikutusarviointien toteutuminen - nykytila ja kehittämistarpeet

Valiokunnan oma asiaO 48/2019 vp
Valiokunnan lausuntoYmVL 3/2021 vp
Valiokunnan lausuntoTyVL 3/2021 vp
Valiokunnan lausuntoMmVL 4/2021 vp
Valiokunnan lausuntoPuVL 1/2021 vp
Valiokunnan lausuntoSuVL 1/2021 vp
Valiokunnan lausuntoLaVL 3/2021 vp
Valiokunnan lausuntoUaVL 1/2021 vp
Valiokunnan lausuntoSiVL 4/2021 vp

Sivistysvaliokunnan lausunto SiVL 4/2021 vp on saapunut valiokuntaan. 

Sosiaali- ja terveysvaliokunnan lausunto StVL 9/2021 vp on saapunut valiokuntaan. 

Talousvaliokunnan lausunto TaVL 13/2021 vp on saapunut valiokuntaan. 

Valtiovarainvaliokunnan lausunto VaVL 3/2021 vp on saapunut valiokuntaan. 

Hallintovaliokunnan lausunto HaVL 18/2021 vp on saapunut valiokuntaan. 

Merkitään saapuneeksi tiedusteluvalvontavaliokunnan ilmoitus: ei toimenpiteitä. 

Merkitään saapuneeksi tulevaisuusvaliokunnan kannanotto: Tulevaisuusvaliokunta kuuli asiantuntijoita tarkastusvaliokunnan omasta asiasta O 48/2019 vp Säädösehdotusten vaikutusarviointien toteutuminen - nykytila ja kehittämistarpeet. Asiantuntijoina kuultiin selvityksen tehneitä Itä-Suomen yliopiston tutkijoita sekä oikeusministeriötä ja lainsäädännön arviointineuvostoa, joita selvityksen toimenpidesuositukset koskevat. Kuulemisten perusteella tulevaisuusvaliokunta toteaa kannanottonaan, että tutkimukseen perustuvan lainsäädäntötyön, lainsäädännön arviointityön ja politiikkajohdonmukaisuuden jatkuva kehittäminen on tärkeää.Tulevaisuusvaliokunta kannattaa arviointineuvoston näkemystä, jonka mukaan arviointia on tehtävä sekä etukäteen että jälkikäteen ja arvioinnin tulokset on myös aidosti huomioitava lainvalmistelussa. Lakeja ja erityisesti suurempia lakikokonaisuuksia valmisteltaessa on tehtävä keskeiset etukäteis- ja jälkikäteisarvioinnit. Valiokunnan kuulemisissa kehitystarpeina esille nousivat erityisesti lapsivaikutusten arviointi ja yritysvaikutusten arviointi. Yritysvaikutusten arvioinnissa voidaan hyödyntää entistä laajemmin ja systemaattisemmin esimerkiksi TEM:n yritysvaikutusten arviointimallia. Varsinkin isoissa hankkeissa, kuten esimerkiksi sote-hankkeissa, on tulevaisuusvaliokunnan mielestä syytä hyödyntää myös komiteatyöskentelyn kaltaista laajempaa valmistelua ja ylihallituskautista arviointia. Tulevaisuusvaliokunta kannattaa myös ilmiöpohjaisen arvioinnin kehittämistä ja kokeilemista. Se auttaisi luomaan varsinkin suurten hankkeiden vaikutusarvioinnissa joka tapauksessa tarvittavaa kattavaa ja poikkihallinnollista yhteistyötä ministeriöiden, tutkimusyhteisön, kansalaisyhteiskunnan ja muiden sidosryhmien välillä. Tulevaisuusvaliokunnan teettämässä ennakointiraporttien arvioinnissa (TuVJ 6/2020) sekä myös valtioneuvoston selvityksessä Komission strategisesta ennakointiraportista (E 130/ 2020 vp) todetaan tarve hyödyntää ennakointi- ja tutkimustietoa strategisessa päätöksenteossa, niin sen valmistelussa kuin vaikutusarvioinnissakin. Suomessa ja maailmalla tuotetaan laadukasta ennakointitietoa, josta ei kuitenkaan ole hyötyä, mikäli sitä ei käytetä päätöksenteon tukena. Tulevaisuusvaliokunta ehdottaa kehitettäväksi erityistä tulevaisuusarviointia, jolla voidaan arvioida ennakointitiedon hyödyntämistä lainsäädännön valmistelutyössä. Lausunnoissaan Digitaalinen Eurooppa -ohjelmasta (TuVL 7/2018 vp - 69/2018 vp) ja EU komission Tekoäly Euroopassa -tiedonannosta (TuVL 7/2018 vp - U 69/2018 vp), tulevaisuusvaliokunta on edellyttänyt myös eettistä arviointia EU:n teknologiaan liittyvissä hankkeissa ja ohjelmissa. Tähän liittyen eduskunnalla on tulevaisuusmietinnössä (TuVM 1/2018 vp - VNS 5/2018 vp) myös ponsi teknologian eettisestä arvioinnista: Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto ”10. kehittää teknologian eettistä arviointia ja teknologian yhteiskunnallisten vaikutusten arviointia verkostomaisesti esimerkiksi osana kansallista ennakointiverkostoa ja sen strategisia ennakointikeskittymiä.” Tulevaisuusvaliokunnan näkemyksen mukaan varsinkin uuteen teknologiaan liittyvä lainsäädäntö edellyttää myös eettistä arviointia. 

8.  Valiokunnalle saapuneet e-julkaisut

Merkitään tiedoksi Valtiontalouden tarkastusviraston: 

- tuloksellisuustarkastuskertomus 12/2020 Liikenneverkon elinkaaren hallinta  

- tuloksellisuustarkastuskertomus 13/2020: Osakeyhtiö valtionhallinnon toimintojen organisointimuotona  

- tarkastuskertomus 14/2020 Valtion rakennusomaisuuden elinkaaren hallinta 

- tarkastuskertomus 1/2021 Olympiastadionin perusparannus 

- tuloksellisuustarkastuskertomus 3/2021 Tulorekisterin käyttöönotto ja vaikutukset  

- laillisuustarkastuskertomus 4/2021 Kilpailulain toimeenpano  

- tarkastuskertomus 5/2021 Tulevaisuuden työvoima 2030 – Tulevaisuuden osaamistarpeiden huomioiminen perusopetuksen ohjausjärjestelmässä 

- tarkastuskertomus 6/2021 Suomen kansainvälinen ilmastorahoitus - Ohjaus ja tuloksellisuus 

- tarkastuskertomus 7/2021 Potilas- ja asiakasturvallisuuden ohjaus ja seuranta (julkinen 9.6.2021) 

9.  Muut asiat

10.  Seuraava kokous

Valiokunnan seuraava kokous on epävirallinen etäkokous keskiviikkona 9.6.2021 klo 11.30.