Viimeksi julkaistu 21.10.2020 15.46

Hallituksen esitys HE 1/2019 vp Hallituksen esitys eduskunnalle elinkeinotulon verottamisesta annetun lain ja eräiden muiden verotusta koskevien lakien muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain, tuloverolain, konserniavustuksesta verotuksessa annetun lain, varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain, asuintalovarauksesta verotuksessa annetun lain ja kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain muuttamisesta annettujen lakien voimaantulosäännöstä. Lakien voimaantulosäännöksiä muutettaisiin siten, että lakien voimaantuloa siirrettäisiin 1 päivästä heinäkuuta 2019 vuoden 2020 alkuun. Lakeja sovellettaisiin edelleen ensimmäisen kerran verovuodelta 2020 toimitettavassa verotuksessa. 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Jotta voimaantulon siirtäminen olisi mahdollista ehdotuksessa esitetyllä tavalla, lakien olisi tultava voimaan ennen 1 päivää heinäkuuta 2019. 

PERUSTELUT

Nykytila ja sen arviointi

Hallitus antoi eduskunnalle 29 päivänä marraskuuta 2018 esityksen laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain, tuloverolain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta (HE 257/2018 vp). Esityksen mukaan elinkeinotulon verottamisesta annettua lakia muutettaisiin siten, että lakia sovellettaisiin yhteisöjen verotuksessa kaikkeen toimintaan lukuun ottamatta maatilatalouden tuloverolain mukaan laskettavaa maatalouden tulosta. Esityksessä ehdotettiin lisäksi, että yhteisöjen tulolähdejaon poistamisen edellyttämät muutokset tehtäisiin myös tuloverolakiin, konserniavustuksesta verotuksessa annettuun lakiin, varojen arvostamisesta verotuksessa annettuun lakiin, asuintalovarauksesta verotuksessa annettuun lakiin ja kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annettuun lakiin. 

Valtiovarainvaliokunnan esityksestä antaman mietinnön VaVM 29/2018 vp mukaan esitys toteuttaa vero-oikeudellisessa keskustelussa vuosia esillä olleen tavoitteen uudistaa tulolähdejakoa koskeva sääntely. 

Esityksen HE 257/2018 vp perustelujen mukaan lait olivat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2019. Muutoksia sovellettaisiin ensimmäisen kerran verovuodelta 2020 toimitettavassa verotuksessa. Elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamista koskevaan lakiehdotukseen sisältyi lisäksi säännös, jonka mukaan sitä ennen toimitettavassa verotuksessa sovelletaan lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Sama mainittiin myös esityksen perusteluissa voimaantuloa koskevassa kappaleessa. Muissa lakiehdotuksissa ei kuitenkaan ollut vastaavaa ehdotusta. Lisäksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain ja tuloverolain muutosehdotuksiin sisältyivät erityiset siirtymäsäännökset tuloverolain mukaisten luovutustappioiden tai muun toiminnan perusteella syntyneiden tappioiden hyödyntämiseen liittyen. 

Eduskunta hyväksyi muuttamattomana hallituksen esitykseen sisältyvät lakiehdotukset tammikuussa 2019. Tasavallan presidentti vahvisti lait 15 päivänä maaliskuuta 2019 (säädöskokoelmanumerot 308—313/2019) ja ne tulevat voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2019. 

Tuloverolain mukaisten luovutustappioiden tai muun toiminnan perusteella syntyneiden tappioiden siirtymäsäännösten osalta vahvistetuissa laeissa on säädetty, että säännökset koskevat lain voimaan tullessa tai lain voimaantulopäivänä vähentämättä olevia tappioita. Tämä tarkoittaisi, että ajanjaksolla 1 päivästä heinäkuuta 31 päivään joulukuuta 2019 päättyneillä tilikausilla syntyneet tappiot eivät kuuluisi siirtymäsäännösten piiriin. Sanottua vaikutusta ei ollut tarkoitettu. 

Lisäksi vahvistettujen lakien voimaantulon johdosta tuloverolain, konserniavustuksesta verotuksessa annetun lain, varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain, asuintalovarauksesta verotuksessa annetun lain ja kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain muutokset tulisivat sovellettaviksi vasta verovuodelta 2020 toimitettavassa verotuksessa, mutta samalla lain voimaan tullessa voimassa olleet säännökset kumoutuisivat 1 päivästä heinäkuuta 2019. Lakien voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten soveltamisen jatkamisesta on mainittu esityksen HE 257/2018 vp perusteluissa. Epäselvyyksien välttämiseksi tilanne olisi kuitenkin perusteltua täsmentää voimaantulosäännöstä muuttamalla. 

Ehdotetut muutokset

Esityksessä ehdotetaan vahvistettujen lakien voimaantulosäännösten muuttamista siten, että lait tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020. Vahvistettujen lakien soveltamissäännöksiä ei muutettaisi, eli lakeja sovellettaisiin edelleen ensimmäisen kerran verovuodelta 2020 toimitettavassa verotuksessa. 

Ehdotuksen tarkoituksena on yhdenmukaistaa voimaantulo- ja soveltamissäännökset ja poistaa edellä kohdassa 1 selostetut vaikutukset, joita ei ollut tarkoitettu. Nyt ehdotettujen muutosten tarkoituksena on varmistua siitä, että lakien voimaantulon yhteydessä ei jää väliaikaa, jonka aikana syntyneiden tuloverolaissa tarkoitettujen luovutustappioiden tai muun toiminnan tappioiden vähentäminen ei olisi mahdollista. 

Esityksen vaikutukset

Esityksessä on kyse voimaantulosäännösten korjaamisesta. Esityksellä ei ole vaikutuksia, jotka poikkeaisivat hallituksen esityksessä HE 257/2018 vp laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain, tuloverolain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta esitetystä. 

Jotta Verohallinto voisi ajoissa toteuttaa tarvittavat ohjelmistomuutos- ja ohjeistustoimenpiteet, esitys tulisi käsitellä kiireellisesti. 

Asian valmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainministeriössä yhteistyössä Verohallinnon kanssa. 

Voimaantulo

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. Jotta voimaantulon siirtäminen olisi mahdollista ehdotuksessa esitetyllä tavalla, lakien olisi tultava voimaan ennen 1 päivää heinäkuuta 2019. 

Ponsiosa 

Edellä esitetyn perusteella annetaan eduskunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotukset: 

Lakiehdotukset

1. Laki elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan elinkeinotulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta annetun lain (308/2019) voimaantulosäännöksen 1 momentti seuraavasti: 
 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

2. Laki tuloverolain 119 ja 120 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan tuloverolain 119 ja 120 §:n muuttamisesta annetun lain (309/2019) voimaantulosäännöksen 1 momentti seuraavasti: 
 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

3. Laki konserniavustuksesta verotuksessa annetun lain 2 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan konserniavustuksesta verotuksessa annetun lain 2 §:n muuttamisesta annetun lain (310/2019) voimaantulosäännöksen 1 momentti seuraavasti: 
 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

4. Laki varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain 3 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain 3 §:n muuttamisesta annetun lain (311/2019) voimaantulosäännöksen 1 momentti seuraavasti: 
 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

5. Laki asuintalovarauksesta verotuksessa annetun lain 1 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan asuintalovarauksesta verotuksessa annetun lain 1 §:n muuttamisesta annetun lain (312/2019) voimaantulosäännöksen 1 momentti seuraavasti: 
 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

6. Laki kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kansainvälisen kaksinkertaisen verotuksen poistamisesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta annetun lain (313/2019) voimaantulosäännöksen 1 momentti seuraavasti: 
 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 25 päivänä huhtikuuta 2019 
PääministeriJuhaSipilä
ValtiovarainministeriPetteriOrpo