Viimeksi julkaistu 16.8.2022 10.15

Hallituksen esitys HE 10/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain 8 ja 10 §:n muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annettua lakia. Esityksen mukaan palveluntuottajan kalastuslupien myyntiin liittyvien tehtävien suorittamisesta perittävää maksua sekä saalisrekisterin pitäjälle toimitettavia tietoja koskevia säännöksiä muutettaisiin. Lisäksi alle 18-vuotiaille voitaisiin myöntää matkailukalastuslupa hyvin edullisesti tai maksutta.  

Esityksen tarkoituksena on yhtenäistää kalastuslupien myyntitehtävien suorittamisesta perittävän maksun määrää sekä parantaa saalistietojen luotettavaa keräämistä. Kalastuslupien hinnoitteluun liittyvillä muutoksilla pyritään joustavoittamaan lapsille myönnettävien lupien hinnoittelua. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2018. 

PERUSTELUT

Nykytila

Suomen ja Norjan välisen kalastusta Tenojoen vesistössä koskevan sopimuksen (SopS 41–42/2017, jäljempänä Tenon kalastussopimus) 10 artiklassa edellytetään, että jokaisen rajajokiosuudella kalastavan on lunastettava kalastuslupa ennen kalastuksen aloittamista. Lupien myynnin järjestäminen on jätetty sopimuksessa osapuolten kansallisesti päätettäväksi. Tenon kalastussopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset on saatettu voimaan lailla kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta (176/2017, jäljempänä Tenon kalastussopimuksen voimaansaattamislaki). 

Suomessa kalastuslupien myynti on järjestetty siten, että kalastuslupien myynnin järjestämisestä vastaa Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus), mutta luvanmyyntitehtävä on Tenon kalastussopimuksen voimaansaattamislain 8 §:n nojalla mahdollista siirtää yksityiselle palveluntuottajalle tai kalastusoikeuden haltijana olevalle yhteisen vesialueen osakaskunnalle (palveluntuottaja). Luvan tulostuksen yhteydessä lupapisteessä palveluntuottaja tarkistaa, että kalastusvälineiden puhtaus täyttää Tenojoen vesistön vaatimukset. Välineiden puhtaus on erittäin tärkeää, jotta lohikannalle kohtalokkaan Gyrodactylus salaris -loisen leviäminen Tenon vesistöön pystytään jatkossakin torjumaan. Tenon kalastussopimuksen voimaansaattamislain 8 §:n mukaan palveluntuottaja voi periä luvanmyyntitehtävän suorittamisesta kohtuullisen maksun, jonka maksaa luvan ostaja ja joka voi olla enintään viisi prosenttia luvan hinnasta. Käytännössä on ilmennyt, että kaikissa tapauksissa luvanmyyntitehtävästä peritty maksu ei ole ollut oikeassa suhteessa siitä aiheutuvaan työmäärään. 

Tenon kalastussopimuksen 13 artikla velvoittaa kaikki Tenojoella kalastavat ilmoittamaan harjoittamaansa kalastusta ja saaliita koskevat tiedot siten kuin kalastussäännössä määritetään. Tenojoen kalastussopimuksen liitteenä 2 olevan Tenojoen vesistön kalastussäännön 30 §:ssä määrätään tarkemmin, mitä seikkoja saalisrekisteriin tulee ilmoittaa. Saalisilmoitusvelvollisuuden täyttämiseksi Tenon kalastussopimuksen voimaansaattamislain 8 §:n 5 momentissa säädetään, että luvan myynnistä vastaava taho sekä palveluntuottaja ovat velvollisia järjestämään kalastajalle pääsyn sähköiseen saalisrekisteriin. Vastaava velvollisuus on myös muulla kalastusluvan luovuttavalla taholla Tenon kalastussopimuksen 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla Tenojoen sivuvesistöjen lohennousualueella. Tenojoen pääuomassa lupien myyntijärjestelmä on osa samaa tietojärjestelmää, johon saalistiedot ilmoitetaan. Tällöin pystytään järjestelmän avulla kohdentamaan lupa- ja saalistiedot niin, että voidaan tarkistaa kaikkien luvan ostajien ilmoittaneen saalistietonsa. 

Tenojoen sivuvesistöissä lupien myynti tapahtuu kuitenkin eri tavalla kuin pääuoman osalta. Tenojoen sivuvesistöissä on useampia lupia myyviä tahoja. Suurin osa luvista myydään käsin eikä sähköisen järjestelmän kautta, minkä lisäksi kalastuslain (379/2015) 12 §:n nojalla osakaskunnan osakkaan myöntämiä kalastuslupia on paljon. Tämä on johtanut tilanteeseen, jossa kaikki lupien ostajat ja kaikki lupia myyvät tahot eivät ole tiedossa eivätkä myöskään sähköisen luvanmyyntijärjestelmän piirissä. Tällöin ei voida myöskään varmistua siitä, että kaikki lupien ostajat olisivat täyttäneet saalisilmoitusvelvollisuutensa. Käytäntö on havaittu ongelmalliseksi saalistietojen oikeellisuuden, ajantasaisuuden ja keruun kannalta. 

Veneestä tapahtuvan matkailukalastuksen järjestämiseksi on Tenon kalastussopimuksen 9 artiklan määräyksillä rajajokiosuus jaettu kalastusvyöhykkeisiin. Kalastuslupien sallittu enimmäismäärä sekä kalastuslupien hinnat on sidottu kalastusvyöhykkeisiin ja ne voivat vaihdella vyöhykkeittäin ja kalastuskauden mukaan. Tenon kalastussopimuksen 10 artiklan mukaan kalastussäännössä määritellään matkailukalastukseen myytävien kalastuslupien enimmäismäärä, joka jaetaan puoliksi Suomen ja Norjan välillä. Enimmäismääristä määrätään Tenojoen vesistön kalastussäännön 5 §:ssä.  

Tenon kalastussopimuksen 10 artiklan 4 kohdassa määrätään, että kumpikin sopimusosapuoli määrittää kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti kalastusluvan hinnan kuultuaan asiasta toista osapuolta. Koska perustuslain 81 §:n 2 momentti edellyttää, että valtion viranomaisten virkatoimien, palvelujen ja muun toiminnan maksullisuuden sekä maksujen suuruuden yleisistä perusteista säädetään lailla, on kalastuslupien hinnoittelun perusteista ollut tarpeen säätää Tenon kalastussopimuksen voimaansaattamislaissa. Tenon kalastussopimuksen voimaansaattamislain 10 §:n 2 momentin mukaan kalastussäännön 4 §:n 3 ja 4 kohdassa tarkoitettujen kalastuslupien hinta perustuu käypään hintaan, jonka määrittelemisessä otetaan huomioon vastaavantyyppisten kalastuslupien markkinatilanne. Hinta voidaan määrittää erilaiseksi lupavyöhykkeen, lupatyypin ja ajankohdan perusteella. Hinta määritetään tarkemmin maa- ja metsätalousministeriön asetuksella pykälässä annettujen vaihteluvälien puitteissa. Vaihteluvälin avulla on mahdollista määritellä luville käypä hinta, jossa voidaan ottaa huomioon vastaavantyyppisten lupien markkinatilanne.  

Kalastuskaudelle 2017 lupien hinnat säädettiin maa- ja metsätalousministeriön asetuksella (243/2017) paikallisten osakaskuntien ja muiden kalastusoikeuden omistajien sekä saamelaiskäräjien esitysten pohjalta. Hinnat oli asetettu viikko- ja aluekohtaisesti. Vaihteluväli venekalastusluvissa oli 50–80 euroa kalastusvuorokautta kohti ja rantakalastusluvissa 35–60 euroa kalastusvuorokautta kohti. Lisäksi alle 18-vuotialta henkilöiltä perittiin hintojen vaihteluvälin alarajaa vastaava maksu, venekalastusluvasta 40 euroa kalastusvuorokautta kohti ja rantakalastusluvasta 25 euroa kalastusvuorokautta kohti. 

Lasten kalastuslupien puuttumisesta saatiin runsaasti palautetta ja lapsille sopivan luvan puuttuminen nähtiin ongelmaksi matkailupalvelujen kannalta. Alaikäisten kalastuslupien hinta on ollut aikaisemmin hyvin halpa, tai he ovat voineet kalastaa luvan ostaneen aikuisen seurassa ilman erillistä maksua. Norjassa luvanmyynnistä vastannut Tanavassdragets fiskeförvaltning (Tenojoen kalataloushallinto) ei ole perinyt maksua alle 16-vuotiaille myydyistä luvista. Kalastuskautena 2017 hinnoille asetettu vaihteluväli Suomessa ei mahdollistanut alaikäisille maksuttomia lupia tai niin edullisia lupia kuin katsottiin tarpeelliseksi.  

Ehdotetut muutokset

Esitettyjen muutosten perusteena ovat luvanmyyntikäytännössä havaitut epäkohdat sekä tarve parantaa saalistietojen luotettavaa keräämistä Tenojoen sivuvesistöissä.  

Palveluntuottajien luvanmyyntitehtävästä perittävän maksun määrää ehdotetaan tarkennettavaksi vastaamaan paremmin siitä aiheutuvaa työmäärää. Muutoksella asetettaisiin kalastusluvista perittäville maksuille kiinteähintainen palkkio sellaisille luville, joiden hinta on alhainen. Maksun vähimmäismääräksi esitetään 3 euroa kalastusvuorokautta kohti ja 60 euron hintaista lupaa kalliimmille luville enintään viisi prosenttia luvan hinnasta. Esitys koskee vain kalastusmatkailuun tarkoitettuja lupia. Muut kuin kalastusmatkailuun tarkoitetut luvat lunastetaan Lapin ELY-keskuksen palvelupisteestä, eikä niihin sisälly luvankirjoituspalkkiota. 

Saalistietojen luotettavan keräämisen varmistamiseksi ehdotetaan, että luvan myynnistä vastaava taho sekä palveluntuottaja velvoitettaisiin ilmoittamaan luvan ostajien nimi- ja yhteystiedot saalisrekisterin toimivaltaiselle rekisterinpitäjälle. Näiden tietojen avulla saataisiin nykytilannetta paremmin varmistettua kattavan saalistiedon kerääminen Tenojoen sivuvesistöissä, missä luvanmyynti ei tapahdu sähköisen järjestelmän kautta. Velvollisuus koskisi myös muuta kalastusluvan luovuttavaa tahoa Tenojoen sivuvesistöissä lohennousualueella. Tiedot on toimitettava saalisrekisterin pitäjälle kunkin kalastuskauden päättymistä seuraavan syyskuun loppuun mennessä. 

Edellä todettujen muutosten toteuttamiseksi ehdotetaan muutettavaksi Tenon voimaansaattamislain 8 §:n 3 ja 5 momenttia. Muilta osin pykälää ei ole tarkoitus muuttaa. 

Vuonna 2017 voimaan tulleen kalastussopimuksen ja -säännön voimaantulon jälkeen Tenon matkailukalastuslupien myynnistä saatujen kokemusten perusteella nyt ehdotettavalla muutoksella pyritään vastaamaan tarpeeseen hinnoitella alle 18-vuotiaiden kalastusluvat markkinatilannetta ja asiakkaiden toiveita paremmin vastaaviksi. Muutoksella myös edistetään lasten ja nuorten kalastusharrastusta sekä mahdollistetaan alle 18-vuotiaille myytävien lupien hinnoittelu vastaavalla tavalla kuin Norjassa. Tenon voimaansaattamislain 10 §:n 2 momentin 1–3 kohtien mukaisten hintojen vaihteluväliä muutettaisiin niin, että luvan hinta voisi olla enintään 150 euroa kalastusvuorokautta kohti. Alle 18-vuotiaille voitaisiin myöntää 2 momentissa tarkoitettu kalastuslupa käypää hintaa alemmalla hinnalla tai maksutta. Muutokset edellyttäisivät Tenon voimaansaattamislain 10 §:n 2 momentin muuttamista sekä uusien 3 ja 4 momentin lisäämistä pykälään. Maa- ja metsätalousministeriön asetuksenantovaltuutta koskeva kohta siirrettäisiin pykälän 4 momentiksi. Ehdotetun 4 momentin mukaan maa- ja metsätalousministeriön asetuksella säädettäisiin tarkemmin 2 momentissa tarkoitettujen lupien hinnoista ja alle 18-vuotiaille myönnettävien edullisten tai maksuttomien lupien mahdollisista myöntämisedellytyksistä. Muilta osin pykälää ei ole tarkoitus muuttaa. 

Esityksen vaikutukset

Esityksellä ei ole merkittäviä taloudellisia vaikutuksia julkisen talouden kannalta. Luvanmyyntitietojen ilmoitusvelvollisuus mahdollistaisi tutkimusresurssien tehokkaamman käytön Tenojoen vesistön lohisaaliita selvitettäessä.  

Yritysten toiminnan kannalta esityksellä voidaan arvioida olevan positiivisia vaikutuksia. Luvanmyyntipalkkioihin esitetty muutos mahdollistaisi kohtuullisen korvauksen perimisen luvanmyyntitehtävistä erihintaisten lupien osalta. Yritysten toiminnan kannalta on merkittävää myös se, että esitetty muutos parantaisi mahdollisuuksia määritellä lupahinnat joustavammin niin, että ne tukevat Tenojoen lohenkalastukseen liittyvää kalastusmatkailua, esimerkiksi perheiden matkailua ja matkailupalveluiden käyttöä Utsjoella. Kalastusmatkailulupien ostajille luvanmyyntipalkkion muutos tarkoittaisi vähäistä kustannusten nousua.  

Kalastuslupien myynnin taloudelliset vaikutukset riippuvat myös jatkossa nyt tehtyä esitystä enemmän siitä, millaisiksi kalastuslupien hinnat määrätään vuosittain Tenojoen kalastusoikeuden haltijoiden ja muiden paikallisten sidosryhmien antamien esitysten pohjalta maa- ja metsätalousministeriön asetuksella. Hinnoittelussa pyritään markkinaehtoisuuteen lupien kysyntä huomioon ottaen.  

Luvanmyyntitietojen ilmoittaminen parantaisi Tenojoen lohisaaliista saatavaa tietoa ja siten osaltaan parantaisi Tenojoen lohikantojen tilan arviointia. Matkailijoille myytävien kalastuslupien enimmäismääriä säädellään Tenon kalastussopimuksen kalastussäännön 5 §:ssä määrätyllä kiintiöllä, eikä esitetty muutos vaikuta tämän kiintiön suuruuteen. Esitetty mahdollisuus myöntää lapsille kalastuslupa hyvin edullisesti tai maksutta ei mainittavissa määrin vaikuta lohikantoihin.  

Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu maa- ja metsätalousministeriössä. Esitysluonnoksesta on pyydetty lausunnot valtionvarainministeriöltä, oikeusministeriöltä, Lapin ELY-keskukselta (kalatalous), Metsähallitukselta, Luonnonvarakeskukselta, saamelaiskäräjiltä, Kalatalouden keskusliitolta, Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestöltä, Pikkujärven, Iivanan, Alatalon, Outakosken, Utsjoen kirkonkylän, Veahčaknjárgan sekä Nuorgamin osakaskunnilta, Inarin ja Utsjoen kalastusalueilta, Tenonlaakson yrittäjät ry:ltä ja Saamelaismatkailu ja -yrittäjät ry:ltä. Lisäksi myös muille kuin jakelulistassa mainituille tahoille annettiin mahdollisuus antaa lausuntonsa esityksestä. 

Lausuntoja saapui määräaikaan mennessä 11. Lausunnon antoivat valtiovarainministeriö, oikeusministeriö, ympäristöministeriö, Metsähallitus, Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö, Nuorgamin osakaskunta, Tenon Kiinteistöomistajat ry, Kalatalouden keskusliitto, Saamelaismatkailu ja -yrittäjät ry, saamelaiskäräjät ja Lapin kalatalouskeskus/ ProAgria Lappi ry. 

Lausunnoissa pääasiassa kannatettiin esitettyjä muutoksia. Muutokset nähtiin tarpeellisina ja perusteltuina. Erityisesti lapsille myönnettävien kalastuslupien hinnoittelun muuttamista hyvin edulliseksi tai maksuttomaksi pidettiin hyvänä ja tarpeellisena muutoksena. Muutamassa lausunnossa ehdotettiin lupien hintojen enimmäisrajan nostamista tai poistamista kokonaan ja yhdessä lausunnossa esitettiin enimmäisrajan laskemista. Metsähallitus esitti luvanmyyjien velvoittamista ilmoittamaan luvan ostajien nimi- ja yhteystiedot saalisrekisterin pitäjälle määräajassa esimerkiksi kalastuskauden päätyttyä syyskuun loppuun mennessä. Metsähallituksen ehdotuksesta 8 §:n 5 momenttiin lisättiin määräaika tietojen toimittamiselle. Valtiovarainministeriöllä eikä oikeusministeriöllä ollut huomautettavaa esitykseen.  

Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2018. 

Suhde perustuslakiin ja säätämisjärjestys

Esityksessä ehdotetuilla lainmuutoksilla on liityntä perustuslain 6 §:n mukaiseen yhdenvertaisuussäännökseen ja 10 §:n mukaiseen yksityiselämän ja henkilötietojen suojaan. 

Esityksellä mahdollistettaisiin alaikäisille myönnettävien lupien hinnoittelu muista ikäryhmistä poikkeavalla tavalla. Esitystä tulee tästä syystä arvioida perustuslain 6 §:n yhdenvertaisuussäännöksen ja erityisesti sen 2 momentin syrjintäkiellon kannalta. Sen mukaan ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan muun muassa iän perusteella. Yhdenvertaisuussäännös ei estä erilaisten ryhmien kohtelua eri tavalla tai asettamista lainsäädännössä eri asemaan samanlaisessa tilanteessa, jos erottelulle voidaan esittää perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävät perusteet (PeVL 1/2006 vp, s. 2/I, PeVL 59/2002 vp, s. 2–3). Perustuslakivaliokunta on sosiaalioikeudellista sääntelyä arvioidessaan pitänyt esimerkiksi etuuksien määräytymistä eri tavoin eri-ikäisille henkilöille perustuslain kannalta ongelmattomana, jos erottelut eivät ole mielivaltaisia eivätkä erot muodostu kohtuuttomiksi (PeVL 60/2002 vp, s. 4–5, PeVL 46/2002 vp, s. 5–7). Ikään perustuvalla lupien hinnoittelueroavaisuudella pyritään edistämään ja helpottamaan lasten kalastusharrastusta. Ottaen lisäksi huomioon lasten fyysiset ominaisuudet ja kalastustiedot ja -taidot aikuisiin verrattuna, lasten saalismäärän voidaan pääsääntöisesti arvioida jäävän vähäisemmäksi kuin aikuisten, mikä osaltaan myös perustelee alempihintaisen luvan myöntämisen mahdollisuutta lapsille. Näin ollen lasten asettamiselle eri asemaan on hyväksyttävä peruste eikä se ole ristiriidassa perustuslain kanssa.  

Perustuslain 10 §:n 1 momentin mukaan henkilötietojen suojasta säädetään tarkemmin lailla. Perustuslakivaliokunta on vakiintuneesti pitänyt henkilötietojen suojan kannalta tärkeinä sääntelykohteina ainakin rekisteröinnin tavoitetta, rekisteröitävien henkilötietojen sisältöä, niiden sallittuja käyttötarkoituksia, mukaan luettuna tietojen luovutettavuus, sekä tietojen säilytysaikaa henkilörekisterissä ja rekisteröidyn oikeusturvaa. Luvan ostajien nimi- ja yhteystietojen luovuttamisesta rekisterinpitäjälle on näin ollen säädettävä lailla. Rekisterinpitäjälle luovutettaviin luvan ostajien nimi- ja yhteystietoihin sovelletaan mitä voimassaolevassa Tenon voimaansaattamislain 7 §:ssä on säädetty mm. tietojen luovutuksesta ja säilytysajasta. Luvan ostajien yhteystietojen luovuttamisesta luvan myyjiltä toimivaltaiselle rekisterinpitäjälle on tarpeen säätää Tenon voimaansaattamislain 8 §:n 5 momentissa, jotta voidaan varmistua rekisteriin saatavien tietojen oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta ottaen huomioon, että rekisterissä olevia tietoja käytetään saalistilastointiin, kalavarojen hoidon suunnitteluun, valvontaan ja kalatutkimuksiin sekä kalakantoja ja kalastuksen harjoittamista koskevaan tutkimukseen. 

Edellä esitetyn perusteella lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. 

Ponsiosa 

Edellä esitetyn perusteella annetaan eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Lakiehdotus

Laki kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain 8 ja 10 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kalastuksesta Tenojoen vesistössä Norjan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja soveltamisesta annetun lain (176/2017) 8 §:n 3 ja 5 momentti sekä 10 §:n 2 momentti ja 
lisätään 10 §:ään uusi 3 ja 4 momentti seuraavasti: 
8 § Kalastuslupien myynnin järjestäminen 
Ponsiosa 
Palveluntuottajan on oltava luotettava ja asiantunteva. Palveluntuottajalla on oltava tehtävän hoitamisen edellyttämät tekniset, taloudelliset ja toiminnalliset valmiudet. Luvan myynnin järjestämisestä vastaavan tahon on tehtävä kirjallinen sopimus palveluntuottajan kanssa tehtävän sisällöstä, lupamaksujen tilittämisestä ja muista tehtävän hoitamisen kannalta tarpeellisista seikoista sekä tehtävän suorittamisesta perittävästä kohtuullisesta maksusta, jonka maksaa luvan ostaja. Kohtuulliseksi maksuksi katsotaan enintään viisi prosenttia kalastusluvan hinnasta ja alle 60 euron hintaisten lupien osalta kuitenkin vähintään kolme euroa lupavuorokautta kohti.  
Ponsiosa 
Luvan myynnistä vastaava taho sekä palveluntuottaja ovat velvollisia järjestämään kalastajalle pääsyn sähköiseen saalisrekisteriin saalisilmoitusvelvollisuuden täyttämiseksi. Edellä mainittujen tahojen on toimitettava luvan ostajien nimi- ja yhteystiedot saalisrekisterin toimivaltaiselle rekisterinpitäjälle vuosittain kalastuskautta seuraavan syyskuun loppuun mennessä. Mitä tässä momentissa säädetään koskee myös muuta kalastusluvan luovuttavaa tahoa sopimuksen 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla Tenojoen vesistön lohennousualueella.  
10 § Kalastuslupien hinnoittelu 
Ponsiosa 
Kalastussäännön 4 §:n 3 ja 4 kohdassa tarkoitettujen kalastuslupien hinta perustuu käypään hintaan, jonka määrittelemisessä otetaan huomioon vastaavantyyppisten kalastuslupien markkinatilanne. Hinta voidaan määrittää erilaiseksi lupavyöhykkeen, lupatyypin ja ajankohdan perusteella. Luvan hinta on: 
1) venekalastusluvasta enintään 150 euroa/kalastusvuorokausi;  
2) rantakalastusluvasta enintään 150 euroa/kalastusvuorokausi;  
3) Inarijoessa Matinkönkään yläpuolella ja Kietsimäjoessa veneestä ja rannalta kalastettaessa enintään 150 euroa/kalastusvuorokausi. 
Alle 18-vuotiaalle voidaan myöntää 2 momentissa tarkoitettu lupa käypää hintaa alemmalla hinnalla tai maksutta. 
Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella annetaan tarkemmat säännökset 2 momentissa tarkoitettujen kalastuslupien hinnoista. Maa- ja metsätalousministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä 3 momentissa tarkoitettujen lupien myöntämisedellytyksistä. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 1 päivänä maaliskuuta 2018 
Pääministeri Juha Sipilä 
Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä