Hallituksen esitys
HE
106
2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle Korean tasavallan kanssa sosiaaliturvasta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta
esityksen pääasiallinen sisältö
Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Soulissa syyskuussa 2015 Korean tasavallan (Etelä-Korea) kanssa tehdyn sosiaaliturvasopimuksen sekä lain sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Sopimus koskee pääasiassa eläkevakuutukseen ja työttömyysvakuutukseen sovellettavaa lainsäädäntöä sekä työskentelyyn perustuvien eläkkeiden maksamista maasta toiseen. 
Sopimus tulee voimaan sitä kuukautta seuraavan kolmannen kuukauden ensimmäisenä päivänä, jolloin sopimusvaltiot ovat vastaanottaneet toisiltaan ilmoituksen siitä, että kaikki sopimuksen voimaantulon edellyttämät vaatimukset on täytetty. 
Esitykseen sisältyy lakiehdotus sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti kuin sopimus. 
yleisperustelut
1
Johdanto
Suomen ja Etelä-Korean välinen sosiaaliturvasopimus allekirjoitettiin 9 päivänä syyskuuta 2015. Sopimuksessa on määräykset eläke- ja työttömyysvakuuttamisesta henkilöiden liikkuessa sopimusvaltioiden välillä sekä eläkkeiden maksamisesta rajojen yli. Suomen osalta sopimus koskee työeläkejärjestelmää ja Etelä-Korean osalta ansiotoimintaan perustuvaa kansaneläkejärjestelmää. Sopimus ei koske Suomen kansaneläkejärjestelmää eikä Etelä-Korean vanhuuden peruseläkejärjestelmää. Sopimuksessa on lisäksi määräyksiä sovellettavasta lainsäädännöstä, vakuutuskausien huomioon ottamisesta, eläkkeen laskemisesta, sopimuksen toimeenpanosta ja viranomaisten yhteistyöstä. 
2
Nykytila
Suomi on sopimuspuolena 16 sosiaaliturvasopimuksessa. Euroopan ulkopuolisista maista Suomella on sopimus muun muassa Kanadan (SopS 5—6/1988), Yhdysvaltojen (SopS 85—86/1992), Australian (SopS 35—36/2009) ja Intian (SopS 66—67/2014) kanssa. Sosiaaliturvasopimus Kiinan kanssa on allekirjoitettu 2014. Etelä-Korealla on sosiaaliturvasopimus muun muassa Ruotsin ja Tanskan kanssa. 
Etelä-Koreassa toimii 40—50 suomalaista yritystä ja siellä on edustettuna noin 200 yritystä. Kiinan ja Japanin jälkeen Etelä-Korea on Suomen kolmanneksi tärkein kauppakumppani Aasiassa. Kaupallis-taloudellista yhteistyötä on erityisesti meriteollisuuden, informaatioteknologian sekä energia- ja ympäristöteknologian alalla. Etelä-Koreassa asuu noin 100 Suomen kansalaista. Kansaneläkelaitoksen vakuuttamistilastojen 2011—2015 mukaan suomalaisten työnantajien Etelä-Koreaan lähettämien työntekijöiden määrä on ollut vajaat 20 työntekijää vuodessa. Tilastokeskuksen mukaa Suomessa asui vuoden 2015 lopussa 558 Etelä-Korean kansalaista. 
Etelä-Korean kansaneläkejärjestelmä kattaa kaikki maassa asuvat 18—59-vuotiaat henkilöt. Sen pakollinen eläkevakuutus koskee työntekijöitä, mukaan lukien ulkomaalaiset työntekijät. Myös yrittäjät kuuluvat vakuutuksen piiriin. Muut henkilöt, esimerkiksi iältään 60—65-vuotiaat voivat liittyä vakuutukseen tai jatkaa vakuutukseen kuulumista vapaaehtoisesti. 
Työntekijän eläkevakuutusmaksu on 9 prosenttia bruttopalkasta. Maksun maksavat työntekijä ja työnantaja puoliksi. Yrittäjän eläkemaksu on 9 prosenttia bruttoansioista kuukaudessa. Eläkeoikeus edellyttää vähintään 10 vuoden vakuutusaikaa. Eläkejärjestelmästä maksetaan vanhuus-, työkyvyttömyys- ja perhe-eläkkeitä. Eläkeikä on 61 vuotta, mutta se nousee joka viides vuosi yhdellä vuodella, kunnes se vuonna 2033 on 65 vuotta. 
Eläkejärjestelmästä voidaan tietyin ehdoin palauttaa vakuutusmaksut kertasuorituksena. Ulkomaalaisille palautukset ovat mahdollisia vain silloin, kun siitä on määräys sosiaaliturvasopimuksessa tai kun henkilön kotimaan lainsäädännössä on vastaava määräys. Suomen ja Etelä-Korean välisessä sopimuksessa tällaista määräystä ei ole. 
Työttömyysvakuutus kattaa kaikki työpaikat, joilla on yksi tai useampia työntekijöitä. Työntekijän työttömyysvakuutusmaksu on 0,45 prosenttia bruttopalkasta. Työnantaja maksaa 0,7—1,3 prosenttia palkkasummasta alasta riippuen. Yrittäjän työttömyysvakuutusmaksu on 0,25 prosenttia tuloista. Tämä maksu ei kata etuuksia, vaan ainoastaan työvoimapalvelut. 
3
Esityksen tavoitteet ja keskeiset ehdotukset
3.1
Tavoitteet
Kahdenvälisiä sosiaaliturvasopimuksia on tehty erityisesti niiden Euroopan ulkopuolisten maiden kanssa, joihin Suomesta perinteisesti on suuntautunut siirtolaisuutta. Kanadan kanssa sopimus on ollut voimassa vuodesta 1988, Yhdysvaltojen kanssa vuodesta 1992 ja Australian kanssa vuodesta 2009 lukien. Sopimusten sosiaalipoliittisena tavoitteena on ollut erityisesti maastamuuttajien eläkeoikeuksien takaaminen. Euroopan unionin jäsenmaihin muuttaneiden henkilöiden osalta eläkkeiden maksamisesta ja muusta sosiaaliturvasta on säännökset Euroopan unionin lainsäädännössä. 
Uudet kahdenväliset sosiaaliturvasopimushankkeet ovat suuntautuneet Aasiaan ja niillä on merkitystä Suomen kilpailukyvyn kannalta. Sopimuksilla pyritään välttämään kaksinkertaiset sosiaalivakuutusmaksut suomalaisen työnantajan lähettäessä työntekijöitään työskentelemään Euroopan ulkopuolelle ja näin helpottamaan liikkuvuutta Suomen ja sopimusvaltioiden välillä. Myös Suomen ja Etelä-Korean välinen sosiaaliturvasopimus on pääasiassa tämän tavoitteen saavuttamiseksi tehty sopimus. 
3.2
Keskeiset ehdotukset
Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Suomen ja Korean tasavallan välisen sosiaaliturvasopimuksen ja antaisi lain sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. 
Sopimuksessa määrätään Suomen työeläkejärjestelmän ja Etelä-Korean kansallisen eläkejärjestelmän mukaisten vanhuus-, työkyvyttömyys- ja perhe-eläkkeiden maksamisesta henkilöille, jotka eivät asu siinä sopimusvaltiossa, jossa eläke on karttunut. Suomen työeläkkeiden osalta sopimus varmistaisi eläkkeiden maksamisen, vaikka Suomen työeläkelakien mukainen eläke maksetaan ulkomaille eläkkeensaajan asuinmaasta riippumatta. Sopimuksessa on myös määräyksiä vakuutuskausien laskemisesta yhteen, eläkkeiden laskemisesta ja eläkehakemusten käsittelyyn liittyvästä viranomaismenettelystä. 
Lisäksi sopimuksessa on määräyksiä lähetetyistä työntekijöistä ja yrittäjistä. Suomesta lähetetty työntekijä tai yrittäjä voisi kuulua Suomen työeläkejärjestelmän ja työttömyysvakuutuksen alaisuuteen enintään viisi vuotta (60 kuukautta) ja maksut tältä ajalta maksettaisiin Suomeen. Vastaavasti korealaisen työnantajan Suomeen lähettämä työntekijä tai Suomessa tilapäisesti toimiva yrittäjä kuuluu edelleen enintään viiden vuoden ajan lähtömaan eläke- ja työttömyysvakuutuksen piiriin. 
4
Esityksen vaikutukset
Sopimuksella olisi vaikutusta Suomesta Etelä-Koreaan lähetettyjen työntekijöiden ja siellä tilapäisesti työskentelevien yrittäjien eläke- ja työttömyysvakuuttamiseen. Sopimuksen mukaan Suomesta lähetetty työntekijä tai yrittäjä pysyisi työeläke- ja työttömyysturvalainsäädännön piirissä viisi vuotta ja maksut maksettaisiin Suomeen. Tällöin työntekijästä eikä yrittäjästä perittäisi maksuja Etelä-Korean järjestelmään. Tällä kaksinkertaisten maksujen välttämisellä on merkitystä suomalaisille yrityksille ja niiden palveluksessa oleville lähetetyille työntekijöille. 
Sopimus varmistaisi Suomen ja Etelä-Korean välillä liikkuvien työntekijöiden ja yrittäjien eläkeoikeudet, koska sopimuksen perusteella työskentelymaassa karttuneet eläkkeet maksetaan myös kyseisen sopimusvaltion ulkopuolelle. Suomen työeläkelainsäädännön mukaan eläke maksetaan ulkomaille rajoituksetta jo nykyään. Etelä-Korean osalta eläkkeen maastavienti perustuu vakiintuneeseen käytäntöön. 
Etelä-Korean eläkejärjestelmässä on vakuutettuna noin 30 suomalaista. Työeläkeoikeutta Suomessa on ansainnut noin 300 korealaista. Etelä-Koreaan maksettiin 2015 työeläkettä kahdelle henkilölle. Eläkkeensaajien lukumäärä ja eläkemeno riippuvat tulevaisuudessa työntekijöiden ja yrittäjien liikkuvuudesta sopimusvaltioiden välillä. 
Sopimuksen toimeenpanosta aiheutuu Eläketurvakeskukselle jonkin verran lisätyötä. Eläketurvakeskus toimii sosiaaliturvasopimuksen mukaisena yhteyselimenä ja myöntää hakemuksesta sovellettavaa lainsäädäntöä koskevat todistukset Suomesta Etelä-Koreaan lähetetyille työntekijöille ja yrittäjille sekä vastaa eläkehakemuksiin liittyvistä tehtävistä Suomen ja Etelä-Korean välillä. 
5
Asian valmistelu
Etelä-Korea ehdotti Suomelle sosiaaliturvasopimuksen tekemistä lokakuussa 2013. Neuvottelut aloitettiin huhtikuussa 2014 ja ne saatiin päätökseen joulukuussa 2014. Sopimus allekirjoitettiin Soulissa 9 päivänä syyskuuta 2015. Erikseen on neuvoteltu syyskuussa 2015 sopimuksen soveltamiseksi tehtävä toimeenpanosopimus, jossa on hallinnollisia ja viranomaisten yhteydenpitoon liittyviä määräyksiä. 
Esitys on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä yhteistyössä Eläketurvakeskuksen kanssa. 
Yksityiskohtaiset perustelut
1
Sopimuksen sisältö ja suhde Suomen lainsäädäntöön
1 artikla. Artiklassa määrätään, mitä sopimuksessa tarkoitetaan muun muassa lainsäädännöllä, toimivaltaisella laitoksella, vakuutuskaudella ja etuudella. Tällaiset määritelmät, jotka välillisesti vaikuttavat aineellisen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten tulkintaan ja soveltamiseen, kuuluvat lainsäädännön alaan. 
2 artikla. Artiklassa määrätään sopimuksen piiriin kuuluvasta lainsäädännöstä. Etelä-Korean osalta sopimusta sovelletaan kaikkeen lainsäädäntöön, joka koskee työntekijöiden eläkevakuutusta ja työttömyysvakuutusta. Suomen osalta sopimusta sovelletaan työeläkejärjestelmän vanhuus-, työkyvyttömyys- ja perhe-eläkkeitä koskevaan lainsäädäntöön sekä työttömyysvakuutusta koskevaan lainsäädäntöön, mutta vain siltä osin kuin kyse on työttömyysvakuutuksen alaisuuteen kuulumisesta ja maksujen maksamisesta. Etelä-Korean työttömyysvakuutusta sopimus koskee samoin ainoastaan vakuuttamisen osalta. 
Sopimusta sovelletaan myös tulevaan lainsäädäntöön, jolla muutetaan, täydennetään, yhdistetään tai korvataan sopimuksen soveltamisalaan kuuluvaa lainsäädäntöä. 
3 artikla. Artiklassa määrätään, että sopimusta sovelletaan henkilöihin, jotka kuuluvat tai ovat kuuluneet Suomen tai Etelä-Korean lainsäädännön piiriin. Lisäksi sopimusta sovelletaan leskiin ja orpoihin, joilla on eläkeoikeus Suomen tai Etelä-Korean lainsäädännön piiriin kuuluneen työntekijän tai yrittäjän jälkeen. 
4 artikla. Artiklassa määrätään sopimuksen soveltamisalaan kuuluvien henkilöiden yhdenvertaisesta kohtelusta. Suomen lainsäädäntöä sovellettaessa sopimuksen piiriin kuuluvia henkilöitä on kohdeltava yhdenvertaisesti Suomen kansalaisten kanssa. Suomen työeläkelainsäädännössä ei ole kansalaisuuteen perustuvia säännöksiä eikä kansalaisuusrajoituksia myöskään ole työttömyysvakuutusta koskevassa lainsäädännössä. 
5 artikla. Artiklassa määrätään etuuksien maksamisesta ulkomaille. Sopimuksen tarkoittamat eläkkeet myönnetään ja maksetaan myös toisen sopimusvaltion alueella oleskelevalle tai asuvalle etuudensaajalle. Eläke maksetaan sopimusvaltion kansalaiselle myös kolmannen valtion alueelle, jos eläke maksettaisiin sinne oman maan kansalaiselle. Suomen työeläkelainsäädännön mukaan eläkkeet maksetaan eläkkeensaajalle hänen asuinpaikastaan riippumatta. 
6 artikla. Artikla sisältää sovellettavaa lainsäädäntöä koskevan pääsäännön. Sen mukaan työntekijä tai yrittäjä, joka työskentelee sopimusvaltion alueella, kuuluu kyseisen työn osalta tämän valtion lainsäädännön piiriin. Lainvalintamääräys on riippumaton henkilön asuinpaikasta tai työnantajan taikka yrityksen kotipaikasta. Henkilön työskentelyn perusteella eläke- ja työttömyysvakuutus etuuksineen määräytyvät työskentelyvaltion lainsäädännön mukaisesti. Myös eläketurvaan ja työttömyysturvaan liittyvät velvoitteet kuten vakuutusmaksut määräytyvät kyseisen lainsäädännön mukaan. 
7 artikla. Artiklassa on sovellettavaa lainsäädäntöä koskevat erityismääräykset, joilla voidaan poiketa 6 artiklan pääsäännöstä. Kun kyse on työntekijän lähettämisestä työskentelemään toiseen sopimusvaltioon, kyseinen työntekijä voi kuulua lähtövaltion lainsäädännön piiriin enintään 60 kuukauden ajan. Sama koskee myös työntekijää, jonka sopimusvaltion alueella toimiva työnantaja on lähettänyt työskentelemään emo-, tytär-, tai sisaryritykseensä toisen sopimusvaltion alueelle. Jos kyse on sopimusvaltion alueella tavallisesti toimivasta yrittäjästä, enintään 60 kuukauden lähettämisaika koskee myös toisen sopimusvaltion alueella väliaikaisesti yrittäjänä toimivaa henkilöä. 
Artiklan 3 kohdan mukaan edellä mainittua lähettämisen enimmäisaikaa voidaan pidentää yksittäisten henkilöiden kohdalla toimivaltaisten viranomaisten, toimivaltaisten laitosten tai niiden nimeämien laitosten välisellä sopimuksella. Pidentämistä koskeva sopimus edellyttää yrittäjän pyyntöä tai työntekijän ja työnantajan yhteistä pyyntöä. Tämän artiklan määräysten perusteella siis poiketaan sopimuksen 6 artiklan pääsäännöstä. 
8 artikla. Artikla sisältää määräykset merenkulkijoista ja lentohenkilökunnasta. Artiklan 1 kohdan mukaan sopimus ei vaikuta siihen, miten laivan päällystössä tai miehistön jäsenenä työskentelevä henkilö vakuutetaan eläke- tai työttömyysturvalainsäädännön mukaan. 
Ilma-aluksen päällystön tai miehistön jäsenenä työskentelevään henkilöön sovelletaan artiklan 2 kohdan määräyksen mukaan sen sopimusvaltion lainsäädäntöä, jossa on työnantajana toimivan yrityksen päätoimipaikka. Jos henkilö on työssä toisen sopimusvaltion alueella sijaitsevan sivuliikkeen tai edustuston palveluksessa, sovelletaan kuitenkin sen sopimusvaltion lainsäädäntöä, jossa sivuliike tai edustusto sijaitsee, jollei kyse ole 7 artiklan tarkoittamasta lähetetystä työntekijästä. 
9 artikla. Artiklassa määrätään, ettei sopimus vaikuta diplomaattisia suhteita koskevan Wienin yleissopimuksen eikä konsulisuhteita koskevan Wienin yleissopimuksen määräysten soveltamiseen. 
Artiklan 2 kohdan mukaan sopimusvaltion hallituksen toisen sopimusvaltion alueelle työhön lähettämä virkamies pysyy ensiksi mainitun sopimusvaltion lainsäädännön alaisuudessa. Tämä määräys koskee myös sopimusvaltion lainsäädännön mukaan virkamiehinä pidettäviä henkilöitä sillä edellytyksellä, että henkilö kuului kyseisen sopimusvaltion sosiaaliturvajärjestelmän alaisuuteen välittömästi ennen palvelussuhteen alkua. 
10 artikla. Artiklassa määrätään, että toimivaltaiset viranomaiset tai niiden nimeämät laitokset voivat sopia poikkeuksen myöntämisestä 6—9 artiklojen määräyksistä tietyn henkilön tai henkilöryhmän osalta edellyttäen, että henkilöt kuuluvat sopimusvaltion lainsäädännön alaisuuteen. Tämän määräyksen perusteella voidaan poiketa työeläke- ja työttömyysvakuutukseen sovellettavasta lainsäädännöstä. 
11 artikla. Artiklassa on määräys vakuutuskausien yhteenlaskemisesta. Toimivaltaisen laitoksen on otettava tarvittaessa huomioon eläkeoikeutta varten myös toisessa sopimusvaltiossa täyttyneet vakuutuskaudet. Tällä menettelyllä henkilö voi hyötyä kummassakin sopimusvaltiossa täyttämistään vakuutuskausista. Siten esimerkiksi henkilön Suomen työeläkelainsäädännön mukaan täyttyneitä kausia lasketaan yhteen Etelä-Koreassa täyttyneiden kausien kanssa, jotta Etelä-Korean lainsäädännön mukainen 10 vuoden vakuutuskausivaatimus täyttyisi ja kyseinen henkilö saisi oikeuden eläkkeeseen Etelä-Koreasta. 
12 artikla. Artiklassa on Etelä-Koreaa koskevia erityismääräyksiä. Siellä lainsäädäntö edellyttää vähintään 10 vuoden vakuutuskautta eläkeoikeuden syntymiseksi. Tämän vaatimuksen täyttämiseksi kelpaavat myös henkilölle Suomessa kertyneet vakuutuskaudet. Tällöin Etelä-Korean eläkkeen määrä lasketaan pro rata -etuutena eli artiklan 2 kohdan sääntöjen mukaisesti. Lisäksi artiklan 3 kohdan mukaan Etelä-Korean lainsäädännön mukainen kertakorvaus määräytyy yksinomaan Etelä-Korean lainsäädännön mukaan. Niinpä kertakorvauksen voivat tietyin ehdoin saada vain Etelä-Korean kansalaiset. 
13 artikla. Artiklassa on Suomea koskevia erityismääräyksiä. Suomen toimivaltainen laitos ottaa tarvittaessa huomioon Etelä-Korean lainsäädännön mukaan täyttyneet vakuutuskaudet. Artiklan 2 kohdan mukaan etuuden määrä lasketaan yksinomaan Suomen lainsäädännön mukaan ja artiklan 3 kohdan mukaan etuuden määrää laskettaessa huomioon otetaan vain henkilön Suomen alueella saamat ansiotulot. 
14 artikla. Artiklan mukaan toimivaltaiset viranomaiset tekevät sopimuksen soveltamiseksi toimeenpanosopimuksen. Sopimuksessa myös nimetään yhteyselimet toimeenpanoa varten. 
15 artikla. Määräys koskee tietojen vaihtoa ja keskinäistä avunantoa. Toimivaltaiset viranomaiset ja laitokset antavat toisilleen apua oman lainsäädäntönsä sallimissa rajoissa sopimuksen toteuttamiseksi. Avunanto on maksutonta. 
16 artikla. Määräys koskee tietosuojaa. Määräyksen mukaan toisesta sopimusvaltiosta välitettyjä yksilöä koskevia tietoja saa käyttää yksinomaan sopimuksen soveltamiseen ja sen lainsäädännön soveltamiseen, jota sopimus koskee. Tietoihin sovelletaan sopimusvaltion kansallista lakia yksityisyyden suojasta ja henkilötietojen luottamuksellisuudesta. 
17 artikla. Artiklassa määrätään, että sopimusvaltion lainsäädännön soveltamista varten toimitettavien asiakirjojen vapautus maksuista ulotetaan koskemaan vastaavia asiakirjoja, jotka on toimitettava toisen sopimusvaltion lainsäädännön soveltamiseksi. Tällaisista maksuista säädetään lailla, joten määräys kuuluu lainsäädännön alaan. Artiklan mukaan asiakirjoja tai todistuksia ei tarvitse todistaa oikeaksi myöskään diplomaatti- tai konsuliviranomaisilla. Toimivaltaiset viranomaiset ja toimivaltaiset laitokset sekä yhteyselimet myös hyväksyvät toistensa oikeaksi todistamat jäljennökset asiakirjoista ilman muuta todistamista. 
18 artikla. Artiklan mukaan sopimusta sovellettaessa käytetään sopimusvaltioiden virallisia kieliä tai englantia. Artiklan 2 kohdan mukaan hakemuksia tai asiakirjoja, jotka on toimitettu sopimusvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, toimivaltaiselle laitokselle tai yhteyselimelle, ei saa hylätä sillä perusteella, että ne on kirjoitettu toisen sopimusvaltion virallisella kielellä. Määräys poikkeaa kielilain (423/2003) säännöksistä ja Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) kielisäännöksistä ja sen vuoksi kuuluu lainsäädännön alaan. Lisäksi 2 kohdan määräys vaikuttaa esityksen käsittelyjärjestykseen. 
19 artikla. Artiklassa määrätään, että sopimusvaltiossa jätetty eläkehakemus koskee myös toisen sopimusvaltion lainsäädännön mukaisia vastaavia etuuksia, jos henkilö hakemuksen ajankohtana on iän perusteella oikeutettu jättämään hakemuksen toisen sopimusvaltion etuudesta ja jos hän pyytää hakemuksen käsittelemistä toisen sopimusvaltion lainsäädännön mukaisena tai antaa tiedon vakuutuskausien täyttämisestä toisen sopimusvaltion lainsäädännön mukaan. Artiklan 3 kohdan mukaan Suomen työeläkelainsäädännön mukaista viivästyskorotusta maksettaessa huomioon ei oteta aikaa, joka on kulunut ennen kuin Suomen yhteyselin on vastaanottanut hakemuksen. 
20 artikla. Artiklassa määrätään hakemusten, ilmoitusten ja muutoksenhakukirjelmien jättämisestä. Artiklan mukaan hakemuksen tai muutoksenhakukirjelmän vireille tulo määräytyy sen päivämäärän mukaan, jolloin se on jätetty toisen sopimusvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, toimivaltaiselle laitokselle tai yhteyselimelle. Määräys poikkeaa etuuslainsäädännöstä ja kuuluu sen vuoksi lainsäädännön alaan. 
21 artikla. Artikla koskee etuuksien maksamista ja sen tarkoituksena on varmistaa etuuksien maksaminen sopimusvaltion ulkopuolella oleville henkilöille myös mahdollisten valuuttasäännöstelyjen ja vastaavien toimenpiteiden aikana. 
22 artikla. Määräys koskee erimielisyyksien ratkaisemista. Ensivaiheessa erimielisyydet ratkaistaan toimivaltaisten viranomaisten välisissä neuvotteluissa. Jos toimivaltaiset viranomaiset eivät saa erimielisyyttä ratkaistua, se ratkaistaan sopimusvaltioiden välillä diplomaattiteitse. Artiklan tarkoittamalla tavalla erimielisyyksiä ratkaistaessa voi tulla vahvistetuksi Suomea sitovalla tavalla, miten tiettyä lainsäädännön alaan kuuluvaa sopimusmääräystä on tulkittava. Tällaisten määräysten katsotaan kuuluvan lainsäädännön alaan. 
23 artikla. Artiklassa on siirtymäsäännökset. Artiklan 5 kohdan mukaan sopimuksen voimaantuloajankohtana lähetettyinä työntekijöinä ja yrittäjinä toisessa sopimusvaltiossa työskentelevät voivat laskea 7 artiklassa tarkoitetun enintään 60 kuukauden työskentelykauden alkavan sopimuksen voimaantulopäivänä. 
24 artikla. Sopimusvaltiot sitoutuvat sopimuksen uudelleentarkasteluun toisen sopimusvaltion pyynnöstä. Artiklan 2 kohdan mukaan uudelleentarkastelu tapahtuu viimeistään 10 vuoden kuluttua sopimuksen voimaantulosta. Tällöin on arvioitava, tulisiko sopimusta muuttaa parhaan mahdollisen sosiaaliturvan varmistamiseksi niille kummankin sopimusvaltion kansalaisille, jotka ovat tai ovat olleet kummankin sopimusvaltion sosiaaliturvajärjestelmän piirissä. 
25—26 artikla. Sopimuksentavanomaiset loppumääräykset sisältyvät näihin artikloihin. 
2
Lakiehdotuksen perustelut
1 §. Lain ensimmäinen pykälä sisältää tavanomaisen blankettilain säännöksen, jolla saatetaan voimaan lailla ne sopimuksen määräykset, jotka kuuluvat lainsäädännön alaan. Lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä on selvitetty yksityiskohtaisten perustelujen 1 kohdassa. 
2 §. Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana. 
3
Voimaantulo
Sopimus tulee voimaan sitä kuukautta seuraavan kolmannen kuukauden ensimmäisenä päivänä, jolloin kumpikin sopimusvaltio on vastaanottanut toiselta sopimusvaltiolta kirjallisen ilmoituksen siitä, että se on täyttänyt kaikki tämän sopimuksen voimaantulon edellyttämät vaatimukset. Esitykseen sisältyvä laki esitetään tulevaksi voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti sopimuksen kanssa. 
4
Eduskunnan suostumuksen tarpeellisuus ja käsittelyjärjestys
4.1
Eduskunnan suostumuksen tarpeellisuus
Perustuslain 94 §:n 1 momentin mukaan eduskunta hyväksyy muun muassa sellaiset valtiosopimukset ja muut kansainväliset velvoitteet, jotka sisältävät lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä. Sopimus sisältää lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä ja eduskunnan hyväksyminen on tältä osin tarpeellinen. Lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä on selostettu edellä yksityiskohtaisten perustelujen 1 kohdassa kunkin artiklan osalta erikseen. 
4.2
Käsittelyjärjestys
Sopimuksen 18 artiklassa määrätään viranomaisten käyttämistä kielistä. Määräys poikkeaa Ahvenanmaan itsehallintolain kielisäännöksistä. Ahvenanmaan itsehallintolain 59 §:n 2 momentin mukaan itsehallintolain säännösten kanssa ristiriidassa oleva valtiosopimuksen määräys tulee maakunnassa voimaan vain, jos maakuntapäivät antaa hyväksymisensä päätöksellä, jota on kannattanut vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä. Jos määräys koskee vain sitä kieltä, jota maakunnan viranomaisten tulee käyttää yhteydenpidossa ulkomaalaisiin tai ulkomaisiin viranomaisiin, lakiehdotus käsitellään Ahvenanmaan itsehallintolain mukaan eduskunnassa tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. 
Perustuslain 95 §:n 2 momentin mukaan lakiehdotus kansainvälisen velvoitteen voimaansaattamisesta käsitellään tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. 
Edellä olevan perusteella ja perustuslain 94 §:n mukaisesti esitetään, 
että eduskunta hyväksyisi Soulissa 9 päivänä syyskuuta 2015 Suomen tasavallan hallituksen ja Korean tasavallan hallituksen välillä tehdyn sosiaaliturvasopimuksen. 
Koska sopimus sisältää määräyksiä, jotka kuuluvat lainsäädännön alaan, annetaan samalla eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
Lakiehdotus
Laki 
sosiaaliturvasta Korean tasavallan kanssa tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
1 § 
Sosiaaliturvasta Suomen tasavallan hallituksen ja Korean tasavallan välillä Soulissa 9 päivänä syyskuuta 2015 tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat lakina voimassa sellaisina kuin Suomi on niihin sitoutunut. 
2 § 
Sopimuksen muiden määräysten voimaansaattamisesta ja tämän lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. 
Helsingissä 16 päivänä kesäkuuta 2016 
Pääministerin sijainen, ulkoasiainministeri
Timo
Soini
Sosiaali- ja terveysministeri
Hanna
Mäntylä
Sopimusteksti
SOPIMUS SOSIAALITURVASTA SUOMEN TASAVALLAN HALLITUKSEN JA KOREAN TASAVALLAN HALLITUKSEN VÄLILLÄ 
AGREEMENT ON SOCIAL SECURITY BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF FINLAND AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA 
Suomen tasavallan hallitus ja Korean tasavallan hallitus (jäljempänä ”sopimusvaltiot”), 
jotka haluavat säännellä maittensa välisiä suhteita sosiaaliturvan alalla, 
ovat sopineet seuraavasta: 
The Government of the Republic of Finland and the Government of the Republic of Korea(hereinafter referred to as the "Contracting Parties"), 
Being desirous of regulating the relationship between their two countries in the field of social security, 
Have agreed as follows: 
I osa 
Yleiset määräykset 
1 artikla 
Määritelmät 
1. Tässä sopimuksessa: 
a) "kansalainen" tarkoittaa, kun on kyse Suomen tasavallasta (jäljempänä ”Suomi”), Suomen kansalaista Suomen kansalaisuuslain tarkoittamassa merkityksessä, ja kun on kyse Korean tasavallasta (jäljempänä ”Korea”), Korean kansalaista siten kuin tämä määritellään Korean kansalaisuuslaissa; 
b) ”lainsäädäntö” tarkoittaa tämän sopimuksen 2 artiklassa määriteltyjä lakeja ja määräyksiä; 
c) ”toimivaltainen viranomainen” tarkoittaa, kun on kyse Suomesta, sosiaali- ja terveysministeriötä, ja kun on kyse Koreasta, terveys- ja sosiaaliministeriötä; 
d) ”toimivaltainen laitos” tarkoittaa, kun on kyse Suomesta, laitoksia ja virastoja, jotka ovat vastuussa 2 artiklassa määritellyn lainsäädännön soveltamisesta, ja kun on kyse Koreasta, Kansallista eläkepalvelulaitosta; 
e) ”yhteyselin” tarkoittaa laitosta tai toimielintä, joka määritellään yhteyselimeksi tämän sopimuksen toimeenpanosopimuksessa; 
f) ”vakuutuskausi” tarkoittaa maksukautta, joka on tunnustettu ja täyttynyt sopimusvaltion lainsäädännön mukaisesti, sekä kautta, jonka kyseisen lainsäädännön mukaan katsotaan vastaavan maksukautta; 
g) ”etuus” tarkoittaa etuutta, joka on määritelty tämän sopimuksen 2 artiklassa tarkoitetussa lainsäädännössä. 
2. Käsitteillä, joita ei ole määritelty tässä artiklassa, on se merkitys, joka niille on annettu sovellettavassa lainsäädännössä. 
Part I 
General Provisions 
Article 1 
Definitions 
1. For the purpose of this Agreement:  
(a) “National” means, as regards the Republic of Finland (hereinafter referred to as "Finland"), a Finnish national within the meaning of the Nationality Act, and as regards the Republic of Korea (hereinafter referred to as "Korea"), a national of Korea as defined in the Nationality Law;  
(b) “Legislation” means the laws and regulations specified in Article 2 of this Agreement; 
(c) “Competent Authority” means as regards Finland, the Ministry of Social Affairs, and Health, and as regards Korea, the Ministry of Health and Welfare; 
(d) “Competent Institution” means, as regards Finland, the institutions or agencies responsible for the application of the legislation specified in Article 2; and as regards Korea, the National Pension Service; 
(e) “Liaison agency” means the institution or body designated as such in the Administrative Arrangement for the implementation of this Agreement; 
(f) “Period of coverage” means any period of contributions that has been recognized and completed under the legislation of a Contracting Party, and any other period recognized as equivalent to a period of contribution under that legislation; 
(g) “Benefit” means any benefit provided for in the legislation specified in Article 2 of this Agreement. 
2. Any term not defined in this Article shall have the meaning assigned to it in the applicable legislation. 
2 artikla 
Sopimuksen piiriin kuuluva lainsäädäntö 
1. Tätä sopimusta sovelletaan lainsäädäntöön, joka koskee: 
a) kun on kyse Suomesta, 
i. työeläkejärjestelmää ja 
ii. ainoastaan II osan osalta työttömyysvakuutusta; 
b) kun on kyse Koreasta, 
i. kansaneläkettä ja 
ii. ainoastaan II osan osalta työttömyysvakuutusta. 
2. Jollei tässä sopimuksessa toisin määrätä, tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun lainsäädäntöön eivät sisälly sopimusvaltion ja kolmannen valtion välillä mahdollisesti tehdyt valtiosopimukset tai muut kansainväliset sopimukset sosiaaliturvasta eikä niiden toimeenpanoa varten säädetty lainsäädäntö. 
3. Tämä sopimus koskee myös tulevaa lainsäädäntöä, jolla muutetaan, täydennetään, yhdistetään tai korvataan tämän artiklan 1 kohdassa määriteltyä lainsäädäntöä. 
4. Tämän artiklan 3 kohdasta huolimatta tämä sopimus ei koske lakeja ja määräyksiä, jotka laajentavat sopimusvaltion olemassa olevaa lainsäädäntöä uusiin etuudensaajaryhmiin, jos kyseisen sopimusvaltion toimivaltainen viranomainen ilmoittaa toisen sopimusvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle kirjallisesti kuuden kuukauden kuluessa näiden lakien tai määräysten voimaantulosta, ettei sellaista laajennusta sopimukseen ole tarkoitus tehdä. 
Article 2 
Material Scope 
1. This Agreement shall apply to the legislation concerning: 
(a) as regards Finland, 
(i) the Earnings-Related Pension Scheme, and 
(ii) with regard to Part II only, the Unemployment Insurance; 
(b) as regards Korea,  
(i) the National Pension, and 
(ii) with regard to Part II only, the Employment Insurance. 
2. Unless otherwise provided in this Agreement, the legislation referred to in paragraph 1 of this Article shall not include treaties or other international agreements on social security that may be concluded between one Contracting Party and a third Party, or legislation promulgated for their specific implementation. 
3. This Agreement shall also apply to future legislation which amends, supplements, consolidates or supersedes the legislation specified in paragraph 1 of this Article. 
4. Notwithstanding paragraph 3 of this Article, this Agreement shall not apply to the laws or regulations which extend existing legislation of one Contracting Party to new categories of beneficiaries, if the Competent Authority of that Contracting Party notifies the Competent Authority of the other Contracting Party in writing, within six months from the date of the entry into force of such laws or regulations, that no such extension to the Agreement is intended. 
3 artikla 
Sopimuksen piiriin kuuluvat henkilöt 
Tätä sopimusta sovelletaan henkilöihin, jotka kuuluvat tai ovat kuuluneet 2 artiklassa tarkoitetun lainsäädännön piiriin, sekä näiden henkilöiden huollettaviin ja jälkeen eläviin kyseisen sopimusvaltion sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. 
Article 3 
Personal Scope 
This Agreement shall apply to any person who is or who has been subject to the legislation specified in Article 2, and to the dependants and survivors of such a person within the meaning of the applicable legislation of that Contracting Party. 
4 artikla 
Yhdenvertainen kohtelu 
Jollei tässä sopimuksessa toisin määrätä, 3 artiklassa määriteltyjä henkilöitä, joita tämä sopimus koskee, on sopimusvaltion lainsäädäntöä sovellettaessa kohdeltava yhdenvertaisesti kyseisen sopimusvaltion kansalaisten kanssa. Sama koskee myös huollettavia ja jälkeen eläviä niiden oikeuksien osalta, jotka he johtavat tässä artiklassa määritellyistä henkilöistä. 
Article 4 
Equal Treatment 
Unless otherwise provided in this Agreement, any person described in Article 3 to whom this Agreement applies, shall, in the application of the legislation of the Contracting Party, receive equal treatment with nationals of that Contracting Party. The foregoing shall also apply to the dependants and survivors with respect to their rights derived from the persons specified in this Article. 
5 artikla 
Etuuksien maksaminen ulkomaille 
1. Jollei tässä sopimuksessa toisin määrätä, sopimusvaltion lainsäädännön mukaisia etuuksia ei saa alentaa, muuttaa, lykätä, peruuttaa tai takavarikoida sillä perusteella, että etuudensaaja asuu tai oleskelee toisen sopimusvaltion alueella, ja etuudet tulee maksaa toisen sopimusvaltion alueelle. 
2. Sopimusvaltion lainsäädännön nojalla maksettavat etuudet on myönnettävä toisen sopimusvaltion kansalaisille, jotka asuvat sopimusvaltioiden alueen ulkopuolella, samoilla ehdoilla kuin ne myönnetään ensiksi mainitun sopimusvaltion kansalaisille, jotka asuvat sopimusvaltioiden alueen ulkopuolella. 
Article 5 
Export of Benefits 
1. Unless otherwise provided in this Agreement, benefits under the legislation of one Contracting Party shall not be subject to any reduction, modification, suspension, withdrawal or confiscation by reason of the fact that the recipient resides or stays in the territory of the other Contracting Party, and the benefits shall be payable in the territory of the other Contracting Party. 
2. Benefits under the legislation of one Contracting Party shall be granted to nationals of the other Contracting Party who reside outside the territories of the Contracting Parties under the same conditions as they are granted to nationals of the first Contracting Party who reside outside the territories of the Contracting Parties. 
II osa 
Sovellettavaa lainsäädäntöä koskevat määräykset 
6 artikla 
Yleiset määräykset 
Jollei tässä osassa toisin määrätä, työntekijä tai yrittäjä, joka työskentelee sopimusvaltion alueella, kuuluu kyseisen työn osalta ainoastaan sen sopimusvaltion lainsäädännön piiriin. 
Part II 
Provisions Concerning the Applicable Legislation 
Article 6 
General Provisions 
Except as otherwise provided in this Part, an employed or self-employed person who works in the territory of one Contracting Party shall, with respect to that work, be subject only to the legislation of that Contracting Party. 
7 artikla 
Erityismääräykset 
1. Jos työnantaja, jolla on kotipaikka sopimusvaltion alueella, lähettää palveluksessaan työskentelevän henkilön työhön toisen sopimusvaltion alueelle, työntekijään sovelletaan edelleen kyseisen työskentelyn osalta ainoastaan ensiksi mainitun sopimusvaltion lainsäädäntöä kuudenkymmenen ensimmäisen kalenterikuukauden ajan ikään kuin hän työskentelisi edelleen ensiksi mainitun sopimusvaltion alueella. Tämä kohta koskee myös työntekijää, jonka hänen sopimusvaltion alueella toimiva työnantajansa on lähettänyt työnantajaan sidoksissa olevan yhtiön palvelukseen toisen sopimusvaltion alueelle. 
2. Jos sopimusvaltion lainsäädännön piiriin kuuluva ja tämän sopimusvaltion alueella yrittäjänä tavallisesti työskentelevä henkilö työskentelee väliaikaisesti yrittäjänä toisen sopimusvaltion alueella, hän kuuluu ainoastaan ensiksi mainitun sopimusvaltion lainsäädännön piiriin ikään kuin hän työskentelisi ensiksi mainitun sopimusvaltion alueella edellyttäen, että yrittäjyyden toisen sopimusvaltion alueella ei oleteta kestävän yli kuuttakymmentä kalenterikuukautta. 
3. Jos lähetettynä työntekijänä tai yrittäjänä työskentely toisen sopimusvaltion alueella kestää kauemmin kuin tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa määritelty aika, ensiksi mainitun sopimusvaltion kyseisessä kohdassa mainittua lainsäädäntöä sovelletaan edelleen edellyttäen, että molempien sopimusvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset, toimivaltaiset laitokset tai niiden tarkoitukseen nimeämät laitokset suostuvat yrittäjän pyyntöön tai työntekijän ja työnantajan yhteiseen pyyntöön. 
Article 7 
Special Provisions 
1. Where a person in the service of an employer having a registered office in the territory of one Contracting Party is sent by that employer to work on that employer's behalf in the territory of the other Contracting Party, only the legislation of the first Contracting Party shall continue to apply with regard to that employment during the first sixty calendar months as though the employee were still employed in the territory of the first Contracting Party. This paragraph shall also apply to a worker who has been sent by his or her employer in the territory of one Contracting Party to the employer's affiliated or subsidiary company in the territory of the other Contracting Party. 
2. Where a person who is covered under the legislation of one Contracting Party and who ordinarily works as a self-employed person in the territory of that Contracting Party works temporarily as a self-employed person in the territory of the other Contracting Party, that person shall be subject only to the legislation of the first Contracting Party as if that person were working in the territory of the first Contracting Party, provided that the period of the self-employed activity in the territory of the other Contracting Party is not expected to exceed sixty calendar months. 
3. In case the detachment employment or self-employed activity in the territory of the other Contracting Party continues beyond the period specified in paragraph 1 or 2 of this Article, the legislation of the first Contracting Party referred to in that paragraph shall continue to apply, provided that the Competent Authorities or Competent Institutions of both Contracting Parties or the institutions designated by them consent upon the request of the self-employed person or the joint request of the employee and the employer. 
8 artikla 
Merenkulkijat ja lentomiehistö 
1. Mikään tässä sopimuksessa ei vaikuta kummankaan sopimusvaltion sovellettavaan lainsäädäntöön koskien henkilöä, joka työskentelee laivalla päällystössä tai miehistön jäsenenä. 
2. Henkilö, joka työskentelee ilma-aluksen päällystön tai miehistön jäsenenä, kuuluu kyseisen työskentelyn osalta sen sopimusvaltion lainsäädännön piiriin, jonka alueella yrityksellä, jossa hän työskentelee, on päätoimipaikka. Jos yrityksellä kuitenkin on sivuliike tai edustusto toisen sopimusvaltion alueella, kyseisen sivuliikkeen tai edustuston palveluksessa oleva henkilö, joka ei kuulu 7 artiklan soveltamisen piiriin, kuuluu sen sopimusvaltion lainsäädännön piiriin, jonka alueella sivuliike tai edustusto sijaitsee. 
Article 8 
Mariners and Aircraft Crew 
1. Nothing in this Agreement shall affect the applicable legislation of either Contracting Party for a person who is employed as an officer or member of a crew on a ship. 
2. A person who is employed as an officer or member of the crew of an aircraft shall, in respect of that employment, be subject to the legislation of the Contracting Party in the territory of which the enterprise by which he or she is employed has its head office. If, however, the enterprise has a branch or representation in the territory of the other Contracting Party, such a person employed by that branch or representation and who is not subject to Article 7 shall be subject to the legislation of the Contracting Party in the territory of which the branch or representation is located. 
9 artikla 
Diplomaattisten edustustojen ja konsuliedustustojen jäsenet sekä virkamiehet 
1. Tämä sopimus ei vaikuta 18 huhtikuuta 1961 tehdyn diplomaattisuhteita koskevan Wienin yleissopimuksen eikä 24 huhtikuuta 1963 tehdyn konsulisuhteita koskevan Wienin yleissopimuksen määräysten soveltamiseen. 
2. Jollei tämän artiklan 1 kohdassa toisin määrätä, jos sopimusvaltion hallituksen virkamies lähetetään työhön toisen sopimusvaltion alueelle, kyseinen henkilö pysyy ensiksi mainitun sopimusvaltion lainsäädännön piirissä ikään kuin hän työskentelisi kyseisen sopimusvaltion alueella. Tätä kohtaa sovelletaan myös henkilöön, joka sopimusvaltion lainsäädännön mukaan katsotaan virkamieheksi, edellyttäen, että henkilö kuului kyseisen sopimusvaltion sosiaaliturvajärjestelmän piiriin välittömästi ennen palvelussuhteen alkua. 
Article 9 
Members of Diplomatic Mission, Consular Posts and Civil Servants 
1. Nothing in this Agreement shall affect the provisions of the Vienna Convention on Diplomatic Relations of April 18, 1961, or of the Vienna Convention on Consular Relations of April 24, 1963. 
2. Subject to paragraph 1 of this Article, where a civil servant of the Government of a Contracting Party is sent to work in the territory of the other Contracting Party, that person shall remain subject to the legislation of the first Contracting Party as if that person were working in the territory of that Contracting Party. This paragraph shall also apply to a person treated as a civil servant in accordance with the legislation of a Contracting Party provided that the person was covered under the social security system of that Contracting Party immediately prior to the commencement of the service. 
10 artikla 
Poikkeukset 
Sopimusvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset tai niiden nimeämät laitokset voivat sopia poikkeuksen myöntämisestä tähän osaan tiettyjen henkilöiden tai henkilöryhmien osalta edellyttäen, että kyseiset henkilöt kuuluvat sopimusvaltion lainsäädännön piiriin. 
Article 10 
Exceptions 
The Competent Authorities of the Contracting Parties or the institutions designated by them may agree to grant an exception to this Part with respect to particular persons or categories of persons provided that any affected person shall be subject to the legislation of one Contracting Party. 
III OSA 
Etuuksia koskevat määräykset 
11 artikla 
Vakuutuskausien yhteenlaskeminen ja eläkkeiden laskeminen 
1. Silloin kun vakuutuskausia on täyttynyt kummankin sopimusvaltion lainsäädännön mukaisesti, kunkin sopimusvaltion toimivaltaisen laitoksen tulee määritellessään oikeutta etuuksiin sen soveltaman lainsäädännön nojalla ottaa tarvittaessa huomioon toisen sopimusvaltion lainsäädännön mukaiset vakuutuskaudet edellyttäen, etteivät tällaiset vakuutuskaudet ole päällekkäisiä sen oman lainsäädännön mukaisten vakuutuskausien kanssa. 
2. Jos sopimusvaltion lainsäädännössä asetetaan tiettyjen etuuksien myöntämisen ehdoksi, että vakuutuskausien on täytyttävä tietyssä ammatissa, ainoastaan vakuutuskaudet, jotka toisen sopimusvaltion lainsäädännön mukaan ovat täyttyneet samassa ammatissa tai jotka rinnastetaan samassa ammatissa toimimiseksi, lasketaan yhteen oikeuden saamiseksi näihin eläkkeisiin. 
3. Eläkkeen laskeminen määritellään kunkin sopimusvaltion sovellettavassa lainsäädännössä, jollei tässä sopimuksessa toisin määrätä. 
Part III 
Provisions on Benefits 
Article 11 
Totalization of Periods of Coverage and Calculation of Pensions 
1. When periods of coverage have been completed under the legislation of the two Contracting Parties, the Competent Institution of each Contracting Party shall, in determining eligibility for benefits under the legislation which it applies, take into account, if necessary, periods of coverage under the legislation of the other Contracting Party provided that such periods of coverage do not overlap with periods of coverage under its legislation.  
2. If the legislation of one Contracting Party subordinates the granting of certain benefits to the condition that the periods of coverage are to be completed in a given occupation, only periods of coverage completed or recognized as equivalent in the same occupation under the legislation of the other Contracting Party shall be totalized for admission to entitlement to these pensions. 
3. The calculation of the pension shall be determined by the applicable legislation of the respective Contracting Party unless otherwise provided in this Agreement. 
12 artikla 
Koreaa koskevat erityismääräykset 
1. Korean lainsäädännön mukainen vaatimus, jonka mukaan henkilön on työkyvyttömyys- tai perhe-eläkkeen saamiseksi kuuluttava vakuutusturvan piiriin silloin, kun vakuutustapahtuma sattuu, katsotaan täyttyneeksi, jos henkilö kuuluu etuuden osalta Suomen lainsäädännön piiriin silloin, kun vakuutustapahtuma sattuu Korean lainsäädännön mukaisesti. 
2. Silloin kun Suomen lainsäädännön mukaisia vakuutuskausia otetaan huomioon oikeuden vahvistamiseksi Korean lainsäädännön mukaisiin etuuksiin 11 artiklan 1 ja 2 kohdan ja tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti, maksettava etuus määritellään seuraavasti: 
a) Korean toimivaltainen laitos laskee ensiksi sen eläkkeen määrän, joka vastaa määrää, joka olisi maksettu henkilölle, jos kummankin sopimusvaltion lainsäädännön mukaisesti huomioon otettavat kaikki vakuutuskaudet olisivat täyttyneet Korean lainsäädännön mukaisesti. Eläkkeen määrän määrittelemiseksi Korean toimivaltainen laitos ottaa huomioon henkilön keskimääräiset vakituiset kuukausiansiot aikana, jolloin tämä on kuulunut Korean lainsäädännön piiriin. 
b) Korean toimivaltainen laitos laskee Korean lainsäädännön mukaisesti maksettavan osaetuuden sen eläkemäärän perusteella, joka on laskettu edellisen alakohdan mukaan, sen oman lainsäädännön mukaisesti huomioon otettavien vakuutuskausien keston ja molempien sopimusvaltioiden lainsäädännön mukaisesti huomion otettavien vakuutuskausien kokonaiskeston välisenä suhteena. 
3. Tämän sopimuksen 4 artiklasta huolimatta kertakorvausten maksamisesta päätetään Korean lainsäädännön mukaisesti. 
4. Korean lainsäädännön säännökset, jotka rajoittavat oikeutta työkyvyttömyys- tai perhe-eläkkeeseen maksamattomien vakuutusmaksujen vuoksi aikana, jolloin henkilö on muutoin ollut oikeutettu etuuteen, koskevat ainoastaan Korean lainsäädännön mukaista kautta. 
Article 12 
Special Provisions relating to Korea 
1. To obtain a disability or survivors benefit, the requirement of the Korean legislation that a person be covered under the Korean legislation when the insured event occurs shall be considered to have been met if the person is covered for a benefit under the legislation of Finland during a period in which the insured event occurs according to the legislation of Korea. 
2. Where periods of coverage under the legislation of Finland are taken into account to establish eligibility for benefits under the legislation of Korea in accordance with paragraph 1 and 2 of Article 11 and paragraph 1 of this Article, the benefit due shall be determined as follows: 
(a) The Competent Institution of Korea shall first compute a pension amount equal to the amount that would have been payable to the person if all the periods of coverage taken into account under the legislation of the two Contracting Parties had been completed under the legislation of Korea. To determine the pension amount, the Competent Institution of Korea shall take into account the person's average standard monthly income while covered under the legislation of Korea; 
(b) The Competent Institution of Korea shall calculate the partial benefit to be paid in accordance with the legislation of Korea based on the pension amount calculated according to the preceding subparagraph, in proportion to the ratio between the duration of the periods of coverage taken into consideration under its own legislation and the total duration of the periods of coverage taken into consideration under the legislation of the two Contracting Parties. 
3. Notwithstanding Article 4 of this Agreement, payment of lump-sum refunds shall be decided in accordance with the legislation of Korea. 
4. Provisions of the legislation of Korea restricting the entitlement to the disability or survivors benefit due to unpaid contributions at the time when the person has otherwise qualified for the benefit shall apply only to the period covered under the legislation of Korea. 
13 artikla 
Suomea koskevat erityismääräykset 
1. Kun vakuutuskausia on täyttynyt molempien sopimusvaltioiden lainsäädännön mukaisesti, Suomen toimivaltaisen laitoksen tulee määritellessään oikeutta soveltamansa lainsäädännön mukaisiin etuuksiin ottaa tarvittaessa huomioon Korean lainsäädännön mukaisesti täyttyneet vakuutuskaudet edellyttäen, että tällaiset vakuutuskaudet eivät ole päällekkäisiä Suomen lainsäädännön mukaisten vakuutuskausien kanssa. 
2. Jos kyseinen henkilö täyttää tämän artiklan 1 kohdassa mainitut ehdot, toimivaltainen laitos laskee etuuden määrän ainoastaan ja suoraan sen soveltaman lainsäädännön mukaisesti täyttyneiden vakuutuskausien perusteella. 
3. Toimivaltainen laitos, joka myöntää tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetut etuudet, ottaa huomioon ainoastaan kyseisen henkilön sen alueella saamien ansioiden määrän. 
Article 13 
Special Provisions relating to Finland 
1. When periods of coverage have been completed under the legislation of the two Contracting Parties, the Competent Institution in Finland shall, in determining eligibility for benefits under the legislation which it applies, take into account, if necessary, periods of coverage completed under the legislation of Korea, provided that such periods of coverage do not overlap with periods of coverage under its legislation. 
2. Where the person concerned satisfies the conditions mentioned in paragraph 1 of this Article, the Competent Institution shall calculate the amount of the benefit solely and directly on the basis of the periods of coverage completed under the legislation it administers. 
3. The Competent Institution that grants the benefits referred to in paragraph 2 of this Article shall take exclusively into account the earnings received by the person concerned in its territory. 
IV osa 
Erinäiset määräykset 
14 artikla 
Toimeenpanosopimus 
Sopimusvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset tekevät toimeenpanosopimuksen, jossa määrätään tämän sopimuksen soveltamiseksi tarvittavista toimenpiteistä ja nimetään yhteyselimet sopimuksen toimeenpanoon. 
Part IV 
Miscellaneous Provisions 
Article 14 
Administrative Arrangement 
The Competent Authorities of the Contracting Parties shall conclude an Administrative Arrangement that sets out the measures necessary and designates the liaison agencies for the implementation of this Agreement. 
15 artikla 
Tietojen vaihto ja keskinäinen avunanto 
1. Sopimusvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten ja toimivaltaisten laitosten tulee toimivaltansa puitteissa: 
a) ilmoittaa toisilleen oman lainsäädäntönsä sallimissa puitteissa tiedot, jotka ovat tarpeen tämän sopimuksen soveltamiseksi; 
b) avustaa toisiaan tämän sopimuksen tai sen lainsäädännön piiriin kuuluvan oikeuden määrittelemiseksi tai etuuden maksamiseksi, jota tämä sopimus koskee; ja 
c) ilmoittaa toisilleen mahdollisimman pian toimenpiteistä, joihin ne ovat ryhtyneet tämän sopimuksen soveltamiseksi, sekä kaikista sellaisista muutoksista lainsäädäntöönsä, jotka saattavat vaikuttaa tämän sopimuksen soveltamiseen. 
2. Tämän artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun avunannon tulee olla maksutonta, lukuun ottamatta poikkeuksia, joista sovitaan 14 artiklan mukaisesti tehtävässä toimeenpanosopimuksessa. 
Article 15 
Exchange of Information and Mutual Assistance 
1. The Competent Authorities and Competent Institutions of the Contracting Parties shall, within the scope of their respective authorities: 
(a) communicate to each other, to the extent permitted by the legislation which they administer, any information necessary for the application of this Agreement; 
(b) assist each other with regard to the determination of entitlement to, or payment of any benefit under this Agreement, or the legislation to which this Agreement applies; and 
(c) communicate to each other, as soon as possible, information concerning the measures taken by them for the application of this Agreement and of any changes in their respective legislation which may affect the application of this Agreement.  
2. The assistance referred to in sub-paragraph 1(b) of this Article shall be provided free of charge, subject to any exceptions to be agreed upon in the Administrative Arrangement concluded pursuant to Article 14. 
16 artikla 
Tietosuoja 
1. Yksilöä koskevia tietoja, joita sopimusvaltion toimivaltainen viranomainen, toimivaltainen laitos tai yhteyselin välittää tämän sopimuksen mukaisesti toisen sopimusvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, toimivaltaiselle laitokselle tai yhteyselimelle, saa käyttää yksinomaan tämän sopimuksen ja sen lainsäädännön, jota tämä sopimus koskee, soveltamiseen salassapitosäännösten mukaisesti. 
2. Tietoihin, jotka yksilöstä on saatu tämän sopimuksen perusteella, sovelletaan kyseisen sopimusvaltion kansallista lakia yksityisyyden suojasta ja henkilötietojen luottamuksellisuudesta. 
Article 16 
Data Protection 
1. Information about an individual which is transmitted in accordance with this Agreement to the Competent Authority, the Competent Institution or the liaison agency of one Contracting Party by the Competent Authority, the Competent Institution or the liaison agency of the other Contracting Party shall be used exclusively for purposes of implementing this Agreement and the legislation to which this Agreement applies and shall be managed confidentially. 
2. Information about an individual received in accordance with this Agreement shall be governed by the national law of the receiving Contracting Party for the protection of privacy and confidentiality of personal data. 
17 artikla 
Vapautus maksuista ja asiakirjojen oikeaksi todistamisesta 
1. Jos sopimusvaltion lainsäädännössä määrätään, että kyseisen sopimusvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, toimivaltaiselle laitokselle tai yhteyselimelle toimitettavat asiakirjat on vapautettu kokonaan tai osittain maksuista, mukaan lukien konsuli- ja hallinnolliset maksut, tämä vapautus koskee myös vastaavia asiakirjoja, jotka toimitetaan toisen sopimusvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, toimivaltaiselle laitokselle tai yhteyselimelle tämän sopimuksen tai toisen sopimusvaltion lainsäädännön soveltamiseksi. 
2. Diplomaatti- tai konsuliviranomaisten ei tarvitse todistaa oikeiksi jommankumman sopimusvaltion toimivaltaisen viranomaisen, toimivaltaisen laitoksen tai yhteyselimen tämän sopimuksen tai toisen sopimusvaltion lainsäädännön soveltamiseksi esittämiä asiakirjoja ja todistuksia, eikä tähän tarvita myöskään muita vastaavia muodollisuuksia. 
3. Sopimusvaltion toimivaltainen viranomainen, toimivaltainen laitos tai yhteyselin hyväksyy toisen sopimusvaltion toimivaltaisen viranomaisen, toimivaltaisen laitoksen tai yhteyselimen oikeaksi todistamat jäljennökset asiakirjoista oikeiksi jäljennöksiksi ilman muuta todistamista. 
Article 17 
Exemption from Fees and Certification of Documents 
1. Where the legislation of a Contracting Party provides that any document which is submitted to the Competent Authority, Competent Institution or the liaison agency of that Contracting Party shall be exempted, wholly or partly, from fees or charges, including consular and administrative fees, the exemption shall also apply to corresponding documents which are submitted to the Competent Authority, Competent Institution or the liaison agency of the other Contracting Party in the application of this Agreement or of the legislation of the other Contracting Party. 
2. Documents and certificates which are presented by the Competent Authority, Competent Institution or the liaison agency of either Contracting Party for the application of this Agreement or of the legislation of the other Contracting Party shall be exempted from the requirements for authentication by diplomatic or consular authorities or any other similar formalities. 
3. Copies of documents which are certified as true and exact copies by the Competent Authority, Competent Institution or the liaison agency of one Contracting Party shall be accepted as true and exact copies by the Competent Authority, Competent Institution or the liaison agency of the other Contracting Party, without further certification. 
18 artikla 
Yhteydenpidon kieli 
1. Sopimusvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset, toimivaltaiset laitokset ja yhteyselimet voivat olla suoraan yhteydessä toisiinsa ja kehen tahansa henkilöön, missä tämä asuukin, silloin kun on tarpeen tehdä näin tämän sopimuksen tai sen lainsäädännön soveltamiseksi, jota tämä sopimus koskee, englanniksi tai toisen sopimusvaltion virallisella kielellä. 
2. Sopimusvaltion toimivaltainen viranomainen, toimivaltainen laitos ja yhteyselin eivät saa hylätä hakemusta tai asiakirjaa ainoastaan sillä perusteella, että se on kirjoitettu toisen sopimusvaltion virallisella kielellä. 
Article 18 
Language of Communication 
1. The Competent Authorities and Competent Institutions and liaison agencies of the Contracting Parties may communicate directly with each other and with any person wherever that person may reside, whenever it is necessary to do so for the application of this Agreement or the legislation to which this Agreement applies, in English or in the official language of either Contracting Party. 
2. An application or document may not be rejected by the Competent Authority, the Competent Institution or the liaison agency of one Contracting Party solely because it is in the official language of the other Contracting Party. 
19 artikla 
Etuushakemukset 
1. Kaikki etuushakemukset tulee jättää 14 artiklan mukaisesti tehtävän toimeenpanosopimuksen määräysten mukaisesti. 
2. Jos henkilö tämän sopimuksen voimaantultua jättää sopimusvaltion toimivaltaiselle laitokselle tai yhteyselimelle kyseisen sopimusvaltion lainsäädännön mukaisen kirjallisen hakemuksen etuuksista, ja jos henkilö ei ole nimenomaisesti pyytänyt, että hakemus koskee ainoastaan kyseisen lainsäädännön mukaisia etuuksia, hakemuksen tulee myös turvata henkilön oikeudet vastaaviin toisen sopimusvaltion lainsäädännön mukaisiin etuuksiin edellyttäen, että henkilö hakemuksen ajankohtana: 
a) on iän perusteella oikeutettu jättämään pätevän hakemuksen toisen sopimusvaltion etuudesta ja 
b) pyytää, että se käsiteltäisiin toisen sopimusvaltion lainsäädännön mukaisena hakemuksena; tai 
c) antaa tietoa, jonka mukaan vakuutuskausia on täyttynyt toisen sopimusvaltion lainsäädännön mukaisesti. 
3. Suomen lainsäädännön mukaista viivästyskorotusta ei makseta ennen kuin Suomen yhteyselin on vastaanottanut hakemuksen. 
Article 19 
Claims for Benefits  
1. Any claim for benefits shall be submitted in accordance with the provisions of the Administrative Arrangement to be concluded in pursuance of Article 14. 
2. If, after the entry into force of this Agreement, a person files a written application for benefits with the Competent Institution or the liaison agency of a Contracting Party under the legislation of that Contracting Party, and if that person has not explicitly requested that the application be restricted to benefits under that legislation, the application shall also protect the rights of that person to corresponding benefits under the legislation of the other Contracting Party, provided that the person at the time of application: 
(a) is entitled on age grounds to lodge a valid claim for a benefit of the other Contracting Party; and 
(b) requests that it be considered as an application under the legislation of the other Contracting Party; or 
(c) provides information indicating that periods of coverage have been completed under the legislation of the other Contracting Party. 
3. The increase for delay in accordance with the legislation of Finland is not payable until the liaison agency in Finland has received the application. 
20 artikla 
Hakemusten, ilmoitusten ja muutoksenhakukirjelmien jättäminen 
Hakemus, ilmoitus tai muutoksenhakukirjelmä, joka olisi sopimusvaltion lainsäädännön mukaan pitänyt jättää tietyn ajan kuluessa kyseisen sopimusvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, toimivaltaiselle laitokselle tai yhteyselimelle, on hyväksyttävä, jos se on esitetty saman määräajan kuluessa toisen sopimusvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, toimivaltaiselle laitokselle tai yhteyselimelle. Tässä tapauksessa toimivaltaisen viranomaisen, toimivaltaisen laitoksen tai yhteyselimen, joka vastaanottaa hakemuksen, ilmoituksen tai muutoksenhakukirjelmän, tulee merkitä asiakirjan vastaanottamispäivä ja viipymättä lähettää se edelleen ensiksi mainitun sopimusvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, toimivaltaiselle laitokselle tai yhteyselimelle joko suoraan tai toisen sopimusvaltion yhteyselimen kautta. Päivämäärä, jolloin tällainen hakemus, ilmoitus tai muutoksenhakukirjelmä on jätetty toisen sopimusvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, toimivaltaiselle laitokselle tai yhteyselimelle, katsotaan päivämääräksi, jolloin se on jätetty sille toimivaltaiselle viranomaiselle, toimivaltaiselle laitokselle tai yhteyselimelle, joka tutkii sen. 
Article 20 
Submission of Claims, Declarations and Appeals 
Any claim, declaration or appeal which should have been submitted, in order to comply with the legislation of a Contracting Party, within a specified period to a Competent Authority, Competent Institution or the liaison agency of that Contracting Party shall be admissible if it is submitted within the same period to a corresponding Competent Authority, Competent Institution or the liaison agency of the other Contracting Party. In such a case the Competent Authority, Competent Institution or the liaison agency receiving the claim, declaration or appeal shall indicate the date of receipt of the document and forward it without delay to the Competent Authority, Competent Institution or the liaison agency of the former Contracting Party either directly or through the liaison agency of the other Contracting Party. The date on which such claim, declaration or appeal was submitted to the Competent Authority, Competent Institution or the liaison agency of the other Contracting Party shall be considered as the date of its submission to the Competent Authority, Competent Institution or the liaison agency which shall investigate it. 
21 artikla 
Etuuksien maksaminen 
1. Sopimusvaltion toimivaltainen laitos voi maksaa tämän sopimuksen mukaisia etuuksia kyseisen sopimusvaltion valuutassa. 
2. Jos sopimusvaltio ottaa käyttöön valuuttasäännöstelyjä tai vastaavia toimenpiteitä, jotka rajoittavat varojen tai rahoitusvälineiden maksamista, lähettämistä tai siirtoa tämän sopimusvaltion ulkopuolella oleville henkilöille, sen tulee viipymättä ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin varmistaakseen tämän sopimuksen mukaisesti maksettavan määrän maksamisen 3 artiklassa tarkoitetuille henkilöille. 
Article 21 
Payment of Benefits 
1. The Competent Institution of a Contracting Party may pay benefits in accordance with this Agreement in the currency of that Contracting Party. 
2. In the event that a Contracting Party imposes currency controls or other similar measures that restrict payments, remittance or transfers of funds or financial instruments to persons who are outside the territory of that Contracting Party, it shall, without delay, take appropriate measures to ensure the payment of any amount that must be paid in accordance with this Agreement to persons described in Article 3. 
22 artikla 
Erimielisyyksien ratkaiseminen 
1. Tämän sopimuksen tulkinnassa tai soveltamisessa sopimusvaltioiden välillä syntyvät erimielisyydet ratkaistaan sopimusvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välisissä neuvotteluissa. 
2. Jos erimielisyyksiin ei löydy ratkaisua tällä tavalla, ne ratkaistaan sopimusvaltioiden välillä diplomaattiteitse. 
Article 22 
Settlement of Disputes 
1. Any disagreement regarding the interpretation or application of this Agreement shall be resolved by consultation between the Competent Authorities of the Contracting Parties. 
2. If any such disagreement cannot be resolved in this manner, it shall be settled by diplomatic channels between the Contracting Parties. 
V osa 
Siirtymä- ja loppumääräykset 
23 artikla 
Siirtymämääräykset 
1. Ennen tämän sopimuksen voimaantuloa täyttyneet vakuutuskaudet ja muut asiaa koskevat tapahtumat ennen tuota ajankohtaa otetaan huomioon, kun määritellään oikeutta tämän sopimuksen mukaiseen etuuteen. Kummankaan sopimusvaltion toimivaltaista laitosta ei kuitenkaan voida vaatia ottamaan huomioon vakuutuskausia, jotka ovat täyttyneet ennen aikaisinta ajankohtaa, jolta vakuutuskausia voidaan sen lainsäädännön mukaa lukea hyväksi. 
2. Tämä sopimus ei luo oikeutta maksun tai etuuden saamiseen ajanjaksolta ennen sen voimaantulopäivää. 
3. Päätökset, jotka koskevat oikeutta etuuksiin ja jotka on tehty ennen tämän sopimuksen voimaantuloa, eivät vaikuta sen nojalla syntyviin oikeuksiin. 
4. Ennen tämän sopimuksen voimaantuloa määritellyt etuudet voidaan määritellä hakemuksesta uudelleen, jos muutos tällaisissa etuuksissa johtuu ainoastaan tämän sopimuksen määräyksistä. Jos tämän kohdan edellisen lauseen mukainen uusi määritelmä ei johda oikeuteen eläkkeeseen tai johtaa pienempää eläkkeeseen kuin se, jota maksettiin viimeiseltä jaksolta ennen tämän sopimuksen voimaantuloa, tulee eläkettä edelleen maksaa samansuuruisena kuin aikaisemmin. 
5. Kun 7 artiklaa sovelletaan henkilöihin, jotka on lähetetty työhön sopimusvaltioon tai jotka ovat toimineet yrittäjinä sopimusvaltiossa ennen tämän sopimuksen voimaantuloa, artiklassa tarkoitettujen työskentely- tai yrittäjyyskausien katsotaan alkaneen tämän sopimuksen voimaantulopäivänä. 
6. Tämän sopimuksen III osan määräykset koskevat vain etuuksia, joita koskeva hakemus on jätetty sinä päivänä, jolloin tämän sopimus tulee voimaan, tai sen jälkeen. 
Part V 
Transitional and Final Provisions 
Article 23 
Transitional Provisions 
1. Any period of coverage completed before the date of entry into force of this Agreement, and any other relevant events that occurred before that date, shall be taken into consideration in determining the right to a benefit under this Agreement. However, the Competent Institution of neither Contracting Party shall be required to take into account periods of coverage which occurred prior to the earliest date for which periods of coverage may be credited under its legislation.  
2. This Agreement shall not establish any right to receive payment of a benefit for any period before the date of the entry into force of this Agreement. 
3. Determinations concerning entitlement to benefits which were made before the entry into force of this Agreement shall not affect rights arising under it. 
4. Benefits determined before the entry into force of this Agreement may be newly determined upon application if a change in such benefits results solely from the provisions of this Agreement. If the new determination under the preceding sentence of this paragraph results in no entitlement or entitlement to a lesser amount of pension that paid for the last period prior to the entry into force of this Agreement, the same amount of pension as previously paid shall continue to be paid. 
5. In applying Article 7 in case of persons who were sent to a Contracting Party or who worked as self-employed person in a Contracting Party prior to the date of entry into force of this Agreement, the periods of employment and self-employed activity referred to in that Article shall be considered to begin on the date of entry into force of this Agreement. 
6. The provisions of Part III shall only apply to benefits for which an application is filed on or after the date this Agreement enters into force. 
24 artikla 
Uudelleentarkastelu 
1. Sopimusvaltiot tarkastelevat uudelleen sopimusta toisen sopimusvaltion pyynnöstä. 
2. Viimeistään 10 vuoden päästä tämän sopimuksen voimaantulosta sopimusvaltiot arvioivat yhdessä sitä, tulisiko sopimusta muuttaa parhaan mahdollisen sosiaaliturvan varmistamiseksi niille kummankin sopimusvaltion kansalaisille, jotka ovat tai ovat olleet kummankin sopimusvaltion sosiaaliturvajärjestelmän piirissä. 
Article 24 
Review 
1. This Agreement shall be subject to review by the Contracting Parties at the request of one Contracting Party. 
2. No later than 10 years after this Agreement has entered into force, the Contracting Parties shall jointly review, if the Agreement should be amended to ensure the fullest possible social security coverage for nationals of both Contracting Parties, who are or have been covered by the social security systems in both Contracting Parties. 
25 artikla 
Voimaantulo 
Tämä sopimus tulee voimaan sitä kuukautta seuraavan kolmannen kuukauden ensimmäisenä päivänä, jolloin kumpikin sopimusvaltio on vastaanottanut toiselta sopimusvaltiolta kirjallisen ilmoituksen siitä, että se on täyttänyt kaikki tämän sopimuksen voimaantulon edellyttämät vaatimukset. 
Article 25 
Entry into Force 
This Agreement shall enter into force on the first day of the third month following the month in which each Contracting Party shall have received from the other Contracting Party written notification that it has complied with all requirements for the entry into force of this Agreement. 
26 artikla 
Voimassaolo ja irtisanominen 
1. Tämä sopimus on voimassa sitä kuukautta seuraavan kahdennentoista kuukauden viimeiseen päivään, jolloin jompikumpi sopimusvaltio on kirjallisesti ilmoittanut sen irtisanomisesta toiselle sopimusvaltiolle. 
2. Jos tämä sopimus irtisanotaan, oikeudet sen perusteella saavutettujen etuuksien saamiseksi tai etuuksien maksaminen säilyvät ennallaan. Sopimusvaltioiden tulee sopia järjestelyistä sellaisten oikeuksien käsittelemiseksi, jotka ollaan saavuttamassa. 
Tämän vakuudeksi allekirjoittaneet, siihen asianmukaisesti valtuutettuina, ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen. 
Tehty Soulissa 9 päivänä syyskuuta 2015 kahtena kappaleena suomen, korean ja englannin kielellä, jotka kaikki tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset. Jos tulkinnassa syntyy erimielisyyksiä, käytetään englanninkielistä tekstiä. 
Suomen tasavallan hallituksen puolesta 
Paula Lehtomäki 
Korean tasavallan hallituksen puolesta 
Cho Tae-yul 
Article 26 
Period of Duration and Termination 
1. This Agreement shall remain in force and effect until the last day of the twelfth month following the month in which written notice of its termination is given by either Contracting Party to the other Contracting Party. 
2. If this Agreement is terminated, rights regarding entitlement to or payment of benefits acquired under it shall be retained. The Contracting Parties shall make arrangements dealing with rights in the process of being acquired. 
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto, have signed this Agreement. 
DONE in duplicate at Soul on the 9th of September 2015, in the Finnish, Korean and English languages, each text being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text shall prevail. 
FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF FINLAND 
Paula Lehtomäki 
FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF KOREA 
Cho Tae-yul 
Viimeksi julkaistu 16.6.2016 15.35