Viimeksi julkaistu 27.8.2020 14.01

Hallituksen esitys HE 109/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden oikeusministeriön hallinnonalan lakien muutoksenhakusäännösten tarkistamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi oikeusministeriön hallinnonalaan kuuluvien 41 lain muutoksenhakusäännöksissä olevat viittaukset kumottuun hallintolainkäyttölakiin viittauksiksi vuoden 2020 alussa voimaan tulleeseen oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettuun lakiin. Myös erilliset muutoksenhakua koskevat tarkemmat säännökset poistettaisiin siltä osin kuin ne ovat uuden yleislain kanssa päällekkäisiä yleislain tultua voimaan.  

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan syksyllä 2020.  

PERUSTELUT

Asian tausta ja valmistelu

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettu laki (808/2019) on tullut voimaan 1.1.2020 ja kumonnut aiemman yleislain, hallintolainkäyttölain (586/1996). Uuden yleislain yhteydessä ei muutettu kaikkia oikeusministeriön hallinnonalaan kuuluvien lakien muutoksenhakusäännöksiä vastaamaan uutta lainsäädäntöä. 

Esitys on valmisteltu virkatyönä oikeusministeriössä.  

Oikeusministeriö on pyytänyt esityksestä lausunnon eduskunnan oikeusasiamieheltä, valtioneuvoston oikeuskanslerilta, valtiovarainministeriöltä, korkeimmalta hallinto-oikeudelta, alueellisilta hallinto-oikeuksilta, Ahvenanmaan hallintotuomioistuimelta, vakuutusoikeudelta, markkinaoikeudelta, työtuomioistuimelta, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnalta ja saamelaiskäräjiltä sekä Kuntaliitolta. Saaduista lausunnoista on laadittu lausuntotiivistelmä ja -kooste, jota käsitellään tarkemmin luvussa 5. 

Hallituksen esityksen valmisteluasiakirjat ovat julkisessa palvelussa osoitteessa https://oikeusministerio.fi/hankkeet tunnuksella

Nykytila ja sen arviointi

Nykyisin oikeusministeriön hallinnonalan lainsäädännössä on viittauksia kumottuun hallintolainkäyttölakiin. Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 127 §:ssä säädetään, että muualla laissa tai asetuksessa olevalla viittauksella hallintolainkäyttölakiin tai muutoksenhausta hallintoasioissa annettuun lakiin (154/1950) tarkoitetaan oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain tultua voimaan viittausta tähän uuteen yleislakiin. Viittaukset kumottuun lakiin eivät kuitenkaan enää ole informatiivisia. 

Yleissäännösten kanssa päällekkäiset säännökset eivät ole tarpeen muualla lainsäädännössä. Oikeusministeriön hallinnonalan lainsäädännössä on säännöksiä esimerkiksi asianosaisen valitusoikeudesta ja siitä, mistä päätöksestä saa valittaa hallintotuomioistuimeen, sekä päätöksen tehneen viranomaisen valitusoikeudesta korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 

Uudessa yleislaissa säädetään asianosaisen oikeudesta valittaa hallintopäätöksestä aiempaa laajemmin, sillä yleislakiin perustuva valitusoikeus ei enää ole riippuvainen päätöksen tehneen tahon organisatorisesta asemasta (7 ja 8 §). Yleislaissa säädetään myös asianosaisen ja hallintopäätöksen tehneen viranomaisen oikeudesta valittaa hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan (107 §:n 1 momentti ja 109 §:n 2 momentti). 

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 11 §:ssä ei ole erillistä säännöstä toimivaltaisesta hallinto-oikeudesta maksun määräämisestä koskevasta oikaisuvaatimuksen johdosta annetusta päätöksestä valittamisesta, toisin kuin sitä edeltäneessä tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa (701/1993). Tuomioistuinmaksulain mukaan toimivaltainen hallinto-oikeus määräytyy oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 10 §:n mukaisesti, eli jos päätöksen tehneen viranomaisen toimialueena on koko maa, toimivaltainen on se hallinto-oikeus, jonka tuomiopiirissä valittajan kotipaikka sijaitsee. Muutosta aiempaan sääntelyyn toimivaltaisesta hallinto-oikeudesta ei ole tuomioistuinmaksulain säätämisen yhteydessä perusteltu. Tuomioistuinmaksulakia koskevan hallituksen esityksen (Hallituksen esitys eduskunnalle tuomioistuinmaksulaiksi sekä laeiksi hallinto-oikeuslain 12 a §:n ja riita-asioiden sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 28 §:n muuttamisesta, HE 29/2015 vp) mukaan 11 § vastaisi asiasisällöltään tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetun lain 10 §:ää, jonka mukaan oikaisuvaatimuksesta annettuun päätökseen saadaan hakea valittamalla muutosta siltä hallinto-oikeudelta, jonka tuomiopiirissä kysymyksessä olevan viranomaisen toimipaikka sijaitsee. Nykyinen sääntely vaikuttaa asiaryhmän laatu huomioon ottaen epätarkoituksenmukaiselta muun muassa toimivaltaisen hallinto-oikeuden selvittämiseen liittyvien käytännön hankaluuksien vuoksi.  

Puoluelain (10/1969) 9 e §:n ja ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain (273/2009) 10 §:n mukaan muutosta haetaan suoraan korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Tämä ei vastaa korkeimman hallinto-oikeuden asemaa oikeuskäytäntöä ohjaavana ylimpänä tuomioistuimena.  

Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) (julkisuuslaki) 33 §:ssä oleva muutoksenhakusäännös on eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen 20.6.2019 oikeusministeriölle osoittaman lausuntopyynnön mukaan mahdollisesti tulkinnallisesti epäselvä siltä osin, kun se koskee muutoksenhakutietä kunnallisen viranomaisen määräämästä julkisuuslain 34 §:n mukaisesta maksusta. Apulaisoikeusasiamiehen lausuntopyynnön mukaan epäselvää on, edeltääkö muutoksenhakua kunnallisen viranomaisen määräämästä maksusta oikaisuvaatimusvaihe. Lisäksi kyseinen muutoksenhakusäännös on tulkinnallisesti epäselvä myös sen osalta, haetaanko kunnallisen viranomaisen määräämään maksuun muutosta hallinto- vai kunnallisvalituksella. Muutoksenhakusäännösten ajantasaistamisen yhteydessä kyseistä säännöstä on tarvetta täsmentää myös näiltä osin. Julkisuuslakia koskevan hallituksen esityksen (Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain sekä kuntalain 50 §:n muuttamisesta, HE 20/2005 vp) mukaan kunnallisen viranomaisen määräämästä maksusta vaadittaisiin oikaisua ja haettaisiin muutosta kuntalain mukaan. Kuitenkin julkisuuslain 33 §:n 1 momentin muutoksen (907/2015) seurauksena asia on jäänyt kokonaan lainkohdassa sääntelemättä. Julkisuuslain 33 §:n 1 momenttia koskevan muutoksen hallituksen esityksen (Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden hallintoasioiden muutoksenhakusäännösten tarkistamisesta, HE 230/2014 vp) perustelujen mukaan muutetun lainkohdan oli tarkoitus vastata sisällöltään tuolloin voimassa olleen 3 momentin alkuosaa. Näin ollen lainkohdan ja sen esitöiden perusteella ei ole selvää, mikä on muutoksenhakutie kunnallisen viranomaisen tekemään maksupäätökseen. 

Tavoitteet

Esityksen tavoitteena on ajantasaistaa ja selkeyttää muutoksenhakusäännöksiä oikeusministeriön hallinnonalan lainsäädännössä. 

Ehdotukset ja niiden vaikutukset

4.1  Keskeiset ehdotukset

Esityksessä ehdotetaan oikeusministeriön hallinnonalan lakien muutoksenhakusäännösten tarkistamista niin, että viittaukset muutoksenhaussa sovellettavaan yleislakiin vastaisivat vuoden 2020 alussa voimaan tullutta oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettua lakia. Lisäksi poistettaisiin hallintoasioiden yleislakien kanssa päällekkäisiä säännöksiä ja selkeytettäisiin muutoksenhakusäännöksiä. Päällekkäisten säännösten poistamisella ei olisi vaikutusta lainkohtien sisältöön, koska esimerkiksi hallintopäätöksen tehneen viranomaisen jatkovalitusoikeus ja valituslupasääntely korkeimpaan hallinto-oikeuteen ovat jo oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain perusteella voimassa olevaa oikeutta myös nyt muutettavien lakien osalta.  

Hallintolainkäyttölakia koskevat viittaukset muutettaisiin viittauksiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettuun lakiin seuraavissa pykälissä: 

tuomioistuinlain (673/2016) 4 luvun 1 § ja 23 luvun 6 §, 

oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetun lain (646/1974) 37 a §, 

oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain (370/2007) 2 §, 

oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä annetun lain (362/2009) 9 §, 

turvatarkastuksista tuomioistuimissa annetun lain (1121/1999) 1 §, 

käräjäoikeuden lautamiehistä annetun lain (675/2016) 12 §, 

valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä annetun lain (477/2016) 4 §, 

saamelaiskäräjistä annetun lain (974/1995) 26 b ja 40 §, lisäksi muutoksenhausta hallintoasioissa annettua lakia (154/1950) koskeva viittaus muutettaisiin viittaukseksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettuun lakiin 41 §:ssä, 

hallintolain (434/2003) 12, 40, 49 b ja 66 §, 

yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnasta annetun lain (1327/2014) 8 §, 

Rikosseuraamusalan koulutuslaitoksesta annetun lain (1316/2006) 31 §, 

kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista annetun lain (588/2004) 20 a §, 

uhkasakkolain (1113/1990) 24 §, 

vankeuslain (767/2005) 20 luvun 4 §, 

yhdyskuntaseuraamuksen täytäntöönpanosta annetun lain (400/2015) 88 §, 

yhdistelmärangaistuksen täytäntöönpanosta annetun lain (801/2017) 35 ja 37 §, 

Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanosta annetun lain (326/1963) 26 §, 

kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanossa annetun lain (21/1987) 24 §, 

tuomittujen siirtoa Euroopan unionissa koskevan puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta annetun lain (1169/2011) 19 §, 

valvontatoimenpiteitä ja vaihtoehtoisia seuraamuksia Euroopan unionissa koskevan puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta annetun lain (1170/2011) 14 §, 

viittomakielilain (359/2015) 4 §, 

valmiuslain (1552/2011) 130 ja 131 § ja lisäksi oikaisuvaatimuksen osalta 131 §:ään lisättäisiin viittaus hallintolakiin, ja 

talous- ja velkaneuvonnasta annetun lain (813/2017) 5 §. 

Hallintolainkäyttölakia koskevat viittaukset muutettaisiin viittauksiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettuun lakiin ja valituslupaa tai päätöksen tehneen viranomaisen jatkovalitusoikeutta korkeimpaan hallinto-oikeuteen koskevat säännökset tai kummatkin poistettaisiin tarpeettomina seuraavista pykälistä: 

tuomioistuinlain (673/2016) 23 luvun 8 §, 

oikeusapulain (257/2002) 26 §, 

valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä annetun lain (477/2016) 13 §, 

luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetun lain (715/2011) 26 §, 

yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnasta annetun lain (1327/2014) 13 §, 

julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 15 §, 

pakkokeinolain (806/2011) 64 §, josta myös Viestintäviraston nimi päivitettäisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi, 

tietosuojalain (1050/2018) 25 §, 

henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen tuvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä annetun lain (1054/2018) 59 §, 

kokoontumislain (530/1999) 28 §, 

sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain (460/2003) 17 §, 

perintökaaren (40/1965) 5 luvun 2 a §, 

adoptiolain (22/2012) 29, 36, 37, 50 ja 93 §, 

ylikuormamaksusta annetun lain (51/1982) 15 §, 

pysäköintivalvonnasta annetun lain (727/2011) 16 §, ja lisäksi lain 14 § kumottaisiin tarpeettomana, 

luottotietolain (527/2007) 41 § ja 

eräiden luotonsaajien ja luotonvälittäjien rekisteröinnistä annetun lain (853/2016) 20 §. 

Valituslupaa koskevat säännökset poistettaisiin tarpeettomina seuraavista pykälistä: 

vankeuslain (767/2005) 20 luvun 6 §,  

yhdyskuntaseuraamuksen täytäntöönpanosta annetun lain (400/2015) 90 § ja  

henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen tuvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä annetun lain (1054/2018) 58 §. 

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 11 §:n osalta hallintolainkäyttölakia koskeva viittaus muutettaisiin viittaukseksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettuun lakiin ja toimivaltainen hallinto-oikeus muutettaisiin siksi hallinto-oikeudeksi, jonka tuomiopiirissä kysymyksessä olevan viranomaisen toimipaikka sijaitsee.  

Muutoksenhaku muutettaisiin puoluelain (10/1969) 9 e §:n ja ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain (273/2009) 10 §:n osalta siten, että muutosta haettaisiin hallinto-oikeudelta eikä suoraan korkeimmalta hallinto-oikeudelta oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain pääsäännön mukaisesti. Muutos vastaa korkeimman hallinto-oikeuden asemaa oikeuskäytäntöä ohjaavana ylimpänä tuomioistuimena. Lisäksi hallintolainkäyttölakia koskevat viittaukset muutettaisiin viittauksiksi uhkasakkolakiin (1113/1990), jossa on oma muutoksenhakusäännös.  

Lakeihin tuomioistuinmaksulain, puoluelain ja ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain muuttamisesta sisällytettäisiin siirtymäsäännökset, joiden mukaan haettaessa muutosta ennen muutoksen voimaantuloa tehtyyn päätökseen sovellettaisiin muutoslain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.  

Julkisuuslain (621/1999) 33 §:n 1 momentin mukainen asiakirjan antamisesta perittävää maksua koskeva päätös on luonteeltaan sellainen, että sen osalta oikaisuvaatimusvaihe ja hallintovalitus olisivat tarkoituksenmukaisia muutoksenhakukeinoja. Sen vuoksi tässä esityksessä ehdotetaan oikeustilan täsmentämistä tältä osin siten, että myös kunnallisen viranomaisen tekemään maksupäätökseen sovelletaan samalla tavalla kuin valtion viranomaisen tekemään maksupäätökseen hallintolain säännöksiä oikaisuvaatimuksen tekemisestä ja oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain muutoksenhakusäännöksiä hallintovalituksesta. Kuntien tulisi tehdä tämän johdosta tarvittavat muutokset johtosääntöihinsä. Lisäksi 33 §:stä muutettaisiin hallintolainkäyttölakia koskeva viittaus viittaukseksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettuun lakiin ja poistettaisiin valituslupaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen koskeva säännös tarpeettomana. Saman lain 34 §:n 3 momentin viittaus kuntalakiin ajantasaistettaisiin koskemaan nykyisin voimassa olevaa kuntalakia (410/2015) poistamalla lainkohdasta aiempaan kuntalakiin (365/1995) viittaava säädösnumero. 

4.2  Pääasialliset vaikutukset

Esityksen arvioidaan ajantasaistavan ja selkeyttävän hallintoasioiden muutoksenhakua koskevaa sääntelyä. 

Esityksellä ei arvioida olevan merkittäviä taloudellisia vaikutuksia. 

Lausuntopalaute

Oikeusministeriö on pyytänyt esityksestä lausunnon eduskunnan oikeusasiamieheltä, valtioneuvoston oikeuskanslerilta, valtiovarainministeriöltä, korkeimmalta hallinto-oikeudelta, alueellisilta hallinto-oikeuksilta, Ahvenanmaan hallintotuomioistuimelta, vakuutusoikeudelta, markkinaoikeudelta, työtuomioistuimelta, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnalta ja saamelaiskäräjiltä sekä Kuntaliitolta. Myös tahoilla, joilta lausuntoa ei nimenomaisesti pyydetty, oli mahdollisuus antaa lausunto. 

Lausuntoja saatiin yhteensä yhdeksän kappaletta. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies, korkein hallinto-oikeus, Helsingin hallinto-oikeus, Pohjois-Suomen hallinto-oikeus, Turun hallinto-oikeus, Vaasan hallinto-oikeus, markkinaoikeus, yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta sekä Kuntaliitto antoivat lausunnon esityksestä. Lisäksi valtioneuvoston apulaisoikeuskansleri, valtiovarainministeriö, Hämeenlinnan hallinto-oikeus ja vakuutusoikeus ilmoittivat, ettei niillä ole lausuttavaa luonnoksesta. 

Lausunnoissa suhtauduttiin pääosin myönteisesti esityksen tavoitteisiin ja ehdotettuihin muutoksiin. Korkein hallinto-oikeus, Helsingin hallinto-oikeus, Pohjois-Suomen hallinto-oikeus ja Turun hallinto-oikeus esittivät joitakin muutoksia ja täsmennyksiä esityksen yksityiskohtiin, ja luonnosta hallituksen esitykseksi on tarkennettu näiden muutosehdotusten pohjalta siltä osin, kuin niitä on pidetty tarpeellisena.  

Voimaantulo

Ehdotetaan, että lait tulevat voimaan syksyllä 2020. 

Suhde perustuslakiin ja säätämisjärjestys

Esitys selkeyttää muutoksenhakusääntelyä ja sitä kautta vahvistaa perustuslain 21 §:ssä suojattua oikeusturvaa. Esityksellä ei ole muita vaikutuksia perustuslailla suojattuihin oikeuksiin, joten lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. 

Ponsiosa 

Ponsi 

Edellä esitetyn perusteella annetaan eduskunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotukset: 

1. Laki tuomioistuinlain 4 ja 23 luvun muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan tuomioistuinlain (673/2016) 4 luvun 1 § sekä 23 luvun 6 §:n 1 ja 3 momentti ja 8 §, sellaisina kuin niistä ovat 23 luvun 6 §:n 3 momentti laissa 885/2018 ja 8 § laissa 209/2019, seuraavasti: 
4 luku 
Hallinto-oikeudet 
1 § 
Hallinto-oikeuden lainkäyttötehtävät 
Hallinto-oikeus käsittelee ja ratkaisee ne hallinto-oikeudelliset valitukset, hallintoriita-asiat ja muut asiat, jotka säädetään kuuluviksi sen toimivaltaan oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) tai muussa laissa. 
23 luku 
Muutoksenhaku 
6 § 
Muutoksenhaku tuomarinkoulutuslautakunnan päätökseen 
Tämän lain 18 luvun 2 §:ssä ja 6 §:n 1 momentissa tarkoitettujen kokeiden arvosteluun saa vaatia oikaisua 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Oikaisuvaatimuksesta säädetään hallintolaissa (434/2003). Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Muuhun tuomarinkoulutuslautakunnan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeuden päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Muutoin muutoksenhaussa hallintotuomioistuimeen sovelletaan, mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa säädetään. 
8 § 
Muutoksenhaku Tuomioistuinviraston päätökseen 
Tuomioistuinviraston 19 a luvun nojalla tekemään päätökseen saa vaatia oikaisua. Oikaisuvaatimuksesta säädetään hallintolaissa. 
Tuomioistuinviraston oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla viraston sijaintipaikan mukaan määräytyvään hallinto-oikeuteen. Muutoin muutoksenhaussa hallintotuomioistuimeen sovelletaan, mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa säädetään. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

2. Laki tuomioistuinmaksulain 11 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 11 § seuraavasti: 
11 § 
Maksua koskeva muutoksenhaku 
Maksun määräämistä koskevaan päätökseen saa vaatia oikaisua maksun määränneeltä virkamieheltä tai viranomaiselta kuuden kuukauden kuluessa maksun määräämisestä. Muutoin oikaisuvaatimukseen sovelletaan, mitä hallintolaissa säädetään. Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla siihen hallinto-oikeuteen, jonka tuomiopiirissä kysymyksessä olevan viranomaisen toimipaikka sijaitsee. Hallinto-oikeuden päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Muutoin muutoksenhaussa hallintotuomioistuimeen sovelletaan, mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) säädetään. 
Edellä 7 §:n 2 momentissa tarkoitettuun ratkaisuun ei kuitenkaan saa vaatia oikaisua eikä hakea muutosta valittamalla. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
Haettaessa muutosta ennen tämän lain voimaantuloa tehtyyn päätökseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. 
 Lakiehdotus päättyy 

3. Laki oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetun lain 37 a §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan oikeudenkäynnistä työtuomioistuimessa annetun lain (646/1974) 37 a §, sellaisena kuin se on laissa 59/2001, seuraavasti: 
37 a § 
Käsiteltäessä 1 §:n 3 momentissa tarkoitettuja valitusasioita noudatetaan oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettua lakia (808/2019). 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

4. Laki oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain 2 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetun lain (370/2007) 2 §:n 2 momentti seuraavasti: 
2 § 
Lain soveltamisala 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Tätä lakia sovelletaan myös niihin markkinaoikeudessa käsiteltäviin asioihin, joihin ei sovelleta oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettua lakia (808/2019). 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

5. Laki oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä annetun lain 9 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan oikeudenkäynnin viivästymisen hyvittämisestä annetun lain (362/2009) 9 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 81/2013, seuraavasti: 
9 § 
Hyvitysvaatimuksen ratkaiseminen 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Tuomioistuimen on ilmoitettava hyvityksen määräämistä koskevasta ratkaisustaan viipymättä Valtiokonttorille. Päätöksen tiedoksiannosta hallintolainkäyttöasiassa säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

6. Laki turvatarkastuksista tuomioistuimissa annetun lain 1 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan turvatarkastuksista tuomioistuimissa annetun lain (1121/1999) 1 §:n 1 momentti seuraavasti: 
1 § 
Lain tarkoitus ja soveltamisala 
Tuomioistuimessa voidaan järjestää turvatarkastuksia turvallisuudesta huolehtimiseksi, järjestyksen turvaamiseksi ja omaisuuden suojelemiseksi. Tätä lakia sovelletaan myös niissä viranomaisissa, jotka järjestävät suullisia käsittelyjä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) nojalla. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

7. Laki käräjäoikeuden lautamiehistä annetun lain 12 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan käräjäoikeuden lautamiehistä annetun lain (675/2016) 12 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 211/2019, seuraavasti: 
12 § 
Lautamiehen palkkio ja kustannusten korvaus 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Lautamies, joka katsoo, että hän ei ole saanut 1 ja 2 momentin mukaista palkkiota tai korvausta, saa vaatia oikaisua asianomaisen käräjäoikeuden laamannilta. Jollei oikaisuvaatimusta ole tehty vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jonka aikana suorituksen olisi pitänyt tapahtua, oikeus kyseisiin etuisuuksiin on menetetty. Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). Hallinto-oikeuden päätökseen ei kuitenkaan saa valittamalla hakea muutosta. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

8. Laki oikeusapulain 26 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan oikeusapulain (257/2002) 26 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 918/2015, seuraavasti: 
26 § 
Muutoksenhaku 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Jos hallinto-oikeuden päätös koskee oikeusavun antamista asiassa, jota ei voida saattaa tuomioistuimen tutkittavaksi, tai asiassa, jota koskevasta päätöksestä valitetaan suoraan korkeimpaan hallinto-oikeuteen, oikeusapupäätökseen saa hakea muutosta valittamalla. Muutoksenhaussa sovelletaan, mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) säädetään. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

9. Laki valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä annetun lain 4 ja 13 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan valtion oikeusapu- ja edunvalvontapiireistä annetun lain (477/2016) 4 §:n 3 momentti ja 13 §:n 2 momentti seuraavasti: 
4 § 
Sopimus oikeusapu- ja edunvalvontapalveluiden tuottamisesta  
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Sopimusta koskeva riita käsitellään hallintoriita-asiana hallinto-oikeudessa. Menettelystä hallintoriita-asiassa säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
13 § 
Oikeusavustajan ratkaisuvalta 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Johtava julkinen oikeusavustaja tekee päätöksen oikeusapulain 10 §:n 2 momentin mukaisen pyynnön esittämisestä rahalaitokselle. Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

10. Laki luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetun lain 26 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetun lain (715/2011) 26 §, sellaisena kuin se on laissa 914/2015, seuraavasti: 
26 § 
Muutoksenhaku maksupäätökseen 
Oikeudenkäyntiavustajalautakunnan tekemään hakemusmaksua tai valvontamaksua koskevaan päätökseen saa vaatia oikaisua. Oikaisuvaatimuksesta säädetään hallintolaissa. Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

11. Laki saamelaiskäräjistä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan saamelaiskäräjistä annetun lain (974/1995) 26 b §:n 2 momentti, 40 §:n 3 momentti ja 41 §,  
sellaisina kuin niistä ovat 26 b §:n 2 momentti ja 40 §:n 3 momentti laissa 1279/2002, seuraavasti: 
26 b § 
Valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Valituksen tekemiseen sovelletaan muutoin, mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) säädetään. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
40 § 
Vaalien tulosta koskeva oikaisuvaatimus ja valitus 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Saamelaiskäräjien hallituksen päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen viimeistään 14 päivänä siitä päivästä, jona asianomainen on saanut käräjien hallituksen päätöksen tiedoksi. Muutoksenhaussa noudatetaan muutoin, mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa säädetään. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
41 § 
Valitus 
Saamelaiskäräjien hallituksen ja lautakunnan sekä käräjien asettaman muun toimielimen päätökseen saa hakea muutosta valittamalla saamelaiskäräjille, jollei tässä laissa tai muualla laissa toisin säädetä. Saamelaiskäräjien päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Muutoksenhausta säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

12. Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 33 ja 34 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 33 § ja 34 §:n 3 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat 33 § laissa 907/2015 ja 34 §:n 3 momentti laissa 495/2005, seuraavasti: 
33 § 
Muutoksenhaku 
Jos maksuvelvollinen katsoo, että määrättäessä 34 §:n nojalla valtion maksuperustelaissa (150/1992) tai kuntalaissa (410/2015) tarkoitettua maksua on tapahtunut virhe, hän voi vaatia maksun oikaisua kuuden kuukauden kuluessa maksun määräämisestä. Oikaisuvaatimukseen sovelletaan muutoin, mitä hallintolaissa (434/2003) säädetään. 
Muutoksenhaussa muuhun päätökseen ja oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen sovelletaan, mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) säädetään.  
Hallinto-oikeuden päätökseen 1 momentissa tarkoitetussa asiassa ei kuitenkaan saa hakea muutosta valittamalla. 
Muutoksenhakuun asiassa, joka koskee oikeudenkäynnin julkisuutta, sovelletaan, mitä oikeudenkäynnin julkisuudesta yleisissä tuomioistuimissa annetussa laissa ja oikeudenkäynnin julkisuudesta hallintotuomioistuimissa annetussa laissa säädetään. 
34 § 
Maksut 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Tiedon antamisesta 9 ja 11 §:n nojalla kopiona tai tulosteena peritään maksu, joka vastaa tiedon antamisesta viranomaiselle aiheutuvien kustannusten määrää, jollei tätä alhaisemmasta maksusta erikseen toisin säädetä tai kuntalain nojalla päätetä. Maksu määrätään ja peritään noudattaen, mitä kuntalain nojalla päätetään tai valtion maksuperustelain 7 §:n 2 momentissa tarkoitetusta suoritteesta säädetään. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

13. Laki hallintolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan hallintolain (434/2003) 12 §:n 3 momentti, 40 §:n 3 momentti, 49 b §:n 3 momentti ja 66 §,  
sellaisina kuin niistä ovat 40 §:n 3 momentti laissa 801/2015 ja 49 b §:n 3 momentti laissa 893/2015, seuraavasti: 
12 § 
Asiamies ja avustaja 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Viranomaisen antamaan esiintymiskieltoa koskevaan päätökseen saa hakea erikseen muutosta valittamalla siltä viranomaiselta, jonka toimivaltaan asiassa annettavan ratkaisun muutoksenhaku kuuluu. Muutoksenhaussa sovelletaan muutoin, mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) säädetään. Kieltoa koskeva muutoksenhaku ei estä asian käsittelyn jatkamista, ellei muutoksenhakuviranomainen toisin määrää. 
40 § 
Suullinen todistelu 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Todistajan esteellisyyteen sekä todistajan oikeuteen kieltäytyä todistamasta sovelletaan, mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa säädetään. 
49 b § 
Oikaisuvaatimuksen tekeminen ja valituskielto 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Haettaessa muutosta oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen sovelletaan, mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa säädetään, jollei muussa laissa toisin säädetä.  
66 § 
Hallintosopimusta koskeva riita 
Hallintosopimusta koskeva riita käsitellään hallintoriita-asiana hallinto-oikeudessa. Menettelystä hallintoriita-asiassa säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

14. Laki yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnasta annetun lain 8 ja 13 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnasta annetun lain (1327/2014) 8 §:n 2 momentti ja 13 § seuraavasti: 
8 § 
Päätösvaltaisuus, äänestäminen ja esittely 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Äänestykseen lautakunnassa sovelletaan, mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) säädetään äänestämisestä. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
13 § 
Muutoksenhaku 
Asian lautakunnassa vireille pannut saa vaatia lautakunnalta oikaisua puheenjohtajan päätökseen asian tutkimatta jättämisestä tai vaatimuksen hylkäämisestä. Oikaisuvaatimuksesta säädetään hallintolaissa.  
Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa. 
Valitus tehdään kuitenkin sille hallinto-oikeudelle, jonka tuomiopiirissä asian lautakunnassa vireille panneen asianosaisen vastapuolen kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka sijaitsee. Jos asiassa ei ole toimivaltaista hallinto-oikeutta edellä sanotun perusteella, valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle. 
Yhdenvertaisuuslain 20 §:n 3 momentissa tarkoitettu lautakunnan päätös samoin kuin tasa-arvolain 21 §:ssä tarkoitettu kielto- tai velvoitepäätös voidaan panna täytäntöön muutoksenhausta huolimatta, jollei lautakunta tai hallintotuomioistuin toisin määrää. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

15. Laki Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta annetun lain 31 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksesta annetun lain (1316/2006) 31 § seuraavasti: 
31 § 
Muutoksenhaku 
Opintosuorituksen arviointia tai aikaisempien opintojen ja osaamisen hyväksi lukemista koskevaan oikaisumenettelyssä annettuun päätökseen ei saa valittamalla hakea muutosta. 
Muutoin muutoksenhaussa hallintotuomioistuimeen sovelletaan, mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) säädetään. Hallinto-oikeuden tässä laissa tarkoitetussa asiassa antamaan päätökseen ei saa kuitenkaan hakea muutosta valittamalla.  
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

16. Laki kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista annetun lain 20 a §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista annetun lain (588/2004) 20 a §:n 1 ja 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 1 momentti laissa 932/2016 ja 2 momentti laissa 731/2014, seuraavasti: 
20 a § 
Muutoksenhaku 
Päätökseen, jolla kansallinen turvallisuusviranomainen on kieltäytynyt antamasta turvallisuusselvitystodistusta, ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei turvallisuusselvitystodistus ole edellytyksenä sellaisen viran tai tehtävän hoitoa varten, johon valittavalla on kansainvälisen tietoturvallisuusvelvoitteen mukaan oltava turvallisuusselvitystodistus. 
Muutoin muutoksenhaussa hallintotuomioistuimeen sovelletaan, mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa säädetään (808/2019). 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

17. Laki julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain 15 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan julkisyhteisöjen henkilöstöltä vaadittavasta kielitaidosta annetun lain (424/2003) 15 §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on laissa 904/2015, seuraavasti: 
15 § 
Tutkinnon suorittajan oikeussuoja 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Muutoin muutoksenhaussa hallintotuomioistuimeen sovelletaan, mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) säädetään. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

18. Laki uhkasakkolain 24 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan uhkasakkolain (1113/1990) 24 §, sellaisena kuin se on laissa 894/2015, seuraavasti: 
24 § 
Muutoksenhaku 
Päätökseen, jolla viranomainen ei ole hyväksynyt vaatimusta asian uudelleen käsittelemisestä 12 §:n 2 momentin mukaisesti, ei saa hakea muutosta valittamalla. 
Haettaessa muutosta uhkasakon asettamista sekä teettämis- tai keskeyttämisuhan asettamista koskevaan päätökseen sovelletaan, mitä muutoksenhausta päävelvoitteen määräämistä koskevaan päätökseen säädetään. 
Haettaessa muutosta uhkasakon maksettavaksi tuomitsemista sekä teettämis- tai keskeyttämisuhan täytäntöön pantavaksi määräämistä koskevaan päätökseen toimivaltainen hallintotuomioistuin ja asiantuntijajäsenten osallistuminen asioiden käsittelyyn määräytyvät päävelvoitteen perusteella. 
Muutoin muutoksenhaussa hallintotuomioistuimeen sovelletaan, mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) säädetään. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

19. Laki pakkokeinolain 10 luvun 64 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
kumotaan pakkokeinolain (806/2011) 10 luvun 64 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 913/2015, sekä 
muutetaan 10 luvun 64 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 913/2015, seuraavasti: 
10 luku  
Salaiset pakkokeinot 
64 § 
Korvaukset teleyrityksille 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Päätökseen saa vaatia oikaisua. Oikaisuvaatimuksesta säädetään hallintolaissa (434/2003). Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). Hallinto-oikeuden on varattava Liikenne- ja viestintävirastolle tilaisuus tulla kuulluksi. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

20. Laki vankeuslain 20 luvun muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
kumotaan vankeuslain (767/2005) 20 luvun 6 §, sellaisena kuin se on laissa 393/2015, ja 
muutetaan 20 luvun 4 §, sellaisena kuin se on laeissa 393/2015 ja 819/2019, seuraavasti: 
20 luku 
Muutoksenhaku 
4 § 
Valitus hallintotuomioistuimeen 
Valitus hallinto-oikeuteen on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus aluejohtajan päätöksestä tehdään siihen hallinto-oikeuteen, jonka tuomiopiirissä päätös on tehty. Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikön ja täytäntöönpanojohtajan päätöksestä valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeuteen. 
Muutoin muutoksenhaussa hallintotuomioistuimeen sovelletaan, mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa säädetään. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

21. Laki yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
kumotaan yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain (400/2015) 90 § ja 
muutetaan 88 § seuraavasti: 
88 § 
Valitus hallintotuomioistuimeen 
Valitus hallinto-oikeuteen on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus aluejohtajan oikaisuvaatimuksen johdosta antamasta päätöksestä tehdään siihen hallinto-oikeuteen, jonka tuomiopiirissä päätös on tehty. Täytäntöönpanojohtajan päätöksestä valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeuteen. 
Muutoin muutoksenhaussa hallintotuomioistuimeen sovelletaan, mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) säädetään. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

22. Laki yhdistelmärangaistuksen täytäntöönpanosta annetun lain 35 ja 37 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan yhdistelmärangaistusten täytäntöönpanosta annetun lain (801/2017) 35 §:n 1 momentin johdantokappale ja 6 kohta ja 37 § seuraavasti: 
35 § 
Muutoksenhaku 
Valvottava saa vaatia oikaisua Rikosseuraamuslaitoksen päätökseen, joka koskee: 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
6) muuta tämän lain nojalla tehtyä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 6 §:ssä tarkoitettua ratkaisua, ellei muutoksenhakua ole tämän lain 36 §:n nojalla kielletty. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
37 § 
Valitus hallintotuomioistuimeen  
Valitus hallinto-oikeuteen on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valitus aluejohtajan oikaisuvaatimuksen johdosta antamasta päätöksestä tehdään siihen hallinto-oikeuteen, jonka tuomiopiirissä päätös on tehty. Täytäntöönpanojohtajan päätöksestä valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeuteen. 
Valituksen käsittelyyn sovelletaan, mitä yhdyskuntaseuraamusten täytäntöönpanosta annetun lain 89, 91 ja 92 §:ssä säädetään. Muutoin muutoksenhaussa hallintotuomioistuimeen sovelletaan, mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa säädetään. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

23. Laki Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanossa annetun lain 26 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosasioissa annettujen tuomioiden täytäntöönpanossa annetun lain (326/1963) 26 §:n 1 ja 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 988/2014, seuraavasti: 
26 § 
Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikkö kuulee tuomittua ennen kuin se päättää suostumisestaan 5, 9 a, 10 tai 17 §:ssä tarkoitettuun pyyntöön. Kuulemiseen sovelletaan, mitä hallintolaissa (434/2003) säädetään asianosaisen kuulemisesta. Päätöksen tiedoksiannosta säädetään hallintolaissa. 
Rikosseuraamuslaitoksen keskushallinto-yksikön päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitus on käsiteltävä kiireellisenä. Hallinto-oikeuden päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Muutoin muutoksenhaussa hallintotuomioistuimeen sovelletaan, mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) säädetään. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

24. Laki kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanossa annetun lain 24 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanossa annetun lain (21/1987) 24 §, sellaisena kuin se on laissa 919/2015, seuraavasti: 
24 § 
Oikeusministeriön päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitus on käsiteltävä kiireellisenä. Hallinto-oikeuden päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. Muutoin muutoksenhaussa hallintotuomioistuimeen sovelletaan, mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) säädetään. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

25. Laki tuomittujen siirtoa Euroopan unionissa koskevan puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta annetun lain 19 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan tuomittujen siirtoa Euroopan unionissa koskevan puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta annetun lain (1169/2011) 19 §, seuraavasti: 
19 § 
Muutoksenhaku 
Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikön tai oikeusministeriön päätöksestä saa valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitus on käsiteltävä kiireellisenä. Hallinto-oikeuden päätökseen ei saa valittamalla hakea muutosta. Muutoin muutoksenhaussa hallintotuomioistuimeen sovelletaan, mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) säädetään. 
Haettaessa muutosta 5 §:ssä tarkoitettuun käräjäoikeuden päätökseen sovelletaan, mitä pakkokeinolaissa säädetään muutoksenhausta vangitsemis- ja matkustuskieltoasiassa annettuun tuomioistuimen päätökseen.  
Muutosta 7 §:ssä tarkoitettuun käräjäoikeuden päätökseen haetaan hovioikeudelta valittamalla. Muutoksenhaussa sovelletaan, mitä oikeudenkäymiskaaressa säädetään muutoksenhausta käräjäoikeuden ratkaisuun.  
Käräjäoikeuden 13 §:ssä tarkoitettuun päätökseen haetaan muutosta valittamalla korkeimpaan oikeuteen. Muutoksenhaussa sovelletaan, mitä rikoksen johdosta tapahtuvasta luovuttamisesta Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä annetussa laissa säädetään muutoksenhausta luovuttamisasiassa tehtyyn käräjäoikeuden ratkaisuun. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

26. Laki valvontatoimenpiteitä ja vaihtoehtoisia seuraamuksia Euroopan unionissa koskevan puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta annetun lain 14 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan valvontatoimenpiteitä ja vaihtoehtoisia seuraamuksia Euroopan unionissa koskevan puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta annetun lain (1170/2011) 14 § seuraavasti: 
14 § 
Muutoksenhaku 
Rikosseuraamuslaitoksen keskushallintoyksikön tekemästä päätöksestä saa valittaa Helsingin hallinto-oikeuteen. Valitus on käsiteltävä kiireellisenä. Hallinto-oikeuden päätökseen ei saa valittamalla hakea muutosta. Muutoin muutoksenhaussa hallintotuomioistuimeen sovelletaan, mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) säädetään. 
Tässä laissa tarkoitettuun käräjäoikeuden ratkaisuun haetaan muutosta hovioikeudelta valittamalla noudattaen, mitä oikeudenkäymiskaaressa säädetään muutoksenhausta käräjäoikeuden ratkaisuun. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

27. Laki viittomakielilain 4 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan viittomakielilain (359/2015) 4 §:n 2 momentti seuraavasti: 
4 § 
Viittomakieltä käyttävän kielelliset oikeudet 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Oikeudesta käyttää viittomakieltä tai viranomaisen järjestämästä tulkitsemisesta ja kääntämisestä säädetään hallintolaissa (434/2003), oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019), esitutkintalaissa (805/2011), oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetussa laissa (689/1997), sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa (812/2000), potilaan asemasta ja oikeuksista annetussa laissa (785/1992), ulosottokaaressa (705/2007), vankeuslaissa (767/2005), tutkintavankeuslaissa (768/2005), poliisin säilyttämien henkilöiden kohtelusta annetussa laissa (841/2006) sekä muussa eri hallinnonaloja koskevassa lainsäädännössä. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

28. Laki tietosuojalain 25 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
kumotaan tietosuojalain (1050/2018) 25 §:n 2 momentti ja  
muutetaan 25 §:n 1 momentti seuraavasti: 
25 § 
Muutoksenhaku 
Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

29. Laki henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
kumotaan henkilötietojen käsittelystä rikosasioissa ja kansallisen turvallisuuden ylläpitämisen yhteydessä annetun lain (1054/2018) 58 §:n 2 momentti ja 59 §:n 2 momentti sellaisena kuin se on laissa 902/2015, sekä  
muutetaan 59 §:n otsikko ja 1 momentti seuraavasti: 
59 § 
Muutoksenhaku tietosuojavaltuutetun päätökseen 
Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

30. Laki kokoontumislain 28 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
kumotaan kokoontumislain (530/1999) 28 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 902/2015, sekä 
muutetaan 28 §:n otsikko ja 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 902/2015, seuraavasti: 
28 § 
Muutoksenhaku poliisin päätökseen 
Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

31. Laki puoluelain 9 e §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan puoluelain (10/1969) 9 e §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1688/2015, seuraavasti: 
9 e § 
Valvonta 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Valtiontalouden tarkastusvirasto voi sakon uhalla velvoittaa valvottavan täyttämään velvollisuutensa, jos asiakirjoja tai tietoja ei ole viraston kehotuksesta huolimatta toimitettu, korjattu tai täydennetty tai niiden oikeellisuutta ja riittävyyttä selvitetty ja laiminlyönti on kokonaisuutena arvioiden olennainen. Uhkasakon tuomitsee maksettavaksi valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain (676/2000) 15 §:ssä tarkoitettu uhkasakkolautakunta. Muutoksenhausta uhkasakon asettamista tai maksettavaksi tuomitsemista koskevaan päätökseen säädetään uhkasakkolaissa (1113/1990). 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
Haettaessa muutosta ennen tämän lain voimaantuloa tehtyyn päätökseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. 
 Lakiehdotus päättyy 

32. Laki ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain 10 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan ehdokkaan vaalirahoituksesta annetun lain (273/2009) 10 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1689/2015, seuraavasti: 
10 § 
Valtiontalouden tarkastusviraston valvontatehtävät 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Jos ilmoitusvelvollinen ei valtiontalouden tarkastusviraston kehotuksesta huolimatta tee tässä laissa säädettyä ilmoitusta taikka jos ilmoitus havaitaan olennaisilta kohdiltaan ilmeisen virheelliseksi tai puutteelliseksi, valtiontalouden tarkastusvirasto voi velvoittaa ilmoitusvelvollisen sakon uhalla tekemään ilmoituksen taikka korjaamaan virheen tai puutteen. Uhkasakon tuomitsee valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain (676/2000) 15 §:ssä tarkoitettu uhkasakkolautakunta. Muutoksenhausta uhkasakon asettamista tai maksettavaksi tuomitsemista koskevaan päätökseen säädetään uhkasakkolaissa (1113/1990).  
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
Haettaessa muutosta ennen tämän lain voimaantuloa tehtyyn päätökseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. 
 Lakiehdotus päättyy 

33. Laki sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain 17 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetun lain (460/2003) 17 §:n 5 momentti, sellaisena kuin se on laissa 906/2015, seuraavasti: 
17 § 
Verkkoviestin tunnistamistietojen luovuttaminen 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Edellä 4 momentissa tarkoitettuun poliisin päätökseen saa vaatia oikaisua. Oikaisuvaatimuksesta säädetään hallintolaissa (434/2003). Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

34. Laki valmiuslain 130 ja 131 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan valmiuslain (1552/2011) 130 §:n 2 momentti ja 131 § seuraavasti: 
130 § 
Muutoksenhaku 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Muutoin muutoksenhaussa sovelletaan, mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) säädetään. Hallintopäätöstä on kuitenkin noudatettava heti valituksesta huolimatta, jollei valitusviranomainen toisin määrää. 
131 § 
Oikaisuvaatimus tieliikenteen polttonesteen säännöstelyssä 
Poliisilaitoksen liikenteen polttoaineyksikön 71 §:n 3 momentin nojalla tekemään päätökseen saa vaatia oikaisua 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Muutoin oikaisuvaatimukseen sovelletaan, mitä hallintolaissa säädetään. Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa. Hallinto-oikeuden asiassa antamaan päätökseen ei saa kuitenkaan hakea valittamalla muutosta. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

35. Laki talous- ja velkaneuvonnasta annetun lain 5 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan talous- ja velkaneuvonnasta annetun lain (813/2017) 5 §:n 3 momentti seuraavasti: 
5 § 
Sopimus talous- ja velkaneuvontapalveluiden tuottamisesta 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Sopimusta koskeva riita käsitellään hallintoriita-asiana hallinto-oikeudessa. Menettelystä hallintoriita-asiassa säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

36. Laki perintökaaren 5 luvun 2 a §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan perintökaaren (40/1965) 5 luvun2 a §, sellaisena kuin se on laissa 912/2015, seuraavasti: 
5 luku 
Valtion oikeudesta perintöön 
2 a § 
Edellä 2 §:ssä tarkoitettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

37. Laki adoptiolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan adoptiolain (22/2012) 29 §:n 2 momentti, 36 §:n 1, 2 ja 4 momentti, 37 §:n 2 momentti, 50 § ja 93 §:n 4 momentti seuraavasti: 
29 § 
Adoptioneuvonnan keskeyttäminen 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
36 § 
Muutoksenhaku, viivästyskorko ja ulosotto 
Palvelumaksua tai kulukorvausta koskevaan palvelunantajan viranhaltijan tai työntekijän päätökseen saa vaatia oikaisua palvelunantajalta. Oikaisuvaatimuksesta säädetään hallintolaissa (434/2003).  
Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Palvelumaksu, kulukorvaus ja niille perittävä viivästyskorko ovat suoraan ulosottokelpoisia. Niiden perimisestä säädetään verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa (706/2007).  
37 § 
Kieltäytyminen kansainvälisen adoptiopalvelun antamisesta 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
50 § 
Muutoksenhaku 
Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa. 
93 § 
Oikeus tietojen saamiseen 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

38. Laki ylikuormamaksusta annetun lain 15 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan ylikuormamaksusta annetun lain (51/1982) 15 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 915/2015, seuraavasti: 
15 § 
Muutoksenhaku ja täytäntöönpano 
Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

39. Laki pysäköinninvalvonnasta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
kumotaan pysäköinninvalvonnasta annetun lain (727/2011) 14 § ja 
muutetaan 16 § seuraavasti: 
16 § 
Valitus 
Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). Valitus ei kuitenkaan estä päätöksen täytäntöönpanoa, ellei valitusviranomainen toisin määrää. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

40. Laki luottotietolain 41 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan luottotietolain (527/2007) 41 §, sellaisena kuin se on laissa 908/2015, seuraavasti: 
41 § 
Muutoksenhaku tietosuojavaltuutetun päätökseen 
Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

41. Laki eräiden luotonantajien ja luotonvälittäjien rekisteröinnistä annetun lain 20 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
kumotaan eräiden luotonantajien ja luotonvälittäjien rekisteröinnistä annetun lain (853/2016) 20 §:n 3 momentti, sekä 
muutetaan 20 §:n 1 ja 2 momentti seuraavasti: 
20 § 
Muutoksenhaku aluehallintoviraston päätökseen 
Muuhun aluehallintoviraston päätökseen kuin sen 17 ja 18 §:n nojalla tekemään päätökseen saa vaatia oikaisua. Oikaisuvaatimuksesta säädetään hallintolaissa (434/2003). 
Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 27.8.2020 
PääministeriSannaMarin
OikeusministeriAnna-MajaHenriksson