Viimeksi julkaistu 3.11.2021 13.30

Hallituksen esitys HE 110/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöstä siten, että ampuma-aselain säännökset ase-elinkeinonharjoittajan velvollisuudesta ilmoittaa asetta koskevat yksilöintitiedot tulisivat voimaan vasta 1 päivästä maaliskuuta 2020 alkaen. Lisäksi ehdotetaan, että sähköistä asiointia koskevia säännöksiä alettaisiin soveltaa uuden asetietojärjestelmän käyttöönoton myötä 1 päivästä maaliskuuta 2020 lukien ja että asekeräilijöiden tulisi hakea aselupa ennen 1 päivänä joulukuuta 2017 hankkimilleen ampuma-aseille ja aseen osille viimeistään 31 päivänä toukokuuta 2019.  

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä joulukuuta 2018. 

PERUSTELUT

Nykytila ja ehdotetut muutokset

Ampuma-aselakiin (1/1998) lisättiin sähköistä asiointia koskevat säännökset 1 päivänä joulukuuta 2017 voimaan tulleella lainmuutoksella 623/2017 (HE 266/2016 vp). Sähköisen asioinnin käyttöönottaminen edellyttää poliisin asetietojärjestelmään tehtävien muutosten valmistumista. Poliisihallitus asetti asetietojärjestelmän kehittämishankkeen ajalle 1.1.2015 - 31.12.2016. Ampuma-aselain muuttamista koskevan valmistelun ja eduskuntakäsittelyn aikana poliisin asetietojärjestelmän uudistuksen ensimmäisen vaiheen arvioitiin olevan valmis marraskuussa 2018, minkä jälkeen sähköinen asiointi voitaisiin ottaa käyttöön aselupamenettelyssä sekä vireillepanon että aseen, tehokkaan ilma-aseen ja aseen osan yksilöintitietojen ilmoittamisen osalta sekä ase-elinkeinonharjoittajan aseiden ja aseen osien yksilöintitietoja koskevissa ilmoituksissa. 

Ampuma-aselain muutoksella sujuvoitettiin ampuma-aseiden lupaprosessia muun muassa mahdollistamalla sähköinen asiointi sekä vähentämällä tarvetta käyntiasioinnille lupaviranomaisessa. Muutoksella tarkistettiin ampuma-aseen hankkimista ja hallussapitoa koskevia säännöksiä sekä mahdollistettiin aseluvan hakeminen sähköistä asiointia käyttäen vuoden 2018 joulukuusta alkaen. Kaksivaiheinen hankkimis- ja hallussapitolupamenettely muutettiin aselupamenettelyksi. Aselupaan voidaan sisällyttää aseen hankkimisoikeus tai yksityinen valmistamisoikeus, joka on voimassa pääsääntöisesti enintään vuoden ajan. Lisäksi lupaprosessin kotipaikkasidonnaisuudesta luovuttiin. 

Lainmuutoksella aseen esittämisvelvollisuutta rajoitettiin koskemaan tiettyjä tilanteita. Kotimaassa toimivalta ase-elinkeinonharjoittajalta hankittua ampuma-asetta, aseen osaa ja tehokasta ilma-asetta ei pääsääntöisesti tarvitse esittää poliisilaitoksella, vaan ase-elinkeinonharjoittaja ilmoittaa esineen yksilöintitiedot sähköistä asiointia käyttämällä poliisin asetietojärjestelmään esineen hankkineen aseluvalle. Yksityisten välisellä luovutuksella siirtynyt ampuma-ase ja aseen osa on esitettävä poliisille, jos esineen luovuttajan hallussapitoon oikeuttava lupa on myönnetty ennen vuotta 2000. Esittämisvelvollisuus koskee myös ulkomailta hankittua, yksityisesti valmistettua tai muunnettua ampuma-asetta, aseen osaa ja tehokasta ilma-asetta. 

Asekeräilijän oikeudesta pitää tiedostoa hankkimistaan ampuma-aseista ja aseen osista hallussapitoluvan hakemisen sijasta luovuttiin. Keräilijän tulee hakea aselupaa hankkimilleen, myös keräilysuunnitelmaan kuuluville ampuma-aseille, tehokkaille ilma-aseille ja aseen osille. Keräilijän tulee tehdä ilmoitus poliisille hankkimistaan aseen osista, jos niiden hallussapito perustuu siihen, että keräilijällä on oikeus vastaavista osista kootun ampuma-aseen hallussapitoon.  

Ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain 623/2017 voimaantulosäännöksen 2 momenttiin sisältyvän siirtymäsäännöksen mukaan ampuma-aselain 25 §, 42 c §:n 1 momentin 1 kohta ja 103 §:n 2 a kohta, jotka koskevat ase-elinkeinonharjoittajan yksilöintitietojen ilmoitusvelvollisuutta, tulevat kuitenkin voimaan vasta 1 päivänä joulukuuta 2018.  

Voimaantulosäännöksen 3 momentin mukaan 42 §:n 2 momentissa, 42 c §:n 1 momentin 2 kohdassa, 70 §:n 2 momentissa ja 89 §:n 1 momentissa sähköisestä asioinnista säädettyä sekä 116 §:n 1 momentin muutosta sovelletaan kuitenkin vasta 1 päivästä joulukuuta 2018. Ampuma-aselain voimaantulosäännöksen 3 momentissa säädetään lisäksi, että lain 45 §:n 1 momentissa säädettyä asevelvollisen velvollisuutta pyydettäessä esittää selvitys suoritetusta varusmies- tai siviilipalveluksesta tai, jos palvelusta ei ole suoritettu, määräys aloittaa palvelus taikka päätös palveluksesta vapauttamisesta, palvelusajankohdan siirrosta tai palveluksen keskeyttämisestä syineen, sovelletaan vasta 1 päivästä joulukuuta 2018. Ennen soveltamisen alkamista asevelvollisen on esitettävä selvitys aselupaa haettaessa.  

Voimaantulosäännöksen 4 momentissa säädetään asekeräilijöitä koskevasta vuoden siirtymäajasta. Siirtymäsäännöksen mukaan asekeräilijän, jolla on tämän lain voimaantullessa Poliisihallituksen myöntämä oikeus pitää tiedostoa ampuma-aseista tai hallussaan aseen osia, joiden osalta asekeräilijällä ei ole hallussapitoon oikeuttavaa lupaa, tulee vuoden kuluessa tämän lain voimaantulosta hakea näille ampuma-aseille ja aseen osille aselupaa. Jos asekeräilijän oikeus aseen osan hankkimiseen ja hallussapitoon on perustunut siihen, että asekeräilijällä on ollut 19 §:n 1 momentin 2 kohdan mukainen oikeus vastaavista aseen osista kootun ampuma-aseen hallussapitoon, aseen osista tulee tehdä vuoden kuluessa tämän lain voimaantulosta 70 §:n mukainen ilmoitus poliisille ja esittää pyynnöstä osat.  

Asetietojärjestelmän kehittämishankkeen suunniteltu toteutusaikataulu on muuttunut ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain hyväksymisen jälkeen. Hankkeen viivästymisen vuoksi sähköistä asiointia koskevia säännöksiä ei ole mahdollista soveltaa ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain 623/2017 voimaantulosäännöksen edellyttämässä aikataulussa 1 päivänä joulukuuta 2018 alkaen. Sähköisen asioinnin mahdollistavien tietojärjestelmämuutosten arvioidaan valmistuvan teknisesti joulukuussa 2019. Tuotantokäyttöön uusi tietojärjestelmä voitaisiin ottaa maaliskuussa 2020. Edellä mainitusta syystä ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain sähköistä asiointia koskevien säännösten voimaantuloajankohtaa tulee muuttaa vastaamaan asetietojärjestelmän kehittämishankkeen muuttunutta toteutusaikataulua.  

Lain 25 §:ssä säädetään ase-elinkeinonharjoittajan velvollisuudesta tiedoston pitämiseen sekä velvollisuudesta ilmoittaa poliisiin asetietojärjestelmään ampuma-aseen, tehokkaan ilma-aseen, kaasusumuttimen tai aseen osan yksilöintitiedot, esineen luovuttajan ja luovutuksensaajan nimi sekä esineen korjaamista tai muuntamista koskevan toimeksiannon nimi. Patruunoista ja erityisen vaarallisista ammuksista on joko ilmoitettava tai pidettävä tiedostoa. Ilmoitus on tehtävä sähköistä asiointia käyttäen. 

Mahdollisuudesta käyttää sähköistä asiointia aselupahakemuksen vireillepanossa on säädetty lain 42 §:n 2 momentissa. Lain 70 §:n 2 momentissa säädetään mahdollisuudesta käyttää sähköistä asiointia ilmoitettaessa aseen osan tai tehokkaan ilma-aseen hankinnasta poliisille. Lain 89 §:n mukaisesti ampuma-aseen tai sen osan luovutuksesta tehtävä luovutusilmoitus voidaan tehdä sähköisesti. 

Lain 42 c §:ssä säädetään velvollisuudesta ampuma-aseen, tehokkaan ilma-aseen tai aseen osan yksilöintitietojen luovuttamisesta poliisille. Pykälän 1 momentin 1 kohdan mukaan tiedot luovuttaa luovuttaja luovutuksen yhteydessä, jos luovuttaja on 20 §:ssä tarkoitettu asealan elinkeinoluvan haltija. Lain 42 c §:n 1 momentin 2 kohdan mukaan muussa kuin 1 kohdan tapauksessa tiedot ilmoittaa esineen hankkinut, valmistanut tai muuntanut aseluvanhaltija 30 päivän kuluessa esineen hankkimisesta, valmistamisesta tai muuntamisesta. Ilmoittaminen voidaan tehdä käyttämällä sähköistä asiointia.  

Lain 45 §:n 1 momentin mukaan asevelvollisen on pyydettäessä esitettävä selvitys suoritetusta varusmies- tai siviilipalveluksesta. Jos palvelusta ei ole suoritettu, asevelvollisen on pyydettäessä esitettävä määräys aloittaa palvelus taikka päätös palveluksesta vapauttamisesta, palvelusajankohdan siirrosta tai palveluksen keskeyttämisestä syineen. Poliisin asetietojärjestelmän uudistamisen johdosta asevelvollisuuteen liittyvät tiedot on mahdollista saada puolustusvoimien järjestelmästä sähköisesti. Nykyinen poliisin asetietojärjestelmä ei kuitenkaan mahdollista tietojen saamista sähköisesti, josta syystä säännöksen voimaantuloajankohtaa tulee muuttaa vastaamaan asetietojärjestelmän uutta käyttöönottoajankohtaa.  

Lain 103 §:ssä säädetään ampuma-aserikkomuksesta. Pykälän 2 a kohdan mukaan se, joka ampuma-aselain vastaisesti tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta laiminlyö 42 c §:n 1 momentin 1 kohdan mukaisen ilmoitusvelvollisuuden on tuomittava ampuma-aserikkomuksesta sakkoon. 

Ampuma-aselain muuttamista koskevan hallituksen esityksen eduskuntakäsittelyssä hallintovaliokunta ehdotti, että ampuma-aselain 116 §:n 1 momentissa säädettäisiin edelleen poliisin oikeudesta tarkastaa ase-elinkeinonharjoittajien 25 §:n 1 momentin nojalla pitämät tiedostot, sillä hallintovaliokunta halusi säilyttää elinkeinonharjoittajien tiedostonpidon patruunoiden osalta vaihtoehtona ilmoitusvelvollisuudelle. Hallituksen esityksessä ehdotettua 116 §:n 1 momentin muutosta ei lopulta sisällytetty ampuma-aselain muuttamisesta annettuun lakiin, jonka vuoksi nyt muutettavaksi esitetyn voimaantulosäännöksen 3 momentista ehdotetaan jätettäväksi pois sinne virheellisesti jäänyt viittaus 116 §:n 1 momentin muutoksen soveltamisesta.  

Asekeräilijöitä koskeva hallinnon tarkempi ohjeistus on viivästynyt suunnitellusta aikataulusta. Asekeräilijöiden hakemuksia ja ilmoituksia on tullut poliisilaitosten käsiteltäväksi vain vähäinen määrä elokuuhun 2018 mennessä. Asekeräilijöille säädettyä siirtymäaikaa ehdotetaan pidennettäväksi, jotta asekeräilijöille jäisi kohtuullinen aika toimittaa ohjeistuksen mukaiset hakemukset. Toisaalta siirtymäajan jatkamisella pyrittäisiin ehkäisemään poliisilaitosten ruuhkautuminen hakemusten käsittelyssä. Aselupaa voisi hakea ennen 1 päivänä joulukuuta 2017 hankituille aseille ja aseen osille sekä ilmoituksen tehdä aseen osista maksutta. 

Sisäministeriössä on valmisteilla hallituksen esitys ampuma-aselain, vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain ja asevelvollisuuslain 97 a §:n muuttamisesta, jolla pantaisiin täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2017/853 aseiden hankinnan ja hallussapidon valvonnasta annetun neuvoston direktiivin (91/477/ETY), jäljempänä asedirektiivi, muuttamisesta. Valmisteltavana olevassa direktiivin täytäntöönpanoa koskevassa hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi muun muassa ampuma-aselain sähköistä asiointia koskevia 25, 42 c ja 70 §:ää. Asedirektiivin muutokset liittyvät muun muassa aseiden jäljitettävyyttä koskeviin vaatimuksiin, joiden noudattamisessa on suunniteltu hyödynnettävän uutta asetietojärjestelmää ja sen mahdollistamaa sähköistä asiointia. Asedirektiiviin tehtyjen muutosten täytäntöönpanoaika on tietojärjestelmiin liittyvien uudistusten osalta 1 päivänä joulukuuta 2019 ja muilta osin 14 päivänä syyskuuta 2018. Asedirektiivi ei edellytä sähköistä asiointimahdollisuutta. Koska uutta asetietojärjestelmää on suunniteltu hyödynnettävän jäljitettävyysvaatimusten osalta, tullaan poliisihallinnossa arvioimaan millä tavalla uudet vaatimukset voidaan toteuttaa nykyisen asehallintotietojärjestelmän puitteissa.  

Asedirektiivin muutoksella asedirektiivin soveltamisala laajennettiin koskemaan myös asekeräilijöitä, minkä johdosta asedirektiivin täytäntöönpanoajankohtana kaikilla aseiden keräilijöillä tulisi olla aselupa. Tässä esityksessä ehdotettu asekeräilijöitä koskevan siirtymäajan pidennys merkitsee siten noin 6 kuukauden poikkeamista asedirektiivin täytäntöönpanon määräajasta (eli 14 päivästä syyskuuta 2018).  

Tähän esitykseen sisältyvät muutosehdotukset on tarpeen käsitellä asedirektiivin täytäntöönpanolakiesityksestä erillisessä hallituksen esityksessä johtuen ehdotettujen muutosten kiireellisestä aikataulusta. Ehdotetut muutokset tulisi saattaa voimaan ennen 1 päivää joulukuuta 2018. Direktiivin täytäntöönpanolakiesitys saattaa vaatia tätä pidemmän eduskuntakäsittelyn.  

Edellä esitetyn perusteella ehdotetaan ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 2 momenttia muutettavaksi siten, että ase-elinkeinonharjoittajan yksilöintitietojen ilmoittamisvelvollisuutta koskevat 25 §, 42 c §:n 1 momentin 1 kohta ja 103 §:n 2 a kohta tulisivat voimaan vasta 1 päivänä maaliskuuta 2020. Lisäksi ehdotetaan, että voimaantulosäännöksen 3 momenttia muutettaisiin siten, että sähköistä asiointia koskevia säännöksiä alettaisiin soveltaa vasta 1 päivänä maaliskuuta 2020 ja että asekeräilijöiden tulisi hakea aselupa ennen 1 päivänä joulukuuta 2017 hankkimilleen ampuma-aseille ja aseen osille viimeistään 31 päivänä toukokuuta 2019.  

Esityksen vaikutukset

Esityksellä ei muutettaisi ampuma-aselain sisältöä. Esitetyn voimaantulosäännöstä koskevan muutoksen tarkoituksena on ampuma-aselain sähköistä asiointia koskevien säännösten voimaantuloajankohdan muuttaminen siten, että ampuma-aselain sähköistä asiointia koskevien säännösten voimaantuloajankohta vastaa asetietojärjestelmän kehittämishankkeen muuttunutta toteutusaikataulua. Aselupien hakemiseksi on olemassa toimiva asetietojärjestelmä, joten sähköisen asiointijärjestelmän käyttöönoton viivästyminen ei aiheuttaisi katkoksia aselupien hakemiseen tai lupien voimassaoloon.  

Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu sisäministeriössä yhteistyössä Poliisihallituksen kanssa. 

Sisäministeriö pyysi lausuntoa esitysluonnoksesta maa- ja metsätalousministeriöltä, oikeusministeriöltä, opetus- ja kulttuuriministeriöltä, puolustusministeriöltä, sosiaali- ja terveysministeriöltä, työ- ja elinkeinoministeriöltä, ulkoministeriöltä, valtiovarainministeriöltä, ympäristöministeriöltä, eduskunnan oikeusasiamiehen kanslialta, oikeuskanslerinvirastolta, esityksen kannalta keskeisiltä valtion viranomaisilta sekä sidosryhmiltä. Lausuntoa pyydettiin yhteensä 44 eri taholta. Luonnos hallituksen esitykseksi lähetettiin lausuntokierrokselle 18 päivänä heinäkuuta 2018. Hallituksen esityksen sisällön teknisestä luonteesta johtuen lausuntoaika oli viisi viikkoa. Esitysluonnos on ollut nähtävillä myös ministeriön internetsivuilla sekä valtioneuvoston hankeikkunassa. Lausuntoja annettiin yhteensä 12 kappaletta. 

Opetus- ja kulttuuriministeriö, puolustusministeriö, ympäristöministeriö, Metsähallitus ja Suomen riistakeskus ilmoittivat, että heillä ei ole asiasta lausuttavaa. Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia, valtiovarainministeriö ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ilmoittivat, että he eivät anna asiasta lausuntoa.  

Useat lausunnonantajat pitivät hyvänä ja välttämättömänä ratkaisuna ampuma-aselain voimaantulosäännöksen muuttamista esityksessä ehdotetulla tavalla, jotta käyttöön otettava järjestelmä on valmis sen käyttöönotto ajankohtana. Useat lausunnonantajat ehdottivat, että lakiin lisättäisiin voimaantulon jälkeen erillinen siirtymäaika, jolla varmistetaan järjestelmän toimivuus.  

Reserviläisliitto ja Suomen Ampumaurheiluliitto korostivat, että tietojärjestelmähankkeeseen tulee suunnata riittävät viranomaisresurssit, jotta sen toteuttaminen ei viivästyisi enempää. Suomen Reserviupseeriliitto totesi, että on tärkeä varmistaa, ettei kehittämishankkeen viivästyminen aiheuta katkoksia aselupien hakemiseen tai lupien voimassaoloon. Suomen Metsästäjäliitto katsoo, että viivästymisen johdosta myös aselupien määräaikojen lähestymisestä tehtävän ilmoituksen käyttöön ottaminen lykkääntyy ja tämän vuoksi myönteiset vaikutukset aserikostilastoihin joutuvien oikeustapausten merkittävästä vähenemisestä jäävät toteutumatta luvatussa aikataulussa. Valtioneuvoston oikeuskansleri toteaa, että esityksestä on tarpeen käydä selvemmin ilmi, että uudet voimaantulosäännökset vastaavat EU:n lainsäädännön vaatimuksia.  

Lausuntokierroksen jälkeen esitystä on täydennetty toteamalla voimaantulosäännösten vastaavuus EU:n lainsäädännön vaatimusten suhteen. Esitystä ei ole muutettu muilta osin lausuntopalautteen johdosta. Esitystä on lausuntokierroksen jälkeen muutettu lisäksi sisällyttämällä siihen ehdotus asekeräilijöitä koskevan siirtymäajan pidentämisestä.  

Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä joulukuuta 2018. 

Ponsiosa 

Edellä esitetyn perusteella annetaan eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Lakiehdotus

Laki ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain (623/2017) voimaantulosäännöksen 2, 3 ja 5 momentti seuraavasti: 
Ponsiosa 
Sen 25 §, 42 c §:n 1 momentin 1 kohta ja 103 §:n 2 a kohta tulevat kuitenkin voimaan vasta 1 päivänä maaliskuuta 2020. 
Edellä 42 §:n 2 momentissa, 42 c §:n 1 momentin 2 kohdassa, 70 §:n 2 momentissa sekä 89 §:n 1 momentissa sähköisestä asioinnista säädettyä sovelletaan kuitenkin vasta 1 päivästä maaliskuuta 2020. Ennen 42 c §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun sähköisen asioinnin soveltamisen alkamista aseen yksilöintitiedot tulee ilmoittaa poliisilaitoksella asioimalla ja samalla esittää ampuma-ase, tehokas ilma-ase ja aseen osa. Ennen 89 §:n 1 momentissa tarkoitetun sähköisen ilmoitusmenettelyn soveltamisen alkamista momentissa tarkoitetut luovutusilmoitukset tehdään asioimalla poliisilaitoksella. Mitä lain 45 §:n 1 momentissa säädetään asevelvollisen velvollisuudesta pyydettäessä esittää selvitys suoritetusta varusmies- tai siviilipalveluksesta tai, jos palvelusta ei ole suoritettu, määräys aloittaa palvelus taikka päätös palveluksesta vapauttamisesta, palvelusajankohdan siirrosta tai palveluksen keskeyttämisestä syineen, sovelletaan vasta 1 päivästä maaliskuuta 2020. Ennen soveltamisen alkamista asevelvollisen on esitettävä selvitys aselupaa haettaessa. 
Ponsiosa 
Asekeräilijän, jolla on tämän lain voimaantullessa Poliisihallituksen myöntämä oikeus pitää tiedostoa ampuma-aseista tai hallussaan aseen osia, joiden osalta asekeräilijällä ei ole hallussapitoon oikeuttavaa lupaa, tulee viimeistään 31 päivänä toukokuuta 2019 hakea näille ampuma-aseille ja aseen osille aselupaa. Jos asekeräilijän oikeus aseen osan hankkimiseen ja hallussapitoon on perustunut siihen, että asekeräilijällä on ollut 19 §:n 1 momentin 2 kohdan mukainen oikeus vastaavista aseen osista kootun ampuma-aseen hallussapitoon, aseen osista tulee tehdä viimeistään 31 päivänä toukokuuta 2019 70 §:n mukainen ilmoitus poliisille ja esittää pyynnöstä osat. 
Ponsiosa 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 6 päivänä syyskuuta 2018 
Pääministeri Juha Sipilä 
Sisäministeri Kai Mykkänen