Viimeksi julkaistu 19.9.2017 14.07

Hallituksen esitys HE 112/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi verontilityslain 12 §:n ja tuloverolain 124 §:n muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi verontilityslakia ja tuloverolakia siten, että veronsaajaryhmien yhteisöveron jako-osuuksia muutetaan.  

Jako-osuuksien muutoksilla kompensoitaisiin kunnille varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen alentamisesta johtuvaa tulojen pienenemistä vuodesta 2018 lähtien yhteisöveron kautta, mikä kasvattaa kuntien yhteisöveron jako-osuutta ja alentaa valtion jako-osuutta vastaavasti. 

Esitys liittyy valtion vuoden 2018 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. 

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.  

PERUSTELUT

Nykytila

Yhteisöverosta kertyvät tulot jaetaan valtion ja kuntien kesken verontilityslaissa (532/1998) säädettyjen jako-osuuksien mukaisesti. Lain 12 §:ssä säädettyihin jako-osuuksiin on viime vuosina tehty väliaikaisiksi tarkoitettuja muutoksia. Kuntatalouden talouden tasapainottamiseksi kuntien yhteisöveron jako-osuutta korotettiin 10 prosenttiyksiköllä verovuosille 2009—2011. Edelleen hallitusohjelman mukaisesti kuntien kykyä selviytyä tehtävistään ja velvoitteistaan omalla verorahoituksella edistettiin korottamalla kuntien yhteisöveron jako-osuutta väliaikaisesti 5 prosenttiyksiköllä verovuosiksi 2012 ja 2013. Hallituksen huhtikuussa 2012 tekemän kehyspäätöksen mukaisesti korotuksia jatkettiin myös verovuosille 2014 ja 2015. Valtion jako-osuutta alennettiin vastaavasti. Vuoden 2015 alusta kunnille kompensoitiin yhteisöveron kautta veroperustemuutosten lisäksi pitkäaikaistyöttömyyden lisärahoitusvastuuta. 

Yhteisöveron tuotto sekä kuntien osuus yhteisöveron tuotosta ovat viime vuosina olleet seuraavat: 

Vuosi 

Maksuunpantu vero 

Muutos- % edellisestä vuodesta 

Kuntien jako-osuus 

Kuntien osuus maksuunpanosta 

2009 

4 339 

-20,78 

32,03 

1 390 

2010 

4 711 

8,57 

31,99 

1 507 

2011 

4 791 

1,70 

31,99 

1 533 

2012 

4 663 

-2,67 

28,34 

1 321 

2013 

4 640 

-1,00 

29,49 

1 368 

2014 

4 412 

-4,91 

35,56 

1 569 

2015 

4 477 

1,47 

36,87 

1 651 

2016* 

5 699 

27,30 

30,92 

1 762 

2017* 

5 424 

-4,83 

30,34 

1 646 

*Vuosien 2016 ja 2017 tuottoarviot ovat ennusteita ja perustuvat tämän esityksen antamisajankohdan mukaiseen arvioon yleisestä ja yritysten talouskehityksestä, ja ne muuttuvat myöhempien ennusteiden ja toteutumatietojen mukaisesti. Vuoden 2014 alusta yhteisöveron verokantaa alennettiin 24,5 prosentista 20 prosenttiin, mistä aiheutuneet verotuottomenetykset kompensoitiin kunnille. 

Yksittäisen kunnan yhteisövero-osuus määräytyy verontilityslain 13 §:n mukaan. Kunnan jako-osuus on kahden viimeksi valmistuneen verotuksen tietojen perusteella laskettujen jako-osuuksien keskiarvo. Kunnan jako-osuus on yritystoimintaerän ja metsäerän summan suhteellinen osuus kaikkien kuntien vastaavien lukujen summasta.  

Vuodesta 2017 pysyvien yhteisöveron jako-osuuksien mukaan valtion jako-osuus on 69,66 prosenttia ja kuntien jako-osuus 30,34 prosenttia yhteisöverosta. Osuudet sisältävät vuoden 2013 alusta voimaan tulleen valtiolle tilitettävän, yhteisön yleisradioveron vaikutuksen, joka on määrältään runsaat 20 miljoonaa euroa. 

Ehdotetut muutokset

2.1  Hallituksen esitys varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen muutoksiksi

Hallitus linjasi keväällä 2017 kehysriihessä osana kannustinloukkujen purkamista, että varhaiskasvatusmaksuja alennetaan pieni- ja keskituloisilta sekä perheiltä, jolla on useampi lapsi varhaiskasvatuksessa. Maksualennus tehdään muuttamalla maksujen määräytymiseen käytettävien tulojen määräytymisperusteita. Pienituloisuuden rajaa mukaillen perheen tuloista vähennettävää tulorajaa korotetaan ja toisen lapsen maksua alennetaan siten, että toisen lapsen maksu olisi aina enintään 50 prosenttia ensimmäisen lapsen maksusta. Hallituksen päätöksen liitteenä olivat uudet tulorajat ja maksuprosentit. Maksualennuksesta annetaan erikseen hallituksen esitys laiksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain (1503/2016) 5 ja 8 §:n muuttamisesta. Asiakasmaksuja alennetaan noin 71 miljoonalla eurolla, jolloin kuntien tulot pienevät vastaavalla määrällä. Hallitus on päättänyt kevään 2017 kehysriihessä kompensoida maksutuottojen menetystä ja volyymin kasvua välittömästi 1 päivästä tammikuuta 2018 alkaen nostamalla kiinteistöverotuksen alarajoja 25 miljoonaa euroa, kohdistamalla 60 miljoonaa euroa suuremman osan yhteisöveron tuotosta kunnille ja lisäksi korottamalla kunnan peruspalvelujen valtionosuutta. 

2.2  Verontilityslaki

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen alennusta kompensoidaan osittain korottamalla kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta 60 miljoonalla eurolla. Kompensaatio toteutetaan yhteisöveron jako-osuuksia muuttamalla.  

Verontilityslain 12 d §:n 1 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että verovuodesta 2018 kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta korotettaisiin 1,01 prosenttiyksiköllä ja valtion osuutta alennettaisiin vastaavasti. Valtion jako-osuutta ehdotetaan siten alennettavaksi 69,66 prosentista 68,65 prosenttiin ja kuntien osuutta korotettavaksi 30,34 prosentista 31,35 prosenttiin. 

2.3  Tuloverolaki

Tuloverolain (1535/1992) 124 §:n 3 momentissa säädetään osittain verovapaan yhteisön ja tiekunnan sekä yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöstä saadun tulon tuloveroprosentista. Pykälän 3 momenttiin ehdotetaan tehtäväksi verontilityslain muutoksia vastaavat tarkistukset. Tuloverolain 21 §:n 1 momentissa tarkoitetun yhteisön tuloveroprosenttia korotettaisiin 6,07 prosentista 6,27 prosenttiin verovuodesta 2018. 

Esityksen vaikutukset

3.1  Yleistä

Kaikki verotuottoarviot on laskettu lakiesitysten antamishetken näkemyksen mukaisina arvioina yhteisöveron tuoton kehityksestä. Toteutunut vaikutus ilmenee lopullisen yhteisöveron maksuunpanon perusteella verotuksen valmistuttua verovuotta seuraavan vuoden lokakuun lopussa. 

3.2  Vaikutukset verovuodesta 2018

Kuntien yhteisöveron jako-osuuden muutos on laskettu 60 miljoonan euron suhteellisena osuutena verovuoden 2018 maksuunpantuun yhteisöveron kokonaismäärään. Verovuoden 2018 yhteisöveron maksuunpanoarvio on 5 917 miljoonaa euroa. Tällöin kuntien yhteisöveron jako-osuuden korottaminen 1,01 prosenttiyksiköllä lisää verovuositasolla 2018 kuntien yhteisöverotuottoa 60 miljoonalla eurolla. Jatkovuosien verovuositason vaikutus riippuu yhteisöveron kokonaistuotosta. Kalenterivuonna 2018 jako-osuuden korotuksen vaikutus kuntien kassakertymään on noin 53 miljoonaa euroa, koska osa verovuoden 2018 yhteisöverosta kertyy kalenterivuonna 2019. Valtion yhteisöverokertymä alenee vastaavasti. 

Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu valtiovarainministeriössä. Esitys on käsitelty kunnallistalouden ja hallinnon neuvottelukunnassa. 

Riippuvuus muista esityksistä

Esitys liittyy valtion vuoden 2018 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. 

Samanaikaisesti tämän esityksen kanssa eduskunnan käsiteltävänä on hallituksen esitys eduskunnalle laiksi varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 8 §:n muuttamisesta.  

Lisäksi samanaikaisesti on käsiteltävänä hallituksen esitys maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirja 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi (HE 15/2017 vp), joka sisältää ehdotuksen verontilityslain 12 §:n ja tuloverolain 124 §:n 3 momentin muuttamisesta. 

Voimaantulo

Lait ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018. 

Ponsiosa 

Edellä esitetyn perusteella annetaan eduskunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotukset: 

Lakiehdotukset

1. Laki verontilityslain 12 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan verontilityslain (532/1998) 12 §, sellaisena kuin se on laissa 655/2015, seuraavasti: 
12 § 
Veronsaajaryhmien jako-osuudet 
Valtion jako-osuus on 68,65 prosenttia ja kuntien jako-osuus 31,35 prosenttia yhteisöverosta. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

2. Laki tuloverolain 124 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan tuloverolain (1535/1992) 124 §:n 3 momentti, sellaisena kuin se on laissa 654/2015, seuraavasti: 
124 § 
Veron määräytyminen 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Edellä 21 §:n 1 momentissa tarkoitetun osittain verovapaan yhteisön ja 18 §:n 3 momentissa tarkoitetun tiekunnan sekä yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöstä saadun tulon tuloveroprosentti on 6,27. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 19 päivänä syyskuuta 2017 
PääministeriJuhaSipilä
ValtiovarainministeriPetteriOrpo