Hallituksen esitys
HE
118
2017 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuslain muuttamisesta
ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kalastuslakia. Kalenterivuotta koskevaa kalastonhoitomaksua korotettaisiin 39 eurosta 45 euroon, seitsemän vuorokauden maksua 12 eurosta 15 euroon ja vuorokauden maksua 5 eurosta 6 euroon. Lisäksi ehdotetaan, että talousarvion valmistelun lähtökohdaksi otettaisiin jatkossa myytyjen kalastonhoitomaksujen kappalemäärät. Samalla esitetään lain siirtymäsäännöksistä kumottavaksi säännös, jossa säädetään kalastonhoitomaksuina kertyneiden varojen määrän arvioinnista laadittaessa valtion talousarviota. 
Esitys liittyy valtion vuoden 2018 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. 
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018. 
PERUSTELUT
1
Nykytila
Kalastuslain (379/2015) 79 §:n 1 momentin mukaan muunlaista kalastusta kuin onkimista tai pilkkimistä harjoittavan 18–64-vuotiaan henkilön on suoritettava valtiolle kalastonhoitomaksu. Kalastonhoitomaksu on 39 euroa kalenterivuodelta, 12 euroa seitsemältä vuorokaudelta ja 5 euroa vuorokaudelta.  
Lain 82 §:n mukaan kalastonhoitomaksuina kertyneitä varoja käytetään: 
1) kalavesien kestävän käytön ja hoidon suunnittelusta ja toimeenpanosta, ohjaamisesta ja kehittämisestä sekä kalastuksenvalvonnasta aiheutuviin kustannuksiin; 
2) kalatalousalueiden toiminnasta aiheutuviin kustannuksiin; 
3) kalatalousalan neuvontapalvelujen järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin; 
4) kalavesien yleiskalastusoikeuksien hyödyntämiseen sekä kalastusopastoimintaan perustuvasta käytöstä maksettaviin korvauksiin vesialueen omistajille; sekä 
5) valtiolle ja Metsähallitukselle kalastonhoitomaksun kannosta aiheutuvien menojen maksamiseen. 
Lisäksi maa- ja metsätalousministeriö voi käyttää maksuvaroja 94 §:n 1 momentin 2—8 kohdassa tarkoitetuista rekistereistä aiheutuvien menojen maksamiseen. 
Lain 86 §:n mukaan valtion talousarvioon otetaan 82 §:ssä tarkoitettuja kustannuksia, korvauksia ja menoja varten vuosittain määräraha, joka vastaa sitä määrää, mikä kalastonhoitomaksuina on kertynyt viimeisimmän vahvistetun valtion tilinpäätöksen mukaan. Käytännössä tämä on tarkoittanut, että esimerkiksi vuoden 2018 talousarvion valmistelun lähtökohtana on vuoden 2016 maksukertymän suuruus. 
2
Ehdotetut muutokset
Esityksen perusteena on arvioitua pienempi kalastonhoitomaksukertymä sekä pitkään jatkunut kalastonhoitomaksusuoritusten määrän väheneminen. Kalastonhoitomaksukertymä on jäänyt noin 2 miljoonaa euroa pienemmäksi, kuin kalastuslain uudistuksen yhteydessä arvioitiin. Vuosikohtaisten maksujen määrä, joista kertyy valtaosa kalastonhoitomaksukertymästä, on viimeisen 15 vuoden aikana pudonnut kolmanneksen, eli noin 100 000 kappaletta. Koska nykyinen kalastonhoitomaksukertymä ei riitä kattamaan riittävällä tasolla kaikkia kyseisenä maksuina kertyneiden varojen laissa määriteltyjä käyttötarkoituksia, esityksessä ehdotetaan kalenterivuotta koskevaa kalastonhoitomaksua korotettavaksi 39 eurosta 45 euroon, seitsemän vuorokauden maksua korotettavaksi 12 eurosta 15 euroon ja vuorokauden maksua korotettavaksi 5 eurosta 6 euroon.  
Seuraavassa on kalastuksenhoitomaksujen (2002–2015) ja kalastonhoitomaksujen (2016) lunastusmäärät sekä vuosimaksujen että lyhytaikaisten maksujen osalta: 
Kalastuksenhoitomaksu- ja kalastonhoitomaksukertymät vuosilta 2002–2016: 
 
kpl/vuosi 
kpl/viikko 
 
kpl/yhteensä 
 
2002 
308 391 
18 172 
 
326 563 
 
2003 
305 840 
18 809 
 
324 649 
 
2004 
277 324 
21 653 
 
298 977 
 
2005 
265 277 
22 363 
 
287 639 
 
2006 
264 436 
25 039 
 
289 475 
 
2007 
274 605 
27 517 
 
302 122 
 
2008 
268 821 
31 606 
 
300 427 
 
2009 
270 544 
33 864 
 
304 408 
 
2010 
252 550 
34 101 
 
286 651 
 
2011 
244 047 
36 649 
 
280 696 
 
2012 
258 083 
37 658 
 
295 741 
 
2013 
247 607 
43 930 
 
291 537 
 
2014 
233 357 
50 535 
 
283 892 
 
2015 
207 270 
35 799 
 
243 069 
 
 
kpl/vuosi 
kpl/viikko 
kpl/päivä 
kpl/yhteensä 
 
2016 
205 170 
34 645 
22 087 
261 902 
 
 
 
 
 
 
 
Valtion talousarvioesityksen valmisteluun liittyen ehdotetaan, että talousarvion valmistelun lähtökohdaksi otettaisiin jatkossa kalastonhoitomaksujen toteutuneen kertymän sijasta myytyjen kalastonhoitomaksujen kappalemäärät. Muutos selkeyttää talousarvion valmistelua tilanteessa, jossa maksun suuruutta muutetaan, koska näin saataisiin uutta maksukertymää vastaava rahamäärä käytettäväksi laissa määriteltyihin käyttötarkoituksiin nykyistä nopeammin. 
Talousarvion valmistelun selkeyttämiseksi laista ehdotetaan kumottavaksi kalastuslain 133 §:n 3 momentti. 
3
Esityksen taloudelliset vaikutukset
Esityksen mukaan valtion talousarvioon otettaisiin kalastuslain 82 §:ssä tarkoitettuja kustannuksia, korvauksia ja menoja varten vuosittain määräraha, joka vastaa sitä määrää, minkä viimeisimmän vahvistetun valtion tilinpäätöksen perusteella arvioidaan samana vuonna kertyvän kalastonhoitomaksuina. Näin ollen vuoden 2018 talousarviossa momentin 30.40.51 (Kalatalouden edistäminen) määrärahan mitoitus perustuisi vuoden 2016 tilinpäätöksen mukaisiin lupamyyntimääriin: vuosimaksut 210 000 kpl, viikkomaksut 35 000 kpl ja vuorokausimaksut 22 000 kpl. Esitetyllä tavalla lasketuksi vuoden 2018 kertymäksi arvioidaan 10,1 miljoonaa euroa, joka on 1,4 miljoonaa euroa enemmän kuin voimassa olevan lain mukaisesti laskettu määrärahaesitys. Vuoden 2017 talousarvioon verrattuna momentin määräraha nousee 1,250 miljoonaa euroa. Muutos aiheutuu maksujen korotuksen lisäksi eduskunnan vuodelle 2017 tekemien kertaluonteisten lisäysten poistumisesta (- 0,150 miljoonaa euroa). 
4
Asian valmistelu
Esitys on valmisteltu maa- ja metsätalousministeriössä. Esitysluonnoksesta pyydettiin lausunnot valtionvarainministeriöltä, oikeusministeriöltä, ELY-keskuksilta (kalatalous), Metsähallitukselta, Maaseutuvirastolta, Luonnonvarakeskukselta, Matkailun edistämiskeskukselta, Saamelaiskäräjiltä, Kalatalouden keskusliitolta, Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestöltä, Suomen Ammattikalastajaliitolta ja Suomen Kalastusopaskillalta. Lisäksi myös muille kuin jakelulistassa mainituille tahoille annettiin mahdollisuus antaa lausuntonsa esityksestä. Lausuntoja saapui määräaikaan mennessä kaikkiaan 16, joista 7 tuli tahoilta, joita ei ollut jakelulistassa.  
Yhteenvetona lausunnoista voidaan todeta, että lähes kaikki lausunnonantajat joko vastustivat esitystä kalastonhoitomaksun hinnan korottamisesta tai ainakin pitivät ensisijaisena keinona maksajapohjan laajentamista. 
5
Riippuvuus muista esityksistä
Esitys liittyy valtion vuoden 2018 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. 
6
Voimaantulo
Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018. 
Edellä esitetyn perusteella annetaan eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
Lakiehdotus
Laki 
kalastuslain muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan kalastuslain (379/2015) 133 §:n 3 momentti sekä 
muutetaan 79 §:n 1 momentti ja 86 § seuraavasti: 
79 § 
Kalastonhoitomaksu ja sen tarkistaminen 
Muunlaista kalastusta kuin onkimista tai pilkkimistä harjoittavan 18–64-vuotiaan henkilön on suoritettava valtiolle kalastonhoitomaksu. Kalastonhoitomaksu on 45 euroa kalenterivuodelta, 15 euroa seitsemältä vuorokaudelta ja 6 euroa vuorokaudelta.  
86 § 
Määrärahan varaaminen talousarviossa 
Valtion talousarvioon otetaan 82 §:ssä tarkoitettuja kustannuksia, korvauksia ja menoja varten vuosittain määräraha, joka vastaa sitä määrää, minkä viimeisimmän vahvistetun valtion tilinpäätöksen perusteella arvioidaan samana vuonna kertyvän kalastonhoitomaksuina. 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018. 
Helsingissä 19 päivänä syyskuuta 2017 
Pääministeri
Juha
Sipilä
Maa- ja metsätalousministeri
Jari
Leppä
Viimeksi julkaistu 19.9.2017 14:23