Viimeksi julkaistu 3.11.2021 12.36

Hallituksen esitys HE 128/2015 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, sairausvakuutuslain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta sekä apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 106/2015 vp) täydentämisestä

esityksen pääasiallinen sisältö

Esityksessä ehdotetaan täydennettäväksi hallituksen esitystä laeiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, sairausvakuutuslain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta sekä apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta. 

Hallitus on päättänyt pienentää lääkekorvauksiin vuonna 2016 kohdistuvan 50 miljoonan euron säästötavoitteen puoleen. Esityksessä ehdotetaan, että 25 miljoonan euron lääkekorvaussäästö toteutetaan siten, että toimenpiteiden vaikutukset kohdistuvat sekä vakuutettuihin että lääkealan toimijoihin. Hallituksen päätöksen toteuttamiseksi esityksessä ehdotetaan edellä mainittuja lakeja muutettavaksi siten, että vakuutetun alkuomavastuu muutetaan 50 euroon, ylemmän erityiskorvausluokan lääkekohtainen omavastuu muutetaan 4,50 euroon ja vuosiomavastuun ylityksen jälkeinen lääkekohtainen omavastuu muutetaan 2,50 euroksi. Lääkealan toimijoille säästöstä ehdotetaan kohdennettavaksi yhteensä 12,5 miljoonaa euroa ja säästö toteutettaisiin vuonna 2016 kertaluontoisella palautusmaksulla ja apteekkimaksun väliaikaisella korotuksella. 

Esitys liittyy valtion vuoden 2016 täydentävään talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. 

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016. 

perustelut

Johdanto

Hallitus on antanut eduskunnalle lokakuussa 2015 hallituksen esityksen laeiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, sairausvakuutuslain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta sekä apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta (HE 106/2015 vp, jäljempänä alkuperäinen esitys). Alkuperäisen esityksen tavoitteena on toteuttaa pääministeri Juha Sipilän hallituksen päättämät 50 miljoonan euron säästöt lääkekorvausmenoissa, 25 miljoonan euron säästöt matkakorvausmenoissa ja 78 miljoonan euron säästöt yksityisen sairaanhoidon korvauksissa vuodesta 2016 alkaen. Säästöjen tavoitteena on valtiontalouden tasapainottaminen.  

Alkuperäisen esityksen antamisen jälkeen hallitus on päättänyt puolittaa lääkekorvauksista vuonna 2016 tehtävät säästöt. Tässä täydentävässä hallituksen esityksessä ehdotetaan 25 miljoonankin lääkekorvaussäästön toteuttamista siten, että toimenpiteiden vaikutukset kohdistuvat sekä vakuutettuihin että lääkealan toimijoihin. Täydentävässä esityksessä ehdotetaan, että vakuutetun alkuomavastuu muutetaan 50 euroon, ylemmän erityiskorvausluokan lääkekohtainen omavastuu 4,50 euroon ja että vuosiomavastuun ylityksen jälkeinen lääkekohtainen omavastuu muutetaan 2,50 euroon. Lääkealan toimijoille lääkekorvaussäästöstä ehdotetaan kohdennettavaksi vuonna 2016 yhteensä 12,5 miljoonaa euroa siten, että siitä 6,9 miljoonaa euroa kohdistuisi lääketeollisuuteen, 200 000 euroa tukkukauppaan ja apteekkeihin noin 1,9 miljoonaa euroa.  

Edellä esitettyjen muutosten toteuttaminen edellyttää alkuperäisen hallituksen esityksen muuttamista. Ehdotetut muutokset koskevat sairausvakuutuslakiin (1224/2004) ehdotettua18 luvun 10 a §:ää, sairausvakuutuslain muuttamisesta annetun lain (252/2015) 3 a §:ää, 5 §:ää, 8 §:ää ja 9 a §:ää sekä apteekkimaksusta annetun lain (148/1946) 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annettua lakia. Muilta osin aiemmin annettu hallituksen esitys säilyisi sisällöltään ennallaan. Kuten alkuperäisessä esityksessäkin lääkealan toimijoiden säästöosuutta laskettaessa huomioon otettaisiin myös lääkekorvausjärjestelmän viitehintajärjestelmän laajentaminen muuttamalla Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden määrittelyperusteita koskevaa luetteloa. Luetteloa muutettaisiin siten, että lääkelaastarit määriteltäisiin vaihtokelpoisiksi. 

Ehdotetut muutokset

Alkuperäisessä esityksessä ehdotetaan sairausvakuutuslakiin lisättäväksi uusi 18 luvun 10 a §, jossa säädettäisiin palautusmaksuvelvollisuudesta. Tässä esityksessä pykälän 1 momenttia ehdotetaan muutettavaksi palautusmaksun määrien osalta siten, että lääkevalmisteen myyntiluvan haltijat tai näiden Suomessa toimivat edustajat ja lääketukkukaupat olisivat velvollisia suorittamaan Kansaneläkelaitoksen sairausvakuutusrahastolle sairausvakuutuslain 18 luvun 8 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettujen lääkekorvausmenojen pienentämiseksi vuonna 2016 maksun, joka on yhteensä 7,1 miljoonaa euroa. Tästä palautusmaksusta myyntiluvan haltijoiden tai näiden edustajien yhteenlaskettu osuus olisi 6,9 miljoonaa euroa ja lääketukkukauppojen yhteenlaskettu osuus 200 000 euroa.  

Alkuperäisessä esityksessä ehdotetaan säästöjen toteuttamiseksi sairausvakuutuslain muuttamisesta annettua lakia muutettavaksi siten, että korotettaisiin vuoden 2016 alusta voimaan tulevaa 45 euron alkuomavastuuta 60 euroon, ylemmän erityiskorvausluokan lääkekohtaista omavastuuta 3 eurosta 5 euroon ja vuosiomavastuun ylityksen jälkeistä lääkekohtaista omavastuuta 1,5 eurosta 2 euroon. Poikkeavaan lääkekohtaiseen omavastuuseen tehtäisiin vastaavat muutokset. Tässä esityksessä ehdotusta ehdotetaan muutettavaksi siten, että alkuomavastuu muutetaan 50 euroon, ylempään 100 prosentin erityiskorvaukseen liittyvä lääkekohtainen omavastuu 4,50 euroon sekä vuosiomavastuun ylityksen jälkeinen lääkekohtainen omavastuu 2,50 euroon. Lisäksi poikkeavaa lääkekohtaista omavastuuta koskevaan säännökseen ehdotetaan tehtäväksi uuden ehdotuksen mukaiset muutokset. Ehdotukset tarkoittavat sairausvakuutuslain muuttamisesta annetun lain 5 luvun 3 a §:n 1 momentin, 5 §:n 2 momentin 2 kohdan, 8 §:n 1 momentin ja 9 a §:n 1 momentin muuttamista. 

Tässä esityksessä ehdotetaan muutettavaksi apteekkien osuutta lääkekorvaussäästöstä vuonna 2016 noin 1,9 miljoonaan euroon ja tehtäväksi tästä johtuvat muutokset apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n väliaikaisesta muuttamista annettuun lakiin. 

Esityksen vaikutukset

Tässä esityksessä ehdotetaan vuotuisen alkuomavastuun muuttamista 50 euroon, ylemmän erityiskorvausluokan lääkekohtaisen omavastuun muuttamista 4,50 euroon ja vuosiomavastuun ylityksen jälkeisen lääkekohtaisen omavastuun muuttamista 2,50 euroon. Lääkealan toimijoille ehdotetaan kohdennettavaksi vuoden 2016 säästövelvoitteesta 12,5 miljoonaa euroa. Tämä esitetään toteutettavaksi ottamalla vuonna 2016 käyttöön lääketeollisuutta, lääketukkukauppoja ja apteekkeja koskeva lääkekustannusten palautusmaksumalli, joka apteekkien osalta toteutettaisiin apteekkimaksun määräaikaisella korotuksella vuonna 2016. Lääkealan toimijoiden säästöosuutta laskettaessa huomioon otettaisiin myös lääkekorvausjärjestelmän viitehintajärjestelmän laajentaminen muuttamalla Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden määrittelyperusteita koskevaa luetteloa. Luetteloa muutettaisiin siten, että lääkelaastarit määriteltäisiin vaihtokelpoisiksi. 

Lääkekorvaussäästö on vuonna 2016 25 miljoonaa euroa, josta potilaisiin kohdistuvilla omavastuuosuuksien korotuksilla säästetään 12,5 miljoonaa euroa ja toimijoihin kohdistuen yhteensä 12,5 miljoonaa euroa. Apteekkimaksun korotuksella toimijoihin kohdistuvasta säästöstä toteutuu 1,9 miljoonaa euroa. Ehdotetut toimenpiteet vähentävät sairausvakuutusmomentin menoa noin 23,1 miljoonaa euroa, josta valtion osuus 10,4 miljoonaa euroa ja vakuutettujen osuus 12,7 miljoonaan euroa. Säästöt pienentäisivät vakuutettujen sairaanhoitomaksua arviolta noin 0,01—0,02 prosenttiyksikköä. 

Ehdotettujen säästötoimien vaikutuksia on arvioitu Kansaneläkelaitoksessa vuoden 2014 lääkekorvaustietoihin perustuvien simulointien avulla. Simuloinneissa ehdotusten mukaista järjestelmää on verrattu nykyiseen, vuonna 2015 voimassa olevaan järjestelmään. Vuonna 2014 lääkekorvauksia maksettiin noin 3,8 miljoonalle henkilölle. Ehdotetut muutokset nostaisivat lääkkeiden käyttäjien omavastuita keskimäärin 12 euroa vuodessa. Muutos omavastuissa olisi alle 20 euroa vuodessa 3,2 miljoonalla henkilöllä (82 prosenttia lääkkeitä käyttävistä). Omavastuu nousisi yli 20 eurolla 655 770 henkilöllä (17 prosenttia) ja pienenisi yli 20 euroa 31 550 henkilöllä (0,8 prosenttia). Yli 50 euron omavastuun nousu koskisi noin 76 000 henkilöä (2 prosenttia) ja yli 100 euron nousu noin 160 henkilöä. Enimmillään omavastuu nousi simuloinneissa 247 euroa vuodessa.  

Lääkkeiden erityiskorvaukseen on oikeutettu noin 1,3 miljoonaa suomalaista. Ehdotetussa järjestelmässä lähes kaikilla (99,3 prosentilla) niistä, joilla omavastuu nousisi yli 20 euroa, on jokin erityiskorvattava sairaus. Kaikista erityiskorvaukseen oikeutetuista 49 prosentilla omavastuu nousisi enemmän kuin 20 euroa ja 6 prosentilla omavastuu nousisi yli 50 euroa. Omavastuut nousisivat erityisesti sellaisilla henkilöillä, jotka käyttävät ylemmän erityiskorvausluokan lääkkeitä.  

Alle 18-vuotiailla, joita alkuomavastuu ei koske, keskimääräinen omavastuu alenisi peruskorvausprosentin nousun myötä hieman. Tätä vanhemmissa ikäryhmissä omavastuun nousu vaihtelisi ehdotuksen mukaisessa järjestelmässä keskimäärin 12 eurosta 16 euroon. Eniten omavastuu nousisi 65—74-vuotiaiden ryhmässä. Tässä ikäryhmässä olisivat yleisimpiä myös yli 30 euron nousut, niitä tapahtuisi 16 prosentilla ja yli 50 euron nousut, 3 prosentilla.  

Ehdotusten seurauksena omavastuut vaikuttaisivat nousevan pienituloisilla jonkin verran enemmän kuin parempituloisilla. Ehdotetussa uudessa järjestelmässä alimmissa tulokymmenyksissä omavastuu nousisi keskimäärin 15—16 euroa vuodessa kun ylimmissä nousu olisi keskimäärin 12—13 euroa. Alimmassa tulokymmenyksessä olisi noin 13 980 (5 prosenttia kymmenykseen kuuluvista henkilöistä) sellaista henkilöä, joilla omavastuu nousisi yli 50 euroa. Ylimmässä tulokymmenyksessä tällaisia henkilöitä olisi noin 3 540 (1 prosenttia). 

Ehdotusten myötä yli 30 euron omavastuun nousut kohdistuisivat 74-prosenttisesti ja yli 50 euron nousut 82-prosenttisesti henkilöille, jotka tällä hetkellä maksavat omavastuita alle 200 euroa vuodessa. Niistä henkilöistä, joiden omavastuu nousisi yli 50 euroa, 5 prosenttia maksaa nykyjärjestelmässä yli 500 euroa omavastuita vuodessa. Yli 650 euroa vuodessa nykyjärjestelmässä omavastuuta maksavista 41 prosentilla omavastuu nousisi yli 30 euroa ja 9 prosentilla yli 50 euroa. Simuloinnin mukaan 120 tällaista henkilöä häviäisi yli 100 euroa vuodessa. 

Lääkealan toimijoille kohdistettavan palautusmaksun suuruus olisi yhteensä 7,1 miljoonaa euroa vuonna 2016. Summasta 6,9 miljoonaa euroa kohdistuisi lääketeollisuuteen ja 0,2 miljoonaa euroa tukkukauppaan. Lääkeyrityksiä, joilla oli syyskuussa 2015 korvattavia myyntiluvallisia lääkevalmisteita, oli yhteensä 113. Nämä edustivat 374 eri myyntiluvan haltijaa. Yksittäisen yrityksen maksuosuus laskettaisiin sen edustamien korvattavien lääkevalmisteiden vuoden 2015 toteutuneen korvatun tukkumyynnin perusteella. Kyseistä myynnin määrää ei ole vielä käytettävissä. Aiemman tukkuhintaisen myynnin perusteella yksittäisen yrityksen maksuosuuden arvioidaan vaihtelevan muutamasta eurosta noin 912 000 euroon. Tukkukaupan maksuosuus jakaantuisi syyskuussa 2015 käytössä olevan tiedon perusteella kolmen tukkukaupan kesken. Arvion mukaan tukkukaupan osuus jakaantuisi pääosin kahden suurimman toimijan kesken. Apteekkimaksun korotuksella toimijoihin kohdistuvasta säästöstä toteutuu 1,9 miljoonaa euroa.  

Suomessa oli vuonna 2014 630 yksityistä apteekkia ja lisäksi Helsingin yliopiston apteekki ja Itä-Suomen yliopiston apteekki. Apteekkimaksun väliaikaisen korottamisen laskennallinen vaikutus apteekkimaksuvelvollisuuteen olisi noin 1,8 miljoonaa euroa. Arvion mukaan yliopiston apteekkien osuus tästä on noin 0,48 miljoonaa euroa. Yksityisten apteekkien osuus on hieman yli 1,3 miljoonaa euroa. Laskelmissa on käytetty vuoden 2014 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle apteekkimaksun määräämistä varten ilmoitettuja liikevaihtotietoja ja korotukset on kohdistettu suoraan toteutuneisiin maksuihin verraten. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen arvion mukaan on mahdollista, perustuen lääkemyynnin kasvuun erityisesti suuremmissa apteekeissa, että apteekkimaksun väliaikainen korottaminen johtaa jossain määrin suurempaan kuin 1,8 miljoonan euron ylimääräiseen kertymään. 

Maksun väliaikainen korottaminen toteutettaisiin siten, että korotus ei kohdistuisi pienimpiin apteekkeihin. Keskimäärin apteekkimaksu nousisi noin 2 850 euroa, joskin keskiarvoa korottaa huomattavasti Helsingin yliopiston apteekki. Liikevaihdoltaan keskikokoisten apteekkien (liikevaihto noin 2,85 miljoonaa euroa) apteekkimaksu nousisi noin 750 euroa, kun tällaisen apteekin maksu nykyään on noin 175 000 euroa. Mikäli apteekilla on sivuapteekki tai sivuapteekkeja, korotus on kuitenkin liikevaihdoltaan tämän kokoisella apteekkiliikkeellä pääsääntöisesti edellä mainittua pienempi. Myös hieman tätä suuremmilla apteekeilla, joilla on sivuapteekkeja, korotus voi olla edellistä pienempi. Apteekkimaksu ei nousisi ollenkaan 164 apteekilla. Nämä ovat pieniä apteekkeja. Korotusta ei tulisi lainkaan apteekeille, joiden apteekkimaksun alainen liikevaihto on alle 1 596 749 euroa. 

Yliopistolain voimassa olevan 75 §:n 3 momentin ja 92 a §:n mukaan valtio korvaa vuosittain Helsingin ja Itä-Suomen yliopistoille määrän, joka vastaa yliopiston apteekkiliikkeestä suoritettua apteekkimaksua. Hallitus antoi 22 päivänä lokakuuta 2015 eduskunnalle esityksen (HE 76/2015 vp), jonka mukaan tämä korvaus poistetaan. Esityksen mukaan vuonna 2016 maksettu apteekkimaksu korvattaisiin vielä yliopistoille. 

Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä yhteistyössä Kansaneläkelaitoksen ja Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen kanssa. Asian kiireellisyyden vuoksi esityksestä ei ole ehditty pyytää lausuntoja tai kuulla.  

Riippuvuus muista esityksistä

Esitys on perustuslain 71 §:ssä tarkoitettu täydentävä esitys. Esitys tulee käsitellä yhdessä alkuperäisen esityksen kanssa. Esitys liittyy myös valtion vuoden 2016 täydentävään talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.  

Voimaantulo

Lait ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016, kuten alkuperäisessä esityksessä on ehdotettu.  

Ponsiosa 

Edellä esitetyn perusteella esitetään, että eduskunta hyväksyisi laeiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta, sairausvakuutuslain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta sekä apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annettuun hallituksen esitykseen (HE 106/2015 vp) sisältyvät lakiehdotukset tässä täydentävässä esityksessä ehdotetulla tavalla muutettuina: 

Muutosehdotukset

1. Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan sairausvakuutuslain (1224/2004) 4 luvun 7 § ja 18 luvun 11 §:n 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 4 luvun 7 § laissa 1256/2014 ja 18 luvun 11 §:n 2 momentti laissa 986/2008, sekä 
lisätään 18 lukuun väliaikaisesti uusi 10 a—10 c § ja luvun 11 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on laeissa 1113/2005, 986/2008 ja 880/2015, väliaikaisesti uusi 1 a kohta seuraavasti: 
18 luku 
Sairausvakuutusrahasto ja vakuutusmaksut 
10 a § Palautusmaksuvelvollisuus 
Lääkevalmisteen myyntiluvan haltijoiden tai näiden edustajien sekä lääketukkukauppojen on suoritettava Kansaneläkelaitoksen sairausvakuutusrahastolle 18 luvun 8 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettujen lääkekorvausmenojen pienentämiseksi vuonna 2016 maksu, joka on yhteensä 7 100 000 euroa. Palautusmaksu määritetään 5 luvun 1 §:n mukaan lääkekorvausjärjestelmän piiriin kuuluvien lääkevalmisteiden vuoden 2015 toteutuneen sairausvakuutuksesta korvatun tukkuhintaisen myynnin perusteella. Myyntiluvan haltijoiden tai näiden edustajien yhteenlaskettu osuus on 6 900 000 euroa ja lääketukkukauppojen yhteenlaskettu osuus 200 000 euroa.  
Edellä 1 momentissa myyntiluvan haltijoille tai näiden edustajille säädetty maksuosuus määritetään näiden kesken siinä suhteessa kuin myyntiluvan haltijan tai tämän edustajan edustamien lääkevalmisteiden korvattu tukkuhintainen kokonaismyynti on vuonna 2015 toteutuneesta palautusmaksun perusteena olevien sairausvakuutuksesta korvattujen lääkevalmisteiden korvatusta tukkuhintaisesta kokonaismyynnistä. Palautusmaksu kohdistetaan lääkevalmisteen vuoden 2015 viimeisimpään myyntiluvan haltijaan tai tämän edustajaan.  
Lääketukkukaupoille 1 momentissa säädetty maksuosuus määritetään näiden kesken siinä suhteessa kuin lääketukkukaupan edustamien lääkevalmisteiden korvattu tukkuhintainen kokonaismyynti on vuonna 2015 toteutuneesta palautusmaksun perusteena olevien sairausvakuutuksesta korvattujen lääkevalmisteiden korvatusta tukkuhintaisesta kokonaismyynnistä. Palautusmaksu kohdistetaan lääkevalmisteen vuoden 2015 viimeisimpään lääketukkukauppaan.  
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . Sen 18 luvun 10 a—10 c § ja 11 §:n 1 momentin 1 a kohta ovat voimassa 31 päivään joulukuuta 2016. 
 Lakiehdotus päättyy 

2. Laki sairausvakuutuslain muuttamisesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan sairausvakuutuslain muuttamisesta annetun lain (252/2015) 5 luvun 3 a §:n 1 momentti, 5 §:n 2 momentin 2 kohta, 8 §:n 1 momentti ja 9 a §:n 1 momentti seuraavasti: 
5 luku 
Lääkekorvaukset 
3 a § Alkuomavastuu 
Vakuutetulla on oikeus saada korvausta lääkekustannuksista sen jälkeen, kun vakuutetun tämän luvun mukaan korvaukseen oikeuttavien lääkkeiden, kliinisten ravintovalmisteiden ja perusvoiteiden korvauksen perusteena olevat kustannukset ylittävät 50 euroa saman kalenterivuoden aikana (alkuomavastuu).  
Ponsiosa 
5 § Erityiskorvaus 
Ponsiosa 
Lääkkeen erityiskorvaus 9 §:n 1, 2 tai 3 momentissa tarkoitetusta korvauksen perusteesta on: 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
2) 100 prosenttia 4,50 euron lääkekohtaisen omavastuun ylittävältä osalta alkuomavastuun täyttymisen jälkeen, jos kysymyksessä on vaikean ja pitkäaikaisen sairauden hoidossa tarvittava, vaikutustavaltaan korvaava tai korjaava välttämätön lääke (ylempi erityiskorvaus).  
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
8 § Vuosiomavastuu ja oikeus lisäkorvaukseen 
Jos saman kalenterivuoden aikana alkuomavastuun ja vakuutetulle tämän luvun mukaan korvatuista lääkkeistä, kliinisistä ravintovalmisteista sekä perusvoiteista korvaamatta jääneiden korvauksen perusteena olevien kustannusten yhteismäärä ylittää 610 euroa (vuosiomavastuu), vakuutetulla on oikeus ylittävältä määrältä lisäkorvaukseen. Lisäkorvaus on 100 prosenttia 2,50 euron lääkekohtaisen omavastuun ylittävältä osalta. 
Ponsiosa 
9 a § Poikkeava lääkekohtainen omavastuu ja sen periminen 
Sen estämättä, mitä 5 §:n 2 momentin 2 kohdassa, 8 §:n 1 momentissa ja 9 §:n 5 momentissa säädetään, lääkekohtainen omavastuu voidaan periä poikkeuksellisesti jokaiselta alkavalta hoitoviikolta, jos sairauden hoidossa käytettävän lääkkeen enintään kolmen kuukauden hoitoaikaa vastaava lääkemäärä on lääketieteellisistä tai hoidollisista syistä tai lääkevalmisteen farmaseuttisten ominaisuuksien johdosta ostettava useana toimituseränä taikka kyse on annosjaellusta lääkkeestä. Tällöin 5 §:n 2 momentin 2 kohdan mukainen lääkekohtainen omavastuu on 0,38 euroa ja 8 §:n 1 momentin mukainen lääkekohtainen omavastuu 0,21 euroa jokaiselta alkavalta hoitoviikolta. 
Ponsiosa 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

3. Laki apteekkimaksusta annetun lain 2 §:n väliaikaisesta muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan väliaikaisesti apteekkimaksusta annetun lain (148/1946) 2 §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on laissa 977/2013, seuraavasti: 
2 § 
Ponsiosa 
Apteekkimaksu määrätään liikevaihtoryhmittäin seuraavasti: 
Liikevaihto € 
Apteekkimaksu liikevaihdon alarajan kohdalla € 
Maksuprosentti alarajan yli menevästä liikevaihdosta 
871 393 – 1 016 139 
6,10 % 
1 016 139 – 1 306 607 
8 830 
7,15 % 
1 306 607 – 1 596 749 
29 598 
8,15 % 
1 596 749 – 2 033 572 
53 245 
9,25 % 
2 033 572 – 2 613 212 
93 651 
9,75 % 
2 613 212 – 3 194 464 
150 166 
10,30 % 
3 194 464 – 3 775 394 
210 035 
10,55 % 
3 775 394 – 4 792 503 
271 323 
10,90 % 
4 792 503 – 6 243 857 
382 188 
11,15 % 
6 243 857 –  
544 014 
11,40 % 
Ponsiosa 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2016. Tätä lakia sovelletaan apteekkimaksuun, joka määrätään apteekkiliikkeen vuoden 2015 liikevaihdon perusteella. 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 24 päivänä marraskuuta 2015 
Pääministeri Juha Sipilä 
Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylä