Viimeksi julkaistu 3.11.2021 12.27

Hallituksen esitys HE 130/2015 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta

esityksen pääasiallinen sisältö

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annettua lakia. 

Ammattimaiseen kalastukseen käytettyjen alusten polttoaineiden verokohtelua koskeviin säännöksiin tehtäisiin vuoden 2016 alusta voimaan tulevan uuden kalastuslain edellyttämät muutokset. Ammattimaisen kalastuksen määritelmä muutettaisiin kaupallisen kalastuksen määritelmäksi. Kalastusaluksen polttoaineet olisivat esityksen mukaan edelleen verottomia edellyttäen, että kalastusalus olisi rekisteröity kaupalliseksi kalastusalukseksi ja kaupallisen kalastuksen harjoittaja olisi rekisteröity kaupallisten kalastajien ryhmään I kalastuslaissa säädetyn mukaisesti. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2016 alusta. 

perustelut

Nykytila ja ehdotetut muutokset

1.1  Kalastusalusten polttoaineiden verottomuus

Nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun laissa (1472/1994), jäljempänä polttoaineverolaki, sekä sähkön ja eräiden polttoaineiden valmisteverosta annetussa laissa (1260/1996), jäljempänä sähköverolaki, säädetään alusten käyttämien polttoaineiden verokohtelusta. Polttoaineverolain 9 §:n 4 kohdan sekä sähköverolain 12 §:n 1 momentin 4 kohdan ja 21 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaan muussa kuin yksityisessä huviliikenteessä olevien alusten kuluttamat polttoaineet ovat verottomia ja huoltovarmuusmaksuttomia. Aluksilla kulutetut polttoaineet ovat verottomia myös silloin, kun alus toimii kaupallisessa tarkoituksessa Suomen merialueella tai sisävesillä. Ammattimaisessa kansainvälisessä liikenteessä olevien vesi- ja ilma-alusten polttoaineiden verottomuudesta säädetään valmisteverotuslain (182/2010) 19 §:n 1 momentissa. 

Kalastusalusten polttoaineiden verottomuudesta on säädetty erikseen. Kalastusalusten polttoaineet ovat verottomia vain siltä osin, kun niitä käytetään ammattikalastukseen. Polttoaineverolain 2 §:n 25 kohdassa määritellään ammattimainen kalastus. Sillä tarkoitetaan toimintaa, jossa sen harjoittaja saa kalastuksesta toimeentulonsa tai oleellisen osan siitä siten, että hänen kalastuksesta saamansa myyntitulot on vähintään 30 prosenttia kalastajan saamien kaikkien elinkeinotulojen, palkkatulojen ja muiden hänen säännöllisesti saamiensa kokonaistulojen yhteismäärästä. Määritelmä vastaa voimassa olevan kalastuslain (286/1982) määritelmää ammattimaisesta kalastuksesta.  

Verottomuuden käytännön toteuttamisen ja valvonnan helpottamiseksi on lisäksi säädetty, että kalastuksen harjoittaja on merkitty ammattikalastajarekisteriin ja että ammattimaiseen kalastukseen käytettävä kalastusalus on merkitty kalastusalusrekisteriin, siten kuin Euroopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanolaissa (1139/1994) tai merellä toimivien kalastus- ja vesiviljelyalusten rekisteröinnistä annetussa laissa (690/2010) säädetään. Polttoaineverolain 10 §:n mukaisesti rekisterimerkintöjen tulee olla voimassa verotonta polttoainetta hankittaessa ja käytettäessä. Kalastusalus- ja ammattikalastajarekistereillä tarkoitetaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten sekä Ahvenanmaan maakunnan hallituksen ylläpitämiä rekistereitä. Ahvenanmaalaisten kalastajien ja kalastusalusten osalta rekistereistä säädetään Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta annetun maakuntalain (2015:49) nojalla annetuissa säännöksissä. 

Polttoaineverolain nojalla säädetyn nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun asetuksen (1547/1994) 6 a §:n nojalla tietyille aluksille, kuten kalastusaluksille, saa polttoaineen luovuttaa suoraan verottomana valtuutetun varastonpitäjän verottomasta varastosta. Asetuksen 6 a §:n 5 kohta koskee troolareita sekä kalastusaluksia, jotka on merkitty kalastusalusrekisteriin ja joiden pituus on vähintään 15 metriä. Verottomuuden ehtona on lisäksi se, ettei kalastusalusta saa käyttää polttoaineverolaissa tarkoitettuna yksityisenä huvialuksena. Jos suora verottomuus ei ole mahdollista, verotuki toteutetaan palauttamalla kalastustoiminnan harjoittajalle hakemuksesta ammattimaiseen kalastukseen käytetystä polttoaineesta suoritettu vero. Veronpalautushakemus tehdään Tullille erikseen jokaisen kalastusaluksen polttoainekäytön osalta. Palautettavalle määrälle ei ole säädetty vähimmäisrajaa. Palautuksen maksaa Tulli hakemuksesta. 

Verottomuuden toteuttamiseen sovelletaan muutoinkin mitä valmisteverotuslaissa tai sen nojalla säädetään. Siten muun muassa verojen palauttamiseen tai virheellisesti verottomana hankitun polttoaineen jälkiverotukseen sovelletaan valmisteverosta annettuja säännöksiä. Kalastustoiminnan harjoittajan on tarvittaessa esitettävä Tullille kirjanpitonsa sekä annettava veronpalautukseen tai verottomiin hankintoihin liittyviä tietoja. 

1.2  Uusi kalastuslaki

Uusi kalastuslaki (379/2015) on annettu 10 päivänä huhtikuuta 2015 ja se tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016. Uudessa laissa on otettu käyttöön termi kaupallinen kalastus ammattimaisen kalastuksen tilalle. Lain 4 §:n 17 kohdan mukaan kaupallisella kalastuksella tarkoitetaan toimintaa, jossa kala pyydetään myyntitarkoituksessa tai jossa pyydetyt kalat tai osa niistä myydään. Pykälän 18 kohdan mukaan kaupallisella kalastajalla tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä, joka on merkitty kaupallisten kalastustoiminnan harjoittajista pidettyyn rekisteriin.  

Kalastuslain 87 §:n mukaan kaupalliseksi kalastajaksi voi rekisteröityä luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, jonka asuin- tai kotipaikka sijaitsee Euroopan unioniin tai Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion alueella ja joka kalastaa Suomen alueella tai talousvyöhykkeellä taikka niillä vesillä, joissa Euroopan unionin yhteistä kalastuspolitiikkaa koskevan lainsäädännön perusteella saa kalastaa. Rekisteröitymisessä noudatettavasta menettelystä voidaan säätää tarkemmin maa- ja metsätalousministeriön asetuksella. 

Kalastuslain 88 §:n mukaan kaupalliset kalastajat jaetaan ryhmiin I ja II. Ryhmään I kuuluvat luonnolliset henkilöt tai yhteisöt, joiden itse pyytämän kalan tai siitä jalostettujen kalastustuotteiden myynnistä kolmen viimeksi kuluneen tilikauden aikana kertyneen liikevaihdon keskiarvo ylittää arvonlisäverolain (1501/1993) 3 §:n 1 momentissa säädetyn määrän. Ryhmään I kuuluvat myös luonnolliset henkilöt tai yhteisöt, jotka ovat ryhtyneet tai ryhtyvät rekisteröitymisvuonna tai sitä edeltävänä vuotena harjoittamaan kaupallista kalastusta ja esittävät elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen hyväksymän suunnitelman siitä, miten kalan tai siitä jalostettujen kalastustuotteiden myynnistä kertyvä liikevaihto ylittää arvonlisäverolain 3 §:n 1 momentissa säädetyn määrän viimeistään kolmantena tilikautena rekisteröitymisestä. Lailla 515/2015 on muutettu arvonlisäverolain 3 §:n 1 momenttia siten, että tilikauden liikevaihdon raja-arvo on 10 000 euroa 1 päivästä tammikuuta 2016 alkaen. 

Ryhmään II kuuluvat muut kuin ryhmään I kuuluvat kaupalliset kalastajat. Lisäksi kalastajia sijoitetaan ryhmään II, jos suunnitelma liikevaihdon kehittymisestä ei toteudu. Kaupallisten kalastajien jako ryhmiin tehdään rekisteröitymisen yhteydessä ja tämän jälkeen kolmen vuoden välein, tai kalastajan omasta pyynnöstä. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus antaa kaupalliselle kalastajalle todistuksen rekisteriin kuulumisesta. 

1.3  Ehdotetut muutokset

Esityksessä ehdotetaan, että polttoaineverolakiin tehtäisiin vuoden 2016 alussa voimaantulevan uuden kalastuslain edellyttämät muutokset ammattimaisessa kalastuksessa käytettyjen alusten polttoaineiden verokohtelua koskeviin säännöksiin. Polttoaineverolain muutostarvetta ei ole otettu huomioon kalastuslain valmistelun yhteydessä. 

Polttoaineverolain 2 §:n 25 kohtaan sisältyvä verottoman polttoaineen käyttöön oikeutetun ammattimaisen kalastuksen määritelmä muutettaisiin kaupallisen kalastuksen määritelmäksi. Sillä tarkoitettaisiin toimintaa, jonka harjoittaja kuuluisi kalastuslain 88 §:n mukaiseen kaupallisten kalastajien ryhmään I. Mainittuun ryhmään kuulumisen edellytyksenä on, että kalastustoiminnan harjoittajan kolmen viimeksi kuluneen tilikauden aikana kertyneen liikevaihdon keskiarvo ylittää arvonlisäverolain 3 §:n 1 momentissa säädetyn määrän tai toiminnanharjoittajalla on suunnitelma tämän saavuttamiseksi. 

Kaupallisista kalastajista pidetään rekisteriä kalastuslain 94 §:n 1 momentin 1 kohdan nojalla. Rekisteristä ja sen nojalla annettavasta rekisteröintitodistuksesta käy ilmi mihin ryhmään kaupallinen kalastaja kuuluu. Polttoaineverotuen käytännön toteuttamisen ja valvonnan helpottamiseksi ehdotetaan, että verotonta polttoainetta saisi käyttää vain kalastustoiminnan harjoittaja, joka on merkitty mainittuun rekisteriin ryhmään I kuuluvaksi. Lisäksi kalastustoiminnan harjoittajan käyttämän kalastusaluksen tulisi olla rekisteröity merikalastusaluksista tai sisävesikalastusaluksista pidettävään kalastusalusrekisteriin tai vesikulkuneuvorekisteriin. Rekisterimerkintöjen tulee olla voimassa verotonta polttoainetta hankittaessa ja käytettäessä. Rekisteröintejä koskeva vaatimus sisällytettäisiin polttoaineverolain 9 §:n 4 kohtaan. Lain 10 §:n mukaisesti rekisteröintimerkintöjen tulee olla nykyiseen tapaan voimassa polttoainetta hankittaessa ja käytettäessä. 

Esityksen vaikutukset

2.1  Taloudelliset vaikutukset

Esityksellä ei arvioida olevan merkittäviä taloudellisia vaikutuksia. Tullilta saadun arvion mukaan vuonna 2013 kalastusaluksille palautettiin noin 250 000 euroa ja vuonna 2014 noin 235 000 euroa. Vuonna 2016 polttoaineveron palautusmäärän arvioidaan pysyvän vastaavalla tasolla esityksessä ehdotetun siirtymäajan takia.  

Maa- ja metsätalousministeriöltä saatujen tietojen mukaan nykyisessä ammattikalastajarekisterissä oli vuoden 2014 lopussa yhteensä 540 merellä toimivaa ja 315 sisävesillä toimivaa ammattikalastajaa, joilla on ollut oikeus verottomaan polttoaineeseen. Nämä 855 kalastajaa olisivat lähtökohtaisesti oikeutettuja edelleen käyttämään kalastusaluksissaan verotonta polttoainetta ehdotuksen mukaan. 

Kalastusviranomaisten rekisterit eivät nykyisin sisällä tietoja ammattikalastajien liikevaihdosta eikä saaliin arvosta. Rannikkokalastuksesta rekisterissä on saalistietoja ruokakuntakohtaisesti siten, että yhteen ruokakuntaan saattaa kuulua yksi tai useampi kalastaja. Yli 10 metrisellä kalastusaluksella pyytävistä aluksista rekisterit sisältävät saalistiedot aluskohtaisesti. Alusten määrä vastaa karkeasti tällaisilla kalastusaluksilla toimivien yritysten lukumäärää. Saaliita voidaan muuntaa myyntiarvoksi perustuen Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen julkaisemiin kalalajikohtaisiin hintatietoihin. Myynnin voidaan tässä katsoa vastaavan liikevaihtoa. Tällä perusteella voidaan todeta, että merellä toimi vuonna 2014 yhteensä 69 alusta, joiden saaliiden laskennallinen arvo ylitti uudessa kalastuslaissa raja-arvoksi asetetun 10 000 euroa vuodessa. Lisäksi vuonna 2014 yhteensä 290 merialueen ruokakunnan saaliiden laskennallinen arvo ylitti edellä mainitun määrän. Sisävesiltä ei ole rekisteröityjä saalistietoja, joten siltä osin voidaan vain olettaa, että enintään nykyinen määrä kalastajia saisi vähintään 10 000 euron arvoisen vuotuisen saaliin ja olisi siten jatkossakin oikeutettu polttoaineverotukeen. 

Uudessa kalastuslaissa sallitaan myös uusien kalastajien rekisteröityminen ryhmään I, mutta uusien ja aktiivisten kalastajien lukumäärän ei ennusteta olennaisesti suurenevan uuden kalastuslain myötä. Maa- ja metsätalousministeriö on arvioinut, että yhteensä enintään 700 kaupallista kalastajaa tulisi rekisteröidyksi kalastajien ryhmään I vuoden 2016 alussa. Vaikka ruokakuntaan on voinut kuulua enemmän kuin yksi kalastaja (arviolta noin 10 prosentissa tapauksia), voidaan kuitenkin arvioida, että polttoaineverotukeen oikeutettujen kaupallisten kalastajien lukumäärä olisi jonkin verran nykyistä 855 kalastajaa pienempi, koska kaikki ruokakuntaan kuuluneet eivät tule yksinään täyttämään ryhmään I kuulumisen euromääräistä kriteeriä. Lisäksi voidaan olettaa, että kalastajien kalastustoiminta ja siten polttoaineiden kulutus ei olennaisesti muutu.  

Näiden tekijöiden yhteisvaikutuksesta voidaan olettaa, että kaupallisten kalastusalusten suorana verottomuutena tai palautuksina toteutettava polttoaineverotuen yhteismäärä jäisi uuden kalastuslain vaikutuksesta nykyistä jonkin verran pienemmäksi. Mahdolliset vaikutukset palautusmääriin toteutuisivat valtion talousarviossa täysimääräisesti vasta vuonna 2018.  

2.2  Vaikutukset viranomaisten toimintaan

Esityksen ei arvioida lisäävän polttoaineveron palautuksia hoitavan Tullin työmäärää. Nykyistä vastaavasti osa kaupalliseen kalastukseen käytetyn polttoaineen verotuesta toteutettaisiin suorana verottomuutena. Veronpalautuksena myönnettävän tuen toteuttamista samoin kuin verotuen oikeellisuuden valvontaa selkeyttäisi ehdotettu vaatimus voimassaolevista rekisteröinneistä nykyistä käytäntöä vastaavasti. 

Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu valtiovarainministeriössä yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriön sekä Tullin kanssa.  

Esityksestä pyydettiin lausuntoa Suomen Ammattikalastajaliitto ry:ltä, Suomen Sisävesiammattikalastajat ry:ltä ja Ahvenanmaan maakunnan hallitukselta. 

Lausuntonsa antoivat Suomen Ammattikalastajaliitto ry ja Suomen Sisävesiammattikalastajat ry. Esitykseen ei ollut huomautettavaa. 

Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan vuoden 2016 alusta. Lakiehdotus liittyy uuteen kalastuslakiin, joka tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.  

Kalastuslain mukaan kaupallisen kalastajan tulee huolehtia siitä, että hänet rekisteröidään uuden lain mukaisesti vuoden 2016 alusta. Myös polttoaineverotuen saaminen sanotun ajankohdan jälkeiseltä ajalta edellyttäisi uuden lain mukaista rekisteröintiä. Kalastusaluksen tulisi niin ikään olla rekisteröitynä esityksessä tarkoitetulla tavalla. 

Sellainen nykyisten säännösten mukainen ammattimainen kalastaja, joka ei olisi kuitenkaan tässä laissa tarkoitettu kaupallinen kalastaja, olisi oikeutettu hankkimaan vuoden 2016 aikana verotonta polttoainetta ja hakea veronpalautusta tämän lain voimaantullessa voimassa olleiden rekisteröintimerkintöjen perusteella.  

Ponsiosa 

Edellä esitetyn perusteella annetaan eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Lakiehdotus

Laki nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetun lain (1472/1994) 2 §:n 25 kohta, 9 §:n 4 kohta ja 10 §, sellaisina kuin ne ovat laissa 1399/2010, seuraavasti: 
2 § 
Tässä laissa tarkoitetaan: 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
25) kaupallisella kalastuksella toimintaa, jossa sen harjoittaja kuuluu kalastuslain (379/2015) 88 §:n mukaiseen kaupallisten kalastajien ryhmään I tai vastaavaan Ahvenanmaan maakunnan lainsäädännössä tarkoitettuun ammattimaisia kalastajia koskevaan ryhmään;  
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
9 § 
Valmisteverottomia ja huoltovarmuusmaksuttomia ovat sen lisäksi, mitä valmisverotuslaissa säädetään: 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
4) polttoaineet, jotka käytetään alusliikenteen polttoaineena muuten kuin yksityisellä huvialuksella; kalastusalusten polttoaineet ovat kuitenkin verottomia siltä osin kuin niitä käytetään kaupalliseen kalastukseen edellyttäen, että kalastusalus on merkitty Euroopan unionin yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain (1139/1994) nojalla annetuissa säännöksissä tarkoitettuun kalastusalusrekisteriin, merellä toimivien kalastus- ja vesiviljelyalusten rekisteröinnistä annetussa laissa (690/2010) tarkoitettuun kalastusalusrekisteriin tai vesikulkuneuvorekisteristä annetun lain (424/2014) mukaiseen vesikulkuneuvorekisteriin taikka näitä vastaavaan Ahvenanmaan maakunnan lainsäädännössä tarkoitettuun kalastusalusrekisteriin; ja että kaupallinen kalastaja on merkittynä kalastuslain 94 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuun kaupallisten kalastajien rekisteriin tai vastaavaan Ahvenanmaan maakunnan lainsäädännössä tarkoitettuun ammattimaisia kalastajia koskevaan rekisteriin; 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
10 § 
Kaupalliseen kalastukseen käytettävän polttoaineen osalta 9 §:n 4 kohdassa tarkoitettujen rekisteröintimerkintöjen on oltava voimassa polttoainetta hankittaessa ja käytettäessä. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .  
Tämän lain voimaan tullessa voimassa olleissa säännöksissä tarkoitettua sellaista ammattimaista kalastusta harjoittavan, joka ei ole tässä laissa tarkoitettua kaupallista kalastusta harjoittava, oikeuteen hankkia verotonta polttoainetta ja hakea veronpalautusta sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä vuonna 2016. 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 26 päivänä marraskuuta 2015  
Pääministeri Juha Sipilä 
Valtiovarainministeri Alexander Stubb