Viimeksi julkaistu 22.9.2022 15.51

Hallituksen esitys HE 140/2022 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä ja maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä. Lain tavoitteena on toteuttaa valtakunnallinen yhteinen tietojärjestelmä rakennetun ympäristön tiedolle. Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämään tietojärjestelmään julkaistaisiin rakentamisen ja alueidenkäytön tietoja.  

Laissa säädettäisiin rakennetun ympäristön tietojärjestelmän perustamisesta, ylläpidosta, tiedonsaanti- ja tiedonluovutusoikeuksista ja tietojärjestelmän tietovarantojen rekisterinpitäjistä. Suomen ympäristökeskukselle säädettäisiin lisäksi velvollisuus perustaa julkinen tietopalvelu rakennetun ympäristön tiedon jakamista varten sekä velvollisuus tehdä tilastointia. 

Ehdotetulla sääntelyllä luotaisiin toimintaedellytykset rakennetun ympäristön tietojärjestelmän kehittämiselle ja ylläpidolle. Sääntelyllä toteutetaan hallitusohjelman kirjausta rakennetun ympäristön valtakunnallisesta digitaalisesta rekisteristä ja tietoalustasta, joihin alueidenkäyttöä ja rakentamista koskevat päätökset ja prosessit tukeutuvat. 

Maankäyttö- ja rakennuslain muutoksella lakiin lisättäisiin kaavojen ja tonttijaon digitalisaatiosta johtuvat muutokset. Kaavat ja tonttijako laadittaisiin jatkossa valtakunnallisesti yhteentoimivassa tietomallimuodossa. Kaavat koostuisivat nykyisten kaavamerkintöjen ja -määräysten sijaan kaavakohteista ja kaavamääräyksistä. Kaavakohteet ja -määräykset esitettäisiin valtakunnallisesti vakiomuotoisena. Kaavat, valmistelussa olevat kaavat niiden laadinnan eri vaiheissa ja tonttijaot olisi toimitettava rakennetun ympäristön tietojärjestelmään.  

Esitys liittyy valtion vuoden 2023 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2024. 

PERUSTELUT

Asian tausta ja valmistelu

1.1  Tausta

1.1.1  Suhde hallitusohjelmaan

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän luominen on kirjattu vuonna 2020 pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelmaan. Hallitusohjelman kohdan 3.1.1 Asuntopolitiikka kohdan kirjauksen mukaan luodaan rakennetun ympäristön valtakunnallinen digitaalinen rekisteri ja tietoalusta, joihin maankäyttöä ja rakentamista koskevat päätökset ja prosessit tukeutuvat. Lisäksi hallitusohjelmassa on tietojärjestelmää ohjaava kirjaus (kohta 3.4) siitä, että edistetään kunnissa rakentamisen luvissa ja ilmoituksissa yhden luukun periaatetta ja sähköistä asiointia. Lisäksi hallitus edistää avoimen lähdekoodin ensisijaisuutta julkisissa tietojärjestelmissä ja niiden hankinnoissa (kohta 4.5 Maailman paras julkinen hallinto). Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän hankkeessa on huomioitu hallituksen kirjaus siitä, että hallitus laatii julkisen sektorin datan avaamisen ja hyödynnettävyyden strategian toimenpidesuunnitelmineen ottaen huomioon tietosuojavaikutukset ja mahdolliset lainsäädäntötarpeet. Lähtökohtana on, että julkiset toimijat avaavat julkiset rajapinnat, jos niitä ei ole erityisestä syystä pidettävä suljettuina. Lisäksi edistetään yritysten ja yrittäjien datan jakamista ekosysteemien sisällä (kohta 3.4). 

Hallitusohjelman kirjaus rekisteristä ja tietoalustasta on ympäristöministeriön tulkinnan mukaan katsottu tarkoittavan julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain (906/2019, tiedonhallintalaki) määritelmien mukaista yhteistä tietovarantoa ja tietojärjestelmää. Yhteisellä tietovarannolla tarkoitetaan tiedonhallintalain 2 §:n 1 momentin 7 kohdan mukaan useiden toimijoiden käyttöön suunniteltua ja ylläpidettyä tietovarantoa, jonka tiedot ovat luovutettavissa ja hyödynnettävissä eri tarkoituksiin. Tietovarannon tiedot kerätään vain kerran ja päivitetään tiedon muuttuessa, minkä jälkeen ne ovat tietopalvelujen ja muiden tietoja hyödyntävien palvelujen käytettävissä. Tietoja käsitellään pääsääntöisesti tietojärjestelmien avulla. Tietojärjestelmällä tarkoitetaan tiedonhallintalain 2 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan tietojenkäsittelylaitteista, ohjelmistoista ja muusta tietojenkäsittelystä koostuvaa kokonaisjärjestelyä. Ympäristöministeriö on nimennyt tämän tietovarantojen ja tietojärjestelmän muodostaman uuden kokonaisuuden rakennetun ympäristön tietojärjestelmäksi. Tällöin nimeämiskäytäntö vastaa olemassa olevien yhteisten tietovarantojen nimeämiskäytäntöä, esimerkkinä väestötietojärjestelmä VTJ, huoneistotietojärjestelmä HTJ, kiinteistötietojärjestelmä KTJ tai yritystietojärjestelmä YTJ. Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä tulee olemaan viranomaisten tehtävien hoidon toiminnan tuloksena syntyvistä tietoaineistoista muodostuva looginen kokonaisuus. Rekisterillä tarkoitetaan EU:n luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta annetun asetuksen, tietosuoja-asetus, 4 artiklan 6 kohdan mukaan mitä tahansa jäsenneltyä henkilötietoja sisältävää tietojoukkoa, josta tiedot ovat saatavilla tietyin perustein, oli tietojoukko sitten keskitetty, hajautettu tai toiminnallisin tai maantieteellisin perustein jaettu. Rakennetun ympäristön tietojärjestelmässä on osia, jotka täyttävät tietosuoja-asetuksen määritelmän rekisteristä. 

1.1.2  Maankäyttö- ja rakennuslain suhde rakennetun ympäristön tietojärjestelmään

Ympäristöministeriössä on edistetty rakennetun ympäristön digitalisaatiota. Maankäyttö- ja rakennuslain muutos, jossa maankäyttö- ja rakennuslaista erotettaisiin omaan lakiinsa rakentamista koskevat säännökset, on vireillä. Rakentamista koskevan uuden lain nimeksi tulisi rakentamislaki ja samassa yhteydessä maankäyttö- ja rakennuslain nimeksi tulisi alueidenkäyttölaki. Rakentamislakia ja maankäyttö- ja rakennuslain muutosta koskeva hallituksen esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle syysistuntokauden 2022 alkupuolella. 

Hallituksen esitysluonnoksen mukaan rakentamislain yhtenä tavoitteena on edistää digitalisaatiota. Digitalisaatiota edistettäisiin säätämällä rakentamisen prosesseissa syntyvän rakennetun ympäristön tiedon yhteen toimivuudesta ja koneluettavuudesta sekä viemisestä rakennetun ympäristön tietojärjestelmään. 

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen alueidenkäytön digitalisaatiota edistävät säännökset lisättäisiin maankäyttö- ja rakennuslakiin tällä hallituksen esityksellä. 

1.1.3  Rakennetun ympäristön tietojärjestelmää koskevan lain lähtökohdat

Rakennettuun ympäristöön liittyy koko yhteiskunnan kannalta tärkeää tietoa, jota eri tahot tarvitsevat. Tällä hetkellä rakennetun ympäristön laaja ja tärkeä tieto on hankalasti käytettävissä eri järjestelmissä, eikä se ole valtakunnallisesti yhteentoimivaa. Tiedoissa voi myös olla puutteita tai ne eivät ole kaikissa järjestelmissä ajan tasaisia. 

Vaatimukset tiedolle ovat yhteiskunnassa muuttuneet. Tiedon tulee olla aiempaa ajantasaisempaa, yhdenmukaista, yhteentoimivaa ja kaikkien sitä tarvitsevien käytettävissä turvallisesti. Luotettavan tiedon saatavuus lisää kansalaisten vaikutusmahdollisuuksia ja demokratiaa. Tiedon pohjalle voidaan kehittää uusia palveluita niin yksityisellä kuin julkisella sektorilla. Tämän ehdotuksen mukainen uudistus parantaa tiedon käytettävyyttä, laatua sekä saatavuutta. Uudistus myös keventäisi tiedonhallinnan vaatimia resursseja ja taakkaa. Lähtökohtana tietojärjestelmän kehittämisessä on pidetty sitä, että pidemmän aikavälin kehityksessä kunnat toimittaisivat rakennetun ympäristön tietoa vain kerran valtiolle. Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä olisi ensisijainen paikka, josta eri toimijat hakisivat tietoa rakennuksista ja alueidenkäytön suunnitelmista ja päätöksistä omiin tarpeisiinsa. 

Digitalisaation edistäminen on asetettu Marinin hallituksen yhdeksi keskeiseksi tavoitteeksi. Kiinteistö- ja rakentamisala on tunnistettu toimialaksi, jonka tuottavuuskehitys on ollut vaatimatonta ja jossa digitalisaatiolla on nähty merkittävää tuottavuuden parantamispotentiaalia. Rakennetun ympäristön tiedon osalta tiedontuottajakenttä on hyvin laaja sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Rakennetun ympäristön tietojen käyttötarpeet koskettavat läpäisevästi kaikkia yhteiskunnan toimijoita. Toimijakentän laajuuden vuoksi syntyvän ja käytettävän tiedon yhteentoimivuus on ratkaisevan tärkeää. Tiedon yhteentoimivuudella tarkoitetaan sitä, että kaikki tahot ymmärtävät yhteiset käsitteet samalla tavalla eikä informaation merkitys muutu, kun tietoa siirretään eri tietojärjestelmien välillä organisaatiosta toiseen. Tiedon yhteentoimivuutta edistetään rakennetun ympäristön toimialalla sopimalla yhteisistä käsitemäärittelyistä, koodistoista ja tietorakenteista. Yhteisistä määrityksistä sovitaan yhteistyöfoorumilla, jossa on mukana edustajia kunnista, valtiolta, järjestöistä ja yrityksistä (YM rakennetun ympäristön tiedon yhteentoimivuuden yhteistyöryhmä, asettaminen 10.12.2019, toimikausi 18.12.2019 – 31.12.2022, Dno VN/10368/2019-YM-19). Yhteentoimivuustyön avulla varmistetaan se, että rakennetun ympäristön toimijat käyttävät alan käsitteistä yhtenäisiä määritelmiä ja tietorakenteita. Tämä konkretisoituu tulevassa rakennetun ympäristön tietojärjestelmässä, johon kootaan alueidenkäyttö- ja rakennustietoja yli 300 kunnasta ja joiden tietojen täytyy olla yhtenäisiä muodoltaan ja merkitykseltään. Yhteentoimivuuden avulla myös tiedonsiirto organisaatiosta helpottuu, kun voidaan olla varmoja siitä, että sekä tiedon lähettäjä ja vastaanottaja ymmärtävät tiedon samalla tavalla.  

Kun digitalisaatiota toteutetaan laajassa toimijakentässä, tiedon yhteentoimivuuden lisäksi keskeinen edellytys on digitaalisten tietosisältöjen pysyvät, yksilöivät tunnisteet. Nämä tunnisteet mahdollistavat tiedon linkityksen järjestelmien välillä ja versionhallinnan. Yhdessä yhteentoimivat koneluettavat tietorakenteet ja yksittäisen tiedon pysyvä tunniste luovat pohjan tiedonhallintaratkaisuille, joissa tiedot syntyvät lakisääteisissä prosesseissa yhdenmukaisin rakentein ja tietoja voidaan jakaa, käyttää ja hallita erillisinä komponentteina. Tiedon rakenteisuus on edellytys digitalisaation kannalta keskeisten tavoitteiden kuten tieto- ja kyberturvallisuuden, kertakirjaamisen ja linkitetyn datan ratkaisuille. Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän toteutuksessa yksilöiviä tunnuksia, yhteentoimivuutta ja rakenteista tietoa on pidetty lähtökohtina. 

Hallituksen esityksessä ehdotetun sääntelyn taustalla on laajasti tunnistettu tiedonhallinnan haaste sekä pitkäaikainen kehittämis- ja selvitystyö. Rakennetun ympäristön nykytilan haasteita ja kehitystarpeita on tutkittu viimeisimpänä Maankäyttöpäätökset- (YM 2020), Tulevaisuuden maankäyttöpäätökset – hankkeissa (YM 2020) (Ympäristöministeriö)Ramboll, Ubigu, Spatineo & Navinova (2019). Tulevaisuuden maankäyttöpäätökset, KIRA-digi ja sen kokeiluhankkeissa ja Tieto paremmin päätöksentekoa palvelemaan (TIPPI) –hankkeessa (VN-TEAS 2015). Alueidenkäytön digitalisaatiota, erityisesti kansallisia järjestelmiä suunnitelmatiedolle, on selvitelty ja suunniteltu jo 1970-luvulta lähtien, kun kiinteistötietojärjestelmä käsitteenä alkoi muodostua. (Ympäristöministeriö) s. 237-238.Ramboll, Ubigu, Spatineo & Navinova, (2019). Tulevaisuuden maankäyttöpäätökset Suunnitelmaa tietovarannon perustamisesta on sivuttu esimerkiksi jo vuonna 2001 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan paikkatietostrategia – seuranta ja suuntaus 2001 –julkaisussa , s.16.Maa- ja metsätalousministeriö julkaisuja 3 / 2001 ja sitä ehdotettiin hallituksen digikärkihankkeeksi vuonna 2015. Valtioneuvoston Digikiri-hankkeessa rakennetun ympäristön digitaalisen tiedonhallinnan haasteita pidettiin yhtenä keskeisenä julkisen hallinnon tiedonhallinnan kehittämiskohteena. Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä on tunnistettu myös muun muassa. Maankäyttöpäätökset-hankkeen selvityksissä kaavojen digitoinnista Ramboll & Ubigu (2018). Kaavojen digitoinnin tarveselvitys (Ympäristöministeriö) ja asemakaavatiedon versionhallinnasta ja validoinnista . (Ympäristöministeriö)Helenius, O. (2019). Selvitys asemakaavatiedon versionhallinnasta ja validoinnista sekä ympäristöministeriön selvityksessä Visio alueidenkäytön seurannasta. (Ympäristöministeriö)Gispo Oy & Spin Unit (2019). Visio alueiden käytön seurannasta. 

Rakennetun ympäristön tiedonhallinnassa on lukuisia haasteita. Haasteet vaihtelevat sen mukaan tarkastellaanko asiaa valtakunnallisesti vai yksittäisen kunnan tiedonhallinnan näkökulmasta. Valtakunnallisen toimijan, kuten viranomaisen tai yrityksen, on kerättävä erikseen jokaisesta kunnasta ja maakunnan liitosta voimassa oleva päätöstieto ja muunnettava se toimivaksi omassa järjestelmässään. Kuntien on puolestaan toimitettava samaa tietoa useampaan kertaan eri viranomaisille ja muille tiedon tarvitsijoille. Kansalaiset eivät pysty helposti seuraamaan omaa elinympäristöään koskevaa suunnittelua. 

Rakennettu ympäristö on käsitteenä hyvin laaja ja tässä kontekstissa rakennetun ympäristön tiedoilla tarkoitetaan voimassa olevan maankäyttö- ja rakennuslain (1999/132) mukaisten alueidenkäytön suunnittelun ja rakentamisen prosesseissa syntyvää tietoa. 

Selvitysten mukaan rakennetun ympäristön tiedot ovat hajallaan eri organisaatioissa ja tietojärjestelmissä tai niitä ylläpidetään yhtä aikaa useassa eri paikassa. Tulevaisuuden yhteiskunnan johtaminen – Tieto käyttöön, parempia päätöksiä Oinonen, Vartiainen, Nurmio, Nieminen, Wegelius, Skwarek – Rakennetun ympäristön tietojen hyödyntäminen. Tulevaisuuden yhteiskunnan johtaminen – Tieto käyttöön, parempia päätöksiä. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta 2017 -selvityksessä nostetaan esille, että rakennetun ympäristön tietoaineistoja voi olla vaikea löytää, tietoihin ja niiden käyttöön liittyy rajoitteita. Tiedon hyödyntämisen rajoitteiden osalta on nostettu esille, että osa tiedoista on maksullisia, osaa rajoittaa yksityisyyden suoja ja muut käyttöoikeuksiin liittyvät tekijät, osan tiedoista koetaan kuuluvan yrityssalaisuuden piiriin tai tiedon muoto voi hankaloittaa käyttöä. Tiedot saattavat olla vain paperisena tai PDF-muodossa. Rajoitukset ovat toimijakohtaisia, totuttuun toimintamalliin pohjautuvia. Tiedon lisensointiin, käyttöoikeuksiin, tekijänoikeuksiin, maksullisuuteen ja tietosuojaan liittyvät rajoitukset ja niiden vaihtelevat tulkinnat vaikeuttavat tietojen laajaa käyttöä sekä erityisesti uusien palvelujen ja liiketoiminnan syntyä. Valtakunnallisesti kattavia rakennetun ympäristön tietopalveluita on tarjolla rajatusti ja niiden tiedon laadussa on parannettavaa. 

Tietojen laatuun liittyy ongelmia. Tiedon laatu tarkoittaa tässä yhteydessä tiedon kattavuutta, ajantasaisuutta, luotettavuutta ja tietosisältöjen yhdenmukaisuutta sekä yhteentoimivuutta. Tiedon tarvitsijat kokevat, ettei tietoaineistojen laadusta ole tarpeeksi julkista tietoa eikä tietojen käyttökelpoisuudesta saa riittävän hyvää käsitystä. Metatiedot ovat usein puutteelliset. Käyttäjän näkökulmasta ongelmallista on tiedon ajantasaisuuden arviointi, eri toimijat eivät voi olla varmoja, mistä ja kenen tuottamana ajantasaisin tieto löytyy. Ongelmia on myös siinä, että päivitetty tieto ei palaudu takaisin tiedon alkulähteelle, jolloin eri tietovarannoissa olevat tiedot poikkeavat toisistaan. Standardit, tietomallit ja rajapintapalvelut edistävät tietojen yhteentoimivuutta, yhdenmukaisuutta ja laatua parantaen samalla niiden käytettävyyttä ja käyttöä. Standardoimattomat tiedot ovat rakenteeltaan ja laadultaan hajanaisia. Tiedot, joilla ei ole tiedon kohteen yksilöivää pysyvää tunnistetta, eivät ole helposti hyödynnettävissä, seurattavissa ja yhdistettävissä muihin samaan kohteeseen liittyviin tietoihin. 

Rakennetun ympäristön tiedontuottajia ovat muun muassa 309 kuntaa ja 18 maakuntien liittoa, valtion viranomaiset, rakennushankkeeseen ryhtyvät, suunnittelutoimistot, kiinteistöjen ja rakennusten omistajat ja haltijat, rahoitus- ja vakuutuslaitokset, isännöintitoimi, huoltoyhtiöt, rakennusliikkeet ja tietopalveluyritykset. Tiedontuottajien toimintatavat ovat kirjavia ja tiedon tuottaja tuottaa usein vain oman toimintansa kannalta olennaista tietoa itselleen sopivassa muodossa. Tämä johtaa siihen, että rakennetun ympäristön tietoaineistoja ei saada käyttöön valtakunnallisesti yhtenäisessä ja vakioidussa muodossa. Organisaatiokohtainen tiedontallennuksen muotojen määrittely lisää toimittajariippuvuutta, tuottaa toisteisia kustannuksia sekä vaikeuttaa siirtymistä yhteentoimiviin tietomalleihin. Se vaikeuttaa tiedon hyödyntämistä jo samojen organisaatioiden sisällä, kuten tietojen hyödyntäminen kunnissa eri toimialoilla. Päällekkäinen, toisteinen tiedontuotanto on keskeinen nykytilanteen ongelma. 

Digitalisaatio on edennyt rakennetun ympäristön toimialalla, mutta tietoja ei tuoteta valtakunnallisesti yhteentoimivassa muodossa. Esimerkiksi kaavojen rakenteellista muodostamista on kehitetty 1990-luvulta lähtien, mutta yhtenäisiä ja sitovia vaatimuksia tiedon rakenteelle ei ole vielä kattavasti käytössä. Hallituksen esityksen tarkoituksena on saattaa alueidenkäytön suunnittelussa tuotettavat tiedot valtakunnallisesti yhteentoimiviksi. Tietomallimuotoisuus tarkoittaa sitä, että tieto olisi lähtökohtaisesti koneluettavaa. Tilanteissa, joissa tieto sisältäisi koneluettavaa paikkatietoa, tulee huomioida direktiivi 2007/2/EY Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin perustamisesta, INSPIRE-direktiivi ja sen tuomat velvoitteet Paikkatietodirektiivin velvoitteista löytyy lisätietoa Maanmittauslaitoksen sivuilta: https://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/paikkatietojen-yhteentoimivuus/inspire/inspire-velvoitetulle. Rakentamisen osalta on huomioitava, että lähes kaikki suunnittelu tehdään jo ohjelmistoilla, joissa on valmius rakennustietomallien käyttöön. Rakennustietomallien ominaisuuksien käytön aste kuitenkin vaihtelee kohteesta toiseen. Viranomaiskäsittelyä varten tietomalleista tulostetaan otteita PDF-muotoon. Tällöin menetetään suuria osia suunnitelmien sisältämistä tiedoista, joille olisi rakennuksen elinkaaren aikana käyttöä esimerkiksi pelastustoiminnassa sekä rakennusten ylläpito-, korjaus- ja purkutoiminnan yhteydessä. 

Edellä mainittujen rakennetun ympäristön tiedoissa esiintyvien haasteiden, maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksesta johtuvien tiedonrakenteiden muutosten ja tavoitteiden vuoksi ympäristöministeriössä on todettu uuden rakennetun ympäristön tietojärjestelmää koskevan lain säätämistarve. 

1.2  Valmistelu

1.2.1  Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän valmistelu

Tietojärjestelmäkokonaisuutta on valmisteltu ympäristöministeriön Ryhti –hankkeessa (VN/14292/2020). Hankkeessa on tehty laajaa yhteistyötä muiden hallinnonalojen, kuntien ja yksityisen sektorin kanssa. 

Rakennetun ympäristön tiedonhallinnasta ja yhteentoimivuudesta vastaa ympäristöministeriö tiedonhallintalain velvoitteiden mukaisesti. Tiedon yhteentoimivuutta on Ryhti-hankkeen lisäksi edistetty rakennetun ympäristön yhteentoimivuuden yhteistyöryhmässä Rakennetun ympäristön tiedon yhteentoimivuuden yhteistyön organisoinnin asettamispäätös Rakennetun+ymparistön+tiedon+yhteentoimivuuden+yhteistyöryhmän+asettamispäätös.pdf, jonka toimikausi on 18.12.2019-31.12.2022. Yhteentoimivuuden yhteistyöryhmän tarkoituksena on ollut rakennetun ympäristön tiedon yhteentoimivuuden edistäminen, osaamisen ja alan kyvykkyyden lisääminen, lainsäädäntöä ja hallintoa koskevien muutostarpeiden tunnistaminen sekä laajan vuorovaikutuksen organisoiminen alalla toimivien toimijoiden kanssa. 

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmää varten ympäristöministeriö perusti rakennetun ympäristön tietojärjestelmä –hankkeen strategisen ohjausryhmän Lisätietoa strategisesta ohjausryhmästä hankeikkunasta Rakennetun ympäristön tietojärjestelmähankkeen RYHTI strateginen ohjausryhmä - Ympäristöministeriö, jonka toimikausi on 1.10.2020-31.12.2023. Työryhmässä olivat edustettuina Suomen Kuntaliitto ry, keskeiset ministeriöt sekä asian kannalta keskeiset järjestöt. Strategisen ohjausryhmän tehtävänä on toimia yhteistyöelimenä sekä tiedonvaihdon foorumina. Tämän lisäksi sen tehtäviin kuuluu edistää, tukea ja yhteensovittaa julkisen hallinnon ja alan työtä hallitusohjelman kirjauksen toimeenpanoa varten. Strateginen ohjausryhmä seuraa hankkeen etenemistä ja ohjeistaa hankkeen toteutuksessa. 

Ympäristöministeriön toimesta Suomen ympäristökeskukselle annettiin tehtäväksi perustaa rakennetun ympäristön tietojärjestelmä. Ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen tulosohjaussopimuksessa vuosille 2020-2023 (tarkistus vuosille 2022-2023, asiakirja VN/4304/2019-YM-11) todetaan, että Suomen ympäristökeskus ”keskittyy toiminnassaan kestävän alueidenkäytön, rakennetun ympäristön ja liikennejärjestelmiä koskevan tiedon tuottamiseen ja jakamiseen, asiakaslisäarvoa tuottavan RYTJ-tietoalustan kehittämiseen ja muiden rakennetun ympäristön tietojärjestelmien ylläpitoon ja kehittämiseen sekä käyttötarpeiden yhteensovittamista tukevien ohjauskeinojen arviointiin ja kehittämiseen”. Suomen ympäristökeskus kehittää ja ylläpitää jatkossa uutta rakennetun ympäristön tietojärjestelmää yhteistyössä keskeisten virastojen ja muiden toimijoiden kanssa ja kehittää rakennetun ympäristön tiedonhallinnan uudistamista yhteistyössä ministeriön kanssa. Suomen ympäristökeskus perusti projektiryhmän, ja nimitti rakennetun ympäristön tietojärjestelmän ohjausryhmän (SYKE/2021/481, 24.3.2021, toimikausi 1.4.2021-31.12.2023), jonka tehtävänä on Suomen ympäristökeskuksen työn ohjaus, toimintaedellytysten varmistaminen ja esteiden poistaminen. Työryhmä yhteensovittaa valtion virastojen tarpeita ja järjestelmän teknisiä ratkaisuperiaatteita. 

Järjestelmän määritystyö toteutettiin Suomen ympäristökeskuksen johdolla vuonna 2021 yhteistyössä kuntien, maakuntien liittojen ja yksityisten sektorin toimijoiden kanssa. Määrittelytyön rinnalla käytiin ympäristöministeriön johdolla niin sanottuja tahtotilakeskusteluja keskeisten ministeriöiden ja virastojen sekä Suomen kuntaliiton kanssa. Keskustelujen tavoitteena oli sopia valtakunnallisesta tiedonhallinnasta ylätasolla, ja tiedon yhteiskäyttöisyyden ja tiedon virtauksen kehittämisestä, niin että pitkällä aikavälillä kunta toimittaisi tiedot vain yhden kerran valtiolle. Yhteiset tahtotilat muodostettiin muun muassa Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmän ja maa- ja metsätalousministeriön Maanmittauslaitoksen kansallisen maastotietokannan, huoneistotietojärjestelmän ja kiinteistötietojärjestelmän osalta. Myös sisäministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä liikenne- ja viestintäministeriön kanssa keskusteltiin. Tahtotilakeskustelut tuloutuivat Suomen ympäristökeskuksen tarkempaan rakennetun ympäristön tietojärjestelmän määrittelytyöhön. Puolustusministeriön kanssa on määrittelytyön rinnalla ja jälkeen keskusteltu etenkin digitaalisen turvallisuuden kysymyksistä.  

Suomen ympäristökeskuksen toteuttaman rakennetun ympäristön tietojärjestelmän määrittelytyön yhteydessä on tutkittu ratkaisuja muun muassa siihen, onko toteutettava tietojärjestelmä tarkoituksenmukaista toteuttaa teknologialtaan keskitettynä, hajautettuna tai näiden yhdistelmänä, millä edellytyksillä tieto voi olla julkisesti luotettavaa, milloin ei, sekä mitä vaikutuksia rakennuksen omistajuuden julkisen luotettavuuden haasteilla on tietojärjestelmän toteutukselle ja ylläpidolle. Määrittelytyössä selvitettiin tarvittavat kytkökset muihin valtion järjestelmiin ja laadittiin tietojärjestelmän kehittäjälle vaatimusluettelo, jonka pohjalta järjestelmä toteutetaan. Määrittelytyön yhteydessä on tarkasteltu myös tietoturvaan, henkilötietosuojaan, esteettömyyteen ja saavutettavuuteen sekä kyberturvallisuuteen liittyviä tekijöitä ja tarkoituksenmukaisinta toteutustapaa. Nämä määrittelytyön kautta nousseet havainnot ja ratkaisut on tuotu lähtökohdiksi säädösvalmisteluun. Ratkaisujen toimeenpano on varmistettava kehittämisvaiheessa käyttämällä riittäviä menetelmiä, esimerkiksi osallistamalla kehitystyöhön erityisryhmiä.  

1.2.2  Ehdotuksen valmistelu

Säädösvalmistelun taustalla on vuosina 2018-2022 tehty maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistustyö (YM014:00/2018). Sen valmistelussa asetetun Digitalisaatio ja asiakaslähtöiset prosessit –jaoston (27.9.2018) tehtävänä oli alueidenkäytön suunnittelun ja rakentamisen digitalisaatioon ja prosesseihin liittyvien sääntelytarpeiden tunnistaminen ja ratkaiseminen. Jaoston työn pohjalta valmisteltiin digitalisaatiosäädöksistä ehdotus osaksi hallituksen esitystä kaavoitus- ja rakentamislaiksi, joka oli lausuntokierroksella 27.9.2021 – 7.12.2021. Lausunnoissa digitalisaatio nähtiin yleisesti kannatettavana ja positiivisena. Kaavoituksen digitalisaation nähtiin tuovan uusia hyviä mahdollisuuksia muun muassa kansalaisvaikuttamiselle sekä asioiden seuraamiselle. Moni lausuja näki ehdotettujen pysyvien tunnusten olevan tarpeellisia ja kannatettavia ja rakennetun ympäristön tietojärjestelmän kannalta osa näki näiden olevan välttämättömiä. Erityisesti yritykset ja etujärjestöt katsoivat tietomallien, koneluettavuuden sekä kaava-aineistojen yhtenäistämisen välttämättöminä. Tärkeänä katsottiin myös, että digitaalisten aineistojen tulisi olla saatavilla helposti ja saavutettavasti. 

Digitalisaatiossa nähtiin myös ongelmakohtia. Kuntalausujat ilmaisivat huolensa siitä, että digitalisaatioon ei ole esitetty tarpeeksi resursseja tai resursointi on jäänyt epäselväksi, ja siitä, että monet digitalisaation vaatimat toimenpiteet tulisivat johtamaan järjestelmäuudistuksiin sekä henkilöstövajeisiin erityisesti pienissä kunnissa, joissa kuntalausujien mukaan on jo valmiiksi haastavaa saada ammattitaitoisia henkilöitä. 

Digitalisaation lausuttiin lisäävän kustannuksia huomattavasti eikä digitalisaation haluta johtavan yhden kaupallisen toimijan monopoliasemaan tuotettujen ohjelmistojen tai palveluiden osalta. Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän sisältämät tiedot herättivät kysymyksiä. Tuomioistuinlaitokset, viranomaiset, kunnat, sekä yritykset esittivät huomioita siitä, kuinka tärkeää tiedon liikkuvuus on. Kuntalausujat katsoivat tärkeäksi, että tiedon tulisi liikkua takaisin kuntiin, ja että kunnat saisivat helpommin tietoja kiinteistöverotusta varten esimerkiksi Digi- ja väestötietoviraston ylläpitämästä väestötietojärjestelmästä. Osa lausujista lausui myös, että tiedon omistajuuden tulisi säilyä kunnilla. Tietomalleista lausuttiin sekä positiivisesti sekä negatiivisesti. Tietomallien osalta kysymyksiä herättivät erityisesti niiden muodot ja luettavuus. Lausujat ilmaisivat toiveensa siitä, että tietomallien tulisi olla yhteentoimivia eri järjestelmien kanssa. Huolta herätti se, että ovatko tietomallien tiedot saatavilla ihmisluettavassa muodossa. Esitetty kolmen vuoden siirtymäajan katsottiin olevan uudistuksiin nähden liian lyhyt. Muutaman kuntalausujan mukaan siirtymäajan aikana ei ehdittäisi tehdä tarpeellisia järjestelyitä uudenlaisia prosesseja varten. 

1.2.3  Rakennetun ympäristön tietojärjestelmää koskeva hallituksen esitys

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistuksen aikana ilmeni tarve säätää erikseen rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä. Tämän säädösvalmistelu on toteutettu kaksivaiheisesti. Ensimmäisessä vaiheessa ministeriö asetti 1.10.2020-31.1.2022 toimineen työryhmän Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän sääntelytarpeita selvittävä työryhmä (VN/850/2020-YM-15), jonka tehtävänä oli selvittää rakennetun ympäristön tietojärjestelmän toteuttamisen tarvittavat lainsäädäntömuutokset. Työryhmä selvitti lisäksi rakennetun ympäristön sääntelyn yhteensovittamista sekä teki näitä koskevat ehdotukset tarvittavasta sääntelystä vaikutustenarviointeineen. Työryhmä sai työnsä päätökseen 3.6.2021 ja tuotti muistion rakennetun ympäristön tietojärjestelmän sääntelykartoituksesta Muistio rakennetun ympäristön tietojärjestelmän sääntelykartoituksesta

Ympäristöministeriö asetti helmikuussa 2022 työryhmän, jonka tehtävänä oli valmistella hallituksen esitys rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä annettavasta laista lausuntokierrosta varten. Työryhmän toimikausi oli 1.1.-31.5.2022. Työryhmässä olivat edustettuina ympäristöministeriön lisäksi oikeusministeriö, puolustusministeriö, sisäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, valtionvarainministeriö sekä Suomen Kuntaliitto ry. Työryhmän työskentelyyn osallistuivat asiantuntijoina edustajat Suomen ympäristökeskuksesta, Rakennusteollisuus RT:stä, Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry:stä, Tampereen kaupungista sekä sihteerit ympäristöministeriöstä. Työryhmä päätti jatkaa työryhmän työskentelyä 31.5.2022 jälkeen vielä kirjallisella menettelyllä, joka päättyi 7.6.2022. Tähän kirjalliseen menettelyyn osallistuivat sisäministeriö, puolustusministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, valtiovarainministeriö, Tampereen kaupunki, Suomen Kuntaliitto ry ja Rakli ry.  

Työryhmä kuuli asiantuntijoina edustajia ympäristöministeriöstä, puolustusministeriöstä, puolustusvoimista, maa- ja metsätalousministeriöstä, Maanmittauslaitoksesta, Museovirastosta, Väylävirastosta, Liikenne- ja viestintävirastosta, Oulun kaupungista, Espoon kaupungista, Vantaan kaupungista, Sysmän kunnasta, Lahden kaupungista, Järvenpään kaupungista ja Kirkkonummen kaupungista. 

Työryhmän työn päätyttyä hallituksen esitys valmisteltiin työryhmän toimikauden jälkeen loppuun ympäristöministeriössä virkatyönä. 

Hallituksen esityksen valmisteluasiakirjat ovat julkisesti saatavilla hankeikkunassa tunnuksella YM011:00/2022 sekä ympäristöministeriön verkkosivuilla https://ym.fi/ryhti 

Hallituksen esityksen luonnos on käsitelty kuntatalouden ja –hallinnon neuvottelukunnan kokouksessa 29.8.2022 ja erillisneuvottelussa 30.8.2022. Neuvottelusta laaditun pöytäkirjan mukaan neuvottelu oli erimielinen.  

Lakiehdotuksia ei valmistelun kiireisen aikataulun takia ole tarkastettu oikeusministeriön laintarkastusyksikössä. 

Nykytila ja sen arviointi

2.1  Lainsäädäntö ja käytäntö

2.1.1  Alueidenkäytön suunnittelu ja rakentaminen

Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) ohjaa alueidenkäyttöä ja rakentamista. Maankäyttö- ja rakennuslaissa alueidenkäytön suunnittelu ja rakennusvalvonnan järjestäminen ovat kuntien lakisääteisiä tehtäviä. Alueidenkäytön suunnittelusta syntyy suunnitelmien ja päätösten muodossa tietoa, joka on edellytys toimivalle vuorovaikutukselle ja oman elinympäristön suunnitteluun osallistumiselle. Alueidenkäytön suunnittelusta syntyvät suunnitelmat ja päätökset ohjaavat elinympäristön muutosta.  

Kuntien tuottamat suunnitelmat ja päätökset ovat viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 5 §:n tarkoittamia viranomaisen asiakirjoja. Julkisuuslain mukaan viranomaisen asiakirjat ovat julkisia, jollei julkisuuslaissa tai muussa laissa erikseen säädetä. Rakennetun ympäristön tietoa käytetään laajasti yli kuntarajojen eri yhteiskunnan toiminnoissa, jolloin kuntien alueidenkäytön suunnittelussa ja rakentamisessa tuottaman tiedon merkitys on suuri. Tiedon suuren yhteiskunnallisen merkityksen vuoksi on tärkeää, että tieto olisi mahdollisimman laadukasta ja hyödynnettävissä olevaa. 

2.1.2  Alueidenkäytön suunnittelua koskevien päätösten lähettäminen tiedoksi

Voimassa olevassa maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetään kunnille erinäisiä velvoitteita toimittaa ja luovuttaa kunnissa tuotettua alueidenkäytön tietoa. Säännöksissä on määritelty eri tavoin tietojen välittämisestä. Esimerkiksi kunnan tulee luovuttaa, lähettää ja toimittaa tietoja tai ilmoituksia. Sääntely on tältä osin kirjavaa ja käytettäviä termejä ei ole määritelty yhtenäisesti. 

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 27 §:n 4 momentin mukaan kunnan on lähetettävä kirjallinen ilmoitus asemakaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta kunnalle, joka rajoittuu asemakaava-alueeseen, samoin kuin sellaiselle asemakaavoitettavaan alueeseen kuuluvan maan omistajalle ja kunnan tiedossa olevalle maan haltijalle, jonka kotikunta on toisella, väestötietojärjestelmään merkityllä paikkakunnalla tai jonka osoite muutoin on kunnan tiedossa. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 94 §:n 1 momentin mukaan kunnan on lähetettävä viivytyksettä yleiskaavan, asemakaavan ja rakennusjärjestyksen hyväksymistä koskeva päätös sekä kaavakartta ja -selostus sekä rakennusjärjestys elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle maankäyttö- ja rakennuslain 18 §:n mukaisiin kunnan alueidenkäytön suunnittelun ja rakennustoimen järjestämisen edistämisen ja valvonnan tehtäviin. Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 95 §:n 2 momentin mukaan kunnan on lähetettävä voimaantullut yleiskaava, asemakaava ja rakennusjärjestys Maanmittauslaitokselle, maakunnan liitolle ja kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. 

Kunnan on lähetettävä ilmoitus voimaan tulleesta kaavasta ja rakennusjärjestyksestä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle maankäyttö- rakennuslain 18 §:n mukaisia tehtäviä varten. Lisäksi ympäristöministeriöllä ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella on oikeus saada kunnalta alueidenkäytön ja rakennetun ympäristön seurannan ja valvonnan kannalta tarpeellisia tietoja. 

Maakunnan liiton on vastaavasti lähetettävä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 94 §:n mukaisesti voimaan tullut maakuntakaava tiedoksi niille ministeriöille, joita kaava koskee, sekä elinkeino- liikenne ja ympäristökeskukselle, Maanmittauslaitokselle, maakuntakaava-alueeseen rajoittuvien alueiden maakuntien liitoille, maakunta-alueen kunnille ja rakennusvalvontaviranomaisille sekä tarpeen mukaan muille viranomaisille. Lisäksi 95 §:n mukaan maakunnan liiton on lähetettävä voimaantullut maakuntakaava viivytyksettä maakuntakaavan hyväksymistä koskeva päätös niille ministeriöille, joita kaava koskee, sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Maanmittauslaitokselle, maakuntakaava-alueeseen rajoittuvien alueiden maakuntien liitoille, maakuntakaava-alueen kunnille ja rakennusvalvontaviranomaisille sekä tarpeen mukaan muille viranomaisille. 

Voimassa olevaa maankäyttö- ja rakennuslakia täydentää alueidenkäytön seurannan osalta maankäyttö- ja rakennusasetus, jossa 2 §:n mukaan ympäristöministeriön velvollisuudeksi säädetään alueidenkäytön seurannan organisointi ja siihen liittyen seurantajärjestelmien ylläpito. Asetuksessa säädetään myös elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, maakunnan liittojen ja kuntien velvoitteista alueidenkäytön seurantaan. 

2.1.3  Alueidenkäytön suunnittelua koskevien päätösten seurantaan liittyviä käytäntöjä

Asemakaavoitusta on 1970-luvulta lähtien seurattu tilastolomakkeita hyödyntämällä. Kunnista saatavat tiedot koostetaan valtion ympäristöhallinnon toimesta vuosittain tilastoiksi. Maankäyttö- ja rakennuslain voimaantulo vuonna 2000 vaikutti seurantalomakkeen tietosisältöön, ja paperinen lomake muutettiin ensin Excel-lomakkeeksi ja vuonna 2003 selainpohjaiseksi TYVI-operaattorin (Posti Group Oyj) verkkopalveluun. Kunnat tallentavat jokaisesta hyväksytystä asemakaavasta seurantalomakkeen TYVI-palvelussa. Tiedot voi tallentaa jo ennen kaavan hyväksymistä. Asemakaavan seurantalomake kertoo asemakaavan perustiedot sekä tilastotiedoksi tiivistettynä sen sisällön. Asemakaavan seurantalomakkeen TYVI-palvelusta kunta saa selostuksen liitelomakkeen. Seurantalomakkeiden tiedot siirtyvät joka yö Suomen ympäristökeskukseen, ja ovat avoimesti selattavissa elinympäristön tieto- ja analyysipalvelu Liiterissä. Liiteri on Suomen ympäristökeskuksen palvelu, joka kokoaa yhteen useita rakennettua ympäristöä ja kaavoitusta koskevia paikka- ja tilastotietoja. Liiterin tiedoista tuotetaan myös vuositilastoja. 

Alueidenkäytön seurantajärjestelmän tulevaisuudenvisioita selvitettiin Gispo Oy:n ja SPINUnit Oy:n ympäristöministeriölle tuottamassa selvityksessä. Asemakaavan seurantalomakkeen tietojen tuottaminen on manuaalista työtä. Selvityksen mukaan manuaalisuus lisää virhemarginaalia ja lomakkeen jäykkyyden vuoksi kunnat ovat kehittäneet luovia ratkaisuja tietojen korjaamiseksi. Tämä on johtanut siihen, että kunnat laskevat seurantatiedot ensin omiin taulukoihin ja järjestelmiin. Muutama kunta on kehittänyt käyttämäänsä järjestelmään omia laskentatyökaluja seurantalomakkeen tunnuslukujen laskemista varten. Suurella osalla kunnista on käytössä kokonaan oma seurantajärjestelmä, jonne kerätään osin samoja tunnuslukuja kuin asemakaavan seurantalomakkeessa. Selvityksen mukaan oma seurantajärjestelmä koettiin tarpeelliseksi, sillä asemakaavoituksen seurantatiedot halutaan kerätä paikkatietomuodossa ja seurantaan halutaan mukaan myös muita tunnuslukuja. Maakunta- ja yleiskaavatasoa ei seurata samalla tavalla niiden strategisen luonteen vuoksi. Asemakaavan seurantajärjestelmän kustannukset ovat noin 130 000 euroa vuodessa. Nykyisellään seurantatietojen käyttö- ja hyödyntäminen on edellä mainitun selvityksen mukaan vähäistä ja hyötyjä käytöstä ei pystytty selvityksessä mittaamaan. Selvityksessä havaittiin myös, että seuranta aiheuttaa paljon päällekkäistä työtä. Visiona esitettiin, että tavoitteena on saada tiedot suoraan kuntien rajapinnoilta tai kansallisista rekistereistä yhteisessä tietomallissa. Tällöin kaavoituksen seurantatieto olisi yksi kaavoituksen lopputuote, eikä erillinen prosessi. 

Maankäyttö- ja rakennuslain voimaantulon myötä aloitettiin myös elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksissa asemakaavoitetun alueen seuranta paikkatietomuodossa (ulkorajatiedot). Gispo Oy ja SPIN Unit Oy, 2019, s. 4. Projektiraportti ympäristöministeriön selvityksestä ”Visio alueidenkäytön seurannasta” Kunta tuottaa alueidenkäytön tietoja (muun muassa kaavat, poikkeamisluvat) ja ELY-keskukset keräävät ja tarkistavat tietoa sekä vievät tiedot Suomen ympäristökeskuksen järjestelmiin. Kunnat ja maakuntien liitot ylläpitävät alueidenkäytön tietoja myös omissa järjestelmissään. ELY-keskukset ylläpitävät alueidenkäytön ja kulttuuriympäristön paikkatietojärjestelmässä GISALUssa paikkatietoja alueensa asemakaavoista, poikkeamispäätöksistä ja suunnittelutarveratkaisuista, suunnittelutarvealueista sekä rakennetun kulttuuriympäristön osalta rakennussuojelukohteista, rakennusperinnön hoitoavustuksista ja vanhan rakennuskannan inventoinneista. Suunnittelutarvealueita, rakennusperinnön hoitoavustuksia sekä rakennusten inventointitietoja tallentaa vain osa ELY-keskuksista. Lisäksi muutama ELY-keskus tallentaa GISALUun edelleen tietoja yleiskaavoista. Kunnista tiedoksi tulleiden päätösten osalta ELY-keskukset digitoivat paikkatiedon ja tallentavat ominaisuustiedon kunnasta tiedoksi tulleiden aineistojen perusteella. Kaavoista tallennetaan vain ulkorajat. ELY-keskusten tallentamat tiedot koostetaan joka yö Suomen ympäristökeskukseen valtakunnalliseksi aineistoksi. 

ELY-keskusten velvoitteista alueidenkäytön osalta on säädetty maankäyttö- ja rakennuslaissa, maankäyttö- ja rakennusasetuksessa sekä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia koskevassa laissa. ELY-keskuksia koskevassa laissa ELY-keskusten pääasialliseksi velvollisuudeksi säädetään alueellisen kehittämisen edistäminen sekä maankäyttö- ja rakennuslaissa ja maankäyttö- ja rakennusasetuksessa säädetyt erilaiset edistämis-, ohjaus- ja valvontatoimet liittyen alueidenkäyttöön ja kulttuuriympäristöön. 

Suomen ympäristökeskuksen yleiskaavapalvelussa on paikkatietoina yhdelmiä Suomen nykyisistä yleiskaavoista. Aineisto sisältää yleiskaavoista kaavatilanteen karttayhdelmät, hakemistokartat eri kaavojen keskeisimmillä ominaisuustiedoilla sekä kaavamerkinnät ja -määräykset. Yleiskaavatiedot on kerätty kunnista ja konsulteilta sekä ELY-keskusten ja Suomen ympäristökeskuksen aineistoista. Yleiskaavapalvelun aineistoja voi käyttää WMS/WFS-rajapintapalveluna muissa sovelluksissa. Yleiskaavakoosteita päivitetään neljä kertaa vuodessa ja niiden käyttö on maksullista muille paitsi kunnille oman kuntansa alueelta. Yleiskaavapalvelun aineistot ovat myös katsottavissa elinympäristön tietopalvelu Liiterissä sopimuskäyttäjille. Yleiskaavoista ylläpidettävät tiedot ovat kaavakarttojen rasteriyhdelmiä, jonka tuotantotavasta johtuen aineistosta on saattanut leikkaantua pois kaavamerkintöjä mosaiikkiyhdelmän luonnissa, mikäli kaavakartalla on ollut merkintöjä rajauksen ulkopuolella. Aineisto ei ole täten luotettavaa. 

GISALUn, asemakaavan seurantalomakkeiden sekä yleiskaavapalvelun aineistojen pohjalta tuotetaan ELY-keskusten ja Suomen ympäristökeskuksen yhteistyönä vuosittain kaavoituksen seurannan tilastot, jotka ovat nähtävissä elinympäristön tietopalvelu Liiterissä. Liiterin karttatasot tulevat suoraan tiedontuottajien rajapinnoilta, mutta tilastot lasketaan eri tiedontuottajien aineistoista Suomen ympäristökeskuksen tietovarastoon. Liiterin avoimia aineistoja voi käyttää vieraana tai rekisteröityneenä käyttäjänä. Maksullinen sopimuskäyttö kattaa laajemman tietosisällön (muun muassa yleiskaava-aineistot ja niin sanottu YKR-aineistoista lasketut tilastot) sekä monipuolisemmat toiminnot (muun muassa tilaston laskenta omalle alueelle). Osa tiedoista on vain viranomaiskäyttöön. 

Tällä hetkellä eri toimijat tallentavat tietoa useaan otteeseen ja tämä aiheuttaa huomattavaa päällekkäistä työtä. Kunnat tallentavat kaavatietoja omiin järjestelmiinsä, ELY-keskukset tekevät tallennuksen uudestaan eri muodossa, Maanmittauslaitos ja kiinteistörekisteriä ylläpitävät kunnat (71 kuntaa, vuonna 2022) tallentavat kaavatietoja kiinteistötietojärjestelmään. Kiinteistötietojärjestelmän kiinteistörekisterissä ylläpidetään maankäyttöpäätöstietoja kiinteistön alueelle osuvasta maankäyttöpäätöksestä ja sen yksilöintitiedoista. Maanmittauslaitos tallentaa lisäksi yleiskaavojen ja asemakaavojen alueellisen ulottuvuuden kiinteistörekisteriin. Tiedoista on säädetty kiinteistörekisteriä koskevan lain 7 §:ssä (392/1985) ja asetuksessa (kiinteistörekisteriasetus 7 §, 970/1996). Maanmittauslaitos käyttää tallennuksiin noin 5 henkilötyövuotta joka vuosi. Kiinteistörekisteriin on tallennettu noin 3 700 oikeusvaikutteista yleiskaavaa, 93 000 asemakaavaa, 170 000 tonttijakoa rekisterimerkintöinä ja 810 rakennuskieltoa rekisterimerkintöinä. Verohallinto tarvitsee kiinteistöverotusta varten tietoja uusista asemakaavoista ja ranta-asemakaavoista sekä niiden muutoksista. Kerättävät tiedot ovat lähes yksi yhteen TYVI-lomakkeen tietojen kanssa paitsi, että tiedot pitää liittää kaavayksikköön eikä koko kaavaan kuten TYVI-lomakkeessa. Seurantatietojen laskenta on joissain kunnissa erityisen haastavaa, koska tiedot eivät ole saatavilla paikkatietomuodossa. 

Koko Suomen alueen kuntien ja maakuntien liittojen alueidenkäytön suunnitelmat kattavaa ja kokoavaa tietojärjestelmää tai tietopalvelua ei ole olemassa. 

2.1.4  Rakennus- ja huoneistotietoja koskeva sääntely

Viranomaisrekistereihin tallentuva rakennustieto syntyy pääosin kunnissa, ja kunnista osa rakennustiedoista siirretään valtion viranomaisille. Rakennustiedon virtaus ja suurelta osin myös rakennustietojen päivittäminen on säädöksillä ohjattua. Keskeisiä säädöksiä ovat maankäyttö- ja rakennuslain lisäksi pelastuslaki (379/2011), verotusmenettelystä annettu laki (1558/1995) laki väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista (661/2009, väestötietojärjestelmälaki) sekä valtioneuvoston asetus väestötietojärjestelmästä (128/2010, väestötietojärjestelmäasetus). 

Kuntien tiloja ja tilankäyttöä koskevan tietopohjan parantamisen loppuraportissa todetaan, että rakennustietojen osalta kullekin viranomaiselle erikseen laaditut velvoitteet estävät tiedon optimaalisen virtaamisen ja samalla koko toimintaketjun digitalisoinnin tehokkaasti. Kuntien tiloja ja tilankäyttöä koskevan tietopohjan parantaminen työryhmän 2019. loppuraportti Voimassa olevan sääntelyn mukaan kunnan tulee lähettää maankäyttö- ja rakennusasetuksen (895/1999) 69 §:n mukaan tieto rakennuksen purkamisluvasta ja maisematyöluvasta elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselle viipymättä luvan myöntämisen jälkeen. Ilmoitukseen on liitettävä lupapäätös sekä ympäristökartta, josta käy ilmi alueen tai rakennuksen sijainti. Maankäyttö- ja rakennuslain 205 §:n mukaisesti ympäristöministeriöllä ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella on oikeus saada kunnilta, maakuntien liitoilta ja muilta viranomaisilta maksutta näillä olevia alueidenkäytön ja rakennetun ympäristön seurannan sekä valvonnan ja muiden viranomaistehtävien kannalta tarpeellisia tietoja. 

Pelastuslain (379/2011) 89 §:n 1 momentin mukaan pelastusviranomaisella on oikeus saada kunnalta pelastustoiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa sekä pelastustoimelle säädettyjen valvontatehtävien hoitamisessa tarpeellisia tietoja, kuten rakennusluvat ja rakentamiseen liittyvät toimenpiteet ja tiedot onnettomuuksien ehkäisyn kannalta erityisistä riskikohteista. Pelastusviranomainen tarvitsee tietoja pelastuslain 27 §:ssä säädettyjen pelastustoiminnan suunnitteluun ja toteutukseen sekä pelastustoimelle säädettyjen valvontatehtävien hoitamiseen. Pelastuslain 90 §:n 2 momentin mukaan pelastusviranomaisella on oikeus saada väestönsuojelua varten tiedot rakennuksista, kiinteistöistä ja huonetiloista, niiden omistajista ja haltijoista sekä käytöstä. 

Kunnan on verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 18 §:n 5 momentin mukaan toimitettava verohallinnolle verotusta varten tarpeelliset, hallussaan olevat tiedot kiinteistöistä, niillä olevista rakennuksista, maapohjan ja rakennusten ominaisuuksista, kaavoituksesta ja omistajista. 

Maankäyttö- ja rakennuslain 147 §:ssä säädetään rakentamiseen liittyvistä tilastoinnista, että haettaessa lupaa rakentamiseen tai rakennuksen korjaus- tai muutostyöhön taikka rakennuksen purkamiseen hakijan on liitettävä hakemukseen tiedot, jotka kunnan on väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista annetun lain nojalla ilmoitettava väestötietojärjestelmään. Kunnan viranomaisilla on velvollisuus ilmoittaa rakennusluvat, lupa- ja omistajatietojen muutokset väestötietojärjestelmälain 25 §:n mukaan Digi- ja väestötietovirastolle väestötietojärjestelmän ylläpitoa varten. Väestötietojärjestelmästä annetun asetuksen 35 §:n mukaan kunnan on ilmoitettava myönnetyt rakennusluvat väestötietojärjestelmään. Lisäksi Digi- ja väestötietovirastolla on oikeus saada väestötietojärjestelmän ylläpitoa varten rakennushanke- sekä rakennus- ja huoneistotiedot. Lisäksi Digi- ja väestötietovirastolla on väestötietojärjestelmälain 23 §:n mukainen yleinen tiedonsaantioikeus viranomaisilta. Sen mukaan rekisterinpitäjällä on oikeus salassapitosäännösten estämättä saada muilta viranomaisilta kyseisen lain 13 - 17 §:ssä tarkoitettuja tarpeellisia ja näiden viranomaisen toimialaa koskevia tietoja väestötietojärjestelmän ylläpitoa, tietojen oikeellisuuden varmistamista ja muuta käsittelyä varten. Säännös koskee myös kunnan viranomaisia. 

2.1.5  Rakennus- ja huoneistotiedot väestötietojärjestelmässä

Väestötietojärjestelmä on yleinen valtakunnallinen perusrekisteri, joka sisältää väestötietojärjestelmälaissa säädetyt tiedot henkilöistä, kiinteistöistä, rakennuksista ja huoneistoista sekä tiedot hallinnollisista ja muista vastaavista aluejaoista. Väestötietojärjestelmän rekisterinpitäjiä ovat Digi- ja väestötietovirasto sekä Ahvenanmaan valtionvirasto. 

Väestötietojärjestelmälain 15 §:ssä säädetään rakennuksesta järjestelmään talletettavista tiedoista. Sen mukaan väestötietojärjestelmään talletetaan rekisteröinnin kohteena olevasta rakennushankkeesta ja rakennuksesta seuraavat tiedot: 1) rakennustunnus taikka muu rakennushankkeen tai rakennuksen yksilöivä tunnistetieto; 2) omistajan tai haltijan henkilötunnus, yritys- ja yhteisötunnus tai täydellinen nimi ja syntymäaika sekä osoite ja muut yhteystiedot; 3) koordinaatit, osoite, käyttötarkoitus, valmistumisvuosi, kerrosluku, huoneistoala, tilavuus ja äänestysalue; sekä 4) rakennushanketta ja rakennusta, sen rakenteita ja ominaisuuksia kuvaavat muut tiedot. Edellä 1 momentissa tarkoitettujen tietojen ja niitä koskevien lisäysten, muutosten ja korjausten tallettamisesta sekä tietojen yksityiskohtaisesta sisällöstä annetaan tarkempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella. 

Uusi valtakunnallinen kokoava osoitetietojärjestelmä (OTJ) on ollut valmisteilla maa- ja metsätalousministeriön johdolla 2020-2022 Hanketunnus Osoitetietojärjestelmän lainsäädäntötyöryhmä.MMM018:00/2021. Sen keskeisiksi viranomaisiksi on tunnistettu Maanmittauslaitos, jonka tehtävänä olisi ylläpitää tietojärjestelmää sekä kunnat, jotka ovat paitsi osoitetiedon ylläpitäjiä myös tiedon hyödyntäjiä, Digi- ja väestötietovirasto (DVV) väestötietojärjestelmän pitäjänä, sisäisen turvallisuuden viranomaiset, joiden toiminnassa tieto osoitteesta, sen sijainnista ja kulku osoitteeseen ovat kriittisiä tekijöitä, sekä Tilastokeskus ja Valvira esimerkkeinä osoitetietoja monipuolisesti hyödyntävistä toimijoista. Rakennusten osoitetietojen hyödyntäjät kytkeytyisivät väestötietojärjestelmän sijasta osoitetietojärjestelmän tietopalveluihin. Henkilöiden osoitetietojen hyödyntäjät saavat tiedot nykyiseen tapaan väestötietojärjestelmän tietopalveluista. 

Huoneistoista väestötietojärjestelmään talletetaan väestötietojärjestelmälain 16 §:n mukaan rekisteröinnin kohteena olevasta asuin- ja toimitilahuoneistosta seuraavat tiedot: 1) huoneistotunnus tai muu huoneiston yksilöivä tunnistetieto; 2) huoneistoa ja sen ominaisuuksia kuvaavat tiedot; 3) asuinhuoneiston hallintaperustetta ja käytössäoloa koskevat tiedot. Edellä tarkoitettujen tietojen ja niitä koskevien lisäysten, muutosten ja korjausten tallettamisesta sekä tietojen yksityiskohtaisesta sisällöstä annetaan tarkempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella. Väestötietojärjestelmäasetuksen 22 – 27 §:ssä säädetään tarkemmin rekisteröitävistä rakennuksista ja huoneistoista, rakennustunnuksista, tunnistetiedoista sekä huoneistotunnuksista ja lain 35 §:ssä rakennushanketta ja rakennusta koskevista ilmoituksista. 

Väestötietojärjestelmää koskevan lain 18 §:ssä säädetään järjestelmän tietojen luotettavuudesta. Väestötietojärjestelmään talletettuja 13 §:n 1 momentin 1–21 kohdassa tarkoitettuja henkilötietoja pidetään julkisesti luotettavina tietoina, jollei osoiteta, että tieto on virheellinen tai puutteellinen. Muita kuin näitä tietoja saa käyttää henkilöä koskevassa päätöksenteossa vain, jos hänelle annetaan päätöksenteon yhteydessä nimenomainen selvitys tietojen sisällöstä ja käytöstä. Näin ollen rakennustiedot eivät ole julkisesti luotettavia. Lain 20 §:ssä säädetään järjestelmän tietojen säilyttämisestä ja hävittämisestä. Lain 20 §:n 2 momentin mukaan väestötietojärjestelmään talletetuista rakennushankkeita, rakennuksia ja huoneistoja koskevista tiedoista säilytetään pysyvästi rakennuksen ja huoneiston tunnukset ja osoitteet. Jos rakennus puretaan tai poistetaan muuten rakennuskannasta, väestötietojärjestelmässä säilytetään pysyvästi kaikki rakennusta ja siinä olevia huoneistoja koskevat poistoajankohdan mukaiset tiedot. 

Rakennusten ominaisuustietojen ylläpidon luotettavuus vaihtelee. Valtaosaa tiedoista ei pidetä systemaattisesti yllä rakennuksen käytön aikana. Etenkin tapauksissa, joissa muutokset rakennukseen eivät edellytä rakennus- tai toimenpidelupaa, ei tieto päivity viranomaisten tietoon. Tiedon puutteet vaikuttavat muun muassa kiinteistöverotuksen tasoon.  

Väestötietojärjestelmää koskevan lain perusteella luovutetaan rakennustietoja, mutta tietojen saantioikeuksista väestötietojärjestelmän rakennustietoihin on säädetty myös useissa muissa sektorilaeissa Selvitys rakennetun ympäristön tietojärjestelmän sääntelytarpeista. Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän sääntelyä kartoittava työryhmä. 06/2021. YM. . Väestötietojärjestelmää koskevan lain 4 luvussa on säädetty tietojen luovutuksen yleisistä periaatteista. VTJ-lain 28 §:n mukaan väestötietojärjestelmän tietoja voidaan luovuttaa vain, jos VTJ-laissa säädetyt edellytykset tietojen luovuttamiselle ovat olemassa. Väestötietojärjestelmästä luovutettavan tiedon tulee olla tarpeellinen siihen käyttötarkoitukseen, johon se luovutetaan. Pykälä sisältää myös säännöksiä yksityiselämän ja henkilötietojen suojasta sekä tietojen luovutusta koskevista kielloista. Lain 29 §:n mukaan väestötietojärjestelmästä luovutetaan tuomioistuin- ja hallintomenettelyyn, viranomaisen suunnittelu- ja selvitystehtävään sekä muuhun näitä vastaavaan viranomaistehtävään: 1) laissa tai sen nojalla annetussa asetuksessa säädetyt tiedot; 2) laissa tai sen nojalla säädetyn tai määrätyn tehtävän, toimenpiteen tai toimeksiannon hoitamisessa tarpeelliset tiedot; ja 3) tarpeelliset tiedot, jos käsittelyn perusteena on tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c tai e alakohta. Lain 30 §:n mukaan väestötietojärjestelmästä voidaan luovuttaa historialliseen ja tieteelliseen tutkimukseen sekä tilastojen laatimiseen tarpeelliset tiedot. Lisäksi väestötietojärjestelmää koskevan lain 31 §:n mukaisesti tietoja voidaan luovuttaa rahoitus- ja vakuutustoimintaan sekä muuhun näitä vastaavaan toimintaan: 1) laissa tai sen nojalla annetussa asetuksessa säädetyt tiedot; 2) laissa tai sen nojalla annetussa asetuksessa tai määräyksessä säädetyn tehtävän, toimenpiteen tai toimeksiannon hoitamisessa tarpeelliset tiedot; ja 3) tarpeelliset tiedot sellaisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi, joka koskee edellä tarkoitettua toimintaa ja jossa rekisteröity on osallisena. 

Tarkasteltaessa väestötietojärjestelmän tietojen hyödyntämistä on myös huomattava, että tietoja voidaan hyödyntää ja luovuttaa muihin lakeihin sisältyvien erityisten tai yleisten säännösten nojalla. Esimerkiksi tilastolain 14 § ja 15 §:ssä säädetään yleisesti tilastokeskuksen tiedonsaantioikeuksista ja tilastokeskus saa rakennustiedot tällä hetkellä käytännössä väestötietojärjestelmästä. 

2.1.6  Kuntien rakennetun ympäristön tietopalvelut

Viranomaisella ei ole asiakirjan julkisuuden toteuttamiseksi velvollisuutta tuottaa sisällöllisesti täysin uutta tietoa tai tietoaineistoja, mutta se voi kuitenkin julkisuuslain 21 §:n mukaan pyynnöstä tuottaa tällaista palvelua. Tyypillinen tilanne on se, jossa viranomainen ylläpitää useita erilaisia tietojärjestelmiä ja tuottaa niiden tietoja yhdistelemällä tiettyä aihealuetta koskevan tietoaineiston. Tietojen yhdisteleminen on tällä tavoin mahdollista viranomaisen tietopalveluna muun muassa viranomaisen tietojen kaupalliseksi hyödyntämiseksi. Tietoaineiston tuottaminen on viranomaisten harkinnassa ja viranomainen voi periä siitä maksun. Kunnilla voi olla myös julkisuuslain 21 §:n mukaisia omia tietopalveluja rakennetun ympäristön tiedoista. Lisäksi kunnat tarjoavat rakennetun ympäristön tietoa myös julkisuuslain 20 §:n mukaisesti omissa tietopalveluissaan tai yleisessä tietoverkossa. 

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 29 §:ssä säädetään, että kunnan on pidettävä karttaa tai karttayhdistelmää tai tietopalvelua, josta ilmenee kunnan koko asemakaava sellaisena kuin se on voimassa. Asetuksen mukaan tähän ajantasaiseen karttaan tai tietopalveluun on merkittävä kadun ja muiden yleistenalueiden nimet sekä kunnanosan tai kortteleiden numerot sellaisina kuin ne ovat kunnan maankäyttö- ja rakennuslain 55 §:n 4 momentin nojalla tekemällä erillisellä päätöksellä. 

Käytännössä kaikilla Suomen kunnilla on osana omia verkkosivujaan tietoa kunnan kaavoituksesta ja rakentamisesta sekä rakennusjärjestyksestä ja erilaisista alueellisista ohjeista. Verkkopalvelujen sisällön jäsentely, käytetyt käsitteet ja esitetyn aineiston muodot vaihtelevat kunnittain. Useimmissa kunnissa voi verkkosivujen kautta ottaa yhteyttä viranhaltijoihin, ladata aineistoja tai jättää tietopyyntöjä. 

Vuonna 2017 Maankäyttöpäätökset-hankkeen yhteydessä on selvitetty maankäyttöpäätöksien tilannekuvaa. Selvityksessä on tarkasteltu yleiskaavojen, ajantasa-asemakaavojen sekä suunnittelutarvealueiden ja rakennuskieltojen osalta tiedon saatavuutta kunnista vektori- ja rasterimuodossa sekä onko tietoja saatavilla INSPIRE-direktiivin edellyttämänä katselu- ja latauspalveluna. Tällöin esimerkiksi WFS-rajapinnan (latauspalvelu) tuottamiseen ei ollut teknisiä edellytyksiä kuin yhdellä kunnan IT-toimittajalla. Ajantasa-asemakaavoja oli saatettu laajasti vektorimuotoon, mutta niiden siirtäminen tietokantarakenteisiin ja sitä kautta latauspalveluiksi todettiin vaativan tällöin vielä laaja-alaista kehitystyötä. Tilanne on kehittynyt vuodesta 2017, mutta haasteita on edelleen. 

Kuntien teknisen- ja ympäristötoimen keskeisten alueidenkäytön ja rakennetun ympäristön prosessien tuottamien koneluettavien tietojen välityspalvelua pilotoitiin Suomen kuntaliiton ja kuntien KuntaTietoPalvelu 2020 -hankkeessa. KuntaTietoPalvelu (KTP) oli kuntien ja Suomen Kuntaliiton yhteinen tietopalvelu. Keskeiset koneluettavana julkaistavat tiedot olivat rakennusten ja muiden kohteiden osoitteet, valmiit rakennukset, asemakaavat ja niiden kaavayksiköt, yleiskaavat, rakennusvalvonta-asiat, poikkeamispäätökset ja suunnittelutarveratkaisut. Hankkeessa toteutettu ja pilotoitu tekninen ratkaisu todettiin hankkeen aikana teknisesti riittämättömäksi. KTP teknisenä alustana ajettiin alas ja hanke päättyi vuoden 2019 lopussa.https://www.kuntaliitto.fi/yhdyskunnat-ja-ymparisto/yhdyskunnat-ja-maankaytto/kuntatietopalvelu 

Erityyppisten kuntien valmiuksia kehittää palveluita on arvioitu Etelä-Savon ELY-keskuksen Kaava-digi –hankkeessa Rakennetun ympäristön tiedon tilanne Etelä-Savossa. KaavaDigi-hanke, yhteenveto kuntien tilanteesta ja pohdintoja kuntien tarpeista yleisesti. Etelä-Savon ELY-keskus. 2021.. Kuntien tiedonhallinnan haasteita ovat muun muassa: tiedot ovat eri järjestelmissä, tiedon siirto useiden järjestelmien välillä on haastavaa, järjestelmät eivät toimi yhteen, henkilötietojen käsittelyn vaikeus, arkistoissa olevien aineistojen laatu tai saatavuus. Kuntien resurssit ja osaaminen arvioitiin myös ongelmaksi.  

Kuntien nykytilanteesta ja digivalmiuksista tehtiin kattavampi nykytilakartoitus huhti-toukokuussa 2022 Kuntien nykytilakartoitus. DigiFinland Oy. 2022. . Kyselyyn vastasi 209 kuntaa. Vastausten analyysin perusteella kunnissa on kohtuullinen valmius rakennetun ympäristön digitalisaatioon. Arvioinnin perusteella tilanne on haasteellinen 24 prosenttia kunnissa. Rakentamisen luvituksessa valmius on parempi kuin alueidenkäytön suunnittelussa. Noin puolessa kunnista on omaa palkattua henkilöstöä yleiskaavatoimessa. Muut kunnat ulkoistavat yleiskaavojen tuotannon. Yleiskaavoista on tehty kaavaindeksi noin 66 prosentissa kunnista. Noin 50 prosentissa kunnissa yleiskaavat on pääsääntöisesti arkistoitu käyttökopioina sähköisesti. Asemakaavoituksessa noin 66 prosentissa kunnista on henkilöstöä palkattuna (68 prosentissa kunnista on omaa henkilöstöä 1-3 henkilötyövuotta). Asemakaavoista on tehty sähköinen kaavaindeksi noin 80 prosentissa kunnista. Kuitenkin vain 44 prosentissa kunnista on asemakaavoista arkistoitu käyttökopio sähköisesti. Järjestelmien osalta kunnissa on käytössä 16 eri suunnitteluohjelmistoa, 14 eri paikkatieto-ohjelmistoa, 17 karttapalvelua ja asianhallintaohjelmistoa sekä 8 lupajärjestelmää. Jako eri ohjelmistoihin ei ole yksiselitteinen, sillä osaa mainituista ohjelmistoista käytetään kunnassa useampaan kuin yhteen tarkoitukseen. Kyselyn perusteella kunnat arvioivat tarvitsevansa merkittävää tukea digitalisaatiossa. Henkilöresurssien riittävyys koettiin haasteelliseksi. Tuloksia tarkennetaan kesän ja syksyn aikana. 

Tuotteet ja palvelut on hyvin kattavasti hinnoiteltu erilaisissa hinnastoissa ja taksoissa. Erilaisia hinnoittelurakenteita on käytössä kymmenkunta. Verkkokauppojen käyttö on sitä yleisempää mitä suurempi kunta väkiluvultaan on. Pienimmillä kunnilla verkkokauppoja ei ole käytössä. Toimitusvolyymit vaihtelevat merkittävästi ja vain osa tiedoista saatiin selville. Suuruusluokaltaan rakennusvalvonnan asiakirjavolyymi on joitakin satoja tuhansia kappaleita vuodessa ja paikkatietotuotteiden volyymi on joitakin kymmeniä tuhansia kappaleita vuodessa. 

Maakuntakaavat ovat saatavissa Lounaistiedon eli Lounais-Suomen alueellisen tietopalvelun kautta. Uudenmaan liitolla ja Kymenlaakson liitolla on oma rajapinta maakuntakaavalle. Maakuntien liitoissa on käytössä yhteinen maakuntakaavan HAME-tietomalli. Maakuntien liitot, lukuun ottamatta Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan liittoa, ovat tuottaneet ajantasamaakuntakaavan HAME-tietomallin mukaisena. 

2.1.7  Rakennetun ympäristön tietojen luovuttaminen

Tietojen luovuttamisen yleiseen sääntelykehikkoon kuuluu perustuslaki, yleinen tietosuoja-asetus, tietosuojalaki, laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta eli julkisuuslaki, tiedonhallintalaki ja muut yleislait, kuten esimerkiksi hallintolaki. Rakennetun ympäristön tietojen luovuttamisesta ja oikeudesta saada tietoja säädetään nykytilassa myös erityislaeissa, kuten rakennustietojen osalta väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetussa laissa). 

Perustuslain 12 §:n 2 momentissa on säädetty julkisuusperiaatteesta perusoikeutena. Julkisuutta voidaan rajoittaa vain lailla ja välttämättömien syiden vuoksi. Julkisuutta rajoittavat monet seikat, joista erään keskeisen muodostaa henkilötietojen suoja, josta on perustuslain tasolla säädetty perustuslain 10 §:ssä, jonka mukaan henkilötietojen suojasta säädetään tarkemmin lailla. Yleisessä tietosuoja-asetuksessa ja tietosuojalaissa säädetään henkilötietojen käsittelystä. Julkisuuslain 9 §:n 1 momentin mukaan jokaisella on oikeus saada tieto viranomaisen asiakirjasta, joka on julkinen. Jokaisella tässä yhteydessä tarkoitetaan luonnollisten henkilöiden lisäksi myös oikeushenkilöitä ja viranomaisia. Julkisuutta rajoittavat salassapitosäännökset, joista säädetään julkisuuslain 24 §:ssä. Julkisuuslain 10 §:n mukaan salassa pidettävästä viranomaisen asiakirjasta tai sen sisällöstä saa antaa tiedon vain, jos niin erikseen julkisuuslaissa säädetään. 

Perustuslain 12.2 §:ssä on säädetty asiakirja- ja tallennejulkisuudesta. Säännös luo sellaisenaan tiedonsaantioikeuden viranomaisten hallussa oleviin yleisöjulkisiin asiakirjoihin ja tallenteisiin ilman, että siitä pitää erikseen säätää laintasoisin säännöksin. Asiakirja- ja tallennejulkisuudesta voidaan poiketa vain, jos poikkeamisesta on säädetty laissa ja poikkeaminen perustuu välttämättömiin syihin. Tällaiset lailla erikseen säädettävät rajoitukset voivat merkitä asiakirjojen ja muiden tallenteiden salassapitoa tai luvanvaraista julkisuutta. Viranomaisen asiakirjalla puolestaan tarkoitetaan perustuslaissa tarkoitettuja asiakirjoja ja muita tallenteita, joita ovat muun muassa viranomaisen tietojärjestelmiin tallennetut tiedot. Eli rakennetun ympäristön tietojärjestelmän tiedot ovat viranomaisen asiakirjoja. 

Tietojen luovuttamista koskevat rajoitussäännökset, joista on säädetty eri erityislaeissa, eivät ole salassapitosäännöksiä, vaan näissä tilanteissa sinällään julkisuuslain perusteella julkinen tieto voi olla harkinnanvaraisesti annettavissa. Rakennetun ympäristön tietoon on nykytilassa säädetty rajoitussäännöksiä. Esimeriksi väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista annetussa laissa säädetään tietojen luovutusmenettelystä ja rakennustietojen luovutus tapahtuu lain 4 luvun mukaisin menettelyin. Kuntien tietovarannoissa olevien rakennustietojen luovutus tapahtuu taas julkisuuslain mukaisin menettelyin. 

Tiedon antotapa

Tiedonsaantioikeuksista säädetään julkisuuslaissa (9.1 § sekä 26-30 §:t) ja erityislaeissa on säädetty tiedonsaantioikeuksista. Tiedon antamisen osalta on huomioitava julkisuuslain 16 §:n yleissäännös, julkisuuslain 16 §:n 4 momentin viittaus tiedonhallintalakiin. Julkisuuslain 16.1 §:ssä säädetään tietojen antamisesta nähtäväksi viranomaisen luona tai suullisesti, 16.2 §:ssä ratkaisurekisteristä ja sähköisestä muodosta, 16.3 §:ssä tietojen luovuttaminen kopiona, tulosteena tai sähköisessä muodossa viranomaisen henkilörekisteristä ja julkisuuslain 16.4 §:ssä teknisistä rajapinnoista ja katseluyhteyksistä. 

Tiedonhallintalain 22 §:n mukaan viranomaisten on toteutettava säännöllisesti toistuva ja vakiosisältöinen sähköinen tietojen luovuttaminen tietojärjestelmien välillä teknisten rajapintojen avulla, jos vastaanottavalla viranomaisella on tietoihin laissa säädetty tiedonsaantioikeus. Huomioitava on tiedonhallintalain tietoturvallisuusvaatimukset ja luovutettavien henkilötietojen tai salassa pidettävien tietojen tarpeellisuuden ja välttämättömyyden arviointi. Tiedonhallintalain 23 §:ssä säädetään yhdenmukaisista perusteista katseluyhteyden avaamisesta viranomaiselle. Viranomainen voi avata katseluyhteyden toiselle viranomaiselle tietovarannon sellaisiin tietoihin, joihin katseluoikeuden saavalla viranomaisella on tiedonsaantioikeus. 

Viranomainen voi luovuttaa teknisten rajapintojen avulla tietoja muulle kuin toiselle viranomaiselle, jos tiedot saavalla toimijalla on erikseen laissa säädetty tiedonsaantioikeus ja oikeus käsitellä näitä tietoja. Tekninen rajapinta voidaan avata 22 §:ssä säädettyjen edellytysten täyttyessä siten kuin mainitussa pykälässä säädetään. Tiedot luovuttavan viranomaisen on tarvittaessa varmistettava, että tietoja saava toimija noudattaa tietojen käsittelyssä tässä laissa säädettyjä velvollisuuksia. Tiedon antamisesta muussa sähköisessä muodossa ja yleisölle katseluyhteytenä toteutettuna tietopalveluna säädetään erikseen. 

Tällä hetkellä on käytössä useita toistuvia ja tavanomaisia tiedonluovutuksia, jotka perustuvat sopimuksiin ilman säädöspohjaa. Tällaisia ovat esimerkiksi rakennuslupatietojen luovutus kunnilta Maanmittauslaitokselle, yleiskaavatietojen luovutus kunnista Suomen ympäristökeskuksen yleiskaavapalveluun, kunnista liikuntapaikkatietojen luovuttaminen Jyväskylän yliopiston ylläpitämään liikuntapaikkarekisteriin ja ajantasamaakuntakaavojen luovutus osasta maakuntien liittoja liitoilta Lounaistiedolle. Lisäksi kansallisten kaupunkipuistojen tietojen hallinta perustuu kuntien ja Suomen ympäristökeskuksen välisiin sopimuksiin, maailmanperintökohteita koskevien tietojen luovutus opetus- ja kulttuuriministeriön ja ympäristöministeriön väliseen sopimukseen sekä rautatiesopimuskohteita koskeva tiedonluovutus ympäristöministeriön, Museoviraston, VR Oy:n sekä Ratahallintokeskuksen väliseen sopimukseen. Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamat valtakunnallisesti merkittävän rakennetun kulttuuriympäristön ja valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden tietojen luovutus perustuu vakiintuneeseen käytäntöön Museoviraston vastatessa rakennetun kulttuuriympäristön aineistosta ja Suomen ympäristökeskuksen maisema-alueita koskevasta aineistosta. 

2.1.8  Rakennetun ympäristön tietojen arkistointi

Tietojen arkistoinnin nykytilaa ja tarpeita on selvitetty ympäristöministeriön selvityksessä Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän arkistointiselvityksessä (21.4.2022) Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän (RYTJ) arkistointiselvitys. YM 2022. https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/cf9e2af1-05b9-4a5a-93f6-aaa3efbd7a77/be388444-da49-411e-b019-211673182595/MUISTIO_20220429052243.PDF. Kunnat ovat arkistonmuodostajia ja vastaavat alueensa alueidenkäytön suunnittelusta, kaavoituksesta ja rakennusvalvonnasta. Arkistointivaatimukset kaava-asiakirjojen sekä rakennusvalvonnan osalta ovat laajat. Maakunnan liitot puolestaan vastaavat laatimiensa maakuntakaava-aineistojen arkistoinnista.  

Kansallisarkistoon antanut vuoden 2021 lopussa uuden määräyksen arkistoitavien asiakirjojen muodosta(KA/15906/07.01.01.00/2021). Määräyksen mukaan kaikki asiakirjat, jotka muodostuvat 1.1.2022 alkaen, arkistoidaan yksinomaan sähköisessä muodossa. 1.1.2022 alkaen muodostuvat analogiset asiakirjat on muutettava sähköiseen muotoon. Päätös koskee kaikkia julkishallinnon tuottamia asiakirjoja, eli myös kaavoja ja rakennuslupia.  

2.1.9  Rakennetun ympäristön tiedon ja henkilötietojen ulottuvuus

Henkilötietojen käsittelyssä on noudatettava EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679 annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta EUVL L 119) vaatimuksia, kun käsittely on kokonaan tai osittain automaattista tai tiedot muodostavat rekisterin osan. Tietosuoja-asetus suojaa henkilötietoja riippumatta siitä mitä tekniikkaa tietojenkäsittelyssä käytetään. Tietojen säilytystavalla ei myöskään ole merkitystä sääntelyn soveltamisalaan. Tietosuoja-asetusta sovelletaan yhtä lailla, jos tietoja säilytettäisiin yhdessä tai useammassa tietojärjestelmässä tai paperilla. Niin pitkään, kun tietojen perusteella voidaan tunnistaa henkilö suoraan tai välillisesti tai tiedot voidaan palauttaa takaisin tunnistettavaan muotoon, ne ovat yhä henkilötietoja ja niihin sovelletaan tietosuoja-asetusta. 

Tietosuoja-asetuksen 4 artiklan 1 kohdan mukaan henkilötiedolla tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja. Tunnistettavissa olevana pidetään luonnollista henkilöä, joka voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa erityisesti tunnistetietojen, kuten nimen, henkilötunnuksen, sijaintitiedon, verkkotunnistetietojen taikka yhden tai useamman hänelle tunnusomaisen fyysisen, fysiologisen, geneettisen, psyykkisen, taloudellisen, kulttuurisen tai sosiaalisen tekijän perusteella. Samaisen artiklan 2 kohdan mukaan käsittelyllä tarkoitetaan toimintoa tai toimintoja, joita kohdistetaan henkilötietoihin tai henkilötietoja sisältäviin tietojoukkoihin joko automaattista tietojenkäsittelyä käyttäen tai manuaalisesti, kuten tietojen keräämistä, tallentamista, järjestämistä, jäsentämistä, säilyttämistä, muokkaamista tai muuttamista, hakua, kyselyä, käyttöä, tietojen luovuttamista siirtämällä, levittämällä tai asettamalla ne muutoin saataville, tietojen yhteensovittamista tai yhdistämistä, rajoittamista, poistamista tai tuhoamista. 

Lähtökohtaisesti paikkatiedot eivät ole henkilötietoja. Rakennetun ympäristön tietojärjestelmään sisältyvät paikkatiedot, kuten rakennuksen sijainti ja ominaisuustiedot, voivat olla henkilötietoja kuitenkin, jos ne on mahdollista yhdistää tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön. Paikkatiedoista tulee henkilötietoja myös silloin, kun ne vastaanottava taho yhdistää ne omiin ennestään jo olemassa oleviin tietoihinsa ja tämän perusteella tieto voidaan tunnistaa luonnollista henkilöä, hänen perhettään tai hänen kanssa yhteisessä taloudessa eläviä koskeviksi heidän ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan kuvaaviksi merkinnöiksi. 

Jos henkilö uskoo, että hänen henkilötietonsa ovat virheelliset, puutteelliset tai epätarkat, hänellä on oikeus saada tietonsa oikaistuksi tai täydennetyiksi ilman aiheetonta viivytystä. Jos näin tapahtuu, rekisterinpitäjän on ilmoitettava tietojen muuttumisesta tai poistamisesta kaikille henkilötietojen vastaanottajille, joiden kanssa henkilötiedot on jaettu. Jos jaetut henkilötiedot ovat virheelliset, tästä voidaan joutua ilmoittamaan myös kaikille niille, joiden nähtäville ne on asetettu, paitsi, jos tämä vaatii kohtuuttomia ponnistuksia.  

Tietosuoja-asetuksen mukaan henkilö voi milloin tahansa vastustaa henkilötietojensa käsittelyä tiettyyn käyttötarkoitukseen, kun tietoja käsitellään oikeutettujen etujen perusteella tai yleisen edun vuoksi toteutettavaan tehtävään. Ellei organisaatiolla ole oikeutettua etua, joka syrjäyttää henkilön edun, organisaation on lopetettava henkilötietojen käsittely. Viranomaisen käsittelyoikeus ei voi perustua oikeutettuun etuun, vaan se perustuu aina lakisääteisen tehtävään tai sitten yleiseen etuun. Jos tietoja käsitellään lakisääteisen tehtävän hoitamiseen, ei tietojen käsittelyä voi vastustaa. 

Tietosuoja-asetus edellyttää, että tietoja käsitellään asianmukaisesti ja lainmukaisesti tiettyä laillista tarkoitusta varten ja että vain tätä tarkoitusta varten tarvittavia tietoja käsitellään. Tietosuoja-asetuksessa on kuusi eri perustetta, joilla henkilötietojen käsittely on mahdollista: rekisteröidyn suostumus, sopimus, rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite, elintärkeiden etujen suojaaminen, yleistä etua koskeva tehtävä tai julkinen valta tai rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettu etu. Jos rakennetun ympäristön tietojärjestelmään julkaistaan tai siellä käsitellään henkilötietoja, tulee selvittää ensinnäkin, kuka on tiedon osalta rekisterinpitäjä ja onko mahdollisia henkilötietojen käsittelijöitä. Lisäksi tulee selvittää mikä on laillinen peruste tietojen käsittelylle. Peruste on määriteltävä ennen tietojen käsittelyn aloittamista. Kun henkilötietojen käsittely sidotaan johonkin käsittelyperusteeseen, perustetta ei voi enää vaihtaa toiseen. 

2.1.10  Avoin data

Avoin data (tieto) on mitä tahansa koneluettavassa muodossa olevaa tietoa (tekstiä, taulukkoja, kuvia), joka voidaan antaa uudelleenkäytettäväksi. Avoin data on lisensoitu niin, että sen käyttölupa rajoittaa uudelleenkäyttöä mahdollisimman vähän. Käytännössä tieto on vapaasti uudelleen käytettävissä, kunhan alkuperäinen lähde mainitaan. Avoimesta datasta on hyötyä tietoyhteiskunnan kehittymisessä ja yritysten innovaatiotoiminnassa. Avoimen datan hyödyntäminen ja vaikuttavuus. Valtioneuvoston Selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 40/2017.

Digi- ja Väestötietovirasto ylläpitää kansallista avoindata.fi –palvelua ja jakaa tällä hetkellä avoimena datana suomalaisten rakennusten osoitteet, postinumerot ja WGS84-koordinaatit sekä rakennusten osoitetiedot äänestysalueittain. Suomen ympäristökeskus jakaa avoimena datana muun muassa taajama- ja yhdyskuntarakenteeseen liittyvää dataa, kansallisten kaupunkipuistojen tietoja ja valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden datan. Pääkaupunkiseudun kunnat jakavat avointa dataa Helsinki Region Infoshare –palvelussa (www.hri.fi). 

Avoimeen dataan liittyy Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/1024 avoimesta datasta ja julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä (avoimen datan direktiivi). Avoimen datan direktiivin tarkoituksena on edistää julkisen sektorin hallussa olevan tiedon uudelleenkäyttöä kaupallisiin ja muihin kuin kaupallisiin tarkoituksiin. Avoimen datan direktiivin soveltamisala ei koske henkilötietoja ja sillä ei ole tarkoitus muuttaa tiedon salassa pidon tai julkisuuden periaatteita. Avoimen datan direktiivi on uudelleenlaadittu direktiivi, jota on edeltänyt julkisen sektorin tietojen uudelleenkäytöstä annettu direktiivi (EY) 2003/98 (niin sanottu PSI-direktiivi). Keskeiset muutokset koskevat tietyillä aloilla toimivien julkisten yritysten hallussa olevia asiakirjoja, julkisin varoin tuotettuja tutkimusaineistoja, tiheästi tai reaaliaikaisesti päivittyvää tietoa (dynaamista dataa) sekä arvokkaita tietoaineistoja. Keskeisten tietovarantojen avointa saavutettavuutta koskeva Euroopan parlamentin ja neuvoston 20. kesäkuuta 2019 antama direktiivi (EU) 2019/1024 avoimesta datasta ja julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä (PSI-direktiivi tai avoimen datan direktiivi) määrittelee arvokkaat tietoaineistot maksutta avoimesti saataville koneluettavassa muodossa. Toistaiseksi vielä ei ole annettu komission delegoitua säädöstä, jossa määritellään mitä arvokkaat tietoaineistot ovat. Komissio julkaisi vuonna 2020 työryhmäehdotuksen arvokkaista tietoaineistoista. Ehdotukseen sisältyi rakennustiedot ja alueidenkäytön tiedot. 

Avoimen datan direktiivin kansallinen täytäntöönpano tehtiin vuonna 2021 muuttamalla julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annettua lakia (710/2021) sekä eräitä muita lakeja. Lainsäädäntöön lisättiin viranomaisille huolehtimisvelvollisuus tietoaineistojen ja hyödynnettävissä olosta yleisesti käytettävässä koneluettavassa muodossa kuvailutietoineen, jos tietoaineisto voidaan saattaa alkuperäisestä muodosta suoraan koneluettavaan muotoon. Sen lisäksi säädettiin arvokkaiden tietoaineistojen saatavuudesta. Arvokkaiden tietoaineistojen, joihin tiedon saajalla on erikseen laissa säädetty tiedonsaantioikeus ja oikeus käsitellä näitä tietoja, on pyynnöstä oltava saatavilla teknisten rajapintojen avulla. Tiedon on tarvittaessa oltava saatavilla myös useana kerralla ladattavana tiedostona. 

Arvokkaiden tietoaineistojen luettelosta sekä näiden tietoaineistojen saatavuudesta säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella sen mukaan kuin niistä Euroopan unionin lainsäädännössä säädetään tai jollei toisin säädetä muualla lainsäädännössä. Ennakoiden annettavaa arvokkaiden tietoaineistojen täytäntöönpanoasetusta on tarpeen määrittää kansalliset tietomallit kyseisille tiedoille sekä varmistaa niiden saatavuus teknisten rajapintojen avulla ja tarvittaessa useana kerralla ladattavana tiedostona. 

2.1.11  Omadata

MyData- tai omadata-malli pyrkii tarjoamaan ihmisille mahdollisuuden käyttää tietojaan ja jakaa niitä. EU:n yleinen tietosuoja-asetuksen perusteella henkilöllä on oikeus käsitellä itseään koskevia tietoja ja siirtää ne järjestelmästä toiseen. Rakennuskohteen omistajalla ei ole helppokäyttöistä tapaa korjata kohdettaan koskevat tiedot viranomaisten rekistereissä. Väestötietojärjestelmä ottaa vastaan vain kuntien toimittamaa tietoa. Jos rakennuskohdetta koskeva tieto on väestötietojärjestelmässä virheellinen, voi kunta harkintansa mukaan jättää tiedon korjaamatta, ellei kohteeseen liity lupa- tai päätösprosessia, jossa tiedot päivittyisivät. 

Omistajalla on vuosittain kiinteistöverotuksen yhteydessä mahdollisuus tarkistaa omistamaansa kiinteistöä ja sillä olevia rakennuksia ja rakennelmia koskevat tiedot ja velvollisuus korjata havaitsemansa virheet tai puutteet sekä ilmoittaa muutokset. Omistajan Verohallinnolle ilmoittamat muutokset ja korjaukset päivittyvät Verohallinnon rakennustietoihin. Kunta saa Verohallinnolta koonnit pyydettäessä. Tietojen päivittäminen kuntien rakennusrekisteriin ja sitä kautta Väestötietojärjestelmään on teknisesti haastavaa, vaatii manuaalista tarkistusta ja toteutus vaihtelee kunnittain. 

Viranomaisten rekistereissä olevaan rakennustietoon ei nykyisin sisälly mahdollisuutta jakaa oman kohteen tiedot haluamalleen taholle. Valtuutuspalvelussa (https://www.suomi.fi/valtuudet) henkilö tai yritys voi valtuuttaa toisen henkilön tai yrityksen hakemaan lupia tai antamaan ilmoituksia koskien rakennuksia. Vastaavaa valtuutusta rakennustiedon avaamiseen tai jakamiseen ei ole käytössä. Rakennustiedon omadata –malli ei nykyisin toteudu kattavasti eikä helppokäyttöisesti. 

2.1.12  Yksityinen sektori rakennetun ympäristön tiedon tuottajana

Yksityinen sektori tuottaa rakennuksiin liittyen paljon tietoa. Rakennushankkeeseen ryhtyvä tuottaa rakennusta koskevaa tietoa yhdessä suunnittelijoidensa kanssa. Hankkeeseen ryhtyvän tulee toimittaa useita selvityksiä ja suunnitelmia, joita ovat muun muassa arkkitehti (ARK) -, rakenne (RAK) - ja talotekniikkasuunnitelmat (TATE). Maankäyttö- ja rakennuslaki ja muun muassa rakentamismääräyskokoelman suunnitelmien sisältöä koskevat vaatimukset asettavat vaatimustason perustan. 

Rakennuslupapäätöksen yhteydessä hyväksytään rakennussuunnitelmat. Rakennussuunnitelma sisältää rakennuksen pääpiirustukset, joihin kuuluvat asemapiirros sekä pohja-, leikkaus- ja julkisivupiirustukset. Erityissuunnitelmat sisältävät tarpeelliset muut piirustukset, laskelmat ja selvitykset.Ympäristöministeriön ohje rakentamista koskevista suunnitelmista ja selvityksistä Rakennussuunnitelmien perusteella pääsuunnittelija toimittaa erikseen rakennusvalvontaan muun muassa rakennus- ja huoneistotiedot, jotka kunnasta toimitetaan Digi- ja väestötietovirastoon. Tietojen oikeellisuudesta vastaa pääsuunnittelija ja kunnan on velvollisuus huolehtia niissä havaittujen virheiden korjaamisesta. Pakollisia arkistoitavia suunnitelmia nykylainsäädännön mukaan ovat rakennuslupapäätöksen liitteenä olevat rakennussuunnitelmat. Useissa kunnissa arkistoidaan myös rakentamisen yhteydessä syntyvät erityissuunnitelmat. Arkistolaitoksen (nyk. Kansallisarkisto) 2016 tekemän päätöksen mukaisesti kaikki kuntien rakennusvalvonnan lakisääteisissä tehtävissä syntyvät sähköiset asiakirjatiedot on määrätty pysyvään säilytykseen sähköisessä muodossa. Arkistolaitoksen päätös 12.9.2016 AL/17413/07.01.01.03.01/2016 Rakentamisprosessissa tuotetaan myös tietoa rakennuksista ja niiden valmiusasteista eri tietovarantoja varten. 

Ympäristöministeriön rakentamismääräyskokoelma ohjaa muun muassa rakennuspiirustusten sisältöä, mutta ei sähköisen tiedon muotoa. Nykytilanteessa suunnitelma tulee olla arkistoitavassa muodossa ja tämä on osittain asettanut rajoituksia tietomallimuotoisen tiedon hyödyntämiselle viranomaisprosesseissa. Käytännössä tieto toimitetaan rakennusvalvonnan edellyttämällä tavalla sisällöltään, laajuudeltaan ja muodoltaan. Tässä voi olla vaihtelua eri kuntien välillä. 

Maankäyttö- ja rakennuslain 177 i §:ssä säädetään rakennuksen käyttö- ja huolto-ohjeesta. Rakennushankkeeseen ryhtyvä vastaa siitä, että sellaiselle rakennukselle, jota käytetään pysyvään asumiseen tai työskentelyyn tai rakennusta varten tarvittavan rakennuspaikan tai tontin tekniseen hoitoon tai kunnossapitoon, laaditaan käyttö- ja huolto-ohje. Käyttö- ja huolto-ohje on laadittava myös rakennuksen korjaus- ja muutostyössä tai käyttötarkoituksen muutoksen yhteydessä silloin, kun toimenpide edellyttää rakennuslupaa. Käyttö- ja huolto-ohjetta ei kuitenkaan tarvitse voimassa olevan sääntelyn mukaan laatia tilapäiselle eikä määräaikaiselle rakennukselle, sellaiselle loma- tai virkistyskäyttöön tarkoitetulle rakennukselle, jota ei käytetä ympärivuotisesti, eikä tuotanto- ja varastorakennukselle, jossa ei pysyvästi työskennellä. 

Käyttö- ja huolto-ohjeen tulee sisältää rakennuksen käyttötarkoitus ja rakennuksen ominaisuudet sekä rakennuksen ja sen rakennusosien ja laitteiden suunniteltu käyttöikä huomioon ottaen tarvittavat tiedot rakennuksen asianmukaista käyttöä ja kunnossapitovelvollisuudesta huolehtimista varten. Loppukatselmuksen yhteydessä varmistetaan, että rakennuksen omistajalla on käyttö- ja huolto-ohje. Käyttö- ja huolto-ohjetta ei nykyisin toimiteta viranomaiselle, joten käyttö- ja huolto-ohjeen tiedot eivät ole viranomaisen asiakirjoja. Joidenkin tietojen osalta kunnalla voi olla väestötietojärjestelmää koskevan sääntelyn nojalla tietojen päivitys- tai korjausvelvollisuus, jolloin tieto korjataan kunnassa ja korjattu tieto saadaan väestötietojärjestelmään. Rakennuksen elinkaarenaikaista tietoa, joka ei synny rakennuslupaprosessin kautta on vain rakennuksen omistajalla. 

Kiinteistö- ja rakentamisalan (KIRA-ala) toimijoiden haastatteluissa korostuivat, että manuaalinen työ ja tiedon kerääminen aiheuttavat suuria kustannuksia. Tiedon oikeellisuus ja ajantasaisuus eivät vastaa kohoavia laatuvaatimuksia. Tekniset järjestelyt ovat vanhentuneet, eivätkä ne tue laajamittaista tiedonvaihtoa. Lisäksi nousi esiin, että KIRA-alalla tieto on syntynyt sopimusperusteisesti, eikä tilannetta ole yksinkertaista muuttaa. KIRA-alan yrityksissä on menossa vahva tietojärjestelmien uudistus, jolla haetaan tuottavuutta. Ala tunnistaa, että aikaisempi tietopääoma pitäisi saada muutettua uusia tarpeita varten digitaaliseen muotoon. Samanaikaisesti on tarve vaikuttaa uuden tietopääoman syntymiseen tietoa standardoimalla. Digitaaliset ratkaisut halutaan jatkossa suoraan kytkeä alustaratkaisujen kautta omiin prosesseihin, eikä yksittäisten sovellusten kautta. . Rakennustietosäätiö 2022. Noudettu 13.7.2022 KIRAdataflow 

2.1.13  Rakennetun ympäristön tiedot ja tekijänoikeudet

Ympäristöministeriö teetti rakennetun ympäristön tietojärjestelmään liittyen tekijänoikeusselvityksen vuoden 2020 alussa , Lexia Asianajotoimisto Oy 2020. Ympäristöministeriön julkaisuja 2020:3Rakennetun ympäristön tietoalustan tekijänoikeusselvitys. Selvityksen tavoitteena oli tunnistaa nykyisestä sääntelyjärjestelmästä kohtia, jotka vaikuttavat rakennetun ympäristön tietojärjestelmän toteutukseen ja sen tavoitteiden toteutumiseen. Selvityksessä analysoitiin sitä, missä määrin tekijänoikeudet ja lähioikeudet voivat rajoittaa aineistojen ja tietojen käyttöä, ja kuinka tämä voidaan huomioida lainsäädännön muutosprosessissa. Selvityksessä tarkasteltiin myös hallinnon julkisuusperiaatetta ja sen suhdetta tekijänoikeuslainsäädännön mukaisiin oikeuksiin. 

Viranomaisten laatimien asiakirjojen osalta tekijänoikeuden ja julkisuuden ristiriita on ratkaistu yleisesti niin, että oikeussäännöt ja viranomaisen päätökset jäävät tekijänoikeuksien ulkopuolelle. Muutoin viranomaisen asiakirjoihin voi kohdistua tekijänoikeus. Se ei kuitenkaan estä asiakirjan käyttämistä hallinnollisiin tarkoituksiin, eikä tekijänoikeus rajoita myöskään tiedon saamista tällaisesta asiakirjasta (tekijänoikeuslaki 25 d §). Yksityisen asiakirjan tuleminen viranomaisen haltuun ja tällä perusteella julkiseksi ei poista tekijänoikeutta kyseiseen asiakirjaan. Esimerkiksi kirjallisen ja kuvallisen esityksen viranomaiselle lähettänyt yksityishenkilö säilyttää tekijänoikeutensa esitykseen, vaikka esitys sinänsä tulee julkiseksi viranomaisen saatua sen. 

Viranomaisen asiakirjat kuuluvat tekijänoikeuslain piiriin, mikäli asiakirjaa voidaan pitää tekijänoikeuslain 1 §:n tarkoittamana teoksena. Tällaisen asiakirjan laatijalla on oikeus laatimaansa asiakirjaan. Kyseessä voi olla viranomaisen laatima asiakirja, joka on muistio, selvitys tai tieteellinen tutkimus. Asiakirjaa saa kuitenkin tekijänoikeuden estämättä käyttää siihen hallinnolliseen tai muuhun tarkoitukseen, jota varten se on laadittu tai johon se liittyy (tekijänoikeuslaki 25 d §). Tekijänoikeus ei rajoita laissa säädettyä oikeutta saada tieto viranomaisen asiakirjasta. Tekijälle kuuluva oikeus määrätä teoksestaan joutuu näin väistymään julkisuuslain mukaisen tiedonsaantioikeuden toteuttamiseksi. Jos tekijänoikeus kuuluu julkisyhteisölle, viranomainen ei voi kieltäytyä tekijänoikeuteen vedoten antamasta tietoa julkisesta asiakirjasta. 

Julkisuusperiaatteen toteuttamiseen perustuvat tekijänoikeuden rajoitukset koskevat lähinnä toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen asiakirjojen julkisuuteen perustuvan tiedonsaantioikeuden toteuttamiseksi, osallistumis- ja vaikuttamiskeinojen käyttämiseksi tai käsittelyn julkisuuden toteuttamiseksi. Tekijänoikeuslaki rajoittaa asiakirjan hyväksikäyttöä. Mikäli asiakirjaan kohdistuu tekijänoikeus, asiakirjaa saa tekijänoikeuslain 25 d §:n 4 momentin mukaan käyttää vain siihen hallinnolliseen tai muuhun tarkoitukseen, johon asiakirja liittyy. On kuitenkin muistettava, että tekijänoikeus ei suojaa ideoita eikä faktatietoja, vaan sitä muotoa, mikä niille annetaan. Se, että tieto itsessään ei ole tekijänoikeuksien piirissä, vaan ainoastaan se muoto, missä se on esitetty, on huomionarvoinen seikka tarkasteltaessa rakennetun ympäristön tietojärjestelmän tietojen luovutusta kaupallisiin tarkoituksiin. On eri asia, että kaupallisiin tarkoituksiin luovutettaisiin tekijänoikeuden alaiset rakennuspiirustukset, joita hyödynnettäisiin uuden rakennuksen rakentamisessa kuin se, että rakennuksen muotoa suojataan tekijänoikeuksilla ja tietoa rakennuksen pinta-alasta tai rakennusmateriaaleista käsiteltäisiin luottolaitoksessa arvioitaessa rakennuksen arvoa luotonmyönnön yhteydessä. Ensimmäisessä tapauksessa hyödynnettäisiin tekijänoikeuksilla suojattua muotoa, jälkimmäisessä hyödynnettäisiin tekijänoikeuksilla suojatusta muodosta saatavaa informaatiota. On erotettava, milloin on kyse esimerkiksi rakennuksen tietomallin kopioinnista vai onko kyse sen sisältämien yksittäisten tietojen hyödyntämisestä. 

2.1.14  Rakennetun ympäristön tietojen hyödyntäminen innovaatiotoiminnassa

Rakennetun ympäristön tiedon saaminen yleisesti hyödyttävään kehitys- ja innovaatiotoimintaan voisi olla merkittävä kilpailukykytekijä. Tietojen luovuttamista hyödynnettäväksi kehitys- ja innovaatiotoimintaan on kuvattu jo 2017 tiedonhallinnan lainsäädännön kehittämislinjaukset työryhmän raportissa .Valtiovarainministeriön julkaisu 37/2017. Jo tällöin on todettu, että tietojen luovuttamisen käytännöt eivät kuitenkaan ole juurikaan kehittyneet 2000-luvulla, vaan ne heijastelevat aikaa ennen digitalisaatiota. Jotta suomalaisissa rekistereissä oleva tietopääoma voitaisiin saada rekisteröityä, yrityksiä ja julkista sektoria hyödyttävään käyttöön, on välttämätöntä kehittää luovutuskäytäntöjä ja niihin liittyviä ajatusmalleja. Kaikki rekistereissä olevat tiedot eivät välttämättä kaipaa saman tasoista suojelua. Tietojen laatu vaihtelee, ja osa niistä on julkista tietoa, joka on muutoinkin helposti saatavilla. Rekistereissä on myös paljon tietoja, jotka eivät lainkaan ole henkilötietoja. Parhaillaan kehittyvät myös anonymisointitekniikat, mikä mahdollistaa suurten tietomassojen hyötykäytön tietosuojaa vaarantamatta. Edelleen on huomioitava, että joissakin tapauksissa tietojen helppo saatavuus voi olla myös henkilöiden omien tavoitteiden mukaista. Tämä saattaa olla tilanne esimerkiksi silloin, kun on kyse ammatin tai elinkeinon harjoittamiseen liittyvistä tiedoista. Erilaisiin tarkoituksiin voitaisiin myös soveltaa erilaisia tietojen luovutusten tapoja. On selvää, että erilaisiin tietojen luovutustilanteisiin on liitettävä sellaisia turvamekanismeja, joita luovutustavan ja luovutettavien tietojen perusteella voidaan pitää tarpeellisina hyvän tietosuojan ja luottamuksen varmistamiseksi. Edellä sanottu tarkoittaa sitä, että tietojen luovuttamisen tilanteissa voi ja pitää esiintyä enemmän variaatioita kuin tähän saakka. Samalla myös sääntelyn on tunnustettava enemmän variaatioita, mikäli rekistereissä olevaa tietoa halutaan hyödyntää laajemmin eri osapuolten edun mukaisesti. , s. 131-132.Valtiovarainministeriö 2017 

2.1.15  Digitaalinen turvallisuus

Digitaalisen turvallisuuden kannalta keskeisen lainsäädäntökehikon muodostaa laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta (906/2019) eli tiedonhallintalaki ja laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019) sekä valtioneuvoston asetus asiakirjojen turvallisuusluokittelusta valtionhallinnossa (1101/2019). Lisäksi keskiössä on valtioneuvoston periaatepäätös julkisen hallinnon digitaalisesta turvallisuudesta ja laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (1999/621) eli julkisuuslaki. 

Alueidenkäytön ja rakennuslupatiedot ovat julkisuuslain mukaisia julkisia viranomaisen asiakirjoja. Julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 7 kohdan mukaan kuitenkin rakennusten, laitosten ja rakennelmien turvajärjestelyjä koskevat ja niiden toteuttamiseen vaikuttavat asiakirjat ovat salassa pidettäviä, jollei ole ilmeistä, että tiedon antaminen niistä ei vaaranna turvajärjestelyjen tarkoituksen toteutumista. Nykylain mukaan rakennuslupadokumenteista ovat pakollisia pysyvästi säilytettäviä ainoastaan pääpiirustukset ja naapureiden huomautukset. Kuntien rakennusvalvonnan asiointipalveluiden ja asianhoidon sähköisten arkistoiden osalta Arkistolaitos (nyk. Kansallisarkisto) on asettanut sisältövaatimuksena pysyvästi säilytettäväksi kaiken dokumentaation, eli myös järjestelmän sisällä käydyn keskustelun. Digitalisaation myötä kerättävän tiedon määrä on siis kasvanut ja edelleen kasvussa. Kerättävän tiedon määrän lisääntymiseen on ainakin kaksi ilmeistä syytä, tietojen digitaalisen muodon mahdollistama fyysisen tilan tarpeen vähentyminen ja samalla tiedon tallentamisen helpottuminen. Tiedon suurempi määrä antaa paremmat mahdollisuudet tutkia päätösten perusteluita. Samalla myös tiedon jakaminen on helpottunut. Digitaalisen turvallisuuden näkökulmasta kuntien nykytilannetta ei ole arvioitu riittävästi digitalisoituneen yhteiskunnan näkökulmasta. 

Rakennetun ympäristön prosesseissa käytetään saumattomasti rakennus-, infra-, luonto- ja muita ominaisuustietoja. Kaavan viranomaisprosessin pitäisi lähtökohtaisesti taata, että nähtävillä olevassa kaavassa on ainoastaan julkisia tietoja. Näin ei kuitenkaan aina ole, vaan kunnat ja turvallisuusviranomaiset ovat osana rakennetun ympäristön tietojärjestelmän digitaalisen turvallisuuden selvitystä ja ohjausryhmän (YM041:00/2021) keskustelua tuoneet, esille että vanhoissa lupapäätöksissä ja kaavasuunnitelmissa voi olla salassapidettäviä ja turvaluokiteltuja tietoja sekä henkilötietoja. Kunnilla on eri käytänteitä julkaista sähköisissä palveluissaan kriittiseksi arvioituja kaavakohteita vektoriaineistoina. Näitä tietoja voivat olla esimerkiksi koulut tai maanalaiset tiedot. Julkiset asiakirjat voidaan pyytää kunnasta. RYTJ:n digitaalisen turvallisuuden selvitys. Nixu Oy 2022. 

Rakennettua ympäristöä koskeva tieto on kuntien, muiden viranomaisten ja yritysten hallinnoimaa. Tietoja käsitellään vaihtelevin käytäntein, eikä yhtenäistä toimintatapaa ole tietojen käsittelyyn julkisiin, salassa pidettäviin tai henkilötietoihin. Henkilötiedot eivät ole automaattisesti salassa pidettäviä, ellei niihin kohdistu julkisuuslain mukainen salassapitoperuste tai jokin muu erityislainsäädäntö määrittele kyseistä tietoa salassa pidettäväksi. Tällä hetkellä ei ole saatavilla valtakunnallista luokittelua maankäyttö- ja rakennuslain prosesseissa käsiteltävistä henkilötiedoista, niiden käsittelysäännöistä tai salassa pidosta, vaan kunnat ovat tehneet tietojen luokittelua sekä arvioineet julkisuusperiaatteen ja tietosuojan toteutumista osana omia prosessejaan. RYTJ:n digitaalisen turvallisuuden selvitys. Nixu Oy 2022. 

Rakennetun ympäristön digitaalinen turvallisuus liittyy kiinteästi rakennus- ja infraratkaisujen digitaaliseen turvallisuuteen (lento-, väylä-, energia-, tietoliikenne-, vesi- jäte- ja maanpuolustusinfra). Kaava- ja rakennustietoihin sisältyy yksittäisten rakennusten tai rakennusryhmien osalta turvallisuuteen liittyviä tietoja, esimerkiksi poliisin ja pelastuslaitoksen toimitilat, tietyin osin myös opetuslaitokset ja niin edelleen. 

Suomessa ei ole määritetty kriittisen infrastruktuurin tietoja. Täten ei ole myöskään yhtenäistä tietojen luokittelua ja toimintatapaa tietojen käsittelyn osalta. Vuoden 2022 Ajankohtaisselonteossa turvallisuusympäristön muutoksesta . Valtioneuvoston julkaisuja 2022:18Ajankohtaisselonteko turvallisuusympäristön muutoksesta todetaan kriittisen infrastruktuurin varautumista kehitettävän. Erityisiä painopisteitä kriittisen infrastruktuurin toimintakyvyn turvaamisessa on tunnistettu olevan myös turvatut paikkatietojärjestelmät. 

Ympäristöministeriö tilasi maaliskuussa 2022 äkillisesti muuttuneesta turvallisuuspoliittisesta tilanteesta johtuen rakennetun ympäristön digitaalisesta turvallisuudesta nousevien poliittisten linjaustarpeita kartoittavan selvityksen Rakennetun ympäristön digitaalisesta turvallisuudesta nousevat poliittiset linjaustarpeet 2022. Cyberwatch Finland Oy.. Työ arvioi jo tehtyihin selvitystöihin tukeutuen kansallisen ja yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden näkökulmasta mahdollisesti kumpuavia poliittisia (Valtioneuvoston ja hallituksen) linjaustarpeita. Lisäksi tarkasteltiin kunnille annettavan ohjauksen tarvetta ja toimivuutta myös turvallisuusnäkökohdat huomioiden. Työn tuloksissa korostui kokonaisturvallisuuden arvioinnin merkitys merkittävissä hankkeissa ja tärkeys määrittää kriittisen infrastruktuurin tiedot yhteisesti ja ohjeistaa kuntia tiedon luokitteluun. Lisäksi tulisi arvioida kuntien digitaalisen turvallisuuden kyvykkyyksiä yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden varmistamiseksi, kaikilla toiminnan tasoilla. 

Myös Kuntaliiton selvityksessä – loppuraportti 2021. Kenno Anthropological Consulting Oy.digiturvaan liittyvää haastetta kuntajohdolta 2021 tunnistettiin riskejä kuntien digiturvallisuuden kyvykkyyksien osalta. Selvityksessä arvioitiin kuntien digitaalisen turvallisuuden osaamiseen liittyviä haasteita. Digitaalinen turvallisuus on uudehko osa-alue kunnissa, mutta liittyy jo nyt pitkälti kaikkiin palvelualoihin, jolloin siihen liittyvät haasteet ja riskit ovat myös moninaisia. Selvitys tunnistaa, että digiturvan osa-alueella tarvitaan siirtymä reagoinnista ennakointiin, mutta se on kuntaorganisaatioissa hidasta. Haasteiden ja riskien tunnistaminen vaatii laaja-alaista ymmärrystä. Myös digitaaliseen turvallisuuteen liittyvät riskinäkymät hahmotetaan erilaisina eri kunnissa, jolloin digitaaliseen turvallisuuteen kiinnitetty huomio ja reagoiminen riskitilanteissa vaihtelee kunnittain. Monesta kunnasta puuttuu digiturvan malli ja osaaminen keskittyy harvoille organisaatiossa. Myöskään digitaalisen turvallisuuden tärkeyttä ei aina ymmärretä ja johdolla olisi tarvetta kasvattaa ymmärrystä digiturvan alueella. 

2.2  Kansainvälinen kehitys ja ulkomaiden ja EU-lainsäädäntö

2.2.1  INSPIRE-direktiivi

INSPIRE-direktiivi (direktiivi 2007/2/EY Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin perustamisesta) edellyttää, että viranomaiset asettavat tiettyihin teemoihin liittyvät paikkatietoaineistonsa yhtenäisen standardin mukaisesti saataville verkkopalveluihin vuoteen 2021 mennessä. Kansallinen paikkatietoinfrastruktuuri perustuu lakiin paikkatietoinfrastruktuurista (421/2009) ja asetukseen paikkatietoinfrastruktuurista (725/2009). Lähtökohtaisesti INSPIRE-direktiivi edellyttää, että sen määrittämällä toimialalla olemassa olevat digitaaliset paikkatietoaineistot: kuvataan (julkaistaan metatiedot), toteutetaan rajapintapalvelut (katselu- ja latauspalvelut), harmonisoidaan yhteensopivaksi (tietoaineisto toimitetaan INSPIRE tietomallien mukaisesti) ja julkaistujen palvelujen käyttöä seurataan ja raportoidaan. 

Jos kansallinen INSPIRE-tietoaineisto sisältää INSPIRE-tietomallin kuvaamaa tietoa, niin tieto pitää olla saatavilla INSPIRE-tietotuotteessa. Jos INSPIRE-tietomallin vaatima tieto voidaan laskea tai muodostaa olemassa olevasta tiedosta, niin tieto pitää olla saatavilla INSPIRE-tietotuotteessa. INSPIRE-tietotuotteen vähimmäisvaatimus on INSPIRE-tietomalli. Jokainen INSPIRE-aineiston omistaja vastaa INSPIRE-tietotuotteen muodostamisesta ja siten myös laatii vastaavuustaulukon oman tietoaineistonsa ja INSPIRE-tietotuotteen välille. 

Kunnilla on INSPIRE-direktiivin piiriin kuuluvia paikkatietoaineistoja useammasta teemasta. Niiden osalta kunnilla on velvollisuus varmistaa, että INSPIRE-velvoitteet tulevat täytettyä. Nykyisin osassa teemoista valtionhallinnon organisaatiot hoitavat tämän kuntien puolesta.  

Kunnan velvoitteet koskevat esimerkiksi asema- ja yleiskaavatietoja. Nykyisin kunnan on hoidettava itse velvoitteet kaavoituksen osalta erillisen ohjeen Ohjeistus saatavilla Maanmittauslaitoksen sivuilta: https://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/paikkatietojen-yhteentoimivuus/inspire/inspire-velvoitetulle/kaavatiedot mukaisesti.  

Tarkkaa tietoa kuntien INSPIRE-toimeenpanon tilanteesta ei ole. Kuntien Paikkatietohakemistoon tallentamien metatietokuvausten perusteella Maanmittauslaitoksen INSPIRE-tuki arvioi, että noin 80 kuntaa on kuvannut aineistonsa Paikkatietohakemistoon. Tällä hetkellä aineistot on kuvattu as is –muodossa, eli kansallisten vaatimusten mukaan. Ne eivät vielä täytä INSPIRE-tietotuotemäärittelyn vaatimuksia. INSPIREn velvoittamia palveluita on kuvattuna Paikkatietohakemistossa vaihtelevasti. Maakuntien liittojen osalta tilanne on hyvä. Maakuntakaavat sekä niitä tarjoavat katselu- ja latauspalvelut ovat pääosin kuvattuna. Lounaistieto on hoitanut keskitetysti suurimman osan maakuntakaavojen kuvauksista. Maanmittauslaitoksen INSPIRE-tuen arvio 17.6.2022. Viitattu 15.7.2022. 

2.2.2  EU Data Act, datasäädös

Euroopan komissio julkaisi ehdotuksen parlamentin ja neuvoston asetukseksi tietojen oikeudenmukaista saatavuutta ja käyttöä koskeviksi harmonisoiduiksi säännöiksi, eli niin kutsutuksi EU:n datasäädökseksi 23.2.2022 (Regulation of the European Parliament and of the Council on Harmonised Rules on Fair Access to and Use of Data (Data Act)). Ehdotus on osa EU komission vuoden 2020 datastrategiaa ja sen tavoitteena on datalähtöisen eurooppalaisen sisämarkkinan edistäminen. Kyseessä olisi horisontaalinen säädös, joka asettaisi perussäännöt kaikille dataa hyödyntäville sektoreille. Komission antamassa ehdotuksessa datasäädöksestä esitetään uusia sääntöjä siitä, kuka voi käyttää ja saada käyttöönsä EU:ssa talouden eri aloilla tuotettua dataa. Datasäädöksellä on tarkoitus helpottaa erityisesti käyttäjän ja pienempien yritysten pääsyä dataan, turvata oikeudenmukaisuus dataan perustuvissa arvoketjuissa, edistää kilpailua datamarkkinoilla ja mahdollistaa datavetoisia innovaatioita. Lisäksi sillä pyritään edistämään yhteentoimivuutta ja standardisointia datan jakamisen edistämiseksi. 

Hallitus antoi asiaa koskevan U-kirjelmän eduskunnalle 7.4.2022 (U 29/2022). Kirjelmä käsitellään suuressa valiokunnassa, jolle asianomaiset erikoisvaliokunnat antavat lausuntonsa. EU-tasolla asetusehdotusta käydään lisäksi läpi neuvoston työryhmässä. 

2.2.3  EU Data Governance Act, datahallintosäädös

EU laki, jolla edistetään datan saatavuutta ja luodaan luotettava ympäristö, joka helpottaa datan käyttöä tutkimuksessa sekä innovatiivisten uusien palvelujen ja tuotteiden luomisessa. Datahallintosäädöksellä luodaan vankat mekanismit, joilla helpotetaan tiettyjen julkisen sektorin suojatun datan luokkien uudelleenkäyttöä, lisätään luottamusta datan välityspalveluihin ja edistetään data-altruismia kaikkialla EU:ssa.  

Datahallintosäädöksellä luodaan mekanismi, jonka avulla voidaan turvallisesti käyttää uudelleen tiettyjä julkisen sektorin tietojen luokkia, joiden käyttö riippuu muiden osapuolten oikeuksista. Näitä ovat esimerkiksi liikesalaisuudet, henkilötiedot ja teollis- ja tekijänoikeuksilla suojattu data. Tällaisen uudelleenkäytön sallivilla julkisen sektorin elimillä on oltava asianmukaiset tekniset valmiudet varmistaa, että yksityisyys ja luottamuksellisuus säilyvät kaikilta osin. 

Tältä osin datahallintosäädös täydentää vuonna 2019 annettua avointa dataa koskevaa direktiiviä, joka ei kata tämäntyyppisiä tietoja. Julkisen sektorin datan uudelleenkäyttöä koskevat yksinoikeusjärjestelyt ovat mahdollisia, jos ne ovat perusteltuja ja tarpeen yleishyödyllisen palvelun tarjoamiseksi. Komissio perustaa EU:n laajuisen keskitetyn yhteyspisteen, joka tarjoaa julkisen sektorin datan sähköisen rekisterin, josta voidaan tehdä hakuja. Rekisteri on saatavilla kansallisten keskitettyjen tietopisteiden kautta.  

Säädös on hyväksytty EU-neuvostossa ja Euroopan parlamentissa 16.5.2022. Uusia sääntöjä sovelletaan 15 kuukauden kuluttua asetuksen voimaantulosta. 

2.2.4  EU avoimen datan direktiivi

EU avoimen datan direktiivi on Euroopan parlamentin ja neuvoston uudelleenlaadittu direktiivi, annettu 20. kesäkuuta 2019, avoimesta datasta ja julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä (EU) 2019/1024. Direktiivi on toimeenpantu kansalliseen lainsäädäännössä muutoksilla julkisuuslakiin (621/1999) ja tiedonhallintalakiin (906/2019) sekä säätämällä laki eräitä yleishyödyllisiä palveluita tuottavien yritysten tiedon uudelleenkäytöstä (712/2021) ja laki julkisin varoin tuotettujen tutkimusaineistojen uudelleenkäytöstä (713/2021). Tiedonhallintalakiin lisättiin muun muassa 24 b § arvokkaiden tietoaineistoistojen saatavuudesta. Arvokkaiden tietoaineistojen luettelosta sekä näiden tietoaineistojen saatavuudesta säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella sen mukaan kuin niistä Euroopan unionin lainsäädännössä säädetään tai jollei toisin säädetä muualla lainsäädännössä.  

Komissio hyväksyy avoimen datan direktiivin 14 artiklan 1 kohdan mukaan täytäntöönpanosäädöksiä arvokkaista tietoaineistoista. Komissiolle on lisäksi 13 artiklan 2 kohdassa siirretty valta antaa delegoituja säädöksiä, joilla voidaan lisätä direktiivin liitteeseen I uusia arvokkaiden tietoaineistojen teemaluokkia. Tämän lain valmistelun aikana komissio on 24.5.2022 julkaissut ehdotuksensa täytäntöönpanoasetuksesta tärkeistä dataseteistä, jotka on oltava saatavilla avoimesti. Ehdotuksessa vaadittaisiin tiettyjen arvokkaiden tietoaineistojen olevan saatavilla valtakunnallisesti maksutta teknisessä rajapintapalvelussa ja tarvittaessa useana kerralla ladattavana tiedostona. Tieto olisi oltava standardoidussa, koneluettavassa muodossa. Tiedot olisi oltava ajan tasalla, uusiokäytettävissä ja niiden lisenssiehtona olisi oltava vähintään CC BY 4.0, joka sallii tietojen kaupallisen käytön.  

Rakennuksia koskevista tiedoista olisi oltava saatavilla rakennuksen yksilöivä tunnus, rakennuksen geometriatieto (kivijalka), kerrosten lukumäärä sekä käyttötarkoitus. Lisäksi olisi oltava saatavilla alueidenkäytön suunnittelutiedot. Toteutuessaan täytäntöönpanosäädös vaatisi kunnat ja maakuntien liitot tarjoamaan tuottamansa tiedot rajapinnalle ja massalatauksena maksutta. Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä mahdollistaisi alueidenkäyttöä ja rakennuksia koskevan velvoitteen toteutuksen. Vaihtoehtona on kunkin kunnan ja maakunnan liiton toteuttama erillisratkaisu.  

2.3  Nykytilan arvio

Suomessa ei ole tällä hetkellä valtakunnallisesti, ajantasaisesti ja yhteentoimivasti saatavissa tietoa alueidenkäytöstä ja rakennuksista niiden koko elinkaaren ajalta. Tiedot ovat hajallaan eri viranomaisten järjestelmissä ja tietovarannoissa, tietojen laatu ja sähköinen käytettävyys ovat heikkoa, tiedot eivät pysy ajan tasalla eri toimijoiden välillä ja tiedot sekä järjestelmät eivät ole yhteentoimivia. Rakennettuun ympäristöön kohdistuvat muutostoimet, etenkin maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten päätösten tiedot, eivät kattavasti päivity eri tietovarantoihin niitä tarvitseville tahoille. 

Kunnat ja maakuntien liitot käsittelevät alueidenkäyttö- ja rakennustietoa sähköisesti ja paperisesti sekä arkistoivat niihin liittyvät päätökset. Päätösasiakirjat ovat saatavilla kustakin kunnasta ja maakunnasta erikseen.  

Maankäyttö- ja rakennusasetus (94 ja 95 §:t) velvoittaa maakuntien liittoja ja kuntia useiden eri tietojen toimittamiseen useille eri viranomaisille. MRA 96 § sisältää tiedonsaantioikeuden asianomaiselle ministeriölle ja ELY-keskuksille. Sektorilaeissa on useita päällekkäisiä tiedonsaanti- ja luovutusvelvoitteita. Nämä tiedonluovutusvelvoitteet ja tietopyynnöt johtavat saman tiedon toimittamiseen moneen kertaan eri viranomaisille. Tiedot ovat käytettävissä paperisin tai sähköisin ottein, ja tietojen jatkohyödynnettävyys sähköisessä päätöksenteossa edellyttää tietojen digitoimista tai muuntamista. 

Nykyisin toimijoiden roolit ovat osin epäselvät ja päällekkäistä työtä tehdään paljon. Tiedon tuotantoon, muunnoksiin ja ylläpitoon tarvittavat resurssit ovat merkittäviä, resurssihukka on suuri ja virhetulkinnat yleisiä. Tietojen saatavuudessa, laadussa ja ajantasaisuudessa on haasteita ja eri tietojen keskinäinen analysointi on vaikeaa ja tietojen käyttöaste on alhainen. Alueidenkäyttöön liittyvät prosessit ja päätöksenteko ovat hitaita. Nykyjärjestelmät eivät tue rakennettua ympäristöä koskevien innovaatioiden ja yritystoiminnan kehittymistä. Tietojärjestelmien hankintaan sekä tiedon tuotantoon ja ylläpitoon liittyy riskejä. Eri järjestelmien yhteentoimivuudessa on merkittäviä haasteita. Omien kohteiden tietojen tarkastelu ja virheiden korjaaminen sekä tietojen saaminen jatkokäyttöön eri viranomaisrekistereistä on vaivalloista. Digitaalisen turvallisuuden osaaminen on kunnissa yksilöiden varassa ja monesta kunnasta puuttuu digiturvamalli. Kunnilla on erilaisia käytäntöjä avata ja luokitella rakennetun ympäristön tietoja. Ulkopoliittisen tilanteen muututtua korostuu tarve tietoturvalliseen rakennus- ja kaavatietojen käsittelyyn ja julkaisuun.  

Kiinteistö- ja rakentamisalan tuottavuuskehitys on viime vuosina ollut vähäistä ja digitalisaatiolla katsotaan olevan tässä merkittävä rooli. 

Tavoitteet

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmää koskevan lain tavoitteena on edistää rakennetun ympäristön tiedonhallintaa, tietojen ajantasaisuutta ja laatua, koneluettavuutta sekä saavutettavuutta tarjoamalla pääsy viranomaistietovarannoissa olevaan rakennetun ympäristön tietoon. Rakennetun ympäristön tietovarannosta yhdenmukainen tieto on esteettömästi käyttäjien saatavissa koko yhteiskunnassa, päällekkäisen tiedon kerääminen vähenee merkittävästi ja tieto pysyy ajan tasalla. Laadukkaan tiedon avulla voidaan tehdä parempia päätöksiä ja edistää liiketoimintaa ja palveluja. Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä edistäisi merkittävästi uuden teknologian, digitalisaation ja uusien liiketoimintakonseptien käyttöönottoa luomalla edellytykset tietovarantojen paremman hyödyntämisen uusille liiketoimintaideoille. Samalla tavoitteena on lisätä tiedon hallinnan kokonaisturvallisuutta ottamalla käyttöön kansallisia tiedon hallintamalleja alueidenkäyttöön ja rakennustietoon liittyen. Tiedon käyttösäännöillä ja luokitteluilla voidaan nykyistä paremmin ennaltaehkäistä kansallisen turvallisuuden kannalta herkän tiedon päätymistä alueidenkäytön suunnitteluprosessiin ja rakennuslupaprosessiin. 

Esityksellä muutettaisiin nykytilaa, jossa rakennetun ympäristön tiedot ovat hankalasti käytettävissä eri järjestelmissä ja valtakunnallisesti yhteentoimimattomassa ja eriävässä muodossa. Kun rakennetun ympäristön tietoja voitaisiin tarjota, yhdistellä ja käyttää monipuolisemmin ja tehokkaammin, voitaisiin saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä. 

Hallituksen esityksen lain tavoitteena on luoda toimintaedellytykset rakennetun ympäristön tietojärjestelmälle, joka koostuu alueidenkäytön tietovarannosta ja rakennustietovarannosta. Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä kokoaa yhteen rakennus- ja alueidenkäytön suunnitelmatiedot. Rakennetun ympäristön tietojärjestelmää koskevan ehdotettavan lain tavoitteena on parantaa rakennetun ympäristön tietojen saatavuutta, alueidenkäytön ja rakentamisen suunnittelun ymmärrettävyyttä, edistää jokaisen mahdollisuutta saada tietoa omasta elinympäristöstä ja osallistua oman elinympäristönsä kehittämiseen. Rakennetun ympäristön tietojärjestelmää ylläpidettäisiin palveluiden kehittämisen sekä niiden käyttämisen edistämiseksi, tutkimus- ja innovaatiotoiminnan mahdollistamiseksi, henkilön omien tietojen hallintaan perustuvien palveluiden kehittämisen edistämiseksi, rakennetun ympäristön viranomaispalvelujen tuottamiseksi ja yhteiskunnan eri tietotarpeiden täyttämiseksi. 

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmää ylläpidettäisiin alueidenkäytön- ja yhdyskuntasuunnittelun ja rakentamisen laadun seuraamiseksi ja kehittämiseksi, ilmastonmuutoksen hillintään ja siihen sopeutumisen seurantaan alueidenkäytön suunnittelussa ja rakentamisessa sekä rakentamisen materiaalitehokkuuden seurantaan. 

Maankäyttö-ja rakennuslain muutoksen tavoitteena on saattaa kaavat ja tonttijaot tietomallimuotoisiksi. Kaavojen ja tonttijakojen laatiminen valtakunnallisesti yhteentoimivassa tietomallimuodossa on edellytys kaavojen ja tonttijakojen julkaisemiselle rakennetun ympäristön tietojärjestelmässä. 

Ehdotukset ja niiden vaikutukset

4.1  Keskeiset ehdotukset

Keskeisimmät muutokset kuntien ja maakuntien liittojen tehtäviin, vastuisiin ja toimintaan aiheutuvat valmisteilla olevasta rakentamislaista sekä maankäyttö- ja rakennuslain muutoksista, jotka osaltaan toimivat myös tämän hallituksen esityksen pohjana.  

Ehdotuksena on luoda rakennetun ympäristön tietojärjestelmä, joka koostuu alueidenkäytön tietovarannosta ja rakennustietovarannosta. Alueidenkäytön tietovarannossa hallitaan, julkaistaan ja luovutetaan alueidenkäytön tiedot. Alueidenkäytön tiedot ovat maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa alueidenkäytön suunnittelussa syntyviä tietoja. Rakennustietovarannossa hallitaan, julkaistaan ja luovutetaan lupamenettelyissä syntyvät päätöstiedot suunnitelmineen ja muine lupa-asiakirjoineen.  

Tietojen saatavuus valtakunnallisesti yhdestä järjestelmästä mahdollistaa toimijoille keskitetyn tavan saada tietoa. Tietoja käytetään lisäksi yhdyskuntarakenteen ja rakennuskannan seurantaan, tilastointiin ja tutkimukseen. 

Tietojen luovuttaminen

Julkisuuslain 14 §:n mukaan viranomaisen asiakirjan antamisesta päättää se viranomainen, jonka hallussa asiakirja on, jollei julkisuuslain 15 §:n 3 momentissa tai muualla laissa toisin säädetä. Julkisuuslain 15 §:n 3 momentin mukaa, jos viranomaiselta pyydetään asiakirjaa, johon julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain mukaisesti on ollut velvollisuus tehdä asiakirjaa käsiteltäessä noudettavia tietoturvallisuusvaatimuksia koskeva turvallisuusluokkamerkintä ja jonka muu viranomainen on laatinut, viranomaisen on siirrettävä asia asiakirjan laatineen viranomaisen ratkaistavaksi. Kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista annetussa laissa (588/2004) tarkoitettua turvallisuusluokiteltua asiakirjaa koskeva asia on siirrettävä sille viranomaiselle, jolle sopimuspuoli on asiakirjan toimittanut. Asiakirjapyynnön käsittelyssä on kyse myös hallintoasian käsittelystä, noudatetaan hallintolakia (434/2003) sen 5 §:n nojalla silloin, kun julkisuuslaissa ei ole hallintolaista poikkeavia säännöksiä. Julkisuuslaki on erityislaki suhteessa hallintolakiin.  

Julkisuuslain 14 §:ssä tarkoitettu asia on käsiteltävä viivytyksettä, ja tieto julkisesta asiakirjasta on annettava mahdollisimman pian, kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluessa siitä, kun viranomainen on saanut asiakirjan saamista koskevan pyynnön. Jos pyydettyjä asiakirjoja on paljon tai niihin sisältyy salassa pidettäviä osia tai jos muu niihin rinnastettava syy aiheuttaa sen, että asian käsittely ja ratkaisu vaativat erityistoimenpiteitä tai muutoin tavanomaista suuremman työmäärän, asia on ratkaistava ja tieto julkisesta asiakirjasta annettava viimeistään kuukauden kuluessa siitä, kun viranomainen on saanut asiakirjan saamista koskevan pyynnön. 

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmään kuuluvien tietojen osalta sama aineisto voi olla useamman viranomaisen hallussa. Kun tieto on kunnassa, kunta päättää tiedon luovutuksesta omasta tietovarannosta. Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä on useiden eri toimijoiden käyttöön suunniteltu järjestelmä, jonka tietovarannoista tiedot ovat luovutettavissa ja hyödynnettävissä eri tarkoituksiin. Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän tiedot kerätään vain kerran ja päivitetään tiedon muuttuessa, jonka jälkeen ne ovat tietopalvelujen ja muiden tietoja hyödyntävien palvelujen käytettävissä. Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä olisi ensisijainen paikka, josta yhteiskunnan eri toimijat hyödyntäisivät tietojärjestelmään kuuluvia tietoja.  

4.2  Pääasialliset vaikutukset

4.2.1  Taloudelliset vaikutukset

Rakennusten systemaattinen käyttö ja huolto tehostuvat ajantasaisen rakentamistiedon avulla, kun tiedetään nykyistä tarkemmin, miten rakennus on toteutettu. Myös rakennuksen elinkaaren aikana tehtävien korjausten suunnittelu helpottuu. Rakennuksen suunnitelmamallin ja erillissuunnitelmien sekä toteumamallin olemassaolo ja helppo saatavuus tarjoaisivat merkittävästi nykyistä paremman tietoperustan korjausten ja muutosten suunnitteluun elinkaaren aikana. Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä mahdollistaa tiedon muodostumisen, säilymisen ja käytön niin, että kohteen perustietoja ei aina isomman korjaushankkeen yhteydessä tarvitsisi tuottaa uudelleen – kuten nykyisin tapahtuu. Tämä toisi säästöä rakennuksen omistajalle korjaushankkeiden suunnittelussa. Lisäksi nykyistä parempi tietoperusta tukisi rakennuksen ja sen osien säännöllistä huoltoa ja ylläpitoa. Rakennuksen säännöllisellä huollolla on rakennuksen arvoa säilyttävä vaikutus, mikä on taloudellinen hyöty rakennuksen omistajalle. Rakennuksen pysyminen kunnossa vähentää yllättävien korjaustöiden tarpeellisuutta rakennuksen elinkaaren aikana. Kun huolto- ja korjaustyöt suunnitellaan ja toteutetaan oikea-aikaisesti, voidaan välttyä myöhemmin tehtäviltä, usein huomattavasti kalliimmilta korjauksilta.  

Rakennuksen omistaja saa kohteensa ydintiedot muun muassa rakennusoikeuden, tiedon lähiympäristön kaavoituksesta tai kaavoitustietoa mökkipaikkakunnalta. Tietojen saatavuus ja hyödynnettävyys omasta ympäristöstä paranevat nykyisestä. Kansalaisten mahdollisuudet vaikuttaa ja osallistua paranevat. Myöhemmässä kehitysvaiheessa rakennetun ympäristön tietojärjestelmän avulla rekisteröitynyt käyttäjä voi saada sähköisen ilmoituksen, kun omaan ympäristöön suunnitellaan muutoksia.  

Yritykset voivat rakentaa entistä parempia, ajantasaiseen tietoon perustuvia ja kilpailukykyisiä tietopalveluita. Toiminnan kannalta tärkeitä perustietoja ei tarvitse hakea eri paikoista, muokata tai tarkistaa ajantasaisuutta ja oikeellisuutta. Omien tai asiakkaan kohteiden hallinta helpottuu ja ylläpitomahdollisuudet kasvavat. 

Yritykset käyttävät alueidenkäytön suunnitteluun liittyviä tietoja osana nykyisiä liiketoimintaprosesseja ja näkevät valtakunnallisesti yhteentoimivien digitaalisten alueidenkäytön tietojen käytössä suuria mahdollisuuksia. Rakennusteollisuus korostaa toiminnan tuottavuuden paranemista ja metsäsektori esimerkiksi kattavia valtakunnallisia digitaalisia kaavatietoja päätöksentekoprosessien automatisoinnin mahdollistajana ja siten tärkeänä osana tuottavuuden paranemista. Muutoksen seurauksena alueidenkäyttöön liittyvät tiedot ovat yhteentoimivia ja vertailukelpoisia valtakunnallisesti. Tiedon hyödyntäminen helpottuu alueidenkäytön tietoja hyödyntävien yritysten toiminnassa.  

Rakennetun ympäristön tietopalveluja tarjoaville yrityksille mahdollistuu uudenlaiset ajantasaiseen tietoon perustuvat liiketoimintamahdollisuudet. Ajantasaisesta ja nykyistä kattavammasta sekä helpommin käytettävästä tiedosta hyötyvät erityisesti luottolaitokset, vakuutusyhtiöt, kiinteistösijoittajat ja rakennusliikkeet, paikkatietoyritykset sekä asunto- ja toimitilavuokrausyhtiöt. Tiedon avulla yritykset voivat tehostaa nykyisiä tiedontuotanto- ja päätöksentekoprosessejaan. Rakentamistiedon saatavuus mahdollistaa rakennuskannan kehittymisen seurannan ja vertailun sekä sijoitusmahdollisuuksien analysoinnin. Järjestelmästä saatava rakentamislupatieto toimisi tulevien rakennushankkeiden, olivat ne sitten käyttötarkoitusten muutoksia, laajennuksia tai korjauksia, pohjatietoina, mikä toisi kustannussäästöjä näiden hankkeiden suunnitteluvaiheessa sekä myös rakennusten ylläpito- ja huoltotehtävissä. 

Alueidenkäytön suunnittelun digitalisaation muutos vaikuttaa alueidenkäytön ohjelmistojen tietojärjestelmätoimittajiin. Tietojärjestelmätoimittajien taloudelliset vaikutukset kohdistuvat oman henkilöstön osaamisen kehittämiseen ja tietojärjestelmäratkaisujen teknisen kehityksen seuraamiseen. Kustannukset eivät välttämättä ole tietojärjestelmätoimittajille lisäkustannus, vaan osa normaalia yrityksen ja sen henkilöstön kehittämistä. Ohjelmistoalan työntekijöiltä edellytetään ajantasaista teknistä osaamista ja osaaminen voi vanheta nopeasti teknologioiden kehitysvauhdin vuoksi. Ohjelmistoalalla on esiintynyt työvoimapulaa ja epävarmuutena alan yritysten kasvumahdollisuuksiin on tunnistettava osaavan työvoiman saatavuus. Digitalisaatio on merkittävä megatrendi, sillä ohjelmistoalan osaajat kehittävät ja toteuttavat muiden toimialojen ja julkishallinnon palveluita. Digitalisaatio mahdollistaa uuden liiketoiminnan syntymisen, luo kilpailua yritysten välille ja kasvumahdollisuuksia. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 2020:6, s. 24-26., 46-47 

Järjestelmän ollessa täydessä käytössä rakennetun ympäristön tietojärjestelmän avulla yritykset voisivat etsiä liiketoimintansa kannalta sopivaa tonttia, tilaa tai täydennysrakentamiskohdetta usean kunnan alueelta samanaikaisesti. Yritys, joka suunnittelee sijoittumispäätöstä uudelle paikkakunnalle, joutuu puntaroimaan investoinnilleen erilaisia sijoittumisvaihtoehtoja. Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän tietojen perusteella vapaata yritykselle sopivaa tonttia voisi hakea eri rajoittavin parametrein, joita voisivat olla esimerkiksi pohjaveden läheisyys, yhteydet soranottamoihin, yhdyskuntarakenteen kehittyminen tulevina vuosikymmeninä tai vaikkapa maisema-arvot eri ilmansuuntiin. 

Tietomallipohjaisella suunnittelulla on kilpailua vahvistavia vaikutuksia suunnittelun konsultaatiota ja järjestelmiä tuottaviin yrityksiin. Tietomallivaatimusten ja tiedonrakenteiden yhteentoimivuuden vaatimuksen seurauksina tietojärjestelmätoimittajat ja alueidenkäytön suunnittelutoimistot joutuvat muuttamaan tietojärjestelmiään ja joutuvat alttiiksi uusien tietojärjestelmäpalvelujen aiheuttamalle kilpailulle. Muutokset mahdollistavat tiedon siirron helpommin eri järjestelmien välillä, vähentävät toimijoiden järjestelmä- ja toimittajariippuvuutta ja edistävät siten kilpailua. Yhtenäiset tietomääritykset ja tietomallit voivat parantaa niin yritysten kuin kuntien ja maakuntien liittojenkin asemaa suhteessa palveluntarjoajiin ja tietojärjestelmätoimittajiin. Järjestelmien vaihtaminen on kustannustehokkaampaa yhtenäisten tietomallien ansiosta. Muutoksen seurauksena suunnitteluohjelmistomarkkinoiden kilpailu potentiaalisesti lisääntyy ja pienten yritysten pääsy markkinoille helpottuu. Muutos vahvistaa uuteen teknologiaan perustuvaa yritystoimintaa ja mahdollistaa uusien palveluiden tulon markkinoille. 

Tutkijat tarvitsevat rakennettua ympäristöä koskevaa tietoa analysoidakseen esimerkiksi yhdyskuntarakenteen ja rakennuskannan muutoksia. Tutkijoiden työ on haastavaa, sillä tieto on hajallaan, sitä on työlästä yhdistää ja vertailla, ja tieto on usein myös puutteellista. Tutkimuksessa tiedon määrittely, keruu, yhdenmukaistaminen ja analysoiminen vievät suuren osan varsinaisesta tutkimusprosessista. Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä mahdollistaisi tutkimuskäyttöön tarvittavan nykyistä paremman ja kattavamman rakennetun ympäristön tiedon saatavuuden, jolloin tutkijat pystyisivät tarjoamaan laadukkaampaa tietoa päätöksenteon tueksi. 

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä ja sen mahdollistama ajantasainen ja julkinen tieto parantaa rakennettuun ympäristöön liittyvän innovaatiotoiminnan edellytyksiä. Talousteoriassa tiedon avoimuus vähentää informaation epäsymmetriaa ja näin parantaa eri toimijoiden mahdollisuuksia hyödyntää tietoa, mikä voi edesauttaa uusien innovaatioiden syntymistä. Rakennetun ympäristön tietojärjestelmällä tai siihen liittyvällä sääntelyllä ei kuitenkaan suoraan vaikuteta innovaatioiden syntyyn vaan ne luovat innovaatiomyönteistä ympäristöä tiedon avoimuuden ja saatavuuden avulla. Lailla on siis ennemmin innovaatiotoimintaa mahdollistava rooli. 

Kuten innovaatiomyönteinen sääntely yleensä, myös rakennetun ympäristön tietojärjestelmän ja siihen liittyvän tämän lain hyödyt jakautuvat laajalle yhteiskunnassa. On mahdotonta etukäteen tietää tarkkaan, millaiset toimijat ja millä tavalla toimijat hyötyvät tietojärjestelmästä ja sen mahdollisuuksista. Tiedon avoimuuden ja saatavuuden voidaan nähdä lisäävän erityisesti pienten ja sellaisten toimijoiden, joilla ei ole merkittäviä resursseja tiedon hankintaan, mahdollisuuksia saada tietoa ja hyödyntää sitä toiminnassaan. Rakennetun ympäristön tietojärjestelmällä arvioidaan näin ollen olevan kilpailua lisäävä vaikutus rakennetun ympäristön toimialalla. Innovaatiot kuitenkin syntyvät tyypillisesti eri toimijoiden toiminnan tuloksien kumuloituessa pitkän ajan kuluessa, kun kukin toimija kehittää toimintaansa ja luo uutta aiemmin syntyneiden ratkaisujen pohjalta. Valtioneuvoston kanslia 2020, Innovaatiomyönteinen sääntely: Nykytila ja hyvät käytännöt, Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2020:27. 

Koska rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä massahakuna saatava tieto on turvallisuusnäkökohtien mukaan rajattua, rakennetun ympäristön tiedolla ei arvioida voitavan kehittää yhteiskunnan kannalta haitallisia innovaatioita. 

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmään suunnitellun lainsäädännön alustavia innovaatiovaikutuksia tarkasteltiin kesällä 2021 osana lainsäädännön valmistelijoille suunnattavan innovaatiovaikutusten ohjemateriaalin valmistelua. Lakia rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä arvioitiin tapaustutkimusten ja haastatteluiden keinoin. Arviointi toteutettiin säädösvalmistelun alkuvaiheissa, kun säädöksen sisältö oli vielä suurelta osin kirjoittamatta. Arviointi kuvaa tilannetta, jossa järjestelmä on täysimääräisesti käytössä. Ohjeen valmistelussa testattiin innovaatiovaikutusten pika-analyysimenetelmää ja laki rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä oli eräs pika-analyysin testikohteista. 

Arviointi osoitti, että lain ja sen kohteena olevan tietojärjestelmän innovaatio- ja liiketoimintavaikutuksia ei voida erottaa toisistaan. Tämä tarkoittaa sitä, että mitä enemmän tietoa tietojärjestelmässä on ja mitä helpompi eri toimijoiden on tietojärjestelmää käyttää, sitä suurempia ovat vaikutukset ja sitä todennäköisemmin tietojärjestelmällä voidaan myötävaikuttaa innovaatioiden syntymiseen. Innovaatiovaikutusten syntyyn vaikuttaa paljon se, kuinka laajasti yhteiskunnan eri toimijat järjestelmää ja sen sisältämiä tietoja voivat ja tulevat hyödyntämään. Työ ja elinkeinoministeriö 2022, Sääntelyn innovaatiovaikutusten arviointi, Opas lainvalmistelijoille, TEM oppaat ja muut julkaisut 2022:2. 

Merkittävimmät lähitulevaisuudessa syntyvät innovaatiovaikutukset liittyvät arvioinnin mukaan tehokkuushyötyihin, joita voidaan saavuttaa tiedon nopeamman ja helpomman saatavuuden ja eri käyttäjäryhmien prosessien tehostumisen avulla. Luotettava, ajantasainen, läpinäkyvä data parantaa palvelun laatua, esimerkiksi rakentamisvalvonnassa tai kiinteistönvälitystoiminnassa. Arviointi osoitti, että suurempi pidemmän aikavälin vaikuttavuus innovaatioihin ja liiketoimintaan saavutetaan ratkaisuin, joita ei laissa tulla säätelemään. Tämä laajempi yhteiskunnallinen vaikuttavuus edellyttää, että tietojärjestelmän dataekosysteemi on laajennettavissa myöhemmin rajapintojen avulla, jolloin olisi saatavilla viranomaisprosesseissa syntyvän julkisen tiedon lisäksi esimerkiksi rakennusmateriaaleihin liittyvää tietoa ja mahdollisuutta integroida tietojärjestelmään myös laajemmin muiden viranomaisten tietovarantoja. 

Innovaatiovaikutusten arvioinnin Työ ja elinkeinoministeriö 2022, Sääntelyn innovaatiovaikutusten arviointi, Opas lainvalmistelijoille, TEM oppaat ja muut julkaisut 2022:2 sekä oppaan työmateriaali: Sääntelyn innovaatiovaikutukset - väliraportti 15.10.2021 https://hankeikkuna.vnv.fi/app#/hanke/47992/asiakirjat mukaan tietojärjestelmällä ja sen käytöllä olisi seuraavanlaisia välillisiä merkittäviä innovaatioiden syntyä edistäviä vaikutuksia: 

Sähköisessä muodossa tarjolla oleva, luotettava ja yhdenmukainen tieto mahdollistaa tietoperusteiset kokeilut. Ehdotus voi lisätä tiedon hyödynnettävyyttä ja avata mahdollisuuksia kokeilla tietovarantoa hyödyntävien ja tietoperusteisten palveluiden kehittämistä.  

Tietojärjestelmä mahdollistaa alueidenkäytön suunnittelun ja rakentamisluvituksen prosessien tehostamisen (esimerkiksi kaavavalmistelussa oikeellisuuksien ja virheiden automaattinen tarkistaminen). Lisäksi se mahdollistaa rakennettua ympäristöä koskevan tiedon hakemisen prosessien ja siten siihen linkittyvien palveluprosessien tehostumisen eri sektoreilla.  

Lisäksi tietojärjestelmällä ja sen käytöllä on arvioitu olevan seuraavia välillisiä vähäisiä innovaatioiden syntyä edistäviä vaikutuksia: 

Ehdotus voi myötävaikuttaa markkinarakenteiden uudistumiseen. Ensisijaisena tavoitteena on ratkaista rakennettua ympäristöä koskevan tiedon epäyhdenmukaisuuden, puutteellisuuden ja huonon käytettävyyden haasteet, jotta datan avulla paremmin voitaisiin vaikuttaa siihen, kuinka toimiva, terveellinen ja ilmastoviisas elinympäristö on. Datan saatavuuden parantuminen voi osaltaan edistää datamarkkinoiden kehittymistä ja siten markkinarakenteiden uudistumista kiinteistö- ja rakentamissektorilla.  

Koska lailla ei suoraan säädetä yksityiskohtaisesti teknisistä tiedonsiirtotavoista, vaan mahdollistetaan tarkoituksenmukaisten teknologioiden hyödyntäminen, se vaikuttaa datan yhdenmukaisuuteen ja ohjelmistoriippumattomaan hyödynnettävyyteen.  

Datan saatavuus luo mahdollisuuksia uusille, dataa hyödyntäville ja analysoiville toimijoille ja datamarkkinoiden kehittymiselle. 

Esitys ei suoraan ohjaa palveluiden tai rakennusten ominaispiirteitä, mutta siinä määritellään tarkasti tietovarannon ja syötettävien tietojen ominaisuuksia, joka on tärkeä datan hyödynnettävyyden ja yhdenmukaisuuden varmistamiseksi myös datapohjaisten innovaatioiden näkökulmasta. 

Esitys voi välillisesti kannustaa datan analysoimiseen ja hyödyntämiseen liittyviin tki-investointeihin ja dataosaamisen kehittämiseen. Tietovaranto voi tulevaisuudessa lisätä rakennetun ympäristön tiedon hyödynnettävyyttä ja siten kannusteita kehittää uusia dataperusteisia palveluita. 

Esitys voi osaltaan edistää dataperusteisten palveluiden ja datamarkkinoiden kehittymistä, mikä osaltaan edellyttää ja edistää uudentyyppistä yhteistyötä ja dataekosysteemien kehittymistä. 

Esitys mahdollistaa välillisesti alueidenkäytön suunnitteluun ja rakentamislupaan liittyvien prosessien laadun parantamisen (esimerkiksi automaattiset lausuntopyyntöilmoitukset). Lisäksi, se mahdollistaa rakennetun ympäristön dataan perustuvien yksityisten palveluiden laadun paranemisen. 

Tehdyn arvioinnin mukaan rakennetun ympäristön tietojärjestelmällä ja siihen liittyvällä lailla olisi merkitystä innovaatiotoimintaan kiinteistönvälitys ja –vuokraustoiminnassa. Tällä alalla innovaatiopotentiaali liittyy erityisesti toiminnan tehostamisen mahdollisuuksiin. Viranomaisprosesseihin liittyvä tieto on olennaista kiinteistönvälitys- ja vuokraustoiminnassa. Jos tämä tieto olisi saatavilla helposti rajapintojen kautta yhdestä paikasta edullisesti ja tieto olisi yhdisteltävissä, se tehostaisi merkittävästi kiinteistönvälittäjän työtä tiedon keräämisessä. Lisäksi tiedon saatavuus automaattisin herättein mahdollistaisi palvelujen laajentamisen nykyisestä reaktiiviseen palveluntuotantoon perustuvasta palvelumallista proaktiivisesti tarjottaviin entistä tehokkaammin toteutettaviin palveluihin eli mahdollistaisi täysin uudenlaisten palvelujen syntymisen. Lisäksi se vähentäisi tyypillisiä nykyisin kiinteistönvälitykseen ja –vuokraukseen liittyviä ongelmia, kuten tietämättömyyttä alueella käynnissä olevista suunnitteluprosesseista tai rajoituksista. Merkittäviä, välillisiä vaikutuksia voisi syntyä rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä saatavan tiedon päälle mahdollisesti rakennettaviin analytiikka- ja lisäarvopalveluista, jotka voisivat mahdollisesti ohjata rakennusten omistajia parempiin ratkaisuihin (vrt. energiatehokkuus). 

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän kehittämisestä aiheutuviin kustannuksiin on osoitettu valtion talousarvioissa vuosina 2020-2022 yhteensä 19,6 miljoonaa euroa (mom. 35.20.04, kolmen vuoden siirtomääräraha). Julkisen talouden suunnitelmaan sisältyy lisäksi 2,3 miljoonan eurona rahoitus vuodelle 2023. Rahoituksella katetaan Suomen ympäristökeskukselle järjestelmän kehittämisestä aiheutuvat menot vuosina 2021-2024. Määrärahalla on lisäksi rahoitettu rakennetun ympäristön yhteentoimivuustyötä, kuntien ja maakuntien liittojen muutoksen tukea, lainsäädännön selvityksiä, sekä yksityisen ja julkisen sektorin sitouttamista muutokseen. Rahoitus on kertaluonteinen.  

Järjestelmän ylläpito Suomen ympäristökeskuksessa vuodesta 2025 eteenpäin olisi vuosittain noin 1,8 miljoonaa euroa. Järjestelmän ylläpito vaatisi arviolta 12 henkilötyövuoden ylläpitotiimin perustamisen Suomen ympäristökeskukseen. Lisäksi kustannuksia aiheutuisi järjestelmän IT-infrastruktuurista sekä ostettavasta järjestelmän ylläpitotyöstä. Vuodesta 2028 eteenpäin ylläpitokustannuksen tason arvioitaisiin olevan vuosittain noin 2,2 miljoonaa euroa. Edellä mainituista lisärahoitustarpeista päätetään julkisen talouden suunnitelman yhteydessä. On arvioitu, että vastaavan tyyppisten järjestelmien teknologinen elinkaari on noin 15-20 vuotta. Tämän ajanjakson jälkeen tapahtuvaa mahdollista suurempaa päivitystarvetta järjestelmän perusteknologian osalta ei ole arvioissa otettu huomioon. Digi- ja väestötietoviraston rakennus- ja huoneistorekisteritietojen täsmäyttäminen rakennetun ympäristön tietojärjestelmän tietojen kanssa rahoitetaan Ryhti-momentilta eikä rakennetun ympäristön tietojärjestelmä aiheuta siirtymävaiheessa muita erityisiä kustannuksia. Maanmittauslaitoksen kaava- ja rakennustietojen täsmäyttäminen rakennetun ympäristön tietojärjestelmän tietojen kanssa ei siirtymävaiheessa aiheuta erityisiä kustannuksia. Kustannuksia aiheutuisi rajapintatoteutuksista Digi- ja väestötietoviraston ja Maanmittauslaitoksen järjestelmien välille arviolta yhteensä 450 000 euroa vuosien 2023 ja 2024 aikana RYTJ Tiedonhallinnan muutoksen taloudellisten vaikutusten kuvaaminen. Suomen ympäristökeskuksen lausuntopyyntö (15.10.2021, SYKE/2021/2616) ja täydennys lausuntopyyntöön. Kustannukset katetaan tietojärjestelmän kehittämisen kokonaiskustannuksista.  

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille, aluehallintovirastoille, Digi- ja väestötietovirastolle, Maanmittauslaitokselle, Puolustushallinnon rakennuslaitokselle, Väylävirastolle ja Verolle alueidenkäytön ja rakentamislupien järjestelmän tuottavuuspotentiaaliksi on arvioitu 2 miljoonaa euroa/vuosi. Työaikasäästö valtion viranomaisissa ei aiheuta vaikutuksia valtiontalouteen, sillä säästyvät henkilöresurssit kohdennetaan toisin. Järjestelmän tuottavuuspotentiaaliksi on arvioitu 68 miljoonaa euroa/vuosi Rakennetun ympäristön tiedonhallinnan tuottavuusanalyysi – Loppuraportti (Broad Scope Management Consulting Oy, 2020) ja (Ramboll Finland Oy, 2022)Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä (RYTJ): liiketoimintamalli, hyödyt ja vaikuttavuus – Muistio. Tuottavuuspotentiaali realisoituu täysimääräisesti 2030-luvulla.  

Lainsäädäntömuutosten toimeenpano edellyttää muutoksia sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Rakennetun ympäristön tietojärjestelmään julkaistavien tietojen tietomallit on laadittu laajassa yhteistyössä kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa ympäristöministeriön johdolla ja rahoittamana. 

Järjestelmän kehitys ja ylläpito rahoitettaisiin valtion budjettivaroista. Kustannukset, jotka aiheutuisivat Digi- ja väestötietoviraston tietojärjestelmiin, katettaisiin rakennetun ympäristön tietojärjestelmän kehittämisen kokonaiskustannuksista. Muiden viranomaisten tietojärjestelmien muutos- ja integraatiotarpeet rakennetun ympäristön tietojärjestelmän käyttöönottoon rahoitetaan osana kunkin viranomaisen omaa toimintaa. 

Kuntien ja maakuntien liittojen on muutettava alueidenkäyttöä ja rakentamisluvitusta koskevia tietojaan yhteentoimiviksi ja ehdotetun lainsäädännön edellyttämien tietomallien muotoisiksi. Valtiovarainministeriön rahoittamana on yhteistyössä tämän uudistuksen kanssa yhdenmukaistettu kuntien hallinnassa olevien tilojen tiedot, mikä parantaa rakennetun ympäristön tietojärjestelmän pohjatietoa. Tilatiedot ovat suoraan yhteensopivia ja yhteentoimivia rakennetun ympäristön tietojärjestelmän kanssa. Valtiovarainministeriön rahoittamissa kuntien digikannustinhankkeissa tuotetaan rakennetun ympäristön tietojärjestelmän kannalta kuntien keskeisiin prosesseihin yhteentoimivien tietomallien mukaiset ratkaisut siten, että ne ovat skaalattavissa laajasti koko kuntakenttään. Ympäristöministeriö on rahoittanut maakuntien liittojen käyttämän maakuntakaavan tietomallin.  

Hallitusohjelman mukaan kuntien tehtäviä ja velvoitteita vähentävät, lisäävät tai laajentavat toimenpiteet sekä kuntatalouteen vaikuttavat veroperustemuutokset kompensoidaan nettomääräisesti muuttamalla valtionosuuksia ja tai vastaavaa kiinteää määrärahaa 100-prosenttisesti taikka poistamalla muita tehtäviä tai velvoitteita. Kunnille lainsäädäntömuutoksista aiheutuvia kertaluonteisia kustannuksia korvataan määräaikaisesti. Valtiovarainministeriön talousarvioehdotukseen vuodelle 2023 sisältyy 2,88 miljoonaa euroa, jolla katettaisiin lainsäädäntömuutosten toimeenpanosta kunnissa ja maakuntien liitoissa aiheutuvia kustannuksia. Julkisen talouden suunnitelmassa on ehdotus myös vuosien 2024-2026 rahoituksesta.  

Yksityisellä sektorilla yhteentoimivaa ja tietomallipohjaista tiedon käyttöä on edistetty omasta toimesta. Yksityisen sektorin yhteentoimivuustyötä ja kyvykkyyttä ottaa käyttöön omissa prosesseissaan rakennetun ympäristön tietojärjestelmä on edistetty kokeilu- ja kehittämisrahoituksella. Lähtökohtaisesti yksityinen sektori kustantaa muutokset itse.  

Muutoksen tuomat taloudelliset hyödyt

Alueidenkäytön tietojen toimittamisen vaikutukset  

Vaadittujen uusien päätöstietojen toimittaminen usealle eri viranomaisille poistuisi kunnan ottaessa käyttöönsä rakennetun ympäristön tietojärjestelmän. Vaikutus kuntiin olisi merkittävä. Alueidenkäytön seurannan vaatimien tietojen erillistoimittamisista luopumisen vaikutus kunnille olisi merkittävä. Tavoitetilaan pääseminen edellyttäisi alussa työmäärän ja olevien resurssien kasvattamista, kunnes muutos olisi tehty. Työmäärää mahdollisesti kasvattavia vaikutuksia tunnistetaan yhdessä kuntien kanssa osana Ryhti-muutostukea, ja siinä laadittavia kuntakohtaisia toimenpidesuunnitelmia tietojärjestelmän käyttöönottamiseksi.  

Nykyisellään kunnilta kuluu paljon aikaa toimittaa kaava- ja rakennustietoja eri muodossa eri viranomaisille. Tietojen toimittamiseen eri viranomaisille on arvioitu kuluvan vuosittain aikaa keskimäärin yli 180 000 asukkaan kunnilta 400-1 900 h, yli 20 000 asukkaan kunnilta noin 230 h ja 10 000-20 000 asukkaan kunnilta noin 100 h. Kun tieto toimitettaisiin vain kerran rakennetun ympäristön tietojärjestelmään, säästyisi kunnissa henkilötyötä. Tämä mahdollistuisi pääasiassa automaattisen tiedonsiirron myötä siten, että kussakin prosessissa syntyvä aineisto olisi eri viranomaistahojen saatavilla rajapintojen kautta ajantasaisena ja oikeanlaisena. Neljän esimerkkikunnan haastatteluihin perustuen on arvioitu työajan säästöksi kunnille valtakunnallisesti 0,6-1 miljoonaa euroa vuodessa. Tulevaisuuden maankäyttöpäätökset 2020, ympäristöministeriön julkaisuja 2020:5 Säästö muodostuisi monesta prosessista.  

Kunnat toimittavat lainvoimaisia kaavoitustietojaan (yleiskaavat, asemakaavat, ranta-asemakaavat sekä näiden muutokset tai kumoamiset sekä rakennuskiellot) Maanmittauslaitokselle eri tavoin. Kiinteistörekisteriä omissa tietojärjestelmissään ylläpitävät kunnat (71 kpl, 2022) toimittavat tietoa voimassaolevista kaavoista kiinteistöjen ominaisuustietoina rajapinnan avulla Maanmittauslaitokselle. Kuitenkin suuri osa kunnista toimittaa kaavat Maanmittauslaitokselle sähköpostilla joko kaavan vahvistusviivoista (geometrioista) muodostetuissa vaihtelevissa vektorimuodoissa tai ei-koneluettavassa PDF-muodossa Kahdeksan kunnan tiedonhallintahaastattelut 2022, ympäristöministeriö. Maanmittauslaitos tallettaa kaavatiedot sekä ylläpitää kiinteistörekisteriä 71 kunnan sekä muiden viranomaisten kanssa. Tästä tietovirrasta ja erillistoimituksesta Maanmittauslaitokselle voitaisiin uuden tietojärjestelmän käyttöönoton myötä luopua, kun kunta alkaisi laatia kaavaa valtakunnallisessa, yhteentoimivassa tietomallimuodossa ja toimittaisi sen rakennetun ympäristön tietojärjestelmään.  

Vuoden 2024 loppupuolelta lähtien Maanmittauslaitoksen kiinteistötietojärjestelmä saisi rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä uusien kaavojen ja alueidenkäytön rajoitusten tietoja, joiden pohjalta Maanmittauslaitos tekisi muun muassa kiinteistöverotuksen perusarvolaskennan Verohallinnolle. Maanmittauslaitoksen tulisi ylläpitää järjestelmäänsä kaavoitustiedoista siirtymäajan loppuun asti, kunnes kaikki kunnat ovat ottaneet rakennetun ympäristön tietojärjestelmän käyttöönsä. Jatkossa kiinteistötietojärjestelmä saisi kaavatiedot rajapinnan kautta koneluettavassa muodossa rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä.  

Erillistoimitus asemakaavan eräistä tiedoista poistuisi asemakaavan seurantajärjestelmään (TYVI-palvelu). Kuntien mukaan yhden asemakaavan tietojen manuaalinen seurantalomakkeen täyttö vie yhdeltä asiantuntijalta 10 minuutista yhteen päivään, keskimäärin 2,5 h/kaava. Suomen ympäristökeskuksen tietojen mukaan asemakaavoja hyväksyttiin 1 029 kappaletta vuonna 2018, 983 kappaletta vuonna 2017 ja 997 kappaletta vuonna 2016 eli keskimäärin 1 000 kpl/vuosi. Näin ollen voidaan laskea asemakaavan seurantatietojen ilmoittamisen työajan kustannukseksi kunnille yhteensä noin 50 000 euroa vuodessa.  

Tietojen toimittaminen asema- ja yleiskaavatietojen koostamiseksi Suomen ympäristökeskuksen Liiteri-palveluun päättyisi rakennetun ympäristön tietojärjestelmän käyttöönoton myötä. Jatkossa Liiteri-palvelun tarvitsemat tiedot saadaan rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä. Liiteri-palvelun tuottamat alueidenkäytön suunnittelun tietopalvelut tarjottaisiin jatkossakin kunnille. Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän käyttöönoton myötä alueidenkäytön seurannan tarve kunnissa ja maakuntien liitoissa poistuisi ja vapautuneet resurssit voitaisiin kohdistaa muuhun toimintaan.  

Alueidenkäytön ja rakentamisen lupien tiedot saatavilla kootusti

Tietokyselyihin vastaamisen tarve vähenee, kun rakennetun ympäristön tiedot ovat saatavilla kootusti. Tiedon tulkinnan ja neuvonnan tarve säilyisi nykyisellään.  

Kaavojen ja muiden alueidenkäytön suunnitelmien yhteentoimivien koneluettavien tietojen muoto ja tietojen saatavuus valtakunnallisesti yhdestä paikasta helpottaa ja säästää kuntien eri toimialojen resursseja tiedonhankinnan osalta. Jatkossa tiedot kaavoista saisi helposti tietoteknisesti eikä tietoa tarvitsisi etsiä arkistoista, jolloin tiedon saatavuus ja käytettävyys paranevat. Nykyisin kaavaprosessin kanssa samanaikaisesti suunnitellaan esimerkiksi tonttijakoja, yhdyskuntateknisiä järjestelmiä, katuja sekä muita yleisiä alueita. Suunnittelussa suurin hyöty saadaan, jos muutkin suunnitteluprosessit ovat tietomallipohjaisia. Koneluettavassa muodossa olevan tiedon jakaminen sujuvoittaa tiedonsiirtoa eri prosessien välillä ja vähentää tiedon tulkintaan liittyvien virheiden riskiä.  

Tulevaisuuden maankäyttöpäätökset-hankkeen arvion mukaan tiedonhankintakustannusten arvioidaan vähenevän viranomaisilla (ml. kunnat) noin 5,9 miljoonaa euroa vuosittain. Tulevaisuuden maankäyttöpäätökset 2020, ympäristöministeriön julkaisuja 2020:5 s.176 Hyödyn realisoituminen edellyttää voimassa olevien kaavojen saattamista tietomallimuotoon ja että lähtötiedot ovat saatavilla kootusti. Tämän lisäksi tiedonhankintaan kuluva aika ja kustannukset vähenevät myös muilla tiedon hyödyntäjillä. Jatkossa kunnat voisivat myöntää pääsyoikeuksia eri toimijoille tiettyihin tietosisältöihin, jolloin kunnille koituvat kolmannen osapuolen, kuten kaavoituskonsultin käytöstä, kustannukset vähenisivät. 

Yhteensopivan tiedon digitalisaation edut ovat ilmeiset. Hyödyt koneluettavasta yhteentoimivasta ja helposti saatavilla olevasta alueidenkäytön tiedosta ovat niin moninaiset, ettei niitä ja niiden tuottamaa hyötypotentiaalia ole pystytty tarkasti arvioimaan. 

INSPIRE –velvoitteet helpottuvat

Kuntien INSPIRE-direktiivin (infrastructure for spatial information in Europe) mukaiset velvoitteet voidaan hoitaa keskitetysti Suomen ympäristökeskuksen toimesta, kun kunnat tuottavat valtakunnallisen tietomallin mukaista laatusäännön läpäisevää aineistoa rakennetun ympäristön tietojärjestelmään. Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä tukee INSPIRE-direktiivin vaatimia palveluvelvoitteita ja hoitaisi direktiivin velvoitteet kootusti. Kunta voisi valita hoitaako se velvoitteet itse vai hyödyntäisikö se rakennetun ympäristön tietojärjestelmää. Kootusti tehty julkaisu olisi kunnille säästöä, kun kunnan ei tarvitsisi toteuttaa INSPIRE-direktiivin velvoittamia palveluita itse. Kaavatietomalli on laadittu yhteensopivaksi INSPIREn velvoitteiden kanssa. . s.34 Ympäristöministeriön hanke. Kuntapilotti - Loppuraportti 20.6.2019 Tarkkaa kustannussäästöä INSPIRE-velvoitteiden keskittämisestä ei olla pystytty arvioimaan, sillä tietoa velvoitteen täyttämisen nykykustannuksista ei ole. Tiedetään, että velvoitteen täyttämisestä koituu kustannuksia, ja velvoitteita on ollut kunnissa vaikea täyttää. Tulevasta EU-lainsäädännöstä on koitumassa kasvavaa painetta kunnille toteuttaa INSPIREn velvoitteita. 

Maanmittauslaitos tuottaa tällä hetkellä rakennusten osalta INSPIRE-direktiivin velvoittamat palvelut. Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän myötä palveluiden tuottaminen siirtyisi Suomen ympäristökeskukseen. 

Muutoksen aiheuttamat kustannukset

Esityksen mukaiset tietomallit, rajapinnat ja tiedontoimitusvelvoitteet tulevat aiheuttamaan muutoksia kuntien tiedonhallinnassa, tietojärjestelmissä, ohjelmistoissa ja rajapinnoissa sekä toimintatavoissa, joista aiheutuu kunnille ja maakuntien liitoille kustannuksia.  

Järjestelmiin ja niiden kehittämiseen liittyy jatkuvia kustannuksia, joiden erottaminen lain vaikutuksista aiheutuvista kustannuksista on vaikeaa. Niistä ei nykyisin ole saatavilla kattavaa tietoa kunnissa. Kuntien järjestelmien nykyisten ylläpito- ja kehittämiskustannusten erottaminen lainsäädännön muutoksen tuomaan välittömiin kustannuksiin on nykyisillä tiedoilla suuntaa antava. Arviointia on tehty järjestelmän määrittelytyön yhteydessä vuonna 2021. Alueidenkäytön tietojen ja rakennustiedon järjestelmämuutoksista koituisi kuntien investointi- ja kehittämismenoja yhteensä 4,7 miljoonaa euroa kuuden vuoden ajanjaksolla RYTJ Tiedonhallinnan muutoksen taloudellisten vaikutusten kuvaaminen. Suomen ympäristökeskuksen lausuntopyyntö (15.10.2021, SYKE/2021/2616) ja täydennys lausuntopyyntöön(16.11.2021, SYKE/2021/2616) sekä valtiovarainministeriön lausunto ympäristöministeriölle(2.10.2020, VN/18745/2020-VM-4). Liite 12. SYKE. 26.11.2021. Ne ovat osin välittömiä ja osin aiheutuvat toiminnallisesta kehittämisestä. Arvio pitää sisällään tietojärjestelmien, rajapintojen ja ohjelmistojen päivittämisen mahdollistaman tietomallimuotoisten kaavojen tuottamisen ja kaavoituskonsulttisopimusten päivittämisen. Arviota ja toimenpiteitä voidaan tarkentaa, kun kuntien ja maakuntien liittojen kanssa vuonna 2022 tehtävät, Ryhti-muutostuessa laaditut, kunta- ja maakuntakohtaiset muutoksen toteuttamisen toimenpiteet valmistuvat.  

Vaatimus tietomallimuotoisuudesta vaikuttaa kaavoituskonsulttien tai kunnan omiin kaavoitustietojärjestelmiin, myös suunnitteluohjelmistoilta saatetaan vaatia uusia ominaisuuksia. Vaikutusten osalta keskeistä on, tekevätkö kunnat kaavat itse vai tilaavatko ne konsultilta ja sillä, millä ohjelmalla kaava on laadittu ja missä muodossa (GIS vai CAD-muodossa) se on tuotettu. Yleiskaavoitus on ulkoistettu noin puolessa kunnista ja asemakaavoitus yli kolmasosassa kunnista. Useimmat kunnat teettävät kaavoja ostopalveluina. Asemakaavoitus on ulkoistettu harvemmin kuin yleiskaavoitus: Noin 2/3 kunnista asemakaavoituksessa on omaa palkattua henkilöstöä (68 prosenttia kunnista omaa henkilöstöä on 1–3). Kuntien nykytilakartoitus. DigiFinland Oy. 2022. 84 kuntaa ei vastannut kyselyyn koskien nykytilaa, suurin osa vastaamatta jättäneistä on pieniä kuntia, joiden voidaan olettaa ulkoistavan kaavoituksensa, siten ulkoistuksen osuus on suurempi kuin kyselyyn vastanneiden tuloksista on luettavissa. Osa tietojärjestelmien ja ohjelmistojen päivitysten kustannuksista voidaan sisällyttää säännöllisiin sopimusten uusimisiin ja päivityksiin. Tietojärjestelmien päivitykset ovat todennäköisesti skaalattavissa kaikkiin tietojärjestelmätoimittajan kunta-asiakkaiden järjestelmiin. On kuitenkin huomioitava, että järjestelmätoimittajien muutoshalukkuus ja aikataulut ovat muutosten toteutuksessa ratkaisevia.  

Eri tietojärjestelmillä on eri valmiustaso kansallisten tietomallien käyttöönotolle. Valmiuksia kuitenkin on ja tietomallien käyttöönottoa on testattu yhdessä kuntien kanssa. Mikäli kunta päättää käyttää tiedon toimittamisessa rakennetun ympäristön tietojärjestelmään rajapinnan asemesta latauskäyttöliittymää, latauskäyttöliittymän käytöstä ei koidu kunnille teknisiä kustannuksia.  

Kunnan ulkoistaessa tietomallimuotoisen kaavan tuotantoa kaavakonsultille kunnat joutunevat tekemään muutoksia sopimuksiinsa kaavoituskonsulttien kanssa. Tietomalli voi vaikuttaa kaavoituskonsulttien kaavoitustietojärjestelmiin, sillä myös suunnitteluohjelmistoilta saatetaan vaatia uusia ominaisuuksia. Lainsäädäntömuutoksista johtuvat muutokset tietojärjestelmiin ja palveluihin saatetaan laskuttaa kunnilta riippuen palvelusopimuksista. Toisaalta kaavoituskonsulttien ja tietojärjestelmätoimittajien on mahdollista ottaa käyttöön yhteentoimivia tietokomponentteja yhteentoimivuusalustalta sekä edullisempia ja turvallisempia avoimen lähdekoodin suunnittelutyökaluja. Valtiovarainministeriön rahoittamassa KAATIO-hankkeessa KAATIO-hanke, eli kaavan tuottaminen vakioidun tietomallin mukaisena eri ohjelmistoin. toteutetaan kaavatietomallin käyttöönotto kaikille nykyisille järjestelmätoimittajille sekä avoimena lähdekoodina, minkä vuoksi tietojärjestelmiin liittyviä kustannuksia ei pitäisi tältä osin syntyä. 

Suurin osa kuntien teknisen sektorin tietojen myyntituloista syntyy paikkatietojen ja karttaotteiden myynnistä. On tiedossa, että nykyisellään peritään maksua aineistoista, joihin ei ole julkisuuslain perusteella oikeutta periä maksua. Lisäksi näistä palveluista saatetaan jakaa henkilötietoa ja muuta tietoa, joita ei yleisen tietosuoja-asetuksen, julkisuuslain Laki viranomaisten julkisuudesta (621/1999) 16 § 3 momentin mukaisesti henkilötietoja sisältäviä julkisia tietoja saa luovuttaa vain, jos luovutuksensaajalla on henkilötietojen suojaa koskevien säännösten mukaan oikeus tallettaa ja käyttää sellaisia henkilötietoja. Mm. pysyvä yksilöivä rakennustunnus katsotaan henkilötiedoksi. Tällaisen henkilötiedon luovuttaminen on mahdollista, mutta edellyttää sitä, että laissa on toisin erikseen säädetty. tai muun lain perusteella saisi jakaa. Lainsäädäntö ei velvoita viemään nykyisiä alueidenkäytön tietoja rakennetun ympäristön tietojärjestelmään. Kunnissa on yli 100 vuoden edestä alueidenkäytön aineistoa, johon kohdistuu edelleen tietopyyntöjä ja niistä aiheutuvia tuloja ja menoja. Kuntien teknisen sektorin tietojen myyntituloja on selvitetty ympäristöministeriön tilaamassa selvityksessä Muutostuuli Oy. 2021. Kuntien teknisen sektorin myyntituotot.. Koko maan tasolla kuntien tulot rakennustietojen ja maankäytön paikkatietojen myynnistä ovat laskennallisesti 3,8 - 4,9 miljoonaa euroa. Näiden palveluiden tuottamiseen liittyviä menoja ei kunnissa seurata kovin tarkkaan, ja menoista oli selvityksen kunnista saatavilla vain hajanaisia tietoja, jolloin yleistystä tietojen myynnin kustannuksista ei näiden pohjalta ollut mahdollista tehdä. Alueidenkäytön tietojen myyntitulojen ei arvioida merkittävästi pienentyvän lainsäädännön uudistuksen seurauksena, sillä tietoja ei ainakaan alkuvuosina olisi rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä kattavasti saatavilla.  

Järjestelmän vaikutus kaava-asiakirjojen tietopyyntöjen kokonaistyömäärään ja kustannukseen riippuu kuntien ja maakuntien aktiivisuudesta viedä vapaaehtoisesti voimassaolevia päätöstietoja järjestelmään saataville. Kuntien tietopyyntöihin käyttämä henkilötyö vähenee rakentamislain (xx/202x) ja maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) mukaisten päätösten osalta, mutta vanhasta aineistosta koituisi edelleen henkilötyötä ja kustannuksia kunnissa. Jotta kunnat saisivat kaikki järjestelmän hyödyt käyttöön ja voisivat luopua erillistietojen toimituksesta eri valtion viranomaisille, olisi järjestelmään saatettava voimassa oleva ja ajantasainen alueidenkäytön tieto.  

Ehdotettu lainsäädäntö ei edellytä ennen lain voimaantuloa laaditun tiedon viemistä järjestelmään. Kuitenkin kuntien kustannuksiin, ja toisaalta myös myyntituloihin, vaikuttaa merkittävästi missä määrin olemassa oleva tieto on saatettu tietomallimuotoon. Mahdollisen kaavojen digitoinnin kustannustasoa Manner-Suomen osalta on arvioitu selvityksessä kaavojen digitoinnista. Valtakunnallinen kustannustaso vaihtelisi 2 – 8 miljoonan euron välillä riippuen digitoinnin kattavuudesta Kaavojen digitoinnin toteutuksen organisointi. YM 2021. . Ympäristöministeriön rahoittamana pilotoidaan voimassa olevien kaavojen digitointitapaa, jolla kaikki voimassa olevat kaavat voitaisiin digitoida. Pilotoinnin lisäksi kaavojen digitalisointia toteutetaan valtiovarainministeriön rahoittamana Kaavatietojen digitalisointi sekä kunnan kaavayhdistelmän digitointiohje -digikannustinhankkeessa Kaavatietojen digitalisointi sekä kunnan kaavayhdistelmän digitointiohje. Lohjan kaupungin lisäksi hankkeeseen osallistuvat: Forssan kaupunki, Hyrynsalmen kunta, Hämeenlinnan kaupunki, Imatran kaupunki, Keravan kaupunki, Kirkkonummen kunta, Kokkolan kaupunki, Kouvolan kaupunki, Leppävirran kunta, Mikkelin kaupunki, Nurmijärven kunta, Porin kaupunki, Posion kunta, Saarijärven kaupunki, Savonlinnan kaupunki, Sipoon kunta, Seinäjoen kaupunki ja Ähtärin kaupunki. Hanke tekee yhteistyötä Oulun kaupungin KAATIO-hankeen kanssa, YM:n RYHTI-hankkeen kanssa sekä ohjelmistotoimittajien ja konsulttien kanssa. Suomen Kuntaliitto tukee hankkeen toteutusta. .  Hanke mahdollistaa merkittävän toimintatapojen uudistuksen pienissä ja keskisuurissa kunnissa. Hankkeessa mukana olevat kunnat digitalisoivat asemakaava-, yleiskaava- ja/tai ranta-asemakaavatietonsa kansallisesti yhteentoimivin tietosisällöin ja rakentein Kaavatietojen digitalisointi sekä kunnan kaavayhdistelmän digitointiohje, Kuntien hankehakemus digikannustinhankkeeseen. Hakija Lohjan kaupunki 2022. Hankkeessa toteutetaan RYHTI-hankkeessa luotuja kansallisia kaavatietomalleja sekä hyödynnetään Oulun kaupungin KAATIO-hankkeessa toteutettuja digitaalisia työkaluja.. Näin ollen hankkeeseen osallistuneiden kuntien osalta voimassa olevien kaavojen digitoinnin kustannukset on jo katettu. Tämä hanke yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen Voimassaolevat kaavat rakennetun ympäristön tietojärjestelmään -hankkeen kanssa luo hyvän pohjan muille kunnille digitoida olemassa oleva kaava-aineistonsa. 

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän ja kaavan tietomallin käyttöönoton myötä kunnan tulisi alueidenkäytön suunnitelmia laadittaessa noudattaa tietomallissa asetettuja laatu- ja elinkaarisääntöjä. Tämä olisi uusi toimintatapa, jolla varmistettaisiin tiedon eheys ja yhteentoimivuus. Kunta voisi tuottaa kaavan kaavaprosessin alusta alkaen annetussa tietomallimuodossa, jolloin tiedon julkaisu rakennetun ympäristön tietojärjestelmään ei vaatisi erityistä lisätyötä. Tieto voitaisiin myös julkaista rakennetun ympäristön tietojärjestelmään tuottamalla alueidenkäytön suunnitelmatietoa samalla tavalla kuin nykyäänkin, mutta tuotettu tieto muunnettaisiin prosessin loppuvaiheessa haluttuun tietomallimuotoon. Tässä riskinä on tiedon semanttinen epäsopivuus ja haasteena elinkaaritiedon tuottaminen. Prosessin sujuvuuden ja tiedon virtauksen kannalta optimaalisin ratkaisu olisi, että suunnitelmatieto tuotettaisiin heti valtakunnallisessa tietomallimuodossa. Uusiin toimintatapoihin siirtyminen aiheuttaisi alkuvaiheessa kustannuksia, kunnes toimijat olisivat siirtyneet tuottamaan kaavaa laatu- ja elinkaarisääntöjen mukaisesti teknisesti eheässä muodossa. Tästä aiheutuvia kustannuksia ei ole pystytty tässä vaiheessa arvioimaan tarkasti, mutta tietoa pyritään tarkentamaan Ryhti-muutostuessa tehtävien, kuntakohtaisten toimenpideohjelmien (v. 2022) ja rakennetun ympäristön tietojärjestelmän pilotointien yhteydessä (v. 2023-2024). Toisaalta tiedetään, että etenkin pienemmät kunnat tilaavat ison osan kaavoista konsulteilta, joilla on hyvät valmiudet tuottaa teknisesti ehyttä tietoa.  

Kunnan tai kunnan valtuuttaman tahon tulisi ehdotetun lainsäädännön mukaan validoida alueidenkäytön suunnitelmien tekninen eheys ennen kuin tieto tuodaan rakennetun ympäristön tietojärjestelmään tietovarantoon. Validointipalvelu rakennetaan rakennetun ympäristön tietojärjestelmän rajapintaan. s. 36. SYKE. 14.12.2021Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä RYTJ Ulkoiset kytkennät. Validointipalvelu on yksi ensimmäisistä rakennettavista kokonaisuuksista, jotta kaavan teknistä oikeamuotoisuutta suhteessa valtakunnalliseen kaavan tietomalliin voidaan lähteä testaamaan kuntien kanssa. Ympäristöministeriö. 30.3.2022Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän tiekartta. Validointipalvelun käytöstä ei koidu kunnille teknisiä kustannuksia. 

Yhteisvaikutukset rakentamislain kanssa

Rakentamislaista annetun ehdotuksen mukaan rakennustietojen toimittamiseen tulisi muutoksia siten, että jatkossa rakentamislupatiedot toimitettaisiin väestötietojärjestelmän sijaan rakennetun ympäristön tietojärjestelmään. Rakentamislaista annetun ehdotuksen 73 §:n mukaan kunnan olisi julkaistava rakennuksen tai muun rakennuskohteen rakentamislupapäätös liitteineen, maisematyölupapäätös, purkamislupapäätös, poikkeamislupapäätös, rakennuksen suunnitelmamalli, rakennuksen toteumamalli ja tiedot rakennetun ympäristön tietojärjestelmään yhteentoimivassa ja koneluettavassa muodossa siten, että ne olisivat muiden viranomaisten saatavilla rajapintoja käyttäen. Ympäristöministeriön asetuksella annettaisiin tarkempia säännöksiä rakennuksesta edellytettävistä tiedoista sekä lupapäätösten ja rakennusta koskevien suunnitelmamallien ja toteutumamallien ja tietojen yhteentoimivista ja koneluettavista tiedoista ja niiden toimittamisesta.  

Rakentamislaista annetun ehdotuksen myötä kunnan käsittelemä tietosisältö osana rakennusluvitusta laajenisi, ensisijaisesti ilmasto- ja kiertotaloustavoitteiden vuoksi. Lakiehdotuksessa säädettäisiin myös rakentamislupadokumenttien sähköisestä muodosta. Ehdotettujen muutosten myötä rakennetun ympäristön tietojärjestelmän tietosisältö olisi laajempi kuin nykyien väestötietojärjestelmässä oleva rakennus- ja huoneistotieto. Kunnan tulisi ehdotuksen mukaan toimittaa sen mukainen tietosisältö rakennetun ympäristön tietojärjestelmään. Rakentamislaissa edellytettävä tietomuoto on sama kuin rakennetun ympäristön tietojärjestelmän vaatima tietomuoto. Tällöin kuntien kustannuksia säästyisi, koska tiedot voitaisiin siirtää sellaisenaan omasta järjestelmästä rajapinnan kautta. Tiedostojen määrän ja koon kasvaminen nykyisestä ei olennaisesti muuttaisi tiedostojen käsittelyn kustannuksia. Tietojen oikeellisuuden vastuut eivät muuttuisi, joten niistä ei aiheutusi kunnille erityisiä kustannuksia. Tiedon tuottaja korjaisi tiedossa olevan virheen tallentamalla tiedon oikein omaan järjestelmäänsä, josta tieto välittyisi rajapinnan kautta rakennetun ympäristön tietojärjestelmään tai käyttämällä rakennetun ympäristön tietojärjestelmässä olevaa vaihtoehtoista tapaa. Tietojärjestelmään julkaistu tieto versioitaisiin, jolloin kaavojen historiatieto jäisi talteen. 

Rakennuksen tiedot toimitettaisiin rakennetun ympäristön tietojärjestelmään ensisijaisesti rajapinnoin. Uusi rajapinta korvaisi olemassa olevan väestötietojärjestelmän tietovirran. Rajapinnan tietosisältö ja muoto vaihtuisivat ja päivittyisivät KuntaGML:stä rakentamisluvan valtakunnalliseen tietomalliin, jossa olisi laajennettu tietosisältö. Kunnat vastaavat omista tietojärjestelmistään ja tilaisivat siten rajapintojensa päivittämistyön vastaamaan valtakunnallista tietosisältöä. Sen jälkeen, kun kunta olisi ottanut käyttöön päivitetyn rajapinnan, sen olisi mahdollista luopua tiedonvälityksestä väestötietojärjestelmään, sillä rakentamisluvan tietosisältö sisältäisi vaaditut rakennus- ja huoneistorekisteritiedot. Jatkossa väestötietojärjestelmän olisi mahdollista saada tarvitsemansa tiedot rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä. Yhteistyömuistio. Ympäristöministeriö Digi- ja väestötietovirasto. 2.6.2021VTJ:n ja RYTJ:n tahtotilan kuvaus. Ympäristöministeriö. 30.3.2022Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän tiekartta. Kunnalla olisi mahdollisuus julkaista tietoja myös muulla tavoin kuin teknisen rajapinnan avulla, mikäli sen käyttäminen tai toteuttaminen ei olisi teknisesti tai taloudellisesti tarkoituksenmukaista kunnalle. Käytännössä tällainen tiedon julkaisu tapahtuisi julkisessa tietoverkossa ylläpidettävässä käyttöliittymässä. Käyttöliittymän käyttämisestä ei aiheutuisi kustannuksia kunnille, mutta pitkällä aikavälillä kuntien kustannukset laskisivat, kun ne siirtyisivät käyttämään teknisiä rajapintoja ja automatisoisivat tiedon jakamisen. Hallituksen esityksessä arvioidut kuntavaikutusten kustannusarviot koskevat sekä alueidenkäytön ja rakentamisluvan järjestelmämuutosten vaikutuksia.  

Tietojärjestelmämuutosten lisäksi yhteisvaikutuksena muodostuisi välillisiä koulutustarpeita. Kuntien ja maakuntien liittojen arvioidaan tarvitsevan väliaikaisesti henkilöstön koulutusta yhteensä 5,2 miljoonaa euroa vuosina 2023-2027. Arvio perustuu Ryhti-hankkeessa toteutettuun rakentamisen tietomallikoordinattori -koulutuksen avustusohjelmaan, jossa keväällä 2022 tuensaajakuntia on yhteensä 20 ja tuen kokonaismäärä on 160 000 euroa.  

Uutena rakennusvalvontaan kohdistuvana toimintamallina rakentamislaissa olisi tietomallipohjaiset suunnitelma- ja toteumamallien (BIM) toimittaminen. Näiden hyödyntäminen vaatii erilaista osaamista kuin nykyään perinteisesti rakennusvalvonnasta löytyy. Osassa kuntia on heti ajankohtaista käsitellä tietomallipohjaisia suunnitelmia, ja osassa kuntia ne ovat jo osittain käytössä. Kunnissa joissa rakentaminen on vähäisempää, tietomalliosaamista ei todennäköisesti tarvita lähitulevaisuudessa, sillä näissä voitaisiin tukeutua kuntiin, joissa rakentamista tapahtuu enemmän ja joissa on myös osaamista käsitellä tietomalleja. Tälläkin hetkellä kunnat ostavat toisiltaan osaamista vaativimmissa rakennushankkeissa.  

Rakentamislain hallituksen esityksessä esitetään, että toimenpideluvasta luovuttaisiin ja rakentamisen lupakynnystä nostettaisiin. Luvanvaraisuudesta säädettäisiin rakentamislain 42 §:ssä, joka listaa rakennuskohteet, jotka edellyttävät rakentamislupaa. Tämän lisäksi rakentamisen luvanvaraisuutta voitaisiin harkita esimerkiksi alueiden käytön ja kaupunkikuvan kannalta tai olennaisten teknisten vaatimusten toteutumisen varmistamiseksi. Kunta voisi rakennusjärjestyksessä kuitenkin määrätä, että rakentamislupaa ei kunnassa tai sen osassa tarvita, jos rakentamishanketta voidaan pitää vähäisenä. Uusi sääntely tietyiltä osin yhdenmukaistaisi luvanvaraisuutta, mutta jättää edelleen kunnille harkintavaltaa määrätä luvanvaraisuudesta, jolloin kuntien välillä voi jatkossakin olla eroavaisuuksia rakentamisen luvanvaraisuudessa. Rakentamislain hallituksen esityksessä on arvioitu, että lupakynnyksen nosto vähentäisi lupamääriä noin kolmanneksella. 

Suomen ympäristökeskuksella olisi tulevaisuudessa ehdotetun lainsäädännön myötä tiedonsaantioikeus Verohallinnon rakennuksien ja rakennelmien tietoihin. Suomen ympäristökeskuksen, Maanmittauslaitoksen ja Verohallinnon yhteistyössä olisi mahdollista muodostaa vertailu rakennuksien ja rakennelmien tiedoista ja toimittaa tieto kunnalle. Tällöin saadaan tarvittavaa tietoa myös rakentamislain luvituksen ulkopuolelle jäävistä rakennuskohteista. Tietoyhteys ei kuitenkaan itsessään korvaisi nykyistä maankäyttö- ja rakennuslain ilmoitusmenettelyä, vaan tiedot tulisivat myöhemmässä vaiheessa viiveellä kunnille ja Verohallinnolle. Tässä ehdotuksessa ehdotetaan kyseisten virastojen tiedonsaantioikeuksista, joilla voidaan osin parantaa kuntien tietoa rakennuksista ja rakennelmista.  

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmään toimittavien tietojen osalta tulisi tällöin olemaan eroja siinä, millaisia tietoja kyseisistä kohteista toimitettaisiin. Osasta kohteista toimitettaisiin lupamenettelyn mukaiset tiedot ja dokumentit, kun taas vastaavanlaisista kohteista toisesta kunnasta toimitettaisiin muun menettelyn mukaiset tiedot. On oletettavaa, että kunta olisi osallisena myös muun menettelyn mukaisissa tietojen toimittamisissa.  

Rakentamislain hallituksen esityksen 72 §:ssä esitetään uutena vaatimuksena myös viranomaiskatselmusten tietojen toimittamista rakennetun ympäristön tietojärjestelmään. Tiedot tulisi toimittaa yhteentoimivassa ja koneluettavassa muodossa siten, että ne ovat muiden viranomaisten saatavilla rajapintoja käyttäen. Kuten rakennuslupapäätöstietojen osalla, kuntien tulisi päivittää tietojärjestelmissään rajapinta vastaamaan valtakunnallista tietosisältöä viranomaiskatselmustietojen toimittamista varten. 

Lailla rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä ja sen säädöksillä ei ole suoraa vaikutusta kansantalouteen. Laki mahdollistaa yhdessä rakentamislain (x/202x) ja maankäyttö- ja rakennuslain muutosten kanssa uusien toimintatapojen syntymisen maankäytön ja rakentamisen alalla toimivien yritysten parissa, mikä vaikuttaa koko toimialan toimintaan välillisesti pitkien vaikutusketjujen kautta. Lainsäädännöstä voi aiheutua välillisiä kansantalouteen heijastuvia vaikutuksia, mikäli laki ja sen soveltaminen vaikuttavat merkittävästi yritysten tai julkisen sektorin investointeihin tai tuotokseen, tuontiin ja vientiin, laajemmin kulutukseen, verotuloihin tai työllisyyteen tai edellä mainittuihin seikkoihin koko maan tasolla tai merkittävässä määrin alueellisesti. 

Rakennuskannan ja rakennetun ympäristön infrastruktuurin hoitoon ja kunnossapitoon käytetään vuosittain noin 10,74 miljardia euroa. Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän välittömäksi hyötypotentiaaliksi saadaan tässä noin 530 miljoonaa euroa vuositasolla. Hyötyjen realisoituminen edellyttää kuitenkin valtakunnallisen tietojärjestelmän lisäksi merkittäviä investointeja alan toimijoiden tietojärjestelmiin ja osaamisen kasvattamiseen. Rakennetun ympäristön tiedon hallinnan tuottavuusanalyysi – alustava materiaali, Valtiovarainministeriö. 16.1.2020. 

Julkisen sektorin suorat hyödyt liittyvät julkisen rakennuskannan hallinnoinnin tehostumisesta syntyvistä kustannussäästöistä sekä viranomaistoiminnan tehostumiseen. Kehittyneillä rakennustiedon hallinnan menetelmillä arvioidaan saavutettavan 20–40 prosenttia kustannushyötyjä rakennusten elinkaaren aikana Pandia Oy, 2019. Julkisen rakennuskannan kehittyneellä hallinnolla voidaan siis useassa kunnassa ja myös valtion kiinteistökannassa synnyttää merkittäviä kustannussäästöjä tai ainakin estää kustannusten nousua tulevaisuudessa. Julkisen kiinteistökannan suuruus on yhteensä yli 100 miljardia euroa ja sen ylläpitokustannukset ovat miljardin luokkaa. Uusia investointeja julkiseen rakennuskantaan tehdään vuositasolla noin miljardin edestä. Tämän perusteella kehittyneellä tiedonhallinnalla, osana kiinteistönhallinnan parantumista, olisi saavutettavissa 300–500 miljoonan säästöt vuositasolla. Digitalisuuden läpivienti ja laaja hyödyntäminen, Pöyry. 2019, sivut 19–20 

Digitaalisia ratkaisuja hyödynnetään rakentamisen alalla yhä enenevässä määrin. Digitaalisia ratkaisuja voisi syntyä nykyistä paljon vauhdikkaammin, mikäli kaavoitus- ja rakennustieto olisi tietomallipohjaista, koneluettavaa ja yhteentoimivaa. Tällä lailla pyritään poistamaan esteitä rakennetun ympäristön digitaalisuuden edistämiseen liittyen ja näin epäsuorasti vauhdittamaan digitaalista kehitystä. Digitalisaation hyödyntäminen voi alentaa yritysten kustannuksia, lisätä tuotosta koko toimialalla ja kasvattaa koko toimialan tuottavuutta. Ehdotettavan sääntelyn vaikutus toimialan kehitykseen riippuukin markkinoiden dynamiikasta ja siitä, kuinka markkinat sopeutuvat muutokseen. Työvoiman ja tuotantopanosten ollessa siirrettävissä jossain määrin muiden toimialojen käyttöön, kokonaistaloudelliset vaikutukset riippuvat toimialojen ja talouden kokonaisdynamiikasta.  

Ajantasaisen, tietomallipohjaisen, yhteentoimivan ja helposti saatavilla olevan tiedon avulla maankäytön ja rakentamisen parissa toimivien yritysten ja kiinteistönomistajien on mahdollista merkittävästi vähentää manuaalista ja toisteista työtä sekä tätä kautta parantaa rakentamiseen ja rakennusten käyttöön ja ylläpitoon liittyviä toimintoja ja prosesseja. Digitaalisuuden hyödyntäminen pienentää alalla toimivien yritysten operatiivisia kustannuksia ja tarjoaa mahdollisuuden aikaansaada nykyisillä panoksilla nykyistä suuremman tuotoksen, mikä voisi kasvattaa rakentamisen ja rakentamiseen liittyvien toimintojen tuottavuutta. 

Digitaalisuuden avulla yritykset voivat myös luoda täysin uudenlaisia ratkaisuja ja liiketoimintaa rakentamisen alalle. Erityisesti tietomallintamis pohjaisen suunnittelun ja sen tehostaman esivalmistuksen on selvityksissä tunnistettu mahdollistavan uusien liiketoimintamallien syntyä, toiminnan tehostumista sekä rakentamisen palveluiden skaalaamista niin Suomessa kuin kansainvälisesti Etla (2020). Rakennusalan kilpailukyky ja rakentamisen laatu Suomessa. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja 2020:24.. Rakennusalan investointien arvioidaan kasvavan digitalisaation myötä ja suuntautuvan alkuvaiheessa todennäköisesti eniten ohjelmistojen ja toimintatapojen kehittämiseen, millä voisi olla väliaikainen rakentamisen sektorin investointeja kasvattava vaikutus. 

Teknologisen kehityksen myötä rakentamisen alan tuottavuus voisi kasvaa nykyisestä. Rakentamisen ja suunnittelun digitalisaation kehittäminen lisäisi selvitysten mukaan rakentamisen tuottavuutta. Rakentamisen tuotos kasvaisi siis digitaalisuuden avulla sekä lisäämällä alan investointeja uuteen teknologiaan ja uusien ratkaisujen kehittämiseen, pienentämällä yritysten kustannuksia ja kasvattamalla nykyistä liiketoimintaa (tuotosta) sekä luomalla kehittämispanostusten avulla uutta kysyntää uusiin ratkaisuihin ja palveluihin. Digitalisaatio tukisi sekä rakennettuun ympäristöön liittyvän toiminnan tuottavuuden kasvua ja lisäksi myös muiden yhteiskunnan toimintojen tuottavuuden kasvua sekä uusien innovaatioiden syntymistä ja vaikuttaisi näiden myötä myönteisesti kansantalouteen. Rakennetun ympäristön tiedon hallinnan yhteiskunnalliseksi hyödyksi on arvioitu 1,5 miljardia euroa. Rakennetun ympäristön tiedon hallinnan tuottavuusanalyysi – alustava materiaali, VM 2020 

Ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus ovat arvioineet virkatyönä vuonna 2017, että noin 100 lakisääteisessä viranomaisprosessissa tarvitaan alueidenkäytön suunnitelma- tai rakentamisen luvituksen tietoa. Alla kuvattuna hyödyistä kolme esimerkkiarviota. 

Suomen Metsäkeskus on arvioinut, jos yleiskaavatietoja hyödyntäviä prosesseja saataisiin automatisoitua 20-30 prosenttia, niin vuosittainen kustannussäästö olisi noin 0,5 miljoonaa euroa vuodessa. Tämä on vain yhden viranomaisen ja yhden prosessin mahdollinen säästöpotentiaali. Jos kaikkien yleiskaavatietoa hyödyntävien viranomaisten potentiaaliset säästöt lasketaan yhteen, voitaisiin helposti päästä tilanteeseen, jossa yleiskaavojen digitointi maksaisi itsensä takaisin jo muutaman vuoden sisällä.Yleiskaavojen digiloikka metsään – Hankeraportti. CGI Group Inc. 22.2.2019 s. 16 

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän määrittelytyössä laadittiin tarkempia tietojärjestelmän kustannushyötylaskelmia eri viranomaistehtävissä. Esimerkein pyrittiin kuvaamaan, mitä tietoa tehtävän suorittamiseen tarvitaan, mikä ongelma tiedon hyödyntämisen näkökulmasta tehtävään liittyy, kuinka laajaa toiminta on, minkälaisen edun rakennetun ympäristön tietojärjestelmä voisi tuoda tehtävän hoitamiseen, ja minkälaisesta rahallisesta rakennetun ympäristön tietojärjestelmän tuomasta hyödystä voisin kunkin tarkasteltavan tehtävän osalta olla kysymys.  

Suomen 22 aluevastuumuseota antavat kukin keskimäärin vuosittain noin 200 lausuntoa kaavoitukseen ja suojeluun liittyvistä hankkeista. Museon asiantuntija tarvitsee lausunnon tekemistä varten kaavatietoja ja rakennusinventointitietoja. Ongelmana on, että aluevastuumuseo toimii usean kunnan alueella, joten se joutuu pyytämään tietoja erikseen kunnista. Haasteena nousi esiin myös, että Maanmittauslaitoksesta on mahdollista saada kiinteistötietoja yksittäishakuina, mutta tiedot pitäisi saada esimerkiksi koko kunnan alueelta taulukkona. Asiantuntijahaastattelun mukaan, jos aineistot olisivat saatavilla yhden luukun periaatteella yli kuntarajojen, voi valmisteluaika pudota 1–2 viikkoon 2–3 viikosta ja samalla säästetään yksi työpäivä (20 prosentin työajan säästö). Taloudellinen hyöty on arvioitu säästyneinä työpäivinä yhteensä 924 000 euroa vuodessa. Käytännössä organisaation arjen tasolla työprosessin lisääntynyt tehokkuus tarkoittaa sitä, että samat lausunnot saadaan vähemmällä työllä ja säästynyt työaika voidaan käyttää muiden tehtävien hoitamiseen. Muistio Ramboll Finland Oy. 14.1.2022 s. 11Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä (RYTJ): liiketoimintamalli, hyödyt ja vaikuttavuus. 

Pelastustehtävien ohella pelastuslaitokset antavat lausuntoja kaavoitusprosesseissa ja rakennuslupakäsittelyn yhteydessä. Keski-Suomen pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen mukaan kyseisen pelastuslaitoksen 22 kunnan alueella annetaan noin 400–600 asiantuntijasuoritetta ja resurssitarve rakentamisen ja maankäytön ohjauksen osalta on 3,5 henkilötyövuotta. Jos ajatellaan, että Keski-Suomen pelastuslaitos edustaa keskimääräistä pelastuslaitosta Suomessa, niin silloin koko maan tasolla olisi suoritteita noin 8 800 vuodessa ja resurssitarve 77 henkilötyövuotta. Jos oletetaan, että kaavoitus- ja rakennustietojen helpomman saatavuuden hyöty olisi 20 prosentin luokkaa, samansuuntaisesti mitä aluevastuumuseoiden arvioitu hyöty on, niin suomalaisella mediaanipalkalla työajan säästön potentiaalinen hyöty olisi jopa 800 000 euroa vuositasolla. Muistio Ramboll Finland Oy. 14.1.2022 s.11Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä (RYTJ): liiketoimintamalli, hyödyt ja vaikuttavuus. 

4.3  Vaikutukset viranomaisten toimintaan

4.3.1  Vaikutukset kuntiin ja maakuntien liittoihin

Alueidenkäytön tietojen toimittamisen vaikutukset

Esityksen mukaan alueidenkäytön suunnitelmat olisi laadittava tietomallimuodossa ja ne olisi toimitettava viivytyksettä rakennetun ympäristön tietojärjestelmään. Rakentamisen tietojen toimittamisesta säädetään rakentamislaissa ja ne toimitettaisiin lupapäätöksen tekemisen ja rakennustyön etenemisen mukaan katselmusten yhteydessä. 

Vaatimus alueidenkäytön tietojen tietomallimuotoisuudesta ja toimittamisesta vaikuttaisi merkittävästi kunnan toimintaan. Aluksi tietomallimuotoinen kaavoitus aiheuttaisi kunnissa lisätyötä ja uusien toimintatapojen omaksumista ja opettelua. Digitaalisen kaavoituksen myötä koko kaavan laatimisen tapa muuttuu tietomallipohjaiseksi. Kyseessä on merkittävä ajattelu- ja toimintatapojen muutos. Hyödyt toteutuvat pitkällä aikavälillä, kun uusiin toimintatapoihin on siirrytty. Tietojen toimittaminen eri viranomaisille poistuisi ja tieto toimitettaisiin vain kerran. Yhteentoimivien tietomallimuotoisten tietojen toimittaminen rajapintojen tai käyttöliittymän avulla rakennetun ympäristön tietojärjestelmään helpottaisi kuntien toimitusvelvoitteita. Nykyisten lukuisten toimitusten (muun muassa elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, Verohallinto, Maanmittauslaitos, Digi- ja väestötietovirasto, Aluehallintovirasto, Suomen ympäristökeskus) sijaan kunnan tarvitsisi toimittaa tiedot vain kerran yhteen paikkaan, ja rakennetun ympäristön tietojärjestelmä jakaisi tiedot edelleen muille viranomaisille. Erillisistä tiedonsiirtovelvoitteista eri toimijoille voitaisiin vaiheittain luopua, mikä vapauttaisi resursseja muuhun työhön. Vaikutus maakuntien liittojen toimintaan olisi vähäisempi mutta saman kaltainen. Kaavojen tulkinta asiakkaille edellyttää henkilötyötä jatkossakin. 

Nykyisin tietoja kerätään ja toimitetaan eri viranomaisille määrämuotoisina tiedostoina tai jopa paperilla. Kunnille uudistuksesta koituvat merkittävimmät hyödyt syntyvät mahdollisuudesta vähentää henkilötyötä. Tämä mahdollistuisi pääasiassa automaattisen tiedonsiirron myötä siten, että kussakin prosessissa syntyvä aineisto olisi eri viranomaistahojen saatavilla kokoavasta järjestelmästä rajapintojen kautta oikeanlaisena. Kaavojen hyväksymispäätöksiä tehdään vuodessa keskimäärin 1 200. Kaava-asiakirjojen tietopyynnöt kunnista ovat noin 167 000 kpl/vuosi. Sekä tietoaineiston pyytäjän, että luovuttajan osalta työaikasäästö on potentiaalisesti huomattava.  

Alueidenkäytön suunnitelmien ja rakentamisen lupien tiedot saatavilla kootusti

Tietomallimuotoisuuden ansiosta kaavatieto tuotettaisiin sellaisessa muodossa, jossa tiedon jatkokäyttö olisi huomattavasti nykyistä helpompaa. Voimassa olevan kaavan tai kaavaehdotuksen aineisto olisi mahdollista tuoda rajapinnan kautta suoraan suunnitteluohjelmaan, jolloin esimerkiksi vektorimuotoisia aluerajauksia voisi hyödyntää suoraan jatkosuunnittelussa kuten rakennus- ja katusuunnittelussa. Yhtenäisen tietomallin mukaisesti laadittuja alueidenkäytön suunnitelmia voidaan vertailla yli kuntarajojen ja vakioitu tietomalli helpottaa kuntien välistä yhteistyötä. Kaavoituksessa käytettävät tietomallit integroivat kaavatasoja toisiinsa paremmin ja asemakaavan tietomallista saadaan hyötyä rakentamisen lupien käsittelyyn. Hyötynä olisi myös se, että tietomalliin liittyvä määritys tulee kansallisesti yhtenäisesti, eikä kuntien tarvitse itse laatia omia määrityksiä tietomalleista. 

Tietomallimuotoinen kaava mahdollistaa koneellisen tiedon käsittelyn, kuten erilaiset paikkatieto- ja muut analyysit yksittäisestä kunnasta ja kuntien välillä nykyistä helpommin. Eri viranomaiset hyötyvät vertailukelpoisesta, yhteentoimivasta ja koneluettavasta alueidenkäytön tiedosta. Esimerkiksi seuranta- ja ohjeistus elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksissa ja muissa virastoissa helpottuu, ympäristön hoito, suojelu ja valvonta hyötyvät tiedon saatavuuden parantumisesta. Rakenteellista alueidenkäytön suunnittelun tietoa voidaan hyödyntää tutkimuksessa, palveluverkkosuunnittelussa, tilastoinnissa ja muissa tietovarannoissa- ja järjestelmissä. Nykyisin kaavaprosessin kanssa samanaikaisesti suunnitellaan esimerkiksi tonttijakoja, yhdyskuntateknisiä järjestelmiä, katuja sekä muita yleisiä alueita. Suunnittelussa suurin hyöty saadaan, jos muutkin suunnitteluprosessit ovat tietomallipohjaisia.  

Koneluettavassa muodossa oleva tiedon jakaminen sujuvoittaa tiedonsiirtoa eri prosessien välillä ja vähentää tiedon tulkintaan liittyvien virheiden riskiä. 

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä mahdollistaisi myös manuaalisen työn merkittävän vähenemisen ylikunnallisissa ympäristölupaprosesseissa. Ympäristölupia myöntävät aluehallintovirastot ja kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset. Ympäristöluvan myöntämisprosessissa ympäristölupaviranomainen tiedottaa hakemuksesta kuulutuksella, jonka jälkeen muut viranomaiset voivat halutessaan antaa hakemuksesta lausunnon, ja asianosaiset saavat tehdä muistutuksia ja hankkeen vaikutusalueen asukkaat voivat esittää asiasta mielipiteensä. Kuultuaan lausunnoista ja muistutuksista hakijoita ympäristölupaviranomainen tekee asiassa päätöksen. Prosessin nykyhaasteena on, että lausuntoja, muistutuksia ja mielipiteitä varten tarvitaan kaavatietoa kohdealueesta, mutta kaavatiedot voivat olla vaikeasti saatavissa eri paikoissa, eri muotoisina ja näköisinä. Ongelma ilmenee erityisesti hankkeissa, jotka sijoittuvat usean kunnan alueelle ja kaavatiedot pitäisi saada helpommin tutkittavaksi. Kun kaavat olisivat saatavilla yhdestä paikasta yli kuntarajojen, aikaa niiden etsimiseen säästyy. Varovaisen arvion mukaan työaikasäästö olisi vähintään yksi henkilötyöpäivä yhtä lausuntoa kohden, jolloin lausuntoon kuluva valmisteluaika voisi nopeutua nykyisestä 2–3 viikosta 1–2 viikkoon.  

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän käyttöönotto ja hyödyntäminen edellyttäisivät viranomaisilta muutoksia tiedonhallinnan prosesseihin, käytettäviin tietojärjestelmiin ja ohjelmistoihin sekä muutoksia toimintatavoissa ja tätä varten mahdollisesti kouluttautumista. Lain siirtymäaika ja mahdollisuus toimittaa vaadittavat tiedot rakennetun ympäristön tietojärjestelmään julkisessa tietoverkossa ylläpidettävän käyttöliittymän kautta mahdollistaisivat sen, että viranomaiset voisivat uusia ja päivittää käytössä olevia tietojärjestelmiään ja ohjelmistojaan joustavasti niiden sopimusten sallimissa aikarajoissa ja ohjelmistojen normaalien päivitysten yhteydessä.  

Jotta hyödyt realisoituisivat laajamittaisesti yhteentoimivasta ja koneluettavasta alueidenkäytön ja rakentamisen tiedosta, edellyttäisi se laajamittaista prosessien digitalisointia myös muilla yhteiskunnan aloilla, sillä esimerkiksi kaavoituksessa vaadittavat lähtötiedot ovat moninaiset. Siten mittavat hyödyt realisoituisivat vasta pitkällä aikavälillä ja alussa prosessien digitalisointi vaatisi investointeja.  

Muutokset alueidenkäytön suunnitelmatietojen hallinnassa ja toimintatavoissa

Kunnat laativat ja jakavat alueidenkäytön suunnitelmatietoja eri tavoin. Yhtenäistä käytäntöä ei ole. Kunnilla on muun muassa erilaisia katselu- ja rajapintapalveluita tietojen jakamiseen. Prosessin sujuvuuden ja tiedon virtauksen kannalta optimaalisinta olisi, että suunnitelmatieto tuotettaisiin valtakunnallisessa tietomallimuodossa, jolloin se olisi alusta alkaen yhteensopivaa rakennetun ympäristön tietojärjestelmän kanssa. On todennäköistä, että pienet ja sellaiset kunnat, joiden tietojärjestelmät ovat yksinkertaiset ja joilla ei ole kaavoille omaa tietovarantoa, käyttäisivät ensisijaisesti julkisessa tietoverkossa ylläpidettävää käyttöliittymää. Ne kunnat, joilla on kyvykkyys ylläpitää laajempia tietojärjestelmiä ja joilla on jo nykyään kaavatietovarantoja, rakentaisivat rajapinnan tietojärjestelmään. 

Useat, tyypillisesti pienet kunnat ovat ulkoistaneet kaavan laatimisen konsulteille. Arviolta 60 prosenttia kunnista tilaa kaavat ja ajantasakaavojen ylläpidon konsultilta. Tällaisissa kunnissa ei välttämättä ole kaavoittajia tai paikkatieto-osaajia, kaavoitustyökaluja tai suunnittelun tietojärjestelmiä. Pienemmät kunnat nojautuvat kaavoituksessa suunnittelukonsultteihin tai erilaisiin yhteistyöratkaisuihin muiden kuntien kanssa. Tällaisten kuntien kohdalla uudet velvoitteet eivät aiheuttaisi merkittäviä muutoksia kunnan omassa toiminnassa. Sen sijaan muutokset kohdistuisivat kunnan ja kaavoituskonsulttien välisiin sopimuksiin.  

Muutokset aiheuttaisivat isossa osassa kuntia tarpeen uudistaa alueidenkäytön prosesseja paremmin yhteentoimiviksi, tietomallipohjaisiksi prosesseiksi. Muutos aiheuttaisi tarpeen päivittää alueidenkäytön suunnitteluun liittyviä työtapoja. Uudistuksen ja arvioitujen hyötyjen toteutumisen kannalta keskeisiä kuntien toteutettavaksi tulevia toimenpiteitä olisivat oman sisäisen toiminnan kehittämiseen kohdistuvat toimenpiteet. Kuntien olisi kannatettavaa ottaa käyttöön yhtenäiset ohjeistukset ja käsitteet, pilotoida uusia toimintatapoja ja ratkaisuja, varmistaa tietomallien yhteentoimivuutta testaamalla niitä, ja hyödyntää standardisoituja tiedonrakenteita. Kyseisiä toimia tuetaan ympäristöministeriön Ryhti-hankkeessa vuosina 2020-2024 sekä lainsäädännön muutoksista aiheutuvissa tukitoimissa. Kuntien kanssa tullaan pilotoimaan rakennusluvituksen- ja kaavatietojen toimittamista rakennetun ympäristön tietojärjestelmään siten, että pilotoinnin tulokset ovat mahdollisimman hyvin skaalattavissa kaikkiin kuntiin. Ryhti-hankkeen aikana tehtävän pilotoinnin myötä tarkennetaan tietojärjestelmän käyttöönoton tarkempia kustannuksia maakunnille ja kunnille. Pilotointiin on pyrkimys saada mukaan kuntien ja maakuntien tietojärjestelmätoimittajia, joiden kanssa kustannuksia voidaan arvioida tarkemmin kuin mitä nyt ollaan voitu tehdä. 

Tietomallipohjaiseen kaavoitukseen siirtymistä edistetään myös muun muassa Kaatio –hankkeessa (2022-202X), jossa tarkoituksena on skaalata tulokset kaikkiin kuntiin. Kun tietojen siirtyminen väestötietojärjestelmästä rakennetun ympäristön tietojärjestelmään on mahdollistettu, lähdetään vuonna 2024 kunta kerrallaan vaihtamaan rakennus- ja huoneistotietojen toimitus väestötietojärjestelmän sijaan rakennetun ympäristön tietojärjestelmään. Tavoitteena on pilotoida ratkaisua kuntien kanssa siten, että mukana ovat kaikki kuntien nykyiset tietojärjestelmätoimittajat, jolloin ratkaisua voitaisiin skaalata muihin kuntiin ja näiden siirtyminen rakennetun ympäristön tietojärjestelmän käyttäjiksi olisi helpompaa. 

Muutoksen myötä henkilöstöä tulisi kouluttaa ja tukea alueidenkäytön tietomallipohjaiseen suunnitteluun siirtymisessä. Tietomallipohjainen kaavoitus on kaavanlaatijoille ennen kaikkea työväline, ja työn varsinainen kehitys ja ammattitaidon ylläpitäminen keskittyvät suunnittelun sisältökysymyksiin ja vuorovaikutukseen. Kunnat, jotka nykyisin laativat kaavat paikkatieto-ohjelmistoilla käyttävät jo tietomallipohjaista suunnittelua. Ehdotetut säännökset edellyttäisivät merkittävästi uusiin toimintatapoihin kouluttamista ja osaamisen kehittämistä. Kuitenkin on huomioitava, että jo ilman ehdotettuja muutoksia alueidenkäytön suunnittelussa toiminnan kehittäminen ja digitalisaation huomioiminen on useassa kunnassa arkipäivää. Sama pätee jo nyt alueidenkäytön suunnittelussa käytettäviin ohjelmistoihin ja niiden ylläpitoon sekä päivittämiseen.  

Alueidenkäytön tietomallimuotoinen suunnittelu hyödyttää erilaisia suunnittelun ja hallinnan prosesseja. Tietomallimuotoisista kaavoista ja muista alueidenkäytön suunnitelmista on hyötyä kunnan tai seudun strategiatyössä, maakuntakaavoituksessa, yleiskaavoituksessa, asemakaavoituksessa ja kaavoituksen seurannassa ja suunnittelussa, kiinteistönmuodostuksessa ja esimerkiksi tonttijaon laatimisessa. Infrastruktuurien suunnittelussa alueidenkäytön suunnittelun tietomallimuotoisuus hyödyttää liikennejärjestelmän suunnittelua, katu- ja kunnallisteknistä suunnittelua, viheralueiden suunnittelua, sähköyhtiöiden suunnittelutehtäviä. Alueidenkäytön tietomallimuotoista suunnittelutietoa voidaan hyödyntää rakennuttamisen ja rakentamisen prosesseissa, kuten esimeriksi hankesuunnittelussa, rakennussuunnittelussa, kiinteistökehityksessä, rakentamisen ohjauksessa ja lupamenettelyissä.  

Muutokset tietojärjestelmissä, ohjelmistoissa ja rajapinnoissa

Nykyisin väestötietojärjestelmään toimitettavat rakennus- ja huoneistotiedot toimitettaisiin vastaisuudessa osana rakentamisen lupien tietoja rakennetun ympäristön tietojärjestelmään. Kun kunnat alkavat toimittaa tietoja väestötietojärjestelmän sijaan rakennetun ympäristön tietojärjestelmään, tulee kuntien rajapinnat muuttaa rakennetun ympäristön tietojärjestelmän tietomallin mukaisiksi REST-rajapinnoiksi. Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä tarjoaisi kunnille yhtenevän REST-pohjaisen rajapinnan pohjautuen rakennetun ympäristön tietojärjestelmän tietomalliin Rajapintakuvauksia on kuvattu tarkemmin RYTJ:n ulkoiset kytkennät –julkaisun kappaleessa 5.2 Rajapintateknologiat. (RYTJ:n määrittelytyö 2022a)..  

Alueidenkäytön suunnitelmatiedon tuottamiseen ja käyttöön, on kunnissa käytössä lukuisia erilaisia teknisiä tapoja ja työkaluja. Kaavoituksessa käytetään erilaisia CAD-pohjaisia ohjelmistoja, esimerkiksi CAD Area plania, tai paikkatieto-ohjelmistoja kuten ESRI ArcMapia, MapInfoa, QGIS:ia, Bentleyn ohjelmista OpenCities Mapia tai Microstationin Stellaa ja Trimblen Locusta. Jokaisella näistä on eri toimintalogiikka, mutta paikkatietopohjaisten ohjelmien välillä on myös yhteneväisyyksiä joidenkin loogisten toiminnallisuuksien osalta. Osa kunnista käyttää samoja ohjelmistoja useampaan kuin yhteen tarkoitukseen, jako suunnitteluohjelmiin, paikkatieto-ohjelmiin ja karttapalveluihin ei ole yksiselitteinen.  

Suositus olisi laatia kaavaa heti alueidenkäytön prosessin alussa valtakunnalliseen kaavatietomallin mukaisesti paikkatietomuodossa. Valtakunnallinen tietomallimuoto edellyttää nykyisten paikkatieto-ominaisuuksia sisältävien CAD- ja GIS-ohjelmistojen päivityksiä. CAD-ohjelmat, joista puuttuu paikkatietotoiminnallisuudet eivät enää palvelisi koko kaavan tuotantoketjussa ja edellyttäisivät kaavatiedon erillistä muuntamista kansalliseen tietomallimuotoon aiheuttaen lisätyötä. Parhaiten kaavan tietomallin tuottamista tukevat erilaiset paikkatieto-ohjelmat, joiden ohjelmistologiikka tukee paikkatietoa ja tietokantojen hallintaa. Paikkatiedon soveltamista kaavaan tietomalliin on testattu ja otettu vakiintuneeseen tuotantokäyttöön erityisesti yleiskaavassa, maakuntakaavassa ja merialuesuunnitelmissa.  

Siirtymäajan jälkeen kunta tai kunnan valtuuttama taho validoi alueidenkäytön suunnitelmien teknisen eheyden ennen kuin tieto tuodaan rakennetun ympäristön tietojärjestelmään. Validointipalvelu rakennetaan rakennetun ympäristön tietojärjestelmän rajapintaan. Validointipalvelu on yksi ensimmäisistä rakennettavista kokonaisuuksista tietojärjestelmään, jotta esimerkiksi kaavojen teknistä laatua ja eheyttä suhteessa valtakunnalliseen kaavan tietomalliin voidaan lähteä testaamaan kuntien kanssa. Laadullisesta ja sisällöllisestä oikeellisuudesta vastaa kunta tai maakunnan liitto. Alueidenkäytön suunnitelmatietoja koskien tiedonsiirto rakennetun ympäristön tietojärjestelmään ei aiheuta tiedon tuottajalle (kunnat ja maakuntien liitot) lisätyötä vaan on täysin tai lähes täysin automaattista, mikäli tiedonsiirtoa varten luodaan rajapinta tiedontuottajan ja tietojärjestelmän välille. Tällöin tiedontuottaja vie siirrettävät tiedot rajapintaan, josta rakennetun ympäristön tietojärjestelmä hakee tiedot.  

Tietomallimuotoinen kaavoitus edellyttäisi nykyistä suurempaa huolellisuutta kaavan teknisessä tuottamisessa ja tiedon teknisen eheyden tarkistamista rakennetun ympäristön tietojärjestelmän validointipalvelussa. Kaava ei olisi enää pelkkä karttakuva, vaan sillä olisi määrämuotoinen älykäs tietosisältö. Kaavat laaditaan nykyisin CAD-ohjelmilla tai paikkatieto-ohjelmilla, joihin liittyy tietomallinnusta paikkatieto-objektein, tasojärjestelmin ja attribuutein. Kansallisen tietomallin käyttö vaatii uuden mallinnussäännöstön opettelua, mutta ei merkittävästi lisää käytettävää työaikaa mallinnusta kohden suunnitteluohjelmiston käyttöliittymästä riippuen.  

4.3.2  Vaikutukset valtion viranomaisiin

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä vaikuttaa merkittävästi viranomaisten toimintaan, sillä uuteen, valtakunnalliseen tietojärjestelmään täydentyvän aineiston myötä kokonaiskuva suunnittelusta ja rakentamisesta selkeytyy ja vahvistuu valtakunnallisesti, kun tiedot olisivat saatavissa kuntarajat ylittävästi ja koneluettavassa muodossa yhdestä paikasta. Ajantasaista ja luotettavaa tietoa voisi hyödyntää päätöksenteossa ja niistä voisi tehdä tarkempia ja vertailukelpoisempia tilastoja, ennusteita ja mallinnuksia kuin aiemmin. Nykyisistä, resursseja vievistä erillisistä työkaluista voitaisiin luopua.  

Viranomaisprosessit tehostuisivat, kun automaattinen ja standardeihin perustuva tiedonsiirto vähentäisi tiedon hakemista, järjestelyä, siirtämistä ja muuntamista käsin. Jäljempänä todetut vaikutukset viranomaisiin ovat yhteisvaikutuksia rakentamislaista (xx/202x) ja tästä hallituksen esityksestä. 

Vaikutukset Digi- ja väestötietovirastoon

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän käyttöönoton myötä Digi- ja väestötietoviraston olisi mahdollista luopua rakennus- ja huoneistotietojen ylläpidosta. Ylläpitotiimissä on nykyisin noin 10 henkilötyövuotta. Mahdollinen muutospolku tähän on suunniteltu yhdessä Digi- ja väestötietoviraston kanssa siten, että väestötietojärjestelmän tietopalveluiden häiriötön toiminta varmistettaisiin koko muutoksen ajan. Muutoksen teknisistä yksityiskohdista sovitaan yhdessä Digi- ja väestötietoviraston kanssa.  

On suunniteltu, että rakennetun ympäristön tietojärjestelmän ensimmäiset tiedot tuotaisi rakennus- ja huoneistotietojen alkulatauksella väestötietojärjestelmästä syksyllä 2023, minkä jälkeen rakennetun ympäristön tietojärjestelmä ottaisi käyttöön väestötietojärjestelmän muutostietopalvelurajapinnan. Digi- ja väestötietoviraston kanssa on sovittu, että heidän kehittämänsä muutostietopalvelurajapinta on rakennetun ympäristön tietojärjestelmän käytettävissä tarvittaessa loppusyksystä 2023. Kun tietojen siirtyminen väestötietojärjestelmästä rakennetun ympäristön tietojärjestelmään on varmistettu, on suunniteltu, että rakennus- ja huoneistotietojen toimituksen määränpää vaihdettaisiin vuoden 2024 aikana kunta kerrallaan väestötietojärjestelmän sijaan rakennetun ympäristön tietojärjestelmäksi. Tavoitteena on pilotoida ratkaisua kuntien kanssa siten, että mukana ovat kaikki kuntien nykyiset tietojärjestelmätoimittajat, jolloin ratkaisua voitaisiin skaalata muihin kuntiin, ja näiden siirtyminen rakennetun ympäristön tietojärjestelmän käyttäjiksi olisi helpompaa. Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä puolestaan tarjoaisi tiedot väestötietojärjestelmälle samanmuotoiselta rajapinnalta, jota väestötietojärjestelmä nykyään käyttää kuntien kanssa, jotta tarvittavat muutokset väestötietojärjestelmässä jäävät mahdollisimman pieniksi. Kun kaikkien kuntien tiedonsiirto on vaihdettu rakennetun ympäristön tietojärjestelmään, Digi- ja väestötietovirasto voi harkita, mitä rakennuksiin ja huoneistoihin liittyviä tietoja se toiminnoissaan tarvitsee ja haluaa rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä hyödyntää. Mahdolliset päätökset Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmän jatkokehityksestä tai rakennus- ja huoneistotietojen tulevaisuudesta väestötietojärjestelmässä on tehtävä erikseen. 

Pyrkimyksenä on, että rakennus- ja huoneistotietoihin liittyvistä väestötietojärjestelmän tietopalveluasiakkaista Verohallinto ja Tilastokeskus siirtyisivät rakennetun ympäristön tietojärjestelmän tietopalveluiden käyttäjiksi ensimmäisinä vuoden 2024 aikana. Digi- ja väestötietovirasto luopuisi omista peräkkäistiedostotoimituksistaan vuoden 2024 loppuun mennessä, jolloin on mahdollista, että tietopalveluasiakkaat siirtyisivät käyttämään väestötietojärjestelmän VTJ-muutosrajapintaa. Suurimmassa osassa nykyisiä tietopalveluita tarvitaan sekä rakennus- että väestötietoja (esimerkiksi henkilöiden osoitteet). Nämä tietopalvelut tarjoaisi jatkossakin Digi- ja väestötietovirasto. Muiden Digi- ja väestötietoviraston tietopalveluasiakkaiden osalta olisi hyvä selvittää, mistä tietopalveluista Digi- ja väestötietovirasto voisi luopua, mutta näitä tietopalveluita ei käsitellä tässä hallituksen esityksessä. Rakennus- ja huoneistotiedot jaettaisiin rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä.  

Vaikutukset Maanmittauslaitokseen

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän ensivaiheessa suurimmat vaikutukset kohdistuisivat kiinteistötietojärjestelmään (KTJ) ja Kansalliseen maastotietokantaan (KMTK). Mahdollisia yhteyksiä kehitteillä olevaan kokoavaan osoitetietojärjestelmään (OTJ) ja huoneistotietojärjestelmään (HTJ) selvitetään ja suunnitellaan ensivaiheen toteutuksen rinnalla. Tarkempaa muutospolkua siirtymäajalle suunnitellaan parhaillaan järjestelmittäin yhdessä Maanmittauslaitoksen kanssa.  

Maanmittauslaitos saa nykyään suoraan kunnista eri tavoin kaavatiedot (asema- ja yleiskaava) kiinteistötietojärjestelmään. Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän myötä Maanmittauslaitos voisi luopua kaavatietojen tallentamisesta kiinteistötietojärjestelmään, ja kiinteistörekisteriotteelle sekä Maanmittauslaitoksen omiin tarpeisiin (muun muassa kiinteistötoimitukset) kaavatiedot tulisivat rajapinnan kautta rakennetun ympäristön tietojärjestelmään. Maanmittauslaitokselta vapautuu 5 henkilötyövuotta kaavatietojen käsittelystä. Kuntien toimittamia kaavatietoja on käsitelty kiinteistöverotuksen aluehintamallien tuotannossa. Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän tietosisältö, myös voimassa olevien kaavojen osalta, pyrittäisiin tuottamaan (esimerkiksi koodistot) niin, että kiinteistötietojärjestelmä pystyisi hyödyntämään tietoa mahdollisimman pienillä muutoksilla. Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä saisi tarvitsemansa kiinteistötiedot rajapinnan kautta kiinteistötietojärjestelmästä. Osa näistä tiedoista olisi avointa tietoa, osa vaatisi tiedonsaantioikeuden lainsäädäntöön. Tarvittavat lainsäädäntömuutokset on viety RYTJ-lakityöryhmän tietoon.  

Kansallisesta maastotietokannasta saatavilla rakennustiedoilla pyritään rakentamaan parempi ja tarkempi kokonaiskuva Suomen rakennuskannasta. Kansallinen maastotietokanta saa kunnista tällä hetkellä rakennusten geometriatiedot hyvin monen tasoisena. Tarkoituksena olisi mahdollistaa rakennusten mittatietojen toimittaminen rakennetun ympäristön tietojärjestelmän kautta kansalliseen maastotietokantaan, jolloin mittatieto saataisiin samanlaisena joka kunnasta. Jotta rakennustiedot saataisiin kirjattua kansalliseen maastotietokantaan, täytyisi siihen luoda tiedon vastaanottoon liittyvät toiminnallisuudet. Muutosten yhtenä tavoitteena on vähentää nyt käsin tehtävää kirjaamistyötä. Vastaavasti tutkitaan mahdollisuutta verrata kuntien rakennusvalvontojen toimittamaa koordinaattitietoa kansallisen maastotietokannan aineistoon, jotta tieto mahdollisista poikkeavuuksista (muun muassa tieto lupakynnystä pienemmistä rakennuksista) voitaisiin toimittaa kunnille.  

Maanmittauslaitoksen kanssa on suunniteltu rakennusten osoitetietojen virtausta kuntien, suunnitteilla olevan kokoavan osoitetietojärjestelmän, rakennetun ympäristön tietojärjestelmän ja väestötietojärjestelmän välillä lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. Väestötietojärjestelmän tarpeiden osalta suunnitteluun on osallistunut myös Digi- ja väestötietovirasto. Sekä kokoavan osoitetietojärjestelmän, että rakennetun ympäristön tietojärjestelmän ollessa kehitteillä tietovirtaukset pyritään suunnittelemaan niin, että ylimääräisiä muutosvaikutuksia ei synny. Suunnitelmat on pyritty laatimaan niin, että muutosvaikutukset kuntien toimintaan jäisivät mahdollisimman vähäisiksi. Suunnitelmia tietovirtauksista ei ole vielä viimeistelty. Keskusteluja toimijoiden kanssa jatketaan ja tavoitteena on rakentaa toimiva ja järkevä kokonaisuus, jossa tietovirtaus parhaiten palvelee osoitetietojen hyödyntäjiä sekä kuntien prosesseja. 

Tällä hetkellä Maanmittauslaitos tarjoaa Digi- ja väestötietoviraston puolesta sekä kansalliset paikkatietorajapintapalvelut että INSPIRE-palvelut rakennuksista. On sovittu, että kun rakennetun ympäristön tietojärjestelmän tietopalvelut saadaan käyttöön vuonna 2024, Maanmittauslaitos voi luopua näiden palveluiden tarjoamisesta. Maanmittauslaitos jatkaisi muita INSPIRE-velvoitteiden hoitamista, eikä rakennuksista luopuminen oleellisesti vähennä resurssitarvetta tai kustannustasoa.  

Vaikutukset Verohallintoon

Verohallinto saisi rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä ajantasaiset rakennustiedot esimerkiksi kiinteistöverotusta varten. Verohallinto siirtyisi käyttämään rakennuksiin liittyvien tietojen osalta rakennetun ympäristön tietojärjestelmän muutostietopalvelurajapintaa vuoden 2024 aikana. Koska Digi- ja väestötietovirasto muuttaa muutostietopalvelunsa perättäistiedostotoimituksista rajapintapalveluksi, ja perättäistiedostotoimitukset päättyvät vuoden 2024 loppuun mennessä, Verohallinto joutuisi joka tapauksessa muuttamaan rakennustietojen saamiseen liittyviä prosessejaan. Nyt muutos pyrittäisiin ajoittamaan siten, ettei ylimääräistä työtä synny.  

Muutoksen yhteydessä pyrittäisiin huomioimaan sekä Verohallinnon että kuntien rakennuksien ja rakennelmien verotukseen liittyvät tarpeet ja mahdollistamaan näin tarkempi tieto kiinteistöverotuksen pohjaksi.  

Kun Verohallinto alkaisi saada kattavasti kaavatietoja rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä lain siirtymäaikojen päätyttyä, voisivat kunnat luopua muuttuneiden kaavatietojen toimittamisesta erikseen ilmoitin.fi -palvelun kautta (Laki verotusmenettelystä 18 § 5 momentti ja Verohallinnon ohje Kaavatietojen ilmoittamisesta Verohallinnolle 8.10.2019, VH/3858/00.01.00/2019).  

Verohallinnon kanssa on sovittu, että rakennetun ympäristön tietojärjestelmä tarjoaisi muutostietopalvelurajapinnoissaan kaikki tiedot, ja Verohallinto itse määrittelee, mitä tietoja se rajapinnalta käyttää. Näin mahdollinen kiinteistöverouudistus ei aiheuttaisi muutostarpeita rakennetun ympäristön tietojärjestelmään.  

Vaikutukset Tilastokeskukseen

Tilastokeskus siirtyisi käyttämään rakennuksiin liittyvissä tilastoissaan rakennetun ympäristön tietojärjestelmän muutostietopalvelurajapintaa vuoden 2024 aikana. Koska Digi- ja väestötietovirasto muuttaisi muutostietopalvelunsa perättäistiedostotoimituksista rajapintapalveluksi, ja perättäistiedostotoimitukset päättyisivät vuoden 2024 loppuun mennessä, Tilastokeskus joutuisi joka tapauksessa muuttamaan rakennustietojen saamiseen liittyviä prosessejaan riippumatta tästä esityksestä. Nyt muutos pyrittäisiin ajoittamaan siten, ettei ylimääräistä työtä synny. Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä pystyisi tarjoamaan Tilastokeskukselle myös laajempaa tietopohjaa uusia tilastointimahdollisuuksia varten.  

Vaikutukset ympäristöhallinnon sisällä

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä olisi kokonaan uusi järjestelmä ja sen kehittäminen ja ylläpito Suomen ympäristökeskukselle olisi kokonaan uusi tehtävä. Muutos aiheuttaisi Suomen ympäristökeskukselle kustannuksia kehittämismenoina henkilöstökustannusten, ulkoistetun projektityön, RYTJ kaavojen digitointiohjelmaan ja rakennustietojen laadun parannukseen liittyvän työn sekä tietojärjestelmän infrakustannusten osalta. Lisäksi aiheutuisi käyttö- ja ylläpitokustannuksia vuodesta 2025 alkaen. Nämä kustannukset koostuisivat Suomen ympäristökeskuksen ylläpitohenkilöstöstä (12 henkilöä), ostettavasta järjestelmän ylläpitotyöstä (sovelluskehitys) sekä IT-infrakustannuksista. Suomen ympäristökeskuksen nykyiseen toimintaan kohdistuvat tunnistetut toiminnalliset muutokset liittyisivät lähinnä Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämien palveluiden ja järjestelmien muutoksiin.  

Ympäristöhallinnon nykyisistä järjestelmistä kaavatietoa keräävät GISALU (kaavatiedot), Asemakaavan seurantalomake ja Yleiskaavapalvelu tulisivat korvautumaan rakennetun ympäristön tietojärjestelmän tiedoilla, kun tietojärjestelmän tietosisältö on tarpeeksi kattava. Kaavoituksen seurantaan tarvittavat tiedot saataisiin jatkossa entistä ajantasaisempina ja laadukkaampina eikä erillistä väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistotietojen poimintaa ja ylläpitoa Suomen ympäristökeskuksessa tarvita. Tällöin myös asemakaavan seurantalomakkeesta voidaan ennen pitkää luopua. 

Suomen ympäristökeskuksen Liiteri-palvelu saisi rakennetun ympäristön tietojärjestelmän myötä laajempaa ja ajantasaisempaa pohjatietoa. Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän karttakäyttöliittymäkehitys pyrittäisiin mahdollisuuksien mukaan hyödyntämään Liiterin karttakäyttöliittymän edessä olevassa uudistamisessa. Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän myötä Suomen ympäristökeskuksessa myös moni tutkimushanke tulisi saamaan laajempaa, laadukkaampaa, tarkempaa ja ajantasaisempaa tietoa kaavoista ja rakennuksista. Näin saataisiin myös aiempaa parempaa tutkimustietoa rakennetusta ympäristöstä.  

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset saisivat jatkossa kaavoitukseen ja rakentamiseen liittyvät lausuntomateriaalit yhtenäisessä muodossa helposti rakennetun ympäristön tietojärjestelmän kautta. Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä poistaisi myös tarpeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksilta asemakaavan seurantatietojen tarkistamiseen ja keruuseen kunnilta. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksia on Suomessa 15 kappaletta, joista 13 toteuttaa ympäristöhallinnon toimenpiteitä. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toteuttamaan asemakaavan seurantaprosessiin kuluu yhdeltä ELY-keskukselta keskimäärin noin yksi henkilötyöpäivä kuukaudessa eli 12 henkilötyöpäivää vuodessa, mikä tarkoittaa yhteensä 156 henkilötyöpäivää vuodessa valtakunnallisesti.  

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus saisi jatkossa rakennustiedot ajantasaisina väestötietojärjestelmän sijaan rakennetun ympäristön tietojärjestelmän rajapintapalvelun kautta. Molempisuuntaista integraatiota ei ainakaan toistaiseksi pystyttäisi toteuttamaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen aineistojen tiedonsaantioikeuksien vuoksi. Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän ensimmäisen vaiheen toteutuksen rinnalla pyritään kuitenkin selvittämään mahdollisuutta saada olemassa olevien rakennusten E-luvut energiatodistusrekisteristä. 

Vaikutukset muihin viranomaisiin

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä vaikuttaisi viranomaisten sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden käyttämään palveluun kolmella tavalla, kun tieto olisi kootusti saatavilla. Ensimmäinen vaikutus olisi, että rakennetun ympäristön tietojärjestelmä poistaisi useiden katselupalveluiden käyttämisen tarpeen, kun esimerkiksi kaavoihin liittyviä tietoja voitaisiin tarkastella ylikunnallisesti. Tämä prosessissa tarvittavan tiedon parempi saatavuus, esimerkiksi kaavanmukaisuuden tarkistus ympäristöluvassa, helpottaisi käsittelijän työtä edellyttämättä muutoksia palveluihin tai järjestelmiin. Toinen vaikutus on, että viranomaiset voisivat tehdä rajapintojen kautta tiedon hakuja omia prosesseja hyödyntämään ja sujuvoittamaan rakenteisen tiedon avulla. Viranomaiset voisivat osaksi omia prosessejaan tuoda rajapinnan kautta ajantasaisen rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä saatavan tiedon. Kolmas vaikutus olisi, että tiedon virtaus viranomaisen järjestelmän ja rakennetun ympäristön tietojärjestelmän välillä voidaan automatisoida, mikä mahdollistaisi myös valtion viranomaisen asiakkaan päätöksentekoprosessien automatisoinnin tältä osin. Täten palveluita voitaisiin rakentaa valtakunnallisen yhdenmukaisen tiedon varaan. 

Puolustusministeriölle ja puolustusvoimille tulisi oikeus saada alueidenkäyttöä ja rakentamista koskevat välttämättömät tiedot maksutta. Kattavan alueidenkäyttö- ja rakennustiedon avulla puolustushallinto voi lisätä kansallista kokonaisturvallisuutta seuraamalla rakennetun ympäristön kehitystä ja suunnittelemalla toimintaansa sen pohjalta nykyistä paremmin. Vireillä olevien kaavaprosessien seuranta mahdollistaa ennakollisen osallistumisen kaavaprosessiin, jolloin kaavapäätösten kokonaisturvallisuus paranee.  

Tuomioistuimille tulisi oikeus saada alueidenkäyttöä ja rakentamista koskevat välttämättömät tiedot maksutta. Tiedot tulisivat lisäksi saataville yhdestä paikasta. Tuomioistuinten tiedonhankintakulut alueidenkäytön ja rakentamisen tiedoista vähenevät.  

Metsäkeskuksessa käsitellään vuosittain metsänomistajien, metsäpalveluyritysten tai metsäteollisuuden organisaatioiden laatimana noin 110 000 metsän hakkuuilmoitusta ja 90 000 kestävän metsätalouden rahoituslakiin perustuvaa Kemera-tukihakemusta, joissa on tarpeen tarkistaa voimassa oleva kaavatieto. Järjestelmästä saatavilla yleiskaavatiedoilla voitaisiin automatisoida tarkistus ja säästää metsäkeskusten henkilötyömäärää sekä vähentää tarkistuksessa tapahtuvia virheitä.  

Aluehallintovirastojen ympäristöluvituksen arvioidaan sujuvoituvan, kun kaavatiedot ovat ajantasalla saatavilla. Jos dokumentit kaavoitusasiakirjat, saa yhdestä paikasta tietyssä muodossa, lausuntoon kuluva valmisteluaika voi pudota 1–2 viikkoon 2–3 viikosta, samalla säästetään aikaa yhteen lausuntoon minimissään 1 päivä. Aikasäästö vastaa 3 000 euron mediaanipalkassa vuositasolla 200 000 euron hyötyä Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä (RYTJ): liiketoimintamalli, hyödyt ja vaikuttavuus. Ramboll Finland Oy. 2022 s. 10.  

Pelastustoimi saisi järjestelmiinsä käyttöönsä nykyistä kattavammat ja monikäyttöisemmät alueidenkäyttöä ja rakennuksia koskevat tiedot. Pelastustoimi voisi kehittää toimintaansa simuloimalla rakennusten tietomalleja. Pelastustilanteissa pelastustoimen järjestelmästä olisi saatavilla jopa kolmiulotteisia rakennustietoja, joiden pohjalta toiminta kohteessa tehostuisi. Kohteesta näkisi esimerkiksi virtuaalisesti tilat, rakennusmateriaalit ja kantavat rakenteet.  

Viranomaisten toimintaan kohdistuvat yhteisvaikutukset rakentamislain kanssa

Ympäristöministeriö ja Suomen ympäristökeskus ovat arvioineet virkatyönä vuonna 2017, että noin 100 lakisääteisessä viranomaisprosessissa tarvitaan alueidenkäytön suunnitelma- tai rakentamisen luvituksen tietoa. Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän tiedot olisivat saatavilla eri prosessien tarpeisiin. Tarkkaa työajansäästöä tai -lisäystä kunnille, maakuntien liitoille ja muille viranomaisille ei ole voitu esittää. Työajan säästöt kohdistuvat eri tavalla eri viranomaisille. Tiedon hyödyntäjät saavat tiedon nopeammin ja varmemmin käyttöönsä ja säästävät työaikaa. Kunnille aiheutuu lisätyötä laatia vaaditut alueidenkäytön suunnitelmat tietomallimuodossa ja toimittaa ne eri vaiheissa rakennetun ympäristön tietojärjestelmään. Lisätyötä aiheutuu myös nykyistä laajempien rakennustietojen toimittamisesta rakennetun ympäristön tietojärjestelmään verrattuna rakennus- ja huoneistorekisteritietojen toimittamisesta väestötietojärjestelmään. Lisätyön ei arvioida olevan merkittävä, koska nykyisin rakennus- ja huoneistorekisteritietojen hallinta aiheuttaa työtä, josta olisi mahdollista luopua rakennetun ympäristön tietojärjestelmän käytön myötä. Yhteiskunnallisesti työajan säästön arvioidaan olevan suurempi kuin työajan menetys.  

Rakentamislupaprosessi tarvitsee miltei kaikki kaavassa esitettävät tiedot varmistuakseen kaavanmukaisuuden toteutumisesta. Lisäksi rakentamislupaprosessi tarvitsee tiedon tonttijaon ja kiinteistönmuodostusprosessin välisestä vaiheesta. Huomattavaa on myös se, että eri vaiheissa syntynyt tieto palaa prosessin alkuun lähtötiedoiksi kaavoitukseen. Uudistuksen myötä kuntien tietorakenteet ja prosessit harmonisoituisivat huomattavasti kun kerran tuotettua tietomallimuotoista tietoa voitaisiin hyödyntää tehokkaasti. Tulevaisuuden maankäyttöpäätökset 2020, ympäristöministeriön julkaisuja 2020:5 s.39 

4.3.3  Vaikutukset Ahvenanmaahan

Esityksellä ei ole tässä vaiheessa vaikutuksia Ahvenanmaahan. Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä ei tulisi vielä käyttöön Ahvenanmaalla, mutta maakunnalla olisi mahdollisuus myöhemmässä vaiheessa siirtyä käyttämään tietojärjestelmää. Ahvenanmaan maakunta toimittaisi rakennus- ja huoneistorekisteritietoja edelleen väestötietojärjestelmään. Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän jatkokehitysvaiheissa rakennus- ja huoneistotietojen käsittely siirrettäisiin väestötietojärjestelmästä rakennetun ympäristön tietojärjestelmään. Tällöin myös Ahvenanmaa siirtyisi käyttämään rakennus- ja huoneistotietojen osalta rakennetun ympäristön tietojärjestelmää ja vaikutukset Ahvenanmaahan tulevat tällöin arvioitavaksi. 

4.4  Ympäristövaikutukset

Tiedon yhteentoimivuus ja koneluettavuus mahdollistavat ympäristövaikutusten nykyistä paremman huomioimisen alueidenkäytön suunnittelussa ja rakentamisessa. Mahdollisuus tiedon nykyistä parempaan hyödyntämiseen tukisi terveellisten, viihtyisien ja kestävien elinympäristöjen suunnittelua. Alueiden ja alueellisten rakenteiden suunnittelu siten, että ne mahdollistavat kestävän elämäntavan ja kestävän liikkumisen edellyttää nykyistä parempaa tietopohjaa. 

Alueidenkäytön tietomallimuotoisella suunnittelulla ei arvioida olevan merkittäviä suoria ilmastovaikutuksia. Sen sijaan sillä on välillisiä myönteisiä ilmastovaikutuksia. Ehdotus lisää tietoaineistojen yhtenäisyyttä, mahdollistaa niiden nykyistä paremman yhdistelyn sekä helpottaa tiedon hyödyntämistä, mikä mahdollistaa paremman ja ajantasaisemman ympäristö- ja ilmastotiedon tuottamisen ja hyödyntämisen. Tiedon ajantasaisuuteen ja hajanaisuuteen liittyvillä puutteilla on tunnistettu nykyisellään olevan vaikutusta siihen, miten hyvin ilmastovaikutuksia voidaan selvittää ja huomioida alueidenkäytön suunnittelussa. Ajantasaisempi ja määrämuotoisempi tieto auttaa kunnan sisällä, seuduilla ja maakuntien liittojen alueilla tiedon parempaa hyödyntämistä suunnitteluratkaisuissa. Tiedon avoimuus lisää ympäristöön liittyvän tiedon saamista nykyistä paremmin hyödynnettäväksi kaavaprosesseihin jo niiden aikaisessa vaiheessa, jolloin kaavoitukseen liittyviä vaihtoehtoja ja kaavojen sisältämien suunnitteluratkaisujen ympäristövaikutuksia voitaisiin arvioida nykyistä paremmin. Suomen ympäristökeskus 2020, MRL ilmastovaikutusten arviointi Tämä tukisi terveellisten ja viihtyisien elinympäristöjen suunnittelua. 

Yhteentoimivan koneluettavan tiedon rooli alueidenkäytön suunnittelussa on mahdollistava. Kuntien maapolitiikka ja poliittinen tahtotila vaikuttavat jatkossakin siihen, millaisia maankäytöllisiä ratkaisuja kunnissa tehdään. Kaavan paikkatietoon on mahdollista yhdistää alueeseen liittyvää muuta paikkatietoa, joka voi mahdollistaa yhdyskuntarakennetason ilmastovaikutusten paremman arvioinnin sekä muiden ympäristöasioiden kytkennän alueidenkäytön suunnitteluun. Esimerkkinä ovat erilaiset laskurit, joilla voidaan arvioida esimerkiksi kaavan ekotehokuutta. Suomen ympäristökeskus 2020, MRL ilmastovaikutusten arviointi 

Pysyvä kaavatunnus mahdollistaa myös kaavan elinkaaren aikaista arviointia siitä, onko kaavoitusratkaisu kehittynyt etukäteen arvioidulla tavalla, sekä kiertotalouteen liittyvien asioiden huomioimista esimerkiksi tarkemman ekotehokkuuslaskennan kautta. Tietomalliin talletettavan tiedon koneluettava muoto myös määrämuotoistaa tiedon esitystapaa, mikä mahdollistaa eri kunnissa tuotetun tiedon yhdistämisen ja käyttämisen ylikunnallisessa ilmastovaikutusten laskennassa. Suomen ympäristökeskus 2020, MRL ilmastovaikutusten arviointi 

Lisäksi rakennuksista laadittavat tietomallit voivat myös mahdollistaa alueellisen ja valtakunnallisen tason tiedonkeruun etenkin uudesta ja myös peruskorjattavasta rakennuskannasta. Tietomallimuotoisen rakennustiedon avoin saatavuus mahdollistaisi tiedon siirrettävyyden ja yhdisteltävyyden koko rakennuskannan tasolla, mikä voisi mahdollistaa uusien entistä vähähiilisempien rakentamisen suunnitteluratkaisujen syntymisen. Rakennuskannan digitaalinen kaksonen, eli malli, joka kuvaa rakennettua ympäristöä mahdollisimman ajantasaisesti, auttaisi monitoroimaan ja mallintamaan rakennuskannan tilaa, mikä puolestaan voisi auttaa suunnittelemaan ja arvioimaan nykyistä kestävämpiä aluerakenteita, rakennuksia koskevia päästövähennystoimenpiteitä ja ilmastopolitiikkatoimia. Rakennusten ajantasaiset tietomallit voisivat siis tukea ilmastonmuutoksen hillintää ja siihen sopeutumista. Kun olemassa olevien rakennusten ja alueiden tiedot olisivat saatavilla ja niitä pystyttäisiin aluetasolla hyödyntämään nykyistä paremmin, voitaisiin esimerkiksi nykyistä rakennuskantaa hyödyntää entistä paremmin, jolloin vähenisi tarve uudisrakentamiselle ja rakentamattomien alueiden käyttöönotolle. Suomen ympäristökeskus 2019, Tulevaisuuden tietopohja toteutuneesta maankäytöstä, Syke raportteja 18/2019 

Rakennuskannan ”digitaalinen kaksonen” voisi lisäksi auttaa arvioimaan ja monitoroimaan rakennuskantaan liittyviä materiaalivirtoja ja –varantoja, mikä voisi tukea materiaalien saamista uudelleen kiertoon ja laajemmin rakentamisen kiertotaloutta. Rakennuskannan tietomallit ja näiden sisältämä rakennusten geometriatieto mahdollistaisi myös rakennuskannan sisältämien tilojen ominaisuuksien ja käytön tarkastelun ja näin mahdollistaisi esimerkiksi tarkastelun rakennusten soveltuvuudesta niiden nykyiseen tai tarpeenmukaiseen käyttötarkoitukseen. Suomen ympäristökeskus 2020, MRL ilmastovaikutusten arviointi 

Ehdotuksella ei ole suoria haitallisia ympäristövaikutuksia, mutta on hyvä tunnistaa, että laajasti digitalisaatiolla on myös haitallisia välillisiä ympäristövaikutuksia. Laitteiden valmistaminen vaatii energiaa ja materiaaleja sekä laitteiden käyttö kuluttaa sähköä. ICT-alan energian kulutus kasvaa ja se muodostaa tulevaisuudessa huomattavan osan koko maailman energian kulutuksesta Seppälä, Timo, Mattila, Juri & Rajala, Risto, 2019. ”Is the Digital Future Sustainable?” ETLA Brief No 80. . Digitalisaation ympäristövaikutusten arviointi on hankalaa, sillä kokonaisuus on laaja ja monimutkainen.  

Ympäristövaikutuksien osalta on huomioitava, että digitalisaation luomat sähköiset prosessit ja palvelut edellyttävät tallennus- ja laskentakapasiteettia sekä energiaa. Digitalisaatiossa on huomioitava takaisinkytkentäefekti, joka tarkoittaa sitä, että vaikka laiteiden energiatehokkuus paranee, palveluiden käyttö kasvaa nopeudella, jonka lopputuloksena energian kokonaiskulutus on kasvanut. Pärssinen, Matti, 2019. ”.Towards Sustainable Data Centers and ICT Services” Aalto University publication series, doctoral dissertations 118/2019 Yleisesti todetaan, että digitalisaation ympäristövaikutukset ovat yleensä pienemmät kuin niillä saavutettavat ympäristö- ja muut yhteiskunnalliset hyödyt. Kuitenkin digitalisaation yhteydessä on tarkkailtava digitalisaation ympäristövaikutuksien kehittymistä ja huomioitava keinot ympäristövaikutuksien vähentämiseen. Näitä keinoja ovat esimeriksi laitteiden energiatehokkuuden parantaminen ja kierrätys sekä palveluiden käyttämien resurssien ja energian määrän vähentäminen. Pärssinen, Matti, 2019. ”.Towards Sustainable Data Centers and ICT Services” Aalto University publication series, doctoral dissertations 118/2019 Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän luonteesta ja kyberturvallisuudesta johtuen konesalit tulevat todennäköisesti sijaitsemaan Suomessa ja siten niiden ratkaisujen energiatehokkuus ja ilmastotavoitteet noudattavat kansallista ilmastotavoitteistoa. 

4.5  Tietoyhteiskuntavaikutukset

Tiedonhallinnan muutosvaikutukset

Lakiesityksiin sisältyy tiedonhallintaa koskevia säännöksiä. Esityksen valmistelun yhteydessä on tehty tiedonhallintalain 8 §:n 2 momentissa edellytetty tiedonhallinnan muutosten arviointi. Esityksellä on tunnistettu olevan vaikutuksia tiedonhallinnan järjestämisiin, vastuisiin ja tietoturvaan. 

Lakiesityksessä ehdotetuilla uusilla säännöksillä ja muutoksilla olemassa oleviin säännöksiin on tunnistettu olevan vaikutuksia asianhallintaan, kuten käsiteltäviin tietoihin, tietojen luovutukseen ja tietojen rekisteröinnissä käytettäviin metatietoihin sekä palvelujen tiedonhallintaan. Esitetyillä muutoksilla ei ole tunnistettu olevan vaikutuksia asiakirjojen julkisuuteen tai salassapitoon. Esitetyillä muutoksilla on kuitenkin tunnistettu olevan vaikutuksia tiedonsaantioikeuksiin, kun uusia tapoja saada julkista tietoja luodaan esityksessä esitetyillä tavoilla. 

Tiedonhallinnan järjestäminen ja vastuut

Esitykseen sisältyy ehdotuksia uusista tehtävistä, joilla on merkitystä tarkasteltaessa tiedonhallinnan järjestämiseen ja vastuisiin liittyviä kysymyksiä. Tiedonhallintaan liittyviä vastuita ja tehtäviä koskevat muutokset kohdistuvat pääosin Suomen ympäristökeskukseen. Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän kehittäminen, ylläpito, käyttöehtojen määrittely, käytön valvonta, tietovarantojen kehittäminen ja ylläpito, tiedon kokoaminen ja rakennetun ympäristön tietojärjestelmässä olevan tiedon luovuttaminen olisivat uusia tehtäviä Suomen ympäristökeskukselle. 

Kunnille ja maakuntien liitoille syntyisi esityksessä uusia tehtäviä, kun niiden tulisi julkaista esityksessä määriteltyjä tietoja rakennetun ympäristön tietojärjestelmään. Alueidenkäytön tietojen, kuten kaavoituksen, muodostaminen muuttuisi esityksen myötä täysin sähköiseksi sekä tuottaisi yhteentoimivia ja koneluettavia tietomallimuotoisia tietoja. 

Lakiesitykseen on sisällytetty tarvittavat säännökset Suomen ympäristökeskuksen uusista tehtävistä sekä alueidenkäytön tietojen käsittelyyn kohdistuvista muutoksista. Rakentamisen tietoja koskevat esitykset esitettäisiin hallituksen esityksessä rakentamislaista (xx/202x). 

Tietovarantojen yhteentoimivuus ja hyödyntäminen

Lakiesityksessä esitetyillä muutoksilla olisi vaikutuksia viranomaisten välisiin tiedonsiirtoihin. Rakennetun ympäristön tietojen muuttuessa valtakunnallisesti yhteentoimiviksi ja koneluettaviksi sekä tulemalla valtakunnallisesti saataville viranomaisille teknisten rajapintojen avulla edellyttää viranomaisten rakentavan uusia rajapintoja tiedonsiirtoa varten. Lakiesityksessä on esitetty myös yleisessä tietoverkossa olevasta käyttöliittymästä, jonka avulla tietoa voitaisiin hakea, kun kyse olisi sellaisesta viranomaisesta, joka tarvitsisi tietoa harvoin ja vain yksittäishakuina.  

Rakennetun ympäristön tietojen muuttuessa pääosin tietomallimuotoiseksi, osa viranomaisista voi joutua päivittämään käytössä olevia ohjelmistojaan. Tarkemmin vaikutuksia viranomaisiin on kuvattu edellä luvussa 4.3. 

Vaikutukset digitaaliseen turvallisuuteen

Osana rakennetun ympäristön tietojärjestelmän määrittelytyötä laadittiin järjestelmän tietoturvavaatimukset RYTJ:n määrittelytyö. Ramboll et al. 2022., joita tarkennettiin määrittelytyötä tukemaan tilatussa, erillisessä digitaalisen turvallisuuden selvityksessä. Rakennetun ympäristön digitaalisen turvallisuuden ja tietosuojan selvitys. Nixu Oy 2022. (Ei julkinen) Järjestelmän tietuetason tietoturva, tiedon kasautumisvaikutukset ja kontekstisidonnaisuuksien riskit tunnistettiin, jotta digitaalisen turvallisuuden reunaehdot täyttyvät. Työtä valvoi ja ohjasi laaja ohjausryhmä (ympäristöministeriö, Suomen ympäristökeskus, sisäministeriö, puolustusministeriö, valtiovarainministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, Digi- ja väestötietovirasto, Maanmittauslaitos, Liikenne- ja viestintävirasto, Puolustusvoimat ja SUPO sekä pysyvinä asiantuntijoina Puolustuskiinteistöt, Helsinki, Espoo ja Tampere) 23.8.2021-31.3.2022. Ohjausryhmä tunnisti tehtävänsä mukaisesti myös rakennetun ympäristön tiedon digitalisoitumisen vaikutuksia kokonaisturvallisuuteen ja kansalliseen turvallisuuteen.  

Järjestelmän tiedot luokiteltiin julkisiin tietoihin, arvokkaisiin tietoaineistoihin (Komission täytäntöönpanoasetuksen mukaan), henkilötietoihin (useita kategorioita), salassa pidettävät tietoihin ja turvallisuusluokiteltuihin tietoihin. Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä toteutetaan digitaalisen turvallisuuden vaatimusten mukaisesti huomioiden eri turvallisuusluokkiin kuuluvien tietojen asianmukainen käsittely. Myöskään kaikkea julkiseen aineistoon liittyvää materiaalia tai paikkatietoa ei jaeta avoimella rajapinnalla. Näitä ovat esimerkiksi kaava- ja rakennuskohteet, jotka Suomen ympäristökeskus on laajassa viranomaisyhteistyössä kuntien, virastojen ja turvallisuusviranomaisten kanssa luokitellut mahdollisesti kriittisiksi tiedoiksi keväällä 2022 Suomen Ympäristökeskus on Nixu Oy:n selvityksen pohjalta tarkentanut RYTJ-tiedon luokittelua kevään 2022 aikana.. Osa julkisesta aineistosta on saatavilla järjestelmästä massahakuna vain viranomaiskäyttöön. Turvaluokiteltu aineisto ja salassapidettävä tieto on saatavilla vain niille toimijoille, joilla on oikeus tietoon.  

Tietosuojaa koskevan vaikutustenarvioinnin perusteella järjestelmässä on sekä suoraa että epäsuoraa henkilötietoa. Järjestelmään ei tule rakenteellisen tiedon muodossa arkaluontoista henkilötietoa. Julkisuuslain perusteella osa rakennetun ympäristön tietojärjestelmässä käsiteltävistä henkilötiedoista voisi olla sellaisia, joihin kohdistuu salassapitovelvoite sen perusteella, että tieto sisältää salaisen yhteystiedon tai tiedon asuinpaikasta, jos henkilö on pyytänyt tiedon salassapitoa. Selvityksessä tunnistettiin, että rakennetun ympäristön tietojärjestelmään voi sisältyä turvakiellon alaisia yhteys- ja asuinpaikkatietoja. Ratkaisuna on, että rakennetun ympäristön tietojärjestelmä tarkistaa asiakkaan turvakiellon tilan väestötietojärjestelmästä ja käsittelee turvakiellon asianmukaisesti. Henkilötietojen käsittely on rajattu viranomaisille ja toimijoille, joilla on siihen oikeus. Lisäksi rekisteröidyllä, eli luonnollisella henkilöllä olisi aina oikeus tarkastaa omat tietonsa järjestelmästä. Pysyvä rakennustunnus tunnistettiin selvityksessä henkilötiedoksi. Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän julkisessa tietopalvelussa ei pidettäisi saatavilla muita henkilötietoja kuin lakiesityksessä säädetyt tiedot, kuten pysyvä rakennustunnus. Ehdotetut tiedot on jo julkaistu avoimena tietona muissa palveluissa ja muiden viranomaisten toimesta. Järjestelmä sisältäisi enintään TLIV-tason tietoa. TLIV-tason tietoja ei vietäisi pilvipalveluihin. 

Tiedon luokittelua ja kasaantumisvaikutusten arviointia tehtiin järjestelmän tiedoille Suomen ympäristökeskuksen sisäisenä työnä keväällä 2022. Rakennetun ympäristön tietojärjestelmään kootut tiedot muodostavat valtakunnallisen kasauman, kun taas kunnilla on yksittäiset kuntakohtaiset tiedot. Tiedon suojaamisesta edellyttävä kasauma koskee rajoitettua tietoa (esimerkiksi Suomen ympäristökeskuksen tunnistamat kriittiset tiedot). Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän tietojen jakaminen on tästä syystä rajallisempaa kuin yksittäisen kunnan jakamat tiedot. Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän massahakuna saatava avoin tieto on turvallisuusnäkökohtien mukaan rajattua, joten tietojärjestelmän tiedoista ei arvioida aiheutuvan yhteiskunnan kannalta haitallisia kasautumisvaikutuksia. Viranomaisille tietoa rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä on tarkoitus tarjota laajemmin kuin avoimen tiedon käyttäjille. 

Tietojärjestelmälle laadittiin osana Nixu Oy:n digitaalisen turvallisuuden selvitystä riski- ja uhka-analyysi (BIA), jossa tunnistettiin pahimmat mahdolliset vaikutukset, jotka voivat syntyä, jos rakennetun ympäristön tietojärjestelmässä oleva tieto a) ei ole saatavilla b) ei ole ehyttä c) paljastuu. Tehdyn arvioinnin perusteella järjestelmälle on tärkeintä tietojen luottamuksellisuus (kriittiset vaikutukset) ja tietojen eheys (merkittävät vaikutukset). Järjestelmän ei arvioitu olevan alkuvaiheessa saatavuuskriittinen, vaan jopa usean vuorokauden kestävällä käyttökatkolla ei ole kuin kohtalainen vaikutus. Rakennetun ympäristön digitaalisen turvallisuuden ja tietosuojan selvitys. Nixu Oy 2022. (Ei julkinen) 

Ympäristöministeriö tilasi maaliskuussa 2022 rakennetun ympäristön tiedon poliittisia linjaustarpeita kartoittavan selvityksen äkillisesti muuttuneesta ulkopoliittisesta tilanteesta johtuen, jossa huomioitiin kansallinen- ja kokonaisturvallisuus. Lisäksi tarkasteltiin kunnille annettavan ohjauksen tarvetta turvallisuusnäkökohdat huomioiden.Selvitys vahvistaa Nixu Oy:n tulokset ja toteaa että rakennetun ympäristön tietojärjestelmän merkitys korostuu yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden riskien varautumisessa ja hallinnassa, sillä järjestelmä mahdollistaa varautumisen nopeasti muuttuvissa tilanteissa. Rakennetun ympäristön digitaalisesta turvallisuudesta nousevat poliittiset linjaustarpeet. Cyberwatch Finland Oy 2022. (Ei julkinen) 

Kansallisen kriittisen infrastruktuurin luokittelu, painopisteyttäminen ja suojaamistarpeiden määrittelyn merkitys on korostunut ulkopoliittisen ilmapiirin muututtua. Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän tietojen luokittelu toimii kriittisen infrastruktuurin määrittelylle omalta osaltaan hyvänä pohjana. Yhteistyötä tarvitaan, sillä rakennetun ympäristön ja infran ohjaus ja siihen liittyvät turvallisuustarpeet ovat useamman ministeriön ohjausvastuulla. Ympäristöministeriön lisäksi ohjausvastuussa ovat liikenne ja viestintäministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, valtiovarainministeriö, sisäministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö ja puolustusministeriö oman hallinnonalansa näkökulmasta. Rakennetun ympäristön digitaalisesta turvallisuudesta nousevat poliittiset linjaustarpeet. Cyberwatch Finland Oy 2022. (Ei julkinen) 

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmässä tunnistetun kriittisen tiedon osalta arvioitiin kesän 2022 aikana laajemmin vaikutuksia kokonaisturvallisuuteen. Tiedon luottamuksellisuuden, eheyden ja saatavuuden sekä uhkamallien lisäksi arvioitiin nykytilaa sekä rakennetun ympäristön tietojärjestelmää ja sen riskejä myös yhteiskunnan elintärkeiden toimintojen näkökulmasta Rakennetun ympäristön tiedon digitalisoinnin tarkennettu uhka- ja riskiarvio (RYTJ-URA). Cyberwatch Finland Oy 2022. (Ei julkinen) Työssä laadittiin rakennetun ympäristön ajankohtaisen tilannekuvan ja ulkopoliittisen tilanteen pohjalta arviointi ja tunnistettiin hallintatoimenpiteitä yhteistyössä RYTJ:n avoimen tiedon kasaumavaikutusten arviointi suhteessa muuhun avoimeen tietoon RYTJ:n avoimen tiedon kasaumavaikutusten arviointi suhteessa muuhun avoimeen tietoon. Gispo Oy 2022. (Ei julkinen) -selvityksen kanssa. Työssä arvioitiin myös henkilötietoja sekä sitä, tuleeko tietojärjestelmän avoimen tiedon myötä saataville tietoja, joita ei ole aikaisemmin ollut rakenteisena saatavilla, ja jotka yhdistettynä muuhun avoimeen tietoon aiheuttavat riskin. Selvitysten mukaan tietojärjestelmästä ei synny merkittävää uutta kasaumavaikutusta, kun suunnitellut hallintatoimenpiteet toteutetaan. Tämä ei kuitenkaan poista arviointityössä havaittuja nykytilan merkittäviä haavoittuvuuksia: hajaantunut tiedonhallinta useissa eri tietojärjestelmissä, eriävät luokittelut ja eriävät tekniset ratkaisut muodostavat merkittäviä riskejä ja kasaumavaikutuksia.  

Rakennus - ja kaavatietojen osalta tiedon avoimeen jakamiseen ja toisaalta turvallisuuden kannalta kriittisen tiedon suojaamiseen sisältyy myös hallinto- ja julkisuuslakiin sekä EU-lainsäädäntöön liittyviä kysymyksiä. Rakennetun ympäristön tiedon digitalisoinnin tarkennettu uhka- ja riskiarvio (RYTJ-URA). Cyberwatch Finland Oy 2022. (Ei julkinen) Ympäristöministeriön arvion mukaan nämä kysymykset nousevat keskeiseksi sisäministeriön kriittistä infrastruktuuria käsittelevässä lainsäädäntöhankkeessa.  

Tehdyissä digitaalisen turvallisuuden selvityksissä ja viranomaisten kanssa käydyssä keskustelussa korostuu tarve yhtenäiselle ohjeistukselle ja toimintatavoille digitaalisen turvallisuuden osa-alueilla. Selvitysten pohjalta tullaan laatimaan ohjeistus kunnille tiedon julkaisemiseen ja vastaanottamiseen rakennetun ympäristön tietojärjestelmään. Ohjeistusta aletaan laatia syksyllä 2022 ja sen on määrä valmistua vuoden 2023 aikana.  

4.6  Muut yhteiskunnalliset vaikutukset

Vaikutukset kansalaisten asemaan yhteiskunnassa ja kansalaisyhteiskunnan toimintaan

Ajantasainen ja avoin tieto kaavan elinkaaren tilasta mahdollistaisi kansalaisille nykyistä yhtäläisemmät oikeudet ja mahdollisuudet seurata kaavoitusprosessin eri vaiheita ja mahdollisuuden osallistua nykyistä paremmin. Tämä myös lisäisi alueidenkäytön suunnittelun ja rakentamisen hallinnollisten prosessien läpinäkyvyyttä, mikä voisi vahvistaa hallinnon hyväksyttävyyttä kansalaisten parissa. Kansalaisten yhtäläiset mahdollisuudet osallistua riippumatta näiden asuinpaikasta lisääntyisivät. Kansalaisille ja muille toimijoille voitaisiin rakentaa kaavoitukseen liittyviä seuranta- ja herätepalveluja, mikä mahdollistaisi nykyistä paremmin osallistumisen kaavan valmisteluun ja alueidenkäytön suunnittelun tilan seurantaan. 

Vaikutukset palvelujen saatavuuteen

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmällä olisi positiivisia vaikutuksia palvelujen saatavuuteen ja saavutettavuuteen. Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä toisi uusia kuntia palvelujen piiriin ja mahdollistaisi myös tämän esityksen mukaisia uusia innovaatioita luoden uusia palveluita. 

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä tarjottavat palvelut kehitettäisiin saavutettavuusvaatimukset mielessä. Tietomallimuotoinen ja koneluettava tieto mahdollistaisi erilaisten saavutettavuustyökalujen yhteentoimivuuden rakennetun ympäristön tietojen kanssa parantaen näin kansalaisten mahdollisuuksia vastaanottaa ja käsitellä julkista tietoa.  

Nykytilanteessa vain osan rakennetun ympäristön tiedoista on saatavilla koneluettavassa muodossa ja vain rajallisessa määrin teknisen rajapinnan avulla vain niiden tietojen osalta, joita kunnat jakavat omissa tietopalveluissaan. Useimmat alueidenkäytön tietoaineistot, kuten asemakaavat ovat kuitenkin saatavissa vain niin sanotussa rasterimuodossa, toisin sanoen kuvamuodossa, jolloin ne eivät täytä saavutettavuusvaatimuksia eivätkä ne välttämättä toimi käytössä olevissa saavutettavuustyökaluissa. Nykyinen ratkaisu tehdä näistä kuvamuotoisista tiedoista saavutettavia on kirjoittaa kuvista tarkka tekstipohjainen kuvaus, mikä on aikaa vievää ja kallista. Ehdotuksen mukainen koneluettava ja tietomallimuotoinen muoto parantaisi tietojen käytettävyyttä ja mahdollistaisi myös uudenlaisten saavutettavuustyökalujen kehittämisen, jolloin tieto on saatavilla tehokkaammin ja laajemmin. 

Vaikutukset yksityisyyden ja henkilötietojen suojaan

Laissa säädettäisiin rakennetun ympäristön tietojen julkaisemisesta viranomaisen ylläpitämään rakennetun ympäristön tietojärjestelmään. Tiedot sisältäisivät myös henkilötietoa ja voisivat sisältää jopa erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia henkilötietoja. Laissa säädettäisiin myös rakennetun ympäristön tietojen luovuttamisesta julkisuuslain ja tiedonhallintalain mukaisesti ensisijaisesti viranomaisille mutta myös muille. Luovutuksen osalta säädettäisiin myös julkisesta tietopalvelusta, jonka avulla tietoja voitaisiin luovuttaa ilman julkisuuslain mukaista tietopyyntöä. Suuri osa tiedoista, joita tietojärjestelmään julkaistaisiin, eivät ole salassa pidettäviä ja niitä käsitellään ja jaetaan nykyisellään varsin laajasti. Ehdotetulla sääntelyllä ei olisi vaikutusta nykytilanteeseen, eikä siten yksityiselämän ja henkilötietojen suojaa kaventavaa vaikutusta. Esityksen suhdetta yleiseen tietosuoja-asetukseen arvioidaan tarkemmin säännöskohtaisissa perusteluissa sekä suhteessa perusoikeuksien suojaan. 

Tietojärjestelmään ei julkaistaisi erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia tietoja. Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä saisi alueidenkäytön tietojen ja rakentamisen tietojen lisäksi tietoa myös Maanmittauslaitokselta, verohallinnolta ja Digi- ja väestötietovirastolta. Väestötietojärjestelmästä tallennettaisiin rakennusten omistajien henkilötunnus sekä yhteystiedot viranomaiskäyttöä varten. Tietoja käytettäisiin vain rakennusten omistajille tarkoitettuihin palveluihin, eikä tietoja luovutettaisi eteenpäin julkisen tietopalvelun kautta muulle kuin viranomaiselle. 

Rakennustietojen yhteydessä voi ilmetä tietoja, jotka voivat joissakin tapauksissa ilmaista samalla henkilön potilastietoja. Rakennusta koskevat tiedot ovat kuitenkin välttämätön osa rakennetun ympäristön tietoa ja sen tietotarpeita ja viranomaistehtävien toteutumisen kannalta, eikä tietoa luovutettaisi rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä edelleen teknisen rajapinnan avulla tai julkisen tietopalvelun kautta muille kuin viranomaisille. Viranomaisilla, esimerkiksi pelastusviranomaisilla olisi kuitenkin tärkeä tarve saada tietoonsa kaikki tiedot rakennuksesta tai muusta rakennuskohteesta pelastustehtävien suorittamista varten. 

Henkilötietojen suojaan liittyviä riskejä pyrittäisiin vähentämään sillä, että laissa säädettäisiin tarkkarajaisesti tiedoista, joita tietojärjestelmästä luovutettaisiin. Henkilötietojen suojaan liittyvä suurin riski olisi siinä, että teknisen rajapinnan avulla saava taho, jolla olisi tietosuojalainsäädännössä ja julkisuuslain 16 § 3 momentin mukainen oikeus saada henkilötietoja rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä luovuttaisi tietoja edelleen muuhun käyttötarkoitukseen. Henkilötietojen suojaan voi kohdistua riskejä myös sellaisissa tapauksissa, joissa rekisteröity, eli luonnollinen henkilö itse, luovuttaisi itseään koskevia tietoja sellaisille tahoille, joilla ei muuten olisi tietoihin pääsyä. Esityksessä on tarkasteltu tällaista omadata-palvelun mahdollisuutta ja Komissio on esittämässä uutta päivitettyä rakennusten energiatehokkuusdirektiiviä joka edellyttäisi oman rakennuksen tietojen avaamisen muille tahoille. 

Riskejä pyrittäisiin vähentämään myös sillä, että luonnollinen henkilö pystyisi tarkistamaan itseään koskevat tiedot. Tietojen tarkastaminen olisi maksutonta ja vaikka ehdotetussa laissa säädettäisiin siitä, että tietojärjestelmään julkaistavien tietojen osalta on yhteisrekisterinpitäjyys, luonnollinen henkilö voisi tehdä tarvittavat tietopyynnöt Suomen ympäristökeskukselle oikeuksiensa toteuttamiseksi. Tämä nopeuttaisi rekisteröidyn mahdollisuuksia valvoa omia tietojaan ja helpottaisi samalla kunnilla olevaa hallinnollista taakkaa.  

Henkilötietojen suojaan liittyviä riskejä lisäisi se, että tiedonluovutuksen edellytyksenä ei olisi luonnollisen henkilön suostumus, eikä luonnollinen henkilö voisi itse estää tietojärjestelmästä tapahtuvia luovutuksia. Rekisteröity ei myöskään lakiehdotuksen mukaisesti pystyisi estämään itseään koskevaa tiedonkäsittelyä yleisen tietosuoja-asetuksen 18 artiklan 1 kohdan tarkoittamalla tavalla. Tästä johtuen rekisteröidyn mahdollisuudet suojautua tietojärjestelmän toiminnan aikaansaamilta tietosuojariskeiltä olisivat erittäin vähäiset ja luonnollisen henkilön itse suorittama valvonta olisi jälkikäteistä. 

Yleisestä tietosuojasääntelystä seuraa rekisterinpitäjälle ja henkilötietojen käsittelijälle lukuisia henkilötietojen käsittelyä koskevia vaatimuksia ja velvoitteita, jotka vähentävät osaltaan henkilötietojen suojaan liittyviä riskejä. Luonnollisella henkilöllä olisi myös käytettävissään yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset rekisteröidyn oikeudet ja oikeussuojakeinot, mukaan lukien mahdollisuus saada tarvittaessa asiansa tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi. Rekisteröidyn oikeudet ja oikeussuojakeinot kohdistettaisiin pääasiassa kunnille, jotka tuottavat valtaosan rakennetun ympäristön tietojärjestelmän tiedoista ja joiden hallinnassa valtaosa tiedoista on. Suomen ympäristökeskus vastaisi rakennetun ympäristön tietojärjestelmän osalta tietoturvavelvoitteista, joista on säädetty yleisessä tietosuoja-asetuksessa, digipalvelulaissa ja muussa lainsäädännössä. 

Edellä oleva riskien arviointi ei poista yleisen tietosuoja-asetuksen 35 artiklassa säädettyä rekisterinpitäjän velvollisuutta toteuttaa tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi, jos tietyntyyppinen käsittely, etenkin uutta teknologiaa käytettäessä, todennäköisesti aiheuttaa, käsittelyn luonne, laajuus, asiayhteys ja tarkoitukset huomioon ottaen, luonnollisen henkilön oikeuksien ja vapauksien kannalta korkean riskin. 35 artiklan velvollisuudesta vastaisi Suomen ympäristökeskus, jonka tulee ennen tietojen käsittelyn aloittamista toteuttaa tarkempi arviointi suunniteltujen käsittelytoimien vaikutuksista henkilötietojen suojalle yleisen tietosuoja-asetuksen vaatimusten mukaisesti Rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä on toteutettu tietosuojavaikutusten arviointi keväällä 2022.

Muut toteuttamisvaihtoehdot

5.1  Vaihtoehdot ja niiden vaikutukset

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän ylläpidosta ja kehityksestä vastaava organisaatio

Ympäristöministeriö selvitti vuoden 2020 alussa rakennetun ympäristön tietojärjestelmän vastuuorganisaation vaihtoehtoja Owal Group Oy 2020. . Selvityksen tavoitteena oli selvittää eri organisaatioiden tahtotilaa ja kyvykkyyttä toimia tietovarannon ylläpitäjänä ja kehittäjänä. Selvitysteemoina oli halukkuus tietovarannon omistajuuteen, yhteistoiminta alan toimijoiden kanssa, organisaation kyky tuottaa ja kehittää palvelua sekä kustannukset. Yksityisoikeudellinen toimija rakennetun ympäristön tietovarannon kehityksestä ja ylläpidosta vastaavana nähtiin ongelmallisena. Riskinä nähtiin, että valtionohjaus saattaisi heiketä operatiivisen vastuun siirtyessä yksityiselle toimijalle. Julkisoikeudellinen toimija nähtiin parhaaksi lakisääteisistä toiminnoista vastaavaksi tahoksi. Selvityksessä haasteelliseksi nähtiin myös rakennetun ympäristön tietovarannon hajauttamista kuntien, maakuntien liittojen tai näiden yhteistyöorganisaatiolle. Kunnilla ei nähty olevan riittävästi resursseja, osaamista tai tahtotilaa ryhtyä kuntatehtäviensä lisäksi vastaamaan kansallisesta tietojärjestelmästä ja siihen liittyvästä ekosysteemistä. Selvityksen tuloksena ei noussut selkeää yhtä organisaatiota, jolla olisi välitön halukkuus, osaamistaso, kokemus ja muiden suositus. Osasyynä selvityksen aikaan oli epävarmuus rakennetun ympäristön tietojärjestelmän tulevasta tietosisällöstä ja ominaisuuksista.  

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän ylläpito ja kehitystehtävä annettiin Suomen ympäristökeskuksen tehtäväksi. Ympäristöministeriön ja Suomen ympäristökeskuksen vuoden 2021 tulosohjaussopimuksessa todetaan, että Suomen ympäristökeskus vastaa rakennetun ympäristön tiedonhallinnan uudistamisesta yhteistyössä ministeriön kanssa. Suomen ympäristökeskus kehittää ja ylläpitää jatkossa uutta rakennetun ympäristön tietojärjestelmää ja -alustaa yhteistyössä keskeisten virastojen ja muiden toimijoiden kanssaSuomen ympäristökeskuksen tulossopimukset. Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän sääntelytarpeita selvittävässä työryhmässä alustavasti tunnistettiin, että Suomen ympäristökeskuksen tehtäviä olisi todennäköisesti tarkennettava sitä koskevassa laissa. Vaihtoehtona nähtiin, että olisiko riittävää nykyisen Suomen ympäristökeskusta koskevan sääntelyn lisäksi, että säädetään rakennetun ympäristön tietojärjestelmää koskevassa laissa Suomen ympäristökeskuksen roolista ja vastuista.  

Julkisen vallankäytön tulee perustua lakiin. Tästä oikeusvaltioperiaatteesta ja siihen olennaisesti liittyvästä hallinnon lainalaisuuden periaatteesta säädetään perustuslain 2 §:n 3 momentissa. Tietohuoltoa julkisena hallintotehtävänä on sivuttu muun muassa valtiovarainministeriön julkaisussa 20/2016 Kuntien tiedonantovelvoitteiden säädösperusta –nykytila ja analyysi. , s. 31.Oikarinen 2016 Tämän selvityksen mukaan tietohuolto on julkinen hallintotehtävä niiltä osin, kun on kyse laissa säädetystä tiedonantovelvoitteesta tai rekisteröintitehtävästä. Selvityksen mukaan, jos voimassa oleva lainsäädäntö ei sisällä viranomaisille nimenomaisesti säänneltyä velvoitetta toteuttaa tietohuoltoon liittyviä tehtäviä, voidaan viranomaisten toiminnassaan tarvitseman tiedon tuottaminen, hankinta, tallentaminen ja käyttöön saattaminen sijoittaa vähintäänkin hallinnon ylläpitotehtävien joukkoon. Kyseisen selvityksen mukaan 1) tietohuolto on julkinen hallintotehtävä, kun sen toteuttamisesta säädetään laissa; 2) rekisteröintitehtävä, kun tiedonantovelvoite kohdistuu sellaiseen rekisteriin tai tietovarantoon, johon tehtävällä merkinnällä voi olla olennainen vaikutus yksilön asemaan, sekä 3) julkista hallintotehtävää tukeva ylläpitotehtävä, kun hallintotehtävän toteuttaminen ei ole mahdollista ilman suunnittelun ja päätöksenteon valmistelun vaatimaa tietoa. Rakennetun ympäristön tietovarannon, yhteiskunnan yhteisen tietovarannon, ylläpito ja sieltä tietojen luovutustoiminta on julkista hallintotehtävää. 

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän määrittelytyö ja digitaalisen turvallisuuden selvitykset

Suomen ympäristökeskus määritteli tietojärjestelmän toimintaperiaatteita 31.3.2022Päätös rakennetun ympäristön tietojärjestelmän roolista, käyttäjätapauksia, kytkentöjä 14.12.2022Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän ulkoset kytkennät ja toiminta 18.1.2022Liiketoimintamalli, hyödyt ja vaikuttavuus- ja ylläpitomallia 10.12.2021Alustava hahmotelma rakennetun ympäristön tietojärjestelmän ylläpito- ja tukiorganisaation mallista vuoden 2021 aikana yhteistyössä kuntien ja maakuntien liittojen sekä keskeisten valtion virastojen kanssa. Määrittelytyön yhteydessä laadittiin vertailu tietojärjestelmän ylätason arkkitehtuurista keskitetyn, hajautetun, peilatun ja niiden yhdistelmien mallien välillä. Keskitetyssä järjestelmässä kaikki tiedon kirjoitus- ja lukuoperaatiot tehtäisiin yhtenäisen tietorakenteen mukaisena yhteen keskitettyyn järjestelmään lähteestä riippumatta. Hajautetussa järjestelmässä tietojen kirjoitusoperaatiot tehtäisiin paikallisiin järjestelmiin, ja lukuoperaatiot suoritettaisiin järjestelmässä paikallisiin järjestelmiin yksitellen. Peilatussa järjestelmämallissa tietojen lukuoperaatiot suoritettaisiin keskitettyyn järjestelmään, johon paikallisiin järjestelmiin tallennetuista tiedoista on tehty vain-luku -kopio. Lisäksi tarkasteltiin keskitetyn ja peilatun mallin yhdistelmää, hybridi-mallia, jossa osa organisaatioista ylläpitäisi omaa järjestelmäänsä, josta tieto peilattaisiin saataville keskitettyyn paikkaan ja osa tukeutuisi suoraan keskitettyyn järjestelmään. Arkkitehtuuriratkaisun tietoturvavaikutusten arviointi, powerpoint-esitys, Erika Suortti-Myyry, Nixu Oy. 2021.10.08 (Ei julkinen) 

Hajautetussa ratkaisussa digitaalisen turvallisuuden kattavaa valvontaa ja eri järjestelmien ajantasaisuutta ei voida taata. Hajautetun järjestelmän oleellisin heikkous on epätasainen turvallisuustaso. Valtakunnallisen tietoaineiston tapauksessa hajautettu järjestelmä ei ole digitaalisen turvallisuuden näkökulmasta kannatettava. Arkkitehtuuriratkaisun tietoturvavaikutusten arviointi, powerpoint-esitys, Erika Suortti-Myyry, Nixu Oy. 2021.10.08 (Ei julkinen) Hajautetun arkkitehtuurin perusominaisuus johtaa hallinnoinnin tai turvallisuustyön hajautukseen ja epätasaisuuteen, jopa turvallisuuden sivuuttamiseen osaamisen, henkilöstön tai muiden voimavarojen puuttumisen takia. Vaikka ehkä joissain suurissa kaupungeissa turvallisuustaso voidaan saada riittävälle tasolle, mikään ei takaa muiden kaupunkien ja kuntien riittävää tasoa eikä toiminnan jatkuvuutta. Esimerkiksi Viron lokakuussa 2018 annettu vuodet 2019-2022 kattava kyberturvastrategia paikansi puutteina alueellisten ja paikallisten viranomaisten ja organisaatioiden heikon turvallisuustietoisuuden ja -tason sekä monien kyberturvallisuusjärjestelmien, -käytäntöjen ja -ohjelmien yhteensovittamattomuuden. Strategia toteaa että, ”välinpitämättömyys tai yleisten turvallisuusperiaatteiden ja standardien noudattamattomuus vaarantaa Viron hajautettuun arkkitehtuuriin perustuvien digitaalisten palveluiden toimivuutta. Valtiolta yhä puuttuu systemaattinen näkemys järjestelmien keskinäisistä ja rajat ylittävistä riippuvuuksista ja vaikutuksista sekä selkeä näkemys, miten taata toimiva vähimmäinen palvelujen taso myös kriisiaikana.” (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (2018). Küberturvalisuse strateegia 2019-2022, alaluku 1.3, lainaus s. 12. . https://www.mkm.ee/media/700/download Hajautetussa mallissa jokainen järjestelmä on vastuussa itse omasta tietoturvastaan, mikä tarkoittaa, että koko järjestelmän turvallisuustaso noudattelee heikoimman lenkin turvallisuustasoa. Arkkitehtuuriratkaisun tietoturvavaikutusten arviointi, powerpoint-esitys, Erika Suortti-Myyry, Nixu Oy. 2021.10.08 (Ei julkinen) 

Keskitetyn ratkaisun arvioitiin olevan teknisesti yksinkertaisempi, toimintavarmempi, asiakaskokemukseltaan parempi, kokonaistaloudellisempi, tietoturvallisempi, skaalautuvampi ja riskittömämpi. Keskitetty tietojärjestelmä on ennen pitkää yhteiskunnallisesti edullisin ratkaisu, sillä sen ylläpitoa ja tiedonhallintaa hoidettaisiin keskitetysti. Keskitetty vaihtoehto on ainoastaan palvelunestohyökkäysnäkökulmasta heikompi, mutta muutoin hallittavuudeltaan ylivoimainen. Arkkitehtuuriratkaisun tietoturvavaikutusten arviointi, powerpoint-esitys, Erika Suortti-Myyry, Nixu Oy. 2021.10.08 (Ei julkinen) Keskitetyn järjestelmän heikkoudet ja vahvuudet ovat pitkälti luonteeltaan teknisiä. Heikkouksia ja erityisiä haavoittuvuuksia voidaan vähentää tai poistaa jatkuvalla paikkaamisella ja keskitetyn organisaation toimintakykyä ja -valmiutta kehittämällä. Keskitetyssä järjestelmässä tällainen kehitystoiminta on todennäköisemmin tehtävissä, valvottavissa ja testattavissa kuin hajautetussa. Uhka- ja riskiarvion ja sitä seuraavan turvallisuuden ja suojaamisen painopisteyttämisen avulla keskitetty arkkitehtuuriratkaisu ei tule tarkoittamaan kaiken tiedon samanarvoisuutta, samaa sijaintia, samanlaista pääsyä ja saatavuutta tai samaa vahvuustasoa. Rakennetun ympäristön tiedon digitalisoinnin tarkennettu uhka- ja riskiarvio (RYTJ-URA). Cyberwatch Finland Oy 2022. (Ei julkinen) 

Määrittelytyön lopputuloksena päädyttiin esittämään ratkaisumalliksi hybridimallia, jossa kunnat ja maakuntien liitot ylläpitävät jatkossakin omia järjestelmiään ja tietoja. Toimijan ylläpitäessään tietoja omassa järjestelmässään, säädetyt tiedot peilattaisiin saataville Suomen ympäristökeskuksen järjestelmään. Tällöin saavutetaan tavoite, jossa tiedot ovat helposti saatavilla ja käytettävissä yhdestä paikasta. Kunnat ja maakuntien liitot, jotka eivät halua ylläpitää omia järjestelmiään, voivat tukeutua rakennetun ympäristön tietojärjestelmän toiminnallisuuksiin täyttääkseen lainsäädäntömuutoksista aiheutuvat digitalisaatiovelvoitteet. Loppukäyttäjille malli käyttäytyy keskitettynä mallina.  

Ukrainan sodan alkamisen jälkeen teetetyissä rakennetun ympäristön tiedon kansallista turvallisuutta koskevissa selvityksissä keskitettyä ratkaisua pidettiin ainoana suositeltavana mallina. Todennäköisesti suurilla kaupungeilla tai yksittäisillä kuntaliittymillä olisi omia järjestelmiään, mahdollisesti kilpailutuksen perusteella usealta eri toimittajalta tilattuina, ja todennäköisesti pienemmät kunnat käyttäisivät keskitettyä arkkitehtuuria (nykytilaan verrattuna parantaen niiden tilannetta). Hybridi-arkkitehtuuri on turvallisuuden kannalta riskialtis ja turvallisuusarvioinnin pohjalta vaihtoehto loisi vähintään kahdentasoisia järjestelmiä ja palveluita. Kuntien järjestelmien, palvelujen ja turvallisuuden erot kasvaisivat, sillä niiden ylläpito- ja kehittäminen ja hallinnoijien kouluttaminen vaatisivat mittavia resursseja. Häiriö- tai hyökkäystilanteissa ripeä paikantaminen, tehokas lisävaurioiden estäminen ja nopea normaalitilaan palauttaminen ei ole mahdollista. Rakennetun ympäristön tiedon digitalisoinnin tarkennettu uhka- ja riskiarvio (RYTJ-URA). Cyberwatch Finland Oy 2022. (Ei julkinen) Rakennetun ympäristön digitaalisesta turvallisuudesta nousevat poliittiset linjaustarpeet. Cyberwatch Finland Oy 2022. (Ei julkinen)  

Tässä esityksessä ehdotettu lain lähtökohta on säilyttää kuntien ja maakuntien liittojen oikeus järjestää tietopalvelunsa itse. Keskitettyyn ratkaisuun ei esityksessä pakoteta. Ministeriön arvion mukaan kansallinen ja EU:n sääntely sekä tiedon yhteentoimivuus ohjaavat toimijoita ottamaan käyttöönsä keskitetyn ratkaisun, mutta voivat halutessaan tehdä siirtymän omien järjestelmiensä elinkaaren mukaisesti. 

Sääntelyyn perustumaton toteutusvaihtoehto

Vaihtoehtoisena toteutustapana harkittiin myös sääntelyyn perustumatonta hajautettua mallia, jossa ohjeistuksella olisi ohjattu kuntien ja maakuntien liittojen tiedon hallintaa sääntelyn asemesta. Lainsäädäntöön perustumattomassa järjestelmässä ongelmaksi olisi muodostunut hyvin pitkät toteutusajat sekä ohjeiden soveltaminen ja tulkitseminen kussakin organisaatiossa eri tavoin, jolloin varmuus järjestelmän tavoitteiden saavuttamisesta, eli muun muassa kattavasta palvelulupauksesta, tietoturvasta ja tiedon rakenteesta olisivat olleet jokaisen eri toimijan vastuulla. Vapaaehtoisuuteen perustuvassa mallissa todellista semanttista yhteentoimivuutta olisi ollut hyvin haastava saavuttaa. Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän hyötypotentiaali nojautuu pitkälti siihen, että eri toimijat soveltavat yhteisesti sovittua tietorakennetta, jotta tieto olisi saatavilla samanmuotoisena sen sijaintipaikasta tai sovelluskohteesta riippumatta. Tämän hyötypotentiaalin toteutumista ei voitaisi taata vapaaehtoisuuteen perustuvalla menetelmällä. Mikäli Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä olisi päätetty toteuttaa vapaaehtoisin keinoin, olisi nykyinen digitalisaatiokehitys jatkunut paikallisesti liiketoimintavetoisesti, jossa kukin toimija olisi ylläpitänyt omia järjestelmiään eri järjestelmillä, tietomalleilla ja formaateilla, eikä laajaa yhteentoimivuutta ja sen tuomaa kustannustehokkuutta tai muita tavoitteita olisi pystytty saavuttamaan.  

Kansainvälisessä valioanalyysissä kerätyn tiedon perusteella mikään vertailumaa ei ollut onnistunut vapaaehtoiseen tiedonhallintaan perustuvissa toteutuksissaan. Sipilän ensimmäisen hallituksen aikana toteutettiin Maanmittauslaitoksessa vapaaehtoisuuteen perustuva Paikkatietoalusta, jossa myös alueidenkäytön tietoja olisi voitu hallita ja joka ajateltiin syntyvän ilman säädöspohjaa vapaaehtoisuuden perusteella. Paikkatietoalusta-hankeen (2017-2019) tarkoituksena oli yhtenäistää valtion, maakuntien ja kuntien paikkatiedot ja tuoda ne myös yritysten ja yhteisöjen saataville. Tavoitteena oli yhtenäistää ja parantaa julkisen hallinnon sähköisiä palveluita, parantaa ja tehdä läpinäkyvämmäksi tietopohjaista päätöksentekoa sekä säästää kustannuksia julkisessa hallinnossa. Järjestelmä ei saavuttanut tavoittelemaansa riittävää kriittistä tietomassaa, ja se ajettiin alas vuonna 2020 Uutinen. Maanmittauslaitos. 26.11.2020Paikkatietoalusta –nimen käyttö lopetetaan alkuvuodesta..  

5.2  Ulkomaiden lainsäädäntö ja muut ulkomailla käytetyt keinot

Kaikissa vertailumaissa on tunnistettu tarve kansalliselle alueidenkäytön ja rakentamisen tiedonhallinnalle. Tämä sisältää kansallisesti määritellyt sanastot, koodistot ja tietomallit. Lisäksi kaikissa maissa on toteutettu tai toteutetaan parhaillaan kansallinen tietovaranto, -järjestelmä tai -palvelu. Toteutukset poikkeavat hieman toisistaan, mutta yleisin on varsinainen kansallinen tietovaranto maankäyttöpäätöksille ja näihin liittyville tiedoille, sekä tähän kytketyt erilaiset palvelut, jotka kytkeytyvät yleensä muuhun kansalliseen palveluarkkitehtuuriin. Yhdenmukaisten määrittelyiden ja tiettyjen teknisten ratkaisujen käyttöön velvoitetaan lainsäädännöllä. Kansallisten vähimmäisvaatimusten lisäksi kunnat ja muut toimijat voivat tehdä asioita muutoin haluamallaan tavalla. Yleistä on kuitenkin, että esimerkiksi maankäytön suunnitelmat on tuotettava kansallisten määrittelyiden mukaisessa tietorakenteessa ja rekisteröitävä kansalliseen järjestelmään, jotta suunnitelmat voivat saada lainvoiman. Ulkomaiden lainsäädäntöä ja muita ulkomailla käytettyjä keinoja on kuvattu tarkemmin Tulevaisuuden maankäyttöpäätökset –hankkeen loppuraportissa. Tulevaisuuden maankäyttöpäätökset s.52-58 ja 225-236.Ympäristöministeriön julkaisuja 2020:5 

5.2.1  Ruotsi

Ruotsin hallitus on vuonna 2017 julkaissut yleisen digitalisointistrategian För ett hållbart digitaliserat Sverige - en digitaliseringsstrategi. 2017. Regeringen. , jonka tavoitteena on parantaa kilpailukykyä ja edistää taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristön kannalta kestävää kehitystä. Ruotsissa on käynnissä erilaisia maankäyttöpäätösten digitalisaatioon liittyviä toimenpiteitä.  

Digitaalinen kaavoitus

Boverket (asuntovirasto) on Ruotsin yhteiskuntasuunnittelusta, rakentamisesta ja asumisesta vastaava hallintoviranomainen. Boverket sai hallitukselta joulukuussa 2017 Uppdrag att verka för en enhetlig digital tillämpning av plan- ochbygglagen. 2017. Regeringen. tehtäväksi edistää kaavoitus- ja rakennuslain yhtenäistä digitaalista soveltamista. Toimeksianto jatkui elokuun loppuun 2020. Toukokuussa 2018 Boverket sai hallitukselta lisätoimeksiannon laatia aikataulu kaavoitus- ja rakennuslain yhtenäisestä digitaalisesta soveltamisesta. Toimeksiantona oli myös aloittaa kaavoituksen laatimista koskevien ohjeiden ja standardien laatiminen sekä rajapintojen ja toimijoiden välisen tiedonvirtojen määrittely. Muutoksen päätavoitteena on tehokkaampi kaavoitus- ja rakennuslaki. Tavoitteen saavuttamiseksi tunnistettiin, että tarvitaan sääntelyä kaavoitus- ja rakennuslain yhtenäisestä soveltamisesta digitaalisessa ympäristössä. Maankäyttöprosessiin liittyen asiakirjojen ja päätösten on oltava digitaalisia, yhteentoimivia ja sellaisessa muodossa, että niitä voidaan hyödyntää muiden toimijoiden prosesseissa.  

Ruotsin kaavoitus- ja rakennuslaki (Plan- och bygglag 2010:900) on vuodelta 2010. Lakiin on säätämisen jälkeen tehty runsaasti muutoksia. Kaavoitus- ja rakennusasetus (Plan- och byggförordning 2011:338) on vuodelta 2011. Asetukseen on vuonna 2019 kirjattu 5 a §:ään ja 5 b §:ään, että kaavoitusasiakirjat (detaljplaner, planbeskrivning ja grundkartor) tulee laatia siten, että tiedot voidaan saavuttaa ja käsitellä digitaalisessa muodossa.  

Vuonna 2018 kaavoitus- ja rakennuslakiin lisättiin valtuutussäännös (16 kap 1 a § Digitalisering av grundkartor och detaljplaner Prop. 2017/18:132 s. 6- https://www.regeringen.se/4933fb/contentassets/45f085e3db39430690d3ea475676f14c/171813200webb.pdf), jonka mukaan valtioneuvosto tai valtioneuvoston nimeämä viranomainen saa antaa ohjeita ja standardeja kaavoituksen ja kaavojen (deltaljplan) kaavaselostusten (planbeskrivningar) pohjakarttojen (grundkartor) laatimisesta. Kaavoitus ja rakennuslakia on muutettu muutossäädöksellä 2020:76. Standardien ja ohjeiden antaminen koskee nykyään myös muita kaavatasoja (översiktplan ja regionplan). Tämän muutossäädöksen hallituksen esityksessä korostetaan rakennus- ja kaavoitusprosessin digitalisoinnin tärkeyttä. Boverket on velvoitettu laatimaan määräykset koskien alueidenkäytön suunnitelmien tietorakenteiden ja koneluettavuuden varmistamista. Suunnitelmissa noudatetaan kansallisia määräyksiä tietomalleista. Tavoitteena on varmistaa tiedon automaattinen siirto ja saatavuus sähköisessä muodossa. Määräykset koskevat kaavoitus- ja rakentamislain neljännen luvun kaavamääräyksiä ja uudet kaavat laaditaan kansallisen tietomallin ja -ulkoasun mukaisina 31.12.2021 alkaen. Voimassa olevia kaavoja ei velvoiteta muuttamaan uuteen muotoon. Lain voiman saaneista kaavoista on toimitettava kahden viikon määräajassa kaavasuunnitelma, -selostus ja kiinteistöluettelo Lääninhallitukselle ja Lantmäterietille. 

Yhtenäisten standardien ja ohjeistuksen taustalla on tavoite kaavoitusprosessin tehokkuudesta. Suurin osa kunnista suunnittelee kaavat digitaalisessa ympäristössä. Kaavakartalla esitettävät tiedot ovat yleensä georeferoitu eli kaavakartalla sijaitsevat tiedot esitetään tietyssä koordinaattijärjestelmässä. Tiedot voidaan siirtää suhteellisen helposti muihin tietojärjestelmiin ja tietoja voidaan käyttää uudelleen esimerkiksi digitaalisten karttojen tuotannossa, kiinteistönmuodostuksessa ja rakennuslupakäsittelyn pohjana. Tiedonvaihtoa haittaa se, että kunnat ja muut toimijat käyttävät erilaisia rajapintoja eli digitaalinen tieto on järjestetty ja tallennettu eri tavalla. Digitaalisessa kaavaprosessissa tietoa pitää voida vaihtamaan eri toimijoiden välillä. Kaavatietojen tulee olla myös uudelleen käytettäviä ja kehitettävissä myös sen jälkeen, kun kaava on saanut lain voiman.  

Kaavatietovaranto

Ruotsissa on käynnissä kansallisen kaavatietokannan rakentaminen. Tulevaisuuden maankäyttöpäätökset, s.227-229Ympäristöministeriön julkaisuja 2020:5 Toteutustapa on todennäköisimmin keskitetty tietovaranto. Tämä johtuu siitä, että resurssit ja osaaminen suurimmassa osassa Ruotsin kuntia eivät riitä järjestelmien pystyttämiseen tai niiden ylläpidosta ja hallinnoimisesta huolehtimiseen. 

Kaavatietokannan ja sen vaatiman muun tietoinfrastruktuurin rakentamisesta ja valtaosasta teknisiä määrittelyitä vastaa Lantmäteriet (vastaa Suomen Maanmittauslaitosta). Tarve järjestelmän kehittämiselle on lähtenyt etenkin valtion viranomaisilta. Palvelun keskeisiksi asiakasryhmiksi on tunnistettu myös rakentajat tai rakennuttajat, asukkaat sekä kuntien suunnittelijat. Kunnat ovat toivoneet yhtä palvelua, josta kuntien suunnitelmat olisivat nähtävillä. Tietoaineistot toimitetaan sovellusrajapintojen (API) kautta. Tiedon säilyttämisestä vastaa Lantmäteriet. Tiedon tuottaja on edelleen tiedon hallitsija ja vastuussa tiedon oikeellisuudesta ja luotettavuudesta. Tiedon tuottaja voi valtuuttaa konsultin toimittamaan kaavatieto kansalliseen järjestelmään.  

Lantmäterietille on annettu tiukka aikataulu järjestelmän kehittämiseen ja määrittelyihin. Järjestelmän pitäisi olla tuotannossa vuonna 2022. Järjestelmällä toteutetaan INSPIRE –velvoitteet. Samalla käsitellään digitaalisia hyväksymis- ja rekisteröimisprosesseja ja sähköisen hallinnon kehittämistä.  

Kansallinen kaavatietokanta ei ainakaan ensi vaiheessa toimisi kuntien kaava-aineistojen arkistona, vaan virallisen kaava-aineiston arkistointi tapahtuisi yhä kunnassa. Aineistot synkronoidaan kansallisen kaavatietokannan kanssa, jolloin sama aineisto on kahdessa paikassa. Kunnassa kaava voi olla arkistoituna esimerkiksi PDF- tai digitaalisessa muodossa. Arkistoinnista tarkemmin säädetään Ruotsissa arkistointilailla (arkivlag 1990:782). Keskitettyä arkistointia on jo pohdittu, mutta aikataulusyistä tämä nähdään realistisena vasta vuoden 2025 jälkeen. Tulostetuista ja allekirjoitetuista kaavoista eroon pääsy edellyttäisi kansallisesti hyväksytyn sähköisen allekirjoituksen määrittelemisen. 

Suhteellisesti suurin osa kaavoista on Ruotsissa 1950- ja 60-luvulta. Vanhojen voimassa olevien kaavojen digitointi on tunnistettu tärkeäksi toimenpiteeksi, ja tämän toteutusta tutkitaan parhaillaan. Kunnat ovat digitoineet kaavojaan vaihtelevasti ja omatoimisesti eri tavoin, minkä vuoksi syntyneen datan käyttökelpoisuus on rajallista. 

Lantmäteriet korostaa resurssien merkitystä uudistustyössä. Tällä hetkellä koko kansallisen kaavatietokannan ja kaikkien siihen liittyvien toimenpiteiden työstämiseen on budjetoitu noin 0,5 miljoonaa euroa, minkä ei arvioida riittävän kovin pitkälle. Teknisissä toteutuksissa tehdään yhteistyötä Suomen Maanmittauslaitoksen kanssa.  

5.2.2  Tanska

Tanskassa maankäyttöä ja rakentamista säädellään rakennuslailla (byggelove) ja kaavalailla (planlove).  

Tanskassa on olemassa kansallinen kaava- tai suunnittelutietovaranto PlanData (planloven 54 b §)Bekendtgørelse om det digitale planregister Plandata.dk. Lainsäädäntö edellyttää kaava- ja muiden suunnitelmatietojen sekä vaihetietojen tallentamista kansalliseen tietokantaan, muutoin suunnitelmat eivät saa lainvoimaa. Tietokanta on lailla säädetty julkisesti saataville. Lainsäädäntö sallii useamman alueidenkäytön päätöksen ja lupien (valtakunnallinen alueidenkäytön suunnitelma, luontoalueet, kaavan ideapyyntö) julkaisemisen ainoastaan digitaalisessa muodossa. Lainsäädännössä on asetuksenantovaltuus, joka edellyttää kuntia tiedottamaan kaavojen ja muiden suunnitelmista viranomaisille yksinomaan kansallisen tietokannan kautta. Asetuksella on määrätty tietojoukoista, tiedon muodosta ja siirrosta, tiedon korjausten määräajoista sekä kansallisesta kaavatietomallissa käytetystä koodistosta. Koodistolla varmistetaan laadittavien kaavojen yhteentoimivuus ja koneluettavuus. Asetuksella on lisäksi määritelty kuntien omien tietovarantojen tietojen julkaisusta ja teknisistä vaatimuksista. PlanData on web-pohjainen palvelu. Järjestelmä perustuu avoimeen lähdekoodiin ja on käyttäjilleen maksuton. Kunnat siirtävät tietoa pääasiassa SOAP/REST-rajapinnan tai upload/download-käyttöliittymän avulla. Jälkimmäinen tukee useita eri tietoformaatteja, kun tietosisältö noudattaa kansallista kaavatietomallia.  

Plandata on jatkoa vuonna 2006 rakennetulle PlansystemDK-palvelulle, johon oli koottu kaavojen digitoidut ulkorajatiedot ja linkitykset alkuperäisiin kaavatietoihin. Nykyisen Plandatan kehittäminen alkoi vuonna 2016, kun Erhvervstyrelsen (elinkeinovirasto) halusi yhdessä kuntien ja veroministeriön (Skatteministeriet) kanssa aloittaa projektin kaavatiedon digitalisoimiseksi. Kesään 2017 mennessä selvisi, että lähestymistapa on liian hidas, ja elinkeinoviraston oli edettävä asian kanssa itse. Elinkeinovirasto lähetti noin 100 000 kaavaa Intiaan digitoitavaksi ja työ kesti vuoden. Ulkoistuksessa esiintyi ongelmia sen suhteen, että digitoijat eivät olleet ymmärtäneet tanskalaisia kaavoja ja niiden sisältöä. Lopputulos oli laadultaan heikko. Kun kaavat toimitettiin tarkastettavaksi kuntiin, ymmärrettiin, että kuntien on tehtävä työ uudestaan. Ulkoistus kuitenkin loi jonkinlaisen kansallisen pohja-aineiston, johon kunnat voi luoda parempaa aineistoa. Digitointi tehtiin merkittävimpien kaavan kohteiden osalta kuten käyttötarkoitusalueen ja tonttirajojen osalta. 

Ensin PlanDataan valittiin riittävä temaattinen tarkkuustaso, esimerkiksi alueiden käyttötarkoitukset, ja vasta tämän jälkeen dataan alettiin sisällyttää yksityiskohtaisempia tietoja, kuten talojen väriä tai aitojen korkeutta. Myös tietomallit on rakennettu askeleittain. Ensin laadittiin yksinkertainen kansallinen perustietomalli, jota on sittemmin täydennetty. Tietomallin päivityskierrokset ovat liittyneet siihen, paljonko lainsäädännön mahdollistamaa tai edellyttämää tietosisältöä halutaan tietomalliin sisällytettävän. Osa maankäyttöpäätöksistä on Tanskassa sidottu henkilötasolle, eikä johonkin alueeseen. Tällaisia voivat olla esimerkiksi kaavoittamattomille alueille annetut suunnittelutarveratkaisut tai -luvat. PlansystemDK:hon ei tällaisia päätöksiä ollut vielä kerätty. Nyt tämänkaltaiset maankäyttöpäätökset on sidottu osoitekohteisiin. Kunnat arvostavat järjestelmää ja sitä, että kaikki tieto löytyy yhdestä kannasta. Kaavoihin liittyvän tiedon käsittelyyn kuluva aika on vähentynyt. Tulevaisuuden maankäyttöpäätökset, s.225-227.Ympäristöministeriön julkaisuja 2020:5 

5.2.3  Norja

Norjassa maankäytöstä ja rakentamisesta säädetään kaava- ja rakennuslailla (lov om planlegging og byggesaksbehandling LOV-2008-06-27-71). Säädökseen liittyy asetus Forskrift om kart, stedfestet informajion, arealformål og kommunalt planregister (kart- og planforskriften) FOR-2009-06-26-861, joka on oleellinen maankäytön digitalisaation kannalta. Siinä säädetään esimerkiksi digitaalisesta kaavasta. Digitaalisen kaavan on sisällettävä kaikki tarpeellinen tieto, jotta tieto voidaan esittää selkeänä karttana. Kaavassa on esitettävä kaavamääräykset ja käyttötarkoitukset alueittain. Käyttötarkoitusalueet on esitettävä erillisinä objekteina kansallisen tietotuotemäärittelyn mukaisesti. Kartan kiinteistörajojen on oltava yhdenmukaiset kiinteistötietojärjestelmän kanssa. Useita vertikaalisia tasoja sisältävä kaavatieto on hallittava siten, että eri tasot on mahdollista erottaa toisistaan. Jotta kaava saa kaava- ja rakennuslain luvun 12-11 mukaiset oikeusvaikutukset, on kaavan ja sen luonnoksen oltava kansallisten teknisten laatuvaatimusten täyttäviä. 

Norjassa on laadittu 2010-luvulla keskitettyä kansallista palvelua (SePlan / Norge digitalt, ND) kaavatietojen katseluun. Kaikkien kuntien tietoja ei ole viety palveluun samanaikaisesti, vaan tietoja saatetaan ajan kanssa niiden merkittävyyden perusteella. Kunnat on valittu tarve- ja hyötypriorisoinnin perusteella (etenkin maankäytön suunnittelun määrän mukaan arvioituna), mutta perustuu lopulta vapaaehtoisuuteen. ND:llä on kuntia muutoksessa tukevan tiimi. Kuntien, jotka saavat tukea palvelun käyttöönottoon, on vietävä sinne suunnitelmien kaikki vaiheet: aloitus, luonnos, valmis, lainvoimainen. Vuonna 2015 perustettiin Geonorge, joka kokoaa yhteen alueidenkäyttöä ja ympäristöä koskevat tiedot paikallisista järjestelmistä kansalliseen palveluun.  

Järjestelmä toimii geosynkronoinnin avulla, eli kaavat säilytetään varsinaisesti kunnissa, mutta niistä synkronoidaan tiedot säännöllisesti kansalliseen näkymään. Käytännössä Norjan kansallisen kaavatietokanta on VIEW-tyyppinen tietokanta, johon tiedot synkronoidaan kuntien rekistereistä - vain itse kaavoja koskevin osin. Geosynkronointi perustuu Kartverketin kehittämään standardiin. Mikäli kaavoja ei viedä automaattisesti geosynkronoinnin avulla, syötetään 1-2 kertaa vuodessa SOSI-tiedostopalvelun kautta tiedot kansalliseen järjestelmään manuaalisesti.  

Kaikilla on oikeus tutustua kuntien kaavarekisterin sisältöön ja lähtötietoihin ilmaiseksi. Kunnan on huolehdittava, että rekisterien tieto on sähköisesti saatavilla internetissä haku- ja katselupalveluiden kautta ilmaisesti. Myös kaavarekisterin ajantasakuva on oltava saatavilla internetissä. Kunta voi periä maksun vektoriaineiston irrotuksesta, kuitenkaan maksua ei voida periä nähtävilläoloa, lausuntoja ja valituksia varten pyydetyistä aineistoista.  

Kunnalla on oltava järjestelmä, jonka avulla kaavarekisteri pysyy aina ajantasaisena. Tiedot muutoksista on päivitettävä rekisteriin viipymättä. Kuulutusta vaativat päätökset on muutettava rekisteriin ennen kuulutusta. Kunnat voivat toteuttaa kaavarekisterin yhteistyössä toisen kunnan kanssa. Kartverket ohjeistaa kuntia kaavarekisterin perustamisessa ja avustaa kuntia kaavojen teknisen laadun varmistuksessa. Kunta voi päättää, että vanhat digitaaliset kaavat siirretään kaavarekisteriin. Tällaiset kaavat on rekisteröitävä kansallisella kaavatunnisteella, ja myös muut tämän lain vaatimukset koskevat näitä kaavoja. Tulevaisuuden maankäyttöpäätökset, s.230-234.Ympäristöministeriön julkaisuja 2020:5 

5.2.4  Alankomaat

Alankomaissa on tehty useita vuosia maankäyttöä ohjaavaa lainsäädännön uudistusta. Uudistuksen taustalla oli se, että maankäyttöä ohjaava lainsäädäntö oli syntynyt asteittain vuosien saatossa useisiin eri säädöksiin, joiden muodostaman kokonaisuuden hahmottaminen oli käynyt erittäin vaikeaksi. Niin sanotun ympäristölainsäädännön uudistuksen (stetselherziening omgevingsrecht) keskiössä on lainsäädännön arviointi, yksinkertaistaminen ja uudelleenkirjoittaminen yhteen lakiin (omgevingswet eli “ympäristölaki”), 4 asetukseen sekä 1 erillisäädökseen, entisen 26 lain, 60 asetuksen ja 75 erillisen ministeriöiden säädösten sijaan. Uusi ympäristölaki julkaistiin vuonna 2016, ja sen on määrä astua voimaan 2021. Ajalla 2016-2021 on työstetty muun muassa täytäntöönpanoon liittyvää lainsäädäntöä, käytänteitä sekä tarpeellisia muutoksia muuhun lainsäädäntöön (luontoon, maaperään, ympäristöhäiriöihin, ja kiinteistöihin liittyen). 

Merkittävä ympäristölakia, sen jalkauttamista ja tavoitteiden saavuttamista tukeva uudistus on digitaalinen ympäristölaki (Digitaal Stelsel Omgevingswet, DSO), sekä tämän suhdetta ympäristölakiin määrittelevä asetus (Invoeringswet). Alankomaissa nykytilanteen ongelmaksi on tunnistettu, että nykyiset niin sanotut digitaaliset luukut, joilta kansalaiset saavat palveluita, poikkeavat toisistaan määritelmien, saatavuuden ja luotettavuuden osalta, ja ovat osin vanhentuneita. Uudistuksen myötä esimerkiksi lupahakemukset, otteet ja kutakin sijaintia koskevat säännökset ja maankäyttöpäätökset ovat saatavilla yhden kansallisen luukun kautta, jonka tietosisältöä kasvatetaan vaiheittain osana lakien täytäntöönpanoa. Tavoitteena on, että kansallinen yhden luukun asiointi olisi toteutettu vuonna 2021 vähintään minimitasolla, johon kuuluu etenkin digitaalinen lupa-asiointi, otteiden ja raporttien laatiminen sekä palvelut ympäristöön liittyvien suunnitelmien ja dokumenttien tarkasteluun. Nämä palvelut edellyttävät useiden keskeisten rekisterien rakentamista kuten esimerkiksi rekisteriä pääosin avoimelle maankäyttöpäätöstiedolle ja tietomallien, sanastojen ja käsitteiden standardien määrittelyä. Vaiheittaista, ketterää kehitystä, joka alkoi pääosin 2016, jatketaan ainakin vuoteen 2024. Ketterää kehitystä tarvitaan myös, koska uudistus on varsin laaja, ja sillä on sekä vaikutuksia eri organisaatioihin ja niiden rahoitukseen. Uudistuksen tullessa voimaan vähimmäistasoksi on määritelty, että palveluiden pitää tarjota vähintään samat ominaisuudet kuin nykyiset, olemassa olevat palvelut. Järjestelmään kehitettävien komponenttien tai kehitysaihioiden toteutettavuutta, kustannuksia ja hyötyjä arvioidaan vaiheittain. 

Maankäytön kansallinen digitaalinen palvelu ei ole yksi suuri tietojärjestelmä, vaan pikemminkin kokoelma yhteentoimivia lakeja, säännöksiä, sopimuksia, standardeja, tietoja ja lähteitä, jotka ovat järjestelmällisesti kytketty toisiinsa. DSO on lähtökohtaisesti avoin järjestelmä, jossa käytetään esimerkiksi avoimia standardeja. Myös yritykset voivat kytkeä palveluitaan DSO:hon. Digitaalisen ympäristölain täytäntöönpanoasetus mahdollistaa kansallisten järjestelmien komponenttien määrittelyn, yhtenäiset määrittelyt standardit, tiedon virtaamiseen tarvittavat rajapinnat järjestelmään, tiedon laatuvaatimukset ja eri organisaatioiden vastuut ja tehtävät. Järjestelmän kehittämisen keskeiset vastuutahot ovat: Kadaster (paikallinen Maanmittauslaitos), kansanterveyden ja ympäristön laitos (RIVM), kansallinen vesihallinto (RWS), Geonovum, kuntien laatuvirasto (KING), provinssien kehitysyhteisö (BIJ12) sekä julkisen tiedon kehittämiskeskus (KOOP).  

Alankomaiden hallitus pyysi vuonna 2017 arviointia valtiolliselta ICT-arviointivirastolta (BIT) DSO-hankkeesta ja sen toteuttamiskelpoisuudesta. Virasto suhtautui epäilevästi tuolloiseen, varsin laaja-alaiseen suunnitelmaan sekä siihen varattujen raha- ja aikaresurssien riittävyyteen. Noin 8 vuoden aikana tehtävään kehitystyöhön varattiin 150 miljoonaa euroa, lisäksi 35 miljoonaa euroa järjestelmien jalkauttamiseen ja 10 miljoonaa euroa tukipisteen perustamiseen. Arvioinnin mukaan budjetti oli noin 30 miljoonaa euroa vajeellinen todelliseen tarpeeseen nähden. Tämän vuoksi BIT peräänkuulutti toimenpiteiden riittävää priorisointia ja vaiheistusta. 

5.2.5  Ranska

Ranskassa on Géoportail-niminen alusta, jonka on kehittänyt julkinen hallintolaitos IGN (Institut national géographique). Alustan valvonnasta ovat vastuussa kestävästä kehityksestä ja metsistä vastaavat ministeriöt. IGN suunnittelee ja markkinoi tuotteita ja palveluita erityisesti julkisen palvelun tehtäviensä yhteydessä kerättyjen tietojen perusteella. Géoportail-alusta toimii nimenomaan tässä kontekstissa. 

Alusta tarjoaa erilaista väestötieteellistä dataa sekä informaatiota muun muassa maankäytöstä ja rakennetun ympäristön sääntelystä. Alusta mahdollistaa tiettyjen julkisten toimintojen ohjaamisen ja toisaalta tarjoaa läpinäkyvyyden nimissä tietoa kaikille alustaa käyttäville kansalaisille. Alustan käyttäminen eli tietojen haku ja käyttö ovat ilmaisia, jos käyttäjät eivät hyödynnä tietoa kaupallisesti. 

Géoportail-alustan yleiset ehdot tarjoavat tietoa alustan sisältöön sovellettavista säännöistä. Alustan sisältö on suojattu immateriaalioikeuksilla. Tämä tarkoittaa sitä, että alustan käyttäjällä on oikeus vain käyttää saatavilla olevaa tietoa. Ne jäävät pääosin alustan kehittäneen julkisen hallintolaitoksen omaisuudeksi. IGN neuvottelee sopimuksia mahdollisten kolmansien osapuolten kanssa, saadakseen tietoaineistoja alustaan. Kolmannet osapuolet voivat kuitenkin asettaa erityisehtoja ja rajoituksia näiden tietojen käyttöön. Rakennetun ympäristön tietoalustan tekijänoikeusselvitys, s.56Ympäristöministeriön julkaisuja 2020:3 

5.2.6  Saksa

Saksassa on käytössä kansalliset tietomallimääritykset alueidenkäytön suunnitelmiin (XPlanung) sekä rakennustiedolle (XBau). Kansallisen viranomaismääräyksen (IT planungsrat) mukaan paikallisten viranomaisten on otettava alueidenkäytön ja rakennustiedon kansalliset tietomallit käyttöönsä 2022 mennessä. Vanhoja kaavatietoja ei ole digitalisoitava. Paikallisviranomaisten ei ole tarpeen raportoida käyttöönoton edistymisestä tietomallien kehityksestä vastaavalle kansalliselle viranomaiselle (XLeitstelle), joten tarkkaa tietoa tietomallien käyttöönotosta ei ole saatavilla. XLeitstelleä rahoitetaan liittovaltion ja ländereiden toimesta yhteensä 500 000 eurolla vuodessa. Kuntien on rahoitettava oma digitalisaationsa itse.  

Liittovaltion lainsäädäntö määrittelee suunnitelmatiedon digitaalisuudesta (kansallinen rakentamismääräyskokoelma BauGB sekä internet saavutettavuuslainsäädäntö OZG). Kunkin osavaltion on perustettava tietoportaali alueidenkäyttö- ja ympäristötiedolle vuoteen 2023 mennessä. Digitalisaatiokehityksen ei ole arvioitu aiheuttavan merkittäviä lisäkustannuksia kunnille. Toiminnan ja järjestelmien uudistus tapahtuu joka tapauksessa. Alueidenkäytön digitalisaatio vaihtelee toimijakohtaisesti. Tyypillisesti väkirikkaat kunnat teettävät alueidenkäytön suunnitelmatiedot tietomallimuodossa kansallisen standardin mukaisena. Pienemmät kunnat tukeutuvat yksinkertaisempiin ratkaisuihin, joissa ainoastaan kaavan ulkoraja on kansallisen standardin mukaisena. Standardoimisen kehittyminen alkoi Saksassa perusteellisemmin vuonna 2010 kun perustuslakia muutettiin sallimaan liittovaltion ja ländereiden laatia tietomallistandardeja. Vapaaehtoisuuteen perustuvassa menettelyssä ei onnistuttu saamaan eri toimijoiden järjestelmiä ja tietoja yhteentoimiviksi. ESPON DIGIPLAN – Digital plans and plan data in Germany. Annex 6 of finaldelivery. 2021. ESPON https://www.espon.eu/digiplan  

5.2.7  Viro

Virossa on käytössä Geoportal-niminen alusta, jonka on kehittänyt julkinen Maa-amet-virasto. Alustan valvonnasta ja kehityksestä on vastuussa Maa-amet-virasto. Alusta tarjoaa erilaista rakennetun ympäristön tietoa muun muassa 3D-kartan kautta. Virossa on lisäksi tehty pilotti, jossa 3-D rakennuksia ja infrastruktuureja on koottu portaaliin saataville ja katsottavaksi (e-ehitus 3d-kaksiku). Pilotin tarkoituksena oli kokeilla rakennetun ympäristön kolmiulotteisen tiedon kokoamista suunniteltua kansallista palvelua varten. Pilotin perusteella toteutettiin kansallinen digitaalisen kaksosen alusta avoimella lähdekoodilla (https://livekluster.ehr.ee/ui/ehr/v1/3d). Lisäksi on kehitteillä kansallinen sähköinen rakennusluvitus alusta (e-ehitus.ee). Alustalle on tarkoitus saattaa rakentamismääräyskokoelma.  

Virossa on kehitetty kansallista digitaalista kaavamerkintä ja –määräysstandardia (julkaisu kesäkuu 2022). Virossa on myös kokeiltu kaavatietojen digitointia yhdessä kuntien kanssa. Käytössä on kansallinen kaavatunnus, jonka myöntämisestä vastaa kansallinen maanmittauslaitos. Pakollisia sähköisenä yhteentoimivina tuotettavia kaavatietoja ovat vain suunnittelualueen rajaus, korttelialueet ja tontit, sekä rakennusoikeus.  

Lausuntopalaute

Luonnoksesta hallituksen esitykseksi pyydettiin kirjallisia lausuntoja ajalla 17.6.-12.8.2022. Lausuntokierros järjestettiin lausuntopalvelu.fi –palvelussa. VAHVA-asianhallintaa käyttäviä ministeriöitä ja viranomaisia pyydettiin antamaan lausuntonsa VAHVAn kautta. Lausuntoja pyydettiin keskeisiltä ministeriöiltä, hallintotuomioistuimilta, eräiltä kunnilta sekä keskeisiltä viranomaisilta, yrityksiltä, yhdistyksiltä ja maakuntien liitoilta. Esitysluonnoksesta annettiin 131 lausuntoa. 

Lausunnot löytyvät valtioneuvoston hankeikkunasta tunnuksen YM011:00/2022https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=YM011:00/2022 alta ja lausuntopalvelu.fi -sivustolta. 

Enemmistö lausunnonantajista suhtautui myönteisesti uudistuksen tavoitteisiin. Osa lausunnonantajista koki ehdotuksen kannatettavana, mutta katsoi ehdotuksessa olevan haasteellisia ja täsmennystä vaativia osuuksia ja suhtautui joiltakin osin ehdotukseen varauksellisesti. Kuntien lausunnoissa esitystä pääosin vastustettiin. Lausunnoissa kritisoitiin erityisesti lausuntokierroksen kesälomakaudelle ajoittunutta ajankohtaa.  

Lausunnoissa nähtiin positiivisena lakiesityksen mukanaan tuoma digitalisaatio, yhteentoimivuus ja tietomallimuotoisuuden tavoite. Erityisesti muut viranomaiset kuin kunnat näkivät lakiesityksen myötä perustettavan rakennetun ympäristön tietojärjestelmän kannatettavana, kustannuksia säästävänä ja hyödyllisenä. Lausujat katsoivat, että tietomallien hyödyntäminen edistäisi niin valtiollisten kuin kunnallisten viranomaisten toimintaa ja mahdollistaisi uusia mahdollisuuksia. 

Lausunnoissa katsottiin, että esityksen vaikutustenarvioinnit olivat osittain puutteellisia. Vaikutustenarvioinnin katsottiin keskittyvän liikaa positiivisiin vaikutuksiin eikä mahdollisia negatiivisia vaikutuksia oltu otettu riittävästi huomioon. Valtiovarainministeriö toi ilmi, että kokonaisvaikutusten arviointi on ollut haastavaa, minkä lisäksi taloudellisia vaikutuksia esimerkiksi mahdollisten lakkautettavien palveluiden osalta ei olla tunnistettu riittävästi. 

Lausunnoissa esitettiin huoli siitä, miten keskitetty tietojärjestelmä vaikuttaa kansalliseen turvallisuuteen ja miten tiedon kasaumavaikutusta on arvioitu. Osa lausujista koki, että ehdotettu keskitetty tietojärjestelmä lisäisi riskiä kansalliselle turvallisuudelle. Vastavuoroisesti turvallisuudesta lausuttiin, että keskitetty ja asianmukaisesti hoidettu järjestelmä olisi tietoturvalle ja kansalliselle turvallisuudelle parempi kuin hajautettu järjestelmä. 

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmää koskevan lakiehdotuksen osalta vastuunjako koettiin hankalaksi. Lausunnoissa kiinnitettiin huomiota yhteisrekisterinpitäjyyteen ja yleisen tietosuoja-asetuksen velvollisuuksiin. Lakiehdotuksen 4 §:n koettiin luovan kunnille ja maakuntien liitoille liikaa ylimääräisiä velvoitteita. Lakiehdotuksen 5 §:n, joka koskee alueidenkäytön tietoja, lausunnonantajien mielipiteet jakautuivat. Lausuntojen mukaan vaadittuja tietoja ehdotetaan joko liian vähän, sopivasti tai liian paljon. Erityisesti tuomioistuimet pyysivät huomioimaan sen, että eri versioita tiedoista olisi tuomioistuinten saatavilla. 

Lausunnonantajat kiinnittivät huomiota myös lakiehdotuksen 7 §:ään, jossa viitataan valmisteilla olevaan rakentamislakiin. Lausujat näkivät, että rakentamislain esityksen 72 ja 73 §:t tulisi siirtää rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä annettavaan lakiin. Lakiesityksen 8 § koettiin päällekkäiseksi sääntelyksi ja sen suhteen tulisi noudattaa voimassa olevaa tiedonhallintalakia. 

Lakiesityksen 9 §:n osalta lausuttiin, että pysyvä säilytys ei saisi haitata arkistointia. Arkistolaitoksen lausunnon mukaan esityksessä ei tulisi säätää tietojen pysyvästä säilytyksestä tai arkistoinnista. Tällöin sovellettaisiin arkistolakia ja tukeuduttaisiin kansallisarkiston sähköisen arkistoinnin palveluun. Lakiesityksen 10 §:n osalta lausuttiin, että Suomen ympäristökeskuksen tiedonsaantioikeuksia tulisi täsmentää. Lakiesityksen 11 §:n osalta lausuttiin, että tuomioistuimille ei tarvitse säätää omaa tiedonsaantioikeutta, mutta Hätäkeskuslaitokselle tulisi säätää tiedonsaantioikeudet. Osa lausujista koki ehdotetun 12 §:n tuovan tarpeeksi joustavuutta kunnille siirtymäajaksi ja osa lausujista koki, että ehdotettu 12 § kasvattaisi kuntien menoja liikaa saatuihin hyötyihin nähden. 

Lakiesityksen 13 § koettiin velvoittavan kuntia julkaisemaan tietoja rakennetun ympäristön tietojärjestelmään. Suojelupoliisi pyysi lausunnossaan ottamaan huomioon riskit kansalliselle turvallisuudelle 13 §:n tietopalveluun saataville asetettavien tietojen osalta. Saataville asetettavia tietoja ehdotettiin myös laajennettavan väestönsuojatietojen osalta, mutta väestönsuojatietojen saataville asettaminen herätti myös vastustusta ja tietojen poistoa lakiehdotuksesta pyydettiin.  

Lakiesityksen 14 § pidettiin päällekkäisenä tiedonhallintalain kanssa.  

Lakiesityksen 16 § tietojärjestelmästä perittävistä maksuista koettiin vaikeaselkoiseksi ja liian yleisluontoiseksi. Osa lausujista esitti, että valtion liikelaitokset luettaisiin viranomaisiin, jotka saisivat tiedot rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä maksutta ja osa lausujista kiinnitti huomiota siihen, että maakuntien liitot tulisi lukea näihin viranomaisiin. Osa lausujista koki, että ehdotetun pykälän tarkoituksena olisi mahdollistaa valtion viranomaiselle kaupallinen toiminta julkisella tiedolla.  

Lakiehdotukseen maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta suhtauduttiin positiivisesti. Osa lausunnonantajista koki, että sana ”esitystapa” 29, 40 ja 55 §:n otsikossa oli harhaanjohtava ja tulisi poistaa. Toisaalta osa lausunnonantajista koki, että sana ”sisältö” samaisten pykälien otsikossa oli harhaanjohtava ja tulisi poistaa. 

Lausuntopalautteen perustella jatkovalmistelussa tehtiin muutoksia pykäläluonnoksiin ja näiden perusteluihin. Myös hallituksen esityksen yleisperusteluja täydennettiin. Hallituksen esityksen vaikutustenarviointia tarkennettiin ja korjattiin tietoturvan ja kuntiin kohdistuvien vaikutusten osalta. Jälkimmäisen osalta vaikutustenarviointia tarkennettiin siten, että huomioon otettiin enemmän mahdollisia negatiivisia vaikutuksia kuntiin kohdistuvista muutoksista. 

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmää koskevaan lakiehdotuksen 5 §:ään lisättiin uusi julkaistava tieto, 8 § muutettiin koskemaan vain tietojärjestelmän käyttö- ja lokitietojen rekisterinpitäjää, lakiehdotuksen 11 §:ään lisättiin ja poistettiin salassa pidettävän tiedon saajia lausuntojen perusteella. Tiedonsaantioikeudet poistettiin tuomioistuimilta, jotka saisivat tiedot oikeudenkäynneistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 50 § perusteella. Sisäministeriön ja Digi- ja väestötietoviraston pyynnöstä tiedonsaantioikeudet lisättiin Hätäkeskuslaitokselle ja Digi- ja väestötietovirastolle. Lakiehdotuksen 9, 12 ja 14 §:t poistettiin lausuntopalautteen perusteella. 

Maankäyttö- ja rakennuslakia koskevaan lakiehdotukseen tehtiin muutoksia siten, että 29, 40 ja 55 §:n otsikoista poistettiin sana ”sisältö” lausuntopalautteen perusteella.  

Säännöskohtaiset perustelut

7.1  Laki rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä

1 §. Lain soveltamisala. Pykälässä säädettäisiin lain soveltamisalasta. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin lain soveltamisesta rakennetun ympäristön tietojärjestelmän ja sen palvelujen perustamiseen, ylläpitoon ja kehittämiseen sekä tietojärjestelmään julkaistavien ja tallennettavien tietojen käsittelyyn. 

Lakia sovellettaisiin ehdotuksen mukaisesti rakennetun ympäristön tietojärjestelmään ja sen palveluihin sekä tietojärjestelmään julkaistavien ja tallennettavien tietojen käsittelyyn. Tämän lisäksi rakennetun ympäristön tietojärjestelmään sekä siihen julkaistaviin ja tallennettaviin tietoihin sovellettaisiin myös muuta yleis- ja erityislainsäädäntöä, kuten viranomaisen toiminnan julkisuudesta annettua lakia (621/1999), julkisuuslakia, digitaalisten palveluiden tarjoamisesta annettua lakia (306/2019), digipalvelulakia, viranomaisten tiedonhallinnasta annettua lakia (906/2019), tiedonhallintalakia, rakentamislakia (xx/202x) ja luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2016/67 – yleinen tietosuoja-asetus

Lain tarkoituksena on kerätä yhteen rakennetun ympäristön tietoja, jolloin niistä muodostuisi valtakunnallinen yhteinen rakennetun ympäristön tietojärjestelmä. Rakennetun ympäristön tietojärjestelmässä käsiteltäisiin yleisen tietosuoja-asetuksen 4 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja henkilötietoja siltä osin kuin ne voitaisiin liittää joko välittömästi tai välillisesti tunnistettavissa olevaan henkilöön. Tietojenkäsittelyllä tarkoitetaan tässä ehdotuksessa yleisen tietosuoja-asetuksen 4 artiklan 1 kohdan 2 alakohdan mukaisia toimintoja, kuten tietojen keräämistä, yhdistämistä, tallentamista, järjestämistä, jäsentämistä, säilyttämistä, muokkaamista, muuttamista, luovuttamista ja poistamista. Siltä osin kuin jokin tietojenkäsittelyn tarkoitus jäisi unionin toimivallan ulkopuolelle, käsittelyyn sovellettaisiin joka tapauksessa tietosuojalain (1050/2018) 2 §:n 1 momentin nojalla tietosuoja-asetuksen säännöksiä.  

Perustuslakivaliokunnan henkilötietojen suojaa koskevassa viime aikaisessa lausuntokäytännössä on edellytetty nojautumista mahdollisimman pitkälti EU:n tietosuoja-asetuksen ja kansallisen tietosuojalain säännöksiin sekä kansallisen liikkumavaran käytön rajaamista välttämättömään. Toisaalta yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 3 kohdan mukaan kansallista sääntelyä edellytetään tietojenkäsittelyn oikeusperusteen toteuttamiseksi viranomaistehtävien hoitamista varten. Eräiltä osin myös kansallisista yleissäännöksistä poikkeaminen edellyttää erityislainsäädäntöä. Tällainen sääntelykohde olisi esimerkiksi julkisuuslain 16 §:n 3 momentin soveltamisalan ulkopuolelle jäävä lakiehdotuksen 11 §:ssä säädettävän julkisen tietopalvelun kautta tapahtuva tietojenluovutus. Luovutettavia tietoja ei saisi käyttää suoramarkkinointitarkoituksiin. 

Lakiehdotuksessa säädettäisiin EU:n tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 c alakohdan ja 1 e alakohdan mukaisesti ehdotetun tietojärjestelmän rekisterinpitäjälle, eli Suomen ympäristökeskukselle, kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi tarvittavasta tietojen käsittelyperusteesta sekä eräistä käsittelyn kannalta välttämättömistä kansallisen liikkumavaran piiriin kuuluvista seikoista, jotka mainitaan EU:n tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 2 ja 3 kohdassa. Tietojen luovuttamiseen ja oikeuteen saada henkilötietoa viranomaisen henkilörekisteristä sovellettaisiin tietosuojalain 28 §:n mukaisesti julkisuuslakia, jollei ehdotetun lain säännöksistä muuta johdu. Tietojärjestelmän rakenteesta säädettäisiin lakiehdotuksen 2 §:ssä ja tietojärjestelmään kuuluvien tietovarantojen rekisterinpitäjistä sekä yhteisrekisterinpitäjyydestä säädettäisiin edelleen ehdotuksen 4 §:ssä. Lisäksi säädettäisiin eräästä kansallisen liikkumavaran puitteissa toteutettavasta poikkeuksesta yleisen tietosuoja-asetuksen soveltamiseen lain 13 §:ssä. 

Tietojen käyttötarkoitussidonnaisuudesta, eli yleisen tietosuoja-asetuksen 5 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesta rajoituksesta poikettaisiin siten, että tietoja käsiteltäisiin ja luovutettaisiin rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä esimerkiksi lakiehdotuksen 11 §:ssä ehdotetussa julkisessa tietopalvelussa. Käyttötarkoitussidonnaisuudesta poikettaisiin 6 artiklan 1 kohdan c kohdan perusteella. Saman artiklan 3 kohdan mukaisesti lailla voidaan säätää jäsenvaltion lainsäädännössä poikkeuksesta 5 artiklan 1 kohdan b alakohtaan. Tietojen käsittely rakennetun ympäristön tietojärjestelmässä edistäisi yleistä etua ja olisi oikeasuhtainen, koska henkilötietojen pitäminen saatavilla olisi lakiehdotuksen 11 §:n mukaisessa julkisessa tietopalvelussa vain rajoitettua ja koskisi vain pysyviä rakennustunnusta sekä osoitetietoja.  

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän tietojen luovutukseen sovellettaisiin julkisuuslakia, tiedonhallintalakia tai lakiehdotuksen säännöksiä. Lakiehdotuksen säännösten sisältöä ja suhdetta yleisen tietosuoja-asetukseen selvitetään tarkemmin jäljempänä eri pykälien perusteluissa. Rakennetun ympäristön tietojärjestelmässä ei käsiteltäisi yleisen tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja erityisiä henkilötietoryhmiä koskevia tietoja.  

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä on tarkoitus toteuttaa vaiheittain. Ensimmäisessä vaiheessa tietojärjestelmään perustettaisiin lakiehdotuksen 2 §:ssä määritellyt alueidenkäytön tietojen tietovaranto ja rakennustietovaranto. Rakentamislaissa (xx/202x) säädettyjen tietojen julkaisulla järjestelmään tieto voitaisiin välittää automaattisesti teknisen rajapinnan avulla väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista annetun lain (661/2009) mukaiseen väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistotietojen rekisteriin. Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän tulevassa kehityksessä on tarkoitus siirtää Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmässä ylläpitämä rakennus- ja huoneistotietokanta rakennetun ympäristön tietojärjestelmään Suomen ympäristökeskuksen ylläpidettäväksi. Mainitusta muutoksesta sekä muista tulevista tietovarannoista säädettäisiin omat säännöksensä myöhemmässä vaiheessa. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin siitä, että ehdotettua lakia ei sovellettaisi puolustustarkoitusta varten tapahtuvaa alueidenkäyttöä ja rakentamista koskevien salassa pidettävien tietojen käsittelyyn. Lakia ei sovellettaisi Puolustusvoimien lakisääteisten tehtävien toteuttamiseen tai tukemiseen tarkoitettuja alueita, tiloja, rakennuksia ja infrastruktuuria koskevien salassa pidettävien tietojen käsittelyyn, jos näitä koskee Puolustusvoimien määrittämä salassapitotarve. Salassapidon perusteena voivat olla esimerkiksi julkisuuslain 24 § 1 momentin 8-10 kohtien nojalla poikkeusoloihin varautumiseen, sotilastiedusteluun, puolustusvoimien varustamiseen, kokoonpanoon, sijoitukseen tai käyttöön liittyvät tiedot. Säännös koskisi rakennusten, rakenteiden, rakennuskohteiden, laitteiden, väylien, lentopaikkojen, jakeluverkkojen ja verkostojen, kalliotilojen, maa- ja vesialueiden ja ympäristönsuojelurakenteiden alueidenkäytön ja rakentamisen tietojenkäsittelyä. Säännös koskisi myös Puolustusvoimien strategisia kumppaneita, joita ovat esimerkiksi Millog Oy ja Patria Oyj.  

2 §. Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän tarkoitus ja yleinen rakenne. Pykälässä säädettäisiin rakennetun ympäristön tietojärjestelmän tarkoituksesta, joka on palvella alueidenkäyttöä sekä rakentamista koskevia tiedonsaannin tarpeita.  

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä kokoaisi eri viranomaisten hallussa olevia tietoja yhdeksi kokonaisuudeksi vertailua ja jakamista varten. Tietojärjestelmä olisi keskeinen osa rakennetun ympäristön tiedonhallintaa ja täydentäisi rakennetun ympäristön tiedoista tuotettavia tietopalveluita, joita tarjoavat nykytilanteessa Maanmittauslaitoksen ylläpitämät kiinteistötietojärjestelmä ja huoneistotietojärjestelmä. Tietojärjestelmä välittäisi julkista tietoa erilaisiin yhteiskunnan tietotarpeisiin. Tietotarpeita olisivat esimerkiksi tutkimus, tilastotuotanto, elinkeinotoiminta ja viranomaisten päätöksenteon valmistelu. 

Tietojen kokoaminen yhdeksi kokonaisuudeksi palvelisi erityisesti viranomaisia. Tietojärjestelmä mahdollistaisi kuntien ja maakuntien liittojen toimittaa lakiehdotuksessa myöhemmin säädetyt tiedot niin sanottu yhden luukun periaatteella valtion viranomaisille ja muille hallinnon toimitsijoille. Tiedot siirtyisivät rajapintojen avulla automaattisesti sähköisesti eri viranomaistoimijoille näiden tarvitessa tietoa. Tietoa voitaisiin siirtää teknisen rajapinnan avulla tiedonhallintalain 3 §:n mukaisesti myös yliopistoille ja ammattikorkeakouluille. 

Tietojen keskittäminen parantaisi myös tiedon eheyttä, kun viranomaisilla olisi aina mahdollisuus saada ajantasainen tieto yhdestä paikasta, jolloin tieto ei pääsisi pirstaloitumaan eri viranomaisten tietojärjestelmissä. Tämä helpottaisi kuntien ja viranomaisten hallinnollista taakkaa, kun tiedon ylläpito keskittyisi vain yhteen järjestelmään. 

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän keskeinen tavoite on tehostaa viranomaisprosesseja ja viranomaisten toimintaa. Tietojärjestelmään julkaistavat ja tallennettavat tiedot olisivat lakiehdotuksen mukaisesti peräisin viranomaisilta ja välitettäisiin valtion viranomaisten järjestelmiin kerran, jolloin niitä voisi hyödyntää eri viranomaisissa. Tiedontuottajien tehtävänä olisi lakiehdotuksen mukaisesti pitää tiedot ajantasaisena. 

Tietojärjestelmän täydellä käyttöönotolla mahdollistettaisiin eri valtion viranomaisten mahdollisuus luopua olemassa olevista päällekkäisistä järjestelmistään. Esimerkiksi Maanmittauslaitos voisi vaiheittain luopua manuaalisesta alueidenkäytön tietojen, kuten tonttijakojen ja kaavatietojen selvittämisestä ja tallentamisesta, kun tiedot siirtyisivät automaattisesti teknisten rajapintojen avulla rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä Maanmittauslaitoksen järjestelmiin, kuten Kiinteistötietojärjestelmään tai valmisteilla olevaan kokoavaan osoitetietojärjestelmään. 

Tietojärjestelmällä ja tietovarannolla tarkoitetaan tässä lakiesityksessä tiedonhallintalain 2 §:n mukaisesti määriteltyjä käsitteitä. Tietojärjestelmällä tarkoitetaan tiedonhallintalaissa tietojenkäsittelylaitteista, ohjelmistoista ja muusta tietojenkäsittelystä koostuvaa kokonaisjärjestelyä ja tietovarannolla tarkoitetaan viranomaisen tehtävien hoidossa tai muussa toiminnassa käytettäviä tietoaineistoja sisältävää kokonaisuutta, jota käsitellään tietojärjestelmien avulla tai manuaalisesti. Tietovarannot voivat lisäksi sisältää useita rekistereitä. 

Tiedonhallintalain mukaisista käyttö- ja lokitiedoista pidettäisiin yllä erillistä rekisteriä, josta säädettäisiin lakiehdotuksen 8 §:ssä. Tämä rekisteri ei olisi osa rakennetun ympäristön tietojärjestelmää vaan olisi oma rekisterinsä. 

Pykälän 2 momentin mukaisesti rakennetun ympäristön tietojärjestelmä koostuisi kahdesta tietovarannosta, alueidenkäytön tietovarannosta ja rakennustietovarannosta. Alueidenkäytön tietovaranto sisältäisi lakiehdotuksen 5 §:ssä säädetyt alueidenkäyttöä koskevat tiedot. Rakennustietovaranto sisältäisi rakentamislain 72 ja 73 §:ssä säädetyt rakentamista koskevat tiedot. Tietovarannot voisivat sisältää lisäksi lakiehdotuksen 9 §:n perusteella tallennettuja tietoja.  

3 §. Suomen ympäristökeskuksen tehtävät. Pykälässä säädettäisiin Suomen ympäristökeskuksen tehtävistä rakennetun ympäristön tietojärjestelmään liittyen. Pykälässä säädettäisiin myös tietosuojalain 6 §:n 1 momentin edellyttämästä tietojen käsittelystä. 

Suomen ympäristökeskuksesta annetun lain (1069/2009) mukaisesti Suomen ympäristökeskus voi hoitaa muussa laissa sille asetettuja tehtäviä, minkä lisäksi lain 1 §:n 2 momentin 4 kohdassa todetaan, että tehtäviään hoitaessa Suomen ympäristökeskus erityisesti ylläpitää ja kehittää toimialan tietojärjestelmiä, tietovarantoja ja tietopalveluja.  

Pykälän 1 momentin mukaisesti Suomen ympäristökeskus vastaisi rakennetun ympäristön tietojärjestelmän perustamisesta, ylläpidosta ja kehittämisestä. Tehtävä olisi uusi Suomen ympäristökeskukselle. Tehtävään kuuluisi myös digipalvelulain mukaisesta tietoturvasta ja myöhemmin lakiesityksessä säädettävän julkisen tietopalvelun saavutettavuudesta huolehtiminen. Tehtäviin kuuluisi myös tiedonhallintalain 15 §:n mukainen tietoaineistojen turvallisuuden varmistaminen. Suomen ympäristökeskus olisi tiedonhallintalain tarkoittama tietojärjestelmästä vastaava viranomainen. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin Suomen ympäristökeskuksen tehtävästä koota yhteen ja jakaa rakennetun ympäristön tietoja, joita julkaistaisiin ja tallennettaisiin rakennetun ympäristön tietojärjestelmään. Lisäksi Suomen ympäristökeskuksen tehtävänä olisi laatia ja ylläpitää rakennetun ympäristön tietojärjestelmässä käsiteltävistä tiedoista yhteiskunnalle tarpeellisia tilastoja.  

Suomen ympäristökeskuksen asema tilastolain (280/2004) 2 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaisena tilastoja laativana muuna viranomaisella säädettäisiin rakennetun ympäristön tietojärjestelmän tietojen osalta lakiin. Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän tiedoista tilastoja laativana viranomaisena Suomen ympäristökeskus pystyy palvelemaan yhteiskunnan tilastotarpeita tehokkaasti. Tilastotietoa voitaisiin käyttää esimerkiksi vähähiilisyyden ja materiaalitehokkuuden kehittymisen yhdyskuntarakenteessa ja rakennuskannassa seuraamiseen sekä lainsäädännön toimivuutta ja rakentamisluvituksen kehittymisen seurantaan. Ehdotuksella ei kuitenkaan esitetä sitä, että Suomen ympäristökeskus laatisi päällekkäisiä tilastoja Tilastokeskuksen tilastoista tai laatisi kilpailevia tuotteita. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin Suomen ympäristökeskukselle oikeus käsitellä salassapitosäännösten estämättä rakennetun ympäristön tietojärjestelmän tietoja. Oikeutta käsitellä tietoja salassapitosäännösten estämättä tarvittaisiin, jotta Suomen ympäristökeskus pystyisi toteuttamaan tässä laissa sille ehdotetut tehtävät sekä pystyisi luovuttamaan tietoa. Salassapitosäännöksistä poikettaisiin samoista syistä. Salassapitosäännöksistä ei kuitenkaan ole tarkoitus poiketa sen vuoksi, että salassapidettävää tietoa voitaisiin luovuttaa lakiehdotuksessa myöhemmin esitetyillä tavoilla. Järjestelmän salassapidettävät tiedot koskisivat pääasiassa rakennusten turvajärjestelyitä koskevia tietoja, jotka käsiteltäisiin osana rakentamislupaprosessia. Suomen ympäristökeskus tarvitsisi oikeutta käsitellä tietoa, jotta se voitaisiin luokitella oikealla tavalla tietoturvan ja kansallisen turvallisuuden vaatimalla tavalla.  

4 §. Tietovarantojen rekisterinpitäjät ja vastuunjako. Pykälässä säädettäisiin rakennetun ympäristön tietojärjestelmän tietovarantojen rekisterinpitäjistä sekä rekisterinpitäjien vastuunjaosta. Rekisterinpitäjällä tarkoitettaisiin yleisen tietosuoja-asetuksen 4 artiklan 7 kohdan mukaista rekisterinpitäjää, eli viranomaista joka yksin tai yhdessä toisten kanssa määrittelee henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot. Saman kohdan mukaisesti, jos käsittelyn tarkoitukset ja keinot määritellään jäsenvaltioiden lainsäädännössä, rekisterinpitäjä voidaan vahvistaa jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti. Koska rakennetun ympäristön tietojärjestelmä sisältää henkilötietoja, joita julkaisisivat ja tallentaisivat eri viranomaiset, on tarpeen säätää rekisterinpitäjistä ja selkeyttää rekisterinpitäjien vastuita ja tehtäviä. Yleisen tietosuoja-asetuksen 26 artiklan mukaisesti kunkin rekisterinpitäjän vastuualue tulee määrittää tarkasti tietosuoja-asetuksen vahvistettujen velvoitteiden noudattamiseksi, erityisesti rekisteröityjen oikeuksien käytön ja 13 ja 14 artiklan mukaisten tehtävien osalta.  

Kuntien oikeus käsitellä henkilötietoja perustuisi yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohtaan. Kunnat keräisivät jatkossakin rekisteröidyn itse julkiseksi saattamia tietoja osana kuntien lakisääteisiä kaavoitus- ja rakennusvalvontatehtäviä. Maakuntien liittojen oikeus käsitellä henkilötietoja perustuisi myös 6 artiklan 1 kohdan c alakohtaan, kun tietoja kerättäisiin maakuntien liittojen lakisääteisissä kaavoitustehtävissä. Maakuntien liittojen keräämät ja julkaisemat tiedot eivät kuitenkaan sisältäisi 9 artiklan mukaisia arkaluonteisia tietoja tai henkilötiedoiksi luokiteltavia tietoja. 

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän toteuttamisessa hyödynnettäisiin olemassa olevia tietovarantoja, kuten kiinteistötietojärjestelmää ja väestötietojärjestelmää, joiden tietoja tallennettaisiin lakiehdotuksen 9 §:n mukaisesti. 

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin alueidenkäytön tietovarannon yhteisrekisterinpitäjiksi Suomen ympäristökeskus, kunnat ja maakuntien liitot ja rakennustietovarannon yhteisrekisterinpitäjiksi Suomen ympäristökeskus ja kunnat. Lainsäädäntötyössä ollaan katsottu, että vastuun siirtäminen yhdelle taholle ei ole tarkoituksenmukaista ja eri viranomaisten toimiessa tiedon tuottajina ja käsittelijöinä on syytä säätää yhteisrekisterinpitäjyydestä. 

Rekisterinpitäjät vastaisivat julkaisemiensa tai tallentamiensa tietojen osalta yleisen tietosuoja-asetuksen velvoitteista ehdotetun pykälän 2 momentin mukaisesti. Velvollisuuksilla tarkoitettaisiin esimerkiksi yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisia velvoitteita tiedon ajantasaisuudesta sekä rekisteröityjen oikeuksien toteuttamista. Yleisen tietosuoja-asetuksen III luvussa säädetään rekisteröidyn oikeuksista. Tietojen täsmällisyydestä ja ajantasaisuudesta säädetään yleisen tietosuoja-asetuksen 5 artiklan d kohdassa. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin täsmennyksistä yleisen tietosuoja-asetuksen velvollisuuksiin. Artikloiden 13, 14, 15, 30 ja 32 mukaisista velvoitteista vastaisi Suomen ympäristökeskus yksin. Ehdotuksella kevennettäisiin kuntien hallinnollista taakkaa, kun Suomen ympäristökeskus vastaisi yleisen tietosuoja-asetuksen informointivelvollisuudesta, rekisteröidyn oikeudesta saada pääsy omiin tietoihinsa ja käsittelyn turvallisuudesta. Kunnilla säästyisi henkilötyöaikaa ja manuaalisesti tehtävää työtä, kun rekisteröity voisi pyytää rakennetun ympäristön tietojärjestelmässä olevat tietonsa suoraan Suomen ympäristökeskukselta, eikä tietopyyntöä tarvitsisi välittää erikseen kuntiin, koska rakennetun ympäristön tietojärjestelmän tiedot olisivat aina ajantasaisia ja täsmällisiä. Suomen ympäristökeskuksen velvollisuutena olisi myös laatia seloste käsittelytoimista yleisen tietosuoja-asetuksen 30 artiklan mukaisesti. 

Muissa kuin 3 momentissa mainituissa poikkeuksissa rekisteröidyn oikeuksia toteuttaisi aina se kunta tai maakunnan liitto, joka olisi julkaissut tiedon rakennetun ympäristön tietojärjestelmään. 

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin siitä, että Suomen ympäristökeskus toimisi yleisen tietosuoja-asetuksen 26 artiklan mukaisena rekisteröityjen yhteyspisteenä. Rekisteröidyn oikeusturvaa parannettaisiin, koska niissä tapauksissa, joissa Suomen ympäristökeskus joutuisi välittämään tietoa kunnille, tapahtuisi välittäminen automaattisesti eikä rekisteröidyn tarvitsisi erikseen selvittää mihin kuntaan hänen tulisi olla yhteydessä oikeuksiensa toteuttamiseksi. Rekisteröity kuitenkin voisi olla halutessaan suoraan yhteydessä kuntaansa. 

5 §.Rakennetun ympäristön tietojärjestelmään julkaistavat alueidenkäyttöä koskevat tiedot. Pykälässä säädettäisiin rakennetun ympäristön tietovarantoon kuuluvan alueidenkäytön tietovarannon tietosisällöstä. Kaavatiedot ja muut alueidenkäyttöön liittyvät tiedot ovat osa rakennetun ympäristön tietojärjestelmän ydintietoja ja muodostavat rakennetun ympäristön alueidenkäytön tietovarannon. 

Ehdotuksen mukaan alueidenkäytön tietovarantoon julkaistaisiin viivytyksettä kaavat, tonttijako, säännöksessä tarkoitetut erilaiset maankäytön rajoitukset sekä rakennusjärjestys. Säännös koskisi sekä kuntia että maakuntien liittoja. Säännös koskisi lain voimaantulon jälkeen laadittujen päätösten tietoja siirtymäsäännöksen mukaisesti. Ennen lain voimaantuloa olemassa olevat aineistot olisi mahdollista julkaista vapaaehtoisesti kunnan tai maakunnan liiton niin halutessa, mutta siihen ei velvoitettaisi. Ehdotettu pykälä tulisi voimaan samoihin aikoihin kuin toisen lakiesityksen muutokset, eli 1.1.2029 alkaen. Tiedon julkaisuvelvoite koskisi vain kyseisiä uusia tietoja. 

Maakuntien liitot julkaisisivat säännöksessä lueteltuja tietoja maakuntakaavojen lisäksi siltä osin kuin maakuntakaavalla on kyseessä olevia rajoituksia. Velvoite ajantasaisuudesta edellyttää kuntia ja maakuntien liittoja päivittämään prosesseissaan syntyvät tiedot viivytyksettä ja vastaamaan tietojen oikeellisuudesta. Aluetta tai kohdetta koskevat tiedot versioidaan, jolloin alueidenkäytön historiatieto jää talteen ja käyttöön.  

Suomen ympäristökeskuksella olisi oikeus saada tiedot rakennetun ympäristön tietojärjestelmään viivytyksettä. Lailla ei ole tarkoituksenmukaista asettaa erillisiä aikamääreitä jokaisen tiedon toimittamisen kohdalle. Viivytyksettä säätäminen on olennaista siksi, että rakennetun ympäristön tietojärjestelmässä olisi ajantasaiset ja luotettavat tiedot. Digitaalisten prosessien kautta syntyvää tietoa ei välttämättä tarvitsisi erikseen tuottaa, vaan prosesseista syntyvää tietoa voitaisiin toimittaa kunnan tai maakunnan liiton järjestelmästä automaattisesti rajapintojen kautta melkein tai lähes reaaliajassa rakennetun ympäristön tietojärjestelmään ja sieltä muihin järjestelmiin. Lähtökohtana rakennetun ympäristön tietojärjestelmälle on, että alueidenkäyttöön ja rakentamiseen liittyvät prosessit voisivat tukeutua siellä oleviin tietoihin. Tietoja olisi tarkoitus käyttää yhteiskunnan eri toimintojen tukena. Tällöin rakennetun ympäristön tietojärjestelmän tietoihin on voitava luottaa ja sieltä on löydyttävä ajantasainen alueidenkäytön tieto. 

Kaavoista julkaistaisiin tiedot vaiheittain aina vireille tulosta lukien koko elinkaaren ajalta tietomallimuotoisena sekä dokumenttimuotoisena kaavakartta, selostus sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Tonttijaon osalta julkaistaisiin tieto voimaantulosta ja tieto tonttijaon kumoutumisesta tietomallimuotoisena. Rakennuskieltojen, toimenpiderajoitusten, rakentamisrajoitusten ja suunnittelutarvealueiden osalta julkaistaisiin tieto tietomallimuotoisena voimaantulosta ja jatkamisesta sekä tieto kumoutumisesta tai raukeamisesta. On huomattava, että siltä osin kuin kyse on maankäyttö- ja rakennuslain 16 §:n mukaisesta suoraan lain nojalla määräytyvästä suunnittelutarvealueesta, ei tietoa ole mahdollista julkaista tietojärjestelmään, eli suunnittelutarvealueiden osalta tiedon julkaisuvelvollisuus koskisi ainoastaan tietoa maankäyttö- ja rakennuslain 16 §:n 3 momentin mukaisista alueista. Rakennusjärjestyksestä julkaistaisiin tieto voimaantulosta ja tieto kumoutumisesta. Päätöstieto olisi tietomallimuotoista, mutta ajantasainen rakennusjärjestys voisi olla yhteentoimiva ja koneluettava dokumentti, kuten esimerkiksi pdf-muotoinen sähköinen dokumentti. Koneluettavaksi ei kuitenkaan lasketa pdf-muotoista sähköistä dokumenttia, joka on muodostettu kuvista tai skannaamalla asiakirjoja. 

Tieto elinkaaren tilasta on olennainen alueidenkäytön seurannan kannalta. Kaavan elinkaaren tila kertoo kaavan laatimisen vaiheen. Tällä tiedolla tarkoitettaisiin informatiivista tietoa kaavoitusprosessin eri vaiheista. Tiedon perusteella rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä voitaisiin seurata kaavoituksen eri vaiheita ja saada kaavoituksen etenemisestä tietoa automaattisesti tietojärjestelmiin rajapintojen kautta. Lisäksi kansalaisille ja muille toimijoille voitaisiin rakentaa kaavoitukseen liittyviä seuranta- ja herätepalveluja, mikä mahdollistaisi nykyistä paremmin osallistumisen kaavan valmisteluun ja alueidenkäytön suunnittelun tilan seurantaan. 

Alueidenkäytön suunnitelmille annetaan jäljempänä tässä laissa säädetty kohteen yksilöivä tunnus, jolla rakennetun ympäristön tietovarannossa muodostetaan yhteys julkaistavien eri kohteiden ja näitä koskevien tietojen välille. Yksilöivät tunnukset ovat välttämättömiä elinkaaritietojen ylläpitämiseksi. 

Tässä laissa käytetyllä termillä julkaista tarkoitettaisiin tietojen toimittamista. Kunta ja maakunnan liitto toimittaisivat tiedot tiedonhallintalain mukaisesti.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin kunnan tai maakunnan liiton velvollisuudesta julkaista ehdotetun lain 1 momentin kohtien 4, 6, 8 ja 11 mukaiset aineistot yhteentoimivassa ja koneluettavassa tietomallimuodossa. Muilta osin ei velvoitettaisi julkaisemaan 1 momentissa tarkoitettuja tietoja ja asiakirjoja tietomallimuodossa. 

Julkaistavat tiedot laadittaisiin ehdotetun maankäyttö- ja rakennuslain muutoksen mukaisesti tietomallien mukaisessa muodossa. Tämä tarkoittaisi esimerkiksi sitä, että rakennetun ympäristön tietojärjestelmään julkaistava kaavan tietosisältö mukailisi maankäyttö- ja rakennuslain (jonka nimi muutettaisiin alueidenkäyttölaiksi rakentamislaista annettavan hallituksen esityksen mukaisesti) nojalla annettavan asetuksen muotoa alueidenkäytön tietomallista.  

Velvoitteesta laatia kaavat ja tonttijaot yhtenäisessä tietomallimuodossa sekä niiden tietosisällön vaatimuksista säädettäisiin maankäyttö- ja rakennuslaissa (alueidenkäyttölaissa) ja sen nojalla annettavassa asetuksessa alueidenkäytön tietomalleista. Julkaisuvelvollisuus koskisi uusia, tietomallimuotoisia aineistoja rakennusjärjestystä lukuun ottamatta. Voimassa olevien kaavojen ja tonttijakojen saattamisesta tietomallimuotoon ei säädettäisi.  

Pykälän 3 momentissa ehdotetaan säädettäväksi valtuus antaa ympäristöministeriön asetuksella tarkempia säännöksiä tietojen rakenteesta. Asetuksen nojalla voitaisiin antaa myös tarkempia määräyksiä siitä, milloin tietoja ei tarvitsisi julkaista tietomallimuotoisena 1 momentin mukaisesti. 

6 §.Alueidenkäytön tietojen pysyvät yksilöivät tunnukset. Ehdotetussa pykälässä säädettäisiin pysyvän yksilöivän tunnuksen saamisesta ja muista tunnistetiedoista alueidenkäytön kohteille. Pysyvät yksilöivät tunnukset ovat välttämättömiä rakennetun ympäristön tietojärjestelmän toimivuudelle, valtakunnalliselle tiedonhallinnalle sekä elinkaaritiedon hallinnalle. Alueidenkäytön tietovarannossa tietojen tulee olla yksilöitynä pysyvästi, jotta tiedot voidaan erotella toisistaan tietojärjestelmässä ja tietojärjestelmien välillä. Pysyvällä yksilöivällä tunnuksella muodostetaan myös yhteys julkaistavien eri kohteiden ja näitä koskevien tietojen välille. Pysyvät yksilöivät tunnukset ovat tarpeellisia, kun useat eri toimijat tuottavat alueidenkäyttöön liittyviä tietoja ja niitä hyödynnetään ja vertaillaan valtakunnallisesti. 

Ehdotuksen mukaan alueidenkäytön pysyvät yksilöivät tunnukset annettaisiin 5 §:ssä säädetyille tiedoille. Samaa alueidenkäytön suunnittelukohdetta, esimerkiksi kaavaa koskeville tiedoille annettaisiin yksi tunnus. Tällöin esimerkiksi kaavan laadintaan liittyvät eri ajankohtina julkaistut tiedot voidaan tunnistaa liittyvän samaan kaavaprosessiin.  

Pysyvä yksilöivä tunnus olisi koneellisesti tulkittava, ainutkertainen ja pysyvä koko sen elinkaaren aikainen tunniste. Pysyvä yksilöivä tunnus muodostettaisiin automaattisesti valtakunnallisessa rakennetun ympäristön tietojärjestelmässä. Kun kaavan tai muun pysyvällä tunnuksella yksilöitävän kohteen tiedot julkaistaisiin ensimmäistä kertaa rakennetun ympäristön tietojärjestelmään, annetaan yksilöllinen ja pysyvä tunnus. Tunnus olisi käytettävissä kunnan ja maakunnan liiton omassa järjestelmässä kaavaprosessin alusta loppuun. 

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän kautta saatavat alueidenkäyttöön liittyvät tiedot, kuten kaava, tulee yksilöidä riittävän ajoissa, jotta tunnus olisi koko sen kohteen elinkaaren aikainen. Esimerkiksi kaavan tiedot julkaistaisiin ensimmäistä kertaa rakennetun ympäristön tietojärjestelmään viimeistään kaavan vireilletulon yhteydessä. Lailla ei olisi tarkoitus rajoittaa kaavalle pysyvän tunnuksen saamista kaavan aloitusvaihetta aikaisemmin, jos siihen olisi kunnassa tai maakunnan liitossa tarve. Pysyvä tunnus voitaisiin antaa taannehtivasti myös sellaisille ennen lain voimaantuloa laadituille voimassa oleville kaavoille, jotka julkaistaisiin rakennetun ympäristön tietojärjestelmään.  

Vaikka pysyvästä kaavatunnuksesta ei ole aikaisemmin säädetty lailla, on kaavoille annettu erilaisia tunnuksia. Kunnat ja maakuntien liitot ovat antaneet omia kaavatunnuksia. Esimerkiksi nykymuotoisella asemakaavan seurantalomakkeella annetaan generoitu kaavatunnus, joka on muodostettu kuntakoodista, asemakaavan hyväksyjän kirjainsymbolista, hyväksymispäivämäärästä, asemakaavaa kuvaavasta A-kirjaimesta ja hyväksymispykälästä.  

Jatkossa säädettäisiin pysyvästä yksilöivästä tunnuksesta alueidenkäytön kohteille, sillä yksilöivän tunnuksen tulee olla ainutkertainen ja pysyvä sekä yhtenäisin menettelyin määritelty. Ainutkertaisuus tarkoittaa sitä, että kerran annettua tunnusta ei koskaan anneta jollekin toiselle kohteelle. Pysyvyys tarkoittaa sitä, että samalle kohteelle ei anneta uutta tunnusta. Pysyviä yksilöiviä tunnuksia hallinnoidaan koko tunnuksen kohteen elinkaaren ajan ja vielä sen päätyttyäkin. Vaikka esimerkiksi kaava ei olisi enää voimassa, kaavan pysyvää tunnusta ei tuhota eikä käytetä uudestaan. Kaavan tunnuksen pysyvyys varmistaa sen, että kaava on löydettävissä ja hyödynnettävissä koko sen elinkaaren ajan ja myös voimassa olon päättymisenkin jälkeen eri toimijoiden järjestelmissä.  

Pykälässä säädettäisiin ympäristöministeriölle asetuksenantovaltuus. Ympäristöministeriön asetuksella voitaisiin antaa tarkempia säännöksiä pysyvien tunnuksien sisällöstä, määräytymisestä ja pysyvään tunnukseen liittyvien tunnistetietojen sisällöstä. Asetuksella säädettäisiin muun muassa tunnusten rakenteesta, esimerkiksi tunnuksen UUID-muodosta (Universal Unique Identifier) ja tunnuksen ihmisluettavasta muodosta. 

Vastaavaa säännöstä ei ole tarpeen antaa rakennusten ja huoneistojen pysyvistä tunnuksista, koska niistä säädetään väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista annetussa laissa (661/2009). 

7 §. Rakennetun ympäristön tietojärjestelmään julkaistavat rakentamista koskevat tiedot. Pykälässä viitattaisiin ehdotettuun rakentamislain 72 ja 73 §:ään, joissa säädettäisiin rakennustietovarantoon julkaistavista rakentamisen lupiin liittyvistä tiedoista sekä viranomaiskatselmuksista. Säännös olisi luonteeltaan informatiivinen. Julkaistavien tietojen yksilölliseen tunnistamiseen käytetään pysyviä rakennus- ja huoneistotunnuksia. Nykyisellään pysyvät rakennus- ja huoneistotunnukset annetaan väestötietojärjestelmässä, jota ylläpitää Digi- ja väestötietovirasto. Pysyvistä tunnuksista säädetään tarkemmin laissa väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista annetussa laissa (661/2009) ja sen nojalla annetussa valtioneuvoston asetuksessa väestötietojärjestelmästä (128/2010). Pysyvät rakennustunnukset ovat olleet käytössä vuodesta 2014 alkaen ja pysyvät huoneistotunnukset vuodesta 2018 alkaen. Tämä ei muuttuisi. Pysyvät tunnukset annettaisiin edelleen väestötietojärjestelmässä kunnalle, joka toimittaisi ne edelleen rakennetun ympäristön tietojärjestelmään rakentamisen tietojen julkaisun yhteydessä niissä tapauksissa, joissa kunta ei olisi vielä liittynyt rakennetun ympäristön tietojärjestelmään. Kun kunta olisi liittynyt rakennetun ympäristön tietojärjestelmään, toimitettaisiin pysyvä rakennustunnus väestötietojärjestelmästä kunnalle rakennetun ympäristön tietojärjestelmän välityksellä, jolloin pysyvä rakennustunnus olisi tallennettu jo rakennetun ympäristön tietojärjestelmään. Kunta voisi liityttyään rakennetun ympäristön tietojärjestelmään luopua kunnan ja väestötietojärjestelmän välillä olevista rakennus- ja huoneistotietojen siirtoon käytettävistä teknisistä rajapinnoista, jolloin kunnan ei tarvitsisi ylläpitää useita teknisiä rajapintayhteyksiä samanaikaisesti. 

Tässä laissa käytetyllä termillä julkaista tarkoitettaisiin tietojen toimittamista. Kunta toimittaisi tiedot tiedonhallintalain mukaisesti. 

Pykälässä ei säädettäisi vastuita, mutta kunnilla pysyisivät väestötietojärjestelmälain 27 §:ssä määritellyt ilmoittajan vastuut, jotka koskisivat myös rakennetun ympäristön tietojärjestelmään julkaistavia tietoja, jotka välitettäisiin väestötietojärjestelmään pysyvien tunnusten muodostamista varten. Kunta vastaisi muissa kuin omissa prosesseissaan syntyvistä dokumenteista kuten rakennussuunnitelmista ja tietomallimuotoisista suunnitelmista vain niiden ajantasaisuuden osalta. Tiedon oikeellisuudesta vastaisi tiedon alkuperäinen tuottaja.  

Tarkempia säännöksiä tietomallimuotoisuudesta sekä julkaistavista tiedoista annettaisiin rakentamislaissa. Käytettävät tietomallit ovat kansallisella yhteentoimivuusalustalla. Tietomallit on kehitetty alan toimijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa rakennetun ympäristön yhteentoimivuustyössä.  

8 §. Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän käyttö- ja lokirekisteri. Pykälässä säädettäisiin Suomen ympäristökeskukselle vastuu ylläpitää rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä erillään olevaa järjestelmän käyttö- ja lokirekisteriä. Kyseessä olisi tietojärjestelmästä erillään oleva henkilötietorekisteri, johon tallennettaisiin henkilö- ja tunnistetietoa järjestelmän käytöstä ja tapahtumista. 

Tiedonhallintalain 16 ja 17 § mukaisesti tietojärjestelmästä vastuussa olevan viranomaisen, eli Suomen ympäristökeskuksen, on määriteltävä tietojärjestelmän käyttöoikeudet ja kerättävä tietojärjestelmän käytöstä ja niistä tehtävistä tietojen luovutuksista tarpeelliset lokitiedot. Vastuussa olevasta viranomaisesta säädettäisiin lakiehdotuksen 3 §:n 1 momentissa. 

Suomen ympäristökeskus olisi tietojärjestelmästä vastuussa oleva viranomainen, joka määrittelisi, eli myöntäisi, poistaisi ja määrittelisi tietojärjestelmien käyttöoikeudet. Käyttöoikeudet myönnettäisiin lähtökohtaisesti organisaatiokohtaisesti. Esimerkiksi kunta tai maakunnan liitto hakisi käyttöoikeuksia erilliselle organisaation pääkäyttäjälle, joka voisi myöntää Suomen ympäristökeskuksen kanssa sovittuja oikeuksia eri käyttäjille. Tällaisia oikeuksia olisivat esimerkiksi lukuoikeudet kunnan julkisiin tietoihin. Organisaation pääkäyttäjällä ei kuitenkaan olisi oikeutta myöntää käyttöoikeuksia salassa pidettävään tietoon, vaan pääsyoikeudet tällaiseen tietoon myöntäisi aina Suomen ympäristökeskus, jonka vastuulla olisi arvioida perusteet ja vastata mainittuun tietoon pääsystä. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin Suomen ympäristökeskuksen velvollisuudesta poistaa käyttö- ja lokirekisterin tiedot. Käyttörekisterin henkilöitä koskevat tiedot tulisi hävittää viimeistään viiden vuoden kuluttua käyttöoikeuden lakkaamisesta ja lokirekisterin tiedot viimeistään viiden vuoden kuluttua tiedon tallentamisesta.  

Perustuslakivaliokunta on pitänyt viiden vuoden säilytysaikaa liian pitkänä arkaluonteisten tietojen osalta (PeVL 13/2017 vp, s. 6). Viisi vuotta on kuitenkin tarpeellinen aika, jotta käyttö- ja lokirekisteriin tallentuvat mahdolliset väärinkäytökset pystytään selvittämään ja todentamaan esimerkiksi pitkissä tuomioistuinkäsittelyissä. 

9 §. Suomen ympäristökeskuksen oikeus saada tietoja muilta viranomaisilta. Pykälässä säädettäisiin Suomen ympäristökeskuksen oikeudesta saada muilta viranomaisilta tietojärjestelmän tietojen kannalta välttämättömät tiedot. Muita viranomaisia olisivat Digi- ja väestötietovirasto, Verohallinto ja Maanmittauslaitos. Muiden viranomaisten tietoja tarvittaisiin, jotta rakennetun ympäristön tietojärjestelmän tiedot olisivat ajantasaisia, eli kyse olisi tiedon ylläpidosta ja tiedonhuollosta. Muut viranomaiset luovuttaisivat tarpeelliset tiedot maksutta. Tiedot haettaisiin teknisten rajapintojen avulla ja tarvittaessa. Suomen ympäristökeskus sopisi muiden viranomaisten kanssa tietojen luovutuksesta ja tietomääristä. 

Digi- ja väestötietovirasto luovuttaisi rakennetun ympäristön tietojärjestelmään Väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmenteista annetun lain (661/2009) 15 ja 16 § mukaiset rakennuksesta ja huoneistosta talletettavat tiedot. Rakennus- ja huoneistotietoja tarvitaan, jotta lakiehdotuksen rakennustietovarannossa olisi riittävät pohjatiedot ja ajantasaiset tiedot tietojärjestelmän toimintaa varten. Vastaavasti väestötietojärjestelmään välitettäisiin rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä väestötietojärjestelmälain 15 ja 16 §:n mukaiset tiedot, jotta väestötietojärjestelmä pystyisi siirtymävaiheessa ylläpitämään rakennus- ja huoneistotietoja. Digi- ja väestötietovirastolta haettaisiin myös tietoa turvakieltoihin liittyen. Tietoa turvakiellosta käytettäisiin, jotta tiedon luovuttamista ei tapahtuisi muille kuin viranomaisille, joilla on tietoon oikeus. Turvakiellon alaista tietoa ei myöskään luovutettaisi lakiehdotuksen 11 §:ssä ehdotetun julkisen tietopalvelun kautta.  

Verohallinto luovuttaisi rakennetun ympäristön tietojärjestelmään välttämättömät rakennusten ja rakennelmien laajuuksia ja ominaisuuksia koskevat tiedot, joita tallennetaan verohallinnon tietojärjestelmiin kiinteistöveron kantamista varten. Tietoja tarvittaisiin, jotta voidaan varmistua siitä, että kunnilla sekä muilla viranomaisilla olisi yhteneväiset tiedot verohallinnon kanssa. Mikäli tiedoissa olisi puutteita tai eriäväisyyksiä, tiedot voitaisiin korjata kuntien toimesta. Tämä parantaisi verotettavan kansalaisen oikeusturvaa ja kuntien kiinteistöverotuksen tasoa rakennuksia sisältävien kohteiden osalta. Vastavuoroisesti Verohallinto saisi rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä ajantasaisen tiedon kuntien rakennuskannasta kiinteistöveron kantoa varten. 

Maanmittauslaitos luovuttaisi rakennetun ympäristön tietojärjestelmään välttämättömät tiedot kiinteistötietojärjestelmästä ja siitä tuotettavasta tietopalvelusta annetun lain (453/2002) mukaisesta kiinteistötietojärjestelmästä, johon on tallennettu kiinteistörekisterilain (392/1985) mukaiset tiedot kiinteistön lajista (kiinteistörekisterilain 2 §), kiinteistön koosta sekä kiinteistön omistajasta ja hallinnasta. Muut rakennetun ympäristön tietojärjestelmään tallennettavat kiinteistötietojärjestelmän tiedot eli tieto kiinteistön tunnuksesta, rajasta sekä tieto kiinteistön rajapisteistä ovat saatavilla Maanmittauslaitoksen avoimen teknisen rajapinnan avulla maksutta eikä niistä säädettäisi erikseen tiedonsaantioikeutta.  

Tietoa kiinteistön lajista tarvittaisiin, jotta rakennetun ympäristön tietojärjestelmän avulla voitaisiin verrata kaavatilannetta kiinteistönmuodostukseen ja siten arvioida kaavan toteutumisen edellytyksiä. Tietoa kiinteistön koosta käytettäisiin muodostamaan rakennuspaikan rakennusoikeudesta tietoa. Tämä laskenta perustuu rakennuspaikan pinta-alaan. 

Tietoa kiinteistön omistajuudesta ja hallinnasta tarvittaisiin rakennuksen omistajatiedon ylläpitämistä varten. Rakennuksen omistajatietoja tarvitaan eri viranomaisprosesseissa, joissa tietoa pitää toimittaa rakennuksen omistajille. Rakennuksen omistajatieto arvioidaan lähtökohtaisesti kiinteistön hallinnan tai omistajuuden perusteella. Tällä hetkellä ei ole julkisesti luotettavaa rekisteriä tai tietojärjestelmää, josta rakennuksen omistajatiedot olisivat saatavilla. Lakiehdotuksessa ei myöskään ehdotettaisi tällaista julkisesti luotettavaa rekisteriä. Oikeusministeriö on arvioinut sääntelyn tarpeellisuutta osana maakaaren (540/1995) uudistamista (OM056:00/2021). Tuleva Euroopan unionin lainsäädäntö on edellyttämässä erilaisia niin kutsuttuja omadata-palveluita rakennuksen omistajille, minkä vuoksi rakennuksen omistajatietoa tarvitaan yhteiskunnassa paitsi kansalaisten ja yritysten tarpeisiin, myös lainsäädännöllisestä näkökulmasta.  

Kiinteistötietojärjestelmästä luovutettuja tietoja, pois lukien kiinteistön koko, joka olisi suoraan laskettavissa tontin rakennusoikeudesta, ei luovutettaisi edelleen, vaan tiedon tarvitsijat käyttäisivät jatkossakin kiinteistötietojärjestelmää kiinteistötietojen hakemiseen. Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä ei näin ollen palvelisi kiinteistötietojärjestelmän asiakkaita tai olisi vaihtoehtoinen ratkaisu kiinteistötietojärjestelmän asiakkaille. 

Tässä pykälässä mainittuja tietoja voitaisiin tallentaa lakiehdotuksen 2 § mainittuihin tietovarantoihin. Tallennettua tietoa olisi tarkoitus käyttää myös Suomen ympäristökeskuksen tutkimustoiminnassa, jonka avulla saataisiin ajantasaista tietoa muun muassa siitä, miten tiedot rakennuskohteesta voivat vaihdella eri viranomaisten välillä. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin Suomen ympäristökeskuksen oikeudesta saada Digi- ja väestötietovirastolta rakennetun ympäristön tietojärjestelmään salassapitosäännösten estämättä tiedot rakennuksen omistajan henkilötunnuksesta ja rakennuksen omistajan ajantasaisista yhteystiedoista rakennuksen omistajatiedon luomista ja ylläpitämistä varten. Nykytilanteessa rakennuksen omistajatietoa ylläpidetään pitkälti väestötietojärjestelmässä osana rakennus- ja huoneistotietoja. Tietoa ei kaikissa tapauksissa voida pitää luotettavana. Rakennus- ja huoneistotiedot sekä niiden ylläpito on tarkoitus siirtää rakennetun ympäristön tietojärjestelmään tietojärjestelmän seuraavassa kehitysvaiheissa. Tietoa ei kuitenkaan haettaisi Ahvenanmaalla sijaitsevien rakennusten omistajien tiedoista.  

Henkilötunnusta tarvittaisiin, jotta rakennuksen omistaja voitaisiin yksilöidä järjestelmässä tarkasti. Omistajan yhteystietoja tarvittaisiin tietojen ylläpitämistä varten ja jotta rakennuksen omistajaan voidaan olla yhteydessä. Yhteystietoja voitaisiin käyttää tarvittaessa myös viranomaisten tehtäviä varten, mikäli viranomaisella olisi oikeus saada näitä tietoja. 

Rakennuksen omistajatiedolla mahdollistettaisiin erilaiset omadata-palvelut sekä toteutettaisiin yleisen tietosuoja-asetuksen oikeuksia, kuten rekisteröidyn oikeutta saada itseään koskevat tiedot. Rakennuksen omistajatietoa tarvittaisiin myös tulevien EU-säännösten tuomien velvoitteiden toteuttamiseen. Esimerkiksi valmisteilla olevassa rakennusten energiatehokkuudesta annettavan direktiivin uudessa versiossa edellytettäisiin jäsenvaltioiden tarjoavan erilaisia omadata-palveluita. Rakennuksen omistajatiedon käytöstä on kerrottu enemmän edellä 1 momentin perusteluissa sekä esityksen luvussa 2.1.11 omadata

Henkilötunnus ja yhteystiedot eivät lähtökohtaisesti ole julkisuuslain tarkoittamia salassa pidettäviä tietoja. Tiedot voivat kuitenkin olla salassa pidettäviä tietoja julkisuuslain 24 §: 1 momentin 31 kohdan tarkoittamissa tapauksissa. Väestötietojärjestelmälain 36 §:ssä säädetään väestötietojärjestelmän tietojen käsittelyyn tehtävästä rajoituksesta, eli turvakiellosta. Kun turvakielto on talletettu väestötietojärjestelmään, kiellon kohteena olevan henkilön kotikunta, asuinpaikka, osoite ja muu yhteystieto saadaan luovuttaa vain sellaiselle viranomaiselle, jonka oikeus näiden tietojen käsittelyyn perustuu laissa tai sen nojalla säädetyn henkilön oikeutta koskevan tehtävän hoitamiseen. Turvakielto koskee myös kiellon kohteena olevan henkilön omistuksessa tai hallinnassa olevan kiinteistön, rakennuksen ja huoneiston yksilöinti- ja sijaintitietoja, jos niitä ei voida käsitellä erillään turvakiellon kohteena olevista tiedoista, kun kiellon kohteena olevan tietoja luovutetaan väestötietojärjestelmästä. Viranomainen, jolle on luovutettu turvakiellon kohteena olevia tietoja, ei saa luovuttaa tietoja edelleen, jollei laissa toisin säädetä (väestötietojärjestelmälain 37 §).  

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä voi sisältää turvakiellon kohteena olevaa tietoa. Tietojärjestelmän tarkoituksena on korvata tulevaisuudessa väestötietojärjestelmä rakennus- ja huoneistotietojen ylläpitävänä tietojärjestelmänä, minkä vuoksi turvakiellon alaisen tiedon käsittely on tarpeellista.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin vain näistä turvakieltoon liittyvistä tilanteista. Kun kyse on julkisuuslain 24 § 1 momentin 31 kohdan mukaisista salassa pidettävistä yhteystiedoista, noudatettaisiin sitä, mitä julkisuuslain 29 §:ssä säädettäisiin tietojen luovuttamisesta viranomaisten välillä. Tällaisia yhteystietojen luovutuksia olisivat muun muassa edellä 1 momentissa tarkoitetut kiinteistön omistajatietojen luovutukset Kiinteistötietojärjestelmästä rakennetun ympäristön tietojärjestelmään. 

Rakennuksen omistajatietoa ei luovutettaisi muille kuin viranomaisille. 

10 §. Viranomaisten tiedonsaantioikeudet salassapidettävistä tiedoista. Pykälässä säädettäisiin niistä viranomaisista, joilla olisi oikeus saada välttämättömät tiedot salassapitosäännösten estämättä ja maksutta lakisääteisten tehtäviensä hoitamiseen. Pykälällä täydennettäisiin tiedonsaantioikeuksia, jotka olisivat jo muussa laissa. Viranomaiset olisivat puolustusministeriö, Puolustusvoimat, Digi- ja väestötietovirasto, Hätäkeskuslaitos sekä pelastusviranomaiset. Välttämättömät salassapidettävät tiedot olisivat usein lain viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999), julkisuuslaki, 24 § 1 momentin 7 kohdan mukaiset tiedot turvajärjestelyistä. 

Julkisuuslain 29 §:n mukaan viranomainen voi antaa toiselle viranomaiselle tiedon salassa pidettävästä asiakirjasta, jos tiedon antamisesta tai oikeudesta tiedon saamiseen on laissa nimenomaisesti säädetty. Ehdotetulla pykälällä säädettäisiin oikeus ja turvattaisiin pykälässä mainittujen viranomaisten tiedonsaantioikeus rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä. 

Puolustusministeriölle on määrätty laissa eräiden kiinteistönhankintojen luvanvaraisuudesta (470/2019) velvollisuus myöntää lupa EU- ja ETA-alueiden ulkopuolelta tuleville kiinteistön ostajille. Tiedonsaantioikeudella turvattaisiin puolustusministeriölle mahdollisuudet saada salassapitosäännösten estämättä tarvittavat välttämättömät tiedot luvan myöntämistä varten. Puolustusministeriölle on säädetty ehdotetun kaltainen tiedonsaantioikeus edellä mainitun lain 8 §:ssä maanmittauslaitokselta tehtäviensä hoitamiseen. 

Puolustusvoimille myönnettäisiin laaja pääsy rakennetun ympäristön tietojärjestelmään puolustustehtävien suunnittelua varten. Luovutettavat tiedot olisivat kuitenkin vain välttämättömiä puolustustehtäviä varten, jotka on yksilöity laissa puolustusvoimista (551/2007). Luovutettavat salassapidettävät tiedot olisivat pääasiassa rakennuksen turvajärjestelyitä koskevia tietoja. 

Digi- ja väestötietovirasto saisi rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä tehtäviensä hoitamista varten väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmenteista annetun lain 13-17 §:n mukaiset tiedot. Tiedot voisivat sisältää julkisuuslain 24 § 1 momentin 7 kohdan mukaisesti salassa pidettäviä tietoja. Tietoja tarvittaisiin rakennus- ja huoneistorekisterin tietojen ylläpitämistä varten ja toimivan teknisen rajapintayhteyden avulla tapahtuvan tiedonsiirron luomiseksi, jolla voitaisiin välttää kaksinkertaista tiedon toimittamista ennen suunniteltua rakennus- ja huoneistotietorekisterin ylläpidon siirtoa rakennetun ympäristön tietojärjestelmään.  

Hätäkeskuslaitos tarvitsisi hätäkeskustoiminnasta annetun lain (692/2010) mukaisten tehtävien hoitamista varten laajat tiedot rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä, myös salassapidettävien tietojen osalta. Hätäkeskuslaitoksen ja sen henkilöstöön kuuluvalle on säädetty hätäkeskuslain 19 §:ssä tiedonsaantioikeudet viranomaisilta. Suomen ympäristökeskus ei kuulu näihin viranomaisiin, minkä vuoksi tiedonsaantioikeuksista olisi tarpeen säätää tässä lakiehdotuksessa. Hätäkeskuslaitoksella olisi tarve saada tietoja rakennusten turvajärjestelyistä sekä rakennusten omistajatiedoista. Rakennusten ja rakennelmien turvajärjestelyt sekä niihin vaikuttavat asiakirjat ovat julkisuuslain 24 § 1 momentin 7 kohdan mukaisesti salassa pidettäviä. Saman 24 § 1 momentin 32 kohdan mukaisesti myös yhteystiedot voivat olla salassapidettäviä. Luovutettaviin tietoihin voisi joissain tapauksissa sisältyä myös turvakiellon alaista tietoa. Tiedonsaantioikeudella turvattaisiin hätäkeskuslaitoksen tehokas toiminta. 

Kirjauksella pelastusviranomaisista täydennettäisiin pelastuslain (379/2011) 89 §:ää. Pelastusviranomaisilla tarkoitetaan pelastuslain 26 §:ssä määriteltyjä viranomaisia. Pelastuslain 89 §:ssä pelastusviranomaisilla on oikeus saada salassapitosäännösten estämättä tietoja rakennetusta ympäristöstä kuntien rakennusvalvontaviranomaisilta. Nyt ehdotettu tiedonsaantioikeus täydentäisi pelastusviranomaisten tiedonsaantioikeuksia, ei edellyttäisi erillistä menettelyä kunkin kunnan rakennusvalvonnan kanssa ja kattaisi vain rakentamislain (xx/202x) voimaantulon jälkeen tuotettuja tietoja. Olemassa olevien ja vanhojen aineistojen suhteen pelastusviranomaiset joutuisivat kuitenkin ottamaan yhteyttä kuntiin siihen asti, kunnes tiedot löytyisivät rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä. Pelastusviranomaiset voisivat käyttää koneluettavaa ja tietomallimuotoista tietoa pelastusjärjestelmiensä ylläpidossa ja kehittää uudenlaisia ratkaisuja, jotka pohjautuisivat tekoälyyn ja olisivat omiaan tehostamaan pelastusviranomaisten toimintaa.  

11 §. Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän julkinen tietopalvelu. Pykälässä säädettäisiin rakennetun ympäristön tietojärjestelmän tiedoista pidettävästä julkisesta tietopalvelusta. Pykälän 1 momentin mukaan Suomen ympäristökeskukselle annettaisiin tehtäväksi pitää yleisessä tietoverkossa saatavilla rakennetun ympäristön tietojärjestelmään julkaistuja ja tallennettuja tietoja. Tietoturvasyistä tiedon hakemista rajoitettaisiin siten, että tietoja voisi hakea vain yksittäishakuina. Tällä estetään tietojen haku kerralla laajoilta maantieteellisiltä alueilta.  

Tietojen luovutus ja palvelu toteutettaisiin karttapalvelun kautta. Julkisen tietopalvelun avulla kuka tahansa voisi karttapalvelun kautta hakea tietoa ja voisi tehdä erilaisia tietopyyntöjä tiedon luovutusta varten. Tässä pykälässä ehdotettu tietojenluovutus ei tapahtuisi teknisen rajapinnan avulla. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin tiedoista, joita saataisiin pitää saatavilla julkisessa tietopalvelussa. Näitä olisivat lakiehdotuksen 5 §:ssä mainitut tiedot sekä rakennustietovarantoon julkaistut tiedot. Saatavilla pitämisellä tarkoitetaan sitä, että ehdotuksessa säädettäisiin enimmäismäärästä tietoa, jota saataisiin pitää saatavilla. Tarpeen ilmetessä Suomen ympäristökeskus pystyisi omalla päätöksellään lopettamaan tiedon jakamisen julkisen tietopalvelun kautta. Tällainen tarve voisi olla esimerkiksi tietoturvaan tai tietosuojaan liittyvä tarve. Julkisen tietopalvelun ylläpitäjällä, Suomen ympäristökeskuksella olisi valta päättää niistä tiedoista, joita tosiasiallisesti jaettaisiin 2 momentin listan mukaisesti. 

Lakiehdotuksen 5 §:n mukaisia tietoja olisivat seuraavat tiedot: 1) tieto kaavan vireille tulosta ja suunnittelualueen rajaus, 2) kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 3) tieto kaavan valmisteluaineiston nähtäville asettamisesta, 4) kaavaehdotus, 5) tieto kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta, 6) hyväksytty kaava, 7) tieto kaavaa koskevan päätöksen muutoksenhaun vireilläolosta, 8) tieto kaavan tai sen osan voimaantulosta, 9)lainvoimainen kaava, 10) hyväksytyn kaavan selostus, 11) tieto kaavan kumoutumisesta, 12) voimaantullut tonttijako sekä tieto tonttijaon kumoutumisesta, 13) rakennuskielto sekä tieto kiellon kumoutumisesta tai raukeamisesta, 14) rakentamisrajoitus sekä tieto rajoituksen kumoutumisesta tai raukeamisesta, 15) toimenpiderajoitus sekä tieto rajoituksen kumoutumisesta tai raukeamisesta, 16) suunnittelutarvealue sekä tieto sen kumoutumisesta tai raukeamisesta ja 17) voimaantullut rakennusjärjestys. 

Rakennustietovarantoon julkaistavia tietoja olisivat seuraavat tiedot: 1) pysyvä rakennustunnus, 2) rakennuskohteen valmistumisvuosi, 3) rakennuskohteen käyttötarkoitus, 4) rakentamisluvan päätöspäivämäärä, 5) rakennuskohteen käytössäolotilanne ja käytöstäpoistumispäivä, 6) rakennuskohteen julkisivumateriaali, 7) rakennuskohteen pääasiallinen lämmitystapa ja lämmitysaine, 8) rakennuskohteen tilavuus, kerrosluku, kerrosala ja kokonaisala, 9) rakennuskohteen kokonaishuoneistoala, 10) rakennuskohteen esteettömyystiedot, 11) rakennuskohteen ja huoneiston osoitetiedot, 12) rakennuskohteen osoitetiedot, 13) tieto väestönsuojasta 14) tieto siitä, mikä viranomainen olisi julkaissut lakiehdotuksen 5 §:n mukaiset tiedot ja rakennustietovarantoon 2–13 kohdissa tarkoitetut tiedot ja edellä mainittujen tietojen tallennusajankohta. Julkisessa tietopalvelussa ei saisi pitää saatavilla salassa pidettävää tietoa. Tieto väestönsuojasta tarkoittaisi väestönsuojien lukumäärää kohteessa, ei teknisiä tietoja.  

Rakennustietovarannon tiedot vastaisivat pääasiassa nykyisiä rakennus- ja huoneistotietoja, joita tallennetaan väestötietojärjestelmään. Tiedot saataisiin pitää saatavilla, mutta yksittäisiä tietoja tai tietojoukkoja voitaisiin Suomen ympäristökeskuksen päätöksellä vetää pois julkisesta tietopalvelusta hyvinkin nopeasti ilman lakimuutosta. Ehdotuksen sananmuoto ”saadaan pitää saatavilla seuraavat tiedot” tarkoittaisi enimmäismäärää tiedosta, jota voitaisiin pitää saatavilla julkisessa tietopalvelussa, mutta ei velvoittaisi pitämään saatavilla kaikkea 2 momentissa mainittua tietoa. Saatavilla pidettävät tiedot olisivat tietoja, joilla olisi yhteiskunnan eri toimintojen kannalta olennainen yhteiskuntaa hyödyttävä vaikutus.  

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin poikkeuksesta julkisuuslain 16 §:n 3 momenttiin, jolla annettaisiin Suomen ympäristökeskukselle oikeus luovuttaa henkilötietoja sisältäviä julkisia tietoja ilman, että luovutuksensaajalla on oikeus käsitellä tietoja. Yleisen tietosuoja-asetuksen mukaan henkilötiedolla tarkoitetaan kaikkia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön liittyviä tietoja. Tunnistettavissa olevana tietona pidetään sellaista luonnollista henkilöä koskevia tietoja, josta voidaan suoraan tai epäsuorasti tunnistaa henkilö erityisesti tunnistetietojen kuten nimen, henkilötunnuksen, sijaintitiedon, verkkotunnistetietojen tai yhden tai useamman hänelle tavanomaisen fyysisen, fysiologisen, geneettisen, psyykkisen, taloudellisen, kulttuurillisen tai sosiaalisen tekijän perusteella. Perustuslakivaliokunta on lausuntokäytännössään todennut, että henkilötietojen sekä yksityiselämän suojan kannalta on tärkeää, että tietoverkossa julkaistavissa asiakirjoissa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot (PeVL 63/2014 vp, s. 5). Julkiseen tietopalveluun talletettavista tiedoista osa, kuten pysyvä rakennustunnus ja rakennuskohteen osoitetieto, ovat henkilötietoja.  

Julkisen tietopalvelun, ja erityisesti karttapalvelun, edellytys on, että tietoja voidaan saada helposti ja nopeasti katsottavaksi ilman, että käyttäjä joutuisi tekemään tietopyyntöä tai antamaan perusteluita sille, minkä vuoksi hänellä olisi lupa käsitellä henkilötietoja sisältäviä julkisia tietoja. Perustuslakivaliokunta on pitänyt henkilötietojen julkistamista julkisena tietopalveluna mahdollisena, jos sille on oikeusturvan takeiden ja perusoikeusjärjestelmän tavoitteiden kannalta hyväksyttävät perusteet (PeVL 2/2017 vp, s7, PeVL 65/2014 vp, s 4/II-5/I, PeVL 32/2008 vp s. 2/I-3/II). Perustuslakivaliokunta on pitänyt yksityiselämän ja henkilötietojen suojan kannalta olennaisena, että tällaisesta julkiseen tietoverkon kautta saatavilla olevasta henkilörekisteristä tietoja ei voitaisi hakea erilaisina massahakuina, vaan esimerkiksi ainoastaan yksittäisinä hakuina. Tällaista rajausta pidettiin edellytyksenä lakiehdotuksen käsittelemiselle tavallisen lain säätämisjärjestyksessä arvioitaessa varsin laajan terveydenhuollon ammattihenkilöiden tietoja sisältävän tietopalvelun luomisen mahdollistavaa esitystä (PeVL 32/2008 vp, s. 3/I, katso myös PeVL 65/2014 vp, s. 4/II-5/I). Perustuslakivaliokunta on lausuntokäytännössään todennut, että henkilötietojen sekä yksityiselämän suojan kannalta on tärkeää, että tietoverkossa julkaistavissa asiakirjoissa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot (PeVL 63/2014 vp, s. 5).  

Tietojen luovuttamisella ei poikettaisi kerättyjen henkilötietojen käyttötarkoituksesta. Osoitetietojen ja pysyvien rakennustunnusten tarkoitus on julkisessa palvelussa rakennuksen sijainnin osoittaminen ja tiedot on tarkoitettu julkisesti jaettaviksi. Tietojen luovuttamisella ei poikettaisi siten yleisen tietosuoja-asetuksen 5 artiklan mukaisesta käyttötarkoitussidonnaisuudesta. 

Ehdotetussa 3 momentissa ei sallittaisi tietojen käyttämistä suoramarkkinointitarkoituksiin.  

12 §. Tietojen käsittelyn rajoittamista koskevan säännöksen soveltaminen. Rakennetun ympäristön tiedot sisältävät henkilötietoja ja kuuluvat yleisen tietosuoja-asetuksen aineelliseen soveltamisalaan. Kansallisen tietosuojalain 2 §:ssä yleisen tietosuoja-asetuksen soveltaminen on lisäksi ulotettu myös toimialoille, jotka eivät sinänsä kuulu unionin toimivaltaan. Yleisen tietosuoja-asetuksen säännökset tulevat, ilman eri viittausta, sovellettavaksi kaikin osin rakennetun ympäristön tietojärjestelmään sekä lakiehdotuksen mukaiseen tietojenkäsittelyyn. 

Pykälässä säädettäisiin poikkeuksesta yleisen tietosuoja-asetuksen soveltamisesta. Tietosuoja-asetuksen 23 artiklassa säädetään eräiden rekisteröidyn oikeuksien rajoittamista koskevasta kansallisesta liikkumavarasta. Sen mukaan asetuksen eräistä säännöksistä voidaan poiketa kansallisella lainsäädännöllä, jos perusoikeuksia ja –vapauksia kunnioitetaan ja rajoitus on oikeasuhtainen ja välttämätön 23 artiklan 1 kohdassa säädetyn intressin kannalta. Tällainen intressi olisi oikeudellisten menettelyjen suojelu (23 artiklan 1 kohdan f kohta). Julkisuuslain mukainen tiedonsaantioikeus viranomaisen rekisteristä ja asiakirjoista puolestaan toteuttaa perustuslain 12 §:n 2 momentin mukaista julkisuusperiaatetta. 

Yleisen tietosuoja-asetuksen 18 artiklan 1 kohdassa säädetään rekisteröidyn oikeudesta tietojensa käsittelyn rajoittamiseen. Rekisteröidyllä tarkoitetaan yleisen tietosuoja-asetuksen 4 artiklan 1 kohdan mukaisesti luonnollista henkilöä. 18 artiklan mukaan rekisteröidyllä on oikeus vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista esimerkiksi tilanteissa, joissa rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden tai katsoo henkilötietojensa käsittelyn olevan lainvastaista. Jos käsittelyä on rajoitettu, saa henkilötietoja käsitellä ainoastaan rekisteröidyn suostumuksella taikka oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi tahi toisen luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeuksien suojaamiseksi tai tärkeää unionin tai jäsenvaltion yleistä etua koskevista syistä. Yleisen tietosuoja-asetuksen johdanto-osan 67 kappaleessa on tarkemmin määritelty, mitä rajoittamisella tarkoitetaan. Se voi olla esimerkiksi käyttäjien pääsyn estäminen valittuihin henkilötietoihin tai julkaistujen tietojen väliaikainen poistaminen verkkosivustoilta.  

Rekisteröidyn 18 artiklan mukaisella rajoittamisoikeuden toteuttamisella olisi merkittäviä vaikutuksia rakennetun ympäristön tietojärjestelmän toimintaan. Tietojärjestelmän tarkoituksena on palvella yhteiskunnan ja erityisesti viranomaisten tietotarpeita. Rakennetun ympäristön tietojen ylläpidon ja käytön kannalta ei ole tarkoituksenmukaista, että henkilö voisi rajoittaa tietojensa käsittelyä esimerkiksi rekisterinpitäjän tietojenkäsittelyn oikeusperusteen selvittämisen ajaksi taikka muun tietojen tai niiden käsittelyn virheellisyyttä koskevan väitteen käsittelyn ajaksi. Käsittelyn rajoittaminen vaarantaisi tietojen luotettavuuden, järjestelmästä saatavan hyödyn ja viranomaisten mahdollisuuden hyödyntää tietojärjestelmän tietoja. Tietojärjestelmän tietojen tulee olla ajantasaisia ja aukottomia, eivätkä ne voi olla riippuvaisia henkilötietojen suojaa koskevien väitteiden käsittelystä ennen kuin päätös edellä tarkoitetun väitteen johdosta on tehty.  

Mikäli tietojen käsittelyä voitaisiin rajoittaa, eivät viranomaiset, kuten pelastusviranomaiset, voisi tukeutua rakennetun ympäristön tietojärjestelmissä oleviin tietoihin. Tietojen käsittelyn rajoittaminen hankaloittaisi myös kuntien, DVV:n ja muiden viranomaisten rakennetun ympäristön tietojärjestelmään nojautuvien hyötyjen toteutumisen, esimerkiksi Verohallinto ei voisi tukeutua kiinteistöverotuksessa rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä saataviin tietoihin. 

Ehdotuksessa esitetään tämän vuoksi, että yleisen tietosuoja-asetuksen 18 artiklan 1 kohtaa ei sovellettaisi rakennetun ympäristön tietojärjestelmään. Rajoitus ei estäisi 18 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun väitteen tutkimista, vaan rajoittaisi rekisteröidyn oikeutta estää tai rajoittaa tietojensa käsittelyn väitteen tutkimisen aikana.  

Rekisteröidyn oikeusturvaa ei muilta osin heikennettäisi. Rekisteröity voisi toteuttaa yleisen tietosuoja-asetuksen ja tietosuojalainsäädännön mahdollistamia oikeuksiaan ottamalla yhteyttä Suomen ympäristökeskukseen tai suoraan siihen kuntaan, joka on julkaissut häntä koskevia tietoja. Lakiesityksen 4 §:ssä säädettäisiin Suomen ympäristökeskuksen velvollisuudesta toimia rekisteröidyn yhteyspisteenä. Rekisteröity voisi esittää tietopyyntöjä Suomen ympäristökeskukselle omien tietojensa tarkastamista varten tai lähettää Suomen ympäristökeskuksen kautta pyynnön tietojensa oikaisua varten.  

Mikäli rekisteröity katsoisi, että hänen henkilötietojensa käsittely olisi lainvastaista, rekisteröidyllä olisi mahdollisuus esimerkiksi saattaa asia vireille yleisen tietosuoja-asetuksen 77 artiklan mukaisesti tekemällä valituksen valvontaviranomaiselle eli tietosuojavaltuutetun toimistolle. Rekisteröity voisi myös saattaa vireille vaatimuksen yhteisrekisterinpitäjälle siitä, että lainvastainen henkilötietojen käsittely on lopetettava. 

Pykälässä ehdotettua poikkeusta yleisen tietosuoja-asetuksen 18 artiklan 1 kohdasta voidaan näin ollen pitää rekisteröidyn oikeusturvan kannalta vähäisenä, kun otetaan huomioon se, miten muutoin turvataan hyvä hallinto ja oikeusturva yhteisrekisterinpitäjien suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä. 

13 §. Maksut. Pykälässä säädettäisiin tietojärjestelmän suoritteista ja maksuista. Pykälän 1 momentin mukaan viranomaisilla olisi oikeus saada maksutta tehtäviensä hoitamisen kannalta tarpeellisia tietoja rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä. Viranomaisilla tarkoitetaan tässä kuntia, maakuntien liittoja ja muita viranomaisia. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin Suomen ympäristökeskuksen oikeudesta periä valtion maksuperustelain (150/1992) mukaisia maksuja rakennetun ympäristön tietojärjestelmän suoritteista ja maksuista. Maksuja voitaisiin periä Suomen ympäristökeskuksen toimesta esimerkiksi rajapintojen perustamisesta, ylläpidosta ja käyttöoikeuksien perustamisesta. Kunnille ja maakuntien liitoille rajapintapalvelut ja tiedot olisivat kuitenkin aina maksuttomia. Suomen ympäristökeskus tarjoaisi rajapintapalveluita muille viranomaisille lakisääteisten tehtävien hoitamiseksi maksutta. 

14 §. Voimaantulo. Pykälässä säädettäisiin lain voimaantulosta. Pykälän 1 momentin mukaan laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 1. päivänä tammikuuta 2024.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin siirtymäajasta, jonka mukaan lain 5 §:ää sovellettaisiin vasta 1. päivästä tammikuuta 2029 lukien. Alueidenkäytön tietomallien käyttöönotto muuttaa kuntien ja maakuntien liittojen alueidenkäytön prosesseja merkittävästi, mistä johtuen ensimmäisinä vuosina voi tapahtua erilaisia virheitä ja puutteita tietomallien käytössä ja ilmoittamisessa. Useamman vuoden siirtymä mahdollistaa tietomallien ja järjestelmän käyttöönoton kokeilun ennen täysimääräistä tuotantokäyttöä. Lisäksi tämä mahdollistaisi tietomallien ja järjestelmien käyttöönoton nykyisten alueidenkäytön tiedon hallintajärjestelmien luontaisen elinkaaren loputtua, jolloin siirtymä olisi taloudellisempi ja toimintavarmempi.  

7.2  Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta

29 §. Maakuntakaavan esitystapa. Pykälässä säädettäisiin maakuntakaavan sisällöstä ja esitystavasta. Pykälä vastaisi osin voimassa olevan maankäyttö- ja rakennuslain maakunta-kaavan esitystapaa koskevaa 29 §:ää. Pykälää ehdotetaan muutettavaksi digitalisaation edellyttämällä tavalla. Pykälässä säädettäisiin maakuntakaavan sisällön tietomallimuotoisuudesta ja esitystavasta. Kaavaselostusta koskeva säännös ehdotetaan erotettavaksi sääntelyn selkeyden vuoksi omaksi pykäläkseen, koska kaavaan liittyvä kaavaselostus ei ole osa oikeusvaikutteista kaavaa, eikä se voi olla muutoksenhaun kohteena. 

Pykälässä säädettäisiin velvollisuudesta laatia maakuntakaava valtakunnallisesti yhteentoimivassa tietomallimuodossa. Kaavan tietosisällön laajuus riippuisi kaavan valmistelun vaiheesta, mutta kaavan tietosisältö olisi aina valtakunnallisesti yhteentoimivan tietomallin mukaista. Kaavan vireilletulon yhteydessä olisi oleellista tietää esimerkiksi kaavan suunnittelualueen sijainti ja rajaus. Valmisteluvaiheessa tarpeellinen tietosisältö olisi minimissään tieto kaavan valmisteluaineiston nähtävilläolosta. Kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta eteenpäin tulisi rakennetun ympäristön tietojärjestelmään julkaistavan tietosisällön kattaa kaavan koko sisältö kaavakohteineen ja niihin liittyvine kaavamääräyksineen. 

Pykälän 1 momentin mukaan maakuntakaava laadittaisiin valtakunnallisesti yhteentoimivassa tietomallimuodossa. Alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän digitalisaatio ja kaavatietojen saatavuus edellyttävät kaavan laatimista tietomallimuotoisena. Julkisuuslain asiakirjan määritelmän mukaisesti tietomallimuotoisena laadittu kaava on käyttönsä vuoksi yhteenkuuluviksi tarkoitetuista merkeistä muodostuva tietty kohde, jonka tietosisältö on saatavissa selville vain teknisin välinein. Päätöksenteon yhteydessä hyväksytään kuitenkin kaavan tietomallin ihmisluettava tietosisältö, joten erikseen säädettäisiin myös kaavan tietomallin (ihmisluettavasta) esitystavasta. 

Pykälän 1 momentin mukaan maakuntakaava koostuisi kaavakohteista ja kaavamääräyksistä. Kaavakohteella tarkoitetaan kaavaan sisältyvää pistemäistä, viivamaista, aluemaista tai kolmiulotteista kohdetta, jolla alueidenkäyttöä tai rakentamista ohjataan. Kaavakohteella on maantieteellinen sijainti ja geometria. Kaavan ohjausvaikutus muodostuu kaavakohteeseen tai kaavan suunnittelualueeseen liittyvien kaavamääräysten avulla. Koska kaavan ohjausvaikutus muodostuu nykyisin kaavamerkinnän ja kaavamääräyksen avulla, kaavan tietosisällön rakenne muuttuisi tältä osin. 

Pykälän 2 momentin mukaan maakuntakaavan kaavakohteet ja -määräykset esitettäisiin valtakunnallisesti vakiomuotoisena kartalla ja tarvittaessa erillisenä asiakirjana. Lainsäädäntö ei tällä hetkellä tunnista alueidenkäytön suunnittelua digitaalisessa toimintaympäristössä. Maankäyttö- ja rakennuslaissa on nykyisin säädetty maakuntakaavan esitystavasta siten, että maakuntakaava esitetään kartalla ja kaavaan kuuluvat myös kaavamerkinnät ja -määräykset. Vaatimus valtakunnallisesti yhteentoimivassa tietomallimuodossa laadittavasta kaavasta muuttaa kaavan sisällön ja esitystavan määrittelyä. Kaavakohde poikkeaisi nykyisen lain mukaisesta kaavamerkinnästä siten, että se sisältäisi vain maantieteellisen sijainnin ja geometrian. Kaavakohde ei sisältäisi tietoa kaavan ohjausvaikutuksesta, joten siihen tulisi aina liittyä kaavamääräys. Kaavamerkintöihin nykyisin liittyvä tietosisältö, esimerkiksi alueen käyttötarkoitus, olisi jatkossa osa kaavamääräystä. Kaavan esittäminen valtakunnallisesti vakiomuotoisena tarkoittaisi sitä, että samankaltaisten kaavamääräysten esitystapa olisi valtakunnallisesti yhtenäinen. Osa kaavamääräyksistä voidaan tarvittaessa esittää erillisenä asiakirjana. Maakuntakaavat sisältävät usein sanallisia suunnittelu-, rakentamis- ja suojelumääräyksiä, joiden esittäminen kartalla ei ole tarkoituksenmukaista.  

Pykälän 3 momentin mukaan ympäristöministeriön asetuksella voitaisiin antaa tarkempia säännöksiä maakuntakaavan yhteentoimivasta tietomallimuodosta sekä kaavakohteiden ja -määräysten vakiomuotoisesta esitystavasta. Kaavojen esitystapaa ohjataan nykyisin ympäristöministeriön 31.3.2000 antamalla kaavamerkintäasetuksella. Nykyinen kaavamerkintäasetus on tarkoitus kumota ja korvata uudella kaavamääräyksiä koskevalla asetuksella. Ympäristöministeriöllä säilyisi näin ollen mahdollisuus ohjata maakuntakaavoihin sisältyvien kaavakohteiden ja -kaavamääräysten esitystapaa. Lisäksi ympäristöministeriö voisi antaa tarkempia säännöksiä maakuntakaavan yhteentoimivasta tietomallimuodosta. Tietomallimuodon osalta ratkaistavat asiat ovat luonteeltaan teknisiä, mikä mahdollistaa niistä säätämistä ympäristöministeriön asetuksella. 

29 a §. Maakuntakaavan selostus.Lakiin lisättäisiin uusi pykälä, joka vastaisi voimassa olevan lain 29 §:ssä olevaa säännöstä maakuntakaavan selostuksesta. Pykälän 1 momentin mukaanmaakuntakaavaan liittyisi selostus, jossa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.  

Pykälän 2 momentin mukaan valtioneuvoston asetuksella voitaisiin antaa tarkempia säännöksiä maakuntakaavan selostuksesta. Säännös vastaisi voimassa olevassa laissa olevaa asetuksenantovaltuutta. 

30 §. Maakuntakaavamääräykset. Pykälän 1 momenttia ehdotetaan muutettavaksi. Pykälän 1 momentin mukaan maakuntakaavassa annettaisiin määräyksiä, joita kaavan tarkoitus ja sen sisällölle asetettavat vaatimukset huomioon ottaen tarvitaan kaava-aluetta suunniteltaessa tai rakennettaessa (maakuntakaavamääräykset). Tietomallipohjaiseen suunnitteluun siirtymisen yhteydessä luovuttaisiin kaavamerkinnöistä. Kaavamerkinnät selityksineen ja kuvauksineen poistuisivat käytöstä ja ne korvautuisivat kaavamääräyksillä. Esimerkiksi ympäristöministeriön 31.3.2000 antaman kaavamerkintäasetuksen mukainen kaavamerkintä taajamatoimintojen alue (A) olisi jatkossa kaavamääräys. Nykyinen kaavamerkintäasetus on tarkoitus kumota ja korvata uudella kaavamääräyksiä koskevalla asetuksella. Kaavamääräys voisi koskea esimerkiksi alueen käyttötarkoitusta, kehittämisperiaatetta, erityisominaisuutta tai ympäristömuutosta nykyisten kaavamerkintöjen tapaan. Maakuntakaavassa voitaisiin antaa jatkossakin nykyisen lain tapaan kaavan ohjaustarpeen edellyttämiä suunnittelu-, rakentamis- ja suojelumääräyksiä. Jokaiseen kaavakohteeseen liittyisi aina vähintään yksi kaavamääräys, joka antaa sisällön kaavakohteelle. Kaavamääräys kohdentuisi maantieteellisesti kaavakohteen sijainnin ja geometrian perusteella.  

Suunnittelumääräyksillä ohjattaisiin ensisijaisesti kuntien kaavoitusta ja muuta eri viranomaisten alueidenkäyttöä koskevaa suunnittelua. Rakentamismääräyksiä voitaisiin antaa vain alueella, jolla on voimassa 33 §:ssä tarkoitettu rakentamisrajoitus. Lain 33 §:n 1 momentin mukaan maakuntakaavassa virkistys- tai suojelualueeksi osoitetulla alueella, Puolustusvoimien tai Rajavartiolaitoksen tarkoituksiin osoitetulla alueella ja liikenteen tai teknisen huollon verkostoja tai alueita varten osoitetulla alueella voidaan antaa rakentamista koskeva rajoitus. Rakentamismääräykset voisivat antaa täydentäviä perusteita arvioitaessa sitä, vaikeuttaako rakentaminen maakuntakaavan toteuttamista. Rakentamismääräysten tulisi sisällöltään liittyä kiinteästi maakuntakaavan muuhun sisältöön ja niiden olisi palveltava maakuntakaavan tarkoitusta yleispiirteisenä alueidenkäytön suunnitelmana. Rakentamismääräysten avulla voitaisiin määritellä maakuntakaavan yleispiirteisen luonteen mukaisia, muita kaavamääräyksiä täydentäviä rakentamisen sallittavuutta koskevia rajoituksia ja reunaehtoja.  

40 §. Yleiskaavan esitystapa. Pykälässä säädettäisiin yleiskaavan sisällöstä ja esitystavasta. Pykälä vastaisi osin voimassa olevan maankäyttö- ja rakennuslain yleiskaavan esitystapaa koskevaa 40 §:ää. Pykälää ehdotetaan muutettavaksi digitalisaation edellyttämällä tavalla. Pykälässä säädettäisiin yleiskaavan sisällön tietomallimuotoisuudesta ja esitystavasta. Kaavaselostusta koskeva säännös ehdotetaan erotettavaksi sääntelyn selkeyden vuoksi omaksi pykäläkseen, koska kaavaan liittyvä kaavaselostus ei ole osa oikeusvaikutteista kaavaa. 

Pykälässä olisi velvoite laatia yleiskaava valtakunnallisesti yhteentoimivassa tietomallimuodossa. Kaavan tietosisällön laajuus riippuisi kaavan valmistelun vaiheesta, mutta kaavan tietosisältö olisi aina valtakunnallisesti yhteentoimivan tietomallin mukaista.  

Pykälän 1 momentin mukaan yleiskaava laadittaisiin valtakunnallisesti yhteentoimivassa tietomallimuodossa. Alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän digitalisaatio ja kaavatietojen saatavuus edellyttävät kaavan laatimista tietomallimuotoisena. Julkisuuslain asiakirjan määritelmän mukaisesti tietomallimuotoisena laadittu kaava on käyttönsä vuoksi yhteenkuuluviksi tarkoitetuista merkeistä muodostuva tietty kohde, jonka tietosisältö on saatavissa selville vain teknisin välinein. Päätöksenteon yhteydessä hyväksytään kuitenkin kaavan tietomallin ihmisluettava tietosisältö, joten erikseen säädettäisiin myös kaavan tietomallin (ihmisluettavasta) esitystavasta.  

Pykälän 1 momentin mukaan yleiskaava koostuisi kaavakohteista ja kaavamääräyksistä. Kaavakohteella tarkoitetaan kaavaan sisältyvää pistemäistä, viivamaista, aluemaista tai kolmiulotteista kohdetta, jolla alueidenkäyttöä tai rakentamista ohjataan. Kaavakohteella on maantieteellinen sijainti ja geometria. Kaavan ohjausvaikutus muodostuu kaavakohteeseen tai kaavan suunnittelualueeseen liittyvien kaavamääräysten avulla. Koska kaavan ohjausvaikutus muodostuu nykyisin kaavamerkinnän ja kaavamääräyksen avulla, kaavan tietosisällön rakenne muuttuisi tältä osin.  

Pykälän 2 momentin mukaan yleiskaavan kaavakohteet ja -määräykset esitettäisiin valtakunnallisesti vakiomuotoisena kartalla ja tarvittaessa erillisenä asiakirjana. Lainsäädäntö ei tällä hetkellä tunnista alueidenkäytön suunnittelua digitaalisessa toimintaympäristössä. Maankäyttö- ja rakennuslaissa on nykyisin säädetty yleiskaavan esitystavasta siten, että yleiskaava esitetään kartalla ja kaavaan kuuluvat myös kaavamerkinnät ja -määräykset. Vaatimus valtakunnallisesti yhteentoimivassa tietomallimuodossa laadittavasta kaavasta muuttaa kaavan sisällön ja esitystavan määrittelyä. Kaavakohde poikkeaa nykyisen lain mukaisesta kaavamerkinnästä siten, että se sisältää vain maantieteellisen sijainnin ja geometrian. Kaavakohde ei sisällä tietoa kaavan ohjausvaikutuksesta, joten siihen tulee aina liittyä kaavamääräys. Kaavamerkintöihin nykyisin liittyvä tietosisältö, esimerkiksi alueen käyttötarkoitus, olisi jatkossa osa kaavamääräystä. Kaavan esittäminen valtakunnallisesti vakiomuotoisena tarkoittaisi sitä, että samankaltaisten kaavamääräysten esitystapa olisi valtakunnallisesti yhtenäinen. Osa kaavamääräyksistä voidaan tarvittaessa esittää erillisenä asiakirjana. Yleiskaavat sisältävät usein sanallisia suunnittelu-, rakentamis- ja suojelumääräyksiä, joiden esittäminen kartalla ei ole tarkoituksenmukaista.  

Pykälän 3 momentin mukaan ympäristöministeriön asetuksella voitaisiin antaa tarkempia säännöksiä yleiskaavan yhteentoimivasta tietomallimuodosta sekä kaavakohteiden ja -määräysten vakiomuotoisesta esitystavasta. Kaavojen esitystapaa ohjataan nykyisin ympäristöministeriön 31.3.2000 antamalla kaavamerkintäasetuksella. Nykyinen kaavamerkintäasetus on tarkoitus kumota ja korvata uudella kaavamääräyksiä koskevalla asetuksella. Ympäristöministeriöllä säilyisi näin ollen mahdollisuus ohjata yleiskaavoihin sisältyvien kaavakohteiden ja -kaavamääräysten esitystapaa. Lisäksi ympäristöministeriö voisi antaa tarkempia säännöksiä yleiskaavan yhteentoimivasta tietomallimuodosta. Tietomallimuodon osalta ratkaistavat asiat ovat luonteeltaan teknisiä, mikä mahdollistaa niistä säätämisen ympäristöministeriön asetuksella. 

40 a §. Yleiskaavan selostus. Lakiin lisättäisiin uusi pykälä, joka vastaisi voimassa olevan lain 40 §:ssä olevaa säännöstä yleiskaavan selostuksesta. Pykälän 1 momentin mukaanyleiskaavaan liittyisi selostus, jossa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.  

Pykälän 2 momentin mukaan valtioneuvoston asetuksella voitaisiin antaa tarkempia säännöksiä yleiskaavan selostuksesta. Säännös vastaisi voimassa olevassa laissa olevaa asetuksenantovaltuutta. 

41 §. Yleiskaavamääräykset.Pykälän 1 momenttia ehdotetaan muutettavaksi. Pykälän 1 momentin mukaan yleiskaavassa voitaisiin antaa määräyksiä, joita kaavan tarkoitus ja sen sisällölle asetettavat vaatimukset huomioon ottaen tarvitaan yleiskaava-aluetta suunniteltaessa tai rakennettaessa taikka muutoin käytettäessä. Yleiskaavamääräykset voisivat muun ohessa koskea maankäytön ja rakentamisen erityistä ohjausta tietyllä alueella sekä haitallisten ympäristövaikutusten estämistä tai rajoittamista. Momentti vastaisi sisällöltään voimassa olevan lain 41 §:n 1 momenttia.  

Yleiskaavamääräykset voisivat siis nykyiseen tapaan koskea yleiskaava-alueen yksityiskohtaisempaa suunnittelua, rakentamista ja muuta alueidenkäyttöä ja niiden antamisen edellytyksenä olisi, että ne ovat tarpeellisia kaavan tarkoitus ja sen sisällölle asetettavat vaatimukset huomioon ottaen. 

Kaavamerkinnät selityksineen ja kuvauksineen poistuisivat käytöstä ja ne korvautuisivat kaavamääräyksillä. Esimerkiksi ympäristöministeriön 31.3.2000 antaman kaavamerkintäasetuksen mukainen kaavamerkintä kerrostalovaltainen asuntoalue (AK) olisi jatkossa kaavamääräys. Kaavamääräys voisi koskea esimerkiksi alueen käyttötarkoitusta, kehittämistavoitetta, erityisominaisuutta tai ympäristömuutosta nykyisten kaavamerkintöjen tapaan. Yleiskaavassa voitaisiin antaa jatkossakin nykyisen lain tapaan kaavan ohjaustarpeen edellyttämiä suunnittelu-, rakentamis- ja suojelumääräyksiä. Jokaiseen kaavakohteeseen liittyisi aina vähintään yksi kaavamääräys, joka antaa sisällön kaavakohteelle. Kaavamääräys kohdentuisi maantieteellisesti kaavakohteen sijainnin ja geometrian perusteella.  

Suunnittelumääräyksillä ohjattaisiin ensisijaisesti asemakaavoitusta ja muuta eri viranomaisten alueiden käyttöä koskevaa suunnittelua. Lisäksi voitaisiin antaa rakentamismääräyksiä. Rakentamista koskevien määräysten tulisi sisällöltään liittyä kiinteästi yleiskaavan muuhun sisältöön.  

55 §. Asemakaavan esitystapa.Pykälässä säädettäisiin asemakaavan sisällöstä ja esitystavasta. Pykälä vastaisi osin voimassa olevan maankäyttö- ja rakennuslain asemakaavan esitystapaa koskevaa 55 §:ää. Pykälää ehdotetaan muutettavaksi digitalisaation edellyttämällä tavalla. Pykälässä säädettäisiin asemakaavan sisällön tietomallimuotoisuudesta ja esitystavasta. Kaavaselostusta koskeva säännös ehdotetaan erotettavaksi sääntelyn selkeyden vuoksi omaksi pykäläkseen, koska kaavaan liittyvä kaavaselostus ei ole osa oikeusvaikutteista kaavaa. 

Pykälässä olisi velvoite laatia asemakaava valtakunnallisesti yhteentoimivassa tietomallimuomsisältö olisi aina valtakunnallisesti yhteentoimivan tietomallin mukaista. Kaavan vireilletulon yhteydessä olisi oleellista tietää esimerkiksi kaavan suunnittelualueen sijainti ja rajaus. Valmisteluvaiheessa tarpeellinen tietosisältö olisi minimissään tieto kaavan valmisteluaineiston nähtävilläolosta. Kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta eteenpäin tulisi rakennetun ympäristön tietojärjestelmään julkaistavan tietosisällön kattaa kaavan koko sisältö kaavakohteineen ja kaavamääräyksineen. 

Pykälän 1 momentin mukaan asemakaava laadittaisiin valtakunnallisesti yhteentoimivassa tietomallimuodossa. Alueidenkäytön suunnittelujärjestelmän digitalisaatio ja kaavatietojen saatavuus edellyttävät kaavan laatimista tietomallimuotoisena. Julkisuuslain asiakirjan määritelmän mukaisesti tietomallimuotoisena laadittu kaava on käyttönsä vuoksi yhteenkuuluviksi tarkoitetuista merkeistä muodostuva tietty kohde, jonka tietosisältö on saatavissa selville vain teknisin välinein. Päätöksenteon yhteydessä hyväksytään kuitenkin kaavan tietomallin ihmisluettava tietosisältö, joten erikseen säädettäisiin myös kaavan tietomallin niin sanotusti ihmisluettavasta esitystavasta.  

Pykälän 1 momentin mukaan asemakaava koostuisi kaavakohteista ja kaavamääräyksistä. Kaavakohteella tarkoitetaan kaavaan sisältyvää pistemäistä, viivamaista, aluemaista tai kolmiulotteista kohdetta, jolla alueidenkäyttöä tai rakentamista ohjataan. Kaavakohteella on maantieteellinen sijainti ja geometria. Kaavan ohjausvaikutus muodostuu kaavakohteeseen tai kaavan suunnittelualueeseen liittyvien kaavamääräysten avulla. Koska kaavan ohjausvaikutus muodostuu nykyisin kaavamerkinnän ja kaavamääräyksen avulla, kaavan tietosisällön rakenne muuttuisi tältä osin.  

Vaatimus valtakunnallisesti yhteentoimivassa tietomallimuodossa laadittavasta kaavasta muuttaa kaavan sisällön ja esitystavan määrittelyä. Kaavakohde poikkeaa nykyisen lain mukaisesta kaavamerkinnästä siten, että se sisältää vain maantieteellisen sijainnin ja geometrian. Kaavakohde ei sisällä tietoa kaavan ohjausvaikutuksesta, joten siihen tulee aina liittyä kaavamääräys. Kaavamerkintöihin nykyisin liittyvä tietosisältö, esimerkiksi alueen käyttötarkoitus, olisi jatkossa osa kaavamääräystä. Kaavan esittäminen valtakunnallisesti vakiomuotoisena tarkoittaisi sitä, että samankaltaisten kaavamääräysten esitystapa olisi valtakunnallisesti yhtenäinen. Kaavojen esitystapaa ohjataan nykyisin ympäristöministeriön 31.3.2000 antamalla kaavamerkintäasetuksella. Nykyinen kaavamerkintäasetus on tarkoitus kumota ja korvata uudella kaavamääräyksiä koskevalla asetuksella. Ympäristöministeriöllä säilyisi näin ollen mahdollisuus ohjata asemakaavoihin sisältyvien kaavakohteiden ja -kaavamääräysten esitystapaa. Lisäksi ympäristöministeriö voisi antaa tarkempia säännöksiä asemakaavan yhteentoimivasta tietomallimuodosta. Tietomallimuodon osalta ratkaistavat asiat ovat luonteeltaan teknisiä, mikä mahdollistaa niistä säätämisen ympäristöministeriön asetuksella. 

Pykälän 1 momentin mukaan asemakaavan kaavakohteet ja -määräykset esitettäisiin valtakunnallisesti vakiomuotoisena kartalla. Lainsäädäntö ei tällä hetkellä tunnista alueidenkäytön suunnittelua digitaalisessa toimintaympäristössä. Maankäyttö- ja rakennuslaissa on nykyisin säädetty asemakaavan esitystavasta siten, että asemakaava esitetään kartalla ja kaavaan kuuluvat myös kaavamerkinnät ja -määräykset.  

Pykälän 2 momentin mukaan asemakaavassa osoitettaisiin ohjaustarpeen edellyttämällä tavalla asemakaavan ja sen eri alueiden rajat, alueiden yleiset tai yksityiset käyttötarkoitukset, rakentamisen määrä sekä rakennusten sijoitusta ja tarvittaessa rakentamistapaa koskevat periaatteet. Säännös vastaisi pääosin nykyisen maankäyttö- ja rakennuslain 55 §:n 1 momenttia, mutta siinä on otettu huomioon asemakaavojen digitalisaation edellyttämät muutokset. 

Pykälän 3 momentti vastaisi voimassa olevan lain 55 §:n 4 momenttia. 

Pykälän 4 momentin mukaan ympäristöministeriön asetuksella voitaisiin antaa tarkempia säännöksiä yhteentoimivasta tietomallimuodosta, kaavakohteiden ja -määräysten vakiomuotoisesta esitystavasta sekä 3 momentissa tarkoitetulla erillisellä päätöksellä muutettujen tietojen viemisestä kaavaan. Säännös vastaisi voimassa olevassa laissa olevaa asetuksenantovaltuutta. 

55 a §. Asemakaavan selostus.Lakiin lisättäisiin uusi pykälä, joka vastaisi voimassa olevan lain 55 §:ssä olevaa säännöstä asemakaavan selostuksesta. Pykälän 1 momentin mukaanasemakaavaan liittyisi selostus, jossa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.  

Pykälän 2 momentin mukaan valtioneuvoston asetuksella voitaisiin antaa tarkempia säännöksiä asemakaavan selostuksesta. Säännös vastaisi voimassa olevassa laissa olevaa asetuksenantovaltuutta. 

57 §. Asemakaavamääräykset. Pykälän 1 momenttia ehdotetaan muutettavaksi. Pykälän 1 momentin mukaan asemakaavassa annettaisiin määräyksiä, joita kaavan tarkoitus ja sen sisällölle asetettavat vaatimukset huomioon ottaen tarvitaan asemakaava-aluetta rakennettaessa tai muutoin käytettäessä. Asemakaavamääräykset voisivat koskea myös haitallisten ympäristövaikutusten estämistä tai rajoittamista. Momentti vastaisi voimassa olevan lain 57 §:n 1 momenttia.  

Asemakaavamääräykset olisivat osa asemakaavaa ja niillä täsmennettäisiin alueidenkäytölle kaavassa asetettuja tavoitteita ja vaatimuksia. Niiden olisi palveltava asemakaavallisia tarkoituksia eli liityttävä rakentamiseen taikka rakennusten ja tai alueen käyttämiseen. Asemakaavamääräykset voisivat koskea esimerkiksi korttelin käyttöä asumista, teollisuutta tai muuta tarkoitusta varten, tontin tai rakennuspaikan rakennusoikeutta, rakennusten korkeutta, rakennusten julkisivua ja kattoa, pihamaata ja istutuksia, johtojen vetämistä tontin kautta taikka alueen varaamista liikennettä varten toiselle tontille tai yleistä liikennettä varten.  

Kaavamerkinnät selityksineen ja kuvauksineen poistuisivat käytöstä ja ne korvautuisivat kaavamääräyksillä. Esimerkiksi ympäristöministeriön 31.3.2000 antaman kaavamerkintäasetuksen mukainen kaavamerkintä asuinkerrostalojen korttelialue (AK) olisi jatkossa kaavamääräys. Kaavamääräys voisi koskea esimerkiksi alueen käyttötarkoitusta, rakentamisen määrää, rakennusten sijoitusta ja rakentamistapaa nykyisten kaavamerkintöjen tapaan. Jokaiseen kaavakohteeseen liittyisi aina vähintään yksi kaavamääräys, joka antaa sisällön kaavakohteelle. Kaavamääräys kohdentuisi maantieteellisesti kaavakohteen sijainnin ja geometrian perusteella.  

Pykälän 2 ja 3 momentit vastaisivat nykyisen maankäyttö- ja rakennuslain 57 §:n 2 ja 3 momentteja. 

78 §.Tonttijaon tarkoitus. Tonttijakoa koskevaan lain lukuun tehtäisiin digitalisaation edellyttämät muutokset. Uusia, 78, 78 a, 78 b, ja 79 §:ssä säädettyjä vaatimuksia koskee siirtymäsäännös, jonka mukaan muutokset tulisivat voimaan vasta 1.1.2029. 

Pykälän otsikkoa muutettaisiin siten, että se olisi saman tapainen kuin kaavoituksessa. Esimerkiksi asemakaavasta säädetään pykälässä, jonka otsikko on asemakaavan tarkoitus. 

Pykälän 1 momentista poistettaisiin vaatimus siitä, että tonttijako esitetään asemakaavassa ja että tonttijako osoitetaan asemakaavakartalla. Pykälän nykyinen 3 momentti kumottaisiin. Sisällöltään vastaavat säännökset siirrettäisiin uusiin 78 a ja 78 b §:iin. 

Pykälän 2 momentti vastaisi nykyistä 2 momenttia ja pykälän 3 momentti vastaisi voimassa olevaa 4 momenttia. 

78 a §.Tonttijaon laatiminen ja hyväksyminen. Kyseessä olisi uusi pykälä, johon koottaisiin tonttijaon laatimista ja hyväksymistä koskevat menettelyt. 

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin siitä, millaisin menettelyin sitova ja ohjeellinen tonttijako laaditaan ja hyväksytään. Vastaavat säännökset ovat voimassa olevan lain 78 ja 79 §:ssä. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin siitä, milloin erillinen tonttijako, joka on aina sitova, voitaisiin laatia. Nykyiseen tapaan perusteena on joko asemakaavamääräys tai tarveharkinta. Tässä momentissa ei enää mainittaisi mahdollisuudesta laatia erillistä tonttijakoa koko rakennuskortteliin tai sen osaan, koska sitä tarkoittava säännös on jo edellä 78 §:ssä.  

Pykälän 3 momentissa olisi voimassa olevan lain 79 §:n 4 momentissa oleva säännös erillisen tonttijaon laatijan pätevyydestä. Kun tonttijako laaditaan osana asemakaavaa, on tonttijaon laatijan pätevyydestä voimassa nykyiseen tapaan, mitä asemakaavan laatijan pätevyydestä säädetään. 

Pykälän 4 momentissa olisi voimassa olevan lain 79 §:n 5 momenttia vastaava asetuksenantovaltuus tonttijaon laatijan pätevyydestä. Voimassa olevan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 37 §:ssä säädetään, että erillisen tonttijaon laatii kunnan kiinteistöinsinööri tai hänen määräyksestään kunnan muu viranhaltija, jolla tulee olla maanmittausalan korkeakoulututkinto tai muu vähintään teknikkotasoinen maanmittausalan tutkinto. Asetustasoista säännöstä ei ole tarkoitus muuttaa nykyisestä. 

78 b §.Tonttijaon sisältö ja esitystapa. Pykälässä säädettäisiin uusista digitaalisuuden aiheuttamista muutostarpeista tonttijakosuunnitelman sisältöön ja esitystapaan.  

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin tonttijaon laatimismuodosta ja 2 momentissa esittämistavasta. Vaatimukset olisivat vastaavia, kuin mitä kaavoista säädettäisiin.  

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin tonttijaon esittämisestä asemakaavakartalla, jos se laaditaan osana asemakaavaa 78 a §:ssä säädetyllä tavalla. Näin ollen asemakaavan osana laadittu tonttijakoratkaisu esitettäisiin asemakaavassa, vastaavasti kuin voimassa olevan lain 78 §:n 1 momentin tilanteissa. 

Pykälän 4 momentissa olisi tonttijaon muotoa ja esitystapaa koskeva asetuksenantovaltuus, se vastaisi kaavoja koskevia vastaavia säännöksiä. Voimassa olevan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 38 §:ssä säädetään tonttijakokartasta ja siitä, mitä asioita siinä on esitettävä. Säännös on tarkoitus uudistaa tonttijaon digitalisaation vuoksi. 

79 §.Erillisen tonttijaon laatiminen. Pykälään tehtäisiin digitalisaation edellyttämät muutokset. 

Pykälän 1 momentti vastaisi voimassa olevaa 79 §:n 1 momenttia kuitenkin niin, että momentin lopusta poistettaisiin tonttijaon karttaa koskeva kohta. Tonttijaon esittämisestä kartalla säädetään jo edellä 78 b §:ssä. 

Pykälän 2 momentti vastaisi voimassa olevaa 79 §:n 2 momenttia kuitenkin niin, että momentin alusta poistettaisiin ensimmäinen virke, joka koskee kunnan toimivaltaa laatia ja hyväksyä tonttijako. Tämä kohta on siirretty 78 a §:n 1 momenttiin. 

Pykälän 3 momentti, joka koskee kolmiulotteista kiinteistöjakoa, säilyisi nykyisellään. 

Pykälän 4 momentti, jonka aiheena on tonttijaon laatimista ja kuulemista koskeva asetuksenantovaltuus, vastaisi voimassa olevan 79 §:n 5 momenttia muutoin kuin pätevyyden osalta. Tonttijaon laatimista koskevista vaatimuksista säädetään voimassa olevan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 37 §:ssä. Kuulemiseen liittyvästä tonttijakoehdotuksen nähtävillä pitämisestä ja tonttijakoehdotuksen hyväksymisestä säädetään maankäyttö- ja rakennusasetuksen 38 §:ssä. Asetuksissa säädettyä ei ole tarkoitus muuttaa näiltä osin tässä lakiuudistuksessa. 

Pätevyyttä koskevat 79 §:n nykyinen 4 momentti ja sitä koskeva nykyisen 5 momentin asetuksenantovaltuus on siirretty ehdotuksen 78 a §:ään. 

7.3  Lakia alemman asteinen sääntely

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä annettavaan lain 5 ja 6 §:ään ehdotetaan ympäristöministeriön asetuksenantovaltuutta. 

Ehdotetun lain 5 §:n 3 momentissa annettaisiin ympäristöministeriölle asetuksenantovaltuus, jonka nojalla säädettäisiin tietojen julkaisun teknisistä yksityiskohdista eri järjestelmien teknisten rajapintojen toimintavarmuuden ja tiedon eheyden varmistamiseksi. Ehdotetun lain 6 §:n 3 momentissa annettaisiin ympäristöministeriölle asetuksenantovaltuus, jonka nojalla säädettäisiin tarkempia säännöksiä alueidenkäytön tietojen pysyvien yksilöivien tunnuksien teknisestä sisällöstä, määräytymisestä ja pysyvien yksilötietojen tunnistetietojen sisällöstä. 

Asetuksenantovaltuudet voidaan osoittaa ympäristöministeriölle, koska asetuksenantovaltuudet koskevat teknisluonteisia asioita. Asetuksenantovaltuuksissa ei olisi kyse sellaisista asioita, jotka yhteiskunnallisen merkityksensä vuoksi kuuluisivat valtioneuvoston yleisistunnon ratkaistaviksi. Asetuksenantovaltuudet koskisivat tietojen rakennetta, eli miten tiedot rakentuvat. Tiedonhallintalain 22 § 3 momentin mukaisesti ministeriön toimivaltaan kuuluu määrittää tiedonrakenteet tilanteissa, joissa tietoja luovuttavia viranomaisia olisi useita. Ehdotetun lain 6 § 3 momentin mukaisessa asetuksessa säädettäisiin siitä, miten alueidenkäytön pysyvät yksilöivät tunnukset muodostuisivat. Tunnusten määrittely olisi teknisluonteista. Tunnus voisi olla numeromuodossa tai niin sanottu UUID-muodossa UUID eli ”universally unique identifier” on tietotekniikassa tarkoitettu yksilöivä tunnus. Siitä voidaan käyttää myös termiä globally unique identifier (GUID). Se on yleensä 36 merkkiä pitkä tunnus, joka koostuu 32 heksadesimaalimerkistä ja neljästä jakajasta, eli väliviivasta., jolloin tunnuksen koostumus olisi hyvin tekninen.  

Maankäyttö- ja rakennuslain eräisiin pykäliin ehdotetaan asetuksenantovaltuuksia valtioneuvostolle ja ympäristöministeriölle. 

Ehdotetussa 29 §:n 3 momentissa ja 40 §:n 3 momentissa annettaisiin ympäristöministeriölle asetuksenantovaltuus, jonka nojalla voitaisiin antaa tarkempia säännöksiä maakuntakaavan ja yleiskaavan yhteentoimivasta tietomallimuodosta sekä kaavakohteiden ja –määräysten vakiomuotoisesta esitystavasta. Kaavojen sisältöä ja esitystapaa ohjataan nykyisin ympäristöministeriön kaavamerkintäasetuksella, joka on tarkoitus kumota ja korvata uudella kaavamääräyksiä koskevalla asetuksella. Ympäristöministeriöllä säilyisi näin ollen mahdollisuus ohjata yleiskaavoihin sisältyvien kaavakohteiden ja -kaavamääräysten esitystapaa. Lisäksi ympäristöministeriö voisi antaa tarkempia säännöksiä maakuntakaavan ja yleiskaavan yhteentoimivasta tietomallimuodosta. Tietomallimuodon osalta ratkaistavat asiat ovat luonteeltaan teknisiä, mikä perustelee niiden säätämistä ympäristöministeriön asetuksella. 

Ehdotetussa 29 a §:n 2 momentissa, 40 a §:n 2 momentissa ja 55 a §:n 2 momentissa annettaisiin valtioneuvostolle asetuksenantovaltuus, jonka nojalla voitaisiin antaa tarkempia säännöksiä yleiskaavan selostuksesta. Säännös vastaisi voimassa olevassa laissa olevaa asetuksenantovaltuutta. 

Ehdotetussa 55 §:n 4 momentissa annettaisiin ympäristöministeriölle asetuksenantovaltuus, jonka nojalla voitaisiin antaa tarkempia säännöksiä yhteentoimivasta tietomallimuodosta, kaavakohteiden ja –määräysten vakiomuotoisesta esitystavasta sekä ehdotetun pykälän 3 momentissa tarkoitetulla erillisellä päätöksellä muutettujen tietojen viemisestä kaavaan. Säännös vastaisi voimassa olevassa laissa olevaa asetuksenantovaltuutta. Ehdotetun lain 78 a §:n 4 momentissa annettaisiin valtioneuvostolle asetuksenantovaltuus, jonka nojalla voitaisiin antaa voimassa olevan lain 79 §:n 5 momenttia vastaava asetus tonttijaon laatijan pätevyydestä. 

Ehdotetussa 78 b §:n 4 momentissa annettaisiin ympäristöministeriölle asetuksenantovaltuus, jonka nojalla voitaisiin antaa tarkempia säännöksiä tonttijaon yhteentoimivasta tietomallimuodosta ja vakiomuotoisesta esitystavasta. 

Ehdotetun 79 §:n nykyinen 4 momentti ja sitä koskeva nykyisen 5 momentin asetuksenantovaltuus siirrettäisiin ehdotettuun 78 a §:ään. 

Voimaantulo

Lakien ehdotetaan tulevan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2024.  

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä annettavan lain 5 §:ää sovellettaisiin kuitenkin vasta 1 päivästä tammikuuta 2029. Maankäyttö- ja rakennuslain 29, 29 a, 30, 40, 40 a, 41, 55, 55 a, 57, 78, 78 a, 78 b ja 79 §:t ehdotetaan tulevan voimaan vasta 1 päivänä tammikuuta 2029. Siirtymäsäännöksen mukaan kaavaan, joka on ollut ehdotuksena julkisesti nähtävillä sekä erilliseen tonttijakoon, joka on ollut vireillä ennen edellä mainittujen säännösten voimaantuloa, ehdotetaan sovellettavaksi näiden säännösten voimaan tullessa voimassa olleita 29, 29 a, 30, 40, 40 a, 41, 55, 55 a, 57, 78, 78 a, 78 b ja 79 §:ää.  

Toimeenpano ja seuranta

9.1  Uudistuksen toimeenpanon tuki

Uudistuksella olisi eniten vaikutuksia tiedon tuottajiin eli kuntiin ja maakuntien liittoihin. Keskeisiä toimijoita tuetaan uudistuksen toimeenpanossa ennen käyttöönottoa ja sen aikana. Uudistuksen toimenpanossa on tunnistettu kuntien vaihtelevuus osaamisessa, prosesseissa ja teknisissä ratkaisuissa.  

Ryhti-hankkeen tarjoaman muutostuen tavoitteena on varmistaa kaikkien Suomen kuntien ja maakuntien liittojen digikyvykkyys ja valmius rakennetun ympäristön tietojärjestelmän käyttöönottoon. Muutostuki-projekti myös edistää uusien tietomallien mukaista digitalisaatiota ja Ryhti-hankkeen tavoitteiden leviämistä sekä viestii konkreettisesti tietojärjestelmän tuomista muutoksista. Muutostuen sisältö on suunniteltu yhdessä kuntien ja maakuntien liittojen kanssa, jotta tuki vastaa kuntien ja maakuntien liittojen käytännön tarpeisiin. Työssä hyödynnetään muun muassa työpajoja, verkkokyselyä, kuntatapaamisia ja sidosryhmistä koostuvaa kehittäjäryhmää. Tuen sisällöt liittyvät tietomallimuotoisten alueidenkäytön suunnitelmien laadintaan, rakentamisen lupien käsittelyyn, tietomallimuotoisen kaavan tilaamiseen, arkistointiin, hankintoihin, saavutettavuuteen ja tietoturvaan ja tietosuojaan. 

Muutostuki –projektin toteuttaja, DigiFinland selvittää vuoden 2022 aikana kuntien ja maakuntien alueidenkäytön ja rakentamisen digitalisaation tilanteen ja laatii sen pohjalta organisaatioiden nykytilakuvaukset. Niihin nojaten kuntien ja maakuntien liittojen kanssa yhteystyössä laaditaan räätälöidyt toimenpideohjelmat, jotka tukevat rakennetun ympäristön tietojärjestelmän käyttöönottoa. Nykytilakartoituksen pohjalta muodostetaan myös kuntatyypittelyyn perustuvat yleiset toimenpideohjelmat, jossa tunnistetaan keskeiset askeleet rakennetun ympäristön tietojärjestelmän käyttöönottoon. Kunnat ja maakuntien liitot voivat tukeutua Muutostuki –projektin päättymisen jälkeenkin kuntatyypittelyn mukaiseen toimenpideohjelmaan rakennetun ympäristön tietojärjestelmän käyttöönottoon valmistautumisessa. Muutostuki-hanke myös järjestää koulutuksia ja kuntatapaamisia, laatii ohjeita ja malliasiakirjoja sekä järjestää maakuntakohtaista mentorointia. Kuntien ohjemateriaali tehdään yhteistyössä Muutostuki-hankkeen kanssa. Muutostuen budjetti vuosille 2022-24 on noin 3 miljoonaa euroa, ja se tulee kokonaisuudessaan Ryhti-hankkeen rahoituksesta.  

Suomen ympäristökeskus perustaa tietojärjestelmän viestinnällisen verkkosivuston vuonna 2023. Sivusto toimii väylänä substanssiin ja teknisiin ominaisuuksiin liittyviin koulutusmateriaaleihin, oppaisiin ja ohjeisiin, tietojärjestelmän materiaaleihin ja itse järjestelmään. Sivustoon keskitetään kaikki tietojärjestelmään liittyvä metatieto myös esimerkiksi rakennetun ympäristön tietojärjestelmän toteuttamiseen ja dokumentaatioon liittyen. Sivusto kehitetään osana Ryhti-hanketta ja sen käyttö on kunnille maksutonta. Sivustossa tulee olemaan viranomaiskäyttöön oma käyttöliittymä.  

Metropolia-ammattikorkeakoulu järjestää vuonna 2022 15 op:n rakennusvalvonnan tietomallikoordinaattorin täydennyskoulutuksen (Metropolian täydennyskoulutus). Kuntien rakennusvalvontojen työntekijöitä tuetaan avustuksin 300 000 eurolla Ryhti-hankkeesta. Vastaavaan koulutukseen on varattu vähintään 100 000 euroa kaavoituksen asiantuntijoille. 

Tietomallimuotoisten kaavojen tuottamiseen valmentavaa koulutusta varten saadaan arvokasta tietoa VOOKA-hankkeen (voimassaolevat kaavat rakennetun ympäristön tietojärjestelmään) pilotin aikana. Pilotti tehdään vuonna 2022, mutta sen on määrä laajentua koko maata kattavaksi jo vuosien 2022 – 2023 aikana. Pilotin perusteella tarkennetaan valtakunnallisen hankkeen toteutuksen tarkkuuden tasoa, työtapaa sekä kokonaisbudjettia. 

Valtakunnallisen alueidenkäytön tietomallin käyttöönottoa testataan vuonna 2022, jonka pohjalta käyttöönoton työmäärää ja kustannuksia eri kunnissa arvioidaan. Kaavan tietomallin validoinnille luodaan palvelu.  

Lainsäädännön vaikutusten kustannustasoa seurataan toimeenpanovaiheessa kuntien kanssa tehtävässä yhteistyössä ja erityisesti Muutostuessa. Eri kuntatyyppien kustannustasoa verrataan normaaliin järjestelmien ylläpidon ja kehitystyön kustannuksiin. Tarkempi lainsäädännön vaikutusten kustannustieto saadaan tehtyä vuonna 2026 ennen lain täysimääräistä voimaantuloa.  

Valtiovarainministeriö on rahoittanut vuosina 2021 ja 2022 digikannustinavustuksilla kuntien digitalisaatiota, joka tukevat hallituksen esityksen toteutumista. Avustetuilla hankkeilla muun muassa toteutetaan yhteisen tietomallin mukainen rakennusluvitus kaikkiin käytössä oleviin kuntien lupajärjestelmiin. Lisäksi kaavan tuottamista eri ohjelmistoilla tietomallin mukaan tutkitaan KAATIO-hankkeessa (2021-2023). Hankkeessa tuotetaan asema- ja yleiskaavoja valtakunnallisen tietomallin mukaisena eri ohjelmistoilla Ryhti-hankkeen valtakunnallisen tietomallin mukaisena todellisissa kaavahankkeissa. KAATIO-hankkeessa luodaan kuntiin kyvykkyys tuottaa tietomallimuotoista asema- ja yleiskaavaa. Hankkeessa kehitetään työkalut kuntien käyttämiin ohjelmistoihin yhteistyössä ohjelmistotoimittajien kanssa. Kaavoituksen tietomallia koeajetaan käytäntöön kuntien todellisissa kaavoitushankkeissa. Hankkeen tuloksena laaditaan suunnitelma tulosten skaalaamisesta muihin kuntiin. Työn tuloksena ohjelmistoihin luodaan myös prosessit olemassa olevien kaavojen ajantasaistamiseen. Valtiovarainministeriö. . Viitattu 15.6.2022.Vuoden 2021 avustus kuntien digitalisaation edistämiseen Valtiovarainministeriö. Viitattu 15.6.2022Vuoden 2022 avustus kuntien digitalisaation edistämiseen. 

Digikannustinhankkeissa tuotetaan rakennetun ympäristön tietojärjestelmän kannalta kuntien keskeisiin prosesseihin yhteentoimivien tietomallien mukaiset ratkaisut siten, että ne ovat skaalattavissa laajasti koko kuntakenttään. Yhdessä Muutostuki-projektin kanssa nämä digikannustin-hankkeet kohdistuvat rakennetun ympäristön tietojärjestelmän käyttöönoton edellyttämään kertaluontoiseen muutokseen ja suoraan tukevat rakennetun ympäristön tietojärjestelmän käyttöönottoa.  

Digi- ja väestötietovirasto ja Maanmittauslaitos tarkastelevat rakennustietojen yhdenmukaisuutta ja oikeellisuutta nykyisten kuntatietoja käyttävien valtakunnallisten rekisterien kiinteistötietojärjestelmä – väestötietojärjestelmän rakennus- ja huoneistotiedot välillä. Kunnat saavat työn pohjalta jäsennetyt korjausehdotukset. Tämä tukee rakennetun ympäristön tietojärjestelmän käyttöönottoa ja kuntien omien rekisterien ajantasaisuutta. 

Maakuntien tilakeskus Oy tarjoaa kunnille osana Kuntien tilatieto –hanketta kuntien rakennuskohteiden rekisteritietojen parannusta yhteentoimiviksi. Kuntien tilatietovaranto on tarkoitus muodostaa käyttämällä rakennetun ympäristön tietovarannon valmistelussa muodostettuja kriteereitä, standardeja ja tietomalleja. Nämä korjatut tiedot saadaan rakennetun ympäristön tietojärjestelmän pohjaksi. 

9.2  Lain toimivuuden monitorointi

Lain toimivuutta seurataan ympäristöministeriön johdolla Suomen ympäristökeskuksen, muiden valtion virastojen sekä kuntien ja maakuntien liittojen kanssa säännöllisesti. 

9.3  Lain jälkikäteinen evaluointi

Ympäristöministeriö laatii selvityksen lain toimivuudesta ja kehittämistarpeista velvoitteiden voimassaollessa 4 vuotta.  

10  Suhde muihin esityksiin

Esityksen riippuvuus muista esityksistä

Tällä esityksellä on liityntä valmisteilla olevaan rakentamislakiin (HE /20 , jäljempänä ehdotettu rakentamislaki), joka on tarkoitus esitellä yhdessä tämän lakiesityksen kanssa samalla viikolla. Rakentamislakia koskeva hallituksen esitys sisältäisi säännökset rakennetun ympäristön tietojärjestelmään julkaistavista rakentamisen tiedoista. Näistä tiedoista säädettäisiin ehdotetun rakentamislain 72 ja 73 §:ssä. Edellä mainituissa säännöksissä säädettäisiin myös rakentamisen tietojen, kuten katselmusten, suunnitelmamallien, toteumamallien ja rakentamislupien yhteentoimivasta ja koneluettavasta tietomallimuotoisuudesta.  

Rakentamislaista annettava esitys sisältäisi myös esityksen muutoksista maankäyttö- ja rakennuslakiin (132/1999), jonka nimi muuttuisi esityksen myötä alueidenkäyttölaiksi. Tässä esityksessä ehdotettaisiin tehtävän muutoksia maankäyttö- ja rakennuslakiin alueidenkäytön osalta, joten rakentamislain esityksellä ei olisi nimenvaihdosta lukuun ottamatta tämän esityksen ehdotuksiin kyseisen lain osalta. 

Suhde talousarvioesitykseen

Esitys liittyy valtion vuoden 2023 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Tarkemmat vaikutukset on kuvattu luvussa 4.2.1.6. 

11  Suhde perustuslakiin ja säätämisjärjestys

11.1  Ehdotuksen kannalta keskeiset perusoikeudet

Ehdotettu laki rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä sekä siihen liittyvät ehdotetut lainmuutokset ovat merkityksellisiä perustuslain (731/1999) yksityiselämän ja henkilötietojen suojaa koskevan 10 §:n 1 momentin, julkisuusperiaatetta koskevan 12 §:n 2 momentin, kuntien itsehallintoa koskevan 121 §:n sekä norminantovaltuuksia koskevan 80 §:n kannalta. Lisäksi sääntely koskettaa perustuslain 21 §:n mukaisen hyvän hallinnon takeiden turvaamista. 

11.2  Yksityisyyden suoja

Perustuslain 10 §:n 1 momentin mukaan henkilötietojen suojasta on säädettävä tarkemmin lailla. 

Perustuslain 10 §:n mukaista suojaa täydentävät ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehdyn yleissopimuksen (Euroopan ihmisoikeussopimus) 8 artiklan mukainen yksityiselämän suoja sekä EU:n perusoikeuskirjan 7 artiklassa turvattu yksityiselämän suoja ja 8 artiklassa turvattu henkilötietojen suoja. Perusoikeuskirjan 52 artiklan 1 kohdan mukaan perusoikeuskirjassa tunnustettujen oikeuksien ja vapauksien käyttämistä voidaan rajoittaa ainoastaan lailla sekä kyseisten oikeuksien ja vapauksien keskeistä sisältöä kunnioittaen. Suhteellisuusperiaatteen mukaisesti rajoituksia voidaan säätää ainoastaan, jos ne ovat välttämättömiä ja vastaavat tosiasiallisesti unionin tunnustamia yleisen edun mukaisia tavoitteita tai tarvetta suojella muiden henkilöiden oikeuksia ja vapauksia. Perusoikeuskirjan 52 artiklan 3 kohdan mukaan siltä osin kuin perusoikeuskirjan oikeudet vastaavat Euroopan ihmisoikeussopimuksessa taattuja oikeuksia, niiden merkitys ja ulottuvuus ovat samat. EU:n tuomioistuimen antamat tuomiot määrittävät näiltä osin yksityiselämän ja henkilötietojen suojan keskeistä sisältöä. Samoin Euroopan ihmisoikeussopimuksen 8 artiklan on Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännössä katsottu kattavan myös henkilötietojen suojan. 

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmään sisältyvien tietojen luonne

Lailla rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä (1. lakiehdotus) ehdotetaan perustettavaksi rakennetun ympäristön keskitetty valtakunnallinen tietojärjestelmä ja tietovarannot Suomen ympäristökeskukseen. Tietovaranto sisältäisi laissa tarkemmin säädettyjä alueidenkäytön ja rakentamisen tietoja. Nämä tiedot olisi järjestelmässä yksilöity pysyvin tunnuksin niin, että ne olisivat myös paikkatietoja.  

Paikkatiedon luonteeseen kuuluu, että se voi olla myös henkilötieto. Tieto saa henkilötietoluonteen, jos se liittyy tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön. Tieto voi olla henkilötieto esimerkiksi, jos luonnollisten henkilöiden omistuksessa tai käytössä olevaan paikkaan, kuten asuinrakennukseen, voidaan yhdistää tieto siitä, kuka rakennuksessa asuu tai kuka sen omistaa. 

Tietojärjestelmään kerätään 1. lakiehdotuksen 5, 7 ja 9 §:ssä säädettyjä tietoja ja asiakirjoja sekä lakiehdotuksen 8 §:ssä ja julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain (906/2019), tiedonhallintalaki 16 ja 17 §:ssä tarkoitettuja käyttäjä- ja lokitietoja. Alueidenkäytön ja rakentamisen osalta tiedot ja asiakirjat syntyvät kunnissa ja maakunnissa kaavoitus- ja rakentamislupa-asioiden käsittelyssä. Tällä tavoin syntyneet tiedot ja asiakirjat tallennetaan kuntien tiedonhallintajärjestelmiin, joista tiedot julkaistaan valtakunnalliseen rakennetun ympäristön tietojärjestelmään.  

Tietoja voidaan luovuttaa rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä muuhunkin kuin siihen tarkoitukseen, johon tiedot on alun perin kerätty. Tietojärjestelmän tarkoituksesta säädettäisiin 1. lakiehdotuksen 2 §:ssä.  

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän tiedot voivat sisältää myös salassa pidettäviä tietoja, jos sellaisia tietoja sisältyy kuntien tai maakuntien viranomaisten niihin asiakirjoihin, joita tietojärjestelmään on julkaistava tai tallennettava. Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän asiakirjat ja tiedot olisivat julkisia, ellei salassapitoperuste jonkin asiakirjan kohdalla johtaisi tiedon salassapitotarpeeseen.  

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmässä käsitellään henkilötietoja laajamittaisesti. Seuraavassa selostetaan, miten kansallista liikkumavaraa on käytetty ottaen huomioon perustuslain vaatimukset ja perusoikeuksien yleiset rajoitusedellytykset henkilötiedon käsittelyssä. 

Kansallisen liikkumavaran käyttö

Perustuslakivaliokunnan vakiintuneen lausuntokäytännön mukaisesti hallituksen esityksessä on erityisesti perusoikeuksien kannalta merkityksellisen sääntelyn osalta syytä tehdä selkoa kansallisen liikkumavaran alasta (PeVL 26/2017 vp, s. 42, PeVL 2/2017 vp, s. 2 ja PeVL 44/2016 vp, s. 4). 

Perustuslakivaliokunta pitää henkilötietoja koskevaa sääntelyä merkityksellisenä perustuslain 10 §:ssä turvatun yksityiselämän ja henkilötietojen suojan kannalta. Perustuslakivaliokunnan mukaan on lähtökohtaisesti riittävää perustuslain 10 §:n 1 momentin kannalta, että sääntely täyttää EU:n yleisessä tietosuoja-asetuksessa asetetut vaatimukset. Valiokunnan mukaan henkilötietojen suoja tulee turvata ensisijaisesti EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen ja kansallisen yleislainsäädännön nojalla. Kansallisen erityislainsäädännön säätämiseen tulee suhtautua pidättyvästi ja rajata sellainen vain välttämättömään tietosuoja-asetuksen salliman kansallisen liikkumavaran puitteissa (katso PeVL 14/2018 vp, s. 4—5 ja PeVL 14/2022 vp, kappale 2). 

Perustuslakivaliokunnan mukaan on selvää, että erityislainsäädännön tarpeellisuutta on arvioitava myös tietosuoja-asetuksenkin edellyttämän riskiperustaisen lähestymistavan mukaisesti kiinnittämällä huomiota tietojen käsittelyn aiheuttamiin uhkiin ja riskeihin. Mitä suurempi riski käsittelystä aiheutuu luonnollisen henkilön oikeuksille ja vapauksille, sitä perustellumpaa on yksityiskohtaisempi sääntely. Tällä seikalla on erityistä merkitystä arkaluonteisten tietojen käsittelyn osalta (katso PeVL 14/2018 vp, s. 5 ja ja PeVL 14/2022 vp, kappale 3). 

Perustuslakivaliokunnan valtiosääntöisiin tehtäviin ei lähtökohtaisesti kuulu kansallisen täytäntöönpanosääntelyn arviointi EU:n aineellisen lainsäädännön kannalta (katso esimerkiksi PeVL 31/2017 vp, s. 4). Valiokunta korostaa kuitenkin, että siltä osin kuin Euroopan unionin lainsäädäntö edellyttää kansallista sääntelyä tai mahdollistaa sen, tätä kansallista liikkumavaraa käytettäessä otetaan huomioon perus- ja ihmisoikeuksista seuraavat vaatimukset (katso esimerkiksi PeVL 1/2018 vp, PeVL 25/2005 vp, PeVL 7/2019 vp, s. 3). 

Perustuslakivaliokunta on kiinnittänyt erityistä huomiota siihen, että yksityiselämän suojaan kohdistuvia rajoituksia on arvioitava kulloisessakin sääntely-yhteydessä perusoikeuksien yleisten rajoitusedellytysten valossa (katso PeVL 12/2019 vp, s. 3, PeVL 14/2018 vp, s. 5 ja siinä viitatut lausunnot).  

Hallituksen esityksessä kansallisen liikkumavaran käyttö koskee pääasiassa tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c ja e alakohtia, eli tilanteita, joissa henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän lakisääteiseen tehtävään (c alakohta) tai joissa se on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi (e alakohta).  

Siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyn tehtävistä ehdotetaan säädettäväksi nimenomaisesti, olisi kyse c-alakohdan mukaisesta lakisääteisestä tehtävästä. Viranomaisten tehtäviä ja niihin liittyviä toimivaltuuksia ja tietojen käsittelyn vastuita ja sääntöjä ehdotetaan säädettäväksi Suomen ympäristökeskukselle (3, 4, 6, 8, 9, 11 §), kunnille (4, 5 §) sekä maakuntien liitoille (4, 5 §).  

Säännökset rekisterinpitäjinä toimivista viranomaisista ja niiden vastuualoista (4, 8 §) kuuluvat kansalliseen liikkumavaran alaan tietosuoja-asetuksen 4 artiklan ja 26 artiklan perusteella. 

Ehdotuksen 8 §:ssä säädettäisiin tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 2. kohdan mukaisesta erityisestä vaatimuksesta, jolla rajattaisiin käyttö- ja lokitietojen säilytysaika viiteen vuoteen. Määräaikaa ehdotetaan, koska tietojen käyttötarve olisi tiedon luonteen vuoksi lyhytaikainen. 

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän tarkoituksesta olisi säännös 1. lakiehdotuksen 2 §:ssä. Tietojärjestelmä palvelisi alueidenkäyttöä ja rakentamista koskevia tiedonsaannin tarpeita. Tarvetta rakennetun ympäristön tietojärjestelmän perustamiselle kuvataan tarkemmin mainitun pykälän yksityiskohtaisissa perusteluissa sekä esityksen kohdassa tavoitteet.  

Tiedonsaannin edistämisen tavoitteet toteuttaisivat julkisuusperiaatetta ja hyvää tiedonhallintaa. Tällaisen tarkoituksen katsottaisiin olevan tietosuoja-asetuksen artiklan 3 kohdan tarkoittama yleisen edun mukainen tarkoitus. Vastaavat tiedot ovat saatavilla myös kunnista ja maakunnista, joiden toiminnassa tietojärjestelmään julkaistavat asiakirjat syntyvät, mutta tämä ehdotus edistäisi tietojen koontia ja käsittelyä yhteen paikkaan, jolloin tiedon saatavuus paranisi.  

Tietojärjestelmään koottavan tiedon käsittelyn säännöt perustuisivat pitkälti tiedon hallintaa koskevaan yleislainsäädäntöön, kuten tietosuojasääntelyyn, tiedonhallintalakiin ja julkisuuslakiin. Nämä lait osaltaan turvaavat sen, että esimerkiksi salassa pidettäviä tietoja ei luovutettaisi tietojärjestelmästä muuta kuin tällaisen tiedon saamiseen oikeutetulle taholle. 

Arkaluonteiset tiedot ja tiedot yksityiselämästä

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä ei sisältäisi eikä siellä käsiteltäisi arkaluonteista tietoa. 

Alueidenkäytön tietoihin, kuten 1. lakiehdotuksen 5 §:ssä mainittuihin tietoihin ei lähtökohtaisesti sisälly henkilötietoja. Alueidenkäytön tietoihin voi sisältyä eräissä tapauksissa tietoa, jonka voidaan katsoa olevan henkilötietoa. Tämä tieto ei kuitenkaan sisällä yleisen tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua erityisiä henkilöryhmiä koskevia henkilötietoja tai muita arkaluonteisia henkilötietoja.  

Yhteisrekisterinpitäjät

Perustuslakivaliokunta on käsitellyt tietosuoja-asetuksen mukaisten yhteisrekistereiden luonnetta lausunnoissaan henkilötietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa (PeVL 62/2018 vp ja PeVL 7/2019 vp) ja sosiaali- ja terveydenhuollossa (PeVL 4/2021 vp). 

Viranomaisen henkilörekisteriin talletettavat tiedot ovat perustuslain 12 §:n 2 momentissa tarkoitettuja viranomaisen hallussa olevia tallenteita (PeVL 3/2009 vp, s. 2/I). Maahanmuuttohallintoon yleislakina sovellettavan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain sääntely salassapidosta ja tietojen luovuttamisesta salassapidon estämättä perustuu viranomaisten erillisyyden periaatteelle. Viranomaiset ovat lakia sovellettaessa toisiinsa nähden itsenäisiä. (PeVL 62/2018 vp, s. 5).  

Perustuslakivaliokunta totesi, että maahanmuuttohallintoa koskevan lakiehdotuksen 12 §:ssä säädetään sinänsä asianmukaisesti tiedonsaantioikeudesta. Sen perustelujen (s. 64) mukaan laissa mainittujen viranomaisten tiedonsaantioikeudet perustuisivat niille toimivaltaa luovaan lainsäädäntöön. Perustuslakivaliokunnan mielestä lakiehdotuksen yhteisrekisterinpitäjyyttä koskevan sääntelyn suhde 12 §:n sääntelyyn, viranomaisten tiedonsaantioikeuksien lakiperustaisuuteen, henkilötietojen käsittelyn käyttötarkoitussidonnaisuuteen ja perustuslakivaliokunnan viranomaisten tietojen saamista ja luovuttamista salassapitovelvollisuuden estämättä koskevaan sääntelyyn liittyvään vakiintuneeseen käytäntöön ei ollut selvä. Hallintovaliokunnan oli täsmennettävä sääntelyä olennaisesti. Tällaisen täsmennyksen tekeminen oli edellytyksenä sille, että 1. lakiehdotus voitiin käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. (PeVL 62/2018 vp, s. 5).  

Samoin vuonna 2019, käsitellessään hallituksen esitystä tietojen käsittelystä maahanmuuttohallinnossa, perustuslakivaliokunta kiinnitti huomiota yhteisrekisterinpitäjyyden ongelmallisuuteen. Perustuslakivaliokunta kiinnitti perustuslain 12 §:n 2 momentissa turvatun julkisuusperiaatteen ja perustuslain 2 §:n 3 momentissa säädetyn julkisen vallan käytön lakiperustaisuuden vaatimuksen johdosta huomiota siihen, että yhteisrekisterinpitäjyyttä koskevasta sääntelystä ei selkeästi käynyt ilmi tiedon luovuttamiseen toimivaltainen viranomainen. (PeVL 7/2019 vp, s. 6). Perustuslakivaliokunta totesi myös, että mikäli ehdotettu yhteisrekisterinpitäjyyttä koskeva sääntelymalli ei mahdollista esimerkiksi perustuslain 10 §:n edellyttämää sääntelyä viranomaisten tietojen saamisesta ja luovuttamisesta salassapitovelvollisuuden estämättä, oli yhteisrekisterinpitäjyyteen perustuvasta sääntelymallista luovuttava. Valiokunta kiinnitti huomiota siihen, että esityksen perustelujen mukaan vaihtoehtona oli arvioitu mallia, jossa rekisterinpitäjänä ulkomaalaisasioiden asiankäsittelyjärjestelmässä toimisi vain Maahanmuuttovirasto ja kansallisessa viisumitietojärjestelmässä vain ulkoministeriö. Tällöin muiden viranomaisten tiedonsaantioikeudet voitaisiin ratkaista säätämällä tiedonluovutuksesta viranomaisten välillä (s. 36). Valiokunnan saaman selvityksen mukaan EU:n yleinen tietosuoja-asetus ei vastoin perusteluissa esitettyä (s. 37) estäne tällaista sääntelyratkaisua. Hallintovaliokunnan oli syytä selvittää tarkoin eri vaihtoehtojen asetuksenmukaisuus. (PeVL 7/2019 vp, s. 7 – 8). 

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmää koskevassa lakiehdotuksessa (4 §) säädettäisiin tietoja julkaisevien kuntien, maakuntien liittojen ja tietoja tallentavan Suomen ympäristökeskuksen yhteisrekisterinpitäjyydestä kunkin tietovarannon osalta erikseen.  

Yhteisrekisterinpidosta ei kuitenkaan välttämättä seuraa, että Suomen ympäristökeskuksella tai muilla kunnilla olisi yhteisrekisterinpitäjinä oikeus käsitellä muiden viranomaisten tietojärjestelmään tallentamia tietoja, vaan tästä olisi säädettävä ainakin salassa pidettävien asiakirjojen osalta erikseen. Suomen ympäristökeskuksen oikeudesta käsitellä salassa pidettäviä tietoja rakennetun ympäristön tietojärjestelmässä säädettäisiin tämän vuoksi 1. lakiehdotuksen 3 §:ssä. Sen sijaan kunnille ei säädettäisi oikeutta käsitellä toistensa julkaisemia tietoja salassapitosäännösten estämättä. Suomen ympäristökeskukselle ehdotettu oikeus käsitellä salassapidettäviä tietoja ei sisältäisi oikeutta käsitellä yleisen tietosuoja-asetuksen 9 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja erityisiä henkilöryhmiä koskevia tietoja. Näitä tietoja ei käsiteltäisi rakennetun ympäristön tietojärjestelmässä. Salassapidettävät tiedot sisältäisivät julkisuuslain 24 §:n 1 momentin mukaisia henkilötietoja. 

Yhteisrekisterinpitäjyydestä seuraa tarkemman sääntelyn puuttuessa, että kaikki yhteisrekisterinpitäjinä toimivat viranomaiset pitävät asiakirjoja, joihin niillä on pääsy, hallussaan julkisuuslain tarkoittamalla tavalla ja että ne voivat täten myös luovuttaa rekisteristä tietoja kolmansille, ellei erikseen toisin säädetä ja ottaen huomioon, mitä rajoituksia henkilötietojen ja salassa pidettävien tietojen antamisesta säädetään. 

Yleisen tietosuoja-asetuksen 5 artiklan 1 kohdan alakohdassa b mainitusta käyttötarkoitussidonnaisuudesta ei poikettaisi. Rakennetun ympäristön tietojärjestelmään tallennettavat alueidenkäytön tiedot eivät lähtökohtaisesti sisällä henkilötietoja. Alueidenkäytön tietojen käyttötarkoitus on antaa tietoja viranomaisille, yksityisille ja muille toimijoille tietoa alueiden suunnittelusta ja käytöstä. Tietojen käyttötarkoitus ei vaadi käyttötarkoitussidonnaisuudesta poikkeamista, jolloin niitä voidaan käsitellä rakennetun ympäristön tietojärjestelmässä.  

Tietoturva ja käyttöoikeuksien hallinta

Käyttöoikeuksien hallinta on yksi olennainen riskinhallinnan keino, jolla ehkäistään tietojärjestelmässä käsiteltävän tiedon käyttämistä liian laajasti tai vääriin tarkoituksiin. Lisäksi järjestelmän yleisestä tietoturvasta huolehtiminen on tärkeää. Perustuslakivaliokunnan mukaan esimerkiksi potilastietorekisterin kaltaisen arkaluonteisia tietoja sisältävän rekisterin ollessa kyseessä on erityisen tärkeää varmistua siitä, että väärinkäytön estävät tietoturvajärjestelyt ovat toimivia ja käytettävissä heti, kun järjestelmä otetaan käyttöön (PeVL 41/2010 vp, s. 3/II. Katso myös PeVL 65/2018 vp, s. 47, PeVL 15/2018 vp, s. 13 ja 40 ja PeVL 71/2018 vp, s. 4).  

Sosiaali- ja terveystietoja koskevan lakiehdotuksen perustelujen mukaan terveydenhuollossa oli siirrytty käyttämään valtakunnallisia sähköisiä tietojärjestelmäpalveluja ja lakiin ehdotettiin muutoksia, joilla luotiin edellytykset valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttöönotolle sosiaalihuollossa. Perustuslakivaliokunnan mielestä tietojärjestelmien laajuus korosti sitä, että myös ehdotettavan käsittelyn mahdollistaviin järjestelmiin kohdistuvasta tietomurrosta, tietovuodosta tai väärinkäytöstä seuraisi hyvin merkittävä perusoikeusloukkaus. Merkityksellistä oli, että osaa tiedoista käsiteltäisiin muussa kuin alkuperäisessä keräämistarkoituksessaan ja merkittävä osa tiedoista olisi luonteeltaan arkaluonteisia (katso PeVL 15/2018 vp, s. 40). Palvelunantajan oli määriteltävä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilön tai muun asiakastietoja käsittelevän henkilön oikeus käyttää asiakastietoja, ja käyttöoikeus saatiin antaa vain kunkin ammattihenkilön ja muun asiakastietoja käsittelevän henkilön työtehtävissään tarvitsemiin välttämättömiin asiakastietoihin. Perustuslakivaliokunta painotti lausunnossaan säädettäväksi ehdotetun merkitystä. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan oli syytä varmistua, että tällaiset tietoturvajärjestelyt ovat toimivia ja käytettävissä heti, kun lakiehdotuksen mukaiset järjestelmät otetaan käyttöön. (PeVL 71/2018 vp, s. 4.) 

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän tietojen luovuttamista rajoitettaisiin yleislainsäädännön keinoin, samoin järjestelmän tietoturvaan sovellettaisiin yleislainsäädäntöä. Julkisuuslain ja tietosuoja-asetuksen ja –lain lisäksi tärkeitä olisivat tiedonhallintalain säännökset salassa pidettävien tietojen hallinnasta (tiedonhallintalaki 4, 5, 8, 14, 15, 16 18, 22 §) ja tietoturvasta (tiedonhallintalain 4 luku).  

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän sääntelyltä ei arvioida vaadittavan vastaavan tasoisia erikseen säädettyjä tiedon suojatoimenpiteitä kuin laajoissa rikosasioiden tai terveys- tai sosiaaliasioiden rekistereistä säädettäessä, sillä rakennetun ympäristön tietojärjestelmässä käsiteltävät tiedot eivät olisi arkaluonteisia henkilötietoja toisin kuin rikos-, terveys- ja sosiaaliasioiden henkilörekistereiden tiedot. Tiedonkäsittelyn riskejä hallittaisiin esityksessä säätämällä asiakirjapohjaisesti, mitä asiakirjoja järjestelmään tulee julkaista (1. lakiehdotuksen 5 ja 7 §) ja keskittämällä rakennetun ympäristön tietojärjestelmän ylläpidon ja käyttöoikeuksien hallinnan tehtävät yhdelle viranomaiselle. Suomen ympäristökeskus olisi ainoa taho, jolla olisi tietojärjestelmästä vastaavana viranomaisena toimivalta päättää käyttöoikeuksista (tiedonhallintalaki 16 §). Tiedon väärinkäytön riskejä hallittaisiin käyttö- ja lokirekisterin avulla ja tiedon säilytysaikoja koskevilla säännöksillä (1. lakiehdotuksen 8 § ja tiedonhallintalain 16 ja 17 §). Muilta osin tiedon käyttöön ja luovuttamiseen sovellettaisiin yleislainsäädäntöä. 

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän tietoturvallisuudesta huolehdittaisiin tiedonhallintalain ja tietosuoja-asetuksen säännösten edellyttämällä tavalla, päävastuu tietoturvallisuudesta olisi järjestelmän ylläpidosta vastaavalla Suomen ympäristökeskuksella (1. lakiehdotuksen 3 §, tiedonhallintalaki 13 § ja laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019) 4 §).  

Salassa pidettävän tiedon ja henkilötiedon käyttö ja luovutus

Perustuslakivaliokunta kiinnitti lausunnossaan sosiaali- ja terveyshuollon asiakastietojen käsittelystä huomiota salassapidon murtamista koskevien säännösten tarpeeseen tietoa luovutettaessa. Käsittelylakiehdotuksen 11 §:ssä säädettiin tiedonhallintapalvelusta. Perustuslakivaliokunnan käsityksen mukaan palvelu vaikutti olevan tarkoitettu potilas- ja asiakastietojen luovutustarkoituksiin paitsi terveydenhuollon tai sosiaalihuollon palvelunantajien välillä myös sosiaalihuollon ja terveydenhuollon palvelunantajan välillä. Ehdotettu säännös (11 §) ei sanamuotonsa puolesta mahdollistanut salassapidettävien potilas- ja asiakastietojen antamista, sillä siihen ei sisältynyt velvollisuutta tai oikeutta antaa siinä mainitut tiedot salassapitosäännösten estämättä. Jos tarkoituksena oli, että tiedonsaantioikeudet perustuvat erikseen säädettyyn, valiokunnan mielestä tällainen rajaus oli kirjattava myös säännökseen. (PeVL 71/2018 vp, s. 5.) 

Perustuslakivaliokunta otti kantaa tietojen luovuttamista koskevaan lupamenettelyyn käsitellessään kirkkolakiehdotusta. Kirkkolakiehdotuksen 3 luvun 46 §:n mukaan jäsenrekisteristä luovutettuja tietoja saa luovuttaa edelleen tai muuten antaa sivulliselle vain, jos siitä on säädetty laissa tai jos Kirkkohallitus on antanut siihen luvan. Säännös merkitsi valiokunnan mukaan Kirkkohallitukselle myönnettävää täysin rajoituksetonta toimivaltuutta antaa lupa arkaluonteisten henkilötietojen edelleen luovutukseen. Perustuslakivaliokunnan mielestä säännöstä oli välttämätöntä täsmentää esimerkiksi lakiehdotuksen perusteluissa viitatuin maininnoin siitä, että Kirkkohallituksen antama lupa voi perustua vain laissa erikseen säädettyyn perusteeseen. Ehdotettua säännöstä ei perustuslaista johtuvista syistä voitu säätää ehdotetussa lainsäätämisjärjestyksessä. (PeVL 4/2020 vp, s. 9.) 

Suomen ympäristökeskus hallinnoisi rakennetun ympäristön tietojärjestelmän käyttöoikeuksia (tiedonhallintalain 16 §) ja päättäisi käytännössä siten myös siitä, onko käyttöoikeutta pyytävällä tahoilla lakiin perustuva oikeus tietojen käyttöön. Jos kyse olisi muista kuin yhteisrekisterinpitäjinä toimivien tahojen omien asiakirjojen käytöstä, käyttöoikeuksien myöntämisessä olisi asiallisesti kyse myös julkisuuslaissa tarkoitetusta tiedon antamisesta julkisesta asiakirjasta.  

Suomen ympäristökeskus voisi käsitellä ja muun muassa antaa ulkopuolisille tahoille muiden viranomaisten järjestelmään tallentamia salassa pidettäviä asiakirjoja (1. lakiehdotuksen 3 §), jolloin Suomen ympäristökeskuksen vastuulla olisi huolehtia julkisuuslain ja tiedonhallintalain mukaisesti, että se ei luovuta järjestelmästä eteenpäin salassa pidettäviä tietoja muille kuin näihin tietoihin oikeutetuille. Vastaavasti sen on varmistettava, että tiedon saajalla on oikeus käsitellä luovutettavia henkilötietoja. Samoin, jos maakunta tai kunta luovuttaisi yhteisrekisteriin julkaisemiaan asiakirjoja itse, julkisuuslain 14 §:n perusteella, sen olisi varmistettava, että tiedon pyytäjällä olisi laissa säädetty oikeus asiakirjassa olevien salassa pidettävien tietojen saamiseen ja henkilötietojen käsittelyyn.  

Salassa pidettävien tietojen luovuttamisen rajoituksista seuraa, että tiedon salassapitotarve selvitetään aina erikseen ennen tiedon luovuttamista. Yhteisrekisterinpitäjyydestä seurannee tarkemman sääntelyn puuttuessa, että kaikki yhteisrekisterin pitoon osallistuvat viranomaiset pitävät asiakirjoja, joihin niillä on pääsy, hallussaan julkisuuslain tarkoittamalla tavalla, jolloin ulkopuolinen taho voi pyytää rekisterissä olevia tietoja vaihtoehtoisesti useammalta viranomaiselta ja useammalla tavalla.  

Oikeudesta saada salassa pidettäviä tietoja säädetään pääasiassa julkisuuslaissa ja muualla lainsäädännössä. Lisäksi 1. lakiehdotuksen 10 ja 11 §:ssä säädetään viranomaisten oikeudesta saada salassa pidettäviä tietoja tietojärjestelmästä.  

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmään ei voisi julkaista sellaisia kuntien tai maakunnan liittojen asiakirjoihin sisältyviä tietoja, jotka koskevat puolustustarkoitusta varten tapahtuvaa alueidenkäytön suunnittelua ja rakentamista, sillä tällaisen tiedon käsittely on rajattu pois lain soveltamisalasta 1. lakiehdotuksen 1 §:n 2 momentissa. Mainitun momentin yksityiskohtaisissa perusteluissa selostetaan tarkemmin, mitä puolustustarkoitukseen liittyvällä tiedolla tarkoitetaan. Käytännössä kuntien ja maakuntien liittojen olisi siten huolehdittava, että ne poistavat asiakirjoistaan tällaiset tiedot ennen tietojen julkaisemista rakennetun ympäristön tietojärjestelmään. 

Julkaiseminen tietopalveluna

Perustuslakivaliokunta on pitänyt henkilötietojen julkistamista julkisena tietopalveluna mahdollisena, jos sille on oikeusturvan takeiden ja perusoikeusjärjestelmän tavoitteiden kannalta hyväksyttävät perusteet (PeVL 2/2017 vp, s. 7, PeVL 65/2014 vp, s. 4/II—5/I, PeVL 32/2008 vp s. 2/I—3/II ja PeVL 17/2019 vp, s. 4). 

Perustuslakivaliokunta on pitänyt yksityiselämän ja henkilötietojen suojan kannalta olennaisena, että internetiin sijoitettavasta henkilörekisteristä tietoja ei voida hakea erilaisina massahakuina, vaan esimerkiksi ainoastaan yksittäisinä hakuina. Rajausta on pidetty säätämisjärjestyskysymyksenä varsin laajan terveydenhuollon ammattihenkilöiden tietoja sisältävän tietopalvelun kohdalla (PeVL 32/2008 vp, s. 3/I). Valiokunta on pitänyt tärkeänä, että rekisterin sisällön ja tarkoituksen kannalta perusteltu rajaus sisällytetään tietojen luovuttamiseen (katso PeVL 2/2018 vp, s. 7 ja siinä viitatut lausunnot ja PeVL 17/2018 vp, s. 7). 

Perusteena rakennetun ympäristön tietojen julkisen tietopalvelun perustamiselle on, että siitä olisi hyötyä yksityisille kansalaisille ja yrityksille. Itseä ja omaa elinympäristöä koskevien tietojen saatavuus ja hyödynnettävyys paranisivat nykyisestä. Kansalaisten mahdollisuudet vaikuttaa ja osallistua paranisivat, kun heillä olisi helppo pääsy ajantasaiseen suunnittelu- ja rakennustietoon.  

Rakennetun ympäristön julkisesta tietopalvelusta voidaan ehdotuksen mukaan hakea tietoja vain yksittäisinä hakuina säännöksessä mainituin hakukriteerein ja säännöksessä mainittuun rajattuun tietojoukkoon kohdistettuna (katso 1. lakiehdotuksen 11 §). Näillä tiedon julkaisemista koskevilla rajoituksilla huolehdittaisiin osaltaan julkisuusperiaatteen edistämisestä turvaten samalla yksityisyyden suojaa ja huolehtien perusoikeusrajoituksien oikeasuhtaisuudesta. 

Julkisessa tietopalvelussa saatavilla pidettävien tietojen käyttötarkoitus on lähtökohtaisesti se, että ne ovat yleisön saatavilla, kun kyse on alueidenkäytön tiedoista. Rakentamisen tietojen osalta yksi osa tietojen käyttötarkoituksesta on ehdotetun rakentamislain mukaisesti julkaista tiedot rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä niin, että ne ovat viranomaisten, yksityisten ja muiden toimijoiden saatavilla. Käyttötarkoitussidonnaisuudesta ei poikettaisi sillä, että ne ovat julkisessa tietopalvelussa saatavilla. 

Tietojen yhdistely

Tiedon yhdistelystä ja yhdistelyn laillisuudesta vastaa taho, joka tietoja yhdistelee. Suomen ympäristökeskuksella ei ole mahdollisuutta valvoa luovuttamiensa tietojen käyttöä enää sen jälkeen, kun tiedot on luovutettu julkisena tietopalveluna tai rajapinnan avulla eteenpäin. Suomen ympäristökeskuksen tehtävänä on kuitenkin yrittää varmistaa, että tiedot pyytävä taho käyttää tietoja tässä laissa säädettyihin käyttötarkoituksiin ja valvoa tiedon luovuttamista tietojärjestelmässä (tiedonhallintalain 22, 23 ja 24 §). Lisäksi riskiä hallitaan valitsemalla ja nimeämällä tarkasti, mitä tietoja voidaan julkaista yleisessä tietopalvelussa ja säätämällä siitä, että tietoja voi hakea julkisesta tietopalvelusta vain yksittäisinä hakuina (1. lakiehdotuksen 11 §). Mahdolliset paikkatietojen yhdistelyn vuoksi syntyvät riskit luonnollisen henkilön tiedolliselle itsemääräämisoikeudelle tätä paremmin ovat kuitenkin vaikeasti hallittavissa. 

Rekisteröityjen oikeuksien rajoittaminen (poikkeus 18 artiklasta)

Perustuslakivaliokunnan mukaan kansallista liikkumavaraa käytettäessä on syytä varmistua sääntelyn sisällöllisestä yhteensopivuudesta EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen kanssa kiinnittäen muun muassa erityistä huomiota suojatoimien riittävyyteen ja niihin perusteluihin, jotka oikeuttavat rajoituksiin rekisteröityjen oikeuksissa ja tietosuoja-asetuksen 18 artiklassa säädetystä oikeudesta tietojen käsittelyn rajoittamiseen. (PeVL 14/2022 vp, kappale 4). 

Ensimmäisen lakiehdotuksen 12 §:ssä ehdotetaan, että henkilötietojen käsittelyyn rakennetun ympäristön tietojärjestelmässä ei sovellettaisi tietosuoja-asetuksen 18 artiklan 1 kohtaa. Artiklassa säädetään rekisteröidyn oikeudesta rajoittaa tiedon käsittelyä muun muassa silloin, jos henkilö kiistää henkilötiedon paikkansapitävyyden. Perusteet kansallisen liikkumavaran käytölle on selvitetty mainitun 12 §:n perusteluissa.  

Salassapidon murtaminen

Perustuslakivaliokunta on arvioinut viranomaisten tietojen saamista ja luovuttamista salassapitovelvollisuuden estämättä koskevaa sääntelyä perustuslain 10 §:n 1 momentissa säädetyn yksityiselämän ja henkilötietojen suojan kannalta ja kiinnittänyt huomiota muun muassa siihen, mihin ja ketä koskeviin tietoihin tiedonsaantioikeus ulottuu ja miten tiedonsaantioikeus sidotaan tietojen välttämättömyyteen. Viranomaisen tiedonsaantioikeus ja tietojen luovuttamismahdollisuus ovat voineet liittyä jonkin tarkoituksen kannalta "tarpeellisiin tietoihin", jos tarkoitetut tietosisällöt on pyritty luettelemaan laissa tyhjentävästi. Jos taas tietosisältöjä ei ole samalla tavoin luetteloitu, sääntelyyn on pitänyt sisällyttää vaatimus "tietojen välttämättömyydestä" jonkin tarkoituksen kannalta (katso esimerkiksi PeVL 17/2016 vp, s. 2—3 ja siinä viitatut lausunnot). (PeVL 12/2019 vp, s. 3) 

Valiokunta ei ole pitänyt hyvin väljiä ja yksilöimättömiä tietojensaantioikeuksia perustuslain kannalta mahdollisina edes silloin, kun ne on sidottu välttämättömyyskriteeriin (katso esimerkiksi PeVL 71/2014 vp, s. 3/I, PeVL 62/2010 vp, s. 4/I ja PeVL 59/2010 vp, s. 4/I). (PeVL 17/2021 vp, kappale 188). 

Perustuslakivaliokunta on painottanut toistuvasti, että erottelussa tietojen saamisen tai luovuttamisen tarpeellisuuden ja välttämättömyyden välillä on kyse tietosisältöjen laajuuden ohella myös siitä, että tietoihin oikeutettu viranomainen omine tarpeineen syrjäyttää ne perusteet ja intressit, joita tiedot omaavaan viranomaiseen kohdistuvan salassapidon avulla suojataan. Mitä yleisluonteisempi tietojensaantiin oikeuttava sääntely on, sitä suurempi on vaara, että tällaiset intressit voivat syrjäytyä hyvin automaattisesti. Mitä täydellisemmin tietojensaantioikeus kytketään säännöksissä asiallisiin edellytyksiin, sitä todennäköisemmin yksittäistä tietojensaantipyyntöä joudutaan käytännössä perustelemaan. Myös tietojen luovuttajan on tällöin mahdollista arvioida pyyntöä luovuttamisen laillisten edellytysten kannalta. Tietojen luovuttaja voi lisäksi kieltäytymällä tosiasiallisesti tietojen antamisesta saada aikaan tilanteen, jossa tietojen luovuttamisvelvollisuus eli säännösten tulkinta saattaa tulla ulkopuolisen viranomaisen tutkittavaksi. Tämä mahdollisuus on tärkeä tiedonsaannin ja salassapitointressin yhteensovittamiseksi (katso esimerkiksi PeVL 48/2017 vp, s. 5 ja siinä viitatut lausunnot). Valiokunnan mielestä erottelua puoltavat seikat saavat erityisen painoarvon säädettäessä viranomaisen oikeudesta saada tai luovuttaa tietoja salassapitosäännösten estämättä sähköisessä toimintaympäristössä (katso PeVL 73/2018 vp, s. 8—10 ja PeVL 12/2019 vp, s. 4) 

Perustuslakivaliokunta on aiemmin arvioinut säännöstä, jonka mukaan Rikosseuraamuslaitoksella on oikeus saada salassapitosäännösten estämättä maksukortin myöntäneeltä tai maksun välittäjänä toimivalta maksulaitokselta välttämättömät tiedot Rikosseuraamuslaitoksen hyväksymän maksukortin käytön hallinnointia varten sekä maksukortin vankeuslain 9 luvun 3 a §:n ja tutkintavankeuslain 5 luvun 3 a §:n mukaista maksutapahtumien valvontaa varten (PeVL 36/2020 vp, s. 5). Perustuslakivaliokunnan mukaan sääntely oli valiokunnan tietojen luovuttamista ja saamista koskeva käytäntö huomioiden sinänsä asianmukaisesti sidottu välttämättömyyteen. Välttämättömyyden arvioinnin kannalta oli kuitenkin ongelmallista, että lakiehdotuksesta ei tarkemmin ilmennyt, mitä maksukortin käytön hallinnoinnilla tarkoitetaan. Säännöksen täsmentäminen oli edellytyksenä lakiehdotuksen käsittelemiselle tavallisen lain säätämisjärjestyksessä (PeVL 36/2020 vp, s. 5) ja PeVL 27/2021 vp, kappale 21 ja 22) 

Ensimmäisen lakiehdotuksen 9 §:ssä säädettäisiin Suomen ympäristökeskuksen oikeudesta saada Digi- ja väestötietoviranomaiselta rakennuksen omistajan henkilötunnus ja ajantasaiset yhteystiedot salassapitosäännösten estämättä. Pykälässä on säädetty täsmällisesti, mitä tietoja salassapidon murtaminen koskee ja myös siitä, mihin näitä tietoja saadaan käyttää (rakennuksen omistajatiedon luominen ja ylläpito rakennustietovarannossa). Tarvetta näiden tietojen saamiselle on selostettu lisäksi tarkemmin mainitun 9 §:n yksityiskohtaisissa perusteluissa. 

Ensimmäisen lakiehdotuksen 10 §:n mukaan puolustusministeriöllä, puolustusvoimilla, Digi- ja väestötietovirastolla, Hätäkeskuslaitoksella sekä pelastusviranomaisilla olisi oikeus saada välttämättömät tiedot rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä salassapitosäännösten estämättä lakisääteisten tehtäviensä hoitamiseen. Esityksen 10 §:n yksityiskohtaisissa perusteluissa selvitetään tarkemmin, mitkä olisivat niitä lakisääteisiä tehtäviä, joita varten tiedon saaminen olisi näille viranomaisille välttämätöntä. 

11.3  Demokratia- ja osallistumisoikeudet, julkisuusperiaate ja hyvän hallinnon takeet

Perustuslain 2, 14 ja 20 §:ssä säädetään yksilön oikeudesta osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja vaikuttaa häntä itseään ja elinympäristöään koskevaan päätöksentekoon. Perustuslain 21 §:ssä säädetään oikeusturvasta ja siihen sisältyvästä vaatimuksesta turvata hyvän hallinnon takeet lailla. 

Ehdotuksen arvioidaan vahvistavan kansalaisten osallistumisoikeuksia siltä osin, kun kansalaisilla olisi jatkossa oikeus saada tietoa kaava- ja rakentamisasioista valtakunnallisesta tietojärjestelmästä keskitetysti. Lisäksi ihmiset voivat edelleen saada samat tiedot suoraan tiedot tuottaneilta kunnilta ja maakunnilta niiden itse ylläpitämistä asianhallintajärjestelmistä. 

Ehdotus edistäisi perustuslain 12 §:ssä säädettyä julkisuusperiaatetta erityisesti siltä osin, kun kansalaisilla olisi mahdollisuus jatkossa tutustua julkiseen tietoon kaikille avoimen julkisen tietopalvelun kautta. 

Ehdotus edistäisi jonkin verran hyvää hallintoa, sillä ihmisten olisi tulevaisuudessa helpompi pyytää kiinteistöjään ja rakennuksiaan koskevia asiakirjoja yhdeltä viranomaiselta, yhdellä tietopyynnöllä. Tällä hetkellä tietoja on pyydettävä niiltä eri kunnista ja eri viranomaisilta, joiden hallussa asiakirjat ovat. Koska tietojärjestelmään ei olisi tarkoitus, ainakaan ensi vaiheessa käsitellä ennen lain voimaantuloa syntyneitä asiakirjoja, olisi erillisten tietopyyntöjen tekeminen eri viranomaisille kuitenkin vielä pitkän aikaa tarpeen. 

11.4  Omistusoikeus

Esityksellä ei arvioida olevan välittömiä vaikutuksia perustuslain 15 §:ssä turvattuun omaisuuden suojaan. Rakennetun ympäristön tietojärjestelmään voidaan julkaista tekijänoikeuden alaisia rakennuspiirustuksia osana rakentamislupapäätöksen liitteitä. Tekijänoikeus luetaan omaisuuden suojaa nauttiviin varallisuusarvoisiin immateriaalioikeuksiin (PeVL 64/2014 vp, s. 1 – 2). Tekijänoikeutta nauttivien teosten suojasta säädetään tekijänoikeuslaissa. Tekijänoikeudet koskevat esimerkiksi sellaisia teoskynnyksen ylittäviä rakennuspiirustuksia, jotka ovat viranomaisten hallussa. Tekijänoikeuslaissa säädetään myös tekijänoikeuden alaisten teosten kappaleiden valmistamisesta ja teosten näyttämisestä sekä tekijänoikeuden rajoituksista ja tekijänoikeuksiin liittyvistä korvauksista. Rakennuspiirustusten helppo saatavuus rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä paikkatietona voinee vaikuttaa tekijöiden oikeuksiin välillisesti sen vuoksi, että rakennuspiirustustiedot olisi sen avulla aiempaa helpommin löydettävissä ja saatavilla.  

Viranomaisen päätöksiin tai lausumiin ei kenelläkään ole tekijänoikeuksia (tekijänoikeuslaki 9 §), joten tekijänoikeudet eivät koske suurta osaa rakennetun ympäristön tietojärjestelmässä käsiteltävistä tiedoista. Suuri osa tietojärjestelmän tiedoista muodostuu viranomaisten laatimista päätöksistä tai muista viranomaisten laatimista asiakirjoista. 

Esityksen 2. lakiehdotuksessa säädetään omaisuuden käyttöön vaikuttavista kaavamääräyksistä. Tältä osin esitys perustuu nykyiseen lainsäädäntöön, jota ei ole tarkoitus asiallisesti muuttaa tässä digitalisaatiota koskevassa hallituksen esityksessä. 

11.5  Kunnallinen itsehallinto

Perustuslain 121 §:ssä säädetään kunnallisesta ja muusta alueellisesta itsehallinnosta. Kuntien hallinnon yleisistä perusteista ja kunnille annettavista tehtävistä on säädettävä lailla. 

Perustuslakivaliokunta on kuntien itsehallintoa koskevassa vakiintuneessa käytännössä korostanut, että tehtävistä säädettäessä on huolehdittava rahoitusperiaatteen mukaisesti kuntien tosiasiallisista edellytyksistä suoriutua velvoitteistaan (katso PeVL 16/2014 vp, s. 2 ja siinä mainitut lausunnot).  

Valiokunta on myös katsonut, että kunnille osoitettavat rahoitustehtävät eivät itsehallinnon perustuslain suojan takia saa suuruutensa puolesta heikentää kuntien toimintaedellytyksiä tavalla, joka vaarantaisi kuntien mahdollisuuksia päättää itsenäisesti taloudestaan ja siten myös omasta hallinnostaan (katso esimerkiksi PeVL 41/2014 vp, s. 3/II ja PeVL 50/2005 vp, s. 2). Rahoitusperiaate sisältyy myös Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 9 (2) artiklaan. Sen mukaan paikallisviranomaisten voimavarojen tulee olla riittävät suhteessa niihin velvoitteisiin, jotka niille on annettu perustuslaissa ja muissa laeissa (katso myös PeVL 16/2014 vp, s. 2/II). Perustuslakivaliokunta on valtionosuusjärjestelmää koskevassa käytännössään lisäksi katsonut, ettei perustuslain turvaaman rahoitusperiaatteen kannalta ole riittävää arvioida sen toteutumista koko kuntasektorin tasolla, koska asukkaiden itsehallinto on suojattu kussakin kunnassa. Vaikutuksia on siten tarkasteltava myös yksittäisten kuntien osalta (PeVL 40/2014 vp, s. 3, PeVL 16/ 2014 vp, s. 3, ja PeVL 41/2002 vp, s. 3/II). (PeVL 15/2020 vp, s. 4). 

Viime aikoina kuntien tietoja on säädetty toimitettavaksi valtiolle erilaisina tiedonsiirtopalveluiden avulla enenevässä määrin. Esimerkiksi kunnan toiminnan, talouden ja palvelutuotannon tiedot tuotetaan ja toimitetaan Valtiokonttorille keskitetysti (katso PeVL 8/2019 vp).  

Ehdotettavan sääntelyn mukaan kuntien olisi julkaistava asiakirjojaan rakennetun ympäristön tietojärjestelmään. Kuntien olisi toimitettava tiedot valtakunnallisesti yhteentoimivassa muodossa. Kuntien olisi laadittava kaavat valtakunnallisesti yhteentoimivina tietomalleina. Ympäristöministeriön asetuksella voitaisiin säätää tarkemmin tietomallin muodosta ja rakennetun ympäristön tietojärjestelmään toimitettavan tiedon muodosta. (katso 1. ja 2. lakiehdotus) 

Tietojen toimittaminen rakennetun ympäristön tietojärjestelmään olisi kunnille uusi laissa säädetty tehtävä. Tietojen muokkaaminen rakenteiseen muotoon ja toimittaminen Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämään järjestelmään vaatisi kunnilta voimavaroja etenkin uudistuksen alkuvaiheessa. Uudistuksen arvioidaan aiheuttavan kunnille välittömiä kustannuksia, mutta myös välittömiä ja pidemmän aikavälin säästöjä. Säästöt syntyvät muun muassa siitä, että kaava- ja rakennustietojen antaminen valtiolle voitaisiin keskittää yhteen järjestelmään monien nykyään käytössä olevien järjestelmien ja tietotoimitusten sijaan. Järjestelmämuutosten arvioidaan aiheuttavan kuntatalouteen noin 5 miljoonan euron investointi- ja kehittämismenot kuuden vuoden ajanjaksolla. Lisäksi koulutukseen on arvioitu kuluvan kunnissa ja maakunnissa runsas 5 miljoonaa euroa yhteensä 5 ensimmäisen vuoden aikana, eli noin 1 miljoona euroa vuodessa. (Katso arvioiduista menoista tarkemmin esityksen kohdasta vaikutukset kuntatalouteen). 

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän käyttöönotto voisi vaikuttaa myös kuntien myyntituloihin, asiaa selvitetään tarkemmin esityksen kuntataloutta koskevassa vaikutusarvioinnissa. Tiedon luovuttaminen rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä viranomaisille olisi pääasiassa maksutonta, mutta tietoluovutukset yksityisille hinnoiteltaisiin maksuperustelain mukaan (1. lakiehdotuksen 16 §). Maksun saajana olisi maksuperustelain mukaisesti tiedot luovuttava Suomen ympäristökeskus. Tämä voisi välillisesti vähentää kuntien niitä myyntituloja, joita ne tällä hetkellä saavat luovuttaessaan vastaavia tietoja maksua vastaan erilaisille toimijoille. Vuotuiset tulot ovat kuntatalouden vaikutusarvioinnin mukaan kunnille yhteensä tasoltaan hieman alle 5 miljoonaa euroa. Esityksessä arvioidaan, että myyntitulojen ei kuitenkaan merkittävästi arvioida pienentyvän lainsäädäntöuudistuksen seurauksena. Esityksen kuntatalousvaikutuksia koskevassa osassa on selvitetty näitä vaikutuksia ja vaikutusmekanismeja tarkemmin.  

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä annetussa laissa tai rakentamislaissa kunnille säädetyt tehtävät eivät ole valtionosuustehtäviä (katso laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta, 618/2021, 1 §), joten tehtävien hoitoon ei myönnetä valtionosuuksia. Tarkoituksena kuitenkin on, että valtion talousarviosta korvataan täysimääräisesti kunnille ja maakuntien liitoille uudistuksen aiheuttamat kustannukset. Kustannuksia aiheutuu sen vuoksi, että kuntien ja maakuntien liittojen on muutettava alueidenkäyttöä ja rakentamisluvitusta koskevia prosessejaan yhteentoimiviksi ja asiakirjoja tietomallimuotoisiksi (katso esityksen kohta 4.2.1.6 Uudistuksen rahoitus). 

Kokonaisvaikutuksia kuntien talouteen on selostettu tarkemmin esityksen vaikutusarvioinnissa sekä toimeenpanon ja seurannan kuvauksessa. Vaikutusarvioinnissa kuvattu taloudellisten vaikutusten suuruusluokka on sellainen, ettei muutoksen arvioida vaarantavan kuntien mahdollisuuksia päättää itsenäisesti taloudestaan. 

11.6  Sääntelytason valinta

Esityksen 1. lakiehdotuksessa säädetään asetuksenantovaltuuksista koskien julkaistavien tietojen rakennetta (5 §) sekä yksilöivien tunnuksien sisältöä ja muodostamista (6 §). Lisäksi 2. lakiehdotuksessa olisivat asetuksenantovaltuudet koskien yhteentoimivia tietomallimuotoja ja kaavojen esitystapoja (29, 40, 55, 78 b §). Asetuksenantovaltuudet olisivat luonteeltaan teknisiä. Asetuksissa ei säänneltäisi asioista, jotka koskisivat yksilöiden oikeuksien ja velvollisuuksien taikka kuntien hallinnon yleisiä perusteita. Perustuslain 80 §:stä tai 121 §:stä ei siten johdu estettä säätää asetuksenantovaltuus ympäristöministeriölle. Esitykseen sisältyvät muut asetuksenantovaltuudet (2. lakiehdotuksen 29 a, 40 a, 55 a, 78 a, 79 §) koskisivat nykyistä lainsäädäntöä sellaisilta osilta, joka ei liity digitalisaatioon ja jota ei tässä uudistuksessa ole tarkoitus muuttaa. 

Edellä kerrotuilla perusteilla lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Asiasta olisi kuitenkin aiheellista hankkia perustuslakivaliokunnan lausunto, sillä ehdotuksilla perustettaisiin kansallinen rakennetun ympäristön tietojärjestelmä, johon koottaisiin tietoja, jotka koskevat ihmisten yksityiselämää ja omaisuutta laaja-alaisesti ja pitkäaikaisesti. 

Ponsiosa 

Ponsi 

Edellä esitetyn perusteella annetaan eduskunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotukset:  

1. Laki rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:  
1 luku 
Yleiset säännökset 
1 § Lain soveltamisala 
Tätä lakia sovelletaan rakennetun ympäristön tietojärjestelmän ja sen palvelujen perustamiseen, ylläpitoon ja kehittämiseen sekä tietojärjestelmään julkaistavien ja tallennettavien tietojen käsittelyyn.  
Lakia ei sovelleta puolustustarkoitusta varten tapahtuvan alueidenkäytön suunnittelua ja rakentamista koskevien salassa pidettävien tietojen käsittelyyn. 
2 § Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän tarkoitus ja yleinen rakenne 
Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä palvelee alueidenkäyttöä ja rakentamista koskevia tiedonsaannin tarpeita.  
Rakennetun ympäristön tietojärjestelmä koostuu alueidenkäytön tietovarannosta ja rakennustietovarannosta. Alueidenkäytön tietovaranto sisältää tämän lain 5 §:ssä säädetyt alueidenkäyttöä koskevat tiedot. Rakennustietovaranto sisältää rakentamislain ( /20 ) 72 ja 73 §:ssä säädetyt rakentamista koskevat tiedot. Lisäksi tietovarannot voivat sisältää tämän lain 9 §:n perusteella tallennettuja tietoja. 
3 § Suomen ympäristökeskuksen tehtävät  
Suomen ympäristökeskus vastaa rakennetun ympäristön tietojärjestelmän perustamisesta, ylläpidosta ja kehittämisestä. 
Suomen ympäristökeskuksen tehtävänä on koota yhteen ja jakaa rakennetun ympäristön tietoja sekä laatia ja ylläpitää rakennetun ympäristön tietojärjestelmään tallennettavista tiedoista tarpeellisia tilastoja.  
Suomen ympäristökeskuksella on oikeus salassapitosäännösten estämättä käsitellä rakennetun ympäristön tietojärjestelmään tallennettua tietoa. 
4 § Tietovarantojen rekisterinpitäjät ja vastuunjako 
Suomen ympäristökeskus, kunnat ja maakuntien liitot ovat alueidenkäytön tietovarannon yhteisrekisterinpitäjiä. Suomen ympäristökeskus ja kunnat ovat rakennustietovarannon yhteisrekisterinpitäjiä. 
Kukin rekisterinpitäjä vastaa luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus) rekisterinpitäjälle säädetyistä velvollisuuksista ja rekisteröidyn oikeuksien toteuttamisesta rakennetun ympäristön tietojärjestelmään tallentamiensa ja julkaisemiensa tietojen osalta.  
Poiketen siitä, mitä 2 momentissa säädetään, Suomen ympäristökeskus vastaa yleisen tietosuoja-asetuksen 13 ja 14 artikloissa tarkoitetusta informointivelvollisuudesta, 15 artiklassa tarkoitetusta rekisteröidyn oikeudesta saada pääsy omiin tietoihinsa 30 artiklassa tarkoitetusta selosteesta sekä 32 artiklassa tarkoitetusta käsittelyn turvallisuudesta. 
Suomen ympäristökeskus toimii yleisen tietosuoja-asetuksen 26 artiklan mukaisena rekisteröityjen yhteyspisteenä. 
2 luku 
Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän tietosisältö 
5 § Rakennetun ympäristön tietojärjestelmään julkaistavat alueidenkäyttöä koskevat tiedot 
Kunnan ja maakunnan liiton on julkaistava viivytyksettä rakennetun ympäristön tietojärjestelmään valtakunnallisesti yhteentoimivassa ja koneluettavassa muodossa maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitetut seuraavat tiedot: 
tieto kaavan vireille tulosta ja suunnittelualueen rajaus; 
kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma; 
tieto kaavan valmisteluaineiston nähtäville asettamisesta; 
kaavaehdotus; 
tieto kaavaehdotuksen nähtäville asettamisesta; 
hyväksytty kaava; 
tieto kaavaa koskevan päätöksen muutoksenhaun vireilläolosta;  
tieto kaavan tai sen osan voimaantulosta; 
lainvoimainen kaava; 
hyväksytyn kaavan selostus; 
tieto kaavan kumoutumisesta; 
voimaantullut tonttijako sekä tieto tonttijaon kumoutumisesta; 
rakennuskielto sekä tieto kiellon kumoutumisesta tai raukeamisesta;  
rakentamisrajoitus sekä tieto rajoituksen kumoutumisesta tai raukeamisesta; 
toimenpiderajoitus sekä tieto rajoituksen kumoutumisesta tai raukeamisesta; 
suunnittelutarvealue sekä tieto sen kumoutumisesta tai raukeamisesta; 
voimaantullut rakennusjärjestys. 
Edellä 1 momentin kohtien 4, 6, 8 ja 11 aineistot on julkaistava myös yhteentoimivassa ja koneluettavassa tietomallimuodossa. 
Ympäristöministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä julkaistavien tietojen rakenteesta.  
6 § Alueidenkäytön tietojen pysyvät yksilöivät tunnukset 
Suomen ympäristökeskuksen on annettava rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä pysyvä yksilöivä tunnus 5 §:ssä säädetyille tiedoille. 
Pysyvä yksilöivä tunnus annetaan, kun tiedot julkaistaan ensimmäistä kertaa rakennetun ympäristön tietojärjestelmään.  
Ympäristöministeriön asetuksella annetaan tarkempia säännöksiä pysyvien yksilöivien tunnuksien teknisestä sisällöstä ja muodostamisesta. 
7 § Rakennetun ympäristön tietojärjestelmään julkaistavat rakentamista koskevat tiedot 
Rakennetun ympäristön tietojärjestelmään julkaistavista rakentamista koskevista tiedoista säädetään rakentamislain 72 ja 73 §:ssä.  
3 luku 
Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän tietojen käsittely, luovuttaminen ja valvonta  
8 § Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän käyttö- ja lokirekisteri 
Suomen ympäristökeskus toimii rakennetun ympäristön tietojärjestelmän käyttö- ja lokitietojen rekisterin rekisterinpitäjänä. Suomen ympäristökeskuksen on hävitettävä henkilöitä koskevat käyttötiedot järjestelmästä viimeistään viiden vuoden kuluttua käyttöoikeuden lakkaamisesta ja lokitiedot viimeistään viiden vuoden kuluttua tiedon tallentamisesta. 
9 § Suomen ympäristökeskuksen oikeus saada tietoja muilta viranomaisilta 
Suomen ympäristökeskuksella on oikeus saada maksutta Digi- ja väestötietovirastolta, Verohallinnolta ja Maanmittauslaitokselta rakennetun ympäristön tietojärjestelmän tietojen ylläpidon kannalta välttämättömät tiedot.  
Suomen ympäristökeskuksella on lisäksi oikeus saada maksutta Digi- ja väestötietovirastolta rakennetun ympäristön tietojärjestelmän rakennustietovarantoon tiedot salassapitosäännösten estämättä rakennuksen omistajan henkilötunnuksesta ja ajantasaisista yhteystiedoista rakennuksen omistajatiedon luomista ja ylläpitämistä varten. 
10 § Viranomaisten tiedonsaantioikeudet salassapidettävistä tiedoista 
Puolustusministeriöllä, puolustusvoimilla, Digi- ja väestötietovirastolla, Hätäkeskuslaitoksella sekä pelastusviranomaisilla on oikeus saada tehtäviensä hoitamisen kannalta välttämättömät tiedot maksutta salassapitosäännösten estämättä rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä. 
11 § Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän julkinen tietopalvelu 
Suomen ympäristökeskuksen on pidettävä yleisessä tietoverkossa rakennetun ympäristön tietojärjestelmän julkista tietopalvelua. Julkisesta tietopalvelusta tietoja voi hakea yleisessä tietoverkossa olevan karttapalvelun avulla rakennetun ympäristön tietojärjestelmän tiedoista vain yksittäisenä hakuna. 
Julkisessa tietopalvelussa saadaan pitää saatavilla seuraavat tiedot:  
edellä 5 §:ssä mainitut tiedot; 
pysyvä rakennustunnus;  
rakennuskohteen valmistumisvuosi;  
rakennuskohteen käyttötarkoitus; 
rakentamisluvan päätöspäivämäärä;  
rakennuskohteen käytössäolotilanne ja käytöstäpoistumispäivä;  
rakennuskohteen julkisivumateriaali;  
rakennuskohteen pääasiallinen lämmitystapa ja lämmitysaine;  
rakennuskohteen tilavuus, kerrosluku, kerrosala ja kokonaisala;  
rakennuskohteen kokonaishuoneistoala; 
rakennuskohteen esteettömyystiedot; 
rakennuskohteen osoitetiedot; 
tieto väestönsuojasta; 
tieto siitä, mikä viranomainen on julkaissut 1–13 kohdissa tarkoitetut tiedot ja tieto tietojen julkaisuajankohdasta. 
Edellä 2 momentissa tarkoitetut tiedot saadaan pitää saatavilla julkisessa tietopalvelussa sen estämättä, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 16 §:n 3 momentissa säädetään henkilötietojen luovuttamisesta. 
4 luku 
Erinäiset säännökset 
12 § Tietojen käsittelyn rajoittamista koskevan säännöksen soveltaminen 
Tässä laissa tarkoitettuun henkilötietojen käsittelyyn ei sovelleta yleisen tietosuoja-asetuksen 18 artiklan 1 kohtaa. 
13 § Maksut 
Viranomaisilla on oikeus saada maksutta tehtäviensä hoitamisen kannalta tarpeellisia tietoja rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä.  
Rakennetun ympäristön tietojärjestelmään liittyvistä Suomen ympäristökeskuksen suoritteista ja palveluista perittäviin maksuihin sovelletaan muutoin, mitä valtion maksuperustelaissa (150/1992) säädetään. 
14 § Voimaantulo 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2024. Sen 5 §:ää sovelletaan kuitenkin vasta 1 päivästä tammikuuta 2029. 
 Lakiehdotus päättyy 

2. Laki maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 29 §, 30 §:n 1 momentti, 40 §, 41 §:n 1 momentti, 55 §, 57 §:n 1 momentti, 78 ja 79 §, sekä 
lisätään lakiin uusi 29 a, 40 a, 55 a, 78 a ja 78 b § seuraavasti: 
29 § Maakuntakaavan esitystapa 
Maakuntakaava laaditaan valtakunnallisesti yhteentoimivassa tietomallimuodossa. Maakuntakaava koostuu kaavakohteista ja kaavamääräyksistä. 
Maakuntakaavan kaavakohteet ja -määräykset esitetään valtakunnallisesti vakiomuotoisena kartalla ja tarvittaessa erillisenä asiakirjana. 
Ympäristöministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä yhteentoimivasta tietomallimuodosta sekä kaavakohteiden ja -määräysten vakiomuotoisesta esitystavasta. 
29 a § Maakuntakaavan selostus 
Maakuntakaavaan liittyy selostus, jossa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot. 
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä maakuntakaavan selostuksesta. 
30 § Maakuntakaavamääräykset 
Maakuntakaavassa annetaan määräyksiä, joita kaavan tarkoitus ja sen sisällölle asetettavat vaatimukset huomioon ottaen tarvitaan maakuntakaava-aluetta suunniteltaessa tai rakennettaessa (maakuntakaavamääräykset). 
Ponsiosa 
40 § Yleiskaavan esitystapa 
Yleiskaava laaditaan valtakunnallisesti yhteentoimivassa tietomallimuodossa. Yleiskaava koostuu kaavakohteista ja kaavamääräyksistä. 
Yleiskaavan kaavakohteet ja -määräykset esitetään valtakunnallisesti vakiomuotoisena kartalla ja tarvittaessa erillisenä asiakirjana. 
Ympäristöministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä yhteentoimivasta tietomallimuodosta sekä kaavakohteiden ja -määräysten vakiomuotoisesta esitystavasta. 
40 a § Yleiskaavan selostus 
Yleiskaavaan liittyy selostus, jossa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot. 
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä yleiskaavan selostuksesta. 
41 § Yleiskaavamääräykset 
Yleiskaavassa annetaan määräyksiä, joita kaavan tarkoitus ja sen sisällölle asetettavat vaatimukset huomioon ottaen tarvitaan yleiskaava-aluetta suunniteltaessa tai rakennettaessa taikka muutoin käytettäessä (yleiskaavamääräykset). Yleiskaavamääräykset voivat muun ohessa koskea maankäytön ja rakentamisen erityistä ohjausta tietyllä alueella sekä haitallisten ympäristövaikutusten estämistä tai rajoittamista. 
Ponsiosa 
55 § Asemakaavan esitystapa 
Asemakaava laaditaan valtakunnallisesti yhteentoimivassa tietomallimuodossa. Asemakaava koostuu kaavakohteista ja kaavamääräyksistä. Asemakaavan kaavakohteet ja -määräykset esitetään valtakunnallisesti vakiomuotoisena kartalla. 
Asemakaavassa osoitetaan ohjaustarpeen edellyttämällä tavalla: 
1) asemakaavan ja sen eri alueiden rajat; 
2) alueiden yleiset tai yksityiset käyttötarkoitukset; 
3) rakentamisen määrä; 
4) rakennusten sijoitusta ja tarvittaessa rakentamistapaa koskevat periaatteet. 
Asemakaavassa määrätään kadun ja muun yleisen alueen nimi samoin kuin kunnanosan ja korttelien numerot. Kadun ja muun yleisen alueen nimi ja edellä mainitut numerotiedot voidaan muuttaa myös kunnan erillisellä päätöksellä siten kuin kuntalaissa säädetään kunnan päätöksenteosta. 
Ympäristöministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä yhteentoimivasta tietomallimuodosta, kaavakohteiden ja -määräysten vakiomuotoisesta esitystavasta sekä 3 momentissa tarkoitetulla erillisellä päätöksellä muutettujen tietojen viemisestä kaavaan. 
55 a § Asemakaavan selostus 
Asemakaavaan liittyy selostus, jossa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot. 
Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä asemakaavan selostuksesta. 
57 § Asemakaavamääräykset 
Asemakaavassa annetaan määräyksiä, joita kaavan tarkoitus ja sen sisällölle asetettavat vaatimukset huomioon ottaen tarvitaan asemakaava-aluetta rakennettaessa tai muutoin käytettäessä. Asemakaavamääräykset voivat koskea myös haitallisten ympäristövaikutusten estämistä tai rajoittamista. 
Ponsiosa 
78 § Tonttijaon tarkoitus 
Asemakaava-alueella rakennuskortteliin kuuluva alue jaetaan tontteihin, milloin se on maan-käytön järjestämiseksi tarpeen (tonttijako). Tonttijako voi olla sitova tai ohjeellinen. Tonttijako on laadittava sitovana, milloin alueen keskeinen sijainti, korttelin rakennustehokkuus tai kiinteistöjärjestelmän selkeys sitä edellyttävät. Tonttijaon sitovuudesta määrätään asemakaavassa. 
Rakennuskorttelista voidaan muodostaa yksi tai useampi tontti. Tonttijako voidaan laatia myös korttelin osaan, jollei näin estetä tai vaikeuteta sopivaa tonttijakoa korttelin muissa osissa. Tonttijako voidaan laatia sitovaksi myös kaava-alueen tai korttelin osalle. Sitova tonttijako voi olla kokonaan tai osittain kaksiulotteinen tai kolmiulotteinen. 
Tonttijaon on oltava tarkoituksenmukainen ja siinä on mahdollisuuksien mukaan kiinnitettävä huomiota maanomistusoloihin. 
78 a § Tonttijaon laatiminen ja hyväksyminen 
Sitova tonttijako laaditaan ja hyväksytään joko osana asemakaavaa tai erillisenä. Ohjeellinen tonttijako laaditaan ja hyväksytään osana asemakaavaa. Erillisen sitovan tonttijaon laatii ja hyväksyy kunta. 
Erillinen sitova tonttijako voidaan laatia, jos asemakaavassa niin määrätään tai sitovan tonttijaon laatiminen tai muuttaminen on tarpeen. 
Erillisen tonttijaon laatijan tulee olla pätevä tehtävään. 
Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin tonttijaon laatijan pätevyydestä. 
78 b § Tonttijaon esitystapa 
Tonttijako laaditaan valtakunnallisesti yhteentoimivassa tietomallimuodossa. 
Tonttijako esitetään valtakunnallisesti vakiomuotoisena kartalla ja tarvittaessa erillisenä asiakirjana. 
Tonttijako esitetään asemakaavakartalla, jos se on laadittu ja hyväksytty osana asemakaavaa. 
Ympäristöministeriön asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä yhteentoimivasta tietomallimuodosta ja vakiomuotoisesta esitystavasta. 
79 § Erillisen tonttijaon laatiminen 
Asemakaava on ohjeena laadittaessa erillistä tonttijakoa. Tonttijakoa laadittaessa kaavan mukainen numeroin osoitettu kokonaisrakennusoikeus voidaan jakaa muodostettaville tonteille. 
Valmisteltaessa erillistä tonttijakoa on kuultava tonttijakoalueen ja siihen rajoittuvien kiinteistöjen omistajia ja haltijoita sekä myös vastapäisen kiinteistön omistajaa ja haltijaa, jos päätös voi olennaisesti vaikuttaa vastapäisen kiinteistön rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen. 
Kun erillinen tonttijako tehdään korttelissa, jossa on voimassa kolmiulotteinen tonttijako, on kuultava 2 momentissa säädetyn lisäksi tonttijakoalueen ylä- ja alapuolisen ja rinnakkaisen kiinteistön omistajaa ja haltijaa, jos päätös voi vaikuttaa olennaisesti tällaisen kiinteistön rakentamiseen tai muuhun käyttämiseen.  
Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin kuulemisesta erillisessä tonttijaossa ja tonttijaon laatimisesta. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2024. Sen 29, 29 a, 30, 40, 40 a, 41, 55, 55 a, 57, 78, 78 a, 78 b ja 79 §:t tulevat kuitenkin voimaan vasta 1 päivänä tammikuuta 2029. 
Kaavaan, joka on ollut ehdotuksena julkisesti nähtävillä sekä erilliseen tonttijakoon, joka on ollut vireillä ennen edellä mainittujen säännösten voimaantuloa, sovelletaan näiden säännösten voimaan tullessa voimassa olleita 29, 29 a, 30, 40, 40 a, 41, 55, 55 a, 57, 78, 78 a, 78 b ja 79 §:ää. 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 15.9.2022 
Pääministeri Sanna Marin 
Ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo