Viimeksi julkaistu 27.11.2021 9.35

Hallituksen esitys HE 176/2021 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi autoverolain 10 §:n ja liitteen sekä ajoneuvoverolain 10 §:n muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi autoverolakia ja ajoneuvoverolakia. Autoverotaulukkoa muutettaisiin siten, että alin veron osuus laskettaisiin 2,7 prosentista nollaan. Alinta veron osuutta sovelletaan henkilö- ja pakettiautoihin, joiden ajonaikainen ominaishiilidioksidipäästö on nolla grammaa kilometriltä. Tämä tarkoittaisi sitä, että autoista, joiden käyttövoimana on yksinomaan sähkö tai vety, ei suoritettaisi autoveroa. Samalla näistä autoista kannettavaa ajoneuvoveron perusveroa korotettaisiin. Perusvero nousisi 65 euroa vuodessa. 

Esitys liittyy esitykseen valtion vuoden 2022 talousarvioksi ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. 

Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2022. Muutettua autoverotaulukkoa sovellettaisiin autoihin, joiden ensimmäinen veron määräytymispäivä on 1.10.2021 tai sen jälkeen. Niistä autoista, jotka on verotettu 1.10.2021 ja 31.12.2021 välisenä aikana, Verohallinto maksaisi autoveron takaisin oikaisupäätöksellä ilman hakemusta. Ajoneuvoveron perusveron korotus koskisi autoja, jotka on käyttöönotettu 1.10.2021 tai sen jälkeen. Korotettua perusveroa kuitenkin sovellettaisiin vasta 1.10.2023 ja sen jälkeisiltä päiviltä kannettavaan veroon. 

PERUSTELUT

Asian tausta ja valmistelu

Pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelmassa liikenteen päästötavoitteena todetaan olevan se, että Suomi vähintään puolittaa kotimaan liikenteen päästöt vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2005 tasoon. Tämän todetaan olevan askel kohti hiiletöntä liikennettä. Hallitusohjelmassa liikenteen verotuksen uudistaminen on liitetty osaksi ilmastotavoitteita palvelevaa kestävän verotuksen tiekarttaa. Tähän kokonaisuuteen kuuluvat energiaverotuksen uudistus, liikenteen verotuksen uudistus, kiertotalouden edistäminen sekä päästöihin perustuvan kulutusverotuksen selvittäminen. Hallitusohjelmassa linjataan, että valmistelussa haetaan tältä osin ratkaisuja, jotka edistävät hallituksen ilmastotavoitteita taloudellisesti tehokkaimmin, nopeuttavat siirtymää pois fossiilisista polttoaineista ja jotka samalla täyttävät sosiaalisen oikeudenmukaisuuden vaatimukset. 

Valtiovarainministeriö asetti 27.8.2019 työryhmän selvittämään liikenteen verotuksen uudistamista toimikaudelle 1.9.2019–31.3.2021. Työryhmän toimikautta jatkettiin 19.5.2021 saakka. Työryhmä on loppuraportissaan tarkastellut liikenteen verotusta päästövähennysten ja veropohjan turvaamisen kannalta sekä esittänyt arvion siitä, minkälaisilla liikenteen verotuksen muutoksilla päästöohjauksen kustannustehokkuutta voitaisiin parantaa ja miten verotuloja voidaan valtiontaloudellisten tavoitteiden mukaan turvata pidemmällä aikavälillä. 

Ehdotetut muutokset täyssähköautojen verotukseen pohjautuvat hallituksen vuoden 2022 talousarvioneuvotteluissa tekemiin päätöksiin sekä liikenteen verotusta selvittäneen työryhmän työhön, jossa sähköautojen hankintahetken kannustimien lisääminen autoveromuutoksilla oli yksi osa laajempaa kokonaisuutta. 

Esitys on valmisteltu valtiovarainministeriössä yhteistyössä Verohallinnon ja Liikenne- ja viestintäviraston kanssa. 

Valmisteluaikatauluun liittyvistä syistä esitysluonnoksesta ei ole pyydetty lausuntoja. 

Nykytila ja sen arviointi

Autovero

Autovero on ajoneuvon arvoon perustuva kertaluonteinen vero, josta säädetään autoverolaissa (777/2020). Autoveroa kannetaan henkilöautosta (M1-luokka), pakettiautosta (N1-luokka), omamassaltaan alle 1 875 kilogrammaa olevasta linja-autosta (M2-luokka), moottoripyörästä (L3- ja L4-luokat) ja L7-luokkaan kuuluvasta nelipyöräisestä moottoriajoneuvosta. Vero tulee suoritettavaksi sekä uudesta että käytettynä maahantuotavasta ajoneuvosta, kun se ensimmäistä kertaa rekisteröidään tai otetaan verolliseen käyttöön Suomessa. 

Uudesta henkilöautosta ja pakettiautosta kannetaan autoveroa lain liitteen verotaulukon mukainen prosenttimäärä ajoneuvon verotusarvosta. Henkilö- ja pakettiautojen autoveroon sisältyy valtiontaloudellisen tavoitteen lisäksi tavoite ohjata käyttäjiä vähentämään liikenteestä syntyviä hiilidioksidipäästöjä. Veroprosentti perustuu henkilöauton ja pakettiauton hiilidioksidipäästöön, joka vastaa yhdistettyä kaupunki- ja maantieajon polttoaineen kulutusta eli ominaishiilidioksidipäästöä. Päästötieto on EU:n lainsäädännön mukaan ajoneuvolle määräytyvä hiilidioksidin päästömäärä grammoina kilometriltä. Päästötieto merkitään ajoneuvon tietoihin Suomen liikenneasioiden rekisteriin. 

Jos auton käyttövoima on yksinomaan sähkö, veron osuus on verotaulukon pienin veron osuus, eli 2,7 prosenttia. Suurin veroprosentti 48,9 koskee autoja, joiden ominaishiilidioksidipäästö on vähintään 360 grammaa kilometriltä. Tällä välillä veroprosentti on porrastettu ominaispäästön jokaiselle hiilidioksidigrammalle siten, että veron määrä nousee päästötason kasvaessa. Pakettiautojen veroa on kuitenkin kevennetty. Lain edellytykset täyttävän pakettiauton veroprosentista tehdään auton kantavuuteen perustuva vähennys, joka on 14,3–26,2 prosenttiyksikköä. 

Henkilö- ja pakettiautoja lukuun ottamatta muiden autoveronalaisten ajoneuvojen veroprosentti ei määräydy hiilidioksidipäästön perustella. Veronalaisten eli alle 1 875 kiloa painavien linja-autojen vero on kiinteä 31,7 prosenttia verotusarvosta. Moottoripyörien ja muiden L–luokan veronalaisten ajoneuvojen vero on moottorin iskutilavuudesta riippuen 9,8–24 prosenttia verotusarvosta. Sähkökäyttöisten L-luokan ajoneuvojen vero on 9,8 prosenttia. 

Käytettynä maahantuodun ajoneuvon autovero on se pienin määrä, joka autoveroa on jäljellä samanlaisena pidettävässä Suomessa rekisteröidyssä ajoneuvossa. Käytettyjä ajoneuvoja koskeva verosäännös perustuu EU-tuomioistuimen oikeuskäytäntöön, jossa tuomioistuin on katsonut, että jäsenvaltio ei voi asettaa verotuksellisesti edullisempaan asemaan kotimaan markkinoilla ennestään olevia käytettyjä ajoneuvoja, jotka ovat ominaispiirteiltään mahdollisimman samanlaisia tuontiajoneuvon kanssa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että käytettynä maahantuotua ajoneuvoa ei voida verottaa voimassa olevalla veroprosentilla kuten uutta ajoneuvoa, vaan tulee tarkastella, mikä verotaso oli voimassa silloin, kun tuontiajoneuvo otettiin ensimmäistä kertaa käyttöön. 

Ajoneuvon verotusarvo on sen yleinen verollinen vähittäismyyntiarvo. Jos yleiseen myyntihintaan perustuvaa arvoa ei ole käytettävissä, verotusarvo on hinta, jolla samanlaisia ajoneuvoja ilmoitetaan yleisesti myytäviksi vähennettynä tavanomaisia alennuksia vastaavalla erällä. 

Verovelvollinen on se, joka merkitään liikenneasioiden rekisteriin ajoneuvon omistajaksi. Osamaksukaupassa verovelvollinen on kuitenkin ostaja, joka merkitään liikennerekisteriin ajoneuvon haltijaksi. Ajoneuvosta, joka on otettu käyttöön ennen rekisteröintiä, verovelvollinen on käyttöönottaja. Jos ajoneuvosta on annettu veroilmoitus ennen rekisteröintiä ja verollista käyttöönottoa, verovelvollinen on veroilmoituksen antaja. 

Verohallinto voi hakemuksesta hyväksyä rekisteröidyksi autoveroilmoittajaksi yrityksen, joka säännöllisen liiketoiminnan muodossa harjoittaa uusien tai käytettyjen ajoneuvojen maahantuontia tai ajoneuvojen valmistusta. Rekisteröity autoveroilmoittaja on velvollinen suorittamaan veron valmistamistaan tai maahantuomistaan ajoneuvoista verovelvollisen sijasta. Tällöin ajoneuvo voidaan rekisteröidä liikenneasioiden rekisteriin ilman Verohallinnon lupaa. Ajoneuvon rekisteröinnin jälkeen rekisteröity autoveroilmoittaja tekee autoveroilmoituksen. Uusista ajoneuvoista ilmoitus annetaan jaksokohtaisesti kuukausittain, kun taas käytetystä ajoneuvosta tehdään ajoneuvokohtainen veroilmoitus ja oma autoverotuspäätös. 

Vuonna 2020 autoverotuotto oli noin 727 miljoonaa euroa. 

Henkilö- ja pakettiautojen autovero muutettiin hiilidioksidiperusteiseksi vuonna 2008. Tätä ennen autoveron veroprosentti oli kiinteä. Henkilöautojen autoveron keskimääräistä tasoa alennettiin noin kuudenneksella vuoden 2008 alussa toteutetun muutoksen yhteydessä. Seuraava rakennemuutos autoverotasoon toteutettiin vuonna 2012. Sen tavoitteena oli lisätä verotuottoja ja tehostaa samalla ympäristöohjausta. Veron osuus laski tuolloin autoilla, joiden hiilidioksidipäästö oli alle 110 grammaa kilometriltä ja nousi autoilla, joiden päästö ylitti tämän. Henkilö- ja pakettiautojen autoveroa alennettiin vuosien 2016–2019 aikana asteittain pienipäästöisiä autoja suosien neljässä yhtä suuressa osassa. 

Verotasomuutosten lisäksi autoverotasoon tehtiin tekninen muutos vuonna 2018, jolloin verotaulukot sopeutettiin EU:n lainsäädännöstä johtuvaan uuteen Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure -mittaustapaan, jäljempänä WLTP- mittaustapa. Uusi mittaustapa korvasi aiemmin voimassa olleen eurooppalaisen ajosyklin eli New European Driving Cycle -mittaustavan, jäljempänä NEDC-mittaustapa. Vaikka uuteen mittaustapaan siirtyminen ei muuttanut autojen todellisia hiilidioksidipäästöjä, autoverotuksen perusteena olevat autokohtaiset päästöarvot muuttuivat aikaisemmasta. Verotasot sopeutettiin vastaamaan keskimäärin aiempia verotasoja niin, ettei autoverotuksen taso keskimäärin nousisi tai laskisi. Muutoksen hyväksymisen yhteydessä eduskunta edellytti, että muutoksen vaikutuksia seurataan ja niistä teetetään asiantuntijaselvitys. Teknologian tutkimuskeskus VTT:n selvityksen perusteella mittaustavan muutos oli nostanut päästöarvoja Suomessa jonkin verran enemmän kuin aiemmin tehdyn sopeutuksen yhteydessä oli ennakoitu. Koska muutoksen ei ollut tarkoitus kiristää keskimääräistä verotasoa, verotasoihin tehtiin selvityksen perusteella tarkennus uudelleen loppuvuodesta 2018. Muutosten yhteydessä aiempaan NEDC-mittaustapaan soveltuvat verotaulukot jätettiin kuitenkin voimaan, sillä vanhalla mittaustavalla mitattuja autoja oli mahdollista tulla edelleen verotettavaksi. Autoverolain liitteen verotaulukkoa 1A sovelletaan niihin autoihin, joilla on WLTP-mittaustavan mukainen päästöarvo. Verotaulukkoa 1 sovelletaan muihin autoihin. 

Alla olevassa kuvassa 1 esitetään autoveroprosentin määräytyminen auton ominaishiilidioksidipäästön perusteella verotaulukon 1A mukaan. Veron määrä nousee grammakohtaisesti edellä mainittujen raja-arvojen välillä. 

Kuva 1. Autoveroprosentti suhteessa hiilidioksidipäästöihin 

Ajoneuvovero

Ajoneuvoverolaissa (1281/2003) säädetään ajoneuvoverosta, joka koostuu ajoneuvon hiilidioksidipäästöön perustuvasta perusverosta ja muista kuin bensiinikäyttöisistä autoista kannettavasta käyttövoimaverosta. Ajoneuvoveroa kannetaan M- ja N-luokan ajoneuvosta, kun se on merkitty tai olisi tullut olla merkitty Suomessa liikenneasioiden rekisteriin taikka ilmoitettu liikennekäyttöön otetuksi. Perusveroa kannetaan henkilö- ja pakettiautoilta sekä erikoisautoilta, joiden suurin sallittu kokonaismassa on enintään 3 500 kilogrammaa. 

Vuodesta 2020 lähtien ajoneuvoveron perusveron määrä on ollut 53,29 euroa vuodessa, jos hiilidioksidipäästö on 0 grammaa kilometrillä, ja 654,44 euroa vuodessa, jos hiilidioksidipäästö on 400 grammaa tai enemmän. Sähköautojen perusveron määrä on verotaulukon alin vero eli 53,29 euroa vuodessa. Enimmäis- ja vähimmäisveron välillä vero on määritetty jokaiselle hiilidioksidigrammalle siten, että vero kasvaa hiilidioksidipäästöjen kasvaessa. Vanhimmilla autoilla perusvero määräytyy hiilidioksidipäästön sijasta ajoneuvon kokonaismassan perusteella. 

Ajoneuvoveron perusvero on päiväkohtainen ja se kannetaan etukäteen 12 kuukauden pituiselta verokaudelta liikenneasioiden rekisterissä olevien tietojen perusteella. Veroa ei kanneta päiviltä, joilta ajoneuvo on ilmoitettu liikennekäytöstä poistetuksi. Verovelvollinen ajoneuvoverosta on rekisteriin merkitty omistaja tai haltija omistus- tai haltijuusajaltaan. 

Ajoneuvoveron perusveron tuotto vuonna 2020 oli noin 725 miljoonaa euroa. 

Ajoneuvon hiilidioksidipäästöön perustuva ajoneuvoveron perusvero tuli henkilö- ja pakettiautoille voimaan vuonna 2010. Tämän jälkeen ajoneuvoveroon on tehty kolme korotusta, joista viimeisin on vuodesta 2015 tehty muutos, jolloin perusveroa korotettiin 36,50 eurolla koko veronalaista autokantaa koskevana tasakorotuksena tammikuussa 2017 alkavalta verokaudelta lähtien. Korotus toteutettiin samassa yhteydessä edellä mainittujen autoveron alennusten kanssa. Ajoneuvoveron perusveroa kevennettiin lievästi vähäpäästöisiä autoja painottaen vuonna 2018 siten, että alennusta sovellettiin vuoden 2020 alusta alkaneella verokaudella. 

Verotasomuutosten lisäksi ajoneuvoveron perusveroon tehtiin tekninen muutos vuonna 2018, jolloin verotaulukot sopeutettiin EU:n lainsäädännöstä johtuvaan uuteen WLTP-mittaustapaan. Verotasot sopeutettiin vastaamaan keskimäärin aiempia verotasoja niin, ettei ajoneuvoverotuksen taso keskimäärin nousisi tai laskisi. Muutoksen yhteydessä NEDC-mittaustapaan soveltuvat verotaulukot jätettiin kuitenkin voimaan, sillä vanhalla mittaustavalla mitattuja autoja on edelleen merkittävästi liikenneasioiden rekisterissä. Ajoneuvoverolain liitteen verotaulukkoa 1A sovelletaan niihin autoihin, joilla on WLTP-mittaustavan mukainen päästöarvo. Verotaulukkoa 1 sovelletaan muihin hiilidioksidipäästön perusteella verotettaviin autoihin. 

Alla kuvassa 2 kuvataan ajoneuvoveron perusveron muuttumista auton hiilidioksidipäästön perustella verotaulukon 1A mukaan. Veron määrä nousee grammakohtaisesti edellä mainittujen raja-arvojen välillä. 

Kuva 2. Ajoneuvoveron määrä suhteessa hiilidioksidipäästöihin 

EU-lainsäädäntö

Autovero ja ajoneuvovero ovat kansallisia veroja, joita ei ole yhdenmukaistettu EU:n lainsäädännössä. Verotuksessa on kuitenkin otettava huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen sisältyvät verotusta koskevat määräykset. Keskeisin säännös tältä osin on sopimuksen 110 artikla, johon sisältyy tuontitavaroita syrjivien verojen kielto. 

EU-lainsäädännöllä ohjataan autonvalmistajia toimittamaan pienempipäästöisiä autoja Euroopan markkinoille. Valmistajien tulee kalenterivuosittain päästä tiettyihin hiilidioksidipäästötavoitteisiin ensirekisteröityjen henkilöautojen ja kevyiden hyötyajoneuvojen osalta. Valmistajille asetut päästötavoitteet lisäävät käytännössä merkittävästi sähköautojen määrää Euroopan markkinoilla. Velvoitteesta säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU/2019/631) hiilidioksidipäästönormien asettamisesta uusille henkilöautoille ja uusille kevyille hyötyajoneuvoille ja asetusten (EY) N:o 443/2009 ja (EU) N:o 510/2011 kumoamisesta. 

Nykytilan arviointi

Autoveron päästöporrastuksella vaikutetaan uusien ja Suomeen käytettynä tuotujen autojen päästötasoon. Autoveron päästöporrastus on suhteellisen jyrkkää, mikä korostuu, kun otetaan huomioon, että autovero määräytyy autoveron sisältävästä hinnasta. Autoverokäyrän jyrkkyys vaihtelee ja päästöporrastus on selvästi jyrkempää niillä päästötasoilla, joille suurin osa polttomoottoriautoista sijoittuu. Vastaavasti päästöporrastus on lievempää lataushybridien päästötasoilla. Päästöporrastus lataushybridien ja täyssähköautojen välillä jää myös hyvin pieneksi. Toisaalta yksityishenkilöiden hankkimien enintään 50 000 euron hintaisten täyssähköautojen hintaa alennetaan tällä hetkellä 2 000 euron hankintatuella, mikä ylittää sähköautojen keskimääräisen autoveron määrän. 

Suomen autoverotuksen nykyisen päästöporrastuksen vaikutuksesta uusien autojen päästötasoon ei ole tehty tutkimuksia, mutta kuvailevan tarkastelun perusteella vuoden 2008 autoveromuutos näyttää vaikuttaneen hieman uusien autojen päästötasoon. Myös aiemmassa tutkimuksessa vuoden 2008 autoverouudistuksen arvioitiin vähentäneen uusien henkilöautojen keskipäästöä neljä grammaa kilometriltä. 

Vuoden 2008 jälkeen autoveron päästöporrastusta on useaan otteeseen jyrkennetty, joten ohjauksen vaikutusten voi olettaa vahvistuneen. On myös todennäköistä, että veroporrastus vaikuttaa uusien autojen päästötasoon 2020-luvulla aiempaa enemmän. Sähköautojen tarjonnan kasvun ja niiden hinnanlaskun myötä voidaan olettaa, että nykyisin polttomoottoriauto vaihdetaan täyssähköautoon tai lataushybridiin aiempaa herkemmin. Aiemmin päästöohjauksen vaikutuksia rajoitti todennäköisesti se, että suuret päästövähenemät olivat mahdollisia ainoastaan siirtymällä painavista ja suuritehoisista autoista pieniin ja polttoainetehokkaisiin autoihin. Nämä autot eivät todennäköisesti olleet kuitenkaan kuluttajien kannalta verrokkeja, koska kuluttajien tarpeet ja mieltymykset kohdistuvat useimmin tietyn koko- tai teholuokan autoihin. Tällöin tilanteessa, jossa autotarjonta pitkälti rajoittui polttomoottoriautoihin, päästöohjaus todennäköisesti tuotti pienempiä päästövaikutuksia kuin tilanteessa, jossa eri koko- ja teholuokan autoille on olemassa relevantti vaihtoehto täyssähköautoissa tai lataushybrideissä. 

Nykytilanteessa autokannan uusiutumisen nopeuttamista ei kannata tavoitella päästöjen vähentämisen näkökulmasta, koska suurin osa myytävistä uusista autoista on edelleen polttomoottoriautoja. Liikenteen päästövähenemä jää pieneksi, jos autokannan uusiutuminen tarkoittaa vanhan polttomoottoriauton korvaamista uudemmalla polttomoottoriautolla. Jos autokannan uusiutuminen tarkoittaa sen sijaan polttomoottoriauton korvaamista sähköautolla, uusiutumisesta syntyvä päästövähenemä on moninkertainen. Vuonna 2020 käyttöön otetun polttomoottoriauton ja 15 vuotta vanhan auton välisen todellisen päästöeron voidaan arvioida olevan noin 50 grammaa kilometriltä, kun taas vanhan auton todellinen päästöero sähköautoon nähden on nelinkertainen eli noin 200 grammaa kilometriltä. Päästöjen vähentäminen on tehokkaampaa, kun vaikutetaan siihen, että myytävistä autoista mahdollisimman suuri osuus on täyssähköautoja. 

Ajoneuvoveron perusvero lisää autoilun kustannuksia, mikä vaikuttanee autokannan kokoa pienentävästi ja siten osaltaan vähentää ajosuoritetta sekä päästöjä. Hiilidioksidiporrastuksen takia ajoneuvovero kannustaa vähäpäästöisen auton valintaan ja lisää nykyisen auton kustannuksia päästöistä riippuen. Näistä vaikutuksista on kuitenkin suhteellisen vähän tutkimustietoa. Tutkimustulosten mukaan ajoneuvoveron hiilidioksidiporrastuksella voidaan vaikuttaa uusien autojen päästötasoon, mutta suoraan polttoaineen kulutukseen kohdistuvalla polttoaineverolla sama vaikutus olisi saatavissa pienemmällä veron korotuksella. Alberini, A. – Bareit, M. – Filippini, M. – Martinez-Cruz, A.: The impact of emissions-based taxes on the retirement of used and inefficient vehicles: The case of Switzerland. Journal of Environmental Economics and Management 88, 234–258, 2018 

Vaikka sekä autoverolla että ajoneuvoverolla voidaan vaikuttaa kuluttajien ajoneuvojen hankintapäätöksiin, käytännössä vaikutus on eritasoinen, koska nämä verot realisoituvat eri tavoilla. Erona on se, että autovero tuo hiilidioksidipäästöt näkyvästi osaksi auton hankintahintaa, kun taas ajoneuvoveron perusveron kautta päästöistä aiheutuva verorasitus jakautuu auton käyttöiälle. 

Kun kuluttaja tekee päätöstä auton hankinnasta tai siitä luopumisesta, kuluttaja ei yleensä huomioi täysimääräisesti tulevia kustannuksia. Tähän vaikuttavat useat tekijät. Kuluttaja ei ylipäätään välttämättä katso kovin pitkälle tulevaisuuteen, jolloin jotkin tulevat kustannukset saatetaan jättää huomioimatta. Lisäksi kuluttaja todennäköisesti arvottaa tulevia kustannuksia vähemmän kuin nykyisiä kustannuksia. Tulevia kustannuksia voi olla myös hankala arvioida, tai ne voivat olla epävarmoja. Kuluttajalla ei välttämättä ole tietoa kaikista kustannuksiin liittyvistä tekijöistä, kuten siitä, miten autoilun kustannukset pitäisi laskea. Epävarmuudet voivat puolestaan johtua esimerkiksi siitä, että auton jälleenmyyntiarvoa tai elinkaaren pituutta voi olla etukäteen vaikea arvioida. Lisäksi kuluttajan valinnanmahdollisuuksia saattaa hankintahetkellä rajoittaa maksukyky ja mahdollisuus saada luottoa. Esimerkiksi sähköauton korkea hankintahinta voi luottorajoitteiden takia estää autovalinnan, vaikka autoilun kokonaiskustannukset sen myötä pieninisivätkin. Tällöin hankintahetkellä realisoituva autoveron määrä on merkityksellisempi kuin vuosittain realisoituvan ajoneuvoveron. 

Ajallisesta kohdentumisesta johtuen ajoneuvovero on auton hankintapäätösten päästöohjauksessa autoveroa tehottomampi. Ajallisesti eri tavoin kohdentuvien verojen vaikutuksia voidaan pyrkiä yhteismitallistamaan arvioimalla niiden vaikutuksia koettuihin nykyarvoisiin kustannuksiin auton hankintahetkellä. Arvioinnissa voidaan hyödyntää empiirisiä tutkimuksia, joissa tutkijat ovat todellisiin markkinahavaintoihin perustuen vertailleet sitä, miten nykyhetken ja tulevaisuuden kustannukset vaikuttavat kuluttajan valintaan. Tällöin tulevien kustannusten nykyarvoa voidaan arvioida kuluttajan näkökulmasta diskonttokoron muodossa. Diskonttokorko kuvaa erilaisia tekijöitä, jotka vaikuttavat siihen, miksi kuluttajat huomioivat ja arvottavat nykyisiä ja tulevia kustannuksia eri tavalla. Tutkimuskirjallisuuden mukaan diskonttokorot ovat kestokulutustavaroiden osalta kahden ja yli 10 prosentin välillä. 

Liikenteen verojen näkökulmasta tämä tarkoittaa, että ajoneuvoveron ohjausvaikutus auton hankinta- ja luopumispäätöksissä on selvästi autoveroa pienempi, vaikka ajoneuvoverorasitus auton elinkaaren aikana muodostuisi yhtä suureksi tai jopa suuremmaksi kuin hankintahetkellä maksettavaksi tuleva autovero. Esimerkiksi keskimääräinen vuodelle 2022 ennustettu autoveron määrä, noin 4 000 euroa, merkitsisi auton 20 vuoden käyttöiän ajalta noin 270–370 euron vuosittaista ajoneuvoveroa, jos oletetaan, että kuluttajat nykyhetkessä arvostavat tulevia kustannuksia 5–10 prosentin diskonttokorolla. Yhteensä 20 vuoden aikana maksetut ajoneuvoverot olisivat silloin nimellisesti noin 5 300–7 500 euroa eli summa olisi noin puolitoistakertainen auton käyttöönottohetken verorasitukseen verrattuna. 

Tavoitteet

Ehdotettujen muutosten tavoitteena on lisätä nollapäästöisiksi katsottavien autojen osuutta autokannassa ja siten vähentää liikenteen hiilidioksidipäästöjä sekä edistää sähköistymistä. Sähköautojen autoveron alentaminen yksittäisenä toimena aiheuttaisi kuitenkin suuren verotuottomenetyksen saavutettuun päästövähennykseen nähden. Jotta autoveron alennuksen vaikutus valtiontalouteen jäisi pitkällä aikavälillä mahdollisimman vähäiseksi, kerättäisiin keskimääräistä autoveronalennusta vastaava summa sähköautojen ajoneuvoveron perusveron korotuksella auton käyttöiän aikana. 

Kannustimet valita sähköauto lisääntyisivät, koska auton hankintahetken kasvaneella kustannussäästöllä, eli autoveron alennuksella on suurempi vaikutus kuluttajien päätöksentekoon kuin vuosien saatossa realisoituvalla kustannusten nousulla ajoneuvoveron korotuksen myötä. 

Ehdotukset ja niiden vaikutukset

4.1  Keskeiset ehdotukset

Autoverolain liitteenä olevaa verotaulukkoa 1 sekä verotaulukkoa 1A ehdotetaan muutettavan siten, että alin, eli nollapäästöisiin autoihin sovellettava veron osuus laskettaisiin 2,7 prosentista nollaan. Samalla ajoneuvoverolakia muutettaisiin siten, että näiden autojen perusveroa korotettaisiin 65 eurolla vuodessa. Perusveron korotus muuttaisi ajoneuvoverolain nollapäästöisiin autoihin soveltuvaa perusveron määrää nykyisestä 53,29 eurosta 118,29 euroon vuodessa. Päivää kohden kannettavana verona korotus olisi 17,80 senttiä. 

Nollapäästöisten autojen ajoneuvoveron perusveron korotus on mitoitettu siten, että muutos tuottaisi verotuloja auton tyypillisen käyttöiän aikana autoveron keskimääräistä alennusta vastaavan määrän, kun otetaan huomioon veronmaksun lykkääntymisestä aiheutuva korvaus valtiolle kahden prosentin nimellisellä korolla. Sähköautoja on käytännössä ollut markkinoilla vasta noin 10 vuotta, joten niiden keskimääräistä käyttöikää ei vielä tiedetä. Jos korotus lasketaan kaikkien autojen keskimääräisen käyttöiän eli noin 20 vuoden mukaan, 2020-luvulla myytävän keskihintaisen sähköauton autoveron alennus tulisi katetuksi ajoneuvoveron perusveron 65 euron korotuksella. Korotuksessa on otettu huomioon se, että autot ovat käyttöikänsä aikana keskimäärin liikennekäytössä 97 prosenttia vuodesta. 

Autoverotaulukot 1 ja 1A koskevat vain uusien autojen veroja. Niitä sovellettaisiin 1.10.2021 tai sen jälkeen verotettaviin autoihin. Koska autoveroa voidaan kantaa käytettynä verotettavasta ajoneuvosta enintään se pienin määrä, joka autoveroa on jäljellä samanlaisena pidettävässä Suomessa rekisteröidyssä ajoneuvossa, poistuisi autovero myös niiltä käytettynä maahantuoduilta nollapäästöisiltä autoilta, jotka on otettu käyttöön ensimmäisen kerran 1.10.2021 tai sen jälkeen. 

Ajoneuvoveron perusveron korotus koskisi uusia tai käytettynä maahantuotuja nollapäästöisiä autoja, joiden ensimmäinen käyttöönottoajankohta on 1.10.2021 tai sen jälkeen. Tällöin perusveron korotus kohdistuisi käytännössä vain niihin autoihin, joista ei enää tulisi maksettavaksi autoveroa. Ennen 1.10.2021 käyttöönotetuilla täyssähköautoilla sekä kaikilla muilla kuin nollapäästöisillä autoilla autovero ja ajoneuvovero säilyisivät nykyisellä tasolla. 

Autoverolain 10 §:n 3 momentissa ja ajoneuvoverolain 10 §:n 4 momentissa mainitaan nykyisin, että verotaulukon alinta veroa sovelletaan ajoneuvoihin, joiden käyttövoimana on yksinomaan sähkö. Säännöksellä varmistetaan, että myös sellaiset maahantuodut täyssähköautot, jolla ei ole EU:n lainsäädännössä säädettyjen vaatimusten mukaista todistusta energiankulutuksesta, verotetaan kuitenkin ajoneuvotekniikan mukaisesti nollapäästöisinä autoina. Koska myöskään vedyn käyttö ei aiheuta ajonaikaisia hiilidioksidipäästöjä, molempiin lakeihin lisättäisiin selkeyden vuoksi maininta siitä, että yksinomaan vetyä käyttövoimana käyttävät autot verotettaisiin nollapäästöisinä autoina. Tämä koskisi käytännössä vetyä sekä polttokennotekniikalla että polttomoottoritekniikalla käyttäviä autoja. 

4.2  Pääasialliset vaikutukset

4.2.1  Valtiontaloudelliset vaikutukset

Nollapäästöisten autojen autoveron alennus vähentäisi autoveron tuottoa vuoden 2022 tasossa noin 17 miljoonaa euroa. Verotuottomenetys kasvaisi vuosittain sähköautomyynnin kasvaessa ja vuoden 2023 tasossa verotuottomenetys olisi noin 21 miljoonaa euroa. Ajoneuvoveron perusveron korotus lisäisi valtion verotuloja noin 2 miljoonaa euroa vuoden 2023 tasossa, jonka jälkeen verotuottolisäys niin ikään kasvaisi vuosittain. 

Siihen, kuinka paljon muutokset vaikuttavat kunkin vuoden valtion talousarvion mukaiseen kassaperusteiseen verotuottoon, vaikuttaa veronmaksun ajoittuminen eri kalenterivuosille. Esitys vähentäisi kassaperusteisesti vuoden 2022 autoverotuottoa noin 20 miljoonaa euroa, kun otetaan huomioon se, että vuonna 2022 palautettaisiin vuoden 2021 loka-joulukuussa verotetuista sähköautoista maksettuja autoveroja. Ajoneuvoveron tuoton ajoitukseen vaikuttaa se, että veroa maksetaan etukäteen 12 kuukauden jaksoilta. Veronkorotuksella olisi kassaperusteisesti vähäinen verotuottoja lisäävä vaikutus vuonna 2022 ja se lisäisi ajoneuvoveron tuottoa vuonna 2023 kassaperusteisesti noin miljoona euroa. 

Veromuutoksen yhteisvaikutuksen tavoitellaan olevan pitkällä tähtäimellä valtiontaloudellisesti neutraali, mutta muutos myöhentäisi verotulojen kertymistä nykyisestä. Sähköautojen autoverotuotto pienenisi heti, mutta korvaantuisi ajoneuvoveron perusveron tuoton kasvulla vuosien mittaan. 

Käytännössä neutraaliuden saavuttaminen riippuu kuitenkin autojen hintakehityksestä ja niiden käyttöiästä, joihin liittyy paljon epävarmuuksia. Jos sähköautojen käyttöikä jää oletettua lyhyemmäksi tai autojen hintataso jää odotettua kalliimmaksi, ehdotettu perusveron korotus ei riitä kompensoimaan menetettyä autoverotuottoa. 

Laskennassa on huomioitu sähköautojen ennustettu hinnanlasku olettamalla, että sähköautojen autoveroton hinta laskee polttomoottoriautojen keskihinnan tasolle kuluvan vuosikymmenen loppupuolella. Tällöin keskimääräinen autoveron menetys pienenee nykyisestä noin 1300 eurosta noin 1 000 euroon autoa kohden vuosikymmenen loppupuolella. Tämän takia autoveron poiston kompensoiva perusveron korotus on mitoitettu pienemmäksi kuin nykyisillä sähköautohinnoilla. 

Muutoksen valtiontaloudellinen neutraalius edellyttää kuitenkin myös sitä, että sähköautojen perusvero nousisi autojen hintakehityksen mukaisesti siinä vaiheessa, kun sähköautojen hinnat kääntyvät nousuun. Vaikka sähköautojen hintojen ennustetaan lähivuosina laskevan teknologisen kehityksen ja sääntelyn takia, pitkällä aikavälillä sähköautojen nimellisten hintojen voidaan olettaa nousevan. Samalla autoveroalennuksen euromääräinen vaikutus kasvaa, kun taas kiinteämääräisen ajoneuvoveron taso reaalisesti laskee. Käytännössä sähköautojen perusveroon olisi tehtävä lisää veronkorotuksia tämänhetkisten arvioiden mukaan noin vuodesta 2030 alkaen, jotta muutoksen yhteenlaskettu vaikutus voisi olla verotuottoneutraali. 

Autoveron ja ajoneuvoveron vuosittainen verotuottovaikutus sekä näiden yhteenlaskettu vaikutus on esitetty alla olevassa kuvassa 3. Yhteenlaskettuna veromuutos vähentäisi verotuottoja vuoden 2023 tasossa 19 miljoonaa euroa ja verotuottomenetys kasvaisi noin 25 miljoonaan euroon 2020-luvun puolivälissä. Kuvassa on oletettu, ettei perusveroon tehtäisi tarkistuksia, mutta autojen hintojen muutos on huomioitu ja tämän seurauksena yhteenlaskettu verotuottomenetys kasvaa 2020-luvun loppupuolella. Jos ajoneuvoveroon tehtäisiin tarkistuksia autojen hintakehityksen mukaisesti, veromuutoksesta tulisi neutraali siinä vaiheessa, kun sähköautojen myyntiosuuden kasvu tasaantuisi ja sähköautojen määrä autokannassa vakiintuisi. Tähän menee kuitenkin useampi vuosikymmen. 

Kuva 3. Auto- ja ajoneuvoveron tuoton arvioitu muutos vuositasolla, milj. euroa 

4.2.2  Yritysvaikutukset ja vaikutukset kansalaisten asemaan

Autoveron poistumisen vaikutus täyssähköautojen hintatasoon riippuisi auton hinnasta ja siitä, missä määrin veronalennus siirtyy kuluttajahintoihin. Keskimäärin täyssähköisissä henkilö- ja pakettiautoissa arvioidaan olevan autoveroa vuonna 2022 noin 1 200 euroa. Kalleimmilla sähköautomalleilla veronalennus olisi yli 4 000 euroa ja edullisimmilla sähköautoilla noin 500 euroa. Ajoneuvoveron korotus olisi saman suuruinen kaikille sähköautoille, joten kalliiden sähköautojen autoveron alennus ei tule katetuksi ajoneuvoveron korotuksella ja edullisempien sähköautojen perusveron korotus voi olla hieman ylisuuri. 

Toisin kuin nykyinen sähköautojen hankintatuki, veromuutos vaikuttaa samalla tavalla kotitalouksien ja yritysten ostamiin sähköautoihin. Autoveron alennus alentaisi myös työsuhdeautojen verotusarvoa, joka lasketaan auton verollisen hinnan perusteella. 

Esityksellä ei olisi suoraa vaikutusta niiden noin 15 000 täyssähköauton verotukseen, jotka on hankittu ennen 1.10.2021. Autoveron poistuminen uusilta autoilta voi kuitenkin välillisesti alentaa markkinoilla olevien käytettyjen täyssähköautojen hintatasoa. Toisaalta vanhempien täyssähköautojen alempi ajoneuvovero vähentäisi tätä vaikutusta. 

Sähköauton hankkivat ja niitä käyttävät kotitaloudet hyötyisivät autoveron alennuksen myötä tapahtuvasta sähköautojen hintojen alennuksesta, mutta toisaalta samat kotitaloudet maksaisivat auton käyttöiän ajalta korotettua ajoneuvoveroa. Muutoksesta hyötyisivät erityisesti sellaiset kotitaloudet, jotka hankkivat usein kalliin täyssähköauton. Esityksen vaikutuksista eri tuloluokissa oleviin kotitalouksiin ei voida kuitenkaan esittää tarkkoja laskelmia. Voidaan silti olettaa, että eniten hyötyvät kotitaloudet lukeutuvat tyypillisesti ylimpiin tulokymmenyksiin, joihin kasautuvat sekä autoveron maksajat että maksetun autoveron määrä. Kaksi ylintä tulokymmenystä maksoivat yli puolet kotitalouksien vuonna 2016 maksamista autoveroista. 

Kotitaloudet ja yritykset hyötyisivät siitä, että sähköautojen käyttökustannukset ovat tyypillisesti selvästi polttomoottoriautoja pienempiä. Auton elinkaarikustannukset määräytyvät kuitenkin usean seikan perusteella, jolloin merkitystä on erityisesti auton hankintahinnalla sekä ajosuoritteen määrällä. Vaikka sähköautojen hankintahinta on vielä tällä hetkellä vastaavanlaista polttomoottoriautoa korkeampi, voivat sähköauton kokonaiskustannukset silti jäädä jo nykyisin alemmiksi suurehkoilla ajosuoritteilla. 

4.2.3  Ympäristövaikutukset

Veromuutoksen seurauksena hankintahetken kannustimet valita sähköauto paranisivat, koska päästöohjaus autoveron kautta vaikuttaa enemmän kuluttajien kannustimiin kuin päästöohjaus ajoneuvoveron avulla. Hankintahetken kannustimet valita sähköauto lisääntyisivät keskimäärin noin 500 euroa vuoden 2022 tasossa, mutta vaikutus pienenee sähköautojen hintojen laskiessa. Vaikutukset riippuvat kuitenkin siitä, missä määrin kuluttajat ottavat huomioon pitkän aikavälin kustannuksia. Laskelmissa on oletettu, että kuluttajat arvostavat hankintahetkellä tulevia kustannuksia kuuden prosentin diskonttokorolla perustuen siihen, että empiirissä tutkimuksissa havaittu vaihteluväli on kahden ja yli kymmenen prosentin välillä. Tähän sisältyy kuitenkin epävarmuuksia, ja kuluttajat voivat erota selvästi toisistaan. On myös mahdollista, että jotkut kuluttajat huomioivat tulevat kustannukset täysimääräisesti, jolloin muutos ei vaikuta heidän valintoihinsa. 

Sähköautojen kysynnän hintajouston arviolla -1,3 Fridstrøm, L. – Østli, V.: Direct and cross price elasticities of demand for gasoline, diesel, hybrid and battery electric cars: the case of Norway. Eur. Transp. Res. Rev. 13, 3, 2021, sähköautoja myytäisiin kumulatiivisesti vuoteen 2030 mennessä enintään 2 600 autoa enemmän verrattuna muutoin odotettuun myyntimäärään. Jos oletetaan, että nämä sähköautot korvaavat muiden käyttövoimien autoja niiden ennustettujen myyntiosuuksien mukaisesti, liikenteen laskennallisten päästöjen vähenemä olisi korkeintaan 0,002 miljoonaa hiilidioksiditonnia vuoden 2030 tasossa. Tämä olisi noin 0,03 prosenttia tieliikenteen laskennallisista hiilidioksidipäästöistä. Vaikutukset eivät ole erityisen suuria, mutta on otettava huomioon, että muutoksella voidaan lisätä sähköautokannustimia ilman pitkän aikavälin verotuottomenetyksiä. 

Toisaalta sähköautojen määrän kasvuarvio voi olla aliarvio kahdesta toisiinsa liittyvästä syystä. Sähköautojen kantama ja latausinfrastruktuuri kehittyvät parhaillaan, minkä vuoksi sähköautojen voidaan olettaa jatkossa korvaavan muita autoja helpommin kuin tällä hetkellä käytössä olevasta tutkimusaineistosta voidaan päätellä. On myös mahdollista, että muiden autojen myynnin korvautumista sähköautoilla on aliarvioitu laskelmien taustalla olevassa pohjaskenaariossa. Pohjaskenaariossa on huomioitu tämänhetkinen sähköautojen myyntiosuus ja sen kehitysura Teknologian tutkimuskeskus VTT:n autokantaennusteen mukaisesti. 

Laskelmassa on oletettu, että sähköautojen hinnat laskevat lähivuosina polttomoottoriautojen keskihinnan tasolle. Jos esimerkiksi oletetaan, että sähköautojen kysynnän hintajousto olisi kolminkertainen edellä mainittuun arvioon nähden ja sähköautojen markkinaosuudet olisivat 1,5-kertaisia vertailuskenaarioon nähden, sähköautojen myynti kasvaisi kumulatiivisesti enintään 12 000 autoa verrattuna pohjaskenaarioon. Jos nämä sähköautot korvaisivat muiden käyttövoimien autoja niiden oletettujen myyntiosuuksien mukaisesti, liikenteen laskennallinen päästövähenemä olisi enintään 0,01 miljoonaa hiilidioksiditonnia eli noin 0,2 prosenttia tieliikenteen laskennallisista päästöistä vuonna 2030. 

Veromuutoksella ei odoteta olevan merkittäviä vaikutuksia käytettyjen autojen tuontiin ainakaan lähivuosina. Käytettynä maahantuoduista autoista peritään autoveroa niiden käyttöönottoajankohdan veroperusteiden mukaisesti, joten muutos ei vaikuta täydellä painolla heti. Koska autojen hintojen alenema on suurin heti niiden käyttöiän alussa, euromääräinen hyöty autoveron alennuksesta myös pienenee nopeasti auton iän myötä. Auton elinkaaren ajalle laskettu ajoneuvoveron korotuksen vaikutus on vanhemmalle autolle myös pienempi, koska niillä on käyttöikää jäljellä vähemmän, mutta vaikutus pienenee autoveroa hitaammin. Voidaan siten olettaa, että yhteenlaskettuna vaikutus käytettyjen sähköautojen hankintakannustimiin on todennäköisesti vähäisempi kuin uusien autojen osalta. 

4.2.4  Vaikutukset viranomaisten toimintaan

Autoverotuksen toimittamisesta vastaa pääsääntöisesti Verohallinto ja ajoneuvoverotuksen toimittamisesta Liikenteen turvallisuusvirasto. Ehdotettu muutos edellyttää muutoksia auto- ja ajoneuvoverotuksen tietojärjestelmiin. Tietojärjestelmämuutosten kustannuksiksi on arvioitu Verohallinnossa noin 10 000 euroa ja Liikenteen turvallisuusvirastossa noin 30 000 euroa. Ehdotettu viranomaisaloitteinen autoverotuksen oikaisu 1.10–31.12.2021 väliseltä ajata koskisi arviolta 3 000 sähköautoa ja lisäisi Verohallinnon viranomaistehtäviä arviolta yhdellä henkilötyövuodella. Kyse olisi kertaluonteisista kustannuksista. Ehdotettujen verotasojen muutoksien arvioidaan lisäksi lisäävän jonkin verran tarvetta autoveroneuvonnalle Verohallinnossa ja ajoneuvoveroneuvonnalle Liikenteen turvallisuusvirastossa. Vuoden 2021 lisätalousarvioesityksen yhteydessä arvioidaan ja päätetään, tuleeko näiden lisäkustannuksien vuoksi lisätä määrärahoja. Muussa tapauksessa kustannukset katetaan olemassa olevista määrärahoista. 

Muut toteuttamisvaihtoehdot

5.1  Vaihtoehdot ja niiden vaikutukset

Sähköautojen yleistämistä voitaisiin edistää esitykseen sisältyvän autoveron poistamisen sijaan hankintatuilla. Toisin kuin veronalennuksen kustannukset, tuesta yhteiskunnalle aiheutuvat kustannukset tiedetään tarkkaan, sillä tuen maksaminen on sidottu määrärahaan. Hankintatuen etuna veronalennukseen nähden voidaan pitää myös sitä, että tuen määrän ei tarvitse olla riippuvainen hankittavan auton hinnasta. Kiinteämääräinen tuki suosii edullisempia ja yleensä pienempiä sähköautoja, koska tuen osuus näiden ajoneuvojen hinnasta on merkittävämpi. Jos muutos haluttaisiin mitoittaa euromääräisesti yhtä suureksi kaikilla autoilla, sähköautojen tuki voitaisiin toteuttaa määräaikaisella hankintatuella autoveron alennuksen sijaan. Tulonjakovaikutusten takia hankintatuen piiristä voidaan rajata pois tietyn hintatason ylittävät autot. Jos hankintatuen valtiontaloudelliset kustannukset ja tulonjakovaikutukset olisi tarkoitus pitää vähäisenä, olisi samassa yhteydessä myös mahdollista säätää tukeen oikeuttavien autojen ajoneuvoveron korotuksesta. 

Hallitus on antanut 7.10.2021 eduskunnalle esityksen 166/2021 vp, jossa ehdotetaan täyssähköautojen nykyisen hankintatuen soveltamisen jatkamista 31.12.2021 saakka. Lisäksi hallitus päätti vuoden 2022 talousarvion valmistelun yhteydessä ehdottaa 6 miljoonaa euroa hankinta- ja konversiotukiin, jolla edistetään siirtymää vaihtoehtoisiin, vähähiilisiä polttoaineita käyttäviin ajoneuvoihin ja tuodaan energiatehokkuushyötyjä liikenteeseen tukemalla vähäpäästöisten ajoneuvojen hankintaa ja yleistymistä sekä niiden osuuden kasvua autokannassa. Liikenne- ja viestintäministeriön 4.10.2021 lausuntopyyntöä varten julkaisemassa hallituksen esitysluonnoksessa ehdotetaan, että täyssähköautojen hankintatukea myönnettäisiin 2 000 euroa yhtä täyssähkökäyttöisen henkilöauton hankintaa tai pitkäaikaisvuokrausta varten. Hankintatukea myönnettäisiin uutena enintään 50 000 euroa maksavan henkilöauton ostoa tai pitkäaikaisvuokrausta varten. Täyssähköisen henkilöauton hankintatukea voisivat hakea ainoastaan luonnolliset henkilöt. Sähkökäyttöisen pakettiauton hankintaan ehdotetaan myönnettäväksi tukea pakettiauton koosta riippuen 2 000-6 000 euroa. Pakettiautojen tukea voisivat hakea sekä luonnolliset henkilöt että oikeushenkilöt. 

5.2  Ulkomaiden lainsäädäntö ja muut ulkomailla käytetyt keinot

Ajoneuvon hankinnan yhteydessä maksettavaa autoveroa tai vastaavaa rekisteröintiveroa kannetaan suurimmassa osassa EU:n jäsenvaltioista, joskin soveltamisalaan kuuluvat ajoneuvot ja niiden veroperusteet vaihtelevat. EU:n jäsenvaltioista Bulgaria, Tšekki, Viro, Saksa, Latvia, Liettua, Luxemburg, Ruotsi ja Romania eivät kanna henkilöautoilta ja moottoripyöriltä rekisteröinnin yhteydessä maksettavaa autoveroa. Autoveron määräytymisperuste vaihtelee, mutta noin puolet järjestelmistä perustuu ainakin osittain ajoneuvon hiilidioksidipäästöarvoon. Lähes kaikki EU:n jäsenvaltiot kantavat henkilöautoilta vuosittaista ajoneuvoveroa. 

Ruotsissa ei ole käytössä ajoneuvon rekisteröinnin yhteydessä maksettavaa autoveroa, mutta Ruotsi kantaa pääsääntöisesti tieliikennerekisteriin rekisteröidyiltä ajoneuvoilta vuosittaista ajoneuvoveroa. Henkilöautojen ajoneuvovero on perustunut hiilidioksidipäästöihin vuodesta 2006. 

Ruotsi uudisti henkilöautoja koskevaa ajoneuvoverojärjestelmäänsä vuonna 2018 lisäämällä siihen bonus-malus –mallin, jossa suuripäästöisiltä ajoneuvoilta kerätään korotettua ajoneuvoveroa eli malusta ja vähäpäästöisten ajoneuvojen hankintaan myönnetään hankintatukea eli bonusta. Ruotsi tiukensi bonus-malus –järjestelmäänsä vuoden 2021 huhtikuussa. Malus-osaa kannetaan kolmelta ensimmäiseltä käyttövuodelta, jos ajoneuvon hiilidioksidiarvo ylittää 107 grammaa kilometriltä. Malus kasvaa ajoneuvon päästötason ylittäessä 130 grammaa kilometriltä. Hankintatukena vähäpäästöisille ajoneuvoille myönnetään päästöarvoon sidottu bonus, joka on nollapäästöisille 70 000 kruunua ja muille enintään 45 000 kruunua. Ennen vuotta 2018 käyttöönotetuilta ajoneuvoilta kannetaan ajoneuvovero aiemman mallin mukaisesti. Ajoneuvoveron perusosa on 360 kruunua, jonka päälle tehdään lisäyksiä ajoneuvon hiilidioksidiarvon sekä käyttövoiman perusteella. 

Ruotsin bonus-malus-järjestelmää ovat arvioineet Ruotsin valtiontalouden tarkastusvirasto Riksrevisionen ja kansallinen taloustutkimuslaitos, Konjunkturinstitutet. Arvioissa järjestelmä on todettu kalliiksi verrattuna muihin liikenteen päästövähennyskeinoihin. Valtiontalouden tarkastusvirasto arvioi, että vuonna 2018 voimassa olleilla parametreilla bonus-malus-järjestelmässä vältetyn hiilidioksiditonnin kustannus julkiselle sektorille on noin 500 euroa. Jos auto viedään ulkomaille muutaman vuoden kuluttua, kustannus lähes kolminkertaistuu. Kansallinen taloustutkimuslaitos arvioi myös, että bonus-malus-järjestelmä ei vähennä liikenteen päästöjä kustannustehokkaasti. Syynä on ennen kaikkea se, että ohjaus kohdistuu auton polttoainetehokkuuteen eikä auton tuottamiin päästöihin, mikä tarkoittaa, että polttoainetehokkuuden paraneminen ei realisoidu päästövähenemäksi. 

Ruotsin hallitus esittää vuosille 2022-2023 tiukennuksia päästöohjaukseen siten, että bonuksen määrä alenee ja maluksen kasvaa. 

Norjassa ajoneuvon rekisteröinnin yhteydessä kannetaan autoveron kaltaista rekisteröintiveroa sekä uusilta ajoneuvoilta että maahantuotavilta käytetyiltä ajoneuvoilta. Vero koostuu hiilidioksidiverokomponentista, typenoksidiverokomponentista sekä ajoneuvon kokonaismassan perusteella määrättävästä verokomponentista. Lisäksi moottoriteho ja ajoneuvotyyppi vaikuttavat eräissä tapauksissa veroon. Hiilidioksidiverokomponentti on progressiivinen päästöjen mukaan. Vastaavasti kokonaismassan perusteella määrättävä komponentti nousee progressiivisesti ajoneuvon painon kasvaessa. Verotasot ovat korkeita. 

Norjan vuosittain kannettu ajoneuvovero muutettiin vuonna 2018 liikennevakuutusmaksuksi, joka kannetaan autovakuutuksen yhteydessä ja maksetaan siten vakuutusyhtiölle. Muutosta perusteltiin muun muassa verovelvollisen hallinnollisen taakan keventämisellä sekä myös veroviranomaisen hallinnollisen työn vähentämisellä. 

Norja on tunnettu vähäpäästöisiä ajoneuvoja suosivasta tukipolitiikastaan, ja näiden autojen osuus Norjan automyynnissä ja autokannassa onkin kasvanut huomattavasti. Vuonna 2020 nollapäästöisten osuus uusien henkilöautojen myynnistä Norjassa oli yli puolet, minkä lisäksi ladattavien hybridien osuus uusien henkilöautojen myynnistä oli noin 20 prosenttia. Norjan henkilöautokannasta nollapäästöisten henkilöautojen osuus vuonna 2020 oli noin 12 prosenttia ja ladattavien hybridien viisi prosenttia. Tavoitteena on, että vuodesta 2025 lähtien kaikki uudet autot ovat päästöttömiä. Tällä hetkellä vähäpäästöiset ajoneuvot saavat rekisteröinnin yhteydessä maksettavassa autoverossa etua. Sähköautot mukaan lukien polttokennoautot ovat kokonaan vapautettu autoverosta. Nämä ajoneuvot ovat myös arvonlisäverottomia ja vapautettu liikennevakuutusmaksusta. Arvonlisäverottomuuden mahdollistava poikkeuslupa on voimassa vuoden 2022 loppuun. 

Tanskassa on käytössä ajoneuvon ensirekisteröinnin yhteydessä maksettava autovero. Autovero perustuu voimakkaasti ajoneuvon arvoon ja veroon tehdään vähennyksiä tai lisäyksiä muun muassa polttoainetehokkuuden ja varustelun perusteella. Autoveron taso on EU-jäsenmaiden korkein. Sähköautot, ladattavat hybridit, vetyautot ja kaasuautot saavat autoverotuksessa etua verohuojennusten myötä. Veronalennukset kuitenkin poistuvat asteittain vuoteen 2035 mennessä. 

Tanskassa on myös käytössä vuosittainen ajoneuvovero. Ajoneuvovero perustuu polttoainekulutukseen ja hiilidioksidipäästöihin. Lisäksi dieselkäyttöiset autot maksavat tasapuolisuusveron, joka tasoittaa dieselpolttoaineen alempaa polttoaineveroa eli tarkoitus on jokseenkin sama kuin Suomen käyttövoimaverolla. 

Alankomaat kantaa sekä ajoneuvon rekisteröinnin yhteydessä maksettavaa autoveroa että vuosittaista ajoneuvoveroa. Autovero perustuu henkilöautoilla hiilidioksidipäästöihin. Vero koostuu kaikille muille kuin nollapäästöisille ajoneuvoille määrättävästä 366 euron maksusta ja hiilidioksidipäästön perusteella määrättävästä progressiivisesta verosta. Lisäksi dieselajoneuvoilta kannetaan 83,59 euron lisämaksu. Suuripäästöisillä autoilla verotaso nousee hyvin korkeaksi. Täysin nollapäästöiset autot ovat kokonaan autoverosta vapaita. Vuosittainen ajoneuvovero perustuu useisiin seikkoihin, kuten auton hiilidioksidipäästöihin. Dieselkäyttöisille autoille määrätään lisäksi dieselmaksu. Täyssähköautot ovat vapautettu ajoneuvoverosta vuoden 2025 loppuun saakka. 

Voimaantulo

Laki autoverolain 10 §:n ja liitteen muuttamisesta ehdotetaan tulemaan voimaan 1.1.2022. Muutosta sovellettaisiin autoihin, joiden ensimmäinen veron määräytymispäivä on 1.10.2021 tai sen jälkeen. Suomessa uutena rekisteröitävien täyssähköautojen lisäksi autoverottomia olisivat myös käytettyinä maahantuodut täyssähköautot, jos ne on otettu käyttöön jossain maassa ensimmäisen kerran 1.10.2021 tai sen jälkeen. Verohallinto palauttaisi suoritetun autoveron viranomaisaloitteisella oikaisupäätöksellä 1.10.–31.12.2021 välisenä aikana käyttöönotetuista autoista. Lain voimaantulon jälkeen nollapäästöisistä autoista tulisi yhä antaa autoveroilmoitus, mutta veroa niistä ei tulisi maksettavaksi. 

Laki ajoneuvoverolain 10 §:n muuttamisesta on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2022 alusta. Ajoneuvoveron perusveron korotus koskisi niitä autoja, jotka on käyttöönotettu ensimmäisen kerran 1.10.2021 tai sen jälkeen. Koska ajoneuvoveron perusvero on päiväkohtainen ja se kannetaan etukäteen 12 kuukauden pituiselta verokaudelta, edellyttää veromuutosten voimaantulo käytännössä siirtymäaikaa. Ajoneuvoveron kantojärjestelmään tarvittavat muutokset voidaan toteuttaa siten, että uusia veroperusteita voidaan alkaa soveltaa vasta 1.10.2023 ja sen jälkeisiltä päiviltä kannettavaan ajoneuvoveron perusveroon. Uusien veroperusteiden mukaista veroa sisältäviä verolippuja alettaisiin kuitenkin lähettää lokakuussa 2022. Vero, joka kohdistuisi 1.10.2023 edeltävään aikaan, määräytyisi lain voimaan tullessa voimassa olevien säännösten mukaan. 

Suhde muihin esityksiin

Esitys liittyy esitykseen valtion vuoden 2022 talousarvioksi ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. 

Ponsiosa 

Ponsi 

Edellä esitetyn perusteella annetaan eduskunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotukset: 

1. Laki autoverolain 10 §:n ja liitteen muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan autoverolain (777/2020) 10 §:n 3 momentti ja liitteen verotaulukot 1 ja 1 A seuraavasti: 
10 § Uusi henkilöauto ja pakettiauto 
Ponsiosa 
Jos 1 momentissa tarkoitetun auton käyttövoimana on yksinomaan sähkö tai vety, veron osuus on autoon sovellettavan verotaulukon pienin veron osuus. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
Lakia sovelletaan ajoneuvoihin, joiden ensimmäinen veron määräytymispäivä on 1 päivänä lokakuuta 2021 tai sen jälkeen. Verohallinto oikaisee hakemuksetta tämän lain mukaisiksi niiden ajoneuvojen verotukset, joihin tätä lakia sovelletaan jo ennen sen voimaantuloa. 
 Lakiehdotus päättyy 

VEROTAULUKKO 1 
Autonkokonaismassa (kg) 
  
Auton CO2-päästöt (g/km) 
Sovellettava veroprosentti 
  
  
  
  
käyttövoima muu kuin dieselöljy  
käyttövoimadieselöljy 
  
  
  
  
  
  
enintään 51 
enintään 354 
52-60 
355-363 
2,7 
61-69 
364-372 
2,7 
70-78 
373-381 
2,7 
79-87 
382-390 
2,8 
88-96 
391-399 
2,8 
97-105 
400-408 
2,8 
106-114 
409-417 
2,8 
115-123 
418-426 
2,9 
124-132 
427-435 
2,9 
133-141 
436-444 
10 
2,9 
142-150 
445-453 
11 
2,9 
151-159 
454-462 
12 
3,0 
160-168 
463-471 
13 
3,0 
169-177 
472-480 
14 
3,0 
178-186 
481-489 
15 
3,0 
187-195 
490-498 
16 
3,1 
196-204 
499-507 
17 
3,1 
205-213 
508-516 
18 
3,1 
214-222 
517-525 
19 
3,2 
223-231 
526-534 
20 
3,2 
232-240 
535-543 
21 
3,2 
241-249 
544-552 
22 
3,3 
250-258 
553-561 
23 
3,3 
259-267 
562-570 
24 
3,3 
268-276 
571-579 
25 
3,4 
277-285 
580-588 
26 
3,4 
286-294 
589-597 
27 
3,5 
295-303 
598-606 
28 
3,5 
304-312 
607-615 
29 
3,5 
313-321 
616-624 
30 
3,6 
322-330 
625-633 
31 
3,6 
331-339 
634-642 
32 
3,7 
340-348 
643-651 
33 
3,7 
349-357 
652-660 
34 
3,8 
358-366 
661-669 
35 
3,8 
367-375 
670-678 
36 
3,9 
376-384 
679-687 
37 
3,9 
385-393 
688-696 
38 
4,0 
394-402 
697-705 
39 
4,0 
403-411 
706-714 
40 
4,1 
412-420 
715-723 
41 
4,1 
421-429 
724-732 
42 
4,2 
430-438 
733-741 
43 
4,3 
439-447 
742-750 
44 
4,3 
448-456 
751-759 
45 
4,4 
457-465 
760-768 
46 
4,5 
466-474 
769-777 
47 
4,5 
475-483 
778-786 
48 
4,6 
484-492 
787-795 
49 
4,7 
493-501 
796-804 
50 
4,7 
502-510 
805-813 
51 
4,8 
511-519 
814-822 
52 
4,9 
520-528 
823-831 
53 
5,0 
529-537 
832-840 
54 
5,0 
538-546 
841-849 
55 
5,1 
547-555 
850-858 
56 
5,2 
556-564 
859-867 
57 
5,3 
565-573 
868-876 
58 
5,4 
574-582 
877-885 
59 
5,5 
583-591 
886-994 
60 
5,6 
592-600 
995-1003 
61 
5,7 
601-609 
1004-1012 
62 
5,8 
610-618 
1013-1021 
63 
5,9 
619-627 
1022-1030 
64 
6,0 
628-636 
1031-1039 
65 
6,1 
637-645 
1040-1048 
66 
6,2 
646-654 
1049-1057 
67 
6,3 
655-663 
1058-1066 
68 
6,4 
664-672 
1067-1075 
69 
6,5 
673-681 
1076-1084 
70 
6,6 
682-690 
1085-1093 
71 
6,8 
691-699 
1094-1102 
72 
6,9 
700-708 
1103-1111 
73 
7,0 
709-717 
1112-1120 
74 
7,1 
718-726 
1121-1129 
75 
7,3 
727-735 
1130-1138 
76 
7,4 
736-744 
1139-1147 
77 
7,6 
745-753 
1148-1156 
78 
7,7 
754-762 
1157-1165 
79 
7,8 
763-772 
1166-1174 
80 
8,0 
773-781 
1175-1183 
81 
8,1 
782-790 
1184-1192 
82 
8,3 
791-799 
1193-1202 
83 
8,5 
800-808 
1203-1211 
84 
8,6 
809-817 
1212-1220 
85 
8,8 
818-826 
1221-1229 
86 
8,9 
827-835 
1230-1238 
87 
9,1 
836-844 
1239-1247 
88 
9,3 
845-853 
1248-1256 
89 
9,5 
854-862 
1257-1265 
90 
9,7 
863-871 
1266-1274 
91 
9,8 
872-880 
1275-1283 
92 
10,0 
881-889 
1284-1292 
93 
10,2 
890-898 
1293-1301 
94 
10,4 
899-907 
1302-1310 
95 
10,6 
908-916 
1311-1319 
96 
10,8 
917-925 
1320-1328 
97 
11,0 
926-934 
1329-1337 
98 
11,3 
935-943 
1338-1346 
99 
11,5 
944-952 
1347-1355 
100 
11,7 
953-961 
1356-1364 
101 
11,9 
962-970 
1365-1373 
102 
12,1 
971-979 
1374-1382 
103 
12,4 
980-988 
1383-1391 
104 
12,6 
989-997 
1392-1400 
105 
12,9 
998-1006 
1401-1409 
106 
13,1 
1007-1015 
1410-1418 
107 
13,3 
1016-1024 
1419-1427 
108 
13,6 
1025-1033 
1428-1436 
109 
13,9 
1034-1042 
1437-1445 
110 
14,1 
1043-1051 
1446-1454 
111 
14,4 
1052-1060 
1455-1463 
112 
14,6 
1061-1069 
1464-1472 
113 
14,9 
1070-1078 
1473-1481 
114 
15,2 
1079-1087 
1482-1490 
115 
15,5 
1088-1096 
1491-1499 
116 
15,8 
1097-1105 
1500-1508 
117 
16,0 
1106-1114 
1509-1517 
118 
16,3 
1115-1123 
1518-1526 
119 
16,6 
1124-1132 
1527-1535 
120 
16,9 
1133-1141 
1536-1544 
121 
17,2 
1142-1150 
1545-1553 
122 
17,5 
1151-1159 
1554-1562 
123 
17,8 
1160-1168 
1563-1571 
124 
18,1 
1169-1177 
1572-1580 
125 
18,5 
1178-1186 
1581-1589 
126 
18,8 
1187-1195 
1590-1598 
127 
19,1 
1196-1204 
1599-1607 
128 
19,4 
1205-1213 
1608-1616 
129 
19,7 
1214-1222 
1617-1625 
130 
20,1 
1223-1231 
1626-1634 
131 
20,4 
1232-1240 
1635-1643 
132 
20,7 
1241-1249 
1644-1652 
133 
21,1 
1250-1258 
1653-1661 
134 
21,4 
1259-1267 
1662-1670 
135 
21,7 
1268-1276 
1671-1679 
136 
22,1 
1277-1285 
1680-1688 
137 
22,4 
1286-1295 
1689-1697 
138 
22,8 
1296-1304 
1698-1706 
139 
23,1 
1305-1313 
1707-1715 
140 
23,5 
1314-1322 
1716-1725 
141 
24,0 
1323-1331 
1726-1734 
142 
24,2 
1332-1340 
1735-1743 
143 
24,4 
1341-1349 
1744-1752 
144 
24,6 
1350-1358 
1753-1761 
145 
24,8 
1359-1367 
1762-1770 
146 
25,0 
1368-1376 
1771-1779 
147 
25,2 
1377-1385 
1780-1788 
148 
25,4 
1386-1394 
1789-1797 
149 
25,6 
1395-1403 
1798-1806 
150 
25,8 
1404-1412 
1807-1815 
151 
26,0 
1413-1421 
1816-1824 
152 
26,2 
1422-1430 
1825-1833 
153 
26,4 
1431-1439 
1834-1842 
154 
26,6 
1440-1448 
1843-1851 
155 
26,8 
1449-1457 
1852-1860 
156 
27,0 
1458-1466 
1861-1869 
157 
27,1 
1467-1475 
1870-1878 
158 
27,3 
1476-1484 
1879-1887 
159 
27,5 
1485-1493 
1888-1896 
160 
27,7 
1494-1502 
1897-1905 
161 
27,9 
1503-1511 
1906-1914 
162 
28,1 
1512-1520 
1915-1923 
163 
28,3 
1521-1529 
1924-1932 
164 
28,5 
1530-1538 
1933-1941 
165 
28,7 
1539-1547 
1942-1950 
166 
28,9 
1548-1556 
1951-1959 
167 
29,1 
1557-1565 
1960-1968 
168 
29,3 
1566-1574 
1969-1977 
169 
29,5 
1575-1583 
1978-1986 
170 
29,7 
1584-1592 
1987-1995 
171 
29,9 
1593-1601 
1996-2004 
172 
30,0 
1602-1610 
2005-2013 
173 
30,2 
1611-1619 
2014-2022 
174 
30,4 
1620-1628 
2023-2031 
175 
30,6 
1629-1637 
2032-2040 
176 
30,8 
1638-1646 
2041-2049 
177 
31,0 
1647-1655 
2050-2058 
178 
31,2 
1656-1664 
2059-2067 
179 
31,4 
1665-1673 
2068-2076 
180 
31,6 
1674-1682 
2077-2085 
181 
31,7 
1683-1691 
2086-2094 
182 
31,9 
1692-1700 
2095-2103 
183 
32,1 
1701-1709 
2104-2112 
184 
32,3 
1710-1718 
2113-2121 
185 
32,5 
1719-1727 
2122-2130 
186 
32,7 
1728-1736 
2131-2139 
187 
32,8 
1737-1745 
2140-2148 
188 
33,0 
1746-1754 
2149-2157 
189 
33,2 
1755-1763 
2158-2166 
190 
33,4 
1764-1772 
2167-2175 
191 
33,6 
1773-1781 
2176-2184 
192 
33,7 
1782-1790 
2185-2193 
193 
33,9 
1791-1799 
2194-2202 
194 
34,1 
1800-1808 
2203-2211 
195 
34,3 
1809-1818 
2212-2220 
196 
34,4 
1819-1827 
2221-2229 
197 
34,6 
1828-1836 
2230-2238 
198 
34,8 
1837-1845 
2239-2247 
199 
35,0 
1846-1854 
2248-2257 
200 
35,1 
1855-1863 
2258-2266 
201 
35,3 
1864-1872 
2267-2275 
202 
35,5 
1873-1881 
2276-2284 
203 
35,7 
1882-1890 
2285-2293 
204 
35,8 
1891-1899 
2294-2302 
205 
36,0 
1900-1908 
2303-2311 
206 
36,2 
1909-1917 
2312-2320 
207 
36,3 
1918-1926 
2321-2329 
208 
36,5 
1927-1935 
2330-2338 
209 
36,6 
1936-1944 
2339-2347 
210 
36,8 
1945-1953 
2348-2356 
211 
37,0 
1954-1962 
2357-2365 
212 
37,1 
1963-1971 
2366-2374 
213 
37,3 
1972-1980 
2375-2383 
214 
37,5 
1981-1989 
2384-2392 
215 
37,6 
1990-1998 
2393-2401 
216 
37,8 
1999-2007 
2402-2410 
217 
37,9 
2008-2016 
2411-2419 
218 
38,1 
2017-2025 
2420-2428 
219 
38,2 
2026-2034 
2429-2437 
220 
38,4 
2035-2043 
2438-2446 
221 
38,5 
2044-2052 
2447-2455 
222 
38,7 
2053-2061 
2456-2464 
223 
38,8 
2062-2070 
2465-2473 
224 
39,0 
2071-2079 
2474-2482 
225 
39,1 
2080-2088 
2483-2491 
226 
39,3 
2089-2097 
2492-2500 
227 
39,4 
2098-2106 
2501-2509 
228 
39,6 
2107-2115 
2510-2518 
229 
39,7 
2116-2124 
2519-2527 
230 
39,8 
2125-2133 
2528-2536 
231 
40,0 
2134-2142 
2537-2545 
232 
40,1 
2143-2151 
2546-2554 
233 
40,3 
2152-2160 
2555-2563 
234 
40,4 
2161-2169 
2564-2572 
235 
40,5 
2170-2178 
2573-2581 
236 
40,7 
2179-2187 
2582-2590 
237 
40,8 
2188-2196 
2591-2599 
238 
40,9 
2197-2205 
2600-2608 
239 
41,1 
2206-2214 
2609-2617 
240 
41,2 
2215-2223 
2618-2626 
241 
41,3 
2224-2232 
2627-2635 
242 
41,5 
2233-2241 
2636-2644 
243 
41,6 
2242-2250 
2645-2653 
244 
41,7 
2251-2259 
2654-2662 
245 
41,8 
2260-2268 
2663-2671 
246 
42,0 
2269-2277 
2672-2680 
247 
42,1 
2278-2286 
2681-2689 
248 
42,2 
2287-2295 
2690-2698 
249 
42,3 
2296-2304 
2699-2707 
250 
42,4 
2305-2313 
2708-2716 
251 
42,6 
2314-2322 
2717-2725 
252 
42,7 
2323-2331 
2726-2734 
253 
42,8 
2332-2340 
2735-2743 
254 
42,9 
2341-2350 
2744-2752 
255 
43,0 
2351-2359 
2753-2761 
256 
43,1 
2360-2368 
2762-2770 
257 
43,2 
2369-2377 
2771-2780 
258 
43,4 
2378-2386 
2781-2789 
259 
43,5 
2387-2395 
2790-2798 
260 
43,6 
2396-2404 
2799-2807 
261 
43,7 
2405-2413 
2808-2816 
262 
43,8 
2414-2422 
2817-2825 
263 
43,9 
2423-2431 
2826-2834 
264 
44,0 
2432-2440 
2835-2843 
265 
44,1 
2441-2449 
2844-2852 
266 
44,2 
2450-2458 
2853-2861 
267 
44,3 
2459-2467 
2862-2870 
268 
44,4 
2468-2476 
2871-2879 
269 
44,5 
2477-2485 
2880-2888 
270 
44,6 
2486-2494 
2889-2897 
271 
44,7 
2495-2503 
2898-2906 
272 
44,8 
2504-2512 
2907-2915 
273 
44,9 
2513-2521 
2916-2924 
274 
45,0 
2522-2530 
2925-2933 
275 
45,1 
2531-2539 
2934-2942 
276 
45,2 
2540-2548 
2943-2951 
277 
45,2 
2549-2557 
2952-2960 
278 
45,3 
2558-2566 
2961-2969 
279 
45,4 
2567-2575 
2970-2978 
280 
45,5 
2576-2584 
2979-2987 
281 
45,6 
2585-2593 
2988-2996 
282 
45,7 
2594-2602 
2997-3005 
283 
45,8 
2603-2611 
3006-3014 
284 
45,8 
2612-2620 
3015-3023 
285 
45,9 
2621-2629 
3024-3032 
286 
46,0 
2630-2638 
3033-3041 
287 
46,1 
2639-2647 
3042-3050 
288 
46,2 
2648-2656 
3051-3059 
289 
46,3 
2657-2665 
3060-3068 
290 
46,3 
2666-2674 
3069-3077 
291 
46,4 
2675-2683 
3078-3086 
292 
46,5 
2684-2692 
3087-3095 
293 
46,6 
2693-2701 
3096-3104 
294 
46,6 
2702-2710 
3105-3113 
295 
46,7 
2711-2719 
3114-3122 
296 
46,8 
2720-2728 
3123-3131 
297 
46,9 
2729-2737 
3132-3140 
298 
46,9 
2738-2746 
3141-3149 
299 
47,0 
2747-2755 
3150-3158 
300 
47,1 
2756-2764 
3159-3167 
301 
47,1 
2765-2773 
3168-3176 
302 
47,2 
2774-2782 
3177-3185 
303 
47,3 
2783-2791 
3186-3194 
304 
47,3 
2792-2800 
3195-3203 
305 
47,4 
2801-2809 
3204-3212 
306 
47,5 
2810-2818 
3213-3221 
307 
47,5 
2819-2827 
3222-3230 
308 
47,6 
2828-2836 
3231-3239 
309 
47,6 
2837-2845 
3240-3248 
310 
47,7 
2846-2854 
3249-3257 
311 
47,8 
2855-2863 
3258-3266 
312 
47,8 
2864-2873 
3267-3275 
313 
47,9 
2874-2882 
3276-3284 
314 
47,9 
2883-2891 
3285-3293 
315 
48,0 
2892-2900 
3294-3302 
316 
48,1 
2901-2909 
3303-3312 
317 
48,1 
2910-2918 
3313-3321 
318 
48,2 
2919-2927 
3322-3330 
319 
48,2 
2928-2936 
3331-3339 
320 
48,3 
2937-2945 
3340-3348 
321 
48,3 
2946-2954 
3349-3357 
322 
48,4 
2955-2963 
3358-3366 
323 
48,4 
2964-2972 
3367-3375 
324 
48,5 
2973-2981 
3376-3384 
325 
48,5 
2982-2990 
3385-3393 
326 
48,6 
2991-2999 
3394-3402 
327 
48,6 
3000-3008 
3403-3411 
328 
48,7 
3009-3017 
3412-3420 
329 
48,7 
3018-3026 
3421-3429 
330 
48,8 
3027-3035 
3430-3438 
331 
48,8 
3036-3044 
3439-3447 
332 
48,9 
3045-3053 
3448-3456 
333 
48,9 
3054-3062 
3457-3465 
334 
49,0 
3063-3071 
3466-3474 
335 
49,0 
3072-3080 
3475-3483 
336 
49,1 
3081-3089 
3484-3492 
337 
49,1 
3090-3098 
3493-3501 
338 
49,1 
3099-3107 
3502-3510 
339 
49,2 
3108-3116 
3511-3519 
340 
49,2 
3117-3125 
3520-3528 
341 
49,3 
3126-3134 
3529-3537 
342 
49,3 
3135-3143 
3538-3546 
343 
49,3 
3144-3152 
3547-3555 
344 
49,4 
3153-3161 
3556-3564 
345 
49,4 
3162-3170 
3565-3573 
346 
49,5 
3171-3179 
3574-3582 
347 
49,5 
3180-3188 
3583-3591 
348 
49,5 
3189-3197 
3592-3600 
349 
49,6 
3198-3206 
3601-3609 
350 
49,6 
3207-3215 
3610-3618 
351 
49,7 
3216-3224 
3619-3627 
352 
49,7 
3225-3233 
3628-3636 
353 
49,7 
3234-3242 
3637-3645 
354 
49,8 
3243-3251 
3646-3654 
355 
49,8 
3252-3260 
3655-3663 
356 
49,8 
3261-3269 
3664-3672 
357 
49,9 
3270-3278 
3673-3681 
358 
49,9 
3279-3287 
3682-3690 
359 
49,9 
3288 tai enemmän 
3691 tai enemmän 
360 tai enemmän 
50,0 
VEROTAULUKKO 1 A 
Auton CO2-päästöt (g/km) 
Sovellettava veroprosentti 
  
  
2,7 
2,7 
2,7 
2,7 
2,8 
2,8 
2,8 
2,8 
2,8 
10 
2,8 
11 
2,9 
12 
2,9 
13 
2,9 
14 
2,9 
15 
2,9 
16 
2,9 
17 
3,0 
18 
3,0 
19 
3,0 
20 
3,0 
21 
3,0 
22 
3,1 
23 
3,1 
24 
3,1 
25 
3,1 
26 
3,2 
27 
3,2 
28 
3,2 
29 
3,2 
30 
3,2 
31 
3,3 
32 
3,3 
33 
3,3 
34 
3,4 
35 
3,4 
36 
3,4 
37 
3,4 
38 
3,5 
39 
3,5 
40 
3,5 
41 
3,6 
42 
3,6 
43 
3,6 
44 
3,6 
45 
3,7 
46 
3,7 
47 
3,7 
48 
3,8 
49 
3,8 
50 
3,9 
51 
3,9 
52 
3,9 
53 
4,0 
54 
4,0 
55 
4,0 
56 
4,1 
57 
4,1 
58 
4,2 
59 
4,2 
60 
4,3 
61 
4,3 
62 
4,3 
63 
4,4 
64 
4,4 
65 
4,5 
66 
4,5 
67 
4,6 
68 
4,6 
69 
4,7 
70 
4,7 
71 
4,8 
72 
4,8 
73 
4,9 
74 
5,0 
75 
5,0 
76 
5,1 
77 
5,1 
78 
5,2 
79 
5,2 
80 
5,3 
81 
5,4 
82 
5,4 
83 
5,5 
84 
5,6 
85 
5,6 
86 
5,7 
87 
5,8 
88 
5,9 
89 
5,9 
90 
6,0 
91 
6,1 
92 
6,2 
93 
6,2 
94 
6,3 
95 
6,4 
96 
6,5 
97 
6,6 
98 
6,6 
99 
6,7 
100 
6,8 
101 
6,9 
102 
7,0 
103 
7,1 
104 
7,2 
105 
7,3 
106 
7,4 
107 
7,5 
108 
7,6 
109 
7,7 
110 
7,8 
111 
8,0 
112 
8,1 
113 
8,3 
114 
8,4 
115 
8,6 
116 
8,8 
117 
8,9 
118 
9,1 
119 
9,3 
120 
9,5 
121 
9,7 
122 
9,9 
123 
10,0 
124 
10,2 
125 
10,4 
126 
10,6 
127 
10,9 
128 
11,1 
129 
11,3 
130 
11,5 
131 
11,7 
132 
12,0 
133 
12,2 
134 
12,4 
135 
12,7 
136 
12,9 
137 
13,2 
138 
13,4 
139 
13,7 
140 
13,9 
141 
14,2 
142 
14,5 
143 
14,8 
144 
15,0 
145 
15,3 
146 
15,6 
147 
15,9 
148 
16,2 
149 
16,5 
150 
16,8 
151 
17,1 
152 
17,4 
153 
17,7 
154 
18,0 
155 
18,3 
156 
18,6 
157 
19,0 
158 
19,3 
159 
19,6 
160 
20,0 
161 
20,3 
162 
20,6 
163 
21,0 
164 
21,3 
165 
21,7 
166 
22,0 
167 
22,4 
168 
22,7 
169 
23,1 
170 
23,4 
171 
24,0 
172 
24,2 
173 
24,4 
174 
24,6 
175 
24,8 
176 
25,0 
177 
25,2 
178 
25,4 
179 
25,6 
180 
25,8 
181 
26,0 
182 
26,2 
183 
26,4 
184 
26,6 
185 
26,8 
186 
27,0 
187 
27,2 
188 
27,4 
189 
27,6 
190 
27,8 
191 
28,0 
192 
28,2 
193 
28,4 
194 
28,6 
195 
28,8 
196 
29,0 
197 
29,1 
198 
29,3 
199 
29,5 
200 
29,7 
201 
29,9 
202 
30,1 
203 
30,3 
204 
30,5 
205 
30,7 
206 
30,9 
207 
31,1 
208 
31,3 
209 
31,5 
210 
31,7 
211 
31,8 
212 
32,0 
213 
32,2 
214 
32,4 
215 
32,6 
216 
32,8 
217 
33,0 
218 
33,1 
219 
33,3 
220 
33,5 
221 
33,7 
222 
33,9 
223 
34,1 
224 
34,2 
225 
34,4 
226 
34,6 
227 
34,8 
228 
34,9 
229 
35,1 
230 
35,3 
231 
35,5 
232 
35,6 
233 
35,8 
234 
36,0 
235 
36,2 
236 
36,3 
237 
36,5 
238 
36,7 
239 
36,8 
240 
37,0 
241 
37,1 
242 
37,3 
243 
37,5 
244 
37,6 
245 
37,8 
246 
37,9 
247 
38,1 
248 
38,3 
249 
38,4 
250 
38,6 
251 
38,7 
252 
38,9 
253 
39,0 
254 
39,2 
255 
39,3 
256 
39,5 
257 
39,6 
258 
39,8 
259 
39,9 
260 
40,0 
261 
40,2 
262 
40,3 
263 
40,5 
264 
40,6 
265 
40,7 
266 
40,9 
267 
41,0 
268 
41,1 
269 
41,3 
270 
41,4 
271 
41,5 
272 
41,7 
273 
41,8 
274 
41,9 
275 
42,0 
276 
42,2 
277 
42,3 
278 
42,4 
279 
42,5 
280 
42,6 
281 
42,8 
282 
42,9 
283 
43,0 
284 
43,1 
285 
43,2 
286 
43,3 
287 
43,4 
288 
43,6 
289 
43,7 
290 
43,8 
291 
43,9 
292 
44,0 
293 
44,1 
294 
44,2 
295 
44,3 
296 
44,4 
297 
44,5 
298 
44,6 
299 
44,7 
300 
44,8 
301 
44,9 
302 
45,0 
303 
45,1 
304 
45,2 
305 
45,3 
306 
45,4 
307 
45,4 
308 
45,5 
309 
45,6 
310 
45,7 
311 
45,8 
312 
45,9 
313 
46,0 
314 
46,0 
315 
46,1 
316 
46,2 
317 
46,3 
318 
46,4 
319 
46,4 
320 
46,5 
321 
46,6 
322 
46,7 
323 
46,7 
324 
46,8 
325 
46,9 
326 
47,0 
327 
47,0 
328 
47,1 
329 
47,2 
330 
47,2 
331 
47,3 
332 
47,4 
333 
47,4 
334 
47,5 
335 
47,6 
336 
47,6 
337 
47,7 
338 
47,8 
339 
47,8 
340 
47,9 
341 
47,9 
342 
48,0 
343 
48,1 
344 
48,1 
345 
48,2 
346 
48,2 
347 
48,3 
348 
48,3 
349 
48,4 
350 
48,4 
351 
48,5 
352 
48,5 
353 
48,6 
354 
48,6 
355 
48,7 
356 
48,7 
357 
48,8 
358 
48,8 
359 
48,9 
360 tai enemmän 
48,9 

2. Laki ajoneuvoverolain 10 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan ajoneuvoverolain (1281/2003) 10 §:n 4 momentti, sellaisena kuin se on laissa 571/2018, seuraavasti: 
10 § Perusvero 
Ponsiosa 
Jos 1 momentissa tarkoitetun ajoneuvon käyttövoimana on yksinomaan sähkö tai vety, perusvero on autoon sovellettavan verotaulukon alin veron määrä. Jos tällainen auto on otettu käyttöön ensimmäisen kerran 1 päivänä lokakuuta 2021 tai sen jälkeen, päivää kohden kannettava perusveron määrä on kuitenkin verotaulukon alin veron määrä korotettuna 17,80 sentillä. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
Päivää kohden kannettavan veron määrä lasketaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaisesti 30 päivään syyskuuta 2023. 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 14.10.2021 
Pääministeri Sanna Marin 
Valtiovarainministeri Annika Saarikko