Hallituksen esitys
HE
181
2016 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rautatielain 4 ja 57 §:n muuttamisesta
ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ
Esityksessä ehdotetaan uuden Suomen ja Venäjän välisen rautatieliikennesopimuksen voimaantulosta aiheutuvia eräitä täsmennyksiä ja muutoksia rautatielakiin. Sopimus suorasta kansainvälisestä rautatieliikenteestä on tarkoitus saattaa voimaan vuoden 2016 loppuun mennessä. Uuden sopimuksen tullessa voimaan kumoutuu Suomen ja Venäjän välisestä rautatieyhdysliikenteestä tehty sopimus liitännäissopimuksineen. Lain viittaukset kumoutuvaan rautatieyhdysliikennesopimukseen ja sen liitännäissopimuksiin muutettaisiin viittauksiksi uuteen rautatieliikennesopimukseen ja sen nojalla tehtävään liikenne- ja viestintäministeriön ja Venäjän federaation liikenneministeriön väliseen sopimukseen. Lisäksi täsmennettäisiin rautatieyritykseltä vaadittavaa turvallisuustodistusta koskevaa pykälää lisäämällä siihen säännös, jonka mukaisesti rautatieyritykseltä, joka liikennöi uudessa rautatieliikennesopimuksessa tarkoitetussa rautatierajaliikenteessä, ei edellytettäisi turvallisuustodistusta, jos rautatieyritys on rekisteröity muussa kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa. 
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan heti uuden Suomen ja Venäjän välisen rautatieliikennesopimuksen tultua voimaan.  
PERUSTELUT
1
Nykytila ja ehdotetut muutokset
Rautatielain 4 §:n mukaan rautatieyritykseltä ja muulta rautatieliikenteen harjoittajalta vaaditaan rautatieliikenteen harjoittamista varten turvallisuustodistus. Pykälää täsmennettiin lailla 939/2013 lisäämällä siihen säännös, jonka mukaan turvallisuustodistuksen B-osaa ei kuitenkaan edellytetä siltä, joka harjoittaa rautatieliikennettä ainoastaan satama-alueella tai rautatieraja-asemalla sijaitsevilla raiteilla, joiden raideleveys poikkeaa Suomessa käytettävästä raideleveydestä. Säännöksellä tarkoitetaan erityisesti Tornion ratapiha-alueella tapahtuvaa määrältään vähäistä ruotsalaisen rautatieyrityksen harjoittamaa vaihtotyöliikennettä Suomen ja Ruotsin välisessä rautatieyhdysliikenteessä raiteilla, joiden raideleveys vastaa Ruotsissa käytössä olevaa raideleveyttä.  
Suomi on 28 päivänä huhtikuuta 2015 tehnyt uuden Suomen ja Venäjän välistä rautatieliikennettä koskevan sopimuksen Venäjän kanssa (uusi sopimus). Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välinen sopimus suorasta kansainvälisestä rautatieliikenteestä on tarkoitus saattaa voimaan vuoden 2016 loppuun mennessä sen jälkeen, kun sopimuksen nojalla tehtävä liikenne- ja viestintäministeriön ja Venäjän federaation liikenneministeriön välinen sopimus ja sen liitteet on hyväksytty. Sopimuksen 67 artiklan mukaan liikkuvan kaluston luovuttava rautatieyritys harjoittaa sopimuksessa tarkoitettua rautatieliikennettä sille sopimuksessa tarkoitetulle rautatieraja-asemalle saakka, jossa liikkuva kalusto luovutetaan vastaanottavalle rautatieyritykselle. Artiklan mukaisesti venäläinen rautatieyritys OAO RZD liikennöi Suomen rataverkolla oman veturinsa vetämällä kalustolla ja nopeassa henkilöjunaliikenteessä VR-Yhtymä Oy:n ja OAO RZD:n yhteisesti omistamalla henkilöjunalla valtakunnanrajalta lähimmälle suomalaiselle rautatieraja-asemalle ja vastaavasti rautatieraja-asemalta valtakunnanrajalle. EU:n IV rautatiepakettiin kuuluvan rautateiden turvallisuudesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/798 10 artiklan 9 kohdan mukaan jäsenvaltio voi säännöksessä säädetyin edellytyksin antaa kolmansien maiden toimijoille luvan saapua sen alueella olevalle asemalle, joka on tarkoitettu rajat ylittäviä toimia varten ja joka sijaitsee lähellä kyseisen jäsenvaltion rajaa, vaatimatta direktiivissä tarkoitettua yhtenäistä turvallisuustodistusta. Direktiivi on tullut voimaan15 päivänä kesäkuuta 2016. Edellä esitetyn perusteella esitetään rautatielain 4 §:ään lisättäväksi pykälän uuteen 2 momenttiin säännös, jonka mukaisesti venäläiseltä rautatieyritykseltä ei sanotussa liikenteessä vaadittaisi rautatielaissa tarkoitettua turvallisuustodistusta.  
Rautatielain 57 §:ssä edellytetään rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta yhteisössä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (2008/57/EY) 21 artiklan vaatimusten mukaisesti, että Suomen ja Venäjän välisestä rautatieyhdysliikenteestä tehdyssä Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välisessä sopimuksessa (rautatieyhdysliikennesopimus, SopS 48/1997) tarkoitetussa Suomen ja Venäjän välisessä rautatieyhdysliikenteessä käytettävällä kalustolla on oltava Liikenteen turvallisuusviraston myöntämä käyttöönottolupa. Pykälässä viitataan myös rautatieyhdysliikennesopimuksen liitännäissopimuksiin. Rautatieyhdysliikennesopimus liitännäissopimuksineen kumoutuu edellä mainitun uuden sopimuksen tullessa voimaan. Uuden sopimuksen 60 artiklan 5 kohdan mukaan sopimuksessa tarkoitetulla rautatieraja-asemalla luovutettavalla liikkuvalla kalustolla on oltava vastaanottavan osapuolen sovellettavaksi tulevan lainsäädännön mukaisesti myönnetty käyttöönottolupa vastaanottavan osapuolen rataverkolla. Sanotussa sopimusmääräyksessä viitataan Suomessa rautatelain 57 §:än. Liikenteen turvallisuusvirasto myöntää pykälän 1 momentin nojalla käyttöönottoluvan sellaisille kalustoyksiköille tai kalustoyksikköjen tyypeille, joilla on Venäjän federaatiossa voimassa oleva käyttöönottolupa tai siihen rinnastettava lupa. 
Rautatielain 57 §:n 1 momenttia olisi uuden sopimuksen voimaantulon vuoksi muutettava, koska momentissa viitataan kumoutuvaan rautatieyhdysliikennesopimukseen ja sen liitännäissopimuksiin. Ehdotuksen 57 §:n 1 momentissa viitattaisiin rautatieyhdysliikennesopimuksen ja sen liitännäissopimuksen sijasta uuteen sopimukseen ja sen nojalla tehtävään liikenne- ja viestintäministeriön ja Venäjän federaation liikenneministeriön väliseen sopimukseen (ministeriöiden välinen sopimus) ja sen liitteisiin. Samalla pykälän otsikossa ja pykälän 1 momentissa käytetty käsite ”yhdysliikenne” muutettaisiin uuden sopimuksen mukaiseksi käsitteeksi ”suora kansainvälinen rautatieliikenne”. Pykälän 2 momenttia täsmennettäisiin siten, että säännöksessä käytettäisiin 1 momenttia vastaavasti käsitteen ”yhdysliikenne” sijasta uuden sopimuksen mukaista käsitettä ”suora kansainvälinen rautatieliikenne”. Pykälässä tarkoitetussa Suomen ja Venäjän välisessä rautatieliikenteessä saatetaan käyttää myös sellaisia kalustoyksikköjä, joille on myönnetty käyttöönottolupa Venäjän federaation sijasta muussa rautateiden yhteistyöjärjestöön (OSJD) kuuluvassa valtiossa, esimerkiksi Valko-Venäjällä. Tästä aiheutuva täsmennys tehtäisiin pykälän 1 ja 2 momenttiin. 
Sisällöllisiä muutoksia säännöksiin ei tehtäisi. Liikenteen turvallisuusviraston sähköinen lupamenettely jatkuisi nykyisellään uuden sopimuksen voimaantulon jälkeen. Venäjän federaatiosta saapuvalla kalustolla saisi käyttöönottoluvan nojalla liikennöidä jatkossakin ainoastaan Suomen ja Venäjän välisessä rautatieliikenteessä. Kalustolla Suomessa liikennöitäessä olisi samoin jatkossakin noudatettava asianmukaisia Suomessa voimassa olevia turvallisuusmääräyksiä ja teknisiä määräyksiä sekä mahdollisia rataverkon haltijan asettamia rajoituksia.  
Pykälän nykyinen 3 momentti poistettaisiin, koska se sisältää tarpeettomana pidettävän viittauksen kumoutuvaan rautatieyhdysliikennesopimukseen ja sen liitännäissopimuksiin.  
2
Esityksen vaikutukset
Esityksellä ei ole välittömiä taloudellisia eikä yrityksiin tai viranomaisiin kohdistuvia vaikutuksia. Muutokset liittyvät uuden sopimuksen voimaantuloon ja ovat pääosin teknisluonteisia.  
3
Asian valmistelu
Esitys on valmisteltu liikenne- ja viestintäministeriössä. Esityksestä on pyydetty näkemykset Liikennevirastolta, Liikenteen turvallisuusvirastolta, VR-Yhtymä Oy:ltä ja muilta alan toimijoilta.  
4
Voimaantulo
Lain ehdotetaan tulevan voimaan heti uuden Suomen ja Venäjän välisen rautatieliikennesopimuksen tultua voimaan. 
Edellä esitetyn perusteella annetaan eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
Lakiehdotus:
Laki 
rautatielain 4 ja 57 §:n muuttamisesta  
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
 
muutetaan rautatielain (304/2011) 57 §, sellaisena kuin se on osaksi laissa 939/2013,  
lisätään 4 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 939/2013, uusi 2 momentti seuraavasti: 
4 § 
Turvallisuustodistus 
Turvallisuustodistusta ei vaadita rautatieyritykseltä, joka liikennöi suorasta kansainvälisestä rautatieliikenteestä Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välillä tehdyssä sopimuksessa (SopS --/2016) tarkoitetussa rautatierajaliikenteessä ainoastaan valtakunnanrajan ja rautatieraja-aseman välillä ja rautatieraja-asemalla sijaitsevilla raiteilla, jos rautatieyritys on rekisteröity muussa kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa. 
57 §  
Suomen ja Venäjän välisessä suorassa kansainvälisessä rautatieliikenteessä käytettävien kalustoyksiköiden käyttöönotto  
Venäjän federaatiosta saapuvilla Suomen ja Venäjän välisessä suorassa kansainvälisessä rautatieliikenteessä käytettävillä kalustoyksiköillä on oltava Liikenteen turvallisuusviraston myöntämä käyttöönottolupa. Virasto myöntää käyttöönottoluvan sellaisille kalustoyksiköille ja kalustoyksikköjen tyypeille, joilla on Venäjän federaatiossa tai muussa rautateiden yhteistyöjärjestöön (OSJD) kuuluvassa valtiossa voimassa oleva käyttöönottolupa tai siihen rinnastettava lupa. Kalustoyksiköillä saa liikennöidä ainoastaan Suomen ja Venäjän välisessä suorassa kansainvälisessä rautatieliikenteessä. Kalustoyksikköjä koskevista vaatimuksista määrätään suorasta kansainvälisestä rautatieliikenteestä Suomen tasavallan hallituksen ja Venäjän federaation hallituksen välisessä sopimuksessa ja sen nojalla tehdyssä liikenne- ja viestintäministeriön ja Venäjän federaation liikenneministeriön välisessä sopimuksessa ja sen liitteissä.  
Suomessa 1 momentissa tarkoitettua suoraa kansainvälistä liikennettä harjoittavan rautatieyrityksen on haettava käyttöönottolupaa Liikenteen turvallisuusvirastolta ennen kuin rautatieyritys liikennöi kalustoyksiköllä Suomen rataverkolla. Kalustoyksikön vaatimustenmukaisuus on osoitettava ilmoituksessa, jonka hakija toimittaa virastolle. Hakijan on ilmoitettava Venäjän federaatiossa tai muussa rautateiden yhteistyöjärjestöön (OSJD) kuuluvassa valtiossa kalustoyksikölle tai kalustoyksikköjen tyypille myönnetystä käyttöönottoluvasta tai siihen rinnastettavasta luvasta. Virasto ratkaisee käyttöönottolupaa koskevan hakemuksen hakijan toimittaman ilmoituksen perusteella. Lupa voidaan myöntää sähköistä menettelyä käyttäen. 
Tämä laki tulee voimaan – päivänä ---kuuta 2016.  
Helsingissä 6 päivänä lokakuuta 2016 
Pääministeri
Juha
Sipilä
Liikenne- ja viestintäministeri
Anne
Berner
Viimeksi julkaistu 6.10.2016 15:12