Viimeksi julkaistu 27.11.2021 9.27

Hallituksen esitys HE 185/2021 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi eräiden Alankomaiden kanssa Alankomaiden Antillien osalta tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eräiden Alankomaiden kanssa Alankomaiden Antillien osalta tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettua lakia siten, että lakiin lisättäisiin maininta taloussuhteiden edistämisestä tehdyn sopimuksen voimassaolon ja soveltamisen päättymisestä. Lisäksi laista kumottaisiin väliyhteisölain soveltamisen estävä pykälä.  

Taloussuhteiden edistämisestä tehdyn sopimuksen mukaan sitä sovelletaan kymmenen vuoden ajan ja tätä aikaa voidaan pidentää toimivaltaisten viranomaisten keskinäisellä sopimuksella. Pidentämisestä ei ole sovittu, joten sopimuksen soveltamisaika päättyy 31.12.2021. 

Alankomaiden Antillit on lakannut olemasta vuonna 2010. Sopimusta sovelletaan edelleen aiemmin Antilleihin kuuluneiden alueiden eli Curacaoon, Sint Marteeniin, Bonaireen, Saban ja Sint Eustatiuksen osalta.  

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2022. 

PERUSTELUT

Asian tausta ja valmistelu

1.1  Tausta

Suomi ja Alankomaat Alankomaiden Antillien osalta allekirjoittivat 10.9.2009 kahdesta sopimuksesta koostuvan kokonaisuuden. Sopimukset koskevat verotietojen vaihtamista (Suomen tasavallan ja Alankomaiden kuningaskunnan välillä Alankomaiden Antillien osalta verotietojen vaihtamisesta tehty sopimus, jäljempänä tietojenvaihtosopimus) ja tuloverotusta (Suomen tasavallan ja Alankomaiden kuningaskunnan välillä Alankomaiden Antillien osalta taloussuhteiden edistämisestä tehty sopimus, jäljempänä rajattu verosopimus). Eduskunta on hyväksynyt sopimukset ja ne on Suomessa saatettu voimaan lailla ja asetuksella (SopS 62-63/2011). 

Sopimukset liittyvät OECD:n 1990-luvulla käynnistämään hankkeeseen, jolla on tarkoitus taistella haitallista verokilpailua vastaan. Hankkeen tuloksena laadittiin tietojen vaihtamista veroasioissa koskeva mallisopimus ja listattiin n. 50 aluetta, joilla katsottiin olevan haitallista, salassapitoon perustuvaa ulkomaisia sijoituksia koskevaa verolainsäädäntöä. Pohjoismaat aloittivat kesäkuussa 2006 neuvottelut tietojenvaihtosopimuksesta monien näiden alueiden kanssa mukaan lukien Alankomaiden Antillien kanssa. OECD-maat hyväksyivät yhteisessä julkilausumassaan sen, että alueille tarjotaan etuja vastineeksi tietojenvaihtosopimuksesta. Pohjoismaiden tarjoamat edut liittyivät rajoitettujen kaksinkertaisen verotuksen välttämistä koskevien sopimusten tekemiseen. 

Rajatun verosopimuksen soveltaminen on kytketty sen 9 artiklan 2 kappaleessa tietojenvaihtosopimukseen siten, että rajattua verosopimusta lakataan soveltamasta, jos tietojenvaihtosopimusta lakataan soveltamasta sopimuksen irtisanomisen vuoksi. Lisäksi rajatun verosopimuksen soveltaminen on määräaikaista. Rajatun verosopimuksen 7 artiklassa määrätään, että tätä sopimusta sovelletaan kymmenen vuoden ajan siitä päivästä, jona sopimus tulee sovellettavaksi ja että tätä aikaa voidaan pidentää sopimuspuolten toimivaltaisten viranomaisten keskinäisellä sopimuksella. Sopimus tuli sovellettavaksi 1.1.2012 lukien ja näin ollen 10 vuoden ajanjakso päättyy 31.12.2021. 

Tietojenvaihtosopimus on voimassa toistaiseksi, eikä siihen sisälly määräystä soveltamisen määräaikaisuudesta. Tiedonvaihtosopimuksen voimassaolo ja soveltaminen jatkuvat normaalisti. 

Alankomaiden Antillit lakkautettiin 10.10.2010, jolloin Curacaosta ja Sint Marteenista muodostui kaksi uutta Alankomaiden kuningaskuntaan kuuluvaa maata (land) ja joihin sovelletaan Antillien osalta tehtyjä sopimuksia. Muista entiseen Antilleihin kuuluneista saarista, eli Bonairesta, Sabasta ja Sint Eustatiuksesta tuli samalla suoraan Alankomaiden alaisia erityisasemassa olevia merentakaisia kuntia, joihin myös sovelletaan Antillien osalta tehtyjä sopimuksia, kuitenkin niin, että sopimusten täytäntöönpanosta vastaa Alankomaiden hallitus. 

1.2  Valmistelu

Alankomaiden ulkoministeriö tiedusteli keväällä 2021 nootitse Suomen näkemystä rajatun verosopimuksen soveltamisajan pidentämisen osalta. Suomesta vastattiin nootitse, että ottaen huomioon kansainvälisen kehityksen verotietojen vaihtamisessa ja sen että aiemmin Alankomaiden Antillit muodostaneet alueet osallistuvat laajasti kansainväliseen yhteistyöhön verotietojen vaihtamisessa, ei erityistä etua eli rajattua verosopimusta ole tarpeen jatkaa. Alankomaiden vastauksessa Suomen noottiin todettiin, että Alankomaat hyväksyy näkemyksen, jonka mukaan rajatun verosopimuksen soveltamisaikaa ei ole tarpeen jatkaa. 

Hallituksen esitys on valmisteltu valtiovarainministeriössä yhteistyössä ulkoministeriön kanssa. 

Nykytila ja sen arviointi

Rajatun verosopimuksen soveltamisen määräaikaisuus on kirjattu sopimuksen 7 artiklaan. Eräiden Alankomaiden kanssa Alankomaiden Antillien osalta tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettuun lakiin (918/2009), jäljempänä voimaansaattamislaki, ei otettu määräyksiä soveltamisen määräaikaisuudesta. Näin ollen on syntymässä tilanne, jossa sopimuksen määräysten mukaisesti sen soveltaminen päättyy, mutta voimaansaattamislaki on edelleen sovellettavana. 

Voimaansaattamislaki sisältää tavanomaisten valtiosopimusten voimaansaattamisessa käytetyn niin kutsutun blankettimuotoilun lisäksi yhden sisältömääräyksen. Lain 2 §:n mukaan ulkomaisten väliyhteisöjen osakkaiden verotuksesta annettua lakia (1217/1994), jäljempänä väliyhteisölaki, ei sovelleta Alankomaiden Antilleilta saatuun tuloon siltä osin kuin kyseessä on rajatun verosopimuksen 5 artiklassa mainittu ja Alankomaiden Antilleilla harjoitettu toiminta. Väliyhteisölain soveltamisen estävä määräys otettiin aikanaan lakiin, jotta väliyhteisölain soveltaminen ei mitätöisi Alankomaiden Antilleille rajatussa verosopimuksessa myönnettyjä etuja. Rajatun verosopimuksen soveltamisajan päättymisen jälkeen ei ole enää perustetta rajoittaa väliyhteisölain soveltamista erityisellä määräyksellä. 

Tavoitteet

Esityksen tavoitteena on saattaa Suomen lainsäädäntö yhdenmukaiseksi sen kanssa, että rajatun verosopimuksen soveltaminen päättyy 31.12.2021. 

Ehdotukset ja niiden vaikutukset

4.1  Keskeiset ehdotukset

Esityksessä ehdotetaan, että voimaansaattamislakia muutettaisiin siten, että lakiin lisättäisiin maininta taloussuhteiden edistämisestä tehdyn sopimuksen voimassaolon ja soveltamisajan päättymisestä. Lisäksi laista kumottaisiin väliyhteisölain soveltamisen estävä pykälä. 

Lain 1 § ehdotetaan muutettavaksi siten, että siihen lisättäisiin tieto rajatun verosopimuksen voimassaolon päättymisestä 1.6.2021 ja soveltamisajan päättymisestä 31.12.2021. 

Lain 2 § ehdotetaan kumottavaksi, koska rajatun verosopimuksen soveltaminen päättyy. Väliyhteisölain soveltamista ei enää estettäisi erityisellä määräyksellä. 

Asiassa ei ole kyse rajatun verosopimuksen irtisanomisesta sopimuksen 9 artiklan mukaisesti, vaan sopimuksen 7 artiklan mukaisesti soveltamisajan päättymisen vuoksi tarpeellisiksi tulleista muutoksista voimaansaattamislakiin. Sopimuspuolet ovat nootitse todenneet, että sopimusta ei uudisteta sopimuksen 7 artiklassa tarkoitetulla tavalla, jolloin sopimuksen voimassaolo on päättynyt 1.6.2021 ja sen soveltaminen jatkuu 7 artiklan mukaisesti 31.12.2021 asti. Wienin valtiosopimusoikeutta koskevan yleissopimuksen (SopS 33/1980) 54 artiklan b kohdan mukaan valtiosopimuksen päättyminen ja osapuolen luopuminen siitä voi tapahtua a) valtiosopimuksen määräysten mukaisesti; tai b) milloin tahansa kaikkien osapuolten suostumuksella sen jälkeen, kun asiasta on neuvoteltu muiden sopimusvaltioiden kanssa. 

4.2  Pääasialliset vaikutukset

Sopimuksia voimaan saatettaessa todettiin, että sopimuksien määräysten soveltaminen merkitsee Suomessa sitä, että valtio ja kunnat sekä evankelis-luterilaisen kirkon ja ortodoksisen kirkkokunnan seurakunnat luopuvat vähäisestä osasta verotulojaan ja että sopimuksista aiheutuvat välittömät taloudelliset vaikutukset voidaan arvioida vähäisiksi. Verohallinnon tietojärjestelmistä on saatavissa maakohtaista tietoa ulkomailla sijaitsevan kiinteän toimipaikan tuloksesta ja ulkomaisen väliyhteisön tulo-osuudesta verovuodesta 2019 alkaen. Verohallinnon järjestelmissä ei ole tietoa siitä, että rajatun verosopimuksen nojalla olisi vapautettu tuloja Suomen verosta verovuosina 2019 ja 2020. 

Voimaantulo

Ehdotetaan, että laki tulee voimaan 1.1.2022. Sopimuksen soveltamisaika päättyy 31.12.2021. 

Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumus

Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 59 §:n mukaan, jos valtiosopimus tai muu kansainvälinen velvoite, johon Suomi sitoutuu, sisältää määräyksen tämän lain mukaan maakunnan toimivaltaan kuuluvassa asiassa, maakuntapäivien on, jotta määräys tulisi voimaan maakunnassa, hyväksyttävä säädös, jolla määräys saatetaan voimaan. Verosopimukset sisältävät maakunnan toimivaltaan kuuluvia määräyksiä, joten verosopimusten voimaansaattamisen osalta maakuntapäivien hyväksyminen tarvitaan. Itsehallintolain perusteella maakuntapäivien hyväksyminen ei ole tarpeen sopimuksen irtisanomiselle tai kumoamislaille. Näin ollen maakuntapäivien hyväksyminen ei ole tarpeen myöskään nyt käsillä olevan voimaansaattamisesta annetun lain muuttamisessa. 

Suhde muihin esityksiin

Esitys ei välittömästi liity muihin hallituksen esityksiin. Suomi on tehnyt Alankomaiden kanssa Aruban osalta saman sisältöiset sopimukset (SopS 64-65/2011) kuin Alankomaiden Antillien osalta. Samanaikaisesti tämän esityksen kanssa eduskunnalle on annettu esitys laiksi eräiden Alankomaiden kanssa Aruban osalta tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain (919/2009) muuttamisesta. Nämä sopimukset ja niiden voimaansaattamisesta annettu laki ovat vastaavat kuin Alankomaiden Antillien osalta, joten niihin ehdotetaan saman sisältöisiä muutoksia kuin tässä esityksessä Alankomaiden Antillien osalta esitetään.  

Säätämisjärjestys

Laki lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta on aikanaan säädetty tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. Hallituksen näkemyksen mukaan voimaansaattamislain 2 §:n kumoamista ja 1 §:n muuttamista koskeva lakiehdotus voidaan niin ikään käsitellä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. 

Ponsiosa 

Ponsi 

Edellä esitetyn perusteella annetaan eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki eräiden Alankomaiden kanssa Alankomaiden Antillien osalta tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
kumotaan eräiden Alankomaiden kanssa Alankomaiden Antillien osalta tuloverotuksesta tehtyjen sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain (918/2009) 2 § sekä 
muutetaan 1 § seuraavasti: 
1 § 
Pariisissa 10 päivänä syyskuuta 2009 Suomen tasavallan ja Alankomaiden kuningaskunnan välillä Alankomaiden Antillien osalta verotietojen vaihtamisesta tehdyn sopimuksen ja Suomen tasavallan ja Alankomaiden kuningaskunnan välillä Alankomaiden Antillien osalta taloussuhteiden edistämisestä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat lakina voimassa sellaisina kuin Suomi on niihin sitoutunut. Suomen tasavallan ja Alankomaiden kuningaskunnan välillä Alankomaiden Antillien osalta taloussuhteiden edistämisestä tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimassaolo päättyi 1 päivänä kesäkuuta 2021 ja niiden soveltaminen päättyy 31 päivänä joulukuuta 2021. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 21.10.2021 
Pääministeri Sanna Marin 
Valtiovarainministeri Annika Saarikko