Hallituksen esitys
HE
20
2015 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 33 a §:n muuttamisesta
ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annettua lakia.  
Lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös, jonka perusteella vuoden 2015 alussa voimaantulleen valtionosuusuudistuksen siirtymätasaus olisi kustannusneutraali valtion ja kuntien välillä. 
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä joulukuuta 2015. 
perustelut
1
Nykytila ja ehdotetut muutokset
Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) 33 a §:ssä säädetään vuosina 2015—2019 tehtävästä siirtymätasauksesta niille kunnille, joiden valtionosuuden muutos ylittää laissa kullekin vuodelle säädetyt rajat. Valtionosuuden muutokset perustuvat vuoden 2015 alusta voimaan tulleen valtionosuusuudistukseen ja siinä säädettyihin uusiin valtionosuuden määräytymisperusteisiin. Valtionosuusjärjestelmän uudistuksesta kunnille aiheutuva valtionosuuden muutos säädettiin tasattavaksi mainittuna viiden vuoden siirtymäaikana. Siirtymätasaus on ollut tarkoitus tehdä kustannusneutraalisti valtion ja kuntien välillä hallituksen esityksen (HE 38/2014) yleisperustelujen mukaan. Asiasta ei ole kuitenkaan nimenomaista säännöstä laissa. Siirtymätasausta koskevaa pykälää on täsmennettävä vastamaan edellä mainitun hallituksen esityksen perustelussa esitettyä menettelyä. Tehdyn tasauslaskelman perusteella siirtymäkauden tasauslisät kunnille olisivat suuremmat kuin tasausvähennykset. Kunnille maksettavat nettomääräiset tasauslisät olisivat 21,1—29 miljoonaa euroa vuosina 2015—2019. Koska siirtymätasaus olisi kustannusneutraali kuntien ja valtion välillä , vastaava euromäärä vähennettäisiin kunnilta asukaskohtaisesti tasasuuruisesti 
2
Esityksen vaikutukset
Esityksellä ei ole taloudellisia eikä muita vaikutuksia, sillä valtionosuuden maksatuspäätökset ja niiden perusteena olevat laskelmat on tehty kuntien ja valtion välillä ikään kuin säännös olisi ollut voimassa.  
3
Asian valmistelu
Asia on valmisteltu valtiovarainministeriön kunta- ja aluehallinto-osastolla. Asia on käsitelty kuntatalouden ja –hallinnon neuvottelukunnassa.  
4
Voimaantulo
————— 
Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä joulukuuta 2015.  
Voimaantulosäännöksessä todettaisiin varmuuden vuoksi, että lakia sovellettaisiin vuoden 2015 siirtymätasauksiin.  
Edellä esitetyn perusteella annetaan eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
Lakiehdotus
Laki 
kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 33 a §:n muuttamisesta  
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) 33 a §:ään, sellaisena kuin se on laissa 676/2014, uusi 4 momentti seuraavasti: 
33 a §  
Siirtymätasaus vuosina 2015—2019 
Siirtymätasaus toteutetaan kustannusneutraalisti kuntien ja valtion välillä. Kuntien peruspalvelujen valtionosuutta vähennetään siirtymätasausta vastaavasti kunnittain asukasta kohden tasasuuruisesti. 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 2015. 
Tätä lakia sovelletaan myös ennen sen voimaantuloa toteuttaviin siirtymätasauksiin.  
Helsingissä 17 päivänä syyskuuta 2015 
Pääministeri
Juha
Sipilä
Kunta- ja uudistusministeri
Anu
Vehviläinen
Viimeksi julkaistu 17.9.2015 14:28