Viimeksi julkaistu 3.11.2021 13.36

Hallituksen esitys HE 23/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 7 luvun 1 §:n muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annettua lakia siten, että lain valvonta- viranomaisten toimivalta kattaa nimenomaisesti myös Ahvenanmaan maakuntalainsäädännössä tarkoitetut Ahvenanmaalla toimivat rahapeliyhteisöt sekä kiinteistönvälittäjät ja vuokrahuoneistojen välitysliikkeet. Rahapeliyhteisöjen sekä rahapeliyhteisön tarjoamiin rahapeleihin liittyviä osallistumisilmoituksia ja -maksuja välittävien elinkeinonharjoittajien ja yhteisöjen valvonnasta vastaisi ehdotuksen mukaan Poliisihallitus. Kiinteistönvälittäjien ja vuokrahuoneistojen välitysliikkeiden valvonnasta vastaisi aluehallintovirasto. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.6.2018. 

PERUSTELUT

Nykytila

Lainsäädäntö 

Uusi laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä (444/2017, jäljempänä rahanpesulaki) tuli voimaan 3 päivänä heinäkuuta 2017. Rahanpesulain 1 luvun 2 §:n 1 momentin mukaan lakia sovelletaan muun muassa Ahvenanmaan maakuntalainsäädännössä tarkoitettuun rahapeliyhteisöön ja Ahvenanmaan maakuntalainsäädännössä tarkoitettuun kiinteistönvälitysliikkeeseen sekä vuokrahuoneiston välitysliikkeeseen. Rahanpesulaissa säädetään lain 1 luvun 2 §:ssä tarkoitettujen ilmoitusvelvollisten rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseen liittyvistä velvoitteista, niiden toimintaa valvovien viranomaisten ja asianajajayhdistyksen toimivaltuuksista sekä valvontaviranomaisten toimivaltuuksista määrätä hallinnollisia seuraamuksia. 

Ahvenanmaan valtuuskunnan lausunnon (Nr 15/16, 13.7.2016) mukaan rahanpesulainsäädännön mukaisesta valvonnasta vastuu on Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 30 §:n mukaan valtakunnan lainsäädäntövaltaan kuuluvissa asioissa valtakunnan viranomaisilla. Rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen torjuntaa taikka muuta rikoksentorjuntaa ei nimenomaisesti mainita itsehallintolain säännöksissä, jotka koskevat valtakunnan ja maakunnan lainsäädäntövaltaa. Rahanpesulaki liittyy useisiin oikeudenaloihin, jotka kuuluvat itsehallintolain mukaan lähinnä valtakunnan lainsäädäntövaltaan. Lain 27 ja 29 §:n mukaan valtakunnalla on lainsäädäntövalta asioissa, jotka koskevat muun muassa valuuttaa, setelinantoa, pankki- ja luottolaitosta, rikosoikeutta sekä lainkäyttöä. Rahanpesulaki sisältää myös säännöksiä, jotka koskevat yhdistyksiä ja säätiöitä, yhtiöitä ja muita yksityisoikeudellisia yhteisöjä, joita koskeva lainsäädäntövalta kuuluu valtakunnalle itsehallintolain 27 §:n 8 kohdan mukaan.  

Itsehallintolain 18 §:n 6 ja 22 kohdan mukaan maakunnalla on kuitenkin lainsäädäntövalta asioissa, jotka koskevat arpajaisia sekä elinkeinoelämää lukuun ottamatta eräitä itsehallintolaissa tästä säädettyjä poikkeuksia. Lain 18 §:n 9 kohdan mukaan maakunnalla on myös lainsäädäntövalta asioissa, jotka koskevat huoneenvuokraa ja vuokrasäännöstelyä sekä maanvuokraa. Itsehallintolain 18 §:n 25 kohdan mukaan Ahvenanmaan maakunnalla on lainsäädäntövalta teon rangaistavaksi säätämisestä ja rangaistuksen määräämisestä, kun on kysymys maakunnan lainsäädäntövaltaan kuuluvasta oikeudenalasta. Lisäksi 18 §:n 26 kohdan mukaan maakunnalla on lainsäädäntövalta asioissa, jotka koskevat uhkasakon asettamista ja tuomitsemista sekä muiden pakkokeinojen käyttöä, kun on kysymys maakunnan lainsäädäntövaltaan kuuluvasta oikeudenalasta. 

Valvonta 

Rahanpesulain 7 luvun 1 §:ssä nimetään 1 luvun 2 §:ssä tarkoitettujen ilmoitusvelvollisten ryhmien valvonnasta vastaavat valtakunnan viranomaiset. Rahanpesulain 1 luvun 2 §:n 1 momentin 9 kohdassa tarkoitetun rahapeliyhteisön valvonnasta vastaa lain mukaan Poliisihallitus ja momentin 18 kohdassa tarkoitettujen kiinteistönvälittäjien ja vuokrahuoneistojen välitysliikkeiden valvonnasta vastaa aluehallintovirasto. Rahanpesulain 7 luvun 1 §:stä puuttuvat viittaukset lain 1 luvun 2 §:n 1 momentin 10 ja 19 kohtaan.  

Rahanpesulain 7 luvun 1 §:ssä mainitut valtakunnan viranomaiset valvovat ilmoitusvelvollisten yritysten ja yhteisöjen toimintaa myös muun lainsäädännön nojalla lukuun ottamatta Ahvenanmaalla toimivia yrityksiä ja yhteisöjä, joiden osalta on annettu maakunnan lainsäädäntöä. Arpajaislain 42 §:n 2 momentin (1047/2001) mukaan Poliisihallitus vastaa arpajaisten toimeenpanon valtakunnallisesta valvonnasta ja arpajaistoiminnan tilastoimisesta. Poliisihallitus vastaa rahanpesulain perusteella myös rahanpesulain noudattamisen valvonnasta siltä osin kuin on kyse lain 1 luvun 2 §:n 1 momentin 9 kohdassa tarkoitetusta rahapeliyhteisöstä sekä elinkeinonharjoittajista ja yhteisöistä, jotka välittävät kyseisen rahapeliyhteisön tarjoamiin rahapeleihin liittyviä osallistumisilmoituksia ja -maksuja.  

Ahvenanmaan itsehallintolain 18 §:n 6 kohdan nojalla Ahvenanmaan maakunnalla on lainsäädäntövalta arpajaisasioissa Ahvenanmaalla. Maakunnan arpajaislaissa (Landskapslag om Lotterier, ÅFS 1966:10) säädetään arpajaisten toimeenpanosta Ahvenanmaalla. Maakuntalain nojalla on annettu asetus, Landskapsförordning om Ålands Penningautomatförening och dess verksamhet (ÅFS 1993:56), joka sisältää tarkemmat säännökset Ålands Penningautomatföreningin, jäljempänä PAF, toiminnasta. Uusi arpajaistoiminnan valvontaa koskeva maakuntalaki (Landskapslag om Lotteriinspektionen, ÅFS 2016:10) ja arpajaislain muuttamista koskeva maakuntalaki (Landskapslag om ändring av landskapslag om lotterier, ÅFS 2016:11) tulivat voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017. Ålands lotteriinspektion on maakunnan hallituksen alaisuudessa toimiva viranomainen, jonka pääasiallinen tehtävä on harjoittaa rahapelimarkkinoiden valvontaa.  

Aluehallintovirastot valvovat kiinteistönvälittäjien ja vuokrahuoneistojen välitysliikkeiden toimintaa. Kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä annetun lain (1075/2000) 7 §:m 1 momentin mukaan aluehallintovirasto pitää välitysliikkeistä rekisteriä. Aluehallintovirastoista annetun lain (896/2009) 16 §:n 1 momentin mukaan Ahvenanmaan maakunnassa on laissa tarkoitettuna valtionhallinnon viranomaisena Ahvenanmaan valtionvirasto. Virasto hoitaa sellaisia lain 4 §:ssä tarkoitettuja tehtäviä, jotka Ahvenanmaan itsehallintolain mukaan kuuluvat valtakunnan toimivaltaan. Aluehallintovirastojen nimistä, toimialueista ja toimipaikoista säädetään aluehallintovirastoista annetussa asetuksessa, jonka 1 §:n 2 momentin mukaan Ahvenanmaan valtionviraston toimialueeseen kuuluu Ahvenanmaan maakunta. Aluehallintovirastoista annetun asetuksen (906/2009) 9 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan Etelä-Suomen aluehallintovirasto hoitaa 1 §:ssä tarkoitetun toimialueen lisäksi koko maan alueella rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetussa laissa tarkoitetut rekisteröinti- ja valvontatehtävät. Ahvenanmaan valtionvirasto ei vastaa kiinteistönvälittäjien valvonnasta Ahvenanmaalla. Myös Ahvenanmaan alueella välitystoimintaa saavat harjoittaa ainoastaan kiinteistönvälittäjiksi rekisteröidyt. Säännökset oikeudesta harjoittaa välitystoimintaa sisältyvät kiinteistönvälittäjistä annettuun maakunta-asetukseen (landskapsförordningen om fastighetsmäklare (48/1996). Asetuksen noudattamisen valvonnasta Ahvenanmaalla vastaa Ahvenanmaan maakunnan hallitus. 

Ehdotetut muutokset

Lain 7 luvun 1 §:ää selvennettäisiin siten, että siinä mainittujen valtakunnan viranomaisten rahanpesulain mukainen valvonta kattaa myös Ahvenanmaalla toimivat rahapeliyhteisöt sekä kiinteistönvälittäjät ja vuokrahuoneistojen välitysliikkeet. Valvontavastuu ei koskisi muuta kuin rahanpesulain mukaisten velvoitteiden noudattamisen valvontaa. Esityksellä ehdotetaan muutettavaksi rahanpesulain 7 luvun 1 §:n 1 momentin 2 ja 4 kohtaa.  

Pykälän 1 momentin 2 kohtaan ehdotetaan lisättäväksi viittaus 1 luvun 2 §:n 1 momentin 10 kohtaan sen selventämiseksi, että kohdassa tarkoitetun valvontaviranomaisen rahanpesulain mukainen toimivalta käsittää myös Ahvenanmaan maakuntalainsäädännössä tarkoitetun rahapeliyhteisön valvonnan. Rahanpesulain 1 luvun 2 §:n 1 momentin 10 kohdan nojalla rahanpesulakia sovelletaan Ahvenanmaan maakuntalainsäädännössä tarkoitettuun rahapeliyhteisöön. Lisäksi vastaava viittaus lisättäisiin 7 luvun 1 §:n 1 momentin 2 kohtaan myös siltä osin kuin on kyse 1 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitetusta elinkeinonharjoittajasta ja yhteisöstä, joka välittää osallistumismaksuja ja -ilmoituksia 1 luvun 2 §:n 1 momentin 10 kohdassa tarkoitetun rahapeliyhteisön tarjoamiin rahapeleihin. 

Pykälän 1 momentin selkiyttämiseksi momenttiin ehdotetaan lisättäväksi viittaus 1 luvun 2 §:n 1 momentin 19 kohtaan. Kyseisen kohdan nojalla rahanpesulakia sovelletaan Ahvenanmaan maakuntalainsäädännössä tarkoitettuun kiinteistönvälitysliikkeeseen sekä vuokrahuoneiston välitysliikkeeseen. 

Esityksen vaikutukset

Ehdotetuilla täsmennyksillä ei olisi merkittäviä vaikutuksia rahanpesulain 1 luvun 2 §:n 1 momentin 10 ja 19 kohdassa tarkoitettujen elinkeinonharjoittajien ja yhteisöjen velvoitteisiin. Rahanpesulain mukaiset velvoitteet koskevat täysimääräisesti kummankin kohdan soveltamisalaan kuuluvia elinkeinonharjoittajia ja yhteisöjä. Näitä ovat esimerkiksi velvollisuus riskien arvioimiseen, asiakkaan tuntemisvelvollisuus ja velvollisuus tehdä ilmoituksia epäilyttävistä liiketoimista rahanpesun selvittelykeskukselle. Lainmuutos merkitsisi kuitenkin rahanpesulain mukaisen valvonnan ulottamista koskemaan nimenomaisesti 1 luvun 2 §:n 1 momentin 10 ja 19 kohdassa tarkoitettuja ilmoitusvelvollisia. Uudella rahanpesulailla on myös yhtenäistetty valvontaviranomaisten toimivaltuuksia. Valvonnan kohteena olevilla ilmoitusvelvollisilla on muun muassa rahanpesulain 7 luvun 2 §:n nojalla velvollisuus toimittaa valvontaviranomaiselle maksutta sen pyytämät tiedot ja selvitykset, jotka ovat välttämättömiä valvontatehtävän hoitamiseksi. Ilmoitusvelvollisten on myös 2 luvun 3 §:n nojalla toimitettava riskiarvio valvontaviranomaiselle tämän pyynnöstä. Siltä osin kuin on kyse 1 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitetuista elinkeinonharjoittajista ja yhteisöistä, jotka välittävät osallistumismaksuja ja -ilmoituksia 1 luvun 2 §:n 1 momentin 10 kohdassa tarkoitetun rahapeliyhteisön tarjoamiin rahapeleihin, rahanpesulain mukaiset velvoitteet on ulotettu koskemaan niitä rajallisesti. Edellä mainituissa säännöksissä tarkoitetut elinkeinonharjoittajat ja yhteisöt ovat kuuluneet myös kumotun rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain (503/2008) soveltamisalaan lukuun ottamatta Ahvenanmaan maakuntalainsäädännössä tarkoitettuja kiinteistönvälitysliikkeitä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeitä. Niiden osalta valvontaa koskevalla lainmuutoksella ja suunnitellulla Ahvenanmaan itsehallintolain 32 §:n mukaisella sopimusasetuksella olisi suurempi vaikutus, vaikka niillä on ollut velvollisuus noudattaa uutta rahanpesulakia sen voimaantulosta lähtien.  

Ehdotettujen lainmuutosten vaikutukset valvontaviranomaisiin aiheutuvat rahanpesulaissa säädetyistä tehtävistä. Valvontavaltuuksista säädetään lain 7 luvussa ja hallinnollisista seuraamuksista säädetään 8 luvussa. Ahvenanmaan maakuntalainsäädännössä tarkoitettujen ilmoitusvelvollisten valvonnan aiheuttamat vaikutukset viranomaisiin on huomioitu rahanpesulakia koskevassa hallituksen esityksessä sisäministeriölle aiheutuvissa vaikutuksissa siltä osin kuin on kyse Ahvenanmaalla tapahtuvasta lain 7 luvun mukaisesta valvonnasta (HE 228/2016 vp, s. 79). Resurssivaikutuksissa ei ole kuitenkaan huomioitu 8 luvun mukaista hallinnollisten seuraamusten määräämistä koskevaa toimivaltaa, josta arvioidaan sopimusasetuksen myötä aiheutuvan Ahvenanmaan viranomaisille jossain määrin lisätyötä rahanpesulain 1 luvun 2 §:n 1 momentin 10 ja 19 kohdassa sekä kyseisen pykälän 2 momentissa tarkoitettujen ilmoitusvelvollisten valvonnan osalta. Lisäksi Ahvenanmaalla on aloittanut 1.1.2017 toimintansa uusi rahapelitoiminnan valvoja (Ålands lotteriinspektion). Ottaen huomioon tavoitteen siirtää lain 7 ja 8 luvun mukainen toimivalta viipymättä lain voimaantulon jälkeen Ahvenanmaan viranomaisille, resurssivaikutukset arvioidaan tarkemmin sopimusasetuksen valmistelun yhteydessä. 

Rahanpesulain voimaantulon myötä valtakunnan viranomaiset ovat jo vastuussa edellä mainittujen Ahvenanmaalla toimivien ilmoitusvelvollisten valvonnasta. Valvontavastuu seuraa Ahvenanmaan valtuuskunnan lausunnon (Nr 15/16, 13.7.2016) mukaan suoraan Ahvenanmaan itsehallintolain mukaisesta lainsäädäntövastuun ja siihen liittyvän hallinnollisen toimivallan jakautumisesta. Viranomaisia ei ole kuitenkaan nimetty. Siinä tapauksessa, että lainmuutoksella nimettävät viranomaiset tosiasiallisesti valvoisivat kyseessä olevia ilmoitusvelvollisia, niille aiheutuisi arviolta enemmän resurssivaikutuksia kuin Ahvenanmaan viranomaisille. Resurssivaikutukset aiheutuisivat erityisesti tarpeesta nimittää ruotsinkielinen esittelijä, uudesta valvontaympäristöstä ja koulutus- ja perehtymistarpeista, ottaen huomioon, että Etelä-Suomen aluehallintovirasto ja Poliisihallitus eivät valvo kyseessä olevien ilmoitusvelvollisten elinkeinotoimintaa muun lainsäädännön nojalla eivätkä ole valvoneet niiden toimintaa myöskään kumotun rahanpesulain nojalla. Kokemusten puuttumisen vuoksi tarkkoja henkilötyövuosivaikutuksia on vaikea arvioida. 

Ottaen huomioon, että Ahvenanmaan maakuntalainsäädännössä säädetään rahapelitoiminnasta ja sen valvonnasta sekä kiinteistönvälittäjien rekisteröinnistä, tarkoituksenmukaisena pidetään, että näiden elinkeinonharjoittajien osalta toimivalta valvoa ehdotetun rahanpesulainsäädännön noudattamista siirrettäisiin itsehallintolain 32 §:ssä tarkoitetulla sopimusasetuksella Ahvenanmaan maakunnan viranomaisille. Tämä mahdollistaisi rahanpesulain noudattamisen valvonnan osana muuta kyseisten elinkeinonharjoittajien valvontaa. Luonnos Tasavallan presidentin asetukseksi, jolla toimivaltaa olisi tarkoitus siirtää Ahvenanmaan maakunnan viranomaisille, on esityksen liitteenä. Siirrettävä toimivalta käsittäisi rahanpesulain 7 luvun mukaisen valvontatehtävän ja 8 luvussa tarkoitetun toimivallan määrätä hallinnollisia seuraamuksia. Toimivallan siirto olisi tarkoitus toteuttaa viipymättä lainmuutoksen voimaantulon jälkeen. Lainmuutoksilla ei siten olisi välittömiä vaikutuksia Poliisihallituksen ja aluehallintoviraston tehtävien hoitamiseen ja resursseihin. 

Asian valmistelu

Hallituksen esitys on valmisteltu sisäministeriössä. Hallituksen esityksen luonnos on ollut lausuntokierroksella 25.1.2018—23.2.2018. 

Lausuntopalautteen perusteella on tehty tarkistuksia esityksen vaikutuksia ja valvontaa koskeviin perusteluihin. Lisäksi ehdotettujen lainmuutosten vaikutuksia Ahvenanmaan maakuntalainsäädännössä tarkoitettuihin ilmoitusvelvollisiin on täsmennetty. 

Riippuvuus muista esityksistä

Esityksen lakiehdotuksella muutettavaa pykälää on ehdotettu muutettavaksi myös hallituksen esityksellä eduskunnalle maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi (HE 14/2018 vp, esityksen lakiehdotus 1.3.4). 

Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevan voimaan 1.6.2018. 

Ponsiosa 

Edellä olevan perusteella annetaan eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Lakiehdotus

Laki rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 7 luvun 1 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain (444/2017) 7 luvun 1 §:n 1 momentti seuraavasti: 
7 luku 
Valvonta 
1 § Valvontaviranomaiset ja ilmoitus rahanpesun selvittelykeskukselle 
Tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten noudattamista valvovat seuraavat viranomaiset: 
1) Finanssivalvonta 1 luvun 2 §:n 1 momentin 1—8 kohdassa tarkoitettuja ilmoitusvelvollisia; 
2) Poliisihallitus 1 luvun 2 §:n 1 momentin 9 ja 10 kohdassa tarkoitettua rahapeliyhteisöä sekä 1 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua elinkeinonharjoittajaa ja yhteisöä, joka välittää osallistumismaksuja ja -ilmoituksia 1 luvun 2 §:n 1 momentin 9 ja 10 kohdassa tarkoitetun rahapeliyhteisön tarjoamiin rahapeleihin; 
3) Patentti- ja rekisterihallitus 1 luvun 2 §:n 1 momentin 11 kohdassa tarkoitettuja ilmoitusvelvollisia; 
4) aluehallintovirasto 1 luvun 2 §:n 1 momentin 13—24 kohdassa tarkoitettuja ilmoitusvelvollisia siltä osin kuin ne eivät ole 1 kohdan nojalla Finanssivalvonnan valvomia ilmoitusvelvollisia. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20. 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 28 päivänä maaliskuuta 2018 
Pääministeri Juha Sipilä 
Sisäministeri Kai Mykkänen 
Asetusluonnos

Tasavallan presidentin asetus eräiden rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain mukaisten tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla  

Tasavallan presidentin päätöksen mukaisesti säädetään Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 32 §:n nojalla, sellaisena kuin se on osaksi laeissa 1556/1994 ja 68/2004, sekä Ahvenanmaan maakunnan hallituksen suostumuksella: 
1 § Lainsäädännön noudattamisen valvonta Ahvenanmaalla 
Eräistä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain (444/2017) mukaisista tehtävistä Ahvenanmaan maakunnassa huolehtii maakunta sen mukaisesti kuin tässä asetuksessa säädetään: 
Tällä asetuksella siirretään Ahvenanmaan arpajaistoimintaa valvovalle viranomaiselle (Ålands lotteriinspektion) rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 7 luvun mukainen toimivalta valvoa Ahvenanmaalla lain 1 luvun 2 §:n 1 momentin 10 kohdassa tarkoitettua rahapeliyhteisöä sekä 1 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitettua elinkeinonharjoittajaa ja yhteisöä, joka välittää osallistumismaksuja ja -ilmoituksia 1 luvun 2 §:n 1 momentin 10 kohdassa tarkoitetun rahapeliyhteisön tarjoamiin rahapeleihin.  
Tällä asetuksella siirretään Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 7 luvun mukainen toimivalta valvoa Ahvenanmaalla lain 1 luvun 2 §:n 1 momentin 19 kohdassa tarkoitettua kiinteistönvälitysliikettä sekä vuokrahuoneiston välitysliikettä. 
2 § Yhteistyö Ahvenanmaan maakunnan hallituksen ja valtakunnan viranomaisten välillä 
Edellä 1 §:ssä tarkoitetuissa asioissa Ahvenanmaan maakunnan hallitus ja Ahvenanmaan arpajaistoimintaa valvova viranomainen tekevät yhteistyötä valtakunnan viranomaisten kanssa sen mukaisesti kuin rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 9 luvun 3 §:ssä säädetään. 
3 § Hallinnollisten seuraamusten määräämistä koskeva menettely 
Tällä asetuksella siirretään Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain 8 luvun mukaiset tehtävät, jotka koskevat rikemaksun, julkisen varoituksen ja seuraamusmaksun määräämistä siltä osin kuin on kyse lain 1 luvun 2 §:n 1 momentin 10 ja 19 kohdassa tarkoitetuista ilmoitusvelvollisista. 
4 § Kustannusten jako 
Niiden hallintotehtävien kustannuksista, jotka tällä asetuksella siirretään Ahvenanmaan maakunnan hallitukselle ja Ahvenanmaan arpajaistoimintaa valvovalle viranomaiselle, vastaa valtakunta sen mukaan kuin sisäministeriö, valtiovarainministeriö ja Ahvenanmaan maakunnan hallitus sopivat. 
5 § Voimaantulo 
Tämä asetus tulee voimaan päivänä kuuta 20 .