Viimeksi julkaistu 3.11.2021 14.36

Hallituksen esitys HE 257/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilöautojen romutuspalkkiosta vuosina 2020 ja 2021 annetun lain muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi henkilöautojen romutuspalkkiosta vuosina 2020 ja 2021 annettua lakia. 

Romutuspalkkion myöntämisen edellytyksiä tarkennettaisiin lisäämällä lain 2 §:ään momentti, jonka mukaan yhden uuden henkilöauton, sähköavusteisen polkupyörän, joukkoliikenteen kausilipun tai joukkoliikenteen matkustusoikeutta sisältävän yhdistämispalvelun hankintaan voidaan myöntää vain yksi romutuspalkkio. Lisäksi lakiin ehdotetaan lisättäväksi siirtymäsäännös, jonka mukaan hakemukseen, joka on tehty ennen tämän lain voimaantuloa, sovellettaisiin tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian ja olemaan voimassa 31.3.2022 asti. 

PERUSTELUT

Nykytila ja sen arviointi

Romutuspalkkiota koskeva sääntely perustuu 1 päivänä joulukuuta 2020 voimaan tulleeseen lakiin henkilöautojen romutuspalkkiosta vuosina 2020 ja 2021 (839/2020). Laissa säädetään edellytykset romutuspalkkion saamiseksi. Lain mukaan romutuspalkkio myönnetään luonnolliselle henkilölle vanhan romutettavan auton korvaamiseksi uudella autolla, sähköavusteisella polkupyörällä, joukkoliikenteen kausilipulla tai joukkoliikenteen matkustusoikeutta sisältävällä yhdistämispalvelulla. Valtio maksaa romutuspalkkiota hankittavan auton käyttövoimasta riippuen 1 000-2 000 euroa tai joukkoliikenteen kausilipun, joukkoliikenteen matkustusoikeutta sisältävän yhdistämispalvelun ja sähköavusteisen polkupyörän hankkimiseksi enintään 1 000 euroa. 

Voimassa olevan lain mukaan romutuspalkkio myönnetään, kun toimittaa yli 10 vuotta vanhan henkilöauton romutettavaksi ja hankkii romutettavan auton tilalle uuden henkilöauton, joka on kaasuauto tai etanoliauto, alle 95 grammaa kilometriltä päästöinen ladattava hybridiauto, täyssähköauto tai enintään 120 grammaa kilometriltä päästöinen auto. Romutuspalkkion voi myös hyödyntää uuden sähköavusteisen polkupyörän, joukkoliikennelipun tai joukkoliikenteen matkustusoikeutta sisältävän yhdistämispalvelun hankintaan. Romutetun auton tulee olla liikennekäytössä viimeisen kalenterivuoden aikana ja romutettavaksi vietäessä. Lisäksi vaaditaan, että romutuspalkkion saajan tulee olla omistanut romutettavaksi vietävä henkilöauto yhtäjaksoisesti 12 kk välittömästi ennen romutusta. Romutuspalkkiota voidaan myöntää samasta romutetusta henkilöautosta ainoastaan kerran. Täyssähköauton hankintaan voi romutuspalkkion lisäksi hyödyntää myös sähköautojen hankintatuen. 

Esityksen tarkoituksena on täsmentää romutuspalkkion myöntämisen edellytyksiä siten, ettei usean romutuspalkkion hyödyntäminen ole mahdollista yhden henkilöauton, sähköavusteisen polkupyörän, joukkoliikennelipun tai joukkoliikenteen matkustusoikeutta sisältävän yhdistämispalvelun hankintaan. 

Ehdotukset ja niiden vaikutukset

2.1  Keskeiset ehdotukset

Esityksessä ehdotetaan lisättäväksi uusi momentti henkilöautojen romutuspalkkiosta vuosina 2020 ja 2021 annetun lain 2 §:ään. Momentin mukaan yhden uuden henkilöauton, sähköavusteisen polkupyörän, joukkoliikenteen kausilipun tai joukkoliikenteen matkustusoikeutta sisältävän yhdistämispalvelun hankintaa vastaan voitaisiin myöntää vain yksi romutuspalkkio. 

Lisäksi lakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi 9 §, joka sisältää siirtymäsäännöksen, jonka mukaan hakemukseen, joka on tehty ennen tämän lain voimaantuloa, sovellettaisiin tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. 

2.2  Pääasialliset tavoitteet ja vaikutukset

Esityksen tavoitteena on säätää romutuspalkkion myöntämisen edellytyksistä täsmällisemmin ja selkeyttää ehtoja tulkinnallisen epäselvyyden poistamiseksi.  

Romutuspalkkiokampanjan tavoitteita ja vaikutuksia on käsitelty hallituksen esityksessä eduskunnalle laiksi henkilöautojen romutuspalkkiosta vuosina 2020 ja 2021 (HE 201/2020 vp). Esityksen tarkoituksena on toteuttaa HE 201/2020 vp mukaisia tavoitteita ja vaikutuksia. 

Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu liikenne- ja viestintäministeriössä. 

Henkilöautojen romutuspalkkiosta vuosina 2020 ja 2021 annettuun lakiin ehdotettu muutos on luonteeltaan tekninen. Lakiin ei ehdoteta muuta sisällöllistä muutosta. Tämän vuoksi asiassa ei ole järjestetty lausuntokierrosta. 

Säännöskohtaiset perustelut

2 §Romutuspalkkion myöntämisen edellytykset. Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 5 momentti. Nykyinen 5 momentti siirtyisi 6 momentiksi. Uuden 5 momentin mukaan romutuspalkkio yhden uuden henkilöauton, sähköavusteisen polkupyörän, joukkoliikenteen kausilipun tai joukkoliikenteen matkustusoikeutta sisältävän yhdistämispalvelun hankintaa vastaan voitaisiin myöntää vain yksi romutuspalkkio. Lain edellytysten täyttyessä yhdelle hakijalle voidaan myöntää useampi romutuspalkkio, jos hakija tekee useamman hankinnan. Yhtä hankintaa vastaan voitaisiin kuitenkin myöntää ainoastaan yksi romutuspalkkio. Tarkoituksena on tulkinnallisen epäselvyyden vuoksi selkeyttää romutuspalkkion myöntämisen ehtoja. Romutuspalkkion myöntämisen muihin edellytyksiin ei esitetä muutosta. 

9 §Siirtymäsäännökset. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi pykälä, jonka mukaan hakemukseen, joka on tehty ennen tämän lain voimaantuloa, sovellettaisiin tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Pykälän tarkoituksena on selkeyttää sitä, mitä säännöksiä sovellettaisiin vanhan lain aikana tehtyyn hakemukseen. 

Voimaantulo

Ehdotetaan, että laki tulee voimaan mahdollisimman pian eduskuntakäsittelyn jälkeen ja on voimassa 31 päivään maaliskuuta 2022. 

Suhde perustuslakiin ja säätämisjärjestys

Perustuslain 15 §:n mukaan jokaisen omaisuus on turvattu. Perustuslain 6 §:n mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. Ne romutuspalkkiota koskevat hakemukset, jotka on jätetty ennen tämän lain voimaantuloa, ratkaistaisiin henkilöautojen romutuspalkkiosta vuosina 2020 ja 2021 (839/2020) annetun lain mukaisesti. Lainsäädännön muutos vaikuttaisi lain voimaantulon jälkeen haettaviin tukiin. Lain mukainen menettely olisi tasapuolinen ja yhdenvertainen. Romutuspalkkio myönnettäisiin hakijoille yhdenmukaisesti hakemushetkellä voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Muutettava lainsäädäntö ei ole muodostanut hakijalle sellaista perusteltua odotusta tulevasta tuesta, joka kuuluisi omaisuudensuojan piiriin tai asettaisi hakijoita eriarvoiseen asemaan. Täten muutos ei merkitsisi rajoitusta ihmisten yhdenvertaisuuteen tai omaisuuden suojaan. 

Edellä esitetyn mukaisesti ehdotettu laki ei sisällä perustuslain kannalta ongelmallisia perusoikeusrajoituksia. Siten on perusteltua katsoa, että esitykseen sisältyvä lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisessa säätämisjärjestyksessä. 

Ponsiosa 

Ponsi 

Edellä esitetyn perusteella annetaan eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki henkilöautojen romutuspalkkiosta vuosina 2020 ja 2021 annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan henkilöautojen romutuspalkkiosta vuosina 2020 ja 2021 annetun lain (839/2020) 2 § ja 
lisätään lakiin uusi 9 § seuraavasti: 
2 § Romutuspalkkion myöntämisen edellytykset 
Liikenne- ja viestintävirasto voi myöntää romutuspalkkion sellaiselle luonnolliselle henkilölle, joka on hankkinut omaan käyttöönsä uuden aiemmin ensirekisteröimättömän henkilöauton, uuden sähköavusteisen polkupyörän, joukkoliikenteen kausilipun tai joukkoliikenteen matkustusoikeutta sisältävän yhdistämispalvelun, jos hän on toimittanut viimeisen kalenterivuoden aikana sekä välittömästi ennen romutusta liikennekäytössä olleen henkilöauton, jonka omistajaksi hän on ollut merkittynä liikenneasioiden rekisteriin yhtäjaksoisesti vähintään 12 kuukautta välittömästi ennen romutusta ja joka on ensirekisteröity vuonna 2010 tai aikaisemmin, romutettavaksi jätelain (646/2011) 58 §:ssä säädetyllä tavalla. 
Romutuspalkkio voidaan myöntää, jos: 
1) hankitun auton käyttövoimana on joko kokonaan sähkö tai sen toisena käyttövoimana on sähkö ja hiilidioksidipäästöt ovat enintään 95 grammaa kilometriltä määriteltyinä niiden tyyppihyväksyntävaatimusten mukaisesti, jotka olivat voimassa ensirekisteröinnin ajankohtana voimassa olleen Euroopan unionin lainsäädännön mukaan;  
2) hankitun auton käyttövoimana on joko kokonaan tai sen toisena käyttövoimana on korkeaseosetanoli tai metaanista koostuva polttoaine;  
3) hankitun auton hiilidioksidipäästöt ovat enintään 120 grammaa kilometriltä määriteltyinä niiden tyyppihyväksyntävaatimusten mukaisesti, jotka olivat voimassa ensirekisteröinnin ajankohtana voimassa olleen Euroopan unionin lainsäädännön mukaan;  
4) hankittu sähköavusteinen polkupyörä on varustettu polkimin tai käsikammin ja on varustettu sellaisella enintään 250 watin tehoisella sähkömoottorilla, joka toimii vain poljettaessa ja kytkeytyy toiminnasta viimeistään nopeuden saavuttaessa 25 kilometriä tunnissa; tai  
5) hankittu joukkoliikenteen kausilippu tai joukkoliikenteen matkustusoikeutta sisältävä yhdistämispalvelu on tarkoitettu avustuksen saajan käyttöön kotimaan raide- tai tieliikenteeseen. 
Romutuspalkkion myöntämisen edellytyksenä on lisäksi, että: 
1) romutuspalkkion saaja on saanut romutettavaksi toimittamastaan autosta jätelain 59 §:ssä tarkoitetun romutustodistuksen ja merkitty uuden hankitun auton omistajaksi tai haltijaksi; 
2) romutustodistus on annettu aikaisintaan 1.12.2020 ja viimeistään 31.12.2021; ja 
3) valtion talousarviossa avustuksen maksamista varten varattua määrärahaa on käytettävissä. 
Romutuspalkkio voidaan myöntää samasta romutetusta henkilöautosta ainoastaan kerran.  
Yhden uuden henkilöauton, sähköavusteisen polkupyörän, joukkoliikenteen kausilipun tai joukkoliikenteen matkustusoikeutta sisältävän yhdistämispalvelun hankintaa vastaan voidaan myöntää vain yksi romutuspalkkio. 
Romutuspalkkio voidaan myöntää yksinomaan sähköä käyttövoimana hyödyntävän henkilöauton hankkineelle, vaikka hankintaan olisi myönnetty muuta avustusta valtion varoista. 
9 § Siirtymäsäännökset 
Hakemukseen, joka on tehty ennen tämän lain voimaantuloa, sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 14 päivänä tammikuuta 2021. 
Pääministeri Sanna Marin 
Liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka