Viimeksi julkaistu 3.11.2021 13.58

Hallituksen esitys HE 276/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi autoverolain liitteen muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi autoverolain liitteen verotaulukko 1 A, jota sovelletaan henkilö- ja pakettiautoihin, joiden ominaishiilidioksidipäästö on ilmoitettu Euroopan unionin lainsäädännön mukaisella uudella päästöjen mittaustavalla. Ehdotetulla muutoksella hiilidioksidipäästöön perustuvat autoverotasot sopeutettaisiin uuden mittaustavan mukaisiin päästöarvoihin siten, että verotasot säilyisivät keskimäärin ennallaan verrattuna tilanteeseen ennen mittaustapamuutoksen voimaantuloa ottaen samalla huomioon aikaisemmin säädetty autoveron alennus vuoden 2019 alusta.  

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan vuoden 2019 alusta. Lakia sovellettaisiin kuitenkin uusina verotettaviin ajoneuvoihin jo esityksen julkistamisesta lähtien eli 3 päivästä joulukuuta 2018. Lisäksi ajoneuvoon, joka on tilattu ennen 1 päivää syyskuuta 2018 ja jonka veron määräytymispäivä on 3 päivänä joulukuuta 2018 tai sen jälkeen, voitaisiin edelleen soveltaa verovelvollisen vaatimuksesta vanhaan mittaustapaan perustuvaa verotaulukkoa 1. 

PERUSTELUT

Nykytila ja ehdotetut muutokset

Autoverolaissa (1482/1994) säädetyn mukaisesti henkilöautosta ja pakettiautosta kannetaan autoveroa lain liitteen verotaulukon mukainen prosenttimäärä auton verotusarvosta, joka on auton yleinen verollinen vähittäismyyntiarvo. Veroprosentti määräytyy henkilöauton tai vuoden 2008 alun jälkeen ensi kertaa käyttöönotetun pakettiauton yhdistettyä kaupunki- ja maantieajon polttoaineen kulutusta vastaavan ominaishiilidioksidipäästön perusteella, jonka mittaamisesta säädetään Euroopan unionin, jäljempänä EU, tyyppihyväksyntäsäännöksissä. Veroprosentti kasvaa jokaisen hiilidioksidigramman myötä. Veroprosentin kasvu on jyrkintä uusien autojen yleisimmillä päästötasoilla, millä pyritään lisäämään veron ohjausvaikutusta päästöjen vähentämiseksi. Jos tietoa hiilidioksidipäästöstä ei ole merkitty auton teknisiin tietoihin, veroprosentti määräytyy auton kokonaismassaa ja käyttövoimaa vastaavan laskennallisen hiilidioksidipäästön perusteella. 

Autoverolain muuttamisesta annetulla lailla (570/2018) autoveron taso sopeutettiin 1 päivästä syyskuuta 2018 lukien EU:n lainsäädännön mukaiseen uuteen yhdenmukaistettuun kevyiden hyötyajoneuvojen kansainväliseen hiilidioksidipäästöjen mittaustapaan eli Worldwide Light Vehicles Test Procedure -mittaustapaan, jäljempänä WLTP-mittaustapa. Uusi mittaustapa korvasi mainitusta ajankohdasta lukien aiemmin voimassa olleen eurooppalaisen ajosyklin eli New European Driving Cycle -mittaustavan, jäljempänä NEDC-mittaustapa, joka on osoittautunut menetelmältään liian yksinkertaiseksi kuvaamaan ajoneuvojen todellista polttoaineenkulutusta ja hiilidioksidipäästöjä. Lisäksi aiempi mittaustapa mahdollisti testitulokseen vaikuttamisen monella tavalla siten, että mitatut päästöt muodostuivat testin aikana todellista pienemmiksi. Uusi mittaustapa on aiempaa tarkempi ja monipuolisempi ja tuottaa todenmukaisempaa tietoa ajoneuvokohtaisista päästöistä. Se muuttaa olennaisesti myös hiilidioksidipäästöjen ilmoittamistapaa autoyksilökohtaisemmaksi, kun automallisarjalle on aikaisemmin ollut käytössä usein yksi yhtenäinen hiilidioksidipäästöarvo.  

Verotasojen sopeutus toteutettiin lisäämällä autoverolain liitteeseen uusi verotaulukko 1 A, jota sovelletaan lain voimaantulon jälkeen verotettaviin uusiin henkilöautoihin ja pakettiautoihin, joiden ominaishiilidioksidipäästö on ilmoitettu uuden mittaustavan perusteella. Samalla sopeutettiin aikaisemmin säädetty, vuoden 2019 alusta sovellettava vähäpäästöisiä autoja suosiva autoveron alennus uuteen mittaustapaan. Autoverolain liitteeseen jäi voimaan verotaulukko 1, jota sovelletaan edelleen muihin verotettaviin henkilö- ja pakettiautoihin. Suurten pakettiautojen veroprosentista tehdään kantavuuteen perustuva vähennys, jonka sopeuttamisesta uuteen mittaustapaan säädetään lain liitteeseen lisätyssä uudessa verotaulukossa 2 A, kun taas vastaavasta vähennyksestä vanhan mittaustavan mukaan mitatuille pakettiautoille säädetään edelleen liitteen verotaulukossa 2. 

Vaikka uuteen mittaustapaan siirtyminen ei muuttanut autojen todellisia hiilidioksidipäästöjä, autoverotuksen perusteena olevat autokohtaiset päästöarvot muuttuivat aikaisemmasta. Suomessa käytössä olevien henkilöautojen päästöarvot arvioitiin uuden mittaustavan perusteella keskimäärin 22 prosenttia korkeammiksi kuin vanhan mittaustavan mukaiset päästöarvot olisivat olleet. Jos verotasoja ei olisi sopeutettu, mittaustavan muutos olisi merkinnyt noin kuuden prosenttiyksikön korotusta verotasoihin.  

Verotaulukoiden sopeutus toteutettiin käyttämällä laskennan pohjana WLTP- ja NEDC-mittaustapojen mukaisten päästöarvojen yhteyttä eli ottamalla huomioon WLTP-mittaustavan päästölukemien muutos verrattuna NEDC-mittaustavan päästölukemiin. Sopeutuksen valmistelua vaikeutti se, että keväällä 2018 uuden mittaustavan mukaisia päästöarvoja oli saatavilla vain hyvin rajatusta joukosta uusia tyyppihyväksyttyjä autoja. Koska autoverotaulukoiden muutos haluttiin kuitenkin saattaa voimaan heti uuden mittaustavan tullessa velvoittavaksi syyskuun alusta 2018, sopeutus oli valmisteltava saatavilla olevan tutkimusaineiston perusteella. Kattavimpana ja luotettavimpana pidettiin komission Joint Research Center -tutkimuslaitoksen tutkimusta (Tsiakmakis, S. et al.: From NEDC to WLTP: effect on the type-approval CO2 emissions of light-duty vehicles. Publications of the European Union, Luxemburg, 2017), jossa pyrittiin jäljittelemään mittaustavan muutoksen vaikutusta laajan eurooppalaisen autokannan perusteella. Sen käyttämiseen liittyvät epävarmuudet tuotiin kuitenkin esiin sopeutusta koskevassa hallituksen esityksessä (HE 74/2018 vp). Tutkimuksessa käytetyt WLTP-mittaustavan mukaiset hiilidioksidipäästöjen arvot oli muun muassa tuotettu mallinnuksen avulla, jolloin todellisilla laboratoriomittauksilla mitatut arvot voisivat muodostua pienemmiksi tai suuremmiksi kuin esityksessä arvioitiin. Tutkimuksessa ei myöskään otettu huomioon autonvalmistajien joustomahdollisuuksia vaikuttaa päästöarvoihin. Lisäksi epävarmuustekijänä todettiin, että tutkimuksessa käytetty autokanta ei välttämättä rakenteeltaan ja päästöiltään vastaa Suomessa myytäväksi tulevaa autokantaa eikä päästömittauksen voimaantultua myyntiin tulevaa eurooppalaistakaan autokantaa, koska autonvalmistajat olettavasti pyrkivät kehittämään automallejaan ja sopeuttamaan niitä uuteen mittaustapaan. 

Verotason sopeutuksessa päätettiin ottaa huomioon tutkimusaineistosta ilmenevä mittaustapamuutoksen vaikutusten vaihtelu eri päästötasoilla, jolloin NEDC- ja WLTP-mittaustapojen tuottamien hiilidioksidipäästöjen oletetun suhteen arvioitiin pienenevän päästötason kasvaessa. Uuden mittaustavan nähtiin rasittavan enemmän pieniä kuin suuria autoja, koska testimuutokset ovat suhteessa vaativampia pienille ja pienimoottorisille autoille, joiden päästötasoon esimerkiksi varusteiden ja ajotavan huomioon ottaminen sekä testin kiihdytysten lisääntymisen vaikuttavat suhteellisesti enemmän. Sopeutus ei siten ole saman suuruinen kaikilla päästötasoilla vaan pienenee päästöjen kasvaessa. Jos sopeutus olisi toteutettu kaikkien autojen kohdalla lasketun keskimääräisen vaikutuksen perusteella, vähäpäästöisten autojen verotus olisi kiristynyt ja suuripäästöisten keventynyt. Saatavilla olleen tutkimustiedon mukaan sopeutus ei olisi tällöin vastannut mittaustapamuutoksen vaikutuksia eri päästötasoilla, minkä lisäksi se olisi ollut vastoin autoverotuksen ohjaustavoitetta samoin kuin pääministeri Sipilän hallituksen hallitusohjelmaan sisältyvää tavoitetta kohdistaa hallituskauden aikana toteutettavat asteittaiset autoveron alennukset vähäpäästöisten autojen eduksi.  

Tutkimuksen aineistossa oli varsin vähän muita kuin polttomoottoriautoja, joten hyvin vähäpäästöisten autojen verosopeutuksessa jouduttiin tekemään muita enemmän yksinkertaistettuja oletuksia. Sama koskee kookkaita pakettiautoja. 

Sopeutusta koskevassa hallituksen esityksessä todetaan, että verotasot sopeutettiin vastaamaan keskimäärin aiempia verotasoja niin, ettei autoverotuksen taso keskimäärin nousisi tai laskisi. Mittaustapojen erilaisuuden takia muutosta ei ollut mahdollista toteuttaa siten, että se ottaisi täysimääräisesti huomioon mittaustavan muutoksen vaikutukset päästöarvoihin eri päästötasoilla saati autokohtaisesti. Mittaustapamuutoksen vaikutukset vaihtelevat siten eri automerkkien sekä jopa saman merkin ajoneuvomallien ja -yksilöiden välillä uuden päästömittauksen ollessa aikaisempaa tarkempi ja yksilöllisempi. Tällöin myös hiilidioksidipäästöihin perustuvan autoveron määrä vaihtelee. Oma merkityksensä uusien päästöarvojen muodostumiseen on myös sillä, miten eri autonvalmistajat ovat aikanaan käyttäneet NEDC-mittaustavan optimointimahdollisuuksia hyväkseen EU:n autonvalmistajille asettamien päästövähennystavoitteiden toteuttamiseksi.  

Hallituksen esityksessä mainitut epävarmuudet ja todellisen vertailukelpoisen aineiston puuttumiseen liittyvät ongelmat olivat esillä myös lakiehdotuksen eduskuntakäsittelyssä, jossa pidettiin tärkeänä, että verotaulukoihin tehtävien muutosten vaikutuksia seurataan. Hyväksyessään verotaulukoiden sopeutusta koskevat lakiehdotukset eduskunta jätti lausuman, jonka mukaan valtiovarainministeriön tulee seurata verotaulukoihin tehtävien muutosten vaikutuksia ja esittää eduskunnalle asiantuntijaselvitys muutosten vaikutuksista verotuksen tasoon autojen eri hiilidioksidipäästötasoilla vuoden 2018 loppuun mennessä. Jos selvitys antaa aihetta korjaaviin lainsäädäntötoimenpiteisiin, ministeriön tulee valmistella tarvittavat hallituksen esitykset viivytyksettä ja saattaa ne eduskunnan käsiteltäviksi. 

Valtiovarainministeriö on teettänyt asiasta selvityksen Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:llä. Toimeksiannon mukaisesti selvitys on tehty yhteistyössä Liikenteen turvallisuusvirasto Trafin asiantuntijan kanssa ja hyödyntämällä aineistoa, joka perustuu Trafin ylläpitämästä liikenneasioiden rekisteristä sekä Verohallinnon autoveroaineistosta saataviin tietoihin Suomessa myydyistä autoista. Toimeksiannon mukaisesti selvitys on valmistunut 30 päivänä marraskuuta 2018. 

WLTP-mittaustavan mukaan mitattuja uusia ajoneuvoja kertyy vähitellen Suomen ajoneuvokantaan sitä mukaa, kun niitä rekisteröidään. Merkittävä osa syyskuun alun jälkeen verotetuista ja rekisteröidyistä uusista autoista on kuitenkin verotettu vanhan mittaustavan mukaisen päästöarvon ja siihen sovellettavan verotaulukon perusteella. Tämä on ollut mahdollista autoverolakiin lisätyn siirtymäsäännöksen nojalla, jonka mukaan ennen 1 päivää syyskuuta 2018 tilatun auton osalta voidaan valita kumpaa mittausarvoa ja verotaulukkoa käytetään. Lisäksi mittaustapaa koskevissa säännöksissä on poikkeuksia, joiden nojalla vanhan mittaustavan mukaisen arvon käyttäminen on vielä mahdollista. 

Teetetty selvitys perustuu kotimaiseen autoverotus- ja rekisteriaineistoon, jossa on uuden mittausmenetelmän mukainen päästöarvo kaikkiaan noin 23 500 uudesta autosta. Vertailukohtana on pidetty mahdollisimman samankaltaista, mutta vanhan mittaustavan mukaisesti mitattua autoa ja sen päästöarvoa. Vertailua ei kuitenkaan voida tehdä luotettavasti yksittäisten autojen tasolla johtuen autojen yksilöllisistä eroista. Autot ovat sen takia ryhmitelty malliltaan, merkiltään ja keskeisiltä teknisiltä ominaisuuksiltaan samanlaisiin autotyyppeihin, jolloin on voitu verrata päästömittaustavan muutoksesta johtuvaa keskimääräistä päästöarvon muutosta tietyllä autotyypillä ja siten pyritty minimoimaan yksittäisten autojen eroista johtuvaa päästöarvojen vaihtelua. 

Autotyyppikohtaisen vertailun pohjalta selvityksessä on arvioitu päästömittaustavan muutoksen keskimääräistä vaikutusta hiilidioksidipäästöarvoihin eri päästötasoilla. Arvioinnin lopputuotos kuvaa sitä, miten päästömittaustavan vaikutus keskimäärin muuttuu päästötason muuttuessa. Laskennassa kutakin autotyyppiä on painotettu sen toteutuneen rekisteröintimäärän mukaan, jolloin suuremman painoarvon saavat sellaiset autotyypit, joita on myyty Suomessa paljon uuden mittaustavan mukaisena.  

Uuden ja vanhan mittaustavan erojen lisäksi autoveron suuruuteen eri päästötasoilla vaikuttaa autoverotuksen progressiivisuus, jota on jyrkennetty hallitusohjelman mukaisesti vaiheittain vähäpäästöisten autojen eduksi. Autoverokäyrän jyrkkyys vaihtelee päästötasosta riippuen, jolloin grammamääräisesti saman suuruinen päästöarvon nousu korottaa autoveroprosenttia eri tavoin eri päästötasoilla. Tämä on omiaan vahvistamaan veron euromääräisen muutoksen suuruutta tietyillä päästötasoilla. 

Mittaustapamuutoksen vaikutuksen osalta selvityksestä voidaan kuitenkin päätellä, että mittaustavan muutos on Suomessa merkinnyt aiempaa arvioitua suurempaa päästöarvojen nousua. Arvioitaessa selvityksen perusteella vuosittaisen automyynnin keskimääräistä päästöarvoa, sen arvioidaan nousevan noin 27 prosenttia, kun aiemmin muutoksen vaikutukseksi arvioitiin keskimäärin 22 prosenttia. Vaikutus on aiempaa suurempi etenkin kookkailla, uusien autojen keskipäästön ylittävillä päästötasoilla. Muutosta havainnollistetaan kuvassa 1. 

Kuva 1. WLTP- ja NEDC-mittaustapojen mukaisten hiilidioksidipäästöjen suhde eri päästötasoilla nykyisessä ja ehdotetussa sopeutuksessa. 

Käytettävissä oleva aineisto ei kuvaa luotettavasti mittaustapamuutoksen vaikutusta pienillä tai hyvin suurilla päästötasoilla havaintojen vähäisen määrän takia. Mittaustapamuutoksen vaikutus on kuitenkin johdettu suurille päästötasoille keskimääräisen vaikutuksen mukaan. Pienillä päästötasoilla keskimääräistä vaikutusta ei voida hyödyntää, mutta myös niiden osalta päästötasojen nousun arvioidaan olevan aiemmin arvioitua suurempi. 

On huomattava, että tässä vaiheessa kertynyt verotus- ja rekisteriaineisto kuvastaa varsin lyhyen aikavälin muutosta päästöarvoissa eikä aineiston voida vielä sanoa edustavan edes vuositason automyyntiä. Käytännössä aineistossa ovat yliedustettuina sellaiset automerkit ja -mallit, joita on myyty paljon vuoden 2018 loppukesän ja syksyn aikana. Autoverolain siirtymäsäännöksen takia on myös mahdollista, että aineistossa ovat yliedustettuina ne autot, joille päästömittaustavan muutos on epäedullinen. Vastaavasti aineistosta voi puuttua sellaisia autoja, joiden myyntimäärät normaalitilanteessa ovat olleet suuria. Lisäksi on oletettavaa, että autonvalmistajat ja autojen kysyntä sopeutuvat uuteen mittaustapaan, joten pidemmällä aikavälillä päästöarvojen muutokset voivat jäädä vähäisemmiksi. 

Mittaustapamuutoksen vaikutusta on jatkossa yhä vaikeampaa arvioida luotettavasti. Nyt tehdyssä selvityksessä vertailussa ovat olleet vuonna 2018 rekisteröidyt tai rekisteriin ennakkoilmoitetut autot, jotka on tyyppihyväksytty ennen syyskuun alkua 2017 vanhan mittaustavan mukaan ja autot, jotka on tyyppihyväksytty tämän jälkeen uuden mittaustavan mukaan. Vertailussa on verrattu eri autoja ja oletettu, ettei autoissa keskimäärin ole tapahtunut muita muutoksia, jotka vaikuttavat niiden hiilidioksidipäästöihin. On mahdollista, että tällaisessa tarkastelussa ei tule otetuksi huomioon muita päästöihin vaikuttavia muutoksia, kuten muutoksia autojen varustelussa. Pidemmällä aikavälillä samanlaisia autoja kuvaavien autotyyppien vertailukelpoisuus huononee, jolloin vastaavanlaisen vertailun käyttökelpoisuus edelleen heikkenee.  

Jotta autoverotuksen keskimääräinen taso ei kuitenkaan kiristyisi verrattuna tilanteeseen ennen uuden päästömittauksen voimaantuloa, ehdotetaan WLTP-mittaustavan mukaan verotettaviin henkilö- ja pakettiautoihin sovellettavaa verotaulukkoa 1 A muutettavaksi selvityksessä ehdotetulla tavalla. Veroprosentti olisi aiempaa alempi kaikilla päästötasoilla. Suurimmillaan ero olisi uusien autojen keskipäästön ylittävillä päästötasoilla. Nykyisen ja ehdotetun verokäyrän eroa vuonna 2019 havainnollistetaan kuvassa 2. 

Kuva 2. Nykyinen ja ehdotettu autoverokäyrä eri päästötasoilla vuonna 2019. 

Uusiin pakettiautoihin WLTP-mittaustapaa sovelletaan täysimääräisesti vasta syyskuusta 2019 alkaen, joten niiden osalta mittaustapamuutoksen vaikutukset eivät ole vielä arvioitavissa. Uuden mittaustavan mukaan mitattujen pakettiautojen kantavuuden perusteella verosta tehtävästä vähennyksestä säädettäisiin edelleen verotaulukossa 2 A, johon ei ehdoteta muutoksia.  

Esityksen vaikutukset

2.1  Taloudelliset vaikutukset

Vaikka verotaulukon muutos on pyritty mitoittamaan siten, että autoverotuksen taso säilyisi keskimäärin ennallaan verrattuna tilanteeseen ennen WLTP-mittaustavan käyttöönottoa, muutosta ei pystytä laatimaan valtiontalouden kannalta varmasti neutraaliksi. Tähän vaikuttaa se, että käytettävissä oleva aineisto on kertynyt varsin lyhyeltä ajalta ja siihen sisältyy edellä selostettuja epävarmuuksia ja vertailtavuuden puutteita. Muutos ei myöskään välttämättä ole neutraali sen takia, että autonvalmistajat oletettavasti sopeuttavat automallejaan uuteen mittaustapaan varsin nopeasti. Tarjonnan lisäksi myös autojen kysyntä voi muuttua eri merkkien ja saman merkin eri mallien välillä uusien päästöarvojen myötä sen vaikuttaessa läpinäkyvästi suoraan autoveron tasoon. Lisäksi päästöarvo on suoraan verrannollinen auton polttoaineen ominaiskulutukseen, jolla myös voi olla kuluttajien päätöksiä taloudellisesti ohjaava vaikutus. 

Ehdotetun uuden verotaulukon arvioidaan merkitsevän vuonna 2019 keskimäärin noin 1,5 prosenttiyksikön suuruista alennusta henkilöautojen verotasoihin verrattuna voimassa olevan lain verotaulukossa 1 A säädettyihin verotasoihin. Laskennallisesti tämä merkitsisi noin 100 miljoonan euron vähennystä autoveron tuottoon vuoden 2019 tasossa. Muutos ei kuitenkaan varsinaisesti muuta autoveron tuottoa, vaan estää päästöarvojen ennakoitua suuremmasta noususta aiheutuvan autoverotuksen kiristymisen.  

Pidemmällä aikavälillä autoveron tuoton arvioidaan alentuvan nykyisestä uusien autojen energiatehokkuuden ja ominaispäästöjen kehittymisen myötä. 

2.2  Yritysvaikutukset

Ehdotetun uuden verotaulukon avulla pyritään neutralisoimaan mittaustapamuutoksen vaikutusta uusien henkilöautojen autoverotuksen tasoon Suomen automarkkinoilla. Uuden mittaustavan ominaisuuksien takia joidenkin automerkkien tai saman merkin eri mallien, versioiden tai eri tavoin varusteltujen autojen vero kuitenkin olettavasti nousee tai laskee verrattuna vanhan mittaustavan aikana verotettuihin vastaaviin autoihin. Useimmat autot kuitenkin hyötyisivät nyt ehdotetusta muutoksesta, jos sitä verrataan syyskuun alusta voimaan tulleeseen verotaulukkoon. 

Ehdotetut muutokset voivat siten vaikuttaa jossakin määrin autojen maahantuojien ja autokaupan toimintaedellytyksiin. Autoalan toiminnan oletetaan kuitenkin sopeutuvan uuteen mittaustapaan.  

Ehdotetun verotaulukon muutoksen arvioidaan lisäävän autojen maahantuojien ja jälleenmyyjien kustannuksia ja työmäärää tietojärjestelmiin tehtävien verotasomuutosten takia. 

2.3  Vaikutukset viranomaisten toimintaan

Ehdotettu muutos edellyttäisi kertaluonteisia muutoksia autoverotuksen tietojärjestelmiin verotasojen päivittämisen takia. Ehdotettu viranomaisaloitteinen oikaisu lisäisi jonkin verran viranomaistehtäviä.  

2.4  Ympäristövaikutukset

Auto on hankintapäätöksen jälkeen vuosia liikenteessä, joten auton ominaisuuksilla on tärkeä merkitys ympäristön kannalta. Tämän takia päästöperusteinen autovero on keskeinen ohjauskeino pienipäästöisten autojen suosimiseksi. Autovero kannetaan ajoneuvon hankinnan yhteydessä ja se vaikuttaa suoraan ajoneuvon hintaan, joten se ohjaa kuluttajien valintoja. Selvitysten mukaan ajoneuvon hankintahinta on kuluttajille tärkein ajoneuvon valintaan vaikuttava ominaisuus.  

Verotaulukon uuden sopeutuksen tavoitteena on keskimäärin mahdollisimman neutraali muutos verotasoihin ja veron ohjausvaikutukseen eri päästötasoilla WLTP- ja NEDC-mittaustapojen eroista huolimatta. Tämän takia verotaulukon sopeutuksessa on pyritty ottamaan huomioon mittaustavan muutoksen eri suuruinen vaikutus eri päästötasoilla. On kuitenkin mahdollista, että toteutuvat vaikutukset ovat erilaisia kuin arvioidut. 

Veromuutos olisi prosenttiyksikköinä mitaten suurempi autojen keskipäästön ylittävillä päästötasoilla. Ero olisi yli kolme prosenttiyksikköä päästötasoilla 200—280 grammaa kilometrillä. Jos ehdotettu muutos osoittautuu ylimitoitetuksi, autoveron päästöohjaus heikentyisi. Tähän voi vaikuttaa myös se, että komissio on todennut autonvalmistajien mahdollisesti ylimitoittavan tällä hetkellä WLTP-mittaustavan mukaisia päästöarvoja, jotta valmisteilla olevat uudet sanottuun mittaustapaan perustuvat päästötavoitteet olisivat helpommin saavutettavissa. 

2.5  Yhteiskunnalliset vaikutukset

Vaikka uusi verotaulukko on pyritty sopeuttamaan keskimäärin neutraaliksi, sitä ei mittaustapojen erilaisuuden takia voida toteuttaa siten, että muutos ottaisi täysimääräisesti huomioon mittaustapamuutoksen vaikutukset autoyksilökohtaisesti. Autosta suoritettava veroprosentti voi olla suurempi tai pienempi verrattuna vastaavaan autoon ennen mittaustavan muutosta. Toisaalta kuluttajien kannalta tätä ratkaisevampaa on mahdollisuus valita tarjolla olevista uusista automerkeistä ja -malleista sekä markkinatilanteen kehitys autoalan sopeutuessa mittaustavan muutokseen. Uusi päästömittaustapa antaa kuluttajille aikaisempaa todellisemman kuvan auton päästöarvosta ja samalla myös polttoaineen kulutuksesta. Auton hankinnan kustannusten lisäksi valinnoilla on merkitystä auton käytön aikaisiin veroihin ja polttoainekustannuksiin. 

Esityksellä ei olisi vaikutusta jo tehtyihin verotuspäätöksiin lain voimaantulosäännöksessä tarkoitettuja tilanteita lukuun ottamatta.  

Asian valmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainministeriössä. 

Esitysluonnoksesta ei ole pyydetty lausuntoja esityksen kiireellisyyden takia.  

Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan vuoden 2019 alusta. Uusi verotaulukko 1 A korvaisi tällöin aikaisemmin säädetyn verotaulukon 1 A. Lakia sovellettaisiin kuitenkin uusina verotettaviin ajoneuvoihin jo esityksen julkistamisesta lähtien eli 3 päivästä joulukuuta 2018, mikä käytännössä mahdollistaisi autojen myynnin uusien verotasojen mukaisena mainitusta ajankohdasta lukien myös sellaisten autojen osalta, jotka ehditään rekisteröidä tai ottaa käyttöön ennen lain voimaantuloa. Näiden ajoneuvojen verotukset oikaistaisiin viran puolesta hakemuksetta uuden lain mukaisiksi sen jälkeen, kun laki on tullut voimaan, jos oikaisu johtaa pienempään veron määrään.  

Syyskuussa 2018 voimaan tulleeseen lakiin sisältyvä siirtymäsäännös säilytettäisiin myös nyt ehdotettavassa laissa. Verovelvollinen voisi siten yhä valita, verotetaanko auto WLTP-mittaustavan mukaisen päästöarvon mukaan uudella verotaulukolla 1 A vai NEDC-mittaustavan mukaisiin päästöarvoihin perustuvalla verotaulukolla 1. Tämä koskisi niitä autoja, jotka on tilattu ennen syyskuun alkua mutta joita ei ole vielä verotettu. Vaatimus sovellettavasta verotaulukosta olisi esitettävä autoveroilmoituksella. 

Autoverolain 43 §:ssä säädetyn mukaisesti verovelvollisella olisi mahdollisuus peruuttaa autoveroilmoitus ajoneuvosta, jota ei ole rekisteröity tai otettu käyttöön ennen 3 päivää joulukuuta 2018, jolloin ajoneuvo voitaisiin verottaa uudelleen uuden verotaulukon 1 A mukaisesti. Peruuttamisesta ei tällöin kannettaisi mainitussa pykälässä säädettyä maksua. 

Lain ehdotetun soveltamisalan takia verotaulukkoon 1 A sisältyisivät vuoden 2019 alusta sovellettavien veroprosenttien lisäksi vuoden 2018 veroprosentit niitä autoja varten, joiden veron määräytymispäivä on vielä kuluvan vuoden puolella. Aikaisemmin päätetty hallituskauden viimeinen veronalennus koskisi vain vuoden 2019 alun jälkeen verotettavia autoja. 

Ponsiosa 

Edellä esitetyn perusteella annetaan eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Lakiehdotus

Laki autoverolain liitteen muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan autoverolain (1482/1994) liitteen verotaulukko 1 A, sellaisena kuin se on laissa 570/2018, seuraavasti: 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .  
Lakia sovelletaan ajoneuvoihin, joiden ensimmäinen veron määräytymispäivä on 3 päivänä joulukuuta 2018 tai sen jälkeen.  
Jos ajoneuvo on tilattu ennen 1 päivää syyskuuta 2018 ja sen ensimmäinen veron määräytymispäivä on 3 päivänä joulukuuta 2018 tai sen jälkeen, verotuksessa voidaan soveltaa verovelvollisen tai verosta vastuussa olevan vaatimuksesta liitteen verotaulukkoa 1. Verovelvollisen tai verosta vastuussa olevan on esitettävä vaatimus veroilmoituksella. 
Verohallinto oikaisee lain voimaantulon jälkeen hakemuksetta tämän lain mukaisiksi niiden uusina verotettavien ajoneuvojen verotukset, joiden ensimmäinen veron määräytymispäivä on 3 päivästä joulukuuta 2018 lain voimaantulopäivään. Verotus oikaistaan, jos se johtaa pienempään veron määrään kuin tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten mukaan. 
Ennen 3 päivää joulukuuta 2018 vireille tulleiden uusien ajoneuvojen verotukset voidaan 43 §:ssä säädetyllä tavalla peruuttaa ja ajoneuvot verottaa tämän lain mukaisesti, jos ajoneuvoja ei ole rekisteröity tai otettu käyttöön ennen 3 päivää joulukuuta 2018. Verovelvolliselta ei tällöin peritä 43 §:n 2 momentissa tarkoitettua maksua. 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 5 päivänä joulukuuta 2018  
Pääministeri Juha Sipilä 
Valtiovarainministeri Petteri Orpo 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

VEROTAULUKKO 1 A 

Auton CO2-päästöt (g/km) 

3.-31.12.2018 sovellettava veroprosentti 

1.1.2019 ja sen  

jälkeen sovellettava veroprosentti 

3,3 

2,7 

3,3 

2,7 

3,3 

2,7 

3,3 

2,7 

3,4 

2,7 

3,4 

2,8 

3,4 

2,8 

3,4 

2,8 

3,5 

2,8 

3,5 

2,8 

10 

3,5 

2,8 

11 

3,5 

2,9 

12 

3,6 

2,9 

13 

3,6 

2,9 

14 

3,6 

2,9 

15 

3,6 

2,9 

16 

3,7 

2,9 

17 

3,7 

3,0 

18 

3,7 

3,0 

19 

3,8 

3,0 

20 

3,8 

3,0 

21 

3,8 

3,0 

22 

3,8 

3,1 

23 

3,9 

3,1 

24 

3,9 

3,1 

25 

3,9 

3,1 

26 

4,0 

3,2 

27 

4,0 

3,2 

28 

4,0 

3,2 

29 

4,1 

3,2 

30 

4,1 

3,2 

31 

4,1 

3,3 

32 

4,1 

3,3 

33 

4,2 

3,3 

34 

4,2 

3,4 

35 

4,3 

3,4 

36 

4,3 

3,4 

37 

4,4 

3,4 

38 

4,4 

3,5 

39 

4,4 

3,5 

40 

4,4 

3,5 

41 

4,5 

3,6 

42 

4,5 

3,6 

43 

4,6 

3,6 

44 

4,6 

3,6 

45 

4,7 

3,7 

46 

4,7 

3,7 

47 

4,7 

3,7 

48 

4,8 

3,8 

49 

4,8 

3,8 

50 

4,9 

3,9 

51 

4,9 

3,9 

52 

5,0 

3,9 

53 

5,0 

4,0 

54 

5,1 

4,0 

55 

5,1 

4,0 

56 

5,2 

4,1 

57 

5,2 

4,1 

58 

5,3 

4,2 

59 

5,3 

4,2 

60 

5,4 

4,3 

61 

5,4 

4,3 

62 

5,5 

4,3 

63 

5,5 

4,4 

64 

5,6 

4,4 

65 

5,6 

4,5 

66 

5,7 

4,5 

67 

5,7 

4,6 

68 

5,8 

4,6 

69 

5,9 

4,7 

70 

5,9 

4,7 

71 

6,0 

4,8 

72 

6,0 

4,8 

73 

6,1 

4,9 

74 

6,2 

5,0 

75 

6,2 

5,0 

76 

6,3 

5,1 

77 

6,3 

5,1 

78 

6,4 

5,2 

79 

6,5 

5,2 

80 

6,6 

5,3 

81 

6,6 

5,4 

82 

6,7 

5,4 

83 

6,8 

5,5 

84 

6,8 

5,6 

85 

6,9 

5,6 

86 

7,0 

5,7 

87 

7,1 

5,8 

88 

7,1 

5,9 

89 

7,2 

5,9 

90 

7,3 

6,0 

91 

7,4 

6,1 

92 

7,5 

6,2 

93 

7,5 

6,2 

94 

7,6 

6,3 

95 

7,7 

6,4 

96 

7,8 

6,5 

97 

7,9 

6,6 

98 

8,0 

6,6 

99 

8,0 

6,7 

100 

8,1 

6,8 

101 

8,2 

6,9 

102 

8,3 

7,0 

103 

8,4 

7,1 

104 

8,5 

7,2 

105 

8,6 

7,3 

106 

8,7 

7,4 

107 

8,8 

7,5 

108 

8,9 

7,6 

109 

9,0 

7,7 

110 

9,2 

7,8 

111 

9,3 

8,0 

112 

9,5 

8,1 

113 

9,6 

8,3 

114 

9,8 

8,4 

115 

9,9 

8,6 

116 

10,1 

8,8 

117 

10,3 

8,9 

118 

10,4 

9,1 

119 

10,6 

9,3 

120 

10,8 

9,5 

121 

11,0 

9,7 

122 

11,2 

9,9 

123 

11,3 

10,0 

124 

11,5 

10,2 

125 

11,7 

10,4 

126 

11,9 

10,6 

127 

12,1 

10,9 

128 

12,3 

11,1 

129 

12,5 

11,3 

130 

12,7 

11,5 

131 

13,0 

11,7 

132 

13,1 

12,0 

133 

13,4 

12,2 

134 

13,6 

12,4 

135 

13,8 

12,7 

136 

14,0 

12,9 

137 

14,3 

13,2 

138 

14,5 

13,4 

139 

14,8 

13,7 

140 

15,0 

13,9 

141 

15,2 

14,2 

142 

15,5 

14,5 

143 

15,7 

14,8 

144 

16,0 

15,0 

145 

16,2 

15,3 

146 

16,5 

15,6 

147 

16,8 

15,9 

148 

17,0 

16,2 

149 

17,3 

16,5 

150 

17,6 

16,8 

151 

17,9 

17,1 

152 

18,1 

17,4 

153 

18,4 

17,7 

154 

18,7 

18,0 

155 

19,0 

18,3 

156 

19,3 

18,6 

157 

19,6 

19,0 

158 

19,8 

19,3 

159 

20,1 

19,6 

160 

20,4 

20,0 

161 

20,7 

20,3 

162 

21,0 

20,6 

163 

21,3 

21,0 

164 

21,6 

21,3 

165 

21,9 

21,7 

166 

22,3 

22,0 

167 

22,6 

22,4 

168 

22,9 

22,7 

169 

23,2 

23,1 

170 

23,5 

23,4 

171 

24,0 

24,0 

172 

24,2 

24,2 

173 

24,4 

24,4 

174 

24,6 

24,6 

175 

24,8 

24,8 

176 

25,0 

25,0 

177 

25,2 

25,2 

178 

25,4 

25,4 

179 

25,6 

25,6 

180 

25,8 

25,8 

181 

26,0 

26,0 

182 

26,2 

26,2 

183 

26,4 

26,4 

184 

26,6 

26,6 

185 

26,8 

26,8 

186 

27,0 

27,0 

187 

27,2 

27,2 

188 

27,4 

27,4 

189 

27,6 

27,6 

190 

27,8 

27,8 

191 

28,0 

28,0 

192 

28,2 

28,2 

193 

28,4 

28,4 

194 

28,6 

28,6 

195 

28,8 

28,8 

196 

29,0 

29,0 

197 

29,1 

29,1 

198 

29,3 

29,3 

199 

29,5 

29,5 

200 

29,7 

29,7 

201 

29,9 

29,9 

202 

30,1 

30,1 

203 

30,3 

30,3 

204 

30,5 

30,5 

205 

30,7 

30,7 

206 

30,9 

30,9 

207 

31,1 

31,1 

208 

31,3 

31,3 

209 

31,5 

31,5 

210 

31,7 

31,7 

211 

31,8 

31,8 

212 

32,0 

32,0 

213 

32,2 

32,2 

214 

32,4 

32,4 

215 

32,6 

32,6 

216 

32,8 

32,8 

217 

33,0 

33,0 

218 

33,1 

33,1 

219 

33,3 

33,3 

220 

33,5 

33,5 

221 

33,7 

33,7 

222 

33,9 

33,9 

223 

34,1 

34,1 

224 

34,2 

34,2 

225 

34,4 

34,4 

226 

34,6 

34,6 

227 

34,8 

34,8 

228 

34,9 

34,9 

229 

35,1 

35,1 

230 

35,3 

35,3 

231 

35,5 

35,5 

232 

35,6 

35,6 

233 

35,8 

35,8 

234 

36,0 

36,0 

235 

36,2 

36,2 

236 

36,3 

36,3 

237 

36,5 

36,5 

238 

36,7 

36,7 

239 

36,8 

36,8 

240 

37,0 

37,0 

241 

37,1 

37,1 

242 

37,3 

37,3 

243 

37,5 

37,5 

244 

37,6 

37,6 

245 

37,8 

37,8 

246 

37,9 

37,9 

247 

38,1 

38,1 

248 

38,3 

38,3 

249 

38,4 

38,4 

250 

38,6 

38,6 

251 

38,7 

38,7 

252 

38,9 

38,9 

253 

39,0 

39,0 

254 

39,2 

39,2 

255 

39,3 

39,3 

256 

39,5 

39,5 

257 

39,6 

39,6 

258 

39,8 

39,8 

259 

39,9 

39,9 

260 

40,0 

40,0 

261 

40,2 

40,2 

262 

40,3 

40,3 

263 

40,5 

40,5 

264 

40,6 

40,6 

265 

40,7 

40,7 

266 

40,9 

40,9 

267 

41,0 

41,0 

268 

41,1 

41,1 

269 

41,3 

41,3 

270 

41,4 

41,4 

271 

41,5 

41,5 

272 

41,7 

41,7 

273 

41,8 

41,8 

274 

41,9 

41,9 

275 

42,0 

42,0 

276 

42,2 

42,2 

277 

42,3 

42,3 

278 

42,4 

42,4 

279 

42,5 

42,5 

280 

42,6 

42,6 

281 

42,8 

42,8 

282 

42,9 

42,9 

283 

43,0 

43,0 

284 

43,1 

43,1 

285 

43,2 

43,2 

286 

43,3 

43,3 

287 

43,4 

43,4 

288 

43,6 

43,6 

289 

43,7 

43,7 

290 

43,8 

43,8 

291 

43,9 

43,9 

292 

44,0 

44,0 

293 

44,1 

44,1 

294 

44,2 

44,2 

295 

44,3 

44,3 

296 

44,4 

44,4 

297 

44,5 

44,5 

298 

44,6 

44,6 

299 

44,7 

44,7 

300 

44,8 

44,8 

301 

44,9 

44,9 

302 

45,0 

45,0 

303 

45,1 

45,1 

304 

45,2 

45,2 

305 

45,3 

45,3 

306 

45,4 

45,4 

307 

45,4 

45,4 

308 

45,5 

45,5 

309 

45,6 

45,6 

310 

45,7 

45,7 

311 

45,8 

45,8 

312 

45,9 

45,9 

313 

46,0 

46,0 

314 

46,0 

46,0 

315 

46,1 

46,1 

316 

46,2 

46,2 

317 

46,3 

46,3 

318 

46,4 

46,4 

319 

46,4 

46,4 

320 

46,5 

46,5 

321 

46,6 

46,6 

322 

46,7 

46,7 

323 

46,7 

46,7 

324 

46,8 

46,8 

325 

46,9 

46,9 

326 

47,0 

47,0 

327 

47,0 

47,0 

328 

47,1 

47,1 

329 

47,2 

47,2 

330 

47,2 

47,2 

331 

47,3 

47,3 

332 

47,4 

47,4 

333 

47,4 

47,4 

334 

47,5 

47,5 

335 

47,6 

47,6 

336 

47,6 

47,6 

337 

47,7 

47,7 

338 

47,8 

47,8 

339 

47,8 

47,8 

340 

47,9 

47,9 

341 

47,9 

47,9 

342 

48,0 

48,0 

343 

48,1 

48,1 

344 

48,1 

48,1 

345 

48,2 

48,2 

346 

48,2 

48,2 

347 

48,3 

48,3 

348 

48,3 

48,3 

349 

48,4 

48,4 

350 

48,4 

48,4 

351 

48,5 

48,5 

352 

48,5 

48,5 

353 

48,6 

48,6 

354 

48,6 

48,6 

355 

48,7 

48,7 

356 

48,7 

48,7 

357 

48,8 

48,8 

358 

48,8 

48,8 

359 

48,9 

48,9 

360 tai enemmän 

48,9 

48,9 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —