Hallituksen esitys
HE
3
2015 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lukiolain 19 ja 28 §:n muuttamisesta
esityksen pääasiallinen sisältö
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lukiolakia. Lain säännös, jonka mukaan hakumenettelystä laissa tarkoitettuun koulutukseen säädetään erikseen, muutettaisiin valtuudeksi säätää asiasta valtioneuvoston asetuksella. Lukiolain 28 §:n 1 momenttiin ehdotetaan tehtäväksi tekninen korjaus.  
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. 
perustelut
1
Nykytila ja ehdotetut muutokset
Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi lukiolain (629/1998) 19 §:n 2 momenttia. Voimassa olevan 19 §:n 2 momentin mukaan hakumenettelystä säädetään erikseen. Säännös viittaa laintasoiseen säädökseen, vaikka sitä säädettäessä tarkoitus on ollut delegoida norminantovalta asetuksen tasolle. Momentin sanamuoto korjataan vastaamaan tarkoitettua säädöstasoa ja valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin laissa tarkoitetun koulutuksen yhteisistä hakumenettelyistä, niiden aikatauluista, hakemuksen sisällöstä ja toimittamisesta sekä vastaavista hakuprosessiin liittyvistä seikoista. 
Valtioneuvoston oikeuskansleri on huomauttanut opetus- ja kulttuuriministeriölle, että kyseinen lukiolain säännös tulisi saada voimaan mahdollisimman pian, sillä voimassa oleva säännös on sanamuodoltaan viittaussäännös, jonka vuoksi sen soveltaminen on ongelmallista. 
Voimassa olevassa 28 §:n 1 momentissa viitataan virheellisesti 20 §:n 3 momenttiin. Momentissa tulisi viitata 20 §:n 4 momenttiin. Pykälän 1 momenttiin ehdotetaan tehtäväksi tekninen korjaus.  
Lakiin ei ehdoteta muuta sisällöllistä muutosta. Tämän vuoksi asiassa ei ole järjestetty varsinaista lausuntokierrosta. 
2
Esityksen vaikutukset
Esityksellä ei ole taloudellisia eikä muita vaikutuksia. 
3
Asian valmistelu
Esitys on valmisteltu opetus- ja kulttuuriministeriössä. 
4
Voimaantulo
Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mahdollisimman pian. 
Edellä esitetyn perusteella annetaan eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
Lakiehdotus
Laki 
lukiolain 19 ja 28 §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan lukiolain (629/1998) 19 §:n 2 momentti ja 28 §:n 1 momentti, sellaisena kuin niistä on 19 §:n 2 momentti laissa 1044/2013, seuraavasti: 
19 § 
Opiskelijaksi hakeutuminen 
Hakumenettelystä tässä laissa tarkoitettuun koulutukseen säädetään valtioneuvoston asetuksella. 
28 § 
Opintososiaaliset edut 
Opetus on opiskelijalle maksutonta. Edellä 20 §:n 4 momentissa tarkoitetulta opiskelijalta sekä 18 §:ssä tarkoitetusta ylioppilastutkinnosta ja 12 §:n 2 momentissa tarkoitetuista kokeista voidaan kuitenkin periä maksuja. 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 2015 
Pääministeri
Alexander
Stubb
Opetus- ja viestintäministeri
Krista
Kiuru
Viimeksi julkaistu 13.5.2015 13:29