Hallituksen esitys
HE
30
2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 §:n muuttamisesta
ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annettua lakia. Esityksen mukaan kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen vuonna 2020 maksettavaksi säädetty lisäys kilpailukykysopimuksen lomarahaleikkauksista aiheutuvan kaksinkertaisen vaikutuksen poistamiseksi maksettaisiin kunnille jo vuonna 2019. Kyseessä on 237 miljoonan euron kertakorvaus, joka maksettaisiin kunnille tasasuuruisesti 43,22 euroa asukasta kohden. 
Esityksen tavoitteena on parantaa kuntien haastavaa taloudellista tilannetta vuonna 2019.  
Esitys liittyy valtion vuoden 2019 kolmanteen lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.  
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian siten, että valtionosuuden lisäys maksettaisiin kunnille kuluvan vuoden marras- tai joulukuussa. 
PERUSTELUT
1
Nykytila ja ehdotetut muutokset
Esitys perustuu hallituksen budjettiriihen 17.9.2019 yhteydessä tehtyyn päätökseen. Esityksen tarkoituksena on helpottaa kuntien erittäin haastavaa taloustilannetta vuonna 2019. Painetta kuntatalouden vahvistamiseen ovat lisänneet ennakonpidätysmenettelyn muutokset ja tulorekisterin ilmoitusongelmat, joiden johdosta osa kuntien verotulojen maksatuksesta siirtyy vuodelle 2020. 
Voimassa olevan kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 §:n 8 momentin mukaan vuonna 2020 kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen lisätään 43,22 euroa asukasta kohden liittyen kilpailukykysopimuksen toteuttamisesta aiheutuvan kaksinkertaisen vähennyksen huomioon ottamiseen. Määrältään 237 miljoonan euron kertakorvauksella kompensoidaan yhdellä kertaa työmarkkinajärjestöjen 29 päivänä helmikuuta 2016 tekemään kilpailukykysopimukseen sisältyvistä lomarahaleikkauksista aiheutuva kaksinkertainen vaikutus valtion ja kuntien välisissä kustannustenjaon tarkistuksissa vuosien 2019—2022 ajalta.  
Edellä mainittua momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että kyseessä oleva 237 miljoonan euron lisäys tehdään jo vuoden 2019 valtionosuuteen. Valtionosuuden lisäys toteutettaisiin tasasuuruisesti lisäämällä kuntien valtionosuutta 43,22 euroa asukasta kohti. Tämä perustuu siihen, että myös kilpailukykysopimukseen liittyvää kustannussäästöä vastaava vähennys kunnille on otettu huomioon tasasuuruisesti euroa per asukas -periaatteella. 
2
Esityksen vaikutukset
Esityksellä parannetaan kuntien taloudellista tilannetta vuonna 2019, jolloin erityisesti verotuksen jaksotuksen muutos ja tulorekisteriin liittyvät ongelmat ovat aiheuttaneet haasteita kuntataloudelle.  
Esitys voi myös osaltaan vaikuttaa siihen, etteivät arviointimenettelyn kriteerit täyty yksittäisissä kunnissa esimerkiksi verotulojen jaksotuksen muutoksen aiheuttaman tilapäisen alijäämän vuoksi. 
Muutoksen seurauksena kuntien valtionosuuden maksamista koskevia päätöksiä muutettaisiin siten, että lisäys otettaisiin huomioon valtionosuuksien marras- tai joulukuun maksatuksessa. Vaikka määräraha olisi kuntien käytössä vasta marras-joulukuussa, se kirjattaisiin kuntien tämän vuoden tuloksi ja parantaisi kuntatalouden tulosta. 
3
Asian valmistelu
Asia on valmisteltu valtiovarainministeriön kunta- ja aluehallinto-osastolla. Esitys on käsitelty kuntatalouden ja –hallinnon neuvottelukunnassa.  
4
Riippuvuus muista esityksistä
Esitys liittyy valtion vuoden 2019 kolmanteen lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.  
5
Voimaantulo
Laki ehdotetaan tulemaan voimaan mahdollisimman pian kuluvan vuoden aikana. Lain voimaantuloajankohdasta riippuen kunnan peruspalvelujen valtionosuuden lisäys maksettaisiin kunnille joko kahtena eränä marras- ja joulukuussa 2019 tai yhtenä eränä joulukuussa 2019.  
Edellä esitetyn perusteella annetaan eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
Lakiehdotus
Laki 
kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 36 §:n muuttamisesta  
Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain (1704/2009) 36 §:n 8 momentti, sellaisena kuin se on laissa 1236/2018, seuraavasti; 
36 §  
Määräaikaiset kuntien valtionosuuteen kohdistuvat vähennykset ja lisäykset 
Vuonna 2019 kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen lisätään 43,22 euroa asukasta kohden liittyen kilpailukykysopimuksen toteuttamisesta aiheutuvan kaksinkertaisen vähennyksen huomioon ottamiseen. 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
Helsingissä 7 päivänä lokakuuta 2019 
Pääministeri
Antti
Rinne
Kunta- ja omistajaohjausministeri
Sirpa
Paatero
Viimeksi julkaistu 7.10.2019 13:05