Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

HE 4/2019 vp

Viimeksi julkaistu 20.6.2019 10.41

Hallituksen esitys HE 4/2019 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi 15 päivänä heinäkuuta 2019 voimaan tulevan ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöstä. Säännös ehdotetaan muutettavaksi niin, että tietyt sähköisen asioinnin käyttöön liittyvät säännökset tulisivat voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2020, kun poliisin asetietojärjestelmän uudistettu versio, joka mahdollistaa sähköisen asioinnin käyttämisen aselupiin liittyvissä asioissa, on käytössä.  

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 15 päivänä heinäkuuta 2019.  

PERUSTELUT

Nykytila ja ehdotetut muutokset

Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain (724/2019) voimaantulosäännöstä. Ampuma-aselain muutoksella, joka tulee voimaan 15 päivänä heinäkuuta 2019, on muutettu ilmoitusta asetietojärjestelmään ja tietojen tallentamista koskevaa 25 §:ää, aseen ja sen osan yksilöintitietojen ilmoittamista poliisille koskevaa 42 c §:ää sekä aseen osan, tehokkaan ilma-aseen ja deaktivoidun ampuma-aseen hankinnasta ilmoittamista ja esittämistä koskevaa 70 §:ää. Edellä mainittujen säännösten voimaantuloa koskien on 1 päivänä joulukuuta 2018 tullut voimaan laki ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta (896/2018), jolla muutettiin osittain 1 päivänä joulukuuta 2017 voimaan tulleen ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain (623/2017) voimaantulosäännöstä niin, että tiettyjen, sähköisen asioinnin käyttöön ottamiseen liittyvien säännösten osalta voimaantuloaikaa siirrettiin 1 päivästä joulukuuta 2018 1 päivään maaliskuuta 2020. Muutos liittyi poliisin asetietojärjestelmän uudistamishankkeen viivästymiseen ja se jäi edellä mainittujen säännösten osalta ottamatta huomioon ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain (724/2019) voimaantulosäännöksessä.  

Ampuma-aselain muuttamisesta annetulla lailla (623/2017) lisättiin ampuma-aselakiin sähköistä asiointia koskevat säännökset. Sähköisen asioinnin käyttöönottaminen edellyttää poliisin asetietojärjestelmään tehtävien muutosten valmistumista. Poliisihallitus asetti asetietojärjestelmän kehittämishankkeen ajalle vuosiksi 2015 ja 2016. Ampuma-aselain muuttamista koskevan valmistelun ja eduskuntakäsittelyn aikana poliisin asetietojärjestelmän uudistuksen ensimmäisen vaiheen arvioitiin olevan valmis marraskuussa 2018, minkä jälkeen sähköinen asiointi voitaisiin ottaa käyttöön aselupamenettelyssä sekä vireillepanon että aseen, tehokkaan ilma-aseen ja aseen osan yksilöintitietojen ilmoittamisen osalta sekä ase-elinkeinonharjoittajan aseiden ja aseen osien yksilöintitietoja koskevissa ilmoituksissa. Asetietojärjestelmän kehittämishankkeen suunniteltu toteutusaikataulu muuttui ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain hyväksymisen jälkeen. Hankkeen viivästymisen vuoksi sähköistä asiointia koskevia säännöksiä ei ollut mahdollista soveltaa ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain (623/2017) voimaantulosäännöksen edellyttämässä aikataulussa 1 päivänä joulukuuta 2018 alkaen. Sähköisen asioinnin mahdollistavien tietojärjestelmämuutosten on arvioitu valmistuvan teknisesti joulukuussa 2019. Tuotantokäyttöön uusi tietojärjestelmä voitaisiin ottaa maaliskuussa 2020. Edellä mainitusta syystä ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain sähköistä asiointia koskevien säännösten voimaantuloajankohtaa muutettiin ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta annetulla lailla (896/2018) vastaamaan asetietojärjestelmän kehittämishankkeen muuttunutta toteutusaikataulua. Nyt lain (724/2019) voimaantulosäännöstä ehdotetaan korjattavaksi niin, että sähköistä asiointia vaativien säännösten osalta siirtymäaika olisi 1 päivään maaliskuuta 2020.  

Lisäksi voimaantulosäännöstä ehdotetaan muutettavaksi niin, että voimaantulosäännöksessä säädettäisiin menettelystä ennen sähköisen asioinnin soveltamisen alkamista 42 c §:n osalta liittyen aseen yksilöintitietojen ilmoittamiseen ja 45 §:n 3 momentin osalta liittyen asevelvollisen velvollisuuteen esittää tiettyjä selvityksiä aselupaa haettaessa. Ehdotetun muutoksen mukaan ennen ampuma-aselain 42 c §:ssä tarkoitetun sähköisen asioinnin soveltamisen alkamista aseen yksilöintitiedot tulisi ilmoittaa poliisilaitoksella asioimalla ja samalla esittää ampuma-ase, tehokas ilma-ase tai aseen osa, jota ilmoitus koskee. Siirtymäsäännöstä ehdotetaan muutettavaksi siten, että 45 §:n 3 momentissa säädettyä asevelvollisen velvollisuutta pyydettäessä esittää selvitys suoritetusta varusmies- tai siviilipalveluksesta tai, jos palvelusta ei ole suoritettu, määräys aloittaa palvelus taikka päätös palveluksesta vapauttamisesta, palvelusajankohdan siirrosta tai palveluksen keskeyttämisestä syineen, sovelletaan vasta 1 päivästä maaliskuuta 2020. Ennen soveltamisen alkamista asevelvollisen olisi esitettävä selvitys aselupaa haettaessa. 

Esityksen vaikutukset

Ampuma-aselain 25 §:n, 42 c §:n sekä 70 §:n säännökset on sidottu tietyiltä osiltaan poliisin asetietojärjestelmän kautta tapahtuvaan sähköiseen asiointiin. Säännöksien voimaantulolle on tarpeellista antaa siirtymäaika maaliskuulle 2020 saakka, koska sähköistä asiointia ei voida sitä ennen käyttää. Ampuma-aselain 42 c §:ssä ja 45 c §:n 3 momentissa säädettävien menettelyjen osalta on tarpeellista säätää voimaantulosäännöksessä siitä, mitä menettelyä noudatetaan ennen sähköisen asioinnin alkamista. 

Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu sisäministeriössä. Esitystä valmisteltaessa on kuultu Poliisihallitusta. Esitysehdotus on ollut tarkastettavana oikeusministeriön lainvalmisteluosaston laintarkastusyksikössä. 

Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 15 päivänä heinäkuuta 2019. 

Ponsiosa 

Edellä esitetyn perusteella annetaan eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Lakiehdotus

Laki ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan ampuma-aselain muuttamisesta annetun lain (724/2019) voimaantulosäännöksen 1 ja 2 momentti seuraavasti: 
 
Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä heinäkuuta 2019. Sen 25 §, 42 c §:n 2 momentin 1 kohta ja 70 §:n 3 momentti tulevat kuitenkin voimaan vasta 1 päivänä maaliskuuta 2020. 
Poiketen siitä, mitä 42 c §:ssä säädetään, aseen yksilöintitiedot tulee 29 päivään helmikuuta 2020 ilmoittaa poliisilaitoksella asioimalla ja samalla esittää se ampuma-ase, tehokas ilma-ase tai aseen osa, jota ilmoitus koskee. Poiketen siitä, mitä 42 c §:ssä säädetään, ampuma-aseen, tehokkaan ilma-aseen ja aseen osan lainaamisesta ei tarvitse tehdä ilmoitusta ennen 1 päivää maaliskuuta 2020. Poiketen siitä, mitä 45 §:n 3 momentissa säädetään, asevelvollisen on 29 päivään helmikuuta 2020 esitettävä selvitys suoritetusta varusmies- tai siviilipalveluksesta tai, jos palvelusta ei ole suoritettu, määräys aloittaa palvelus taikka päätös palveluksesta vapauttamisesta, palvelusajankohdan siirrosta tai palveluksen keskeyttämisestä syineen aselupaa haettaessa. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 2019. 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 13 päivänä kesäkuuta 2019 
PääministeriAnttiRinne
SisäministeriMariaOhisalo