Viimeksi julkaistu 3.11.2021 12.36

Hallituksen esitys HE 44/2015 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta

esityksen pääasiallinen sisältö

Esityksessä ehdotetaan valtion televisio- ja radiorahastosta annettua lakia muutettavaksi siten, että valtion talousarviosta valtion televisio- ja radiorahastolle Yleisradio Oy:n julkisen palvelun kustannusten kattamiseen suoritettavaan määrärahaan ei vuodelle 2016 tehtäisi indeksin mukaista vuotuista korotusta. 

Esitys liittyy valtion vuoden 2016 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.  

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016 ja olemaan voimassa 31 päivään joulukuuta 2016. 

perustelut

Nykytila ja ehdotetut muutokset

Valtion televisio- ja radiorahastosta annettuun lakiin (745/1998), jäljempänä rahastolaki, perustuva televisiomaksujen maksuvelvollisuus päättyi vuoden 2012 lopussa. Vuoden 2013 alussa voimaan tullut rahastolain muutos (475/2012) oli osa Yleisradio Oy:n rahoitustapaa koskevaa uudistusta. Vuoden 2013 alusta lähtien valtion talousarvioon otetusta määrärahasta siirretään valtion televisio- ja radiorahastoon Yleisradio Oy:n julkisen palvelun kustannusten kattamiseen tarvittava summa. Määräraha katetaan yleisradioverosta annetun lain (484/2012) mukaisen yleisradioveron tuotolla.  

Rahastolain 3 §:n 1 momentin mukaan valtion televisio- ja radiorahastolle suoritetaan rahoitusta valtion talousarvioon otettavasta määrärahasta Yleisradio Oy:stä annetun lain (1380/1993) 7 §:ssä säädetyn julkisen palvelun kustannusten kattamiseksi. Lain 2 momentin mukaan vuonna 2013 määräraha on 500 miljoonaa euroa ja määrärahan suuruus tarkistetaan vuosittain kustannustason muutosta vastaavasti. Tarkistuksen perusteena on indeksi, joka muodostuu elinkustannusindeksistä, jonka painoarvo on yksi kolmasosa, sekä ansiotasoindeksistä, jonka painoarvo on kaksi kolmasosaa.  

Määrärahaa tarkistettiin lain 3 §:n mukaisesti kustannustason nousua vastaavasti (1,6 prosenttia) vuodelle 2014 siten, että sen suuruus vuonna 2014 oli 507 948 000 euroa. 

Vuonna 2015 Yleisradio Oy:n määrärahaa ei tarkistettu kustannustason muutosta vastaavasti. Valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 §:ää muutettiin lailla 1045/2014 (HE 142/2014 vp) väliaikaisesti siten, että määrärahaan ei tehty indeksitarkistusta vuonna 2015. Muutos perustui eduskuntaryhmien puheenjohtajien 21 päivänä maaliskuuta 2014 tekemään sopimukseen, jonka mukaan taloustilanteesta johtuen Yleisradio Oy:n indeksin jäädyttämiseksi valmistellaan tarvittava lainsäädäntömuutos.  

Siten kuluvana vuonna Yleisradio Oy:n määräraha on vastaava kuin vuonna 2014 eli 507 948 000 euroa. Jos Yleisradion määrärahaa olisi tarkistettu 3 §:n mukaisesti, Yleisradion indeksitarkistus vuonna 2015 olisi ollut noin 0,7 prosenttia, jolloin indeksitarkistettu määräraha olisi ollut noin 511,5 miljoonaa euroa.  

Rahastosiirto sisältyy valtion talousarvion momentille 31.40.60 Siirto valtion televisio- ja radiorahastoon. Valtion televisio- ja radiorahasto on valtion talousarvion ulkopuolinen tilinpidollinen rahasto, jota hoitaa Viestintävirasto. Rahaston varoja suoritetaan Yleisradio Oy:lle valtioneuvoston vahvistaman käyttösuunnitelman ja yhtiön rahoitustarpeen mukaisesti. 

Rahastolain 3 §:ä ehdotetaan muutettavaksi väliaikaisesti siten, että pykälän 2 momentissa säädettyä indeksitarkistusta ei sovellettaisi rahastosiirtoon vuonna 2016. Ehdotettu muutos koskee vuotta 2016.  

Esityksen vaikutukset

Lain 3 §:n mukainen rahastosiirto on tarkoitettu kokonaisuudessaan käytettäväksi Yleisradio Oy:stä annetun lain 7 §:n mukaisen julkisen palvelun kustannusten kattamiseksi. Näin ollen määräraha tuloutetaan kalenterivuoden aikana Yleisradio Oy:n rahoitustarpeen mukaisesti yhtiölle.  

Valtiovarainministeriön arvion mukaan rahastolain 3 §:n mukaisen indeksitarkistus vuodelle 2016 olisi noin 1,2 prosenttia, jolloin indeksitarkistettu Yleisradio Oy:lle valtion televisio- ja radiorahastosta siirrettävä määräraha olisi noin 514 miljoonaa euroa vuonna 2016. Ehdotettu muutos merkitsee siten noin kuuden miljoonan euron vähennystä Yleisradio Oy:n tuloihin vuonna 2016. Indeksitarkistuksen tekemättä jättäminen merkitsee, että Yleisradio Oy:n tulot eivät lisäänny vuonna 2016 vuoteen 2015 verrattuna. 

Koska Yleisradion määrärahaan ei tehty indeksitarkistusta vuonna 2015, Yleisradion tulot vähenivät vuonna 2015 yhteensä 3,5 miljoonaa euroa. Yhteensä vuosien 2015 ja 2016 indeksitarkistusten tekemättä jättäminen vähentää Yleisradio Oy:n tuloja kumulatiivisesti laskettuna noin 9,7 miljoonaa euroa. Jos indeksitarkistus olisi tehty vuonna 2015 ja indeksitarkistus tehtäisiin myös vuonna 2016, Yleisradio Oy:n tulot olisivat vuonna 2016 yhteensä noin 517,6 miljoonaa euroa.  

Ehdotettu muutos merkitsee, että Yleisradio Oy:n on sopeutettava toimintaansa. Yhtiö kattaa kustannusten noususta syntyvän vajeen Yleisradio Oy:stä annetun lain mukaisten yhtiön hallintoelinten päätösten mukaisesti.  

Asian valmistelu

Hallituksen esitys on valmisteltu liikenne- ja viestintäministeriössä. Esitysluonnoksesta on pyydetty lausunnot Yleisradio Oy:ltä, Viestintävirastolta ja valtiovarainministeriöltä.  

Valtiovarainministeriö toteaa lausunnossaan, että ehdotuksen sisältö vastaa hallituksen esitystä vuoden 2016 talousarvioksi, jonka mukaan indeksikorotuksen tekemisestä luovutaan poikkeuksellisesti vuoden 2016 osalta. Ministeriö toteaa, että sillä ei ole huomautettavaa esityksestä.  

Yleisradio Oy toteaa lausunnossaan, että taloustilanteesta johtuva Yleisradio Oy:n indeksitarkistuksesta luopuminen vuodelle 2016 tarkoittaa, että yhtiö tulee sopeuttamaan toimintaansa siten, että mahdollisesti syntyvä rahoitusvaje saadaan katettua. Lisäksi yhtiö toteaa, että muun muassa Yleisradio Oy:stä kirjatusta indeksitarkistuksesta luopumisen seurauksena Yleisradio Oy:n käytettävissä olevat tulot ovat olleet vuodesta 2013 samalla tasolla, vaikka yhtiön tehtävä on ollut muuttumaton, kustannukset ovat nousseet ja yleisön odotukset tarjonnan teknisestä laajentamisesta ovat kasvaneet. 

Riippuvuus muista esityksistä

Esitys liittyy valtion vuoden 2016 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä.  

Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016 ja olemaan voimassa 31 päivään joulukuuta 2016.  

Ponsiosa 

Edellä esitetyn perusteella annetaan eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Lakiehdotus

Laki valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain 3 §:n väliaikaisesta muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään valtion televisio- ja radiorahastosta annetun lain (745/1998) 3 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 395/2003 ja 475/2012, väliaikaisesti uusi 3 momentti seuraavasti: 
3 § Valtion televisio- ja radiorahasto ja sen varat 
Ponsiosa 
Mitä 2 momentissa säädetään määrärahan suuruuden tarkistamisesta vuosittain, ei sovelleta vuonna 2016. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2016. 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 28 päivänä syyskuuta 2015 
Pääministerin sijainen, ulkoasiainministeri Timo Soini 
Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner