Siirry sisältöön

HE 57/2015 vp

Viimeksi julkaistu 1.10.2015 14.58

Hallituksen esitys HE 57/2015 vpHallituksen esitys eduskunnalle Aasian infrastruktuuri-investointipankin perustamissopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta

esityksen pääasiallinen sisältö

Esityksessä ehdotetaan, että eduskunta hyväksyisi Aasian infrastruktuuri-investointipankin perustamissopimuksen sekä lain sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. 

Aasian infrastruktuuri-investointipankki on kansainvälinen rahoituslaitos ja sen tehtävänä on tukea taloudellista kehitystä, luoda vaurautta ja edistää alueellista yhteistyötä Aasiassa investoimalla infrastruktuurihankkeisiin. Pankki on investointipankki, jonka on määrä toimia etupäässä kaupallisin perustein. Aasian infrastruktuuri-investointipankin jäsenyys on avoin kaikille maille sekä talouksille ja pankin toimintaan pyritään kytkemään myös yksityinen sektori. Aasian infrastruktuuri-investointipankin on tarkoitus aloittaa toimintansa vuoden 2016 alussa. 

Hyväksymällä perustamissopimuksen Suomi osoittaa sitoutumista Aasian taloudellisen kehityksen tukemiseen. Yhteistyön on arvioitu edistävän myös suomalaisten yritysten toimintamahdollisuuksia alueella. 

Esitykseen sisältyy lakiehdotus sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Sopimus tulee voimaan sen jälkeen, kun vähintään kymmenen jäsentä, jotka edustavat vähintään viidenkymmenen prosentin osake-enemmistöä on tallettanut ratifioimis- tai hyväksymiskirjansa. Jos Suomi tallettaa hyväksymiskirjansa tämän ajankohdan jälkeen, tulee sopimus Suomen osalta kansainvälisesti voimaan sinä päivänä, jolloin Suomi tallettaa hyväksymiskirjansa. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan samana ajankohtana kuin perustamissopimus tulee Suomen osalta voimaan. 

yleisperustelut

Johdanto

Kiinan aloitteesta joukko Aasian maiden hallituksia saavutti syksyllä 2014 yhteisymmärryksen Aasian infrastruktuuri-investointipankin (AIIB) perustamista koskevien valtiosopimusneuvottelujen aloittamisesta. AIIB on kansainvälinen rahoituslaitos ja sen tehtävänä on tukea taloudellista kehitystä, luoda vaurautta ja edistää alueellista yhteistyötä Aasiassa investoimalla infrastruktuurihankkeisiin. Pankki on investointipankki, jonka on määrä toimia etupäässä kaupallisin perustein. AIIB:n jäsenyys on avoin kaikille maille sekä talouksille ja pankin toimintaan pyritään kytkemään myös yksityinen sektori. AIIB:n on tarkoitus aloittaa toimintansa vuoden 2016 alussa. 

Alueellinen yhteistyö on Aasian talouksien kestävän kasvun ja yhteiskunnan kehittymisen kannalta merkittävää. Infrastruktuurin kehittäminen on tärkeää alueellisen integraation, Aasian talouskasvun sekä yhteiskunnallisen kestävän kehityksen edistämisen kannalta. Alueen taloudellinen kehittäminen tukee myös globaalin talouden dynaamista kehitystä. 

Aasian infrastruktuurin kehittämisen edellyttämään huomattavaan ja pitkäaikaiseen rahoitustarpeeseen pystytään tehokkaimmin vastaamaan nykyisten monenvälisten kehityspankkien ja AIIB:n välisellä kumppanuudella. Infrastruktuurin kehittämiseen keskittyvän monenvälisen rahoituslaitoksen perustaminen lisää varojen käyttöön saamista sekä Aasian sisältä että sen ulkopuolelta. AIIB täydentää nykyisiä monenvälisiä kehityspankkeja ja sen toiminta tukee Aasian talouksien kestävää ja vakaata kasvua. 

Nykytila

Kiina otti ensimmäisen kerran pankin perustamisen esille Aasian ja Tyynenmeren maiden talousjärjestön (APEC) kokouksessa Indonesiassa lokakuussa 2013. Joukko Aasian maiden hallituksia saavutti syksyllä 2014 yhteisymmärryksen AIIB:n perustamista koskevien valtiosopimusneuvottelujen aloittamisesta.  

Aasian maiden kesken käytyjen neuvottelukierrosten jälkeen Kiina esitti virallisen kutsun myös Asian ulkopuolisille maille liittyä pankin perustajajäseniksi. Keväällä 2015 pankin perustajajäsenyys alkoi kiinnostaa myös EU-jäsenmaita. Pekingissä käytiin huhtikuussa 2015 AIIB:n perustamista koskevat 4. sopimusneuvottelut ja niissä oli mukana 14 EU-maata, niiden joukossa myös Suomi ja kaikki muut Pohjoismaat. Toukokuussa 2015 järjestettiin pääneuvottelijoiden 5. kokous Singaporessa. Kokouksessa 57 valtion edustajat hyväksyivät AIIB:n valtiosopimuksen tekstin.  

Aasian ulkopuoliset perustajajäsenet ovat Alankomaat, Brasilia, Egypti, Espanja, Etelä-Afrikka, Islanti, Italia, Itävalta, Luxemburg, Malta, Norja, Puola, Portugali, Ranska, Ruotsi, Saksa, Suomi, Sveitsi ja Tanska. Valtiosopimuksen allekirjoitusseremonia pidettiin Pekingissä 29 päivänä kesäkuuta 2015.  

Suomi on osapuolena myös muissa kansainvälisissä rahoituslaitoksissa, jotka toimivat Aasiassa. Suomi on mukana Kansainvälisessä valuuttarahastossa ja Kansainvälisessä jälleenrakennus- ja kehityspankissa (jäljempänä Maailmanpankki) (SopS 2 ja 3/1948), Kansainvälisessä rahoitusyhtiössä (SopS 18 ja19/1956), Kansainvälisessä kehitysjärjestössä (SopS 2 ja 3/1961) ja Kansainvälisessä investointitakauslaitoksessa (SopS 1ja 2/1989) sekä Aasian kehityspankissa (SopS 30 ja 31/1966).  

Esityksen tavoitteet ja keskeiset ehdotukset

Esityksen tavoitteena on Suomen sitoutuminen AIIB:n perustajajäseneksi ja saattaa pankin perustamissopimus voimaan Suomessa. Sopimuksessa määrätään AIIB:n tehtävistä, jäsenyydestä, pääomasta, rahoituksesta ja hallintorakenteesta. Perustajajäsenenä Suomi merkitsee peruspääomaa 310,3 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria (USD), mikä vastaa 0,3161 prosentin osuutta pankin kokonaispääomasta. 

AIIB investoi pääsääntöisesti vain Aasian alueelle. Aasian infrastruktuuri-investointien tarve on mittava. AIIB tulee täydentämään Aasiassa jo toimivien kansainvälisten rahoituslaitosten, kuten Aasian kehityspankin ja Maailmanpankin, toimintaa. AIIB:n toiminta voi olla keskeinen lisärahoituksen katalysaattori, kun pankin toimintaan pyritään kytkemään myös yksityisen sektorin rahoittajia. AIIB pyrkii muita alueella toimivia kansainvälisiä rahoituslaitoksia alhaisempiin hallinnointikustannuksiin ja muihin tehokkuushyötyihin.  

AIIB:n alustavan liiketoimintasuunnitelman mukaan pankki pyrkii rahoittamaan investointihankkeita, jotka tuottavat taloudellista hyötyä. Pankki suosii erityisesti hankkeita, jotka tuottavat taloudellista hyötyä useammalle kuin yhdelle alueelliselle jäsenelle. Pankin investointihankkeet keskittyvät kolmen ensimmäisen toimintavuoden aikana todennäköisesti liikenne-, energia-, ja vesisektoreille.  

AIIB:n väliaikainen sihteeristö on perustamisvalmisteluissa konsultoinut Maailmanpankkia, Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankkia, Aasian kehityspankkia, Euroopan investointipankkia sekä myös Pohjoismaiden investointipankkia, joilla kaikilla on vankka kokemus projektien laadukkaasta valmistelusta, parhaiden käytänteiden varmistamiseksi. Pankin ympäristöpolitiikasta, yhteiskuntavastuusta ja muista tärkeimmistä toimintaperiaatteista, kuten hankintapolitiikasta ja rahoitusjärjestelyistä, laaditaan erilliset politiikkalinjaukset. Ympäristö- ja yhteiskuntavastuulinjauksista järjestetään vertaisarviointeja ja konsultaatioita perustajamaiden kanssa. AIIB:n perustamissopimus rakentuu vahvasti Aasian kehityspankin ja Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin sopimuksiin. 

Pankki voi myöntää lainoja tai osallistua hankkeiden yhteisrahoitukseen, sijoittaa yksityisen sektorin laitosten tai yritysten osakepääomaan sekä myöntää takauksia. Lisäksi erityisvaroja voidaan käyttää tekniseen apuun sekä hallintoneuvoston erikseen määrittelemin tavoin.  

Esityksen vaikutukset

4.1 Taloudelliset vaikutukset

AIIB:n peruspääoma on 100 miljardia Yhdysvaltain dollaria (USD). Alueellisten jäsenten (Aasian) osuus pääomasta on 75 prosenttia ja muiden jäsenten 25 prosenttia. Suomen osuus pankin pääomasta on 0,3161 prosenttia eli 310,3 miljoonaa USD. Tästä sisään maksettavan pääoman osuus on 20 prosenttia, eli noin 62 miljoonaa USD (noin 55 miljoonaa euroa), jonka Suomi maksaa tasaerissä viiden vuoden aikana. Vaadittaessa maksettavasta pääomasta voidaan vaatia maksua vain silloin, kun pankin omien sitoumusten täyttäminen sitä vaatii. 

Pankin hallintoneuvosto päättää, mikä osa pankin nettotuloista jaetaan jäsenille. AIIB:n toiminnan alkuvaiheessa pankin on kuitenkin kartutettava vararahastoja ja vasta, kun vararahastojen katsotaan olevan riittävällä tasolla, pankki voi jakaa osan nettotuloista jäsenille. Koska Suomella on halutessaan mahdollisuus irtautua pankin jäsenyydestä, Suomen maksettava pääomaosuus 62 miljoonaa dollaria eli noin 55 miljoonaa euroa voidaan tehdä finanssisijoituksena. 

AIIB:n jäsen voi erota pankin jäsenyydestä milloin tahansa. Jäsenyys päättyy jäsenen ilmoittamana päivänä, mutta viimeistään kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun pankki on saanut eroamisilmoituksen. Jäsen vastaa sellaisista välittömistä ja vaadittaessa maksettavista velvoitteista, jotka ovat syntyneet ennen kuin eroamisilmoitus pankille on tehty. Kun valtio lakkaa olemasta pankin jäsen, pankki sitoutuu järjestämään osakkeiden takaisinoston ja osakkeiden takaisinostohinta on pankin kirjanpidon osoittama arvo jäsenyyden lakkaamispäivänä. 

AIIB pyrkii virtaviivaiseen hallintoon ja tehokkaaseen toimintaan. Uuden toimijan vaikutukset markkinoilla jo toimivien kansainvälisten rahoituslaitosten, kuten Maailmanpankin ja Aasian kehityspankin, toimintaan selviävät vasta tulevaisuudessa.  

4.2 Organisaatio- ja henkilöstövaikutukset

Jäsenyydellä AIIB:ssa arvioidaan olevain vain vähäisiä organisaatio- ja henkilöstövaikutuksia. Jäsenyydestä aiheutuvista tehtävistä vastaa valtiovarainministeriö. Jäsenyydestä aiheutuvat lisätehtävät hoidetaan olemassa olevilla resursseilla. Vastaisuudessa myös suomalaiset voivat hakea AIIB:ssa avautuvia työpaikkoja, jotka ovat avoimia jäsenmaiden kansalaisille. 

4.3 Yritysvaikutukset

Suomen liittyminen AIIB:n jäseneksi edesauttaa suomalaisten yritysten toimintamahdollisuuksia Aasiassa. Pankin keskeisiin painopistealueisiin kuuluvat energia, telekommunikaatio, vesihuolto ja ympäristönsuojelu, joissa Suomella on erityisosaamista. Infrastruktuuri-investointien lisääntyminen Aasian kehittyvissä maissa voisi siten tukea Suomen vientiteollisuutta. Jäsenyys avaisi todennäköisesti myös uusia kanavia suomalaiselle asiantuntemukselle alueella. 

4.4 Ympäristövaikutukset

Esityksellä ei arvioida olevan välittömiä ympäristövaikutuksia Suomessa. Sillä toivotaan olevan ympäristön tilaa huomioiva ja jopa osin parantava vaikutus pankin toimialueella Aasiassa, sillä ympäristökysymysten huomioon ottaminen on eräs pankin tavoitteista. Ympäristöä sekä yhteiskuntavastuuta koskevista standardeista neuvotellaan tarkemmin syksyllä 2015. 

Asian valmistelu

AIIB on keskeinen osa Kiinan pyrkimystä ottaa kasvavaa taloudellista painoaan vastaava rooli kansainvälisen talousarkkitehtuurin kehittämisessä ja ylläpitämisessä. Suomen päätös liittyä jäseneksi on nähtävä strategisena askeleena kohti talous- ja kauppasuhteiden tiivistämistä Kiinan suuntaan.  

Suomen päätös liittyä AIIB:n perustajajäseneksi on mahdollistanut vaikuttamisen mm. AIIB:n tavoitteisiin, liiketoimintasuunnitelmaan sekä ympäristöä ja yhteiskuntavastuuta koskeviin linjauksiin.  

Suomen liittymistä AIIB:n perustajajäseneksi on valmisteltu valtiovarainministeriössä virkamiesvalmistelussa. Kyseessä on kansainvälinen sopimus, jonka allekirjoitusvaltuuksista päätti tasavallan presidentti valtioneuvoston esittelystä. Allekirjoitusvaltuuksiin pyydettiin lausunnot ulkoasiainministeriöstä ja oikeusministeriöstä. Sopimuksen allekirjoitus tapahtui hyväksymisvaraumin, jonka jälkeen laadittiin hallituksen esitys eduskunnalle. Hallituksen esitykseen pyydettiin lausunnot ulkoasiainministeriöstä, oikeusministeriöstä ja työ- ja elinkeinoministeriöstä. Ulkoasiainministeriö totesi lausunnossaan, että infrastruktuuri-investoinnit edistävät myös köyhyyden vähentämistä Aasiassa. Lausunnossa todettiin myös, että alueella nykyisin toimivat kansainväliset rahoituslaitokset eivät pysty yksin vastaamaan alueen maiden rahoitustarpeisiin. Työ- ja elinkeinoministeriö totesi lausunnossaan, että Aasian merkitys Suomen viennin kannalta on keskeinen. Lausunnossa todettiin myös, että Suomella on erityisosaamista pankin sijoituskohteina olevilla sektoreilla, joten suomalaisyrityksille tarjoutuu lisää mahdollisuuksia päästä osalliseksi toteutettavista infrastruktuurihankkeista. Oikeusministeriön esittämät huomiot esityksen käsittelyjärjestystä koskeviin perusteluihin on huomioitu lopullista esitystä laadittaessa. Suomen jäsenyydestä aiheutuvaan osakemerkintään tarvittavat sitoutumisvaltuudet ja määrärahaesitykset tullaan sisällyttämään hallituksen vuoden 2016 talousarvioesitykseen. Lopullinen sitoutuminen sopimukseen tapahtuu tasavallan presidentin päätöksellä vasta, kun eduskunta on sopimuksen hyväksynyt sekä hyväksynyt lain sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta.  

yksityiskohtaiset perustelut

Sopimuksen sisältö ja sen suhde Suomen lainsäädäntöön

Johdanto

Johdannon 1 kappaleessa todetaan, että alueellinen yhteistyö on tärkeää, jotta pystytään ylläpitämään Aasian talouksien kasvua sekä edistämään talouden ja yhteiskunnan kehitystä ja siten edistämään alueen kykyä selviytyä mahdollisista finanssikriiseistä ja muista globalisaatioon liittyvistä ulkoisista häiriötekijöistä.  

Johdannon 2 kappaleessa todetaan, että infrastruktuurin kehittäminen on tärkeää laajennettaessa alueiden välisiä yhteyksiä ja parannettaessa alueellista integraatiota sekä edistettäessä siten Aasian talouskasvua ja ylläpidettäessä yhteiskunnan kehitystä ja edistettäessä globaalin talouden dynaamista kehitystä.  

Johdannon 3 kappaleessa todetaan, että Aasian infrastruktuurin kehittämisen edellyttämään huomattavaan ja pitkäaikaiseen rahoitustarpeeseen pystytään nykyistä tehokkaammin vastaamaan nykyisten monenvälisten kehityspankkien ja AIIB:n välisellä kumppanuudella. 

Johdannon 4 kappaleessa todetaan, että AIIB:n perustaminen helpottaa kipeästi tarvittavien lisävarojen käyttöön saamista sekä Aasian sisältä että sen ulkopuolelta ja poistaa yksittäisten Aasian talouksien kokemia rahoituksen pullonkauloja. AIIB täydentää nykyisiä monenvälisiä kehityspankkeja ja sen toiminta tukee Aasian talouksien kestävää ja vakaata kasvua. 

I Luku Tarkoitus, tehtävät ja jäsenyys

1 artikla.Tarkoitus. Pankin tarkoitus on edistää kestävää talouskehitystä, luoda vaurautta ja parantaa infrastruktuurin toimivuutta Aasiassa investoimalla infrastruktuuriin ja muihin tuotantoaloihin sekä edistää alueellista yhteistyötä ja kumppanuutta toimimalla tiiviissä yhteistyössä muiden monen- ja kahdenvälisten kehitysjärjestöjen kanssa kehitykseen liittyvien haasteiden voittamiseksi. 

Tässä sopimuksessa ”Aasia” ja ”alue” tarkoittavat kaikkia Yhdistyneiden kansakuntien Aasiaksi ja Oseaniaksi luokittelemia maantieteellisiä alueita ja kokoonpanoja, jollei hallintoneuvosto toisin päätä. 

2 artikla. Tehtävät. Pankin tehtävänä on edistää alueen kehittämiseen, erityisesti infrastruktuurin ja muiden tuotantoalojen kehittämiseen ohjattuja julkisia ja yksityisiä pääomainvestointeja. Pankki käyttää varojaan kehittämishankkeisiin ja -ohjelmiin, jotka tehokkaimmin edistävät alueen kokonaisvaltaista harmonista talouskehitystä ja joissa kiinnitetään erityistä huomiota alueen heikommin kehittyneiden jäsenvaltioiden tarpeisiin. Pankin on määrä edistää yksityisiä investointeja hankkeissa, jotka tukevat alueen etenkin infrastruktuuriin ja muihin tuotantoaloihin liittyvää talouskehitystä sekä täydentää yksityisiä investointeja tilanteissa, joissa yksityistä pääomaa ei ole saatavilla kohtuullisilla ehdoilla. Lisäksi pankki tarjoaa palveluja, joilla voidaan edistää näiden tehtävien suorittamista. 

3 artikla.Jäsenyys. Pankin jäsenyys on avoin Kansainvälisen jälleenrakennus- ja kehityspankin tai Aasian kehityspankin jäsenille. Alueellisia jäseniä ovat liitteessä A olevassa A-osassa luetellut jäsenet ja muut 1 artiklan 2 kohdan mukaisesti Aasian alueeseen kuuluvat jäsenet. Kaikki muut jäsenet ovat ei-alueellisia jäseniä. Perustajajäseniä ovat liitteessä A luetellut jäsenet, jotka ovat annettujen määräaikojen puitteissa allekirjoittaneet tämän sopimuksen ja ovat täyttäneet kaikki muut jäsenyydelle asetetut ehdot. Pankin määräämin ehdoin ja edellytyksin voidaan hyväksyä uusia jäseniä, jos ehdotusta kannattaa 28 artiklan mukainen erityinen enemmistö eli hallintoneuvoston jäsenten enemmistön kannatus, jotka edustavat enemmistöä jäsenten koko äänivallasta. 

II Luku Pääoma

4 artikla. Peruspääoma. Artiklassa määrätään, että pankin peruspääoma on sata miljardia Yhdysvaltain dollaria (USD 100.000.000.000). Alkuperäinen peruspääoma jakautuu maksettuihin osakkeisiin (20 prosenttia) ja vaadittaessa maksettaviin osakkeisiin (80 prosenttia) ja jäsenet merkitsevät osakkeita pankin pääomasta tässä samassa suhteessa. 

Hallintoneuvosto voi lisätä peruspääomaa sopivaksi katsomanaan ajankohtana ja sopiviksi katsomillaan ehdoilla, maksettujen ja vaadittaessa maksettavien osakkeiden suhdeluku huomioiden, päätöksellä, jos ehdotusta kannattaa 28 artiklan mukainen määräenemmistö (2/3 hallintoneuvoston jäsenistä ja jotka edustavat vähintään ¾ jäsenten koko äänivallasta). 

5 artikla. Osakkeiden merkintä. Jäseneksi tulevat maat voivat merkitsevät osakkeita pankin pääomasta tässä sopimuksessa sovitun määrän. Jokainen alkuperäistä peruspääomaa koskeva merkintä kohdistuu maksettuihin osakkeisiin ja vaadittaessa maksettaviin osakkeisiin kahden (2) suhteessa kahdeksaan (8). Osakkeiden määrästä päättää hallintoneuvosto siten, että alueellisten jäsenten hallussa olevan osakepääoman osuus ei pienene alle seitsemäänkymmeneenviiteen (75) prosenttiin koko merkitystä pääomasta. Tästä säännöstä voidaan jäsenen pyynnöstä poiketa, jos hallintoneuvosto näin päättää. Päätös edellyttää, että ehdotusta kannattaa 28 artiklan mukainen määräenemmistö  

Hallintoneuvosto tarkistaa pankin osakepääoman vähintään viiden (5) vuoden välein. Mikäli peruspääomaa lisätään, jokaisella jäsenellä on mahdollisuus lisämerkintään suhteessa, joka vastaa jäsenen aikaisempaa merkintäsuhdetta koko osakepääomaan nähden välittömästi ennen lisäystä. Jäsenillä ei ole minkäänlaista merkintäpakkoa lisätyn pääoman osalta.  

6 artikla. Merkittyjen osakkeiden maksaminen. Merkityt osakkeet maksetaan dollareissa viidessä vuotuisessa tasaerässä. Heikommin kehittyneet jäsenvaltiot voivat kuitenkin maksaa osan omasta osuudestaan myös omassa valuutassaan. Vaadittaessa maksettavasta osakepääomamerkinnästä voidaan vaatia maksua vain silloin, kun pankki tarvitsee suoritusta omien sitoumustensa täyttämiseksi. 

7 artikla. Osakkeisiin liittyvät ehdot. Jäsen ei ole jäsenyytensä perusteella vastuussa pankin sitoumuksista. Artiklan mukaan jäsenten ensimmäinen osakemerkintä tapahtuu nimellisarvoon. Myös muut osakkeet annetaan merkittäväksi nimellisarvoonsa, ellei 28 artiklan mukainen erityinen enemmistö päätä antaa niitä merkittäväksi erityisolosuhteissa muilla ehdoilla. Osakkeita ei saa antaa vakuudeksi tai rasittaa millään tavoin, eivätkä ne ole siirrettävissä muille kuin pankille. Jäsenten vastuuvelvollisuus osakkeista rajoittuu liikkeeseenlaskuhinnan maksamattomaan osaan eivätkä jäsenet ole jäsenyytensä perusteella vastuussa pankin sitoumuksista. 

8 artikla. Varsinaiset pääomavarat. Tässä sopimuksessa pankin "varsinaisilla pääomavaroilla" tarkoitetaan (i) pankin peruspääomaa sisältäen sekä maksetut että vaadittaessa maksettavat osakkeet (ii) varoja, jotka pankki on hankkinut tämän sopimuksen valtuuden nojalla ja joihin sovelletaan tämän sopimuksen määräystä koskien sitoumusta maksaa ne vaadittaessa (iii) varoja, jotka on saatu tämän artiklan (i) ja (ii) alakohdassa tarkoitetuilla varoilla annettujen lainojen tai takausten takaisinmaksuista, tehdyistä osakesijoituksista tai muista kyseisillä varoilla tehdyistä rahoitusjärjestelyistä (iv) tuloja, jotka on saatu edellä mainituilla varoilla annetuista lainoista tai takuista, joihin voidaan soveltaa vaatimusta takaisinmaksusta; ja (v) muita pankin saamia varoja tai tuloja, jotka eivät kuitenkaan muodostu erityisrahaston varoista. 

III Luku Pankin toiminta

9 artikla. Varojen käyttö. Pankin varoja ja sen tarjoamia palveluja käytetään hyvän pankkitavan periaatteiden mukaisesti ja pankille määrättyjen tarkoitusten toteuttamiseksi ja tehtävien suorittamiseksi.  

10 artikla. Varsinainen ja erityistoiminta. Pankin toiminta jakautuu varsinaisen toimintaan, jota rahoitetaan pankin varsinaisilla pääomavaroilla sekä erityistoimintaan, jota rahoitetaan erityisvaroilla. Nämä toiminnot tulee pitää erillisinä pankin tilinpäätöksessä ja toiminnoista mahdollisesti koituvat tappiot tai velvoitteet sekä toimintakulut tulee myös pitää tiukasti erillään toisistaan. 

11 artikla. Rahoituksen saajat ja toimintatavat. Artiklassa määrätään, että pankki voi rahoittaa alueen talouskehitystä edistäviä hankkeita, joita toteuttavat julkiset sekä yksityiset toimijat. Pankki voi erityisolosuhteissa rahoittaa myös hankkeita Aasian ulkopuolelle, jos hanketta kannattaa määräenemmistö. Lisäksi tällaisen hankkeen tulee palvella pankin tavoitteiden toteuttamista, kuulua pankin tehtäviin ja olla pankin jäsenistön edun mukaista. Lisäksi artiklassa luetellaan pankin rahoitusinstrumentit ja varojen käyttömahdollisuudet. 

12 artikla. Varsinaista toimintaa koskevat rajoitukset. Artiklassa määrätään pankin myöntämien lainojen, osakesijoitusten ja pankin antamien takuiden kokonaismäärästä. Hallintoneuvosto voi määräenemmistöllä kuitenkin päättää, että pankin taloudellisen aseman ja rahoitusaseman perusteella rajoitusta voidaan tiettyyn rajaan asti lieventää. Sen sijaan pankin maksettujen osakesijoitusten määrä ei saa koskaan ylittää määrää, joka vastaa sen sitomattoman maksetun merkityn pääoman ja varsinaisen varannon kokonaismäärää. 

13 artikla. Toimintaperiaatteet. Pankki soveltaa kaikissa toiminnoissaan hyvän pankkitavan periaatetta. Pankki ei esimerkiksi rahoitta jäsenen alueella sijaitsevaa hanketta, jos kyseinen jäsen vastustaa sen rahoitusta tai pankki ei voi asettaa rajoituksia myöntämänsä rahoituksen yhteydessä tehdyille hankinnoille. Artiklassa viitataan myös toiminta- ja rahoituspolitiikkaan sekä ympäristöasioita ja yhteiskunnallisia vaikutuksia käsittelevään politiikkaan, jotka määritellään myöhemmin. 

14 artikla. Rahoituksen ehdot. Sopimuksessa, joka koskee pankin myöntämiä tai takaamia lainoja tai lainoja, joissa pankki on osapuolena, sen tulee ottaa kattavasti huomioon tarpeensa turvata omat tulonsa ja taloudellinen asemansa. Mikäli lainojen tai lainojen takausten saaja ei itse ole jäsen, pankki voi halutessaan vaatia muita tahoja takaamaan pääoman takaisinmaksun ja koron maksun sekä muiden lainasta johtuvien maksujen ja kulujen suorituksen lainaehtojen mukaisesti. Lisäksi minkään osakesijoituksen määrä ei saa ylittää johtokunnan hyväksymissä politiikoissa sallittua suhteellista osuutta kyseessä olevan yhteisön tai yrityksen osakepääomasta. Pankki voi myös antaa rahoitusta maiden omassa valuutassa. 

15 artikla. Tekninen apu. Pankki voi antaa teknistä apua ja muuta vastaavaa apua, jos se on pankin tavoitteiden ja tehtävien kannalta tarkoituksenmukaista. Jos tällaisista palveluista aiheutuneita kuluja ei korvata, pankki kattaa kulut omista tuloistaan. 

IV Luku Pankin rahoitus

16 artikla. Yleisvaltuudet. Artiklassa määrätään, miten pankki voi käyttää varojaan. Artiklassa määritellään, että pankki hankkii varansa pääomamarkkinoilta ja se voi ostaa, myydä tai taata arvopapereita, jotka se on laskenut liikkeelle. Pankki voi sijoittaa ja tallettaa varoja, joita se ei tarvitse toiminnoissaan, perustaa rahastoja ja hallinnoida muiden osapuolten varoja sekä perustaa tytäryhtiöitä. Tytäryhtiön perustamiseen vaaditaan hallintoneuvoston 28 artiklan mukainen erityisen enemmistön hyväksyntä. 

17 artikla. Erityisrahastot. Pankki voi hyväksyä erityisrahastoja, joiden tarkoituksena on palvella pankin tarkoitusta ja jotka liittyvät pankin tehtäviin. Kunkin erityisrahaston hallintokulut katetaan kokonaisuudessaan kyseiseltä erityisrahastolta. Pankin hyväksymiä erityisrahastoja voidaan käyttää ehdoilla, jotka vastaavat pankin tavoitteita ja tehtäviä ja tällaisia rahastoja koskevia sopimuksia. 

Pankin tulee hyväksyä kunkin erityisrahaston perustamisen, hallinnon ja käytön edellyttämät erityiset ohjeet ja säännöt. Näiden ohjeiden ja sääntöjen on oltava yhdenmukaiset tämän sopimuksen määräysten kanssa, lukuun ottamatta niitä määräyksiä, joita sovelletaan nimenomaan vain pankin varsinaiseen toimintaan. Erityisrahastojen varoista rahoitettujen lainojen tai takausten takaisinmaksut ja osakesijoitusten tuotot kuuluvat erityisrahastolle. 

18 artikla. Nettotulojen kohdentaminen ja jakaminen. Hallintoneuvosto päättää, mikä osa pankin nettotuloista kohdistetaan ylijäämään tai muihin tarkoituksiin sen jälkeen, kun on tehty tarvittavat varaukset, ja mikä osa jaetaan mahdollisesti jäsenille, jolloin jako suoritetaan kunkin jäsenen omistamien osakkeiden lukumäärän suhteessa. Päätökset pankin nettotulojen kohdentamisesta muihin tarkoituksiin tehdään 28 artiklan mukaisella hallintoneuvoston jäsenten määräenemmistöllä. 

19 artikla.Valuutat. Jäsenet eivät saa asettaa mitään valuuttoja tai valuuttojen siirtoa koskevia rajoituksia. Mikäli on välttämätöntä arvioida jonkin valuutan arvo toisessa valuutassa tai arvioida jonkin valuutan vaihdettavuus, pankki päättää tällaisesta arvioinnista. 

20 artikla. Menettelyt pankin vastuiden suorittamiseksi. Artiklassa määrätään miten pankki toimii, jos sen rahoittamista hankkeista koituu tappioita. Pankin varsinaisesta toiminnasta aiheutuvat tappiot katetaan ensimmäiseksi luottotappiovarauksista, toiseksi nettotuloista, kolmanneksi varannosta ja jakamattomista voittovaroista, neljänneksi sitomattomasta maksetusta pääomasta ja viimeiseksi sopivasta määrästä vaadittaessa maksettavaa pääomaa. 

V Luku Hallinto

21 artikla. Rakenne. Artiklassa määrätään, että pankilla on hallintoneuvosto, johtokunta, pääjohtaja, yksi tai useampia varapääjohtajia sekä muita virkamiehiä ja henkilökuntaa tarpeen mukaan. 

22 artikla. Hallintoneuvosto: kokoonpano. Jokaisella jäsenvaltiolla on yksi jäsen ja yksi varajäsen pankin hallintoneuvostossa. Varajäsen ei saa äänestää muulloin kuin varsinaisen jäsenen poissa ollessa. Hallintoneuvoston jäsenet ja varajäsenet eivät saa jäsenyydestään korvausta pankilta, mutta pankki voi korvata heille kokouksiin osallistumisesta aiheutuneet kohtuulliset kulut. 

23 artikla. Hallintoneuvosto: valtuudet. Pankin kaikki valtuudet kuuluvat hallintoneuvostolle. Hallintoneuvosto voi siirtää valtuutensa kokonaan tai osittain johtokunnalle, lukuun ottamatta seuraavia oikeuksia: (i) hyväksyä uusia jäseniä ja määrätä jäseneksi pääsyn ehdoista, (ii) lisätä tai vähentää pankin peruspääomaa, (iii) erottaa jäsen väliaikaisesti, (iv) ratkaista johtokunnan sille esittämät, tämän sopimuksen tulkintaa ja soveltamista koskevat asiat, (v) valita pankin johtokunnan jäsenet ja määrätä heille ja johtokunnan varajäsenille korvattavat kulut sekä mahdolliset muut korvaukset, (vi) valita pääjohtaja, keskeyttää pääjohtajan toimikausi tai erottaa pääjohtaja, sekä päättää hänelle maksettavista korvauksista ja muista palvelussuhteen ehdoista, (vii) hyväksyä tilintarkastuskertomuksen tarkistamisen jälkeen pankin tase ja tuloslaskelma, (viii) päättää vararahastoista ja pankin nettovoiton kohdentamisesta ja jaosta, (ix) muuttaa tätä sopimusta, (x) päättää pankin toiminnan lopettamisesta ja sen varojen jaosta sekä (xi) käyttää muita sellaisia valtuuksia, jotka tässä sopimuksessa on annettu nimenomaan hallintoneuvostolle. Hallintoneuvostolla on täysi oikeus pidättää kaikki valtuudet päättää asioista, jotka on annettu johtokunnan hoidettavaksi. 

24 artikla.Hallintoneuvosto: menettelytavat. Artiklassa määrätään hallintoneuvoston vuosikokouksista ja muista mahdollisista kokouksista, jotka se mahdollisesti määrää pidettäväksi tai johtokunta kutsuu koolle. Johtokunnan on kutsuttava hallintoneuvosto koolle, mikäli viisi (5) pankin jäsentä sitä vaatii. Hallintoneuvoston kokous on päätösvaltainen, kun enemmistö neuvoston jäsenistä on läsnä, edellyttäen, että tämä enemmistö edustaa vähintään kahta kolmasosaa jäsenten koko äänivallasta. Artiklassa säädetään myös, että hallintoneuvosto voi määritellä äänestysmenettelyn ilman fyysistä kokousta tai pitää kokousta sähköisesti. Hallintoneuvosto ja johtokunta voivat valtuuksiensa puitteissa hyväksyä sääntöjä ja määräyksiä ja perustaa sellaisia tytäryhtiöitä, jotka saattavat olla pankin toiminnan kannalta tarpeellisia. 

25 artikla. Johtokunta: kokoonpano. Pankin johtokuntaan kuuluu kaksitoista (12) jäsentä, jotka eivät saa olla hallintoneuvoston jäseniä ja joista alueelliset hallintoneuvoston jäsenet valitsevat yhdeksän (9) ja ei-alueellisia hallintoneuvoston jäsenet valitsevat kolme (3) johtokunnan jäsentä. Johtokunnan jäsenet edustavat niitä jäsenvaltioita, joiden nimeämät hallintoneuvoston jäsenet ovat valinneet heidät, ja niitä jäsenvaltioita, joiden nimeämät hallintoneuvoston jäsenet siirtävät äänensä heille. 

Hallintoneuvosto arvioi ajoittain johtokunnan jäsenten lukumäärää tai sen kokoonpanoa, ja muuttaa sitä, jos ehdotusta kannattaa 28 artiklan mukainen määräenemmistö. Johtokunnan jäsenille määrätään varajäsen. Lisäksi hallintoneuvosto hyväksyy säännöt, joiden perusteella voidaan nimittää ylimääräisiä johtokunnan varajäseniä. Varajäsen voi osallistua johtokunnan kokouksiin, mutta hän saa äänestää vain silloin, kun hän toimii varsinaisen jäsenen puolesta. 

Johtokunnan jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta ja heidät voidaan valita uudelleen. 

Jollei hallintoneuvosto toisin päätä, johtokunnan jäsenet ja varajäsenet eivät saa jäsenyydestään korvausta pankilta, mutta pankki voi korvata heille kokouksiin osallistumisesta aiheutuneet kohtuulliset kulut. 

26 artikla.Johtokunta: valtuudet. Artiklassa määrätään johtokunnan toimintavaltuudet. Johtokunta vastaa pankin yleisen toiminnan johtamisesta. Johtokunta (i) valmistelee hallintoneuvostossa käsiteltävät asiat, (ii) laatii pankin politiikan ja vähintään kolmea neljäsosaa jäsenten koko äänivallasta edustamalla enemmistöllä päättää pankin keskeisestä toiminta- ja rahoituspolitiikasta sekä valtuuksien siirtämisestä pääjohtajalle pankin politiikan mukaisesti, (iii) päättää pankin 11 artiklan 2 kohdan mukaisesta toiminnasta ja vähintään kolmea neljäsosaa jäsenten koko äänivallasta edustamalla enemmistöllä päättää asiaan liittyvien valtuuksien siirtämisestä pääjohtajalle, (iv) valvoo pankin johtamista ja toimintaa säännöllisesti ja perustaa tarkoitukseen soveltuvan valvontakäytännön, joka on läpinäkyvyyden, avoimuuden, riippumattomuuden ja vastuullisuuden periaatteiden mukainen (v) hyväksyy pankin strategian, vuosisuunnitelman ja talousarvion, (vi) nimittää tarpeelliseksi katsomansa valiokunnat ja (vii) toimittaa kunkin tilivuoden tilintarkastetun tilinpäätöksen hallintoneuvoston hyväksyttäväksi. 

27 artikla.Johtokunnan menettelytavat. Johtokunta kokoontuu niin usein kuin pankin toiminta vaatii. Johtokunnalla ei työskentele pysyvästi pankin tiloissa, jollei hallintoneuvosto 28 artiklan mukaisella määräenemmistöllä toisin päätä. Puheenjohtaja kutsuu johtokunnan koolle, mikäli kolme (3) jäsentä sitä vaatii. Kokous voidaan pitää sähköisesti tai asiasta voidaan äänestää ilman kokousta. 

Johtokunnan kokous on päätösvaltainen, kun jäsenten enemmistö on läsnä, edellyttäen, että tämä enemmistö edustaa vähintään kahta kolmasosaa jäsenten koko äänivallasta. 

Hallintoneuvosto hyväksyy säännöt, joiden nojalla jäsen voi, mikäli johtokunnassa ei ole sen omaa kansalaista, lähettää johtokunnan kokoukseen edustajansa ilman äänioikeutta silloin, kun se käsittelee kyseistä jäsentä erityisesti koskettavaa asiaa.  

28 artikla. Äänestys. Artiklassa määrätään äänestyskäytännöistä hallintoneuvostossa. Kunkin jäsenen yhteenlaskettu äänivalta koostuu jäsenelle kuuluvista perusäänistä, osakeomistukseen perustuvista äänistä sekä perustajajäsenten kohdalla perustajajäsenen äänistä. Hallintoneuvostossa äänestettäessä on jokaisella hallintoneuvoston jäsenellä oikeus käyttää edustamansa jäsenen ääniä. Hallintoneuvostossa käsiteltävät asiat ratkaistaan pääsääntöisesti annettujen äänten enemmistöllä. Määräenemmistöllä tarkoitetaan sitä, että ehdotuksen läpimenoon tarvitaan jäsenistä kahden kolmasosan kannatus ja lisäksi ehdotusta kannattavien jäsenten on edustettava vähintään kolmea neljäsosaa jäsenten koko äänivallasta. Erityisellä enemmistöllä tarkoitetaan tilannetta, jossa ehdotusta kannattaa yli puolet hallintoneuvoston jäsenistä ja jotka edustavat enemmistöä jäsenten koko äänivallasta.  

Johtokunnan äänestäessä jäsen voi käyttää sen äänimäärän, johon johtokunnan jäsenen valitsemat hallintoneuvoston jäsenet ovat oikeutettuja. Johtokunnan jäsen, jolla on oikeus käyttää useamman kuin yhden jäsenen äänet, voi käyttää kyseisten jäsenten äänet erikseen. Yleensä johtokunnassa ehdotuksen hyväksymiseen riittää yksinkertainen äänten enemmistö. 

29 artikla. Pääjohtaja. Artiklassa määrätään miten pankin pääjohtaja valitaan. Hallintoneuvosto valitsee pääjohtajan 28 artiklan mukaisella määräenemmistöllä. Pääjohtajan toimikausi on viisi (5) vuotta ja hänen on oltava alueellisen jäsenvaltion kansalainen. Pääjohtaja voidaan valita uudelleen yhden kerran. Pääjohtaja toimii johtokunnan puheenjohtajana. 

30 artikla. Pankin virkamiehet ja muu henkilökunta. Johtokunta valitsee pääjohtajan suosituksesta avoimella ja ansioihin perustuvalla prosessilla pankille yhden tai useamman varapääjohtajan. Johtokunta päättää varapääjohtajan toimikauden pituudesta sekä tämän valtuuksista ja tehtävistä pankin hallinnossa. Pääjohtajan ollessa poissa tai esteellinen varapääjohtaja hoitaa hänen tehtäviään pääjohtajan valtuuksin. 

Pääjohtaja vastaa virkamiesten ja muun henkilökunnan tehtävien järjestämisestä sekä henkilöstön nimittämiseen tai erottamiseen liittyvistä asioista. Pääjohtajan tekemien nimitysten tulee perustua ansioihin. Lisäksi valinnoissa tulee kiinnittää asianmukaista huomiota siihen, että valinta kohdistuu maantieteellisesti mahdollisimman kattavasti pankin jäsenmaihin. 

31 artikla. Pankin kansainvälinen luonne. Pankin henkilökunta ei saa tehdä päätöksiä poliittisin perustein, vaan huomioiden ainoastaan taloudelliset näkökohdat. Pankin henkilökunta on vastuussa toimistaan pankille, eikä millekään muulle viranomaiselle.  

VI Luku Yleiset määräykset

32 artikla. Toimipaikat. Pankin päätoimipaikka sijaitsee Pekingissä Kiinan kansantasavallassa ja pankki voi perustaa toimistoja tai konttoreita myös muualle. 

33 artikla. Talletuslaitokset ja yhteydenpito. Jokainen jäsen määrää sopivan virallisen yhteisön, johon pankki voi olla yhteydessä sopimusta koskevissa asioissa sekä osoittaa talletuslaitoksen, johon pankki voi tallettaa hallussaan olevan asianomaisen jäsenen valuutan sekä pankin muita varoja. Pankki voi säilyttää varojaan johtokunnan määrittämissä talletuslaitoksissa. 

34 artikla. Kertomukset ja tiedotustoiminta. Pankin työkieli on englanti. Pankki nojautuu kaikissa päätöksissään sopimuksen englanninkieliseen tekstiin. Jäsenet toimittavat pankille sellaista tietoa, jota pankki voi näiltä kohtuudella vaatia helpottaakseen tehtäviensä suorittamista. Pankki toimittaa ja julkaisee vuosikertomuksen, joka sisältää tilintarkastetun tilinpäätöksen. Pankki toimittaa neljännesvuosittain jäsenille yhteenvedon pankin taloudellisesta asemasta sekä tuloslaskelman, josta ilmenee pankin toiminnan tulos. 

Pankilla on tiedotuspolitiikka toimintansa läpinäkyvyyden edistämiseksi.  

35 artikla. Yhteistyö jäsenten ja kansainvälisten järjestöjen kanssa. Pankki tekee tiivistä yhteistyötä kaikkien jäsentensä kanssa. Pankki voi sopimuksen puitteissa tehdä yhteistyötä myös muiden kansainvälisten rahoituslaitosten sekä alueen taloudellista kehitystä edistävien tai pankin toimialan parissa työskentelevien kansainvälisten järjestöjen kanssa.  

36 artikla. Viittaukset. Artiklassa määrätään sopimuksessa käytettävistä viittauksista. 

VII Luku Jäsenyydestä eroaminen ja jäsenen väliaikainen erottaminen

37 artikla. Jäsenyydestä eroaminen. Jäsen voi erota pankin jäsenyydestä milloin tahansa toimittamalla asiaa koskevan kirjallisen ilmoituksen pankin päätoimipaikkaan. Eroava jäsen on edelleen pankille vastuussa välittömistä sitoumuksistaan ja takaussitoumuksistaan, joista se oli vastuussa eroamisilmoituksen toimittamispäivänä. Ero tulee voimaan eroamisilmoituksessa mainittuna päivänä, mutta ei kuitenkaan aiemmin kuin kuuden kuukauden kuluttua siitä, kun pankki on vastaanottanut eroamisilmoituksen. Eron tultua lopullisesti voimaan jäsenelle ei aiheudu enää mitään vastuita toimista, joihin pankki ryhtyi eroamisilmoituksen vastaanottamispäivän jälkeen. Eroava jäsen voi kirjallisesti peruuttaa eroamisilmoituksensa milloin tahansa ennen eron voimaantuloa. 

38 artikla. Jäsenen väliaikainen erottaminen. Jos jäsen jättää täyttämättä jonkun velvoitteistaan pankille, jäsenyys voidaan keskeyttää. Jäsenyys lakkaa tällöin vuoden kuluttua erottamispäivästä lukien, ellei hallintoneuvosto toisin päätä 28 artiklan mukaisella määräenemmistöllä . Ollessaan väliaikaisesti erotettuna jäsen ei ole oikeutettu käyttämään sopimuksen mukaisia oikeuksia eroamisoikeutta lukuun ottamatta. 

39 artikla. Tilien selvittäminen. Artiklassa määrätään miten tilit selvitetään jäsenyyden päättyessä. Kun valtio lakkaa olemasta jäsen, pankin tulee järjestää kyseisen valtion hallussa olevien osakkeiden takaisinlunastus. Osakkeiden takaisinostohinta on pankin kirjanpidon osoittama arvo jäsenyyden lakkaamispäivänä. 

VIII Luku Pankin toiminnan keskeyttäminen ja lopettaminen

40 artikla. Toiminnan tilapäinen keskeyttäminen. Hätätilanteessa johtokunta voi tilapäisesti keskeyttää uusien lainojen, takausten, osakesijoitusten ja muun rahoituksen myöntämisen, kunnes hallintoneuvostolle on tarjoutunut tilaisuus tutkia asiaa tarkemmin ja päättää jatkotoimista. 

41 artikla. Toiminnan lopettaminen. Toiminnan lopettaminen vaatii hallintoneuvoston päätöksen 28 artiklan mukaisella määräenemmistöllä. Toiminnan päätyttyä pankin tulee viipymättä lopettaa kaikki liiketoimensa. Varojen muuttaminen rahaksi sekä varojen suojelu ja säilyttäminen on liiketoiminnan lopettamisen jälkeen kuitenkin sallittua. 

42 artikla. Jäsenten velvoitteet ja saatavien suorittaminen. Pankin lopettaessa toimintansa kaikkien jäsenten velvoitteet pankkiin nähden pysyvät voimassa, kunnes kaikki velkojien saatavat, mukaan lukien vaadittaessa maksettavat saatavat, on suoritettu. Ennen kuin mitään maksuja suoritetaan velkojille, joilla on suoria saatavia, johtokunnan tulee ryhtyä tarpeellisiksi katsomiinsa järjestelyihin varmistaakseen saatavien jaon määräsuhteessa niiden velkojien kesken, joilla on suoria saatavia ja vaadittaessa maksettavia saatavia. 

43 artikla. Varojen jakaminen. Pankin jäsenille ei niiden pääomamerkintöjen perusteella jaeta mitään ennen kuin pankki on suoriutunut kaikista velvoitteistaan velkojiaan kohtaan ja hallintoneuvosto on päättänyt suorittaa jaon 28 artiklan mukaisella määräenemmistöllä. Pankin varat jaetaan jäsenille kunkin jäsenen hallussa olevan osakepääoman suhteessa. Jako suoritetaan sellaisena ajankohtana ja sellaisten ehtojen vallitessa, mitä pankki pitää kohtuullisena ja oikeudenmukaisena. 

IX Luku Oikeusasema, erioikeudet, vapaudet ja vapautukset

44 artikla. Luvun tarkoitus. Pankki voi saavuttaa tarkoituksensa ja täyttää sille uskotut tehtävät vain, jos sille myönnetään luvussa esitetyt oikeusasema, koskemattomuus, erioikeudet, vapaudet ja vapautukset jokaisen jäsenvaltion alueella. 

45 artikla. Oikeusasema. Pankilla on täysi oikeushenkilöllisyys ja sillä on erityisesti täysi oikeudellinen kelpoisuus: tehdä sopimuksia, hankkia ja luovuttaa kiinteää ja irtainta omaisuutta, olla kantajana ja vastaajana oikeudenkäynneissä sekä ryhtyä muihin toimiin, jotka voivat olla tarpeen tai hyödyllisiä pankin tarkoituksen ja toiminnan kannalta. 

46 artikla. Lainkäytännöllinen koskemattomuus. Pankilla on koskemattomuus kaikkeen lainkäyttöön nähden lukuun ottamatta asioita, jotka liittyvät sen käyttämiin valtuuksiin hankkia varoja, antaa takauksia sitoumuksiin sekä ostaa, myydä tai merkitä arvopapereita. Tällöin oikeudellisiin toimiin pankkia vastaan voidaan ryhtyä vain sellaisessa tuomioistuimessa, jolla on lainkäyttövalta sellaisen jäsenen alueella, jossa pankilla on toimisto, jonne se on nimennyt edustajan ottamaan vastaan virallisia asiakirjoja tai haasteita, tai jossa se on laskenut liikkeelle tai taannut arvopapereita. 

Pankin jäsenet eivät voi ryhtyä oikeustoimiin pankkia vastaan. Jäsenet voivat sen sijaan turvautua sopimuksessa, pankin säännöissä ja muissa määräyksissä tai pankin kanssa tehdyissä sopimuksissa mainittuihin erityisiin menettelyihin pankin ja sen jäsenten välisten ristiriitojen ratkaisemiseksi. 

Pankin omaisuus ja varat on vapautettu kaikenlaisesta takavarikoinnista, haltuunotosta tai ulosotosta niin kauan kuin pankkia vastaan ei ole olemassa lainvoimaista oikeuden päätöstä. 

47 artikla. Varojen ja arkistojen koskemattomuus. Pankin omaisuus ja varat on vapautettu kaikesta etsinnästä, takavarikosta, valtiolle menetetyksi julistamisesta, pakkolunastuksesta tai mistä tahansa muunlaisesta toimeenpano- tai lainsäädäntötoimeen perustuvasta ulosmittauksesta. Pankin arkisto sekä yleensä kaikki sille kuuluvat tai sen hallussa olevat asiakirjat ovat loukkaamattomia. 

48 artikla. Varojen rajoitussuoja. Siinä määrin kuin on tarpeen pankin tavoitteiden ja tehtävien täyttymisen kannalta ja jotta sopimuksen määräykset tulisivat huomioon otetuiksi, kaikki pankin omaisuus ja varat on vapautettu kaikenlaisista rajoituksista, määräyksistä, tarkastuksista ja maksujen täytäntöönpanokielloista. 

49 artikla.Viestintäyhteyksiin liittyvät erioikeudet. Kunkin jäsenen on myönnettävä pankin virallisille viestintäyhteyksille sama kohtelu, jonka se myöntää muiden jäsenten virallisille viestintäyhteyksille. 

50 artikla. Virkamiesten ja työntekijöiden erioikeudet ja koskemattomuus. Pankin virkamiehillä ja toimihenkilöillä on vapautus lainkäytöstä heidän suorittaessaan pankin määräämiä tehtäviä ja, ellei pankki luovu tätä koskemattomuudesta, he nauttivat loukkaamattomuutta kaikkiin virallisiin asiapapereihinsa, asiakirjoihinsa ja tiedostoihinsa nähden. Silloin kun he eivät ole toimipaikkansa kansalaisia, he kaikki nauttivat yhtäläisiä vapautuksia maahantulorajoituksista, ulkomaalaisten rekisteröintimääräyksistä, asevelvollisuudesta sekä valuuttamääräyksiä ja matkustamista koskevista helpotuksista kuin vastaavassa asemassa olevat muiden jäsenten edustajat, virkamiehet ja toimihenkilöt. 

51 artikla. Verovapaus. Pankin varat, omaisuus ja tulot sekä sopimuksen mukainen toiminta ja liiketoimet ovat vapaat kaikista veroista ja tullimaksuista. Palkoista, palkkioista ja kulukorvauksista, joita pankki maksaa henkilöstölleen, ei pidätetä veroja, paitsi jos jäsen ratifioimis- tai hyväksymiskirjansa tallettamisen yhteydessä ilmoittaa pidättävänsä tämän oikeuden itsellään. 

Pankin antamat ja takaamat sitoumukset ja arvopaperit, niistä maksetut osingot ja korot mukaan luettuina, ovat verovapaita riippumatta siitä, kenen hallussa ne ovat, jos (i) verotus saattaisi nämä sitoumukset tai arvopaperit huonompaan asemaan vain sen tähden, että ne ovat pankin takaamat; tai (ii) jos verotuksen ainoana oikeudellisena perustana on pankin jonkin toimiston tai liikepaikan sijainti. 

Tullien määrääminen kuuluu unionin yksinomaiseen toimivaltaan. Tullittomuudesta säädetään unionin tullittomuusasetuksessa N:o 1186/2009, jonka 128 artiklan 1 kohdan mukaan asetuksen 33 artiklan mukaan asetuksen säännökset eivät kuitenkaan estä jäsenvaltioita myöntämästä tavanomaisesti myönnettäviin erioikeuksiin kuuluvaa tullittomuutta kansainvälisten sopimusten nojalla, kun osapuolena on kolmas maa tai kansainvälinen järjestö. Tullittomuudesta on Suomessa laintasoisia säännöksiä tullilaissa (1466/1994). 

52 artikla.Erioikeuksista, vapauksista ja vapautuksista luopuminen. Artiklassa määrätään, että pankki voi harkintansa mukaan luopua sille myönnetyistä erioikeuksista, vapauksista ja vapautuksista, jos se katsoo tämän olevan pankin edun mukaista. 

X Luku Muutokset, tulkinta ja välimiesmenettely

53 artikla. Muutokset. Tämän sopimuksen muuttamiseen vaaditaan päätös, jota kannattaa hallintoneuvoston 28 artiklan mukainen määräenemmistö  

Seuraaviin muutoksiin vaaditaan kuitenkin hallintoneuvoston yksimielinen suostumus: (i) oikeus erota pankin jäsenyydestä; (ii) 7 artiklan 3 ja 4 kohdan määräykset vastuuvelvollisuuden rajoituksista; ja (iii) 5 artiklan 4 kohdan mukaiset pääomaosakkeiden ostamiseen liittyvät oikeudet. 

Tämän sopimuksen muuttamista koskevista ehdotuksista tiedotetaan hallintoneuvoston puheenjohtajalle, joka esittelee ehdotuksen johtokunnalle. Kun muutos on hyväksytty, pankki vahvistaa sen lähettämällä kaikille jäsenille virallisen ilmoituksen asiasta. Muutokset tulevat voimaan kaikkien jäsenten osalta kolmen (3) kuukauden kuluttua siitä, kun asiasta on virallisesti ilmoitettu, jollei hallintoneuvosto toisin määrää. 

54 artikla. Tulkinta. Tämän sopimuksen tulkintaa tai soveltamista koskevat kysymykset jäsenen ja pankin välillä tai kahden tai useamman jäsenen välillä annetaan johtokunnan päätettäväksi. Jos jäsenellä, jota kysymys nimenomaan koskee, ei ole johtokunnassa kansallisuuteensa kuuluvaa johtokunnan jäsentä, sillä on oikeus välittömään edustukseen silloin kun asiaa käsitellään johtokunnan kokouksessa. Jäsenen edustajalla ei ole kuitenkaan äänioikeutta. Hallintoneuvosto antaa tällaista edustusoikeutta koskevat määräykset. Jos johtokunta on ratkaissut asian, mikä tahansa jäsen voi vaatia asian viemistä hallintoneuvostoon, jonka päätös on lopullinen. 

55 artikla.Välimiesmenettely. Mikäli pankin ja sen entisen jäsenen tai pankin ja sen jäsenen välillä syntyy pankin toiminnan lakkauttamista koskevan päätöksen jälkeen erimielisyys, se tulee antaa kolmen välimiehen muodostaman välimiesoikeuden ratkaistavaksi. Pankki nimeää yhden välimiehen, erimielisyyden osapuolena oleva jäsenvaltio toisen ja elleivät osapuolet toisin päätä, kolmannen nimeää Kansainvälisen tuomioistuimen presidentti tai muu hallintoneuvoston säännöissään mahdollisesti määräämä viranomainen. Päätös voidaan tehdä välimiesten yksinkertaisella äänten enemmistöllä ja se on lopullinen ja osapuolia sitova. Kolmannella välimiehellä on täydet valtuudet ratkaista kaikki menettelytapaan liittyvät kysymykset, mikäli niistä syntyy osapuolten välillä erimielisyyksiä. 

56 artikla. Hyväksymisen katsominen annetuksi. Mikäli johonkin pankin toimenpiteeseen, tarvitaan jäsenen hyväksyminen, se katsotaan annetuksi, ellei jäsen esitä pankin mahdollisesti asettaman määräajan sisällä vastalausetta. Tämä ei kuitenkaan koske tämän sopimuksen muuttamista koskevia määräyksiä 53 artiklassa. 

XI Luku Loppumääräykset

57 artikla. Allekirjoittaminen ja tallettaminen. Sopimus talletetaan Kiinan kansantasavallan hallituksen huostaan ja sopimus on avoinna allekirjoittamista varten 31 päivään joulukuuta 2015 saakka sopimuksen liitteessä A lueteltujen valtioiden hallituksille. Tallettaja toimittaa oikeaksi todistetut jäljennökset tästä sopimuksesta kaikille allekirjoittajille ja muille valtioille, joista tulee pankin jäseniä. 

58 artikla. Ratifiointi ja hyväksyminen. Ratifioimis- tai hyväksymiskirjat tulee tallettaa viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2016 tai hallintoneuvoston erityisellä enemmistöllä tehdyllä päätöksellä päättämänä myöhempänä ajankohtana. 

59 artikla. Voimaantulo. Sopimus tulee voimaan sen jälkeen, kun vähintään kymmenen (10) allekirjoittajaa, joiden osakemerkinnät ovat yhteensä vähintään viisikymmentä (50) prosenttia tämän sopimuksen liitteessä A esitetyistä kaikista merkinnöistä, ovat tallettaneet ratifioimis- tai hyväksymiskirjansa. 

60 artikla. Ensimmäinen kokous ja toiminnan aloittaminen. Välittömästi sen jälkeen, kun sopimus tulee voimaan, kaikkien jäsenten tulee nimetä yksi hallintoneuvoston jäsen, ja tallettajan tulee kutsua hallintoneuvoston ensimmäinen kokous koolle. Artiklassa määrätään, että ensimmäisessä kokouksessa hallintoneuvosto valitsee pääjohtajan ja valitsee pankille johtokunnan jäsenet. Hallintoneuvosto saattaa halutessaan päättää, että se valitsee ensimmäiselle, kahta vuotta lyhyemmälle kaudelle vähemmän johtokunnan jäseniä, ottaen huomioon jäsenten lukumäärän ja allekirjoittajat, jotka eivät ole vielä tulleet jäseniksi 

Pankin tulee suorittaa tarpeelliset järjestelyt pankin toiminnan alkamispäivän määräämiseksi sekä pankin toiminnan alkamisen valmistelemiseksi. Lisäksi pankki ilmoittaa jäsenilleen toimintansa alkamispäivämäärän. 

Liite A ja liite B ovat osa sopimusta. Liitteessä A määrätään, kuinka pankin peruspääoman ensimmäinen merkintä 57 ja 58 artiklan nojalla mahdollisesti jäseniksi tulevien osalta suoritetaan. Jäsenet on jaettu kahteen ryhmään: A) Alueelliset jäsenet ja B) Ei-alueelliset jäsenet, johon myös Suomi sisältyy. Liitteessä B määrätään, kuinka hallintoneuvoston jäsenten suorittama johtokunnan jäsenten vaali suoritetaan alueellisten jäsenten ja ei-alueellisten jäsenten toimesta. 

Sopimuksen määräykset eivät edellytä muutoksia Suomen lainsäädäntöön.  

Lakiehdotuksen perustelut

1 §. Lain 1 § sisältää säännöksen, jolla saatetaan voimaan perustamissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset.  

2§. Sopimuksen muiden määräysten voimaansaattamisesta ja lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. Laki on tarkoitus saattaa voimaan samanaikaisesti kun perustamissopimus tulee Suomen osalta voimaan.  

Voimaantulo

AIIB-sopimuksen 59 artiklan mukaan sopimus tulee voimaan sen jälkeen, kun vähintään kymmenen allekirjoittajaa, joiden osakemerkinnät ovat vähintään viisikymmentä prosenttia sopimuksen liitteessä A esitetyistä kaikista merkinnöistä, ovat tallettaneet ratifioimis- tai hyväksymiskirjansa. Tämä voimaantulovaihtoehto koskee myös Suomea, jos Suomi tallettaa hyväksymiskirjansa ensimmäisessä ryhmässä ja osakemerkintöjä koskeva edellytys täyttyy. Jos Suomi tallettaa hyväksymiskirjansa tämän ajankohdan jälkeen, tulee sopimus Suomen osalta kansainvälisesti voimaan sinä päivänä jolloin se tallettaa hyväksymiskirjansa.  

Sopimuksen voimaansaattamislaki ja sopimuksen muut kuin lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ehdotetaan saatettavaksi voimaan valtioneuvoston asetuksella säädettävänä ajankohtana samanaikaisesti, kun sopimus tulee Suomen osalta voimaan. 

Sopimuksen voimaansaattaminen ei edellytä Ahvenanmaan maakuntapäivien suostumusta. Sopimuksessa on kyse kansainvälisiä rahoituslaitoksia koskevista asioista, jotka ovat valtakunnan lainsäädäntövaltaan kuuluvia kysymyksiä. Sopimus ei sisällä julkisen talouden yksittäisiin yksiköihin kohdistuvia velvollisuuksia. 

Eduskunnan suostumuksen tarpeellisuus ja käsittelyjärjestys

4.1 Eduskunnan suostumuksen tarpeellisuus

AIIB-sopimus on oikeudelliselta muodoltaan tavanomainen kansainvälinen sopimus. Perustuslain 94 §:n 1 momentin mukaan eduskunta hyväksyy sellaiset valtiosopimukset ja muut kansainväliset velvoitteet, jotka sisältävät lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä tai ovat muutoin merkitykseltään huomattavia taikka vaativat perustuslain mukaan muusta syystä eduskunnan suostumuksen.  

Perustuslain 95 §:n 1 momentin mukaan valtiosopimuksen ja muun kansainvälisen velvoitteen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset saatetaan voimaan lailla. Muilta osin kansainväliset velvoitteet saatetaan voimaan tasavallan presidentin antamalla asetuksella. 

Perustuslain 95 §:n 3 momentin mukaan laissa kansainvälisen velvoitteen voimaansaattamisesta voidaan säätää, että sen voimaantulosta säädetään asetuksella. 

Perustuslakivaliokunnan tulkintakäytännön mukaan eduskunnan hyväksymistoimivalta kattaa kaikki aineelliselta luonteeltaan lain alaan kuuluvat kansainvälisen velvoitteen määräykset. Määräykset luetaan kuuluviksi lainsäädännön alaan, jos (1) määräys koskee jonkin perustuslaissa turvatun perusoikeuden käyttämistä tai rajoittamista, (2) määräys muutoin koskee yksilön oikeuksien tai velvollisuuksien perusteita, (3) määräyksen tarkoittamasta asiasta on perustuslain mukaan säädettävä lailla, (4) määräyksen tarkoittamasta asiasta on voimassa lain säännöksiä tai (5) jos määräyksen tarkoittamasta asiasta on Suomessa vallitsevan käsityksen mukaan säädettävä lailla. Kysymykseen ei vaikuta, onko jokin määräys ristiriidassa vai sopusoinnussa Suomessa lailla annetun säännöksen kanssa (PeVL 11/2000 vp, PeVL 12/2000 vp ja PeVL 45/2000 vp).  

Perustamissopimuksen 3 artikla sisältää määräyksiä AIIB:n jäsenyydestä. Sopimuksen 4-7 artikla sisältää määräykset pankin peruspääomasta, osakkeiden merkinnästä, merkittyjen osakkeiden maksamisesta ja osakkeisiin liittyvistä ehdoista. 5 artiklan 3 kohdan mukaan hallintoneuvosto voi tietyin edellytyksin lisätä jäsenen merkintäosuutta. Artiklan 4 kohdan mukaan hallintoneuvosto tarkistaa pankin osakepääoman vähintään viiden vuoden välein. Mikäli pääomaa lisätään, jokaisella jäsenellä on oltava kohtuullinen mahdollisuus lisämerkintään hallintoneuvoston määräämin yhtäläisin ehdoin. Jäsenillä ei ole merkintäpakkoa lisätyn pääoman osalta. 7 artiklassa on määräykset osakkeisiin liittyvistä ehdoista. Artiklan mukaan jäsenten ensimmäinen osakemerkintä tapahtuu nimellisarvoon. Myös muut osakkeet annetaan merkittäväksi nimellisarvoonsa ellei hallintoneuvoston 28 artiklan mukainen erityinen enemmistö päätä antaa niitä merkittäväksi erityisolosuhteissa muilla ehdoilla. Osakkeita ei saa antaa vakuudeksi tai rasittaa millään tavoin, eivätkä ne ole siirrettävissä muille kuin pankille. Jäsenten vastuuvelvollisuus osakkeista rajoittuu antihinnan maksamattomaan osaan eivätkä ne ole jäsenyytensä perusteella vastuussa pankin sitoumuksista. Tällaiset määräykset koskevat asioita, joista Suomessa säädetään lailla, ja siksi ne rinnastuvat lainsäädännön alaan kuuluviin määräyksiin. Sopimuksen 8 artikla sisältää varsinaisia pääomavaroja koskevat määritelmät. Myös nämä kuuluvat Suomessa lainsäädännön alaan, koska ne vaikuttavat lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten tulkintaan (esimerkiksi PeVL6/2001 vp. ja PeVL 24/2001 vp).  

Perustamissopimuksen III luku sisältää määräykset pankin toiminnasta. Sopimuksen 10 artiklassa määrätään pankin toiminnasta ja sen pääomavarojen ja erityisvarojen käytöstä. Artiklan 3 kohdan mukaan pankin pääomavaroja ei saa rasittaa erityistoimista aiheutuvilla tappioilla tai velvoitteilla. Sopimuksen 11 artikla sisältää määräykset pankin myöntämien lainojen saajista ja toimintamuodoista. Sopimuksen 12 artiklassa määrätään pankin varsinaista toimintaa koskevista rajoituksista ja 13 artiklassa pankin toiminnassa noudettavista periaatteista. Sopimuksen 14 artiklassa on määräykset pankin antamien lainojen ja takausten ehdoista. Tällaiset määräykset asettavat sellaisia velvoitteita ja rajoituksia pankille, joista Suomessa olisi säädettävä lailla, jollei asioita jätettäisi asianomaisen yhtiön sisäisillä määräyksillä järjestettäviksi.  

Perustamissopimuksen IV luku sisältää pankin rahoitusta koskevat määräykset. Sopimuksen 16 artiklan 9 kohdan mukaan pankki voi käyttää myös muita sellaisia valtuuksia ja hyväksyä sellaisia ohjeita ja sääntöjä, jotka saattavat olla tarpeellisia ja sopivia sen tarkoituksen ja tehtävien edistämisessä perustamissopimuksen määräysten mukaisesti. Tämän valtuutussäännöksen nojalla hyväksyttäneen esimerkiksi tarkemmat säännöt tilintarkastuksesta ja tilinpäätöksestä, joihin viitataan sopimuksen 23 artiklan 2 kohdan vii alakohdassa ja 26 artiklan vii-alakohdassa. Nämä kysymykset kuuluvat lainsäädännön alaan, koska Suomessa tilintarkastuksesta säädetään kirjanpitolaissa (1336/1997) ja tilintarkastuslaissa (459/2007). Hallituksen näkemyksen mukaan kysymys on sellaisesta norminasettamisvallan siirrosta, joka on merkityksellinen valtion täysivaltaisuuden kannalta, ja se kuuluu siksi lainsäädännön alaan.  

Sopimuksen 17 artiklan mukaan pankki voi myös hallinnoida erityisrahastoja. Sopimuksen 18 artikla sisältää määräykset pankin nettotulojen käyttämisestä ja jakamisesta ylijäämään ja muihin tarkoituksiin ja jäsenille. Sopimuksen 19 artiklaan sisältyy valuuttojen rajoitusten kielto. Sopimuksen 20 artiklassa on määräykset pankin vastuiden korvausmuodoista ja tappioiden kattamisjärjestyksestä. Myös nämä määräykset rinnastuvat Suomessa lain tasolla säänneltäviin asioihin, ja kuuluvat täten Suomessa lainsäädännön alaan. 

Perustamissopimuksen 37—39 artikla sisältää määräykset AIIB:n jäsenyydestä eroamisesta ja jäsenyyden keskeyttämisestä sekä näistä seuraavasta tilien selvittämisestä. Sopimuksen VIII luku sisältää määräykset pankin toiminnan keskeyttämisestä ja lopettamisesta. Pankin toiminnan voi lopettaa hallintoneuvoston määräenemmistöpäätöksellä. Sopimuksen 42 artikla sisältää määräykset jäsenten velvoitteista ja saatavien suorittamisesta tällaisessa tilanteessa, ja 43 artikla pankin lopettamisesta aiheutuvasta omaisuuden jaosta. Pankin jäsenen oikeusaseman kannalta keskeiset määräykset kuuluvat lainsäädännön alaan.  

Perustamissopimuksen 45 artiklassa määrätään pankin oikeusasemasta. Artiklan mukaan pankki on täysivaltainen oikeushenkilö, jolla on erityisesti oikeus tehdä sopimuksia, hankkia ja luovuttaa kiinteää omaisuutta, ryhtyä oikeustoimiin ja muihin toimiin, jotka ovat tarpeen tai hyödyllisiä sen tavoitteen ja toiminnan kannalta. Sopimuksen 16 artiklassa on määräykset pankin valtuuksista esimerkiksi hankkia pääomia, ostaa ja myydä arvopapereita, taata ja välittää arvopapereita sekä sijoittaa tai tallettaa arvopapereita. Pankki voi myös perustaa ja hallinnoida rahastoja sekä perustaa tytäryhtiöitä. Kyseiset määräykset tarkentavat sitä, mihin toimiin pankki voi perustamissopimuksen 45 artiklaan pohjautuvan oikeushenkilöllisyytensä nojalla ryhtyä. Perustuslakivaliokunnan tulkintakäytännön mukaan oikeushenkilöllisyydestä ja siihen liittyvästä oikeuskelpoisuudesta ja oikeudellisesta toimintakyvystä säädetään Suomessa lailla (PeVL 38/2000 vp).  

Perustamissopimuksen 46 artiklassa määrätään pankin koskemattomuudesta oikeustoimia vastaan. Artiklan 2 kohdan mukaan oikeustoimiin pankkia vastaan ei voi ryhtyä sen jäsen. Jäsenen on sovellettava vain perussopimuksessa ja siihen nojautuvissa määräyksissä mainittuja erityisiä menettelyjä pankin ja sen jäsenten välisten ristiriitojen ratkaisemiseksi. Artiklan määräykset kuuluvat lainsäädännön alaan ja vaativat eduskunnan hyväksynnän.  

Sopimuksen 47 artiklan 1 kohdan mukaan pankin omaisuus on kaikissa tilanteissa vapautettu etsinnästä, takavarikosta, valtiolle menetetyksi julistamisesta, pakkolunastuksesta tai mistä tahansa muunlaisesta toimeenpano- tai lainsäädäntötoimeen perustuvasta ulosmittauksesta. Artiklan 2 kohdan mukaan pankin arkisto ja sen asiakirjat ovat loukkaamattomia. Perussopimuksen 48 artikla sisältää määräykset pankin omaisuuden ja varojen vapauttamisesta kaikenlaisista määräyksistä, tarkastuksista ja maksuajan pidennyksistä. Määräys rajoittaa tuomioistuimen ja muiden viranomaisten toimivaltaa, josta säädetään Suomessa lailla. Sopimuksen 49 artikla sisältää määräykset pankin virallisten viestintäyhteyksien erioikeuksista. Takavarikoinnin ja paikkaan kohdistuvan etsinnän edellytyksistä säädetään Suomessa lailla. Määräykset rajoittavat lisäksi sekä poliisiviranomaisen että tuomioistuimen toimivaltaa, josta säädetään Suomessa lailla. Määräykset kuuluvat lainsäädännön alaan.  

50 artiklassa määrätään pankin virkamiesten ja toimihenkilöiden erioikeuksista ja koskemattomuudesta. Perustuslakivaliokunnan tulkintakäytännön mukaan määräykset kansainvälisen järjestön samoin kun sen kansallisten edustajien ja kansainvälisen henkilöstön erioikeuksista ja vapauksista kuuluvat lainsäädännön alaan ja vaativat tämän johdosta eduskunnan hyväksynnän (PeVL38/2000 ja PeVL 49/2001 vp).  

Perussopimuksen 51 artiklassa määrätään pankin varoja, omaisuutta ja tuloja sekä toimintaa ja liiketoimia koskevasta verovapaudesta. Pankki ei myöskään maksa, pidätä tai kerää veroja tai tulleja. Artiklan 2 kohdan mukaan pankin maksamista palkoista, palkkioista ja kulukorvauksista ei pidätetä veroja, ellei jäsen ratifioimis- tai hyväksymiskirjansa tallettamisen yhteydessä ilmoita pidättävänsä oikeuden verottaa pankin kyseisen jäsenen kansalaisille maksamia palkkoja ja palkkioita. Artiklan 3 ja 4 kohdassa määrätään pankin antamien ja takaamien sitoumusten ja arvopaperien verovapaudesta. Valtion veroista säädetään perustuslain 81 §:n 1 momentin mukaan lailla. Verovapauksia ja tullittomuutta koskevat määräykset kuuluvat lainsäädännön alaan ja vaativat eduskunnan hyväksynnän.  

Sopimuksen 52 artikla sisältää määräykset pankin erioikeuksista ja vapautuksista luopumisesta. Myös nämä määräykset kuuluvat lainsäädännön alaan.  

Sopimuksen 53 artikla sisältää määräykset sopimuksen muuttamismenettelyistä. Määräyksillä siltä osin, kun on kyse määräenemmistöpäätöksistä, jotka sitovat Suomea, on merkitystä täysvaltaisuuden kannalta ja ne ovat siksi Suomessa lainsäädännön alaan kuuluvia.  

Perustamissopimuksen 54 artikla sisältää määräykset sopimuksen tulkinnasta. Tulkintaa ja soveltamista koskevat kysymykset ratkaisee pankin johtokunta, jonka päätös on lopullinen. Määräykset, joka välillisesti vaikuttavat lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten tulkintaan ja soveltamiseen, kuuluvat perustuslakivaliokunnan käytännön mukaan itsekin lainsäädännön alaan (PeVL 6/2001 vp). Määräys kuuluu lainsäädännön alaan myös sen vuoksi, että johtokunta voi sitovasti päättää sellaisen sopimuksen määräyksen tulkinnasta, jonka hyväksyminen Suomessa edellyttää eduskunnan suostumusta. Määräys voi siten vaikuttaa siihen, miten Suomessa laintasoisena säänneltyä asiaa koskevaa määräystä on sovellettava. Sopimuksen 55 artikla sisältää määräykset välimiesmenettelystä, jota sovelletaan pankin ja siitä eronneen jäsenvaltion tai jäsenen välille pankin toiminnan lakkauttamisesta. Nämä kysymykset annetaan kolmen välimiehen muodostaman välimiesoikeuden ratkaistavaksi. Sitova riitojenratkaisu, joka voi vaikuttaa siihen, miten Suomessa laintasoisena säänneltyä asiaa koskevaa määräystä on sovellettava, kuuluu lainsäädännön alaan (ks. PeVL 1/2011 vp ja PeVL 31/2001 vp).  

AIIB:n perustamissopimus sisältää täten lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä ja edellyttää perustuslain 94 §:n mukaisesti eduskunnan suostumusta.  

Muusta syystä eduskunnan hyväksymistä edellyttäviä määräyksiä ovat muun muassa eduskunnan budjettivaltaa sitovat kansainväliset velvoitteet (esimerkiksi PeVL 45/2000 vp). Budjettivaltaa sitovina velvoitteina on käytännössä pidetty lähinnä sellaisia määräyksiä, joissa valtiolle aiheutuu välittömiä menoja. Eduskunnan suostumus on tarpeen, jos sopimus aiheuttaa Suomelle sellaisia huomattavia toistuvia kustannuksia tai kertamenoja, joita ei voida kattaa jo talousarviossa olevilla määrärahoilla tai budjettivarauksilla. Perustuslakivaliokunta on katsonut, että eduskunnan suostumusta edellyttävät kansainväliset velvoitteet, jotka aiheuttavat valtiolle vähäistä suurempia kustannuksia. Kustannusten merkittävyyttä arvioitaessa lähtökohtana voidaan pitää sitä, kuinka merkittävällä tavalla velvoite sitoo eduskuntaa tämän päättäessä valtion talousarviosta (PeVL 29/2012 vp). Suomen osuus pankin sisään maksetusta ja takuupääomasta on suuruudeltaan 3,1 prosenttia eli 310 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria USD). Sisään maksettavan pääoman osuus on 20 prosenttia eli 62 miljoonaa USD, jonka Suomi maksaa viiden vuoden aikana tasasuuruisissa 12,4 miljoonan USD erissä. Maksettua osakepääomaa koskeva velvoite liittyy välittömästi eduskunnalle perustuslain 3 §:n 1 momentin ja 7 luvun perusteella kuuluvaan budjettivaltaan. 

Vaadittaessa maksettavan pääomavelvoitteeseen sitoutuminen edellyttää perustuslain 82 §:n 2 momentin nojalla eduskunnan suostumusta (ks. PeVL 1/2011 vp). Mikäli pankin pääomaa lisätään, jäsenillä on mahdollisuus lisämerkintään. Jäsenillä ei kuitenkaan sopimuksen 5 artiklan 4 kohdan mukaan ole merkintäpakkoa lisätyn pääoman osalta. Suomen vastuita ei siten voida lisätä ilman eduskunnan nimenomaista hyväksyntää. Kansainvälisiä rahoituslaitoksia koskevat pääomankorotukset on tuotu eduskunnan käsittelyyn budjettiprosessissa.  

4.2 Käsittelyjärjestys

Perustuslain 94 §:n 2 momentin mukaan kahden kolmasosan enemmistöä edellytetään silloin, jos kysymyksessä on merkittävä toimivallan siirto kansainväliselle järjestölle tai kansainväliselle toimielimelle. Tavallisella ääntenenemmistöllä voidaan päättää muuta kuin merkittävää toimivallan siirtoa koskevien kansainvälisten velvoitteiden hyväksymisestä ja voimaansaattamisesta. Perustuslain muutosta koskevan hallituksen esityksen HE 60/2010 vp mukaan toimivallan siirron merkittävyyttä täysivaltaisuuden kannalta arvioitaessa on kiinnitettävä huomiota toimivallan siirron asialliseen rajattuisuuteen ja soveltamisalaan (esim. PeVL 38/2001 vp, s. 7 ja PeVL 51/2001 vp) sekä esimerkiksi sopimusmääräysten luonteeseen, tarkoitukseen ja aineelliseen merkitykseen yleisemminkin (esim. PeVL 61/2002 vp, PeVL 7/2003 vp, PeVL 6/2004 vp ja PeVL 19/2010 vp). Tulkinnan lähtökohtana on, että kansainväliset velvoitteet, jotka ovat tavanomaisia nykyaikaisessa valtioiden kansainvälisessä yhteistoiminnassa ja jotka vain vähän vaikuttavat valtion täysivaltaisuuteen, eivät ole sellaisinaan merkittäviä perustuslain 1 §:n 1 momentin kannalta. Myös kysymyksessä olevan toimivallan siirron suhteella Suomen aikaisempiin kansainvälisiin velvoitteisiin ja jäsenyyksiin on merkitystä samoin kuin kansainvälisen velvoitteen liitynnällä perustuslain kokonaisuuteen ja erityisesti 1 §:n 3 momentin säännökseen Suomen kansainväliseen yhteistyöhön osallistumisen tarkoitusperistä (PeVL 11/2000 vp). 

Perustamissopimuksen 16 artiklan 9 kohtaan sisältyvän valtuutussäännöksen nojalla annettavat säännöt voivat kuulua lainsäädännön alaan. Sen nojalla hyväksyttäneen esimerkiksi salassapitoa ja asiakirjajulkisuutta sekä tilintarkastusta koskevia sääntöjä, koska näitä ei säännellä erikseen perustamissopimuksessa. Perustamissopimuksen 16 artiklan 9 kohdan mukaan hyväksyttävien sääntöjen tulee kuitenkin olla tarpeellisia ja sopivia pankin tavoitteiden ja tehtävien edistämisessä perustamissopimuksen määräysten mukaisesti. Niiden sisältöä rajoittavat sopimuksen sisältämät menettelymääräykset. Valtuutussäännöksen nojalla annettavien sääntöjen voidaan olettaa sisältävän lähinnä sellaisia pääsopimusta täydentäviä ja täsmentäviä sääntöjä, jotka ovat välttämättömiä pankin käytännön toiminnan kannalta (ks. HE 161/2000 vp ja siihen liittyvä PeVL 45/2000 vp). Myös esimerkiksi Euroopan vakausmekanismin perustamista koskevan sopimuksen (SopS 75/2012) 5 artiklan 9 kohdan mukaan EVM:n hallintoneuvosto hyväksyy EVM:n työjärjestyksen ja ohjesäännön. Säännöissä ei voida katsoa olevan kyse sopimukseen verrattuna itsenäisistä sopimusvelvoitteesta vaan sille alisteisista tarkennuksista (PeVL 45/2000 vp, s. 7/I). Hallitus katsoo, ettei perustamissopimuksen 16 artiklan 9 kohdan valtuutussäännös vaikuta voimaansaattamislakiehdotuksen käsittelyjärjestykseen.  

Perustamissopimukseen sisältyvä riitojen ratkaisumenettely voi johtaa valtiota sitovaan ratkaisuun ja tällöin voi tulla sitovasti ratkaistuksi myös lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä koskevia kysymyksiä. Perustuslakivaliokunta on pitänyt tämänkaltaisia määräyksiä nykyisin tavanomaisina eikä ole katsonut niiden vaikuttavan sopimuksen tai voimaansaattamislain käsittelyjärjestykseen (PeVL 51/2001 vp). 

Useat perustamissopimuksen määräyksistä kuuluvat lainsäädännön alaan. Lähtökohtaisesti lainsäädännön alaan kuuluvat muutokset olisi saatettava eduskunnan hyväksyttäväksi. Perustamissopimuksen 53 artikla sisältää määräykset sopimuksen muuttamiseen sovellettavasta menettelystä. Sopimuksen muuttaminen edellyttää hallintoneuvoston määräenemmistöllä tekemää päätöstä. Yksimielisyyttä edellytetään kuitenkin 2 kohdan mukaan niiden määräysten muuttaminen, jotka koskevat oikeutta erota pankin jäsenyydestä, sopimuksen 7 artiklan määräyksiä vastuuvelvollisuuden rajoittamisesta sekä 5 artiklan 4 kohdan mukaista pääomaosakkeiden osto-oikeutta. Kun johtokunta on päättänyt muutoksista, vahvistetaan ne lähettämällä kaikille jäsenille virallinen ilmoitus asiasta. Muutokset tulevat voimaan kaikkien jäsenien kohdalla kolmen kuukauden kuluttua ilmoituksesta, ellei hallintoneuvosto toisin määrää. Täten perustamissopimuksen muutos voi tulla voimaan myös suhteessa sellaiseen valtioon, joka ei ole muutosta hyväksynyt eikä sen tuleminen kansainvälisesti voimaan edellytä jäsenvaltioissa tapahtuvaa hyväksymistä tai ratifiointia. Suomi voi tulla sidotuksi myös vastustamaansa muutokseen. Suomen perustuslain mukaiset jälkikäteiset hyväksymis- ja voimaansaattamismenettelyt eivät ole edellytyksinä perustamissopimuksen muutosten voimaantulolle Suomen osalta. Näillä sopimusmääräyksillä on vaikutusta Suomen täysivaltaisuuteen.  

AIIB:n jäsenyys on osa Suomen kansainvälistä yhteistyötä. Kysymyksessä on perustuslain 1 §:n 3 momentissa tarkoitetun periaatteen mukainen osallistuminen kansainväliseen yhteistyöhön. Perustuslain tarkistuksen yhteydessä päätetyn tulkintalinjan (HE 60/2010 vp, s. 45/II) mukaisesti muusta kuin merkittävästä eduskunnan toimivallan siirrosta päätetään tavallisella ääntenenemmistöllä.  

AIIB:n perustamissopimuksen muuttamista koskevat määräykset eivät sisällä merkittäviä toimivallan siirtoja. Suomen kannalta keskeisissä artikloissa on yksimielisyyden vaatimus. Määräenemmistöllä muutettavissa sopimusartikloissa on kyse ennen muuta pankin sisäisen toiminnan järjestämisestä. Kokonaisuutena arvioiden sopimusmääräykset ovat tavanomaisia kansainvälisissä rahoituslaitoksissa. Vastaava määräys sisältyy myös mm. Aasian kehityspankin perustamissopimukseen (SopS 30—31/1966). Suomen ulottuvat vaikutukset eivät kokonaisarvion perusteella ole merkittäviä. Jos sopimuksen määräyksiä muutetaan Suomen kannan vastaisesti, Suomella on mahdollisuus ilmoittaa eroavansa pankin jäsenyydestä. Perustamissopimuksen 37 artiklan mukaan jäsen voi erota pankin jäsenyydestä milloin vain toimittamalla kirjallisen ilmoituksen. Ero tulee voimaan ja jäsenyys katsotaan päättyneeksi ilmoituksessa mainittuna päivänä, mutta aikaisintaan kuuden kuukauden kuluttua ilmoituksen vastaanottamisesta. Eroava jäsen vastaa välittömistä sitoumuksistaan ja takaussitoumuksistaan, joista se oli vastuussa eroamisilmoituksen toimittamispäivänä. Eroamisen tultua lopullisesti voimaan jäsenelle ei aiheudu vastuita toimista, joihin pankki ryhtyy eroamisilmoituksen vastaanottamispäivän jälkeen.  

Nämä seikat huomioon ottaen kokonaisuutena voidaan arvioida, etteivät perustamissopimuksen muuttamista koskevat määräykset vaikuta Suomen sopimuksentekotoimivaltaan kuin vähäisissä määrin eivätkä ne näin ollen ole ristiriidassa Suomen täysivaltaisuuden kanssa.  

Sopimus ei täten hallituksen näkemyksen mukaan sisällä määräyksiä, jotka koskisivat perustuslakia sen 94 §:n 2 momentin 2 virkkeessä tarkoitetulla tavalla. Sopimus voidaan hallituksen käsityksen mukaan hyväksyä äänten enemmistöllä. 

Edellä olevan perusteella sekä perustuslain 94 §:n mukaisesti esitetään, että  

eduskunta hyväksyisi Aasian infrastruktuuri-investointipankista Pekingissä 29 päivänä kesäkuuta 2015 tehdyn perustamissopimuksen.  
Ponsiosa 

Koska perussääntö sisältää määräyksiä, jotka kuuluvat lainsäädännön alaan, annetaan samalla eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Lakiehdotus

Laki Aasian infrastruktuuri-investointipankin perustamissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
1 § 
Aasian infrastruktuuri-investointipankin Pekingissä 29 päivänä kesäkuuta 2015 tehdyn perustamissopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvat määräykset ovat lakina voimassa sellaisina kuin Suomi on niihin sitoutunut. 
2 § 
Sopimuksen muiden määräysten voimaansaattamisesta ja tämän lain voimaantulosta säädetään valtioneuvoston asetuksella. 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 1 päivänä lokakuuta 2015 
PääministeriJuhaSipilä
ValtiovarainministeriAlexanderStubb
Sopimusteksti

AASIAN INFRASTRUKTUURI-INVESTOINTIPANKIN perustamissopimus

Suomennos 

Englanninkielinen teksti 

AASIAN INFRASTRUKTUURI-INVESTOINTIPANKKI 

Perustamissopimus 

ASIAN INFRASTRUCTURE INVESTMENT BANK 

Articles of Agreement 

Tämän sopimuksen allekirjoittajavaltiot, jotka 

OTTAVAT HUOMIOON, että alueellinen yhteistyö on tärkeää, jotta pystytään ylläpitämään Aasian talouksien kasvua sekä edistämään talouden ja yhteiskunnan kehitystä ja siten edistämään alueen kykyä selviytyä mahdollisista finanssikriiseistä ja muista globalisaatioon liittyvistä ulkoisista häiriötekijöistä, 

TUNNUSTAVAT, että infrastruktuurin kehittäminen on tärkeää laajennettaessa alueiden välisiä yhteyksiä ja parannettaessa alueellista integraatiota sekä edistettäessä siten Aasian talouskasvua ja ylläpidettäessä yhteiskunnan kehitystä ja edistettäessä globaalin talouden dynaamista kehitystä, 

TIEDOSTAVAT, että Aasian infrastruktuurin kehittämisen edellyttämään huomattavaan ja pitkäaikaiseen rahoitustarpeeseen pystytään nykyistä tehokkaammin vastaamaan nykyisten monenvälisten kehityspankkien ja Aasian infrastruktuuri-investointipankin (jäljempänä “pankki”) välisellä kumppanuudella, 

OVAT VAKUUTTUNEITA SIITÄ, että pankin perustaminen infrastruktuurin kehittämiseen keskittyväksi monenväliseksi rahoituslaitokseksi helpottaa kipeästi tarvittavien lisävarojen käyttöön saamista sekä Aasiasta että sen ulkopuolelta, poistaa yksittäisten Aasian talouksien kokemia rahoituksen pullonkauloja ja täydentää nykyisiä monenvälisiä kehityspankkeja, tukien siten Aasian talouksien kestävää ja vakaata kasvua, 

OVAT SOPINEET pankin perustamisesta ja siitä, että pankki toimii seuraavien määräysten mukaisesti: 

The countries on whose behalf the present Agreement is signed agree as follows: 

CONSIDERING the importance of regional cooperation to sustain growth and promote economic and social development of the economies in Asia and thereby contribute to regional resilience against potential financial crises and other external shocks in the context of globalization; 

ACKNOWLEDGING the significance of infrastructure development in expanding regional connectivity and improving regional integration, thereby promoting economic growth and sustaining social development for the people in Asia, and contributing to global economic dynamism; 

REALIZING that the considerable long-term need for financing infrastructure development in Asia will be met more adequately by a partnership among existing multilateral development banks and the Asian Infrastructure Investment Bank (hereinafter referred to as the “Bank”); 

CONVINCED that the establishment of the Bank as a multilateral financial institution focused on infrastructure development will help to mobilize much needed additional resources from inside and outside Asia and to remove the financing bottlenecks faced by the individual economies in Asia, and will complement the existing multilateral development banks, to promote sustained and stable growth in Asia; 

HAVE AGREED to establish the Bank, which shall operate in accordance with the following: 

I LUKU 

TARKOITUS, TEHTÄVÄT JA JÄSENYYS 

1 artikla 

Tarkoitus 

1. Pankin tarkoitus on: (i) edistää kestävää talouskehitystä, luoda vaurautta ja parantaa infrastruktuurin yhteentoimivuutta Aasiassa investoimalla infrastruktuuriin ja muihin tuotantoaloihin, ja (ii) edistää alueellista yhteistyötä ja kumppanuutta toimimalla tiiviissä yhteistyössä muiden monen- ja kahdenvälisten kehitysjärjestöjen kanssa kehitykseen liittyvien haasteiden voittamiseksi. 

2. Tässä sopimuksessa ”Aasia” ja ”alue” tarkoittavat kaikkia Yhdistyneiden kansakuntien Aasiaksi ja Oseaniaksi luokittelemia maantieteellisiä alueita ja kokoonpanoja, jollei hallintoneuvosto toisin päätä. 

Chapter I 

PURPOSE, FUNCTIONS AND MEMBERSHIP 

Article 1 

Purpose 

1. The purpose of the Bank shall be to: (i) foster sustainable economic development, create wealth and improve infrastructure connectivity in Asia by investing in infrastructure and other productive sectors; and (ii) promote regional cooperation and partnership in addressing development challenges by working in close collaboration with other multilateral and bilateral development institutions. 

2. Wherever used in this Agreement, references to “Asia” and “region” shall include the geographical regions and composition classified as Asia and Oceania by the United Nations, except as otherwise decided by the Board of Governors. 

2 artikla 

Tehtävät 

Tarkoituksensa täyttämiseksi pankilla on seuraavat tehtävät: 

(i) edistää alueen kehittämiseen, erityisesti infrastruktuurin ja muiden tuotantoalojen kehittämiseen, ohjattuja julkisia ja yksityisiä pääomainvestointeja, 

(ii) käyttää varojaan tällaisen kehittämisen rahoittamiseen alueella, kuten kehittämishankkeisiin ja -ohjelmiin, jotka tehokkaimmin edistävät alueen kokonaisvaltaista harmonista talouskehitystä ja joissa kiinnitetään erityistä huomiota alueen heikommin kehittyneiden jäsenten tarpeisiin, 

(iii) edistää yksityistä investointia hankkeisiin, yrityksiin ja toimintaan, jotka tukevat alueen etenkin infrastruktuuriin ja muihin tuotantoaloihin liittyvää talouskehitystä, ja täydentää yksityistä investointia tilanteissa, joissa yksityistä pääomaa ei ole saatavilla kohtuullisilla ehdoilla, ja 

(iv) ryhtyä muihin toimiin ja tarjota muita palveluja, joilla voidaan edistää näiden tehtävien suorittamista. 

Article 2 

Functions 

To implement its purpose, the Bank shall have the following functions: 

(i) to promote investment in the region of public and private capital for development purposes, in particular for development of infrastructure and other productive sectors; 

(ii) to utilize the resources at its disposal for financing such development in the region, including those projects and programs which will contribute most effectively to the harmonious economic growth of the region as a whole and having special regard to the needs of less developed members in the region; 

(iii) to encourage private investment in projects, enterprises and activities contributing to economic development in the region, in particular in infrastructure and other productive sectors, and to supplement private investment when private capital is not available on reasonable terms and conditions; and 

(iv) to undertake such other activities and provide such other services as may further these functions. 

3 artikla 

Jäsenyys 

1. Pankin jäsenyys on avoin Kansainvälisen jälleenrakennus- ja kehityspankin tai Aasian kehityspankin jäsenille. 

a) Alueellisia jäseniä ovat liitteessä A olevassa A osassa luetellut jäsenet ja muut 1 artiklan 2 kohdan mukaisesti Aasian alueeseen kuuluvat jäsenet. Kaikki muut jäsenet ovat ei-alueellisia jäseniä. 

b) Perustajajäseniä ovat liitteessä A luetellut jäsenet, jotka ovat 57 artiklassa mainittuna päivänä tai sitä ennen allekirjoittaneet tämän sopimuksen ja ovat täyttäneet kaikki muut jäsenyydelle asetetut ehdot ennen 58 artiklan 1 kohdassa mainittua lopullista päivämäärää. 

2. Kansainvälisen jälleenrakennus- ja kehityspankin tai Aasian kehityspankin jäsenet, jotka eivät tule jäseniksi 58 artiklan mukaisesti, voidaan pankin määräämin ehdoin hyväksyä pankin jäseniksi, jos 28 artiklan mukainen hallintoneuvoston erityinen enemmistö kannattaa jäsenyyttä. 

3. Jos pankin jäsenyyden hakija ei ole täysivaltainen tai ei itse vastaa kansainvälisten suhteidensa hoidosta, jäsenyyshakemuksen esittää tai siitä sopii se pankin jäsen, joka vastaa hakijan kansainvälisistä suhteista. 

Article 3 

Membership 

1. Membership in the Bank shall be open to members of the International Bank for Reconstruction and Development or the Asian Development Bank. 

(a) Regional members shall be those members listed in Part A of Schedule A and other members included in the Asia region in accordance with paragraph 2 of Article 1. All other members shall be non-regional members. 

(b) Founding Members shall be those members listed in Schedule A which, on or before the date specified in Article 57, shall have signed this Agreement and shall have fulfilled all other conditions of membership before the final date specified under paragraph 1 of Article 58. 

2. Members of the International Bank for Reconstruction and Development or the Asian Development Bank which do not become members in accordance with Article 58 may be admitted, under such terms and conditions as the Bank shall determine, to membership in the Bank by a Special Majority vote of the Board of Governors as provided in Article 28. 

3. In the case of an applicant which is not sovereign or not responsible for the conduct of its international relations, application for membership in the Bank shall be presented or agreed by the member of the Bank responsible for its international relations. 

II LUKU 

PÄÄOMA 

4 artikla 

Peruspääoma 

1. Pankin peruspääoma on sata miljardia Yhdysvaltain dollaria ($100.000.000.000) jaettuna yhteen miljoonaan (1.000.000) nimellisarvoltaan sadantuhannen dollarin ($100.000) arvoiseen osakkeeseen, jotka ovat vain jäsenten merkittävissä 5 artiklan määräysten mukaisesti. 

2. Alkuperäinen peruspääoma jaetaan maksettuihin osakkeisiin ja vaadittaessa maksettaviin osakkeisiin. Maksettujen osakkeiden kokonaisnimellisarvo on kaksikymmentä miljardia dollaria ($ 20.000.000.000), ja vaadittaessa maksettavien kokonaisnimellisarvo on kahdeksankymmentä miljardia dollaria ($ 80.000.000.000). 

3. Hallintoneuvosto voi lisätä peruspääomaa sopivaksi katsomanaan ajankohtana ja sopiviksi katsomillaan ehdoilla, maksettujen ja vaadittaessa maksettavien osakkeiden suhdeluku huomioon ottaen, 28 artiklan mukaisen määräenemmistön päätöksellä. 

4. Tässä sopimuksessa ilmaus ”dollari” ja symboli ”$” tarkoittavat Yhdysvaltojen virallista maksuvaluuttaa. 

CHAPTER II 

CAPITAL 

Article 4 

Authorized Capital 

1. The authorized capital stock of the Bank shall be one hundred billion United States dollars ($100,000,000,000), divided into one million (1,000,000) shares having a par value of 100,000 dollars ($100,000) each, which shall be available for subscription only by members in accordance with the provisions of Article 5. 

2. The original authorized capital stock shall be divided into paid-in shares and callable shares. Shares having an aggregate par value of twenty billion dollars ($20,000,000,000) shall be paid-in shares, and shares having an aggregate par value of eighty billion dollars ($80,000,000,000) shall be callable. 

3. The authorized capital stock of the Bank may be increased by the Board of Governors by a Super Majority vote as provided in Article 28, at such time and under such terms and conditions as it may deem advisable, including the proportion between paid-in and callable shares. 

4. The term “dollar” and the symbol “$” wherever used in this Agreement shall be understood as being the official currency of payment of the United States of America. 

5 artikla 

Osakkeiden merkintä 

1. Jokainen jäsen merkitsee osakkeita pankin pääomasta. Jokainen alkuperäistä peruspääomaa koskeva merkintä kohdistuu maksettuihin osakkeisiin ja vaadittaessa maksettaviin osakkeisiin kahden (2) suhteessa kahdeksaan (8). Tämän sopimuksen 58 artiklan mukaisesti jäseneksi tulevat valtiot voivat ensimmäisessä merkinnässä merkitä osakkeita liitteessä A esitetyn määrän. 

2. Tämän sopimuksen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti jäseniksi hyväksyttyjen valtioiden ensimmäisessä merkinnässä merkittävien osakkeiden määrästä päättää hallintoneuvosto, edellyttäen kuitenkin, että sellaista merkintää ei hyväksytä, jonka perusteella alueellisten jäsenten hallussa olevan osakepääoman osuus pienenisi alle seitsemäänkymmeneenviiteen (75) prosenttiin koko merkitystä pääomasta, jollei hallintoneuvosto 28 artiklan mukaisella määräenemmistöllä toisin päätä. 

3. Hallintoneuvosto voi jäsenen pyynnöstä 28 artiklan mukaisen määräenemmistön hyväksymin ehdoin lisätä kyseisen jäsenen merkintäosuutta, edellyttäen kuitenkin, että sellaista jäsenen merkintäosuuden lisäystä ei hyväksytä, jonka perusteella alueellisten jäsenten hallussa olevan osakepääoman osuus pienenisi alle seitsemäänkymmeneenviiteen (75) prosenttiin koko merkitystä pääomasta, jollei hallintoneuvosto 28 artiklan mukaisella määräenemmistöllä toisin päätä. 

4. Hallintoneuvosto tarkistaa pankin osakepääoman vähintään viiden (5) vuoden välein. Mikäli peruspääomaa lisätään, jokaisella jäsenellä tulee olla kohtuullinen mahdollisuus merkintään pääoman lisäyksestä hallintoneuvoston määräämin ehdoin suhteessa, joka vastaa jäsenen aikaisemman merkinnän suhdetta koko merkittyyn osakepääomaan välittömästi ennen lisäystä. Jäsenillä ei ole minkäänlaista merkintäpakkoa lisätyn pääoman osalta. 

Article 5 

Subscription of Shares 

1. Each member shall subscribe to shares of the capital stock of the Bank. Each subscription to the original authorized capital stock shall be for paid-in shares and callable shares in the proportion two (2) to eight (8). The initial number of shares available to be subscribed by countries which become members in accordance with Article 58 shall be that set forth in Schedule A. 

2. The initial number of shares to be subscribed by countries which are admitted to membership in accordance with paragraph 2 of Article 3 shall be determined by the Board of Governors; provided, however, that no such subscription shall be authorized which would have the effect of reducing the percentage of capital stock held by regional members below seventy-five (75) per cent of the total subscribed capital stock, unless otherwise agreed by the Board of Governors by a Super Majority vote as provided in Article 28. 

3. The Board of Governors may, at the request of a member, increase the subscription of such member on such terms and conditions as the Board may determine by a Super Majority vote as provided in Article 28; provided, however, that no such increase in the subscription of any member shall be authorized which would have the effect of reducing the percentage of capital stock held by regional members below seventy-five (75) per cent of the total subscribed capital stock, unless otherwise agreed by the Board of Governors by a Super Majority vote as provided in Article 28. 

4. The Board of Governors shall at intervals of not more than five (5) years review the capital stock of the Bank. In case of an increase in the authorized capital stock, each member shall have a reasonable opportunity to subscribe, under such terms and conditions as the Board of Governors shall determine, to a proportion of the increase of stock equivalent to the proportion which its stock theretofore subscribed bears to the total subscribed capital stock immediately prior to such increase. No member shall be obligated to subscribe to any part of an increase of capital stock. 

6 artikla 

Merkittyjen osakkeiden maksaminen 

1. Jokainen tämän sopimuksen allekirjoittaja, joka tulee jäseneksi 58 artiklan mukaisesti, maksaa ensimmäisessä merkinnässä merkitsemänsä määrän maksetuista osakkeista viidessä (5) erässä, joista jokainen on kaksikymmentä (20) prosenttia merkitystä määrästä tämän artiklan 5 kohdan määräyksiä lukuun ottamatta. Kukin jäsen maksaa ensimmäisen erän kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa tämän sopimuksen voimaantulosta tai sinä päivänä tai ennen sitä päivää, jona sen ratifioimis- tai hyväksymiskirja talletetaan 58 artiklan 1 kohdan mukaisesti, sen mukaan, kumpi ajankohta on myöhäisempi. Toinen erä maksetaan yhden (1) vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta. Jokainen jäljellä olevasta kolmesta (3) erästä lankeaa maksettavaksi järjestyksessä yhden (1) vuoden kuluttua edellisen erän erääntymispäivästä. 

2. Kaikki maksettujen osakkeiden ensimmäiseen merkintään alkuperäisestä pääomasta liittyvät maksuerät suoritetaan joko dollareina tai muina vaihdettavina valuuttoina, lukuun ottamatta tämän artiklan 5 kohdan määräyksiä. Pankki voi milloin tahansa vaihtaa maksut dollarimääräisiksi. Pankki keskeyttää kaikkien sellaisten oikeuksien soveltamisen, äänioikeudet mukaan lukien, jotka liittyvät maksettuihin osakkeisiin ja vaadittaessa maksettaviin osakkeisiin, jotka ovat erääntyneet maksettaviksi mutta joista maksua ei ole suoritettu, siihen asti, kun pankki on saanut maksun täysimääräisenä. 

3. Vaadittaessa maksettavasta osakepääomamerkinnästä voidaan vaatia maksua vain silloin, kun pankki tarvitsee suoritusta omien sitoumustensa täyttämiseksi. Mikäli pankki esittää maksuvaatimuksen, jäsen voi suorittaa maksun dollareina tai sinä valuuttana, jota tarvitaan niiden pankin sitoumusten täyttämiseksi, joita varten maksua vaaditaan. Maksuvaatimusten on oltava prosenttimääräisesti samansuuruiset kunkin vaadittaessa maksettavan osakkeen osalta. 

4. Pankki määrää tähän artiklaan perustuvan maksun suorituspaikan edellyttäen, että hallintoneuvoston ensimmäiseen kokoukseen asti tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettu ensimmäinen erä suoritetaan Kiinan kansantasavallan hallitukselle, joka toimii pankin uskottuna miehenä. 

5. Tätä kohtaan sovellettaessa heikommin kehittyneiksi katsottavat jäsenvaltiot voivat maksaa tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut merkinnät vaihtoehtoisesti joko 

(a) kokonaan dollareina tai muuna vaihdettavana valuuttana enintään kymmenessä (10) erässä siten, että kukin erä vastaa kymmentä (10) prosenttia kokonaismäärästä, ensimmäinen ja toinen erä erääntyvät 1 kohdan mukaisesti, kolmas erä kahden vuoden kuluttua tämän sopimuksen voimaantulosta ja loput erät seuraavina sopimuksen voimaantulon vuosipäivinä; tai 

(b) osan dollareina tai muuna vaihdettavana valuuttana ja osan, joka on suuruudeltaan enintään viisikymmentä (50) prosenttia kustakin maksuerästä, jäsenen valuuttana tämän artiklan 1 kohdan mukaisessa maksuaikataulussa. Tämän b alakohdan mukaisiin maksuihin sovelletaan seuraavia määräyksiä: 

(i) Jäsen ilmoittaa merkintähetkellä pankille tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti sen omana valuuttana suoritettavien maksujen osuuden. 

(ii) Jäsenen tämän 5 kohdan mukaisesti omana valuuttanaan suorittamien maksujen on vastattava maksettavan merkintäosuuden täyttä arvoa dollareina pankin määritelmän mukaisesti. Ensimmäinen maksu on suuruudeltaan jäsenen sopivaksi katsoma, kuitenkin niin, että maksun määrä voidaan tarkistaa yhdeksänkymmenen (90) päivän kuluessa eräpäivästä, jos se on pankin mielestä tarpeen maksun täyden dollarimääräisen vastaavuuden saavuttamiseksi. 

(iii) Jos pankin mielestä jäsenen valuutan vaihtoarvo on merkittävästi laskenut, jäsen maksaa pankille kohtuullisessa ajassa tarvittavan lisäsumman omana valuuttanaan, jotta pankin hallussa olevan valuuttamääräisen merkintämaksun arvo säilyisi oikeana. 

(iv) Jos pankin mielestä jäsenen valuutan vaihtoarvo on merkittävästi noussut, pankki maksaa jäsenelle kohtuullisessa ajassa tarvittavan lisäsumman kyseisenä valuuttana, jotta pankin hallussa olevan valuuttamääräisen merkintämaksun arvo säilyisi oikeana. 

(v) Pankki voi luopua (iii) alakohdan mukaisesta oikeudestaan maksusuoritukseen, ja jäsen voi luopua (iv) alakohdan mukaisesta oikeudestaan maksusuoritukseen. 

6. Pankki hyväksyy kaikilta tämän artiklan 5 kohdan (b) alakohdan mukaisesti merkintänsä maksavilta jäseniltään jäsenen valuuttana maksettavan suorituksen sijaan jäsenvaltion velkakirjan tai muun maksusitoumuksen tai jäsenen nimeämän talletuslaitoksen antaman maksusitoumuksen, edellyttäen, että pankki ei tarvitse kyseisiä varoja toimintaansa. Näiden velkakirjojen tai maksusitoumusten on oltava siirtokelvottomia ja korottomia, ja vaadittaessa ne on voitava maksaa pankille nimellisarvoonsa. 

Article 6 

Payment of Subscriptions 

1. Payment of the amount initially subscribed by each Signatory to this Agreement which becomes a member in accordance with Article 58 to the paid-in capital stock of the Bank shall be made in five (5) installments, of twenty (20) per cent each of such amount, except as provided in paragraph 5 of this Article. The first installment shall be paid by each member within thirty (30) days after entry into force of this Agreement, or on or before the date of deposit on its behalf of its instrument of ratification, acceptance or approval in accordance with paragraph 1 of Article 58, whichever is later. The second installment shall become due one (1) year from the entry into force of this Agreement. The remaining three (3) installments shall become due successively one (1) year from the date on which the preceding installment becomes due. 

2. Each installment of the payment of initial subscriptions to the original paid-in capital stock shall be paid in dollars or other convertible currency, except as provided in paragraph 5 of this Article. The Bank may at any time convert such payments into dollars. All rights, including voting rights, acquired in respect of paid-in and associated callable shares for which such payments are due but have not been received shall be suspended until full payment is received by the Bank. 

3. Payment of the amount subscribed to the callable capital stock of the Bank shall be subject to call only as and when required by the Bank to meet its liabilities. In the event of such a call, payment may be made at the option of the member in dollars or in the currency required to discharge the obligations of the Bank for the purpose of which the call is made. Calls on unpaid subscriptions shall be uniform in percentage on all callable shares. 

4. The Bank shall determine the place for any payment under this Article, provided that, until the inaugural meeting of the Board of Governors, the payment of the first installment referred to in paragraph 1 of this Article shall be made to the Government of the People’s Republic of China, as Trustee for the Bank. 

5. A member considered as a less developed country for purposes of this paragraph may pay its subscription under paragraphs 1 and 2 of this Article, as an alternative, either: 

(a) entirely in dollars or other convertible currency in up to ten (10) installments, with each such installment equal to ten (10) percent of the total amount, the first and second installments due as provided in paragraph 1, and the third through tenth installments due on the second and subsequent anniversary dates of the entry into force of this Agreement; or 

(b) with a portion in dollars or other convertible currency and a portion of up to fifty (50) per cent of each installment in the currency of the member, following the schedule of installments provided in paragraph 1 of this Article. The following provisions shall apply to payments under this sub-paragraph (b): 

(i) The member shall advise the Bank at the time of subscription under paragraph 1 of this Article of the proportion of payments to be made in its own currency. 

(ii) Each payment of a member in its own currency under this paragraph 5 shall be in such amount as the Bank determines to be equivalent to the full value in terms of dollars of the portion of the subscription being paid. The initial payment shall be in such amount as the member considers appropriate hereunder but shall be subject to such adjustment, to be effected within ninety (90) days of the date on which such payment was due, as the Bank shall determine to be necessary to constitute the full dollar equivalent of such payment. 

(iii) Whenever in the opinion of the Bank, the foreign exchange value of a member's currency has depreciated to a significant extent, that member shall pay to the Bank within a reasonable time an additional amount of its currency required to maintain the value of all such currency held by the Bank on account of its subscription. 

(iv) Whenever in the opinion of the Bank, the foreign exchange value of a member's currency has appreciated to a significant extent, the Bank shall pay to that member within a reasonable time an amount of that currency required to adjust the value of all such currency held by the Bank on account of its subscription. 

(v) The Bank may waive its rights to payment under sub-paragraph (iii) and the member may waive its rights to payment under sub-paragraph (iv). 

6. The Bank shall accept from any member paying its subscription under sub-paragraph 5 (b) of this Article promissory notes or other obligations issued by the Government of the member, or by the depository designated by such member, in lieu of the amount to be paid in the currency of the member, provided such amount is not required by the Bank for the conduct of its operations. Such notes or obligations shall be non-negotiable, non-interest-bearing, and payable to the Bank at par value upon demand. 

7 artikla 

Osakkeisiin liittyvät ehdot 

1. Jäsenten ensimmäiseksi merkitsemät osakkeet lasketaan liikkeeseen nimellisarvoon. Muut osakkeet annetaan merkittäväksi nimellisarvoonsa, ellei hallintoneuvoston 28 artiklan mukainen erityinen enemmistö erityistapauksissa päätä antaa niitä merkittäväksi muilla ehdoilla. 

2. Osakkeita ei saa antaa vakuudeksi tai rasittaa millään tavoin, eivätkä ne ole siirrettävissä muille kuin pankille. 

3. Jäsenten vastuuvelvollisuus osakkeista rajoittuu liikkeeseenlaskuhinnan maksamattomaan osaan. 

4. Jäsen ei ole jäsenyytensä perusteella vastuussa pankin sitoumuksista. 

Article 7 

Terms of Shares 

1. Shares of stock initially subscribed by members shall be issued at par. Other shares shall be issued at par unless the Board of Governors by a Special Majority vote as provided in Article 28 decides in special circumstances to issue them on other terms. 

2. Shares of stock shall not be pledged or encumbered in any manner whatsoever, and they shall be transferable only to the Bank. 

3. The liability of the members on shares shall be limited to the unpaid portion of their issue price. 

4. No member shall be liable, by reason of its membership, for obligations of the Bank. 

8 artikla 

Varsinaiset pääomavarat 

Tässä sopimuksessa pankin "varsinaisilla pääomavaroilla" tarkoitetaan: 

(i) pankin peruspääomaa, joka sisältää sekä maksetut että vaadittaessa maksettavat osakkeet, jotka on merkitty 5 artiklan mukaisesti; 

(ii) varoja, jotka pankki on hankkinut 16 artiklan 1 kohdassa annetun valtuuden nojalla ja joihin sovelletaan 6 artiklan 3 kohdan määräystä sitoumuksesta maksaa vaadittaessa; 

(iii) varoja, jotka on saatu tämän artiklan (i) ja (ii) alakohdassa tarkoitetuilla varoilla annettujen lainojen tai takausten takaisinmaksuista tai tuottona tällaisilla varoilla tehdyistä osakesijoituksista ja 11 artiklan 2 kohdan (vi) alakohdan mukaisesti hyväksyttävistä muista rahoitusjärjestelyistä; 

(iv) tuloja, jotka on saatu edellä mainituilla varoilla annetuista lainoista tai takuista, joihin sovelletaan 6 artiklan 3 kohdan mukaista sitoumusta maksaa vaadittaessa; ja 

(v) muita pankin saamia varoja tai tuloja, jotka eivät muodosta osaa tämän sopimuksen 17 artiklassa tarkoitetun erityisrahaston varoista. 

Article 8 

Ordinary Resources 

As used in this Agreement, the term "ordinary resources" of the Bank shall include the following: 

(i) authorized capital stock of the Bank, including both paid-in and callable shares, subscribed pursuant to Article 5; 

(ii) funds raised by the Bank by virtue of powers conferred by paragraph 1 of Article 16, to which the commitment to calls provided for in paragraph 3 of Article 6 is applicable; 

(iii) funds received in repayment of loans or guarantees made with the resources indicated in sub-paragraphs (i) and (ii) of this Article or as returns on equity investments and other types of financing approved under sub-paragraph 2 (vi) of Article 11 made with such resources; 

(iv) income derived from loans made from the aforementioned funds or from guarantees to which the commitment to calls set forth in paragraph 3 of Article 6 is applicable; and 

(v) any other funds or income received by the Bank which do not form part of its Special Funds resources referred to in Article 17 of this Agreement. 

III LUKU 

PANKIN TOIMINTA 

9 artikla 

Varojen käyttö 

Pankin varoja ja sen tarjoamia palveluja käytetään hyvän pankkitavan periaatteiden mukaisesti ja yksinomaan sellaisten tarkoitusten toteuttamiseksi ja tehtävien suorittamiseksi, jotka mainitaan 1 ja 2 artiklassa. 

CHAPTER III 

OPERATIONS OF THE BANK 

Article 9 

Use of Resources 

The resources and facilities of the Bank shall be used exclusively to implement the purpose and functions set forth, respectively, in Articles 1 and 2, and in accordance with sound banking principles. 

10 artikla 

Varsinainen ja erityistoiminta 

1. Pankin toiminta käsittää 

(i) varsinaisen toiminnan, joka rahoitetaan 8 artiklassa tarkoitetuilla varsinaisilla pääomavaroilla, ja 

(ii) erityistoiminnan, joka rahoitetaan 17 artiklassa tarkoitetuilla erityisvaroilla. 

Näissä kahdessa toimintamuodossa voidaan erikseen rahoittaa saman hankkeen tai ohjelman osia. 

2. Pankin varsinaiset pääomavarat ja erityisvarat säilytetään ja niitä käytetään, sidotaan, sijoitetaan tai muutoin käsitellään aina ja joka suhteessa täysin erillään toisistaan. Pankin tilinpäätöksestä tulee käydä ilmi erikseen pankin varsinainen toiminta ja sen erityistoiminta. 

3. Pankin varsinaisia pääomavaroja ei missään olosuhteissa saa rasittaa tappioilla tai velvoitteilla, jotka aiheutuvat sellaisesta erityistoiminnasta tai muusta toiminnasta, johon erityisvaroja alun perin käytettiin tai sidottiin, eikä näistä varoista saa maksaa näistä aiheutuvia tappioita tai velvoitteita. 

4. Varsinaisesta toiminnasta välittömästi johtuvat kulut maksetaan pankin varsinaisista pääomavaroista. Erityistoiminnasta välittömästi johtuvat kulut maksetaan erityisvaroista. Muut kulut maksetaan pankin määräämällä tavalla. 

Article 10 

Ordinary and Special Operations 

1. The operations of the Bank shall consist of: 

(i) ordinary operations financed from the ordinary resources of the Bank, referred to in Article 8; and 

(ii) special operations financed from the Special Funds resources referred to in Article 17. 

The two types of operations may separately finance elements of the same project or program. 

2. The ordinary resources and the Special Funds resources of the Bank shall at all times and in all respects be held, used, committed, invested or otherwise disposed of entirely separately from each other. The financial statements of the Bank shall show the ordinary operations and special operations separately. 

3. The ordinary resources of the Bank shall, under no circumstances, be charged with, or used to discharge, losses or liabilities arising out of special operations or other activities for which Special Funds resources were originally used or committed. 

4. Expenses appertaining directly to ordinary operations shall be charged to the ordinary resources of the Bank. Expenses appertaining directly to special operations shall be charged to the Special Funds resources. Any other expenses shall be charged as the Bank shall determine. 

11 artikla 

Rahoituksen saajat ja toimintatavat 

1. (a) Pankki voi myöntää rahoitusta jäsenelle, sen laitokselle, edustajalle tai poliittiselle hallintoyksikölle tai jäsenen alueella toimivalle yhteisölle tai yritykselle sekä alueen talouskehitystä edistävälle kansainväliselle tai alueelliselle laitokselle tai yhteisölle, tai se voi helpottaa näiden rahoituksen saamista. 

(b) Pankki voi erityistapauksissa antaa apua sellaiselle saajalle, jota ei mainita edellä (a) alakohdassa, ainoastaan sillä edellytyksellä, että hallintoneuvosto 28 artiklan mukaisella määräenemmistöllä (i) on päättänyt, että kyseinen apu on tarkoitettu palvelemaan pankin tarkoituksen toteuttamista, kuuluu pankin tehtäviin ja on pankin jäsenistön edun mukaista, ja (ii) on määritellyt ne tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetut avun muodot, joita kyseiselle saajalle voidaan antaa. 

2. Pankki voi noudattaa mitä tahansa seuraavista menettelytavoista: 

(i) myöntää suoria lainoja, osallistua niiden yhteisrahoitukseen tai osallistua niihin; 

(ii) sijoittaa varoja laitosten tai yritysten osakepääomaan; 

(iii) taata kokonaan tai osittain talouden kehittämiseen tarkoitettuja lainoja ensisijaisesti tai toissijaisesti vastuullisena takaajana; 

(iv) käyttää erityisrahastojen varoja niiden käyttöä koskevien sopimusten mukaisesti; 

(v) antaa teknistä apua 15 artiklan mukaisesti; tai 

(vi) tarjota muunlaista, hallintoneuvoston 28 artiklan mukaisella erityisellä enemmistöllä päättämää rahoitusta. 

Article 11 

Recipients and Methods of Operation 

1. (a) The Bank may provide or facilitate financing to any member, or any agency, instrumentality or political subdivision thereof, or any entity or enterprise operating in the territory of a member, as well as to international or regional agencies or entities concerned with economic development of the region. 

(b) The Bank may, in special circumstances, provide assistance to a recipient not listed in sub-paragraph (a) above only if the Board of Governors, by a Super Majority vote as provided in Article 28: (i) shall have determined that such assistance is designed to serve the purpose and come within the functions of the Bank and is in the interest of the Bank’s membership; and (ii) shall have specified the types of assistance under paragraph 2 of this Article that may be provided to such recipient. 

2. The Bank may carry out its operations in any of the following ways: 

(i) by making, co-financing or participating in direct loans; 

(ii) by investment of funds in the equity capital of an institution or enterprise; 

(iii) by guaranteeing, whether as primary or secondary obligor, in whole or in part, loans for economic development; 

(iv) by deploying Special Funds resources in accordance with the agreements determining their use; 

(v) by providing technical assistance in accordance with Article 15; or 

(vi) through other types of financing as may be determined by the Board of Governors, by a Special Majority vote as provided in Article 28. 

12 artikla 

Varsinaista toimintaa koskevat rajoitukset 

1. Pankin 11 artiklan 2 kohdan (i), (ii), (iii) ja (vi) alakohdan mukaisesti myöntämien lainojen, osakesijoitusten ja takausten kokonaismäärää pankin varsinaisessa toiminnassa ei saa koskaan lisätä, jos sen sitomattoman merkityn pääoman, varantojen ja varsinaisiin pääomavaroihin sisältyvien jakamattomien voittovarojen kokonaismäärä tämän lisäyksen johdosta ylittyisi. Edellä olevan virkkeen määräysten estämättä hallintoneuvosto voi 28 artiklan mukaisella määräenemmistöllä milloin tahansa päättää, että pankin taloudellisen aseman ja rahoitusaseman perusteella tämän kohdan mukaista rajoitusta voidaan nostaa enintään 250 prosenttiin pankin sitomattomasta merkitystä pääomasta, varannoista ja varsinaisiin pääomavaroihin sisältyvien jakamattomien voittovarojen kokonaismäärästä. 

2. Pankin maksettujen osakesijoitusten määrä ei saa koskaan ylittää määrää, joka vastaa sen sitomattoman maksetun merkityn pääoman ja varsinaisen varannon kokonaismäärää. 

Article 12 

Limitations on Ordinary Operations 

1. The total amount outstanding of loans, equity investments, guarantees and other types of financing provided by the Bank in its ordinary operations under sub-paragraphs 2 (i), (ii), (iii) and (vi) of Article 11 shall not at any time be increased, if by such increase the total amount of its unimpaired subscribed capital, reserves and retained earnings included in its ordinary resources would be exceeded. Notwithstanding the provisions of the preceding sentence, the Board of Governors may, by a Super Majority vote as provided in Article 28, determine at any time that, based on the Bank’s financial position and financial standing, the limitation under this paragraph may be increased, up to 250% of the Bank’s unimpaired subscribed capital, reserves and retained earnings included in its ordinary resources. 

2. The amount of the Bank’s disbursed equity investments shall not at any time exceed an amount corresponding to its total unimpaired paid-in subscribed capital and general reserves. 

13 artikla 

Toimintaperiaatteet 

Pankki toimii seuraavassa lueteltujen periaatteiden mukaisesti. 

1. Pankki soveltaa toiminnoissaan hyvän pankkitavan periaatteita. 

2. Pankin toiminta kohdistuu pääasiassa yksittäisten hankkeiden tai yksittäisten sijoitusohjelmien rahoitukseen, osakesijoituksiin ja 15 artiklan mukaiseen tekniseen apuun. 

3. Pankki ei rahoita jäsenen alueella toteutettavaa hanketta, jos kyseinen jäsen vastustaa rahoitusta. 

4. Pankki huolehtii siitä, että sen kaikissa toiminnoissa noudatetaan pankin toiminta- ja rahoituspolitiikkaa, mukaan lukien rajoituksitta ympäristövaikutuksia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia käsittelevä politiikka. 

5. Rahoitushakemusta käsitellessään pankki kiinnittää asianmukaista huomiota rahoituksen saajan mahdollisuuksiin saada rahoitusta ja palveluja muualta ehdoilla, jotka pankki katsoo kohtuullisiksi rahoituksen saajan kannalta, kaikki asiaan vaikuttavat tekijät huomioon ottaen. 

6. Antaessaan tai taatessaan rahoitusta pankki kiinnittää asianmukaista huomiota rahoituksen saajan ja mahdollisen takaajan mahdollisuuksiin vastata rahoitussopimuksen mukaisista sitoumuksistaan. 

7. Annettaessa tai taattaessa rahoitusta rahoituksen ehtojen, kuten korkojen ja muiden maksujen sekä pääoman takaisinmaksuaikataulun, on oltava pankin näkemyksen mukaan kyseisen rahoituksen ja pankin riskin kannalta asianmukaiset. 

8. Pankki ei aseta rajoituksia sen varsinaisten ja erityisten toimintojen yhteydessä myöntämän rahoituksen tuottojen käytölle tavaran ja palvelujen hankkimiseen mistä maasta tahansa. 

9. Pankki ryhtyy tarpeellisiin toimiin varmistaakseen, että pankin kokonaan tai osittain myöntämien tai takaamien rahoitusjärjestelyjen tuotto käytetään vain niihin tarkoituksiin, joihin rahoitus myönnettiin, ja että tällöin kiinnitetään asianmukaista huomiota taloudellisuuteen ja tehokkuuteen. 

10. Pankki ottaa asianmukaisesti huomioon, että sen on suotavaa välttää antamasta suhteettoman suurta osuutta varoistaan käytettäväksi jonkin jäsenen hyväksi.  

11. Pankki pyrkii huolehtimaan siitä, että sen pääomasijoitukset jakautuvat kohtuullisen monipuolisesti. Osakesijoituksia tehdessään pankki ei ota vastuulleen sellaisen yhteisön tai yrityksen johtamista, jossa sillä on sijoituksia, eikä pankki pyri saamaan kyseisessä yhteisössä tai yrityksessä määräysvaltaa, jollei se ole välttämätöntä pankin sijoitusten turvaamiseksi. 

Article 13 

Operating Principles 

The operations of the Bank shall be conducted in accordance with the principles set out below. 

1. The Bank shall be guided by sound banking principles in its operations. 

2. The operations of the Bank shall provide principally for the financing of specific projects or specific investment programs, for equity investment, and for technical assistance in accordance with Article 15. 

3. The Bank shall not finance any undertaking in the territory of a member if that member objects to such financing. 

4. The Bank shall ensure that each of its operations complies with the Bank’s operational and financial policies, including without limitation, policies addressing environmental and social impacts. 

5. In considering an application for financing, the Bank shall pay due regard to the ability of the recipient to obtain financing or facilities elsewhere on terms and conditions that the Bank considers reasonable for the recipient, taking into account all pertinent factors. 

6. In providing or guaranteeing financing, the Bank shall pay due regard to the prospects that the recipient and guarantor, if any, will be in a position to meet their obligations under the financing contract. 

7. In providing or guaranteeing financing, the financial terms, such as rate of interest and other charges and the schedule for repayment of principal shall be such as are, in the opinion of the Bank, appropriate for the financing concerned and the risk to the Bank. 

8. The Bank shall place no restriction upon the procurement of goods and services from any country from the proceeds of any financing undertaken in the ordinary or special operations of the Bank. 

9. The Bank shall take the necessary measures to ensure that the proceeds of any financing provided, guaranteed or participated in by the Bank are used only for the purposes for which the financing was granted and with due attention to considerations of economy and efficiency. 

10. The Bank shall pay due regard to the desirability of avoiding a disproportionate amount of its resources being used for the benefit of any member. 

11. The Bank shall seek to maintain reasonable diversification in its investments in equity capital. In its equity investments, the Bank shall not assume responsibility for managing any entity or enterprise in which it has an investment and shall not seek a controlling interest in the entity or enterprise concerned, except where necessary to safeguard the investment of the Bank. 

14 artikla 

Rahoituksen ehdot 

1. Sopimuksessa, joka koskee pankin myöntämiä tai takaamia lainoja tai lainoja, joiden myöntämiseen se osallistuu, määrätään kyseisten lainojen tai takausten ehdot 13 artiklassa mainittujen toimintaperiaatteiden mukaisesti ja jollei tämän sopimuksen muista määräyksistä muuta johdu. Näitä ehtoja asettaessaan pankki ottaa kattavasti huomioon tarpeensa turvata omat tulonsa ja taloudellinen asemansa. 

2. Mikäli lainojen tai lainojen takausten saaja ei itse ole jäsen, pankki voi tarpeelliseksi katsoessaan vaatia jäsentä, jonka alueella kyseinen hanke aiotaan toteuttaa, tai pankin hyväksymää jäsenen julkista laitosta tai edustajaa takaamaan pääoman takaisinmaksun ja koron maksun sekä muiden lainasta johtuvien maksujen ja kulujen suorituksen lainaehtojen mukaisesti. 

3. Minkään osakesijoituksen määrä ei saa ylittää johtokunnan hyväksymässä politiikassa sallittua prosenttiosuutta kyseessä olevan yhteisön tai yrityksen osakepääomasta. 

4. Pankki voi antaa rahoitusta kyseessä olevan maan valuuttana valuuttariskiä pienentävän politiikan mukaisesti. 

Article 14 

Terms and Conditions for Financing 

1. In the case of loans made or participated in or loans guaranteed by the Bank, the contract shall establish, in conformity with the operating principles set forth in Article 13 and subject to the other provisions of this Agreement, the terms and conditions for the loan or the guarantee concerned. In setting such terms and conditions, the Bank shall take fully into account the need to safeguard its income and financial position. 

2. Where the recipient of loans or guarantees of loans is not itself a member, the Bank may, when it deems it advisable, require that the member in whose territory the project concerned is to be carried out, or a public agency or any instrumentality of that member acceptable to the Bank, guarantee the repayment of the principal and the payment of interest and other charges on the loan in accordance with the terms thereof. 

3. The amount of any equity investment shall not exceed such percentage of the equity capital of the entity or enterprise concerned as permitted under policies approved by the Board of Directors. 

4. The Bank may provide financing in its operations in the currency of the country concerned, in accordance with policies that minimize currency risk. 

15 artikla 

Tekninen apu 

1. Pankki voi antaa teknistä neuvontaa ja apua ja muuta vastaavaa apua, jos se on pankin tarkoituksen ja tehtävien kannalta tarkoituksenmukaista. 

2. Jos tällaisista palveluista aiheutuneita kuluja ei korvata, pankki kattaa kulut omista tuloistaan. 

Article 15 

Technical Assistance 

1. The Bank may provide technical advice and assistance and other similar forms of assistance which serve its purpose and come within its functions. 

2. Where expenditures incurred in furnishing such services are not reimbursable, the Bank shall charge such expenditures to the income of the Bank. 

IV LUKU 

PANKIN RAHOITUS 

16 artikla 

Yleisvaltuudet 

Pankilla on muualla tässä sopimuksessa erikseen mainittujen valtuuksien lisäksi seuraavassa luetellut valtuudet. 

1. Pankki voi hankkia jäsenvaltioissa tai muualla varoja lainaamalla tai muilla tavoin, sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. 

2. Pankki voi ostaa ja myydä arvopapereita, jotka se on laskenut liikkeeseen tai taannut tai joihin se on sijoittanut. 

3. Pankki voi taata arvopapereita, joihin se on sijoittanut, helpottaakseen niiden myyntiä. 

4. Pankki voi merkitä arvopapereita, jotka jokin yhteisö tai yritys on laskenut liikkeeseen pankin tarkoitusta vastaavaan tarkoitukseen, tai se voi osallistua niiden merkitsemiseen. 

5. Pankki voi sijoittaa tai tallettaa varoja, joita ei tarvita sen toiminnoissa. 

6. Pankki varmistaa, että jokaisen sen liikkeeseen laskeman tai takaaman arvopaperin etusivulla ilmoitetaan helposti havaittavalla tavalla, ettei arvopaperi ole minkään valtion sitoumus, ellei se tosiasiallisesti ole jonkin valtion sitoumus, mikä siinä tapauksessa on mainittava. 

7. Pankki voi perustaa ja hallinnoida rahastoja muiden osapuolten varojen säilyttämiseksi hallintoneuvoston hyväksymän rahastojärjestelyn nojalla edellyttäen, että kyseisten rahastojen tarkoitus on palvella pankin tarkoitusta ja tehtäviä. 

8. Pankki voi perustaa tytäryhtiöitä palvelemaan pankin tarkoitusta ja tehtäviä ainoastaan hallintoneuvoston 28 artiklan mukaisen erityisen enemmistön hyväksynnällä. 

9. Pankki voi käyttää muita sellaisia valtuuksia ja hyväksyä sellaisia sääntöjä ja määräyksiä, jotka saattavat olla tarpeellisia tai sopivia sen tarkoituksen ja tehtävien edistämisessä tämän sopimuksen määräysten mukaisesti. 

CHAPTER IV 

FINANCES OF THE BANK 

Article 16 

General Powers 

In addition to the powers specified elsewhere in this Agreement, the Bank shall have the powers set out below. 

1. The Bank may raise funds, through borrowing or other means, in member countries or elsewhere, in accordance with the relevant legal provisions. 

2. The Bank may buy and sell securities the Bank has issued or guaranteed or in which it has invested. 

3. The Bank may guarantee securities in which it has invested in order to facilitate their sale. 

4. The Bank may underwrite, or participate in the underwriting of, securities issued by any entity or enterprise for purposes consistent with the purpose of the Bank. 

5. The Bank may invest or deposit funds not needed in its operations. 

6. The Bank shall ensure that every security issued or guaranteed by the Bank shall bear on its face a conspicuous statement to the effect that it is not an obligation of any Government, unless it is in fact the obligation of a particular Government, in which case it shall so state. 

7. The Bank may establish and administer funds held in trust for other parties, provided such trust funds are designed to serve the purpose and come within the functions of the Bank, under a trust fund framework which shall have been approved by the Board of Governors. 

8. The Bank may establish subsidiary entities which are designed to serve the purpose and come within the functions of the Bank, only with the approval of the Board of Governors by a Special Majority vote as provided in Article 28. 

9. The Bank may exercise such other powers and establish such rules and regulations as may be necessary or appropriate in furtherance of its purpose and functions, consistent with the provisions of this Agreement. 

17 artikla 

Erityisrahastot 

1. Pankki voi hyväksyä erityisrahastoja, joiden tarkoituksena on palvella pankin tarkoitusta ja jotka liittyvät pankin tehtäviin. Tällaiset erityisrahastot ovat pankin varoja. Kunkin erityisrahaston hallintokulut katetaan kokonaisuudessaan kyseisestä erityisrahastosta. 

2. Pankin hyväksymiä erityisrahastoja voidaan käyttää ehdoilla, jotka vastaavat pankin tarkoitusta ja tehtäviä ja tällaisia rahastoja koskevia sopimuksia. 

3. Pankki hyväksyy kunkin erityisrahaston perustamisen, hallinnon ja käytön edellyttämät erityiset säännöt ja määräykset. Nämä säännöt ja määräykset ovat yhdenmukaiset tämän sopimuksen määräysten kanssa, lukuun ottamatta niitä määräyksiä, joita sovelletaan nimenomaisesti vain pankin varsinaiseen toimintaan. 

4. "Erityisrahaston varat" tarkoittaa jonkin erityisrahaston varoja ja käsittää 

(i) pankin johonkin erityisrahastoon sisällytettäväksi hyväksymät varat; 

(ii) erityisrahaston varoista rahoitetuista lainoista tai takauksista saatavat varat ja osakesijoitusten tuotot, jotka tätä erityisrahastoa koskevien pankin sääntöjen ja määräysten mukaan kuuluvat tähän erityisrahastoon; 

(iii) erityisrahaston varojen sijoittamisesta saatava tuotto; ja 

(iv) muut erityisrahaston käyttöön annettavat varat. 

Article 17 

Special Funds 

1. The Bank may accept Special Funds which are designed to serve the purpose and come within the functions of the Bank; such Special Funds shall be resources of the Bank. The full cost of administering any Special Fund shall be charged to that Special Fund. 

2. Special Funds accepted by the Bank may be used on terms and conditions consistent with the purpose and functions of the Bank and with the agreement relating to such Funds. 

3. The Bank shall adopt such special rules and regulations as may be required for the establishment, administration and use of each Special Fund. Such rules and regulations shall be consistent with the provisions of this Agreement, except for those provisions expressly applicable only to ordinary operations of the Bank. 

4. The term "Special Funds resources" shall refer to the resources of any Special Fund and shall include: 

(i) funds accepted by the Bank for inclusion in any Special Fund; 

(ii) funds received in respect of loans or guarantees, and the proceeds of any equity investments, financed from the resources of any Special Fund which, under the rules and regulations of the Bank governing that Special Fund, are received by such Special Fund; 

(iii) income derived from investment of Special Funds resources; and 

(iv) any other resources placed at the disposal of any Special Fund. 

18 artikla 

Nettotulojen kohdentaminen ja jakaminen 

1. Hallintoneuvosto päättää vähintään kerran vuodessa, mikä osa pankin nettotuloista kohdennetaan jakamattomiin voittovaroihin tai muihin tarkoituksiin sen jälkeen, kun on tehty tarvittavat varaukset, ja mikä osa jaetaan mahdollisesti jäsenille. Päätökset pankin nettotulojen kohdentamisesta muihin tarkoituksiin tehdään 28 artiklan mukaisella hallintoneuvoston jäsenten määräenemmistöllä. 

2. Edellisessä kohdassa tarkoitettu jako suoritetaan suhteessa kunkin jäsenen omistamien osakkeiden lukumäärään, ja hallintoneuvosto päättää, millä tavalla ja minä valuuttana maksut suoritetaan jäsenille. 

Article 18 

Allocation and Distribution of Net Income 

1. The Board of Governors shall determine at least annually what part of the net income of the Bank shall be allocated, after making provision for reserves, to retained earnings or other purposes and what part, if any, shall be distributed to the members. Any such decision on the allocation of the Bank’s net income to other purposes shall be taken by a Super Majority vote as provided in Article 28. 

2. The distribution referred to in the preceding paragraph shall be made in proportion to the number of shares held by each member, and payments shall be made in such manner and in such currency as the Board of Governors shall determine. 

19 artikla 

Valuutat 

1. Jäsenet eivät saa asettaa mitään valuuttoja koskevia rajoituksia, mukaan lukien pankin tai rahoituksen saajan oikeus ottaa vastaan, pitää hallussa, käyttää tai siirtää maksuja missä tahansa maassa. 

2. Mikäli tämän sopimuksen perusteella on välttämätöntä arvioida jonkin valuutan arvo toisena valuuttana tai arvioida jonkin valuutan vaihdettavuus, pankki tekee tämän arvioinnin. 

Article 19 

Currencies 

1. Members shall not impose any restrictions on currencies, including the receipt, holding, use or transfer by the Bank or by any recipient from the Bank, for payments in any country. 

2. Whenever it shall become necessary under this Agreement to value any currency in terms of another or determine whether any currency is convertible, such valuation or determination shall be made by the Bank. 

20 artikla 

Menettelyt pankin vastuiden suorittamiseksi 

1. Mikäli pankin varsinaisen toimintansa yhteydessä kokonaan tai osittain myöntämien tai takaamien lainojen maksu on viivästynyt tai laiminlyöty ja mikäli sille kertyy tappioita osakesijoituksissa tai muissa 11 artiklan 2 kohdan (vi) alakohdan mukaisissa rahoitustavoissa, pankki ryhtyy tarpeellisiksi katsomiinsa toimenpiteisiin. Pankki ylläpitää tarpeellisia varauksia tappioiden varalta. 

2. Pankin varsinaisesta toiminnasta aiheutuvat tappiot katetaan 

(i) ensiksi tämän artiklan 1 kohdan määräysten mukaisesti; 

(ii) toiseksi nettotuloista; 

(iii) kolmanneksi varannoista ja jakamattomista voittovaroista; 

(iv) neljänneksi sitomattomasta maksetusta pääomasta; ja 

(v) viimeiseksi sopivasta määrästä maksamatonta, merkittyä, vaadittaessa maksettavaa pääomaa, joka vaaditaan maksettavaksi 6 artiklan 3 kohdan määräysten mukaisesti. 

Article 20 

Methods of Meeting Liabilities of the Bank 

1. In the Bank’s ordinary operations, in cases of arrears or default on loans made, participated in, or guaranteed by the Bank, and in cases of losses on equity investment or other types of financing under sub-paragraph 2 (vi) of Article 11, the Bank shall take such action as it deems appropriate. The Bank shall maintain appropriate provisions against possible losses. 

2. Losses arising in the Bank’s ordinary operations shall be charged: 

(i) first, to the provisions referred to in paragraph 1 above; 

(ii) second, to net income; 

(iii) third, against reserves and retained earnings; 

(iv) fourth, against unimpaired paid-in capital; and 

(v) last, against an appropriate amount of the uncalled subscribed callable capital which shall be called in accordance with the provisions of paragraph 3 of Article 6. 

V LUKU 

HALLINTO 

21 artikla 

Rakenne 

Pankilla on hallintoneuvosto, johtokunta, pääjohtaja, yksi tai useampia varapääjohtajia sekä muita virkamiehiä ja henkilökuntaa tarpeen mukaan. 

CHAPTER V 

GOVERNANCE 

Article 21 

Structure 

The Bank shall have a Board of Governors, a Board of Directors, a President, one or more Vice-Presidents, and such other officers and staff as may be considered necessary. 

22 artikla 

Hallintoneuvosto: kokoonpano 

1. Jokainen jäsenvaltio on edustettuna hallintoneuvostossa ja nimeää yhden hallintoneuvoston jäsenen ja yhden varajäsenen. Jokainen hallintoneuvoston jäsen ja varajäsen noudattaa hänet nimenneen jäsenvaltion tahtoa. Varajäsen ei saa äänestää muulloin kuin varsinaisen jäsenen poissa ollessa. 

2. Jokaisessa vuosikokouksessaan hallintoneuvosto valitsee jäsentensä keskuudesta puheenjohtajan, joka toimii tehtävässä uuden puheenjohtajan valintaan saakka. 

3. Hallintoneuvoston jäsenet ja varajäsenet eivät saa tehtävästään korvausta pankilta, mutta pankki voi korvata heille kokouksiin osallistumisesta aiheutuneet kohtuulliset kulut. 

Article 22 

Board of Governors: Composition 

1. Each member shall be represented on the Board of Governors and shall appoint one Governor and one Alternate Governor. Each Governor and Alternate Governor shall serve at the pleasure of the appointing member. No Alternate Governor may vote except in the absence of his principal. 

2. At each of its annual meetings, the Board shall elect one of the Governors as Chairman who shall hold office until the election of the next Chairman. 

3. Governors and Alternate Governors shall serve as such without remuneration from the Bank, but the Bank may pay them reasonable expenses incurred in attending meetings. 

23 artikla 

Hallintoneuvosto: valtuudet 

1. Pankin kaikki valtuudet kuuluvat hallintoneuvostolle. 

2. Hallintoneuvosto voi siirtää valtuutensa kokonaan tai osittain johtokunnalle, lukuun ottamatta valtuutta 

(i) hyväksyä uusia jäseniä ja määrätä jäseneksi pääsyn ehdoista; 

(ii) lisätä tai vähentää pankin peruspääomaa; 

(iii) erottaa jäsen väliaikaisesti; 

(iv) ratkaista johtokunnan sille esittämät, tämän sopimuksen tulkintaa ja soveltamista koskevat asiat; 

(v) valita pankin johtokunnan jäsenet ja määrätä johtokunnan jäsenille ja heidän varajäsenilleen korvattavat kulut sekä mahdollisesti 25 artiklan 6 kohdan mukaisesti maksettavat korvaukset; 

(vi) valita pääjohtaja, erottaa pääjohtaja väliaikaisesti tai pysyvästi sekä päättää hänelle maksettavista korvauksista ja muista palvelussuhteen ehdoista; 

(vii) hyväksyä tilintarkastuskertomuksen tarkistamisen jälkeen pankin tase ja tuloslaskelma; 

(viii) päättää vararahastoista ja pankin nettovoiton kohdentamisesta ja jaosta; 

(ix) muuttaa tätä sopimusta; 

(x) päättää pankin toiminnan lopettamisesta ja sen varojen jaosta; ja 

(xi) käyttää muita sellaisia valtuuksia, jotka tässä sopimuksessa on annettu nimenomaisesti hallintoneuvostolle. 

3. Hallintoneuvosto pidättää itsellään kaikki valtuudet päättää asioista, jotka tämän artiklan 2 kohdan nojalla on annettu johtokunnan hoidettavaksi. 

Article 23 

Board of Governors: Powers 

1. All the powers of the Bank shall be vested in the Board of Governors. 

2. The Board of Governors may delegate to the Board of Directors any or all its powers, except the power to: 

(i) admit new members and determine the conditions of their admission; 

(ii) increase or decrease the authorized capital stock of the Bank; 

(iii) suspend a member; 

(iv) decide appeals from interpretations or applications of this Agreement given by the Board of Directors; 

(v) elect the Directors of the Bank and determine the expenses to be paid for Directors and Alternate Directors and remuneration, if any, pursuant to paragraph 6 of Article 25; 

(vi) elect the President, suspend or remove him from office, and determine his remuneration and other conditions of service; 

(vii) approve, after reviewing the auditors’ report, the general balance sheet and the statement of profit and loss of the Bank; 

(viii) determine the reserves and the allocation and distribution of the net profits of the Bank; 

(ix) amend this Agreement; 

(x) decide to terminate the operations of the Bank and to distribute its assets; and 

(xi) exercise such other powers as are expressly assigned to the Board of Governors in this Agreement. 

3. The Board of Governors shall retain full power to exercise authority over any matter delegated to the Board of Directors under paragraph 2 of this Article. 

24 artikla 

Hallintoneuvosto: menettelytavat 

1. Hallintoneuvosto pitää vuosikokouksen ja muita sellaisia kokouksia, jotka se mahdollisesti määrää pidettäväksi tai johtokunta kutsuu koolle. Johtokunta kutsuu hallintoneuvoston koolle, mikäli viisi (5) pankin jäsentä sitä vaatii. 

2. Hallintoneuvoston kokous on päätösvaltainen, kun enemmistö sen jäsenistä on läsnä, edellyttäen, että tämä enemmistö edustaa vähintään kahta kolmasosaa jäsenten koko äänivallasta. 

3. Hallintoneuvosto antaa määräykset menettelytavoista, joita noudattaen johtokunta voi saada hallintoneuvoston äänestämään jostakin erityiskysymyksestä ilman kokousta, ja järjestää erityistapauksissa hallintoneuvoston kokouksia sähköisenä. 

4. Hallintoneuvosto ja johtokunta voivat valtuuksiensa puitteissa perustaa sellaisia tytäryhtiöitä ja hyväksyä sellaisia sääntöjä ja määräyksiä, jotka saattavat olla tarpeellisia tai tarkoituksenmukaisia pankin toiminnan harjoittamisen kannalta. 

Article 24 

Board of Governors: Procedure 

1. The Board of Governors shall hold an annual meeting and such other meetings as may be provided for by the Board of Governors or called by the Board of Directors. Meetings of the Board of Governors shall be called by the Board of Directors whenever requested by five (5) members of the Bank. 

2. A majority of the Governors shall constitute a quorum for any meeting of the Board of Governors, provided such majority represents not less than two-thirds of the total voting power of the members. 

3. The Board of Governors shall by regulation establish procedures whereby the Board of Directors may obtain a vote of the Governors on a specific question without a meeting and provide for electronic meetings of the Board of Governors in special circumstances. 

4. The Board of Governors, and the Board of Directors to the extent authorized, may establish such subsidiary entities, and adopt such rules and regulations, as may be necessary or appropriate to conduct the business of the Bank. 

25 artikla 

Johtokunta: kokoonpano 

1. Pankin johtokuntaan kuuluu kaksitoista (12) jäsentä, jotka eivät saa olla hallintoneuvoston jäseniä ja joista 

(i) alueellisia jäseniä edustavat hallintoneuvoston jäsenet valitsevat yhdeksän (9); ja 

(ii) ei-alueellisia jäseniä edustavat hallintoneuvoston jäsenet valitsevat kolme (3). 

Johtokunnan jäsenten tulee olla päteviä talous- ja raha-asioiden asiantuntijoita, ja heidät valitaan liitteen B mukaisesti. Johtokunnan jäsenet edustavat niitä jäsenvaltioita, joiden nimeämät hallintoneuvoston jäsenet ovat valinneet heidät, ja niitä jäsenvaltioita, joiden nimeämät hallintoneuvoston jäsenet siirtävät äänensä heille. 

2. Hallintoneuvosto arvioi ajoittain johtokunnan jäsenten lukumäärää ja sen kokoonpanoa ja tarpeen mukaan lisää tai vähentää jäsenten lukumäärää tai muuttaa johtokunnan kokoonpanoa 28 artiklan mukaisella hallintoneuvoston jäsenten määräenemmistöllä. 

3. Jokainen johtokunnan jäsen nimeää itselleen varajäsenen, jolla on täysi valta toimia hänen puolestaan silloin, kun hän ei itse ole läsnä. Hallintoneuvosto hyväksyy säännöt, joiden perusteella useamman kuin määritellyn jäsenmäärän valitsema johtokunnan jäsen saa nimetä ylimääräisen johtokunnan varajäsenen. 

4. Johtokunnan jäsenten ja varajäsenten on oltava jäsenvaltioiden kansalaisia. Johtokunnan jäsenistä tai varajäsenistä kaksi jäsentä tai useampi jäsen ei voi olla samaa kansallisuutta. Varajäsen voi osallistua johtokunnan kokouksiin, mutta hän saa äänestää vain silloin, kun hän toimii varsinaisen jäsenen puolesta. 

5. Johtokunnan jäsenten toimikausi on kaksi (2) vuotta, ja heidät voidaan valita uudelleen. 

(a) Johtokunnan jäsenet pysyvät tehtävässään siihen asti, kun heille on valittu seuraajat ja nämä ovat ottaneet tehtävät vastaan. 

(b) Jos johtokunnan jäsenen tehtävä vapautuu enemmän kuin satakahdeksankymmentä (180) päivää ennen hänen toimikautensa päättymistä, edellisen johtokunnan jäsenen valinneet hallintoneuvoston jäsenet valitsevat hänelle seuraajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi liitteen B mukaisesti. Valintaan vaaditaan edellä mainittujen hallintoneuvoston jäsenten äänten enemmistö. Jos johtokunnan jäsenen tehtävä vapautuu satakahdeksankymmentä (180) päivää ennen hänen toimikautensa päättymistä tai tätä aiemmin, hänet valinneet hallintoneuvoston jäsenet voivat vastaavasti valita hänelle seuraajan. 

(c) Sinä aikana, kun johtokunnan jäsenen tehtävä on täyttämättä, edellisen jäsenen varajäsen käyttää jäsenen valtuuksia, lukuun ottamatta valtuutta nimetä varajäsen. 

6. Jollei hallintoneuvosto toisin päätä, johtokunnan jäsenet ja varajäsenet eivät saa tehtävästään korvausta pankilta, mutta pankki voi korvata heille kokouksiin osallistumisesta aiheutuneet kohtuulliset kulut. 

Article 25 

Board of Directors: Composition 

1. The Board of Directors shall be composed of twelve (12) members who shall not be members of the Board of Governors, and of whom: 

(i) nine (9) shall be elected by the Governors representing regional members; and 

(ii) three (3) shall be elected by the Governors representing non-regional members. 

Directors shall be persons of high competence in economic and financial matters and shall be elected in accordance with Schedule B. Directors shall represent members whose Governors have elected them as well as members whose Governors assign their votes to them. 

2. The Board of Governors shall, from time to time, review the size and composition of the Board of Directors, and may increase or decrease the size or revise the composition as appropriate, by a Super Majority vote as provided in Article 28. 

3. Each Director shall appoint an Alternate Director with full power to act for him when he is not present. The Board of Governors shall adopt rules enabling a Director elected by more than a specified number of members to appoint an additional Alternate Director. 

4. Directors and Alternate Directors shall be nationals of member countries. No two or more Directors may be of the same nationality nor may any two or more Alternate Directors be of the same nationality. Alternate Directors may participate in meetings of the Board but may vote only when the Alternate Director is acting in place of the Director. 

5. Directors shall hold office for a term of two (2) years and may be re-elected. 

(a) Directors shall continue in office until their successors shall have been chosen and assumed office. 

(b) If the office of a Director becomes vacant more than one hundred and eighty (180) days before the end of his term, a successor shall be chosen in accordance with Schedule B, for the remainder of the term, by the Governors who elected the former Director. A majority of the votes cast by such Governors shall be required for such election. The Governors who elected a Director may similarly choose a successor if the office of a Director becomes vacant one hundred and eighty (180) days or less before the end of his term. 

(c) While the office of a Director remains vacant, an Alternate Director of the former Director shall exercise the powers of the latter, except that of appointing an Alternate Director. 

6. Directors and Alternate Directors shall serve without remuneration from the Bank, unless the Board of Governors shall decide otherwise, but the Bank may pay them reasonable expenses incurred in attending meetings. 

26 artikla 

Johtokunta: valtuudet 

Johtokunta vastaa pankin yleisen toiminnan johtamisesta ja tätä varten käyttää tässä sopimuksessa sille nimenomaisesti annettujen valtuuksien lisäksi kaikkia hallintoneuvoston sille antamia valtuuksia ja erityisesti 

(i) valmistelee hallintoneuvostossa käsiteltävät asiat; 

(ii) laatii pankin politiikan ja vähintään kolmen neljäsosan enemmistöllä jäsenten koko äänivallasta päättää pankin keskeisestä toiminta- ja rahoituspolitiikasta sekä valtuuksien siirtämisestä pääjohtajalle pankin politiikan mukaisesti;  

(iii) päättää pankin 11 artiklan 2 kohdan mukaisesta toiminnasta ja vähintään kolmen neljäsosan jäsenten enemmistöllä koko äänivallasta päättää asiaan liittyvien valtuuksien siirtämisestä pääjohtajalle;  

(iv) valvoo pankin johtamista ja toimintaa säännöllisesti ja perustaa tarkoitukseen soveltuvan valvontakäytännön, joka on läpinäkyvyyden, avoimuuden, riippumattomuuden ja vastuullisuuden periaatteiden mukainen; 

(v) hyväksyy pankin strategian, vuosisuunnitelman ja talousarvion; 

(vi) nimittää tarpeelliseksi katsomansa valiokunnat; ja 

(vii) toimittaa kunkin tilivuoden tilintarkastetun tilinpäätöksen hallintoneuvoston hyväksyttäväksi. 

Article 26 

Board of Directors: Powers 

The Board of Directors shall be responsible for the direction of the general operations of the Bank and, for this purpose, shall, in addition to the powers assigned to it expressly by this Agreement, exercise all the powers delegated to it by the Board of Governors, and in particular: 

(i) prepare the work of the Board of Governors; 

(ii) establish the policies of the Bank, and, by a majority representing not less than three-fourths of the total voting power of the members, take decisions on major operational and financial policies and on delegation of authority to the President under Bank policies; 

(iii) take decisions concerning operations of the Bank under paragraph 2 of Article 11, and, by a majority representing not less than three-fourths of the total voting power of the members, decide on the delegation of such authority to the President; 

(iv) supervise the management and the operation of the Bank on a regular basis, and establish an oversight mechanism for that purpose, in line with principles of transparency, openness, independence and accountability; 

(v) approve the strategy, annual plan and budget of the Bank; 

(vi) appoint such committees as deemed advisable; and 

(vii) submit the audited accounts for each financial year for approval of the Board of Governors. 

27 artikla 

Johtokunta: menettelytavat 

1. Johtokunta kokoontuu ajoittain kautta vuoden, niin usein kuin pankin toiminta vaatii. Johtokunta ei työskentele pysyvästi pankin tiloissa, jollei hallintoneuvosto 28 artiklan mukaisella määräenemmistöllä toisin päätä. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai mikäli kolme (3) jäsentä sitä vaatii. 

2. Johtokunnan kokous on päätösvaltainen, kun jäsenten enemmistö on läsnä, edellyttäen, että tämä enemmistö edustaa vähintään kahta kolmasosaa jäsenten koko äänivallasta. 

3. Hallintoneuvosto hyväksyy säännöt, joiden nojalla jäsen voi, mikäli johtokunnassa ei ole sen omaa kansalaista, lähettää johtokunnan kokoukseen edustajansa ilman äänioikeutta silloin, kun johtokunta käsittelee kyseistä jäsentä erityisesti koskevaa asiaa. 

4. Johtokunta vahvistaa menettelyt, joilla kokous voidaan pitää sähköisesti tai asiasta voidaan äänestää ilman kokousta. 

Article 27 

Board of Directors: Procedure 

1. The Board of Directors shall meet as often as the business of the Bank may require, periodically throughout the year. The Board of Directors shall function on a non-resident basis except as otherwise decided by the Board of Governors by a Super Majority vote as provided in Article 28. Meetings may be called by the Chairman or whenever requested by three (3) Directors. 

2. A majority of the Directors shall constitute a quorum for any meeting of the Board of Directors, provided such majority represents not less than two-thirds of the total voting power of the members. 

3. The Board of Governors shall adopt regulations under which, if there is no Director of its nationality, a member may send a representative to attend, without right to vote, any meeting of the Board of Directors when a matter particularly affecting that member is under consideration. 

4. The Board of Directors shall establish procedures whereby the Board can hold an electronic meeting or vote on a matter without holding a meeting. 

28 artikla 

Äänestys 

1. Kunkin jäsenen yhteenlaskettu äänivalta koostuu jäsenelle kuuluvista perusäänistä, osakeomistukseen perustuvista äänistä sekä perustajajäsenten kohdalla perustajajäsenen äänistä. 

(i) Kullekin jäsenelle kuuluvat perusäänet saadaan, kun kaksitoista (12) prosenttia kaikkien jäsenten perusäänten, osakeomistukseen perustuvien äänten ja perustajajäsenten äänten yhteenlasketusta määrästä jaetaan tasan kaikkien jäsenten kesken. 

(ii) Osakeomistukseen perustuvien äänten lukumäärä vastaa kyseisen jäsenen pankin peruspääomasta merkitsemien osakkeiden lukumäärää. 

(iii) Kullekin perustajajäsenelle kuuluu kuusisataa (600) perustajajäsenen ääntä. 

Mikäli jäsen ei ole maksanut 6 artiklan mukaisesti maksettuihin osakkeisiin liittyviin velvoitteisiinsa kuuluvaa erääntynyttä maksuerää, kyseisen jäsenen käytettävissä olevien osakeomistukseen perustuvien äänten määrää vähennetään laiminlyönnin jatkumisen ajaksi sillä prosenttiosuudella, jonka erääntynyt ja maksamaton maksuerä muodostaa kyseisen jäsenen merkitsemien maksettujen osakkeiden yhteenlasketusta nimellisarvosta. 

2. Hallintoneuvostossa äänestettäessä on jokaisella hallintoneuvoston jäsenellä oikeus käyttää edustamansa jäsenen äänet. 

(i) Ellei tässä sopimuksessa nimenomaisesti toisin määrätä, kaikki hallintoneuvostossa käsiteltävät asiat ratkaistaan annettujen äänten enemmistöllä. 

(ii) Hallintoneuvoston äänestyksissä määräenemmistöön tarvitaan hallintoneuvoston jäsenistä kahden kolmasosan kannatus, ja lisäksi kannattavien jäsenten on edustettava vähintään kolmea neljäsosaa jäsenten koko äänivallasta. 

(iii) Hallintoneuvoston äänestyksissä erityiseen enemmistöön tarvitaan hallintoneuvoston jäsenten enemmistön kannatus, ja lisäksi kannattavien jäsenten on edustettava enemmistöä jäsenten koko äänivallasta. 

3. Johtokunnassa äänestettäessä jokaisella johtokunnan jäsenellä on oikeus antaa se määrä ääniä, johon hänet valinneilla hallintoneuvoston jäsenillä on oikeus, ja ne äänet, joihin hänelle äänensä siirtäneillä hallintoneuvoston jäsenillä on liitteen B nojalla oikeus. 

(i) Johtokunnan jäsen, jolla on oikeus käyttää useamman kuin yhden jäsenen äänet, voi käyttää kyseisten jäsenten äänet erikseen. 

(ii) Ellei tässä sopimuksessa nimenomaisesti toisin määrätä, kaikki johtokunnassa käsiteltävät asiat ratkaistaan annettujen äänten enemmistöllä. 

Article 28 

Voting 

1. The total voting power of each member shall consist of the sum of its basic votes, share votes and, in the case of a Founding Member, its Founding Member votes. 

(i) The basic votes of each member shall be the number of votes that results from the equal distribution among all the members of twelve (12) per cent of the aggregate sum of the basic votes, share votes and Founding Member votes of all the members. 

(ii) The number of the share votes of each member shall be equal to the number of shares of the capital stock of the Bank held by that member. 

(iii) Each Founding Member shall be allocated six hundred (600) Founding Member votes. 

In the event a member fails to pay any part of the amount due in respect of its obligations in relation to paid-in shares under Article 6, the number of share votes to be exercised by the member shall, as long as such failure continues, be reduced proportionately, by the percentage which the amount due and unpaid represents of the total par value of paid-in shares subscribed to by that member. 

2. In voting in the Board of Governors, each Governor shall be entitled to cast the votes of the member he represents. 

(i) Except as otherwise expressly provided in this Agreement, all matters before the Board of Governors shall be decided by a majority of the votes cast. 

(ii) A Super Majority vote of the Board of Governors shall require an affirmative vote of two-thirds of the total number of Governors, representing not less than three-fourths of the total voting power of the members. 

(iii) A Special Majority vote of the Board of Governors shall require an affirmative vote of a majority of the total number of Governors, representing not less than a majority of the total voting power of the members. 

3. In voting in the Board of Directors, each Director shall be entitled to cast the number of votes to which the Governors who elected him are entitled and those to which any Governors who have assigned their votes to him, pursuant to Schedule B, are entitled. 

(i) A Director entitled to cast the votes of more than one member may cast the votes for those members separately. 

(ii) Except as otherwise expressly provided in this Agreement, all matters before the Board of Directors shall be decided by a majority of the votes cast. 

29 artikla 

Pääjohtaja 

1. Hallintoneuvosto valitsee pankin pääjohtajan avoimella, läpinäkyvällä ja ansioihin perustuvalla menettelyllä ja 28 artiklan mukaisella määräenemmistöllä. Pääjohtajan on oltava alueellisen jäsenvaltion kansalainen. Toimikautensa aikana pääjohtaja ei saa toimia hallintoneuvoston tai johtokunnan jäsenenä eikä kummankaan varajäsenenä. 

2. Pääjohtajan toimikausi on viisi (5) vuotta. Pääjohtaja voidaan valita uudelleen yhden kerran. Pääjohtaja voidaan erottaa tehtävästään väliaikaisesti tai pysyvästi, jos hallintoneuvosto niin päättää 28 artiklan mukaisella määräenemmistöllä. 

(a) Jos pääjohtajan tehtävä syystä tai toisesta vapautuu hänen toimikautensa aikana, hallintoneuvosto nimittää määräajaksi väliaikaisen pääjohtajan tai valitsee uuden pääjohtajan tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti. 

3. Pääjohtaja toimii johtokunnan puheenjohtajana, mutta hänellä ei ole muuta äänioikeutta kuin ratkaiseva ääni äänten mennessä tasan. Hän voi osallistua hallintoneuvoston kokouksiin, mutta ei voi äänestää. 

4. Pääjohtaja on pankin laillinen edustaja. Pääjohtaja on pankin henkilökunnan päällikkö, ja hän hoitaa pankin päivittäistä toimintaa johtokunnan alaisuudessa. 

Article 29 

The President 

1. The Board of Governors, through an open, transparent and merit-based process, shall elect a president of the Bank by a Super Majority vote as provided in Article 28. He shall be a national of a regional member country. The President, while holding office, shall not be a Governor or a Director or an Alternate for either. 

2. The term of office of the President shall be five (5) years. He may be re-elected once. The President may be suspended or removed from office when the Board of Governors so decides by a Super Majority vote as provided in Article 28. 

(a) If the office of the President for any reason becomes vacant during his term, the Board of Governors shall appoint an Acting President for a temporary period or elect a new President, in accordance with paragraph 1 of this Article. 

3. The President shall be Chairman of the Board of Directors but shall have no vote, except a deciding vote in case of an equal division. He may participate in meetings of the Board of Governors but shall not vote. 

4. The President shall be the legal representative of the Bank. He shall be chief of the staff of the Bank and shall conduct, under the direction of the Board of Directors, the current business of the Bank. 

30 artikla 

Pankin virkamiehet ja muu henkilökunta 

1. Johtokunta valitsee pääjohtajan suosituksesta avoimella, läpinäkyvällä ja ansioihin perustuvalla menettelyllä pankille yhden tai useamman varapääjohtajan. Johtokunta päättää varapääjohtajan toimikauden pituudesta sekä tämän valtuuksista ja tehtävistä pankin hallinnossa. Pääjohtajan ollessa poissa tai esteellinen varapääjohtaja hoitaa hänen tehtäviään pääjohtajan valtuuksin. 

2. Pääjohtaja vastaa virkamiesten ja muun henkilökunnan tehtävien järjestämisestä sekä henkilöstön nimittämisistä ja erottamisista johtokunnassa hyväksyttävien sääntöjen mukaisesti, lukuun ottamatta varapääjohtajia edellä 1 kohdassa mainituilta osin. 

3. Virkamiehiä ja muuta henkilökuntaa nimittäessään ja varapääjohtajia suositellessaan pääjohtaja varmistaa ensisijaisesti parhaan mahdollisen tehokkuuden ja teknisen pätevyyden ja kiinnittää samalla asianmukaista huomiota henkilökunnan palkkaamiseen mahdollisimman laajalta maantieteelliseltä alueelta. 

Article 30 

Officers and Staff of the Bank 

1. One or more Vice-Presidents shall be appointed by the Board of Directors on the recommendation of the President, on the basis of an open, transparent and merit-based process. A Vice-President shall hold office for such term, exercise such authority and perform such functions in the administration of the Bank, as may be determined by the Board of Directors. In the absence or incapacity of the President, a Vice-President shall exercise the authority and perform the functions of the President. 

2. The President shall be responsible for the organization, appointment and dismissal of the officers and staff in accordance with regulations adopted by the Board of Directors, with the exception of Vice-Presidents to the extent provided in paragraph 1 above. 

3. In appointing officers and staff and recommending Vice-Presidents, the President shall, subject to the paramount importance of securing the highest standards of efficiency and technical competence, pay due regard to the recruitment of personnel on as wide a regional geographical basis as possible. 

31 artikla 

Pankin kansainvälinen luonne 

1. Pankki ei saa ottaa vastaan erityisvaroja, lainaa tai avustusta, joka saattaa jollakin tavoin haitata, rajoittaa, vinouttaa tai muulla tavoin muuttaa sen tarkoitusta tai tehtäviä. 

2. Pankki, sen pääjohtaja, virkamiehet ja muu henkilökunta eivät saa päätöksiä tehdessään sekaantua minkään jäsenen poliittisiin asioihin, eivätkä ne saa antaa jäsenen politiikan luonteen vaikuttaa päätöksiinsä. Päätöksiä tehdessään he saavat ottaa huomioon ainoastaan taloudelliset näkökohdat. Näitä näkökohtia on arvioitava puolueettomasti, jotta pankin tehtävät voitaisiin suorittaa ja sen tarkoitus toteutuisi. 

3. Pankin pääjohtaja, virkamiehet ja henkilökunta ovat tehtäviään suorittaessaan vastuussa yksinomaan pankille eivätkä millekään muulle viranomaiselle. Jokaisen pankin jäsenen tulee kunnioittaa tämän tehtävän kansainvälistä luonnetta ja pidättäytyä kaikista pyrkimyksistä vaikuttaa näihin henkilöihin heidän suorittaessaan velvollisuuksiaan. 

Article 31 

The International Character of the Bank 

1. The Bank shall not accept Special Funds, loans or assistance that may in any way prejudice, limit, deflect or otherwise alter its purpose or functions. 

2. The Bank, its President, officers and staff shall not interfere in the political affairs of any member, nor shall they be influenced in their decisions by the political character of the member concerned. Only economic considerations shall be relevant to their decisions. Such considerations shall be weighed impartially in order to achieve and carry out the purpose and functions of the Bank. 

3. The President, officers and staff of the Bank, in the discharge of their offices, owe their duty entirely to the Bank and to no other authority. Each member of the Bank shall respect the international character of this duty and shall refrain from all attempts to influence any of them in the discharge of their duties. 

VI LUKU 

YLEISET MÄÄRÄYKSET 

32artikla 

Toimipaikat 

1. Pankin päätoimipaikka sijaitsee Pekingissä, Kiinan kansantasavallassa. 

2. Pankki voi perustaa toimistoja tai toimipaikkoja muualle. 

CHAPTER VI 

GENERAL PROVISIONS 

Article 32 

Offices of the Bank 

1. The principal office of the Bank shall be located in Beijing, People’s Republic of China. 

2. The Bank may establish agencies or offices elsewhere. 

33 artikla 

Talletuslaitokset ja yhteydenpito 

1. Jokainen jäsen määrää sopivan virallisen yhteisön, johon pankki voi olla yhteydessä tätä sopimusta koskevissa asioissa. 

2. Jokainen jäsen osoittaa keskuspankkinsa tai pankin kanssa sopimansa muun laitoksen talletuslaitokseksi, johon pankki voi tallettaa hallussaan olevan asianomaisen jäsenen valuutan sekä pankin muita varoja. 

3. Pankki voi säilyttää varojaan johtokunnan määrittämissä talletuslaitoksissa. 

Article 33 

Channel of Communication; Depositories 

1. Each member shall designate an appropriate official entity with which the Bank may communicate in connection with any matter arising under this Agreement. 

2. Each member shall designate its central bank, or such other institution as may be agreed upon with the Bank, as a depository with which the Bank may keep its holdings of currency of that member as well as other assets of the Bank. 

3. The Bank may hold its assets with such depositories as the Board of Directors shall determine. 

34 artikla 

Kertomukset ja tiedotustoiminta 

1. Pankin työkieli on englanti, ja pankki nojautuu kaikissa päätöksissään ja 54 artiklan mukaisissa tulkinnoissaan tämän sopimuksen englanninkieliseen tekstiin. 

2. Jäsenet toimittavat pankille sellaista tietoa, jota pankki voi näiltä kohtuudella vaatia helpottaakseen tehtäviensä suorittamista. 

3. Pankki toimittaa jäsenilleen ja julkaisee vuosikertomuksen, joka sisältää tilintarkastetun tilinpäätöksen. Pankki toimittaa lisäksi neljännesvuosittain jäsenille yhteenvedon pankin taloudellisesta asemasta sekä tuloslaskelman, josta ilmenee sen toiminnan tulos. 

4. Pankilla on tiedotuspolitiikka toimintansa läpinäkyvyyden edistämiseksi. Pankki voi julkaista tarkoituksensa ja tehtäviensä edistämisen kannalta suotavina pitämiään kertomuksia. 

Article 34 

Reports and Information 

1. The working language of the Bank shall be English, and the Bank shall rely on the English text of this Agreement for all decisions and for interpretations under Article 54. 

2. Members shall furnish the Bank with such information it may reasonably request of them in order to facilitate the performance of its functions. 

3. The Bank shall transmit to its members an annual report containing an audited statement of its accounts and shall publish such report. It shall also transmit quarterly to its members a summary statement of its financial position and a profit and loss statement showing the results of its operations. 

4. The Bank shall establish a policy on the disclosure of information in order to promote transparency in its operations. The Bank may publish such reports as it deems desirable in the carrying out of its purpose and functions. 

35 artikla 

Yhteistyö jäsenten ja kansainvälisten järjestöjen kanssa 

1. Pankki tekee tiivistä yhteistyötä kaikkien jäsentensä kanssa ja tämän sopimuksen ehtojen puitteissa sopivaksi katsomallaan tavalla muiden kansainvälisten rahoituslaitosten sekä alueen taloudellista kehitystä edistävien tai pankin toimialan parissa työskentelevien kansainvälisten järjestöjen kanssa. 

2. Pankki voi johtokunnan hyväksynnällä tehdä kyseisten järjestöjen kanssa järjestelyjä tarkoituksiin, jotka ovat yhdenmukaisia tämän sopimuksen kanssa. 

Article 35 

Cooperation with Members and International Organizations 

1. The Bank shall work in close cooperation with all its members, and, in such manner as it may deem appropriate within the terms of this Agreement, with other international financial institutions, and international organizations concerned with the economic development of the region or the Bank’s operational areas. 

2. The Bank may enter into arrangements with such organizations for purposes consistent with this Agreement, with the approval of the Board of Directors. 

36 artikla 

Viittaukset 

1. Tässä sopimuksessa tehdyt viittaukset artiklaan tai liitteeseen tarkoittavat tämän sopimuksen artikloja tai liitteitä, jollei toisin mainita. 

2. Tämän sopimuksen viittaukset tiettyyn sukupuoleen ovat yhtä lailla sovellettavissa kumpaan tahansa sukupuoleen. 

Article 36  

References 

1. References in this Agreement to Article or Schedule refer to Articles and Schedules of this Agreement, unless otherwise specified. 

2. References in this Agreement to a specific gender shall be equally applicable to any gender. 

VII LUKU 

JÄSENYYDESTÄ EROAMINEN JA JÄSENEN VÄLIAIKAINEN EROTTAMINEN 

37 artikla 

Jäsenyydestä eroaminen 

1. Jäsen voi erota pankin jäsenyydestä milloin tahansa toimittamalla asiaa koskevan kirjallisen ilmoituksen pankin päätoimipaikkaan. 

2. Jäsenen ero tulee voimaan ja jäsenyys katsotaan päättyneeksi ilmoituksessa mainittuna päivänä, mutta ei milloinkaan aikaisemmin kuin kuuden (6) kuukauden kuluttua siitä, kun pankki on vastaanottanut ilmoituksen. Kyseinen jäsen voi kuitenkin milloin tahansa ennen kuin eroaminen tulee lopullisesti voimaan ilmoittaa pankille kirjallisesti peruuttavansa aiottua eroamista koskevan ilmoituksensa. 

3. Eroava jäsen on edelleen pankille vastuussa kaikista välittömistä velvoitteistaan ja vaadittaessa maksettavista velvoitteistaan, joista se oli vastuussa eroamisilmoituksen toimittamispäivänä. Eroamisen tultua lopullisesti voimaan jäsenelle ei synny enää mitään vastuita velvoitteista, jotka perustuvat eroamisilmoituksen vastaanottamispäivän jälkeisiin pankin toimiin. 

CHAPTER VII 

WITHDRAWAL AND SUSPENSION OF MEMBERS 

Article 37 

Withdrawal of Membership 

1. Any member may withdraw from the Bank at any time by delivering a notice in writing to the Bank at its principal office. 

2. Withdrawal by a member shall become effective, and its membership shall cease, on the date specified in its notice but in no event less than six (6) months after the date that notice has been received by the Bank. However, at any time before the withdrawal becomes finally effective, the member may notify the Bank in writing of the cancellation of its notice of intention to withdraw. 

3. A withdrawing member shall remain liable for all direct and contingent obligations to the Bank to which it was subject at the date of delivery of the withdrawal notice. If the withdrawal becomes finally effective, the member shall not incur any liability for obligations resulting from operations of the Bank effected after the date on which the withdrawal notice was received by the Bank. 

38 artikla 

Jäsenen väliaikainen erottaminen 

1. Jos jäsen jättää täyttämättä jonkin velvoitteistaan pankille, hallintoneuvosto voi päättää erottaa jäsenen väliaikaisesti 28 artiklan mukaisella määräenemmistöllä. 

2. Jäsen, joka on näin erotettu väliaikaisesti, lakkaa ilman erillisiä toimia olemasta pankin jäsen yhden (1) vuoden kuluttua erottamispäivästä lukien, ellei hallintoneuvosto 28 artiklan mukaisella määräenemmistöllä päätä, että jäsenen asema palautetaan entiselleen. 

3. Ollessaan väliaikaisesti erotettuna jäsen ei ole oikeutettu käyttämään mitään tämän sopimuksen mukaisia oikeuksia, eroamisoikeutta lukuun ottamatta, mutta sen kaikki velvoitteet jäävät voimaan. 

Article 38 

Suspension of Membership 

1. If a member fails to fulfill any of its obligations to the Bank, the Board of Governors may suspend such member by a Super Majority vote as provided in Article 28. 

2. The member so suspended shall automatically cease to be a member one (1) year from the date of its suspension, unless the Board of Governors decides by a Super Majority vote as provided in Article 28 to restore the member to good standing. 

3. While under suspension, a member shall not be entitled to exercise any rights under this Agreement, except the right of withdrawal, but shall remain subject to all its obligations. 

39 artikla 

Tilien selvittäminen 

1. Sen päivän jälkeen, jolloin valtion jäsenyys päättyy, tämä valtio on edelleen vastuussa välittömistä sitoumuksistaan ja vaadittaessa maksettavista sitoumuksistaan pankille niin kauan kuin jokin osa sen ennen jäsenyytensä päättymistä tekemistä laina-, takaus- tai osakesijoitussitoumuksista tai muista 11 artiklan 2 kohdan (vi) alakohdan mukaisista rahoitusmuodoista (jäljempänä muu rahoitus) on täyttämättä, mutta sille ei synny velvoitteita sellaisiin lainoihin, takauksiin, osakesijoituksiin tai muuhun rahoitukseen nähden, joihin pankki sitoutuu sen jälkeen, eikä sillä ole osaa pankin tuloihin eikä menoihin. 

2. Kun valtio lakkaa olemasta jäsen, pankki järjestää kyseisen valtion hallussa olevien osakkeiden takaisinoston osana kyseisen valtion tilien selvitystä tämän artiklan 3 ja 4 kohdan määräysten mukaisesti. Tätä tarkoitusta varten osakkeiden takaisinostohinta on pankin kirjanpidon osoittama arvo jäsenyyden lakkaamispäivänä. 

3. Pankin tämän artiklan mukaisesti takaisin ostamien osakkeiden maksamisessa noudatetaan seuraavia ehtoja: 

(i) Kyseessä olevan valtion saamiset osakkeistaan pidätetään niin kauan kuin tällä valtiolla, sen keskuspankilla tai jollakin sen laitoksista, edustajista tai poliittisista hallintoyksiköistä lainanottajan, takaajan tai muun osakesijoituksen tai muun rahoituksen sopijapuolen ominaisuudessa on pankille velvoitteita ja näitä saamisia voidaan pankin harkinnan mukaan käyttää tällaisten velvoitteiden suorittamiseen niiden erääntyessä. Mitään summaa ei pidätetä sellaisten vaadittaessa maksettavien valtion sitoumusten perusteella, jotka koskevat tulevia maksuvaatimuksia valtion 6 artiklan 3 kohdan mukaisesti merkitsemistä osakkeista. Jäsenen saamisia osakkeistaan ei milloinkaan makseta ennen kuin kuusi (6) kuukautta on kulunut jäsenyyden päättymisestä. 

(ii) Maksuja osakkeista voidaan suorittaa ajoittain sitä mukaa kuin kyseessä oleva valtio luovuttaa vastaavia osakekirjoja, siihen määrään saakka, jolla tämän artiklan 2 kohdan mukainen takaisinostohinta ylittää tämän kohdan (i) alakohdassa tarkoitettujen lainoihin, takauksiin, osakesijoituksiin ja muuhun rahoitukseen liittyvien velvoitteiden yhteissumman, kunnes entinen jäsen on vastaanottanut täyden takaisinostohinnan. 

(iii) Maksut suoritetaan pankin päättäminä, saatavilla olevina valuuttoina pankin taloudellinen asema huomioon ottaen. 

(iv) Jos pankille on aiheutunut tappioita valtion jäsenyyden lakkaamispäivänä maksamattomien lainojen, takausten, osakesijoitusten tai muun rahoituksen vuoksi ja tappioiden määrä ylittää niiden varalle tehdyt varaukset jäsenyyden lakkaamispäivänä, kyseinen valtio maksaa vaadittaessa takaisin sen summan, jolla sen osakkeiden takaisinostohintaa olisi vähennetty, jos tappiot olisi otettu huomioon silloin, kun takaisinostohinta määrättiin. Lisäksi entinen jäsen on edelleen velvollinen vaadittaessa maksamaan maksamattomista 6 artiklan 3 kohdan mukaisista merkinnöistä saman summan, josta sen olisi ollut vastattava siinä tapauksessa, että pääoma olisi sidottu ja maksuvaatimus esitetty silloin, kun kyseisen jäsenen osakkeiden takaisinostohinta määrättiin. 

4. Jos pankki lopettaa toimintansa 41 artiklan mukaisesti kuuden (6) kuukauden kuluessa siitä päivästä, jolloin jokin valtio lakkaa olemasta jäsen, kaikki kyseiselle valtiolle kuuluvat oikeudet määräytyvät 41—43 artiklan määräysten mukaisesti. Kyseinen valtio katsotaan edelleen jäseneksi mainittuja artikloja sovellettaessa, mutta sillä ei ole äänioikeutta. 

Article 39 

Settlement of Accounts 

1. After the date on which a country ceases to be a member, it shall remain liable for its direct obligations to the Bank and for its contingent liabilities to the Bank so long as any part of the loans, guarantees, equity investments or other forms of financing under paragraph 2 (vi) of Article 11 (hereinafter, other financing) contracted before it ceased to be a member is outstanding, but it shall not incur liabilities with respect to loans, guarantees, equity investments or other financing entered into thereafter by the Bank nor share either in the income or the expenses of the Bank. 

2. At the time a country ceases to be a member, the Bank shall arrange for the repurchase of such country's shares by the Bank as a part of the settlement of accounts with such country in accordance with the provisions of paragraphs 3 and 4 of this Article. For this purpose, the repurchase price of the shares shall be the value shown by the books of the Bank on the date the country ceases to be a member. 

3. The payment for shares repurchased by the Bank under this Article shall be governed by the following conditions: 

(i) Any amount due to the country concerned for its shares shall be withheld so long as that country, its central bank or any of its agencies, instrumentalities or political subdivisions remains liable, as borrower, guarantor or other contracting party with respect to equity investment or other financing, to the Bank and such amount may, at the option of the Bank, be applied on any such liability as it matures. No amount shall be withheld on account of the contingent liability of the country for future calls on its subscription for shares in accordance with paragraph 3 of Article 6. In any event, no amount due to a member for its shares shall be paid until six (6) months after the date on which the country ceases to be a member. 

(ii) Payments for shares may be made from time to time, upon surrender of the corresponding stock certificates by the country concerned, to the extent by which the amount due as the repurchase price in accordance with paragraph 2 of this Article exceeds the aggregate amount of liabilities, on loans, guarantees, equity investments and other financing referred to in sub-paragraph (i) of this paragraph, until the former member has received the full repurchase price. 

(iii) Payments shall be made in such available currencies as the Bank determines, taking into account its financial position. 

(iv) If losses are sustained by the Bank on any loans, guarantees, equity investments or other financing which were outstanding on the date when a country ceased to be a member and the amount of such losses exceeds the amount of the reserve provided against losses on that date, the country concerned shall repay, upon demand, the amount by which the repurchase price of its shares would have been reduced if the losses had been taken into account when the repurchase price was determined. In addition, the former member shall remain liable on any call for unpaid subscriptions in accordance with paragraph 3 of Article 6, to the same extent that it would have been required to respond if the impairment of capital had occurred and the call had been made at the time the repurchase price of its shares was determined. 

4. If the Bank terminates its operations pursuant to Article 41 within six (6) months of the date upon which any country ceases to be a member, all rights of the country concerned shall be determined in accordance with the provisions of Articles 41 to 43. Such country shall be considered as still a member for purposes of such Articles but shall have no voting rights. 

VIII LUKU 

PANKIN TOIMINNAN KESKEYTTÄMINEN JA LOPETTAMINEN 

40 artikla 

Toiminnan tilapäinen keskeyttäminen 

Hätätilanteessa johtokunta voi tilapäisesti keskeyttää uusien lainojen, takausten, osakesijoitusten ja muun 11 artiklan 2 kohdan (vi) alakohdan mukaisen rahoituksen myöntämisen, kunnes hallintoneuvostolla on tilaisuus tutkia asiaa tarkemmin ja päättää jatkotoimista. 

CHAPTER VIII 

SUSPENSION AND TERMINATION OF OPERATIONS OF THE BANK 

Article 40 

Temporary Suspension of Operations 

In an emergency, the Board of Directors may temporarily suspend operations in respect of new loans, guarantees, equity investment and other forms of financing under sub-paragraph 2 (vi) of Article 11, pending an opportunity for further consideration and action by the Board of Governors. 

41 artikla 

Toiminnan lopettaminen 

1. Pankki voi lopettaa toimintansa 28 artiklan mukaisella hallintoneuvoston määräenemmistön päätöksellä. 

2. Toiminnan päätyttyä pankki lopettaa viipymättä kaiken liiketoimintansa, varojensa rahaksimuuttoon, suojeluun ja säilyttämiseen sekä velkasuhteiden selvittelyyn liittyviä toimintoja lukuun ottamatta. 

Article 41 

Termination of Operations 

1. The Bank may terminate its operations by a resolution of the Board of Governors approved by a Super Majority vote as provided in Article 28. 

2. After such termination, the Bank shall forthwith cease all activities, except those incident to the orderly realization, conservation and preservation of its assets and settlement of its obligations. 

42 artikla 

Jäsenten velvoitteet ja saatavien suorittaminen 

1. Pankin lopettaessa toimintansa kaikkien jäsenten velvoitteet pankin niihin merkittyihin pääomaosakkeisiin nähden, joita ei ole vaadittu maksettavaksi, sekä jäsenten valuuttojen heikentymisestä johtuvat velvoitteet jäävät voimaan, kunnes kaikki velkojien saatavat, mukaan lukien vaadittaessa maksettavat saatavat, on suoritettu. 

2. Kaikille velkojille, joilla on suoria saatavia, maksetaan ensin pankin varoista ja sitten niistä maksuista, jotka pankille suoritetaan maksamattomista osakemerkinnöistä tai vaadittaessa maksettavista osakemerkinnöistä. Ennen kuin mitään maksuja suoritetaan velkojille, joilla on suoria saatavia, johtokunta ryhtyy tarpeellisiksi katsomiinsa järjestelyihin varmistaakseen saatavien jaon määräsuhteessa niiden velkojien kesken, joilla on suoria saatavia ja vaadittaessa maksettavia saatavia. 

Article 42 

Liability of Members and Payments of Claims 

1. In the event of termination of the operation of the Bank, the liability of all members for uncalled subscriptions to the capital stock of the Bank and in respect of the depreciation of their currencies shall continue until all claims of creditors, including all contingent claims, shall have been discharged. 

2. All creditors holding direct claims shall first be paid out of the assets of the Bank and then out of payments to the Bank or unpaid or callable subscriptions. Before making any payments to creditors holding direct claims, the Board of Directors shall make such arrangements as are necessary, in its judgment, to ensure a pro rata distribution among holders of direct and contingent claims. 

43 artikla 

Varojen jakaminen 

1. Pankin jäsenille ei niiden pääomamerkintöjen perusteella jaeta mitään varoja ennen kuin 

(i) velkojille on maksettu kaikki velat tai näiden maksamiseen on varauduttu; ja 

(ii) hallintoneuvosto on 28 artiklan mukaisella määräenemmistöllä päättänyt suorittaa jaon. 

2. Pankin varat jaetaan jäsenille kunkin jäsenen hallussa olevan osakepääoman suhteessa, ja jako suoritetaan sellaisena ajankohtana ja sellaisin ehdoin, joita pankki pitää kohtuullisina ja oikeudenmukaisina. Varoista jaettavien osuuksien ei tarvitse olla varojen lajin suhteen yhdenmukaisia. Yksikään jäsenistä ei ole oikeutettu saamaan osaansa siten jaettavista varoista ennen kuin se on täyttänyt kaikki velvoitteensa pankkia kohtaan. 

3. Jäsenellä, joka saa tämän artiklan mukaisesti jaettavia pankin varoja, on näihin varoihin nähden samat oikeudet kuin pankilla oli ennen varojen jakamista. 

Article 43 

Distribution of Assets 

1. No distribution of assets shall be made to members on account of their subscriptions to the capital stock of the Bank until: 

(i) all liabilities to creditors have been discharged or provided for; and 

(ii) the Board of Governors has decided, by a Super Majority vote as provided in Article 28, to make such distribution. 

2. Any distribution of the assets of the Bank to the members shall be in proportion to the capital stock held by each member and shall be effected at such times and under such conditions as the Bank shall deem fair and equitable. The shares of assets distributed need not be uniform as to type of asset. No member shall be entitled to receive its share in such a distribution of assets until it has settled all of its obligations to the Bank. 

3. Any member receiving assets distributed pursuant to this Article shall enjoy the same rights with respect to such assets as the Bank enjoyed prior to their distribution. 

IX LUKU 

OIKEUSASEMA, ERIOIKEUDET, VAPAUDET JA VAPAUTUKSET 

44 artikla 

Luvun tarkoitus 

1. Jotta pankki pystyisi saavuttamaan tarkoituksensa ja täyttämään sille uskotut tehtävät, sille myönnetään tässä luvussa esitetyt oikeusasema, koskemattomuus, erioikeudet, vapaudet ja vapautukset jokaisen jäsenen alueella. 

2. Jokainen jäsen ryhtyy viipymättä tarvittaviin toimiin tässä luvussa esitettyjen määräysten toteuttamiseksi alueellaan ja tiedottaa pankille tehdyistä toimista. 

CHAPTER IX 

STATUS, IMMUNITIES, PRIVILEGES AND EXEMPTIONS 

Article 44 

Purposes of Chapter 

1. To enable the Bank to fulfill its purpose and carry out the functions entrusted to it, the status, immunities, privileges and exemptions set forth in this Chapter shall be accorded to the Bank in the territory of each member. 

2. Each member shall promptly take such action as is necessary to make effective in its own territory the provisions set forth in this Chapter and shall inform the Bank of the action which it has taken. 

45 artikla 

Oikeusasema 

Pankilla on täysi oikeushenkilöllisyys, ja sillä on erityisesti täysi oikeudellinen kelpoisuus 

(i) tehdä sopimuksia; 

(ii) hankkia ja luovuttaa kiinteää ja irtainta omaisuutta; 

(iii) olla kantajana ja vastaajana oikeudenkäynneissä; ja 

(iv) ryhtyä muihin toimiin, jotka voivat olla tarpeen tai hyödyllisiä sen tarkoituksen ja toiminnan kannalta. 

Article 45 

Status of the Bank 

The Bank shall possess full juridical personality and, in particular, the full legal capacity: 

(i) to contract; 

(ii) to acquire, and dispose of, immovable and movable property; 

(iii) to institute and respond to legal proceedings; and 

(iv) to take such other action as may be necessary or useful for its purpose and activities. 

46 artikla 

Lainkäytöllinen koskemattomuus 

1. Pankilla on koskemattomuus kaikkeen lainkäyttöön nähden, lukuun ottamatta asioita, jotka syntyvät sen käyttäessä valtuuksiaan hankkia varoja lainaamalla tai muulla tavoin, antaa takauksia sitoumuksiin sekä ostaa, myydä tai merkitä arvopapereita tai jotka liittyvät näiden valtuuksien käyttöön; näissä asioissa pankkia vastaan voidaan nostaa kanne vain sellaisessa tuomioistuimessa, jolla on alueellinen toimivalta valtiossa, jossa pankilla on toimisto tai jonne se on nimennyt edustajan ottamaan vastaan oikeudenkäyntiä koskevia tiedoksiantoja tai ilmoituksia tai jossa pankki on laskenut liikkeeseen tai taannut arvopapereita. 

2. Tämän artiklan 1 kohdan määräysten estämättä kannetta pankkia vastaan ei voi nostaa jäsen, jäsenen viranomainen tai elin eikä suoraan tai välillisesti jäsenen tai jäsenen viranomaisen tai elimen puolesta toimiva tai niiltä saataviin oikeutettu yhteisö tai henkilö. Jäsenet voivat turvautua tässä sopimuksessa, pankin säännöissä ja määräyksissä tai pankin kanssa tehdyissä sopimuksissa mainittuihin erityisiin menettelyihin pankin ja sen jäsenten välisten riitojen ratkaisemiseksi. 

3. Pankin omaisuus ja varat, olivatpa ne missä tahansa ja kenen hallussa tahansa, nauttivat koskemattomuutta kaikenlaiseen takavarikointiin, haltuunottoon tai ulosottoon nähden niin kauan kuin pankkia vastaan ei ole olemassa lainvoimaista oikeuden päätöstä. 

Article 46 

Immunity from Judicial Proceedings 

1. The Bank shall enjoy immunity from every form of legal process, except in cases arising out of or in connection with the exercise of its powers to raise funds, through borrowings or other means, to guarantee obligations, or to buy and sell or underwrite the sale of securities, in which cases actions may be brought against the Bank only in a court of competent jurisdiction in the territory of a country in which the Bank has an office, or has appointed an agent for the purpose of accepting service or notice of process, or has issued or guaranteed securities. 

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 of this Article, no action shall be brought against the Bank by any member, or by any agency or instrumentality of a member, or by any entity or person directly or indirectly acting for or deriving claims from a member or from any agency or instrumentality of a member. Members shall have recourse to such special procedures for the settlement of controversies between the Bank and its members as may be prescribed in this Agreement, in the by-laws and regulations of the Bank, or in the contracts entered into with the Bank. 

3. Property and assets of the Bank shall, wheresoever located and by whomsoever held, be immune from all forms of seizure, attachment or execution before the delivery of final judgment against the Bank. 

47 artikla 

Varojen ja arkistojen koskemattomuus 

1. Pankin omaisuus ja varat, olivatpa ne missä tahansa ja kenen hallussa tahansa, nauttivat koskemattomuutta kaikenlaista etsintää, pakko-ottoa, menetetyksi tuomitsemista, pakkolunastusta tai muunlaista täytäntöönpano- tai lainsäädäntötoimeen perustuvaa menettämistä vastaan. 

2. Pankin arkistot sekä yleensä kaikki sille kuuluvat tai sen hallussa olevat asiakirjat ovat loukkaamattomia, olivatpa ne missä tahansa ja kenen hallussa tahansa. 

Article 47 

Immunity of Assets and Archives 

1. Property and assets of the Bank, wheresoever located and by whomsoever held, shall be immune from search, requisition, confiscation, expropriation or any other form of taking or foreclosure by executive or legislative action. 

2. The archives of the Bank, and, in general, all documents belonging to it, or held by it, shall be inviolable, wheresoever located and by whomsoever held. 

48 artikla 

Varojen rajoitussuoja 

Siinä määrin kuin on tarpeen pankin tarkoituksen saavuttamisen ja sen tehtävien suorittamisen kannalta, ja jollei tämän sopimuksen määräyksistä muuta johdu, kaikki pankin omaisuus ja varat on vapautettu kaikenlaisista rajoituksista, määräyksistä, tarkastuksista ja maksujen täytäntöönpanokielloista. 

Article 48 

Freedom of Assets from Restrictions 

To the extent necessary to carry out the purpose and functions of the Bank effectively, and subject to the provisions of this Agreement, all property and assets of the Bank shall be free from restrictions, regulations, controls and moratoria of any nature. 

49 artikla 

Viestintäyhteyksiin liittyvät erioikeudet 

Kukin jäsen myöntää pankin virallisille viestintäyhteyksille saman kohtelun, jonka se myöntää muiden jäsenten virallisille viestintäyhteyksille. 

Article 49 

Privilege for Communications 

Official communications of the Bank shall be accorded by each member the same treatment that it accords to the official communications of any other member. 

50 artikla 

Virkamiesten ja työntekijöiden erioikeudet ja koskemattomuus 

Pankin kaikki hallintoneuvoston jäsenet, johtokunnan jäsenet, varajäsenet, pääjohtaja, varapääjohtajat ja muut virkamiehet ja työntekijät, mukaan lukien asiantuntijat ja neuvonantajat, jotka suorittavat pankille tehtäviä tai palveluja, 

(i) nauttivat lainkäytöllistä koskemattomuutta virallisessa tehtävässään suorittamiinsa toimiin nähden, ellei pankki luovu tästä koskemattomuudesta, ja he nauttivat kaikkien virallisten asiapaperiensa, asiakirjojensa ja tiedostojensa loukkaamattomuutta; 

(ii) silloin, kun he eivät ole toimipaikkansa kansalaisia, nauttivat samoja vapautuksia maahantulorajoituksista, ulkomaalaisten rekisteröintimääräyksistä ja asevelvollisuudesta sekä samoja valuuttamääräyksiä koskevia helpotuksia, jotka jäsenet myöntävät vastaavassa asemassa oleville muiden jäsenten edustajille, virkamiehille ja työntekijöille; ja 

(iii) nauttivat samaa matkustushelpotuksiin liittyvää kohtelua, jonka jäsenet myöntävät vastaavassa asemassa oleville muiden jäsenten edustajille, virkamiehille ja työntekijöille. 

Article 50 

Immunities and Privileges of Officers and Employees 

All Governors, Directors, Alternates, the President, Vice-Presidents and other officers and employees of the Bank, including experts and consultants performing missions or services for the Bank: 

(i) shall be immune from legal process with respect to acts performed by them in their official capacity, except when the Bank waives the immunity and shall enjoy inviolability of all their official papers, documents and records; 

(ii) where they are not local citizens or nationals, shall be accorded the same immunities from immigration restrictions, alien registration requirements and national service obligations, and the same facilities as regards exchange regulations, as are accorded by members to the representatives, officials and employees of comparable rank of other members; and 

(iii) shall be granted the same treatment in respect of travelling facilities as is accorded by members to representatives, officials and employees of comparable rank of other members. 

51 artikla 

Verovapaus 

1. Pankki, sen varat, omaisuus ja tulot sekä sen tämän sopimuksen mukainen toiminta ja liiketoimet ovat vapaat kaikista veroista ja tullimaksuista. Pankki ei myöskään ole velvollinen maksamaan, pidättämään tai keräämään minkäänlaisia veroja tai tulleja. 

2. Palkoista, palkkioista ja kulukorvauksista, joita pankki maksaa johtokunnan jäsenille, johtokunnan varajäsenille, pääjohtajalle, varapääjohtajille, virkamiehille ja työntekijöille, mukaan lukien asiantuntijat ja neuvonantajat, jotka suorittavat pankille tehtäviä tai palveluja, ei pidätetä mitään veroja, paitsi jos jäsen ratifioimis- tai hyväksymiskirjansa tallettamisen yhteydessä antaa selityksen, jonka mukaan jäsen pidättää itselleen tai poliittiselle hallintoyksikölleen oikeuden verottaa pankin kyseisen jäsenen kansalaisille maksamia palkkoja ja palkkioita. 

3. Pankin antamat sitoumukset ja arvopaperit, niistä maksetut osingot ja korot mukaan luettuina, ovat verovapaita riippumatta siitä, kenen hallussa ne ovat, 

(i) jos verotus saattaisi nämä sitoumukset tai arvopaperit muita huonompaan asemaan vain sen tähden, että ne ovat pankin antamat; tai 

(ii) jos verotuksen oikeudellisena perustana on yksinomaan se merkintäpaikka tai valuutta, jossa tai jonka määräisenä arvopaperi tai sitoumus on annettu, asetettu maksettavaksi tai maksettu, tai pankin jonkin toimiston tai liikepaikan sijainti. 

4. Pankin takaamat sitoumukset ja arvopaperit, niistä maksetut osingot ja korot mukaan luettuina, ovat verovapaita riippumatta siitä, kenen hallussa ne ovat, 

(i) jos verotus saattaisi nämä sitoumukset tai arvopaperit muita huonompaan asemaan vain sen tähden, että ne ovat pankin takaamat; tai 

(ii) jos verotuksen ainoana oikeudellisena perustana on pankin jonkin toimiston tai liikepaikan sijainti. 

Article 51 

Exemption from Taxation 

1. The Bank, its assets, property, income and its operations and transactions pursuant to this Agreement, shall be exempt from all taxation and from all customs duties. The Bank shall also be exempt from any obligation for the payment, withholding or collection of any tax or duty. 

2. No tax of any kind shall be levied on or in respect of salaries, emoluments and expenses, as the case may be, paid by the Bank to Directors, Alternate Directors, the President, Vice-Presidents and other officers or employees of the Bank, including experts and consultants performing missions or services for the Bank, except where a member deposits with its instrument of ratification, acceptance, or approval a declaration that such member retains for itself and its political subdivisions the right to tax salaries, and emoluments , as the case may be, paid by the Bank to citizens or nationals of such member. 

3. No tax of any kind shall be levied on any obligation or security issued by the Bank, including any dividend or interest thereon, by whomsoever held: 

(i) which discriminates against such obligation or security solely because it is issued by the Bank; or 

(ii) if the sole jurisdictional basis for such taxation is the place or currency in which it is issued, made payable or paid, or the location of any office or place of business maintained by the Bank. 

4. No tax of any kind shall be levied on any obligation or security guaranteed by the Bank, including any dividend or interest thereon, by whomsoever held: 

(i) which discriminates against such obligation or security solely because it is guaranteed by the Bank; or 

(ii) if the sole jurisdictional basis for such taxation is the location of any office or place of business maintained by the Bank. 

52 artikla 

Erioikeuksista, vapauksista ja vapautuksista luopuminen 

1. Pankki voi harkintansa mukaan luopua tässä luvussa myönnetyistä erioikeuksista, vapauksista ja vapautuksista missä tahansa tapauksessa tai yhteydessä sekä sellaisella tavalla ja sellaisilla ehdoilla, jotka se katsoo asianmukaisiksi pankin edun kannalta. 

Article 52 

Waivers 

1. The Bank at its discretion may waive any of the privileges, immunities and exemptions conferred under this Chapter in any case or instance, in such manner and upon such conditions as it may determine to be appropriate in the best interests of the Bank. 

X LUKU 

MUUTOKSET, TULKINTA JA VÄLIMIESMENETTELY 

53 artikla 

Muutokset 

1. Tämän sopimuksen muuttamiseen vaaditaan 28 artiklan mukainen hallintoneuvoston määräenemmistön päätös. 

2. Tämän artiklan 1 kohdan määräysten estämättä seuraavien muutosten hyväksymiseen vaaditaan hallintoneuvoston yksimielinen suostumus: 

(i) oikeus erota pankin jäsenyydestä; 

(ii) 7 artiklan 3 ja 4 kohdan mukaiset vastuuvelvollisuuden rajoitukset; ja 

(iii) 5 artiklan 4 kohdan mukaiset pääomaosakkeiden ostamiseen liittyvät oikeudet. 

3. Tämän sopimuksen muuttamista koskevista ehdotuksista, siihen katsomatta, ovatko ne jäsenen vai johtokunnan ehdottamia, tiedotetaan hallintoneuvoston puheenjohtajalle, joka antaa ehdotuksen johtokunnan käsiteltäväksi. Kun muutos on hyväksytty, pankki vahvistaa sen hyväksytyksi lähettämällä kaikille jäsenille virallisen ilmoituksen asiasta. Muutokset tulevat voimaan kaikkien jäsenten osalta kolmen (3) kuukauden kuluttua siitä, kun asiasta on virallisesti ilmoitettu, jollei hallintoneuvosto ilmoituksessa toisin määrää. 

CHAPTER X 

AMENDMENT, INTERPRETATION AND ARBITRATION 

Article 53 

Amendments 

1. This Agreement may be amended only by a resolution of the Board of Governors approved by a Super Majority vote as provided in Article 28. 

2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 of this Article, the unanimous agreement of the Board of Governors shall be required for the approval of any amendment modifying: 

(i) the right to withdraw from the Bank; 

(ii) the limitations on liability provided in paragraphs 3 and 4 of Article 7; and 

(iii) the rights pertaining to purchase of capital stock provided in paragraph 4 of Article 5. 

3. Any proposal to amend this Agreement, whether emanating from a member or the Board of Directors, shall be communicated to the Chairman of the Board of Governors, who shall bring the proposal before the Board of Governors. When an amendment has been adopted, the Bank shall so certify in an official communication addressed to all members. Amendments shall enter into force for all members three (3) months after the date of the official communication unless the Board of Governors specifies therein a different period. 

54 artikla 

Tulkinta 

1. Tämän sopimuksen tulkintaa tai soveltamista koskevat kysymykset, jotka syntyvät jäsenen ja pankin välillä tai kahden tai useamman jäsenen välillä, annetaan johtokunnan päätettäväksi. Jos jäsenellä, jota kysymys nimenomaisesti koskee, ei ole johtokunnassa kansallisuuteensa kuuluvaa johtokunnan jäsentä, sillä on oikeus välittömään edustukseen johtokunnassa silloin, kun asiaa käsitellään. Tällaisen jäsenen edustajalla ei ole kuitenkaan äänioikeutta. Hallintoneuvosto antaa tällaista edustusoikeutta koskevat määräykset. 

2. Jos johtokunta on ratkaissut asian tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti, mikä tahansa jäsen voi vaatia asian viemistä hallintoneuvostoon, jonka päätös on lopullinen. Ennen kuin hallintoneuvosto on tehnyt päätöksensä, pankki voi toimia johtokunnan päätöksen mukaisesti, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. 

Article 54 

Interpretation 

1. Any question of interpretation or application of the provisions of this Agreement arising between any member and the Bank, or between two or more members of the Bank, shall be submitted to the Board of Directors for decision. If there is no Director of its nationality on that Board, a member particularly affected by the question under consideration shall be entitled to direct representation in the Board of Directors during such consideration; the representative of such member shall, however, have no vote. Such right of representation shall be regulated by the Board of Governors. 

2. In any case where the Board of Directors has given a decision under paragraph 1 of this Article, any member may require that the question be referred to the Board of Governors, whose decision shall be final. Pending the decision of the Board of Governors, the Bank may, so far as it deems necessary, act on the basis of the decision of the Board of Directors. 

55 artikla 

Välimiesmenettely 

Mikäli pankin ja sen entisen jäsenen tai pankin ja sen jäsenen välillä syntyy pankin toiminnan lakkauttamista koskevan päätöksen jälkeen erimielisyys, se annetaan kolmen välimiehen muodostaman välimiesoikeuden ratkaistavaksi. Pankki nimeää yhden välimiehen, erimielisyyden osapuolena oleva valtio toisen, ja elleivät erimielisyyden osapuolet toisin päätä, kolmannen nimeää Kansainvälisen tuomioistuimen presidentti tai muu hallintoneuvoston hyväksymissään säännöissä mahdollisesti määräämä viranomainen. Päätös voidaan tehdä välimiesten yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ja se on lopullinen ja osapuolia sitova. Kolmannella välimiehellä on valtuudet ratkaista kaikki menettelytapaan liittyvät kysymykset, mikäli niistä syntyy osapuolten välillä erimielisyyksiä. 

Article 55 

Arbitration 

If a disagreement should arise between the Bank and a country which has ceased to be a member, or between the Bank and any member after adoption of a resolution to terminate the operations of the Bank, such disagreement shall be submitted to arbitration by a tribunal of three arbitrators. One of the arbitrators shall be appointed by the Bank, another by the country concerned, and the third, unless the parties otherwise agree, by the President of the International Court of Justice or such other authority as may have been prescribed by regulations adopted by the Board of Governors. A majority vote of the arbitrators shall be sufficient to reach a decision which shall be final and binding upon the parties. The third arbitrator shall be empowered to settle all questions of procedure in any case where the parties are in disagreement with respect thereto. 

56 artikla 

Hyväksymisen katsominen annetuksi 

Mikäli johonkin pankin toimenpiteeseen, 53 artiklan 2 kohdan määräyksiä lukuun ottamatta, tarvitaan jäsenen hyväksyminen, se katsotaan annetuksi, ellei jäsen esitä vastalausetta sellaisen kohtuullisen ajan kuluessa, jonka pankki voi asettaa ilmoittaessaan jäsenelle toimenpide-ehdotuksesta. 

Article 56 

Approval Deemed Given 

Whenever the approval of any member is required before any act may be done by the Bank except under paragraph 2 of Article 53, approval shall be deemed to have been given unless the member presents an objection within such reasonable period as the Bank may fix in notifying the member of the proposed act. 

XI LUKU 

LOPPUMÄÄRÄYKSET 

57 artikla 

Allekirjoittaminen ja tallettaminen 

1. Tämä sopimus, joka talletetaan Kiinan kansantasavallan hallituksen (jäljempänä "tallettaja") huostaan, on avoinna allekirjoittamista varten 31 päivään joulukuuta 2015 saakka tämän sopimuksen liitteessä A lueteltujen valtioiden hallituksille. 

2. Tallettaja toimittaa oikeaksi todistetut jäljennökset tästä sopimuksesta kaikille allekirjoittajille ja muille valtioille, joista tulee pankin jäseniä. 

CHAPTER XI 

FINAL PROVISIONS 

Article 57 

Signature and Deposit 

1. This Agreement, deposited with the Government of the People’s Republic of China (hereinafter called the “Depository”), shall remain open until December 31, 2015 for signature by the Governments of countries whose names are set forth in Schedule A. 

2. The Depository shall send certified copies of this Agreement to all the Signatories and other countries which become members of the Bank. 

58 artikla 

Ratifiointi tai hyväksyminen 

1. Allekirjoittajien on ratifioitava tai hyväksyttävä tämä sopimus. Ratifioimis- tai hyväksymiskirjat talletetaan tallettajan huostaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2016 tai tarvittaessa hallintoneuvoston 28 artiklan mukaisesti erityisellä enemmistöllä päättämään myöhempään ajankohtaan mennessä. Tallettaja ilmoittaa asianmukaisesti kustakin tallettamisesta ja tallettamispäivästä muille allekirjoittajille. 

2. Allekirjoittaja, jonka ratifioimis- tai hyväksymiskirja talletetaan ennen tämän sopimuksen voimaantulopäivää, tulee pankin jäseneksi voimaantulopäivänä. Muusta allekirjoittajasta, joka noudattaa edellisen kohdan määräyksiä, tulee pankin jäsen sen ratifioimis- tai hyväksymiskirjojen tallettamispäivänä. 

Article 58 

Ratification, Acceptance or Approval 

1. This Agreement shall be subject to ratification, acceptance or approval by the Signatories. Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Depository not later than December 31, 2016, or if necessary, until such later date as may be decided by the Board of Governors by a Special Majority vote as provided in Article 28. The Depository shall duly notify the other Signatories of each deposit and the date thereof. 

2. A Signatory whose instrument of ratification, acceptance or approval is deposited before the date on which this Agreement enters into force, shall become a member of the Bank, on that date. Any other Signatory which complies with the provisions of the preceding paragraph, shall become a member of the Bank on the date on which its instrument of ratification, acceptance or approval is deposited. 

59 artikla 

Voimaantulo 

Tämä sopimus tulee voimaan sen jälkeen, kun vähintään kymmenen (10) allekirjoittajaa, joiden tämän sopimuksen liitteessä A mainitut ensimmäiset osakemerkinnät ovat yhteensä vähintään viisikymmentä (50) prosenttia kaikista tällaisista merkinnöistä, on tallettanut ratifioimis- tai hyväksymiskirjansa. 

Article 59 

Entry into Force 

This Agreement shall enter into force when instruments of ratification, acceptance or approval have been deposited by at least ten (10) Signatories whose initial subscriptions, as set forth in Schedule A to this Agreement, in the aggregate comprise not less than fifty (50) per cent of total of such subscriptions. 

60 artikla 

Ensimmäinen kokous ja toiminnan aloittaminen 

1. Heti, kun tämä sopimus tulee voimaan, kukin jäsen nimeää yhden hallintoneuvoston jäsenen, ja tallettaja kutsuu hallintoneuvoston ensimmäisen kokouksen koolle. 

2. Ensimmäisessä kokouksessa hallintoneuvosto 

(i) valitsee pääjohtajan; 

(ii) valitsee pankille johtokunnan jäsenet 25 artiklan 1 kohdan mukaisesti, edellyttäen, että hallintoneuvosto voi päättää valita ensimmäiselle, kahta vuotta lyhyemmälle kaudelle vähemmän johtokunnan jäseniä, ottaen huomioon jäsenten lukumäärän ja niiden allekirjoittajien lukumäärän, jotka eivät ole vielä tulleet jäseniksi; 

(iii) suorittaa tarpeelliset järjestelyt pankin toiminnan alkamispäivän määräämiseksi; ja 

(iv) suorittaa muut tarpeellisiksi katsomansa järjestelyt pankin toiminnan alkamisen valmistelemiseksi. 

3. Pankki ilmoittaa jäsenilleen toimintansa alkamispäivämäärän. 

TEHTY Pekingissä, Kiinan kansantasavallassa 29 päivänä kesäkuuta 2015 yhtenä alkuperäiskappaleena, joka talletetaan tallettajan arkistoihin ja jonka englannin-, kiinan- ja ranskankieliset tekstit ovat yhtä todistusvoimaiset. 

Article 60 

Inaugural Meeting and Commencement of Operations 

1. As soon as this Agreement enters into force, each member shall appoint a Governor, and the Depository shall call the inaugural meeting of the Board of Governors. 

2. At its inaugural meeting, the Board of Governors: 

(i) shall elect the President; 

(ii) shall elect the Directors of the Bank in accordance with paragraph 1 of Article 25, provided that the Board of Governors may decide to elect fewer Directors for an initial period shorter than two years in consideration of the number of members and Signatories which have not yet become members; 

(iii) shall make arrangements for the determination of the date on which the Bank shall commence its operations; and 

(iv) shall make such other arrangements as necessary to prepare for the commencement of the Bank’s operations. 

3. The Bank shall notify its members of the date of the commencement of its operations. 

DONE at Beijing, People’s Republic of China on June 29, 2015, in a single original deposited in the archives of the Depository, whose English, Chinese and French texts are equally authentic. 

LIITE A 

Peruspääoman ensimmäinen merkintä niiden valtioiden osalta, jotka voivat tulla jäseniksi 58 artiklan mukaisesti  

 

Osakkeiden lukumäärä  

Pääomamerkintä  

(miljoonaa Yhdysvaltain dollaria)  

A OSA 

ALUEELLISET JÄSENET 

 

 

Arabiemiirikunnat 

11 857 

1 185,7 

Australia  

36 912 

3 691,2 

Azerbaidžan 

2 541 

254,1 

Bangladesh  

6 605 

660,5 

Brunei Darussalam  

524 

52 4 

Filippiinit  

9 791 

979,1 

Georgia  

539 

53,9 

Indonesia  

33 607  

3 360,7 

Intia  

83 673 

8 367,3 

Iran  

15 808 

1 580,8 

Israel  

7 499 

749,9 

Jordan  

1 192  

119,2 

Kambodža 

623 

62,3 

Kazakstan 

7 293 

729,3 

Kiina  

297 804 

29 780,4 

Kirgisian tasavalta  

268 

26,8 

Korea  

37 388 

3 738,8 

Kuwait  

5 360 

536,0 

Laosin demokraattinen kansantasavalta 

430 

43,0 

Malediivit  

72 

7,2 

Malesia  

1 095 

109,5 

Mongolia  

411 

41,1 

Myanmar  

2 645 

264,5 

Nepal  

809 

80,9 

Oman  

2 592  

259,2 

Pakistan  

10 341  

1 034,1 

Qatar  

6 044  

604,4 

Saudi Arabia  

25 446  

2 544,6 

Singapore  

2 500 

250,0 

Sri Lanka  

2 690 

269,0 

Tadžikistan  

309 

30,9 

Thaimaa  

14 275 

1 427,5 

Turkki  

26 099  

2 609,9 

Uusi-Seelanti 

4 615 

461,5 

Uzbekistan  

2 198 

219,8 

Venäjä  

65 362 

6 536,2 

Vietnam  

6 633 

663,3 

Jakamattomat osakkeet  

16 150  

1 615,0 

YHTEENSÄ 

750 000 

75 000,0 

B OSA 

EI-ALUEELLISET JÄSENET  

 

 

Alankomaat 

10 313 

1 031,3 

Brasilia  

31 810 

3 181,0 

Egypti 

6 505 

650,5 

Espanja  

17 615 

1 761,5 

Etelä-Afrikka  

5 905 

590,5 

Islanti  

176 

17,6 

Italia  

25 718 

2 571,8 

Itävalta 

5 008 

500,8 

Luxemburg  

697 

69,7 

Malta  

136 

13,6 

Norja  

5 506 

550,6 

Puola 

8 318 

831,8 

Portugali 

650 

65,0 

Ranska 

33 756 

3 375,6 

Ruotsi 

6,300 

630,0 

Saksa 

44 842 

4 484,2 

Suomi 

3 103 

310,3 

Sveitsi 

7 064 

706,4 

Tanska  

3 695  

369,5 

Yhdistynyt kuningaskunta  

30 547 

3 054,7 

Jakamattomat osakkeet  

2 336 

233,6 

YHTEENSÄ 

250 000 

25 000,0 

KAIKKI YHTEENSÄ  

1 000 000 

100 000,0 

SCHEDULE A 

Initial Subscriptions to the Authorized Capital Stock for Countries Which May Become Members in accordance with Article 58 

 

Number of Shares 

Capital Subscription 

(in million $) 

PART A. 

REGIONAL MEMBERS 

 

 

Australia  

36,912 

3,691.2 

Azerbaijan  

2,541 

254.1 

Bangladesh  

6,605 

660.5 

Brunei Darussalam  

524 

52.4 

Cambodia  

623 

62.3 

China  

297,804 

29,780.4 

Georgia  

539 

53.9 

India  

83,673 

8,367.3 

Indonesia  

33,607  

3,360.7 

Iran  

15,808 

1,580.8 

Israel  

7,499 

749.9 

Jordan  

1,192  

119.2 

Kazakhstan  

7,293 

729.3 

Korea  

37,388 

3,738.8 

Kuwait  

5,360 

536.0 

Kyrgyz Republic  

268 

26.8 

Lao People’s Democratic Republic  

430 

43.0 

Malaysia  

1,095 

109.5 

Maldives  

72 

7.2 

Mongolia  

411 

41.1 

Myanmar  

2,645 

264.5 

Nepal  

809 

80.9 

New Zealand  

4,615 

461.5 

Oman  

2,592  

259.2 

Pakistan  

10,341  

1,034.1 

Philippines  

9,791 

979.1 

Qatar  

6,044  

604.4 

Russia  

65,362 

6,536.2 

Saudi-Arabia  

25,446  

2,544.6 

Singapore  

2,500 

250.0 

Sri Lanka  

2,690 

269.0 

Tajikistan  

309 

30.9 

Thailand  

14,275 

1,427.5 

Turkey  

26,099  

2,609.9 

United Arab Emirates  

11,857 

1,185.7 

Uzbekistan  

2,198 

219.8 

Vietnam  

6,633 

663.3 

Unallocated  

16,150  

1,615.0 

TOTAL 

750,000 

75,000.0 

PART B. 

NON-REGIONAL  

MEMBERS 

 

 

Austria  

5,008 

500.8 

Brazil  

31,810 

3,181.0 

Denmark  

3,695  

369.5 

Egypt  

6,505 

650.5 

Finland  

3,103 

310.3 

France  

33,756 

3,375.6 

Germany  

44,842 

4,484.2 

Iceland  

176 

17.6 

Italy  

25,718 

2,571.8 

Luxembourg  

697 

69.7 

Malta  

136 

13.6 

Netherlands  

10,313 

1,031.3 

Norway  

5,506 

550.6 

Poland  

8,318 

831.8 

Portugal  

650 

65.0 

South Africa  

5,905 

590.5 

Spain  

17,615 

1,761.5 

Sweden  

6,300 

630.0 

Switzerland  

7,064 

706.4 

United Kingdom  

30,547 

3,054.7 

Unallocated  

2,336 

233.6 

TOTAL 

250,000 

25,000.0 

GRAND TOTAL  

1,000,000 

100,000.0 

LIITE B 

JOHTOKUNNAN JÄSENTEN VALINTA 

Hallintoneuvosto määrää johtokunnan jäsenten valinnassa noudatettavat säännöt seuraavien määräysten mukaisesti. 

SCHEDULE B 

ELECTION OF DIRECTORS 

The Board of Governors shall prescribe rules for the conduct of each election of Directors, in accordance with the following provisions. 

1. Vaalipiirit. Jokainen johtokunnan jäsen edustaa yhtä tai useampaa vaalipiiriin kuuluvaa jäsenvaltiota. Jokaisen vaalipiirin yhteenlaskettu äänivalta muodostuu äänistä, jotka johtokunnan jäsen on 28 artiklan 3 kohdan mukaan oikeutettu antamaan. 

1. Constituencies. Each Director shall represent one or more members in a constituency. The total aggregate voting power of each constituency shall consist of the votes which the Director is entitled to cast under paragraph 3 of Article 28. 

2. Vaalipiirin äänivalta. Jokaisessa vaalissa hallintoneuvosto määrittää alueellisia jäseniä edustavien hallintoneuvoston jäsenten valitsemille johtokunnan jäsenille (alueelliset johtokunnan jäsenet) vaalipiirin äänivallan vähimmäisosuuden ja ei-alueellisia jäseniä edustavien hallintoneuvoston jäsenten valitsemille johtokunnan jäsenille (ei-alueelliset johtokunnan jäsenet) vaalipiirin äänivallan vähimmäisosuuden. 

(a) Alueellisten johtokunnan jäsenten äänivallan vähimmäisosuus määritetään prosentteina siitä kokonaisäänimäärästä, jonka alueellisia jäseniä edustavat hallintoneuvoston jäsenet (alueelliset hallintoneuvoston jäsenet) voivat vaaleissa antaa. Alueellisten johtokunnan jäsenten äänivallan vähimmäisosuus on aluksi 6 prosenttia. 

(b) Ei-alueellisten johtokunnan jäsenten äänivallan vähimmäisosuus määritetään prosentteina siitä kokonaisäänimäärästä, jonka ei-alueellisia jäseniä edustavat hallintoneuvoston jäsenet (ei-alueelliset hallintoneuvoston jäsenet) voivat vaaleissa antaa. Ei-alueellisten johtokunnan jäsenten äänivallan vähimmäisosuus on aluksi 15 prosenttia. 

2. Constituency Voting Power. For each election, the Board of Governors shall establish a Minimum Percentage for constituency voting power for Directors to be elected by Governors representing regional members (Regional Directors) and a Minimum Percentage for constituency voting power for Directors to be elected by Governors representing non-regional members (Non-Regional Directors). 

(a) The Minimum Percentage for Regional Directors shall be set as a percentage of the total votes eligible to be cast in the election by the Governors representing regional members (Regional Governors). The initial Minimum Percentage for Regional Directors shall be 6%. 

(b) The Minimum Percentage for Non-Regional Directors shall be set as a percentage of the total votes eligible to be cast in the election by the Governors representing non-regional members (Non-Regional Governors). The initial Minimum Percentage for Non-Regional Directors shall be 15%. 

3. Oikaisuosuus. Äänivallan oikaisemiseksi vaalipiirien kesken silloin, kun valinta edellyttää jäljempänä 7 kohdassa mainittuja lisä-äänestyskierroksia, hallintoneuvosto määrittää jokaista valintaa varten alueelliselle johtokunnan jäsenelle oikaisuosuuden ja ei-alueelliselle johtokunnan jäsenelle oikaisuosuuden. Oikaisuosuus on suurempi kuin vastaava vähimmäisosuus. 

(a) Alueellisten johtokunnan jäsenten oikaisuosuus määritetään prosentteina siitä kokonaisäänimäärästä, jonka alueelliset hallintoneuvoston jäsenet voivat vaaleissa antaa. Alueellisten johtokunnan jäsenten oikaisuosuus on aluksi 15 prosenttia. 

(b) Ei-alueellisten johtokunnan jäsenten oikaisuosuus määritetään prosentteina siitä kokonaisäänimäärästä, jonka ei-alueelliset hallintoneuvoston jäsenet voivat vaaleissa antaa. Ei-alueellisten johtokunnan jäsenten oikaisuosuus on aluksi 60 prosenttia. 

3. Adjustment Percentage. In order to adjust voting power across constituencies when subsequent rounds of balloting are required under paragraph 7 below, the Board of Governors shall establish, for each election, an Adjustment Percentage for Regional Directors and an Adjustment Percentage for Non-Regional Directors. Each Adjustment Percentage shall be higher than the corresponding Minimum Percentage. 

(a) The Adjustment Percentage for Regional Directors shall be set as a percentage of the total votes eligible to be cast in the election by the Regional Governors. The initial Adjustment Percentage for Regional Directors shall be 15%. 

(b) The Adjustment Percentage for Non-Regional Directors shall be set as a percentage of the total votes eligible to be cast in the election by the Non-Regional Governors. The initial Adjustment Percentage for Non-Regional Directors shall be 60%. 

4. Ehdokkaiden lukumäärä. Jokaista vaalia varten hallintoneuvosto määrittää valittavien alueellisten ja ei-alueellisten johtokunnan jäsenten lukumäärän 25 artiklan 2 kohdan mukaisen johtokunnan kokoa ja kokoonpanoa koskevien päätöstensä perusteella. 

(a) Alueellisten johtokunnan jäsenten lukumäärä on aluksi yhdeksän. 

(b) Ei-alueellisten johtokunnan jäsenten lukumäärä on aluksi kolme. 

4. Number of Candidates. For each election, the Board of Governors shall establish the number of Regional Directors and Non-Regional Directors to be elected, in light of its decisions on the size and composition of the Board of Directors pursuant to paragraph 2 of Article 25. 

(a) The initial number of Regional Directors shall be nine. 

(b) The initial number of Non-Regional Directors shall be three. 

5. Nimeämiset. Kukin hallintoneuvoston jäsen voi nimetä vain yhden henkilön. Ehdokkaiden nimeämisestä alueellisen johtokunnan jäsenen tehtävään vastaavat alueelliset hallintoneuvoston jäsenet. Ehdokkaiden nimeämisestä ei-alueellisen johtokunnan jäsenen tehtävään vastaavat ei-alueelliset hallintoneuvoston jäsenet. 

5. Nominations. Each Governor may only nominate one person. Candidates for the office of Regional Director shall be nominated by Regional Governors. Candidates for the office of Non-Regional Director shall be nominated by Non-Regional Governors. 

6. Äänestys. Kukin hallintoneuvoston jäsen voi äänestää yhtä ehdokasta ja antaa tälle kaikki kyseisen jäsenen nimenneelle jäsenvaltiolle 28 artiklan 1 kohdan mukaan kuuluvat äänet. Alueelliset johtokunnan jäsenet valitaan alueellisten hallintoneuvoston jäsenten äänestyksellä. Ei-alueelliset johtokunnan jäsenet valitaan ei-alueellisten hallintoneuvoston jäsenten äänestyksellä. 

6. Voting. Each Governor may vote for one candidate, casting all of the votes to which the member appointing him is entitled under paragraph 1 of Article 28. The election of Regional Directors shall be by ballot of Regional Governors. The election of Non-Regional Directors shall be by ballot of Non-Regional Governors. 

7. Ensimmäinen äänestys. Ensimmäisessä äänestyksessä eniten ääniä saaneet ehdokkaat valitaan johtokunnan jäseniksi johtokuntaan valittavan jäsenmäärän puitteissa edellyttäen, että ehdokas on saanut tarpeeksi ääniä saavuttaakseen sovellettavan äänivallan vähimmäisosuuden. 

(a) Jos tarvittavaa määrää johtokunnan jäseniä ei tule valituksi ensimmäisessä äänestyksessä ja ehdokkaita oli yhtä monta kuin valittavia johtokunnan jäseniä, hallintoneuvosto päättää toimista, jotka ovat tarpeen alueellisten tai ei-alueellisten johtokunnan jäsenten vaalien toimittamiseksi. 

7. First Ballot. On the first ballot, candidates receiving the highest number of votes, up to the number of Directors to be elected, shall be elected as Directors, provided that, to be elected, a candidate shall have received a sufficient number of votes to reach the applicable Minimum Percentage. 

(a) If the required number of Directors is not elected on the first ballot, and the number of candidates was the same as the number of Directors to be elected, the Board of Governors shall determine the subsequent actions to complete the election of Regional Directors or the election of Non-Regional Directors, as the case may be. 

8. Lisä-äänestykset. Jos tarvittavaa määrää johtokunnan jäseniä ei valita ensimmäisessä äänestyksessä ja ehdokkaita oli enemmän kuin johtokuntaan äänestyksessä valittavia jäseniä, toimitetaan tarvittaessa lisä-äänestyksiä. Lisä-äänestyksissä 

(a) edellisessä äänestyksessä vähiten ääniä saanut ehdokas ei ole ehdokkaana seuraavassa äänestyksessä; 

(b) ääniä saavat antaa ainoastaan (i) hallintoneuvoston jäsenet, jotka edellisessä äänestyksessä äänestivät valitsematta jäänyttä ehdokasta, ja (ii) hallintoneuvoston jäsenet, joiden tietylle valituksi tulleelle ehdokkaalle antamien äänten katsotaan nostaneen kyseisen ehdokkaan äänimäärän yli (c) kohdan mukaan sovellettavan oikaisuosuuden; 

(c) kullekin ehdokkaalle ääniä antaneiden hallintoneuvoston jäsenten äänet lasketaan laskevassa järjestyksessä kunnes sovellettavaa oikaisuosuutta edustava äänimäärä on ylitetty. Hallintoneuvoston jäsenten, joiden äänet laskettiin kyseisessä laskennassa, katsotaan antaneen kaikki äänensä kyseiselle johtokunnan jäsenelle, mukaan lukien se hallintoneuvoston jäsen, jonka äänet nostivat ehdokkaan kokonaisäänimäärän yli oikaisuosuuden. Jäljelle jääneiden hallintoneuvoston jäsenten, joiden ääniä ei kyseisessä laskennassa laskettu, katsotaan nostaneen ehdokkaan kokonaisäänimäärän yli oikaisuosuuden, ja näiden jäsenten äänet eivät enää vaikuta kyseisen ehdokkaan valintaan. Nämä jäljelle jääneet hallintoneuvoston jäsenet voivat äänestää seuraavassa äänestyksessä. 

(d) Jos mahdollisissa lisä-äänestyksissä on valittavana vain yksi johtokunnan jäsen, hänet voidaan valita yksinkertaisella jäljellä olevien äänten enemmistöllä. Kaikkien tällaisten jäljellä olevien äänten katsotaan vaikuttaneen viimeisen johtokunnan jäsenen valintaan. 

8. Subsequent Ballots. If the required number of Directors is not elected on the first ballot, and there were more candidates than the number of Directors to be elected on the ballot, there shall be subsequent ballots, as necessary. For subsequent ballots: 

(a) The candidate receiving the lowest number of votes in the preceding ballot shall not be a candidate in the next ballot. 

(b) Votes shall be cast only by: (i) Governors who voted in the preceding ballot for a candidate who was not elected; and (ii) Governors whose votes for a candidate who was elected are deemed to have raised the votes for that candidate above the applicable Adjustment Percentage under (c) below. 

(c) The votes of all the Governors who cast votes for each candidate shall be added in descending order of number, until the number of votes representing the applicable Adjustment Percentage has been exceeded. Governors whose votes were counted in that calculation shall be deemed to have cast all their votes for that Director, including the Governor whose votes brought the total over the Adjustment Percentage. The remaining Governors whose votes were not counted in that calculation shall be deemed to have raised the candidate’s total votes above the Adjustment Percentage, and the votes of those Governors shall not count towards the election of that candidate. These remaining Governors may vote in the next ballot. 

(d) If in any subsequent ballot, only one Director remains to be elected, the Director may be elected by a simple majority of the remaining votes. All such remaining votes shall be deemed to have counted towards the election of the last Director. 

9. Äänten siirtäminen. Hallintoneuvoston jäsen, joka ei osallistu äänestykseen tai jonka äänet eivät vaikuta johtokunnan jäsenen valintaan, voi siirtää äänet, joihin hän on oikeutettu, jollekin valitulle johtokunnan jäsenelle, edellyttäen, että kyseinen hallintoneuvoston jäsen etukäteen hankkii tälle siirrolle kaikkien niiden hallintoneuvoston jäsenten suostumuksen, jotka ovat valinneet kyseisen johtokunnan jäsenen. 

9. Assignment of Votes. Any Governor who does not participate in voting for the election or whose votes do not contribute to the election of a Director may assign the votes to which he is entitled to an elected Director, provided that such Governor shall first have obtained the agreement of all those Governors who have elected that Director to such assignment. 

10. Perustajajäsenen erioikeudet. Hallintoneuvoston jäsenten suorittamassa johtokunnan jäsenten nimittämisessä ja äänestämisessä sekä johtokunnan jäsenten suorittamassa johtokunnan varajäsenten nimittämisessä noudatetaan periaatetta, jonka mukaan perustajajäsenillä on erioikeus nimetä johtokunnan jäsen tai varajäsen omasta vaalipiiristään pysyvästi tai kiertävällä periaatteella. 

10. Founding Member Privileges. The nomination and voting by Governors for Directors and the appointment of Alternate Directors by Directors shall respect the principle that each Founding Member shall have the privilege to designate the Director or an Alternate Director in its constituency permanently or on a rotating basis.