Viimeksi julkaistu 3.11.2021 14.51

Hallituksen esitys HE 58/2019 vp Hallituksen esitys eduskunnalle Rajavartiolaitoksen hallinnonalan lainsäädännön eräiden muutoksenhakusäännösten muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi rajavartiolaitoksen hallinnosta annettua lakia, rajavartiolakia ja rikostorjunnasta Rajavartiolaitoksessa annettua lakia. Lisäksi meripelastuslain 25 a § ehdotetaan kumottavaksi. Lakeihin tehtäisiin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain edellyttämät viittausmuutokset sekä poistettaisiin tarpeettomat päällekkäiset valituslupasäännökset. 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020. 

PERUSTELUT

Nykytila ja ehdotetut muutokset

Uusi laki oikeudenkäynnistä hallintoasioissa (808/2019) tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020. Lailla kumotaan voimassa oleva hallintolainkäyttölaki (586/1996). 

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa ovat hallintoasioiden muutoksenhakua koskevat yleissäännökset. Lain 8 §:n mukaan viranomaisen päätöksestä valitetaan hallinto-oikeuteen. Lain 107 §:n mukaan hallinto-oikeuden hallintolainkäyttöasiassa antamaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. 

Rajavartiolaitoksen hallinnonalaa koskeva erityislainsäädäntö sisältää viittauksia kumoutuvaan hallintolainkäyttölakiin. Lisäksi säädetään uuden lain kanssa päällekkäisesti siitä, että hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta vain, jos korkein hallinto-oikeus on antanut valitusluvan. 

Rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain (577/2005), rajavartiolain (578/2005) ja rikostorjunnasta Rajavartiolaitoksessa annetun lain (108/2018) viittaukset hallintolainkäyttölakiin olisi korvattava viittauksella oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettuun lakiin. Lisäksi laeista ehdotetaan poistettavaksi tarpeettomat päällekkäiset valituslupasäännökset. Meripelastuslain (1145/2001) osalta tämä tehtäisiin kumoamalla lain 25 a §. Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa ei säädetä enää päätöksen poistamisesta ylimääräisessä muutoksenhaussa. Rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain 28 a §:ää täsmennettäisiin tämän vuoksi. 

Rajavartiolaitos kirjoitetaan nykyisin isolla alkukirjaimella. Tässä esityksessä muutettaviin rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain säännöksiin tehtäisiin asiaa koskevat korjaukset. Rikostorjunnasta Rajavartiolaitoksessa annetun lain 56 §:ssä viittaus tietoyhteiskuntakaareen muutettaisiin viittaukseksi sähköisen viestinnän palveluista annettuun lakiin lain 68/2018 mukaisesti ja Viestintävirasto muutettaisiin Liikenne- ja viestintävirastoksi Liikenne- ja viestintävirastosta annetun lain (935/2018) mukaisesti. Säännöksiin tehtäisiin myös eräitä kielellisiä tarkistuksia. 

Esityksen vaikutukset

Ehdotetut muutokset ovat lakiteknisiä, eikä niillä ole erityisiä vaikutuksia. Sääntely säilyisi asiasisällöllisesti ennallaan. Säännösten tarkistaminen selkeyttäisi kuitenkin lainsäädännön kokonaisuutta. 

Asian valmistelu

Hallituksen esitys on valmisteltu virkatyönä sisäministeriössä. Esityksestä on pyydetty lausunto oikeusministeriöltä. 

Voimaantulo

Lait ehdotetaan tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020 samanaikaisesti uuden oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain kanssa. 

Ponsiosa 

Edellä esitetyn perusteella annetaan eduskunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotukset: 

Lakiehdotukset

1. Laki rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain (577/2005) 14, 28 a ja 29 §, sellaisina kuin ne ovat laissa 1229/2013, seuraavasti: 
14 § Virkamiehen siirtäminen toiseen virkaan tai tehtävään 
Rajavartiolaitoksen virkamies on velvollinen siirtymään toiseen vähintään samantasoiseen Rajavartiolaitoksen virkaan taikka toiseen, virkamiehen saamaa koulutusta vastaavaan Rajavartiolaitoksen tehtävään, kun se on tarpeen Rajavartiolaitoksen yksityiskohtaisen kokoonpanon mukaisen avoimen viran tai tehtävän täyttämistä varten taikka muutoin palveluksen asianmukaista järjestämistä varten. 
Jos siirtäminen toiseen virkaan tai tehtävään aiheuttaa virkamiehelle palveluspaikkakunnan muutoksen, asianomaiselle on annettava päätöksestä tieto vähintään kolme kuukautta aikaisemmin. 
Toiseen virkaan tai tehtävään siirtämistä koskevaan päätökseen, joka aiheuttaa virkamiehen palveluspaikkakunnan muuttumisen taikka ilman virkamiehen suostumusta tapahtuvaan tehtävään siirtämistä koskevaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla. Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). Siirtämistä koskeva päätös tulee kuitenkin noudatettavaksi siitä tehdystä valituksesta huolimatta, jollei muutoksenhakuviranomainen toisin määrää. Muuhun toiseen virkaan tai tehtävään siirtämistä taikka virkamiehen tehtävään määräämistä koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. 
28 a § Menettely opiskelun keskeyttämistä, varoituksen tai huomautuksen antamista tai opiskeluoikeuden menettämistä koskevassa asiassa 
Raja- ja merivartiokoulun on, ennen kuin se päättää 27 b §:ssä tarkoitetusta opiskelun keskeyttämisestä taikka 28 §:ssä tarkoitetusta kirjallisen varoituksen tai suullisen huomautuksen antamisesta tai opiskeluoikeuden menettämisestä, yksilöitävä toimenpiteeseen johtava teko tai laiminlyönti, kuultava opiskelijaa ja hankittava muu tarpeellinen selvitys. 
Jos opiskelun keskeyttämistä tai opiskeluoikeuden menettämistä koskeva päätös kumotaan tai ylimääräisessä muutoksenhaussa puretaan, Raja- ja merivartiokoulu päättää opiskelijan siihen mennessä suorittamien opintojen hyväksi lukemisesta myöhemmin vastaavien opintojen yhteydessä. 
29 § Muutoksenhaku 
Pääsykokeen perusteella tapahtuvaa koulutukseen valitsemista, palvelussitoumusta, päihdetestaukseen määräämistä, rajavartijan peruskurssin opiskelijan opintososiaalisia etuja ja opiskelun siirtämistä koskevaan päätökseen saa vaatia oikaisua Rajavartiolaitoksen esikunnalta. Oikaisuvaatimuksesta säädetään hallintolaissa (434/2003). Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa. 
Opintosuoritusten arviointia ja aikaisempien taikka muualla suoritettujen opintojen hyväksi lukemista koskevaan Raja- ja merivartiokoulun päätökseen saa vaatia oikaisua Rajavartiolaitoksen esikunnalta 30 päivän kuluessa siitä, kun opiskelijalla on ollut mahdollisuus saada arvioinnin tulokset ja opintosuoritustaan koskevien arviointiperusteiden soveltaminen tietoonsa. Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. 
Muutoksenhaussa hallintotuomioistuimeen muusta päätöksestä sovelletaan, mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa säädetään, jollei muualla laissa toisin säädetä. Opiskeluoikeuden menettämistä tai opiskelun keskeyttämistä koskeva päätös voidaan panna heti täytäntöön, jollei muutoksenhakuviranomainen toisin määrää. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

2. Laki rajavartiolain 60 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan rajavartiolain (578/2005) 60 §, sellaisena kuin se on laissa 749/2014, seuraavasti: 
60 § Suullisesti annettava päätös ja muutoksenhaku 
Edellä 52 §:n 1 momentin 1, 2, 4 ja 5 kohdassa tarkoitettu lupa voidaan kiireellisissä tapauksissa antaa suullisesti. Suullisesti annettuun päätökseen, jolla hakemus hyväksytään kokonaan, ei saa hakea muutosta valittamalla. Suullisesti annettu päätös, johon ei ole muutoksenhakuoikeutta, annetaan kirjallisesti ainoastaan erikseen esitetystä pyynnöstä. 
Muuhun rajavyöhykelupaa koskevaan päätökseen kuin 1 momentissa tarkoitettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla. Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

3. Laki rikostorjunnasta Rajavartiolaitoksessa annetun lain 56 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan rikostorjunnasta Rajavartiolaitoksessa annetun lain (108/2018) 56 § seuraavasti: 
56 § Korvaus teleyritykselle 
Teleyrityksellä on oikeus saada valtion varoista korvaus tässä luvussa tarkoitetusta viranomaisten avustamisesta ja tietojen antamisesta aiheutuneista välittömistä kustannuksista sähköisen viestinnän palveluista annetun lain 299 §:n mukaisesti. Korvauksen maksamisesta päättää toimenpiteen suorittanut hallintoyksikkö. 
Korvauksen maksamista koskevaan päätökseen saa vaatia oikaisua. Oikaisuvaatimuksesta säädetään hallintolaissa (434/2003). Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). Hallinto-oikeuden on varattava Liikenne- ja viestintävirastolle tilaisuus tulla kuulluksi. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

4. Laki meripelastuslain 25 a §:n kumoamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
1 § 
Tällä lailla kumotaan meripelastuslain (1145/2001) 25 a §, sellaisena kuin se on laissa 752/2014. 
2 § 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 24 päivänä lokakuuta 2019 
Pääministeri Antti Rinne 
Sisäministeri Maria Ohisalo