Viimeksi julkaistu 3.11.2021 13.51

Hallituksen esitys HE 63/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi EU-ympäristömerkistä annetun lain muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi EU-ympäristömerkistä annettua lakia. Ehdotuksen mukaan Ympäristömerkintä Suomi Oy hoitaisi 1 päivästä heinäkuuta 2018 alkaen EU-ympäristömerkinnän toimivaltaisen elimen tehtäviä Suomessa. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2018. 

PERUSTELUT

Nykytila

EU-ympäristömerkkijärjestelmä on osa kestävää kulutusta ja tuotantoa koskevaa yhteisön politiikkaa, jolla pyritään vähentämään kulutuksen ja tuotannon kielteisiä vaikutuksia ympäristöön, terveyteen, ilmastoon ja luonnonvaroihin.  

Euroopan yhteisön yhteisestä ympäristömerkistä säädetään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N: o 66/ 2010 (EU-ympäristömerkkiasetus). EU-ympäristömerkistä annettu asetus edellyttää, että jäsenvaltio nimeää yhden tai useamman organisaation, joka toimii hallituksen ministeriön alaisena tai sen ulkopuolella ja joka vastaa asetuksessa säädettyjen tehtävien suorittamisesta. Lisäksi jäsenvaltiot asetuksen mukaan edistävät EU-ympäristömerkin käyttöä mm. tiedostuskampanjoilla, kannustamalla pk-yrityksiä järjestelmän käyttöön sekä julkisissa hankinnoissa. 

Suomessa EU-ympäristömerkistä säädetään EU-ympäristömerkistä annetussa laissa (832/2014). Voimassa olevan lain 2 §:ssä on nimetty Motiva Services Oy kansalliseksi toimielimeksi ja lain 4 §:ssä on määritelty tarkemmin tarkastuksesta ja valvonnasta, maksuista, salassapitovelvollisuuden rikkomisesta ja lain 11 §:ssä muutoksenhausta. Kansallinen toimielin käsittelee yritysten ja organisaatioiden ympäristömerkkihakemukset, myöntää merkin käyttöoikeuden, valvoo merkkien käyttöä sekä edistää merkintää markkinoilla.  

Motiva Services Oy hallinnoi EU-ympäristömerkin lisäksi myös Pohjoismaista Joutsenmerkkiä Suomessa. Molempia merkkejä rahoitetaan lupa- ja hakemusmaksuilla sekä valtionavulla.  

Ehdotetut muutokset

EU-ympäristömerkistä annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi organisaatiomuutosten vuoksi. Motiva Oy perustaa uuden tytäryhtiön Ympäristömerkintä Suomi Oy:n, joka nimettäisiin 1.7.2018 alkaen hoitamaan EU-ympäristömerkinnän toimivaltaisen elimen tehtäviä. 

Muutoksen syynä on tavoite selkiyttää ympäristömerkintää edistävän organisaation roolia sekä eriyttää nämä tehtävät muusta Motiva Oy:n ja Motiva Services Oy:n toiminnasta. Ympäristömerkintä poikkeaa Motivan muusta liiketoiminnasta ja synergiat Motivan muuhun toimintaan ovat jääneet vähäisiksi. Ympäristömerkinnän tehtävien hoidon eriyttäminen omaan yhtiöön mahdollistaisi oman selkeästi ympäristömerkintää edistävän strategian toteuttamisen ja näin selkeyttäisi ympäristömerkinnän asemaa ja roolia ympäristömerkin haltijoiden keskuudessa sekä kansainvälisessä yhteistyössä.  

EU-ympäristömerkkiä koskevan lain kolmeen pykälään ehdotetaan muutosta. 

2 §. Toimivaltainen elin. Pykälässä oleva viittaus toimivaltaisen elimen tehtäviä hoitavaan yritykseen muutettaisiin siten, että kyseinen yritys olisi jatkossa Ympäristömerkintä Suomi Oy. 

4 §. Tarkastus ja valvonta. Pykälässä oleva viittaus Motiva Services Oy: hyn korvattaisiin viittauksella Ympäristömerkintä Suomi Oy: hyn. 

11 §. Muutoksenhaku. Pykälän ensimmäiseen momenttiin, jossa säädetään muutoksenhausta, ehdotetaan muutosta toimivaltaisena elimenä toimivan yrityksen nimen osalta. Muutoksenhausta säädettäisiin kuten voimassa olevassa laissa hallintolainkäyttölain mukaisesti. 

Pykälän toisen momentin säännökseen oikaisuvaatimusmenettelystä EU-ympäristömerkkiä koskevien maksujen osalta ehdotetaan muutosta toimivaltaisena elimenä toimivan yrityksen nimen osalta  

Esityksen vaikutukset

Ympäristömerkinnän tehtävien hoidon eriyttäminen omaan yhtiöön mahdollistaisi oman selkeästi ympäristömerkintää edistävän strategian toteuttamisen ja näin selkeyttäisi ympäristömerkinnän asemaa ja roolia ympäristömerkin haltijoiden keskuudessa sekä kansainvälisessä yhteistyössä.  

Organisaatiomuutos ei vaikuttaisi toimivaltaisen elimen rooliin tai mahdollisuuksiin käsitellä yritysten ja organisaatioiden ympäristömerkkihakemuksia, myöntää merkin käyttöoikeuksia, valvoa merkkien käyttöä tai edistää merkintää markkinoilla. Lakiehdotuksella ei arvioida olevan muita vaikutuksia. 

Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu ympäristöministeriössä. 

Valmistelussa on kuultu valtiovarainministeriötä, työ- ja elinkeinoministeriötä, oikeusministeriötä, Suomen ympäristökeskusta, Turvallisuus- ja kemikaalivirastoa, Motiva Oy:tä, Elinkeinoelämän keskusliittoa, Kaupan liittoa, Kuluttajaliittoa, Luonto-Liitoa, Marttaliittoa sekä Teknologiateollisuus ry:tä.  

Voimaantulo

Lain ehdotetaan tulevan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2018.  

Ponsiosa 

Edellä esitetyn perusteella annetaan eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus:  

Lakiehdotus

Laki  EU-ympäristömerkistä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan EU-ympäristömerkistä annetun lain (832/2014) 2, 4 ja 11 § seuraavasti: 
2 § Toimivaltainen elin 
Ympäristömerkkiasetuksen 4 artiklassa tarkoitettu toimielin Suomessa on Ympäristömerkintä Suomi Oy. 
Ympäristömerkkiasetuksen mukaisia tehtäviä Ympäristömerkintä Suomi Oy:ssä hoitaviin sovelletaan heidän hoitaessaan näitä tehtäviä rikosoikeudellista virkavastuuta koskevia säännöksiä. Vahingonkorvausvastuusta säädetään vahingonkorvauslaissa (412/1974). 
4 § Tarkastus ja valvonta 
Ympäristöministeriöllä on oikeus tarkastaa ja valvoa Ympäristömerkintä Suomi Oy:n toimintaa ympäristömerkinnän hallinnoijana. 
11 § Muutoksenhaku 
Ympäristömerkintä Suomi Oy:n maksun määräämistä koskevaan päätökseen saa vaatia oikaisua Ympäristömerkintä Suomi Oy:ltä siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään. 
Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen sekä Ympäristömerkintä Suomi Oy:n ympäristömerkin myöntämistä koskevaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20. 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 3 päivänä toukokuuta 2018 
Pääministeri Juha Sipilä 
Asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen