Viimeksi julkaistu 3.11.2021 13.57

Hallituksen esitys HE 66/2018 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi eräiden Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin ja Business Finland Oy:n tehtäviin ja toimivaltaan liittyvien lakien muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuutta lakia, joissa säädetään Innovaatiorahoituskeskus Tekesin ja Finpro Oy:n tehtävistä ja toimivallasta. Toimijoiden laeissa esiintyvät nimet muutettaisiin Innovaatiorahoituskeskus Tekesistä Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandiksi ja Finpro Oy:stä Business Finland Oy:ksi. Lisäksi kahteen lakiin (laki valtion erityisrahoitusyhtiöstä, laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi) lisättäisiin Business Finland Oy eräiden lakisääteisissä tehtävissään välttämättömien tietojen saajaksi. 

Esitys liittyy Innovaatiorahoituskeskus Tekesin nimenmuutokseen Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandiksi ja Finpro Oy:n nimenmuutokseen Business Finland Oy:ksi ja näiden toimijoiden tehtävien yhdistämiseen ja uudelleenjärjestämiseen Business Finland-kokonaisuuden alle.  

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian, sillä laki Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista ja Business Finland-nimisestä osakeyhtiöstä on tullut voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018. 

YLEISPERUSTELUT

Nykytila ja ehdotetut muutokset

Laki innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista ja Business Finland –nimisestä osakeyhtiöstä tuli voimaan 1.1.2018 (HE158/2017, 1146/2017). Lailla muodostetun Business Finland-kokonaisuuden alle kootaan tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiorahoitukseen, kansainvälistymiseen ja viennin edistymiseen, Suomeen suuntautuvien ulkomaisten investointien sekä matkailun edistämiseen liittyvät palvelut, palvelutoiminnan strateginen ohjaus ja eräät julkisen vallan tehtävät. Innovaatiorahoituskeskus Tekesistä ja Finpro-nimisestä osakeyhtiöstä annetut lait kumottiin. 

Tässä hallituksen esityksessä on ehdotukset kuuden sellaisen lain muuttamiseksi, joissa viitataan Innovaatiorahoituskeskus Tekesiin, Finpro Oy:öön ja Finpro ry:een. Lakien asiasisältöä ei muuteta lukuun ottamatta jäljempänä selostettua Business Finland Oy:n tiedonsaantioikeutta eräissä tilanteissa, vaan toimivallan selkeyttämiseksi viittaukset muutettaisiin Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandiksi ja Business Finland Oy:ksi yhtenevästi lain 1146/2017 mukaisten nimenmuutosten kanssa. Viittaukset Finpro ry:een, joka lopettaa toimintansa vuoden 2017 loppuun mennessä, poistettaisiin. Tämän esityksen mukaisesti muutettaisiin Innovaatiorahoituskeskus Tekesin ja Finpro Oy:n nimet vastaavasti Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandiksi ja Business Finland Oy:ksi esityksen kattamiin lakeihin. Lisäksi tehtäisiin lakiin valtion erityisrahoitusyhtiöstä (443/1998) eräitä teknisiä tarkistuksia.  

Lakiin valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi (9/2014) 23 §:ään ehdotetaan lisättäväksi Business Finland Oy niiden toimijoiden joukkoon, joille ko. lain mukaista tehtävää suoritettaessa saatuja tietoja voidaan luovuttaa avustusasioiden käsittelyä tai valvontatehtävien hoitamista varten. Lisäksi esityksessä laajennettaisiin valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 6 § ulottumaan Business Finland Oy:öön sen tehdessä valtionavustuslaissa (688/2001) tai valtion lainanannosta sekä valtiontakauksesta ja valtiontakuusta annetussa laissa (449/1988) tarkoitettuja päätöksiä niin kuin laissa säädetään.  

Esityksen vaikutukset

Esityksellä ei olisi vaikutusta muutettavien lakien asialliseen sisältöön, eikä esityksellä olisi tämän vuoksi taloudellisia tai muita vaikutuksia. Lakeihin tehtävät nimenmuutokset selkeyttäisivät kansalaisille ja toiminnanharjoittajille suunnattua tietoa toimijoiden tehtävistä ja toimivallasta. 

Asian valmistelu

Hallituksen esitys on valmisteltu virkatyönä työ- ja elinkeinoministeriössä. 

Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt hallituksen esitysluonnoksesta lausunnon seuraavilta tahoilta: valtiovarainministeriö, Innovaatiorahoituskeskus Business Finland ja Finnvera Oyj.  

Esitysluonnos on lisäksi nähtävissä ja kommentoitavana työ- ja elinkeinoministeriön kotisivuilla (www.tem.fi). 

Riippuvuus muista esityksistä

Laki Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista ja Business Finland – nimisestä osakeyhtiöstä on tullut voimaan 1.1.2018. Esityksen sisältämät lakimuutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista ja Business Finland-nimisestä osakeyhtiöstä annetun lain voimaantulon jälkeen. 

Esityksessä esitetään muutettavaksi lakia valtion erityisrahoitusyhtiöstä sekä lakia valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi. Kyseisiä lakeja esitetään muutettavaksi myös hallituksen esityksessä eduskunnalle liikesalaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. Kyseinen hallituksen esitys on annettu eduskunnalle ennen tätä hallituksen esitystä. Esitykset on sovitettava yhteen.  

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT

Lakiehdotusten perustelut

1.1  Laki yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä

Yleisperustelujen mukaisesti yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmistä annetun lain (293/2017) 3 ja 4 §:ään ehdotetaan muutettavaksi viittaukset Finpro Oy:stä viittauksiksi Business Finland Oy:ksi ja 10 §:ssä oleva viittaus Innovaatiorahoituskeskus Tekesistä viittaukseksi Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandiksi sekä viittaus Finpro Oy:stä viittaukseksi Business Finland Oy:öön. 

1.2  Laki valtion erityisrahoitusyhtiöstä

Yleisperustelujen mukaisesti valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain (443/1998) 6 §:ään ehdotetaan muutettavaksi viittaus Innovaatiorahoituskeskus Tekesistä Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandiksi. 

Lisäksi ehdotetaan valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 6 §:n mukaisen tiedonantovelvollisuuden laajentamista koskemaan myös Business Finland Oy:tä. Tiedonantovelvollisuus olisi Business Finland Oy:lle välttämätön sen suorittaessa sille laissa annettuja tehtäviään. 

Voimassa olevan lain 2 ja 4 §:ssä viitataan valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annettuun lakiin (445/1998). Lain nimike on muutettu lailla valtion erityisrahoitusyhtiön luotto- ja takaustoiminnasta annetun lain muuttamisesta (1225/2010) laiksi valtion erityisrahoitusyhtiön luotto-, takaus- ja pääomasijoitustoiminnasta. Pykälissä oleva lain nimike muutettaisiin vastaamaan nykyistä lain nimikettä. 

Voimassa olevan lain 7 ja 9 §:ssä mainitaan kauppa- ja teollisuusministeriö. Kauppa- ja teollisuusministeriö on lopettanut toimintansa 31 päivänä joulukuuta 2007 ja sen tehtävät on siirretty 1 päivänä tammikuuta 2008 toimintansa aloittaneelle työ- ja elinkeinoministeriölle. Pykälissä oleva ministeriön nimi muutettaisiin vastaamaan nykyistä tilannetta. 

1.3  Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista

Yleisperustelujen mukaisesti alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain (7/2014) 11 §:ään ehdotetaan muutettavaksi välittäväksi toimielimeksi Innovaatiorahoituskeskus Tekesin tilalle Innovaatiorahoituskeskus Business Finland. 

Rakennerahastotoiminnan hallinnointi ja koordinointi jäisivät Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin vastuulle vastaavasti kuin se on tällä hetkellä Tekesin vastuulla. Rakennerahastotoiminnan hallinto- ja valvontajärjestelmä pysyisivät muutoksessa ennallaan. 

1.4  Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi

Yleisperustelujen mukaisesti valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain (9/2014) 23 §:ään ehdotetaan muutettavaksi viittaus Innovaatiorahoituskeskus Tekesistä Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandiksi. 

Lisäksi 23 §:ään ehdotetaan lisättäväksi Business Finland Oy niiden toimijoiden joukkoon, joille valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain mukaista tehtävää suoritettaessa saatuja tietoja voidaan luovuttaa avustusasioiden käsittelyä tai valvontatehtävien hoitamista varten. Tiedonantovelvollisuus olisi Business Finland Oy:lle välttämätön sen suorittaessa Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandin sille lain nojalla antamia tehtäviä. 

1.5  Tuloverolaki

Yleisperustelujen mukaisesti tuloverolain (1535/1992) 11, 76 ja 77 §:ään ehdotetaan muutettavaksi viittaukset Finpro Oy:stä viittauksiksi Business Finland Oy:öön ja poistettavaksi viittaukset Finpro ry:een. 

1.6  Laki riskirahoitusta alkuvaiheen pääomarahastoihin sijoittavasta valtion kokonaan omistamasta osakeyhtiöstä

Yleisperustelujen mukaisesti muutettaisiin riskirahoitusta alkuvaiheen pääomarahastoihin sijoittavasta valtion kokonaan omistamasta osakeyhtiöstä annetun lain (967/2013) 3 §:ssä oleva viittaus Innovaatiorahoituskeskus Tekesistä viittaukseksi Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandiksi. 

Voimaantulo

Lait ehdotetaan tulemaan voimaan mahdollisimman pian lain Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista ja Business Finland -nimisestä osakeyhtiöstä tultua voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018. 

Suhde perustuslakiin

Esitys sisältää tarvittavat toimijoiden nimien muutokset asianomaisiin säädöksiin ja eräitä muita teknisiä täsmennyksiä joilla ei ole perustuslain kannalta merkitystä.  

Lain Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista ja Business Finland – nimisestä osakeyhtiöstä (1146/2017) 14§:n mukaan myös yhtiö voisi toimia valtionapuviranomaisena ja tehdä valtionavustuslaissa (688/2001) tarkoitettuja, de minimis -ehtoisia valtiontuen myöntö-, muutos- ja maksatuspäätöksiä joiden arvo ei ylitä 100.000 euroa. Hallituksen esityksen 158/2017 mukaan päätösten siirtäminen yhtiöön on tarkoituksenmukaista päätösten pienehkön tukimäärän ja niiden vaatiman työmäärän vuoksi. Myös esittely on tarkoituksenmukaista järjestää yhtiössä yhtiön tekemien päätösten osalta. 

Lain mukaan yhtiön tehtäväksi säädettäisiin vain päätökset, jotka liittyvät sellaisiin EU:n valtiontukisääntelyssä säädettyihin de minimis –ehtoisiin rahoituspalveluihin, joita koskevissa päätöksissä ei käytetä laajaa vapaata harkintaa vaan päätös perustuu lähinnä tukiedellytysten arviointiin. Yhtiön tekemät päätökset perustuisivat lakiin ja kyseisiä tukimuotoja koskevaan sääntelyyn. Hallituksen esityksen mukaan julkisen vallan siirtäminen yhtiöön tältä osin olisi perusteltua, koska ratkaisu parantaisi erityisesti pienille ja keskisuurille yritykselle tarjottavaa pienimuotoisempaa palvelua ja nopeuttaisi erityisesti pienten hankkeiden päätöksentekomenettelyä. 

Business Finland Oy ehdotetaan lisättäväksi niiden toimijoiden joukkoon, joille valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain 6 §:n mukaisesti voidaan antaa tietoja tiedonantovelvollisuuden laajentamista koskemaan myös Business Finland Oy:tä. Lisäksi lakiin valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 23 §:ään ehdotetaan lisättäväksi Business Finland Oy niiden toimijoiden joukkoon, joille valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain mukaista tehtävää suoritettaessa saatuja tietoja voidaan luovuttaa. 

Tiedonantovelvollisuutta koskeva säädökset ovat Business Finland Oy:lle välttämättömiä sen suorittaessa laissa Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandista ja Business Finland Oy:stä säädettyjä tehtäviä kuten sanotun lain 14§:ssä tarkoitettuja rahoituspäätöksiä, tai lain nojalla määrättyjä muita tehtäviä. 

Lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. 

Ponsiosa 

Edellä esitetyn perusteella annetaan eduskunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotukset: 

Lakiehdotukset

1. Laki yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä annetun lain (293/2017) 3 §:n 2 kohta sekä 4 ja 10 § seuraavasti: 
3 §  Määritelmät 
Tässä laissa tarkoitetaan: 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
2) yrityspalvelulla valtion, kunnan, valtion erityisrahoitusyhtiön, Business Finland Oy:n ja alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain 2 §:n 13 kohdassa tarkoitetun välittävän toimielimen tarjoamaa, myöntämää ja niiden varoista maksettavaa tukea, rahoitusta sekä kehittämis- ja neuvontapalvelua sekä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetussa laissa (916/2012) tarkoitettua julkista työvoima- ja yrityspalvelua, 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
4 §  Asiakastietojärjestelmä 
Yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmä on työ- ja elinkeinoministeriön tietojärjestelmä, johon yrityspalveluja tarjoavat viranomaiset, valtion erityisrahoitusyhtiö, Business Finland Oy ja alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain 2 §:n 13 kohdassa tarkoitetut välittävät toimielimet tallettavat asiakastietoja yhteistä käyttöä varten. Lisäksi muut viranomaiset voivat tallettaa julkisia asiakastietoja asiakastietojärjestelmään ja käsitellä niitä. 
Asiakastietojen kokoamista ja hyödyntämistä varten ovat asiakastietojärjestelmän osana valtakunnallinen yrityspalvelujen asiakastietovaranto ja asiakkuudenhallintajärjestelmä, joilla yhdistetty asiakastietosisältö välitetään tietoturvallisesti teknisellä käyttöyhteydellä asiakastietojärjestelmän käyttäjille. 
10 §  Asiakastietojärjestelmän tietojen luovuttaminen 
Edellä 7 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettuja tietoja saa salassapitosäännösten ja muiden tietojen käyttöä koskevien säännösten estämättä luovuttaa työ- ja elinkeinoministeriölle, maa- ja metsätalousministeriölle, ulkoasiainministeriölle, ulkomaan edustukseen kuuluville edustustoille, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, työ- ja elinkeinotoimistolle, Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandille, valtion erityisrahoitusyhtiölle, Maaseutuvirastolle ja Business Finland Oy:lle yrityspalvelujen toteuttamista varten sekä alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain 2 §:n 13 kohdassa tarkoitetuille välittäville toimielimille mainitun lain 28 §:n mukaisesti. 
Edellä 7 §:n 2 momentin 5 kohdassa sekä 3 momentin 1 ja 3 kohdassa tarkoitettuja tietoja saa salassapitosäännösten ja muiden tietojen käyttöä koskevien säännösten estämättä luovuttaa lisäksi turvallisuusselvityslain mukaisia tehtäviä varten toimivaltaisille viranomaisille. 
Tietoja saa luovuttaa myös teknisen käyttöyhteyden avulla. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

2. Laki valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain (443/1998) 2 §:n 2 momentti, 4 §:n 3 momentti, 6 §:n 2 momentti, 7 § ja 9 §:n 3 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 2 §:n 2 momentti laissa 992/2005 ja 6 §:n 2 momentti laissa 294/2017, seuraavasti: 
2 §  Tehtävät 
Ponsiosa 
Jollei 3 §:n 1 momentista muuta johdu, yhtiö kantaa ja vastaa valtion puolesta sekä valvoo tuomioistuimessa, viranomaisissa ja toimituksissa valtion etua ja oikeutta ja vastaa valtion velvoitteista valtiontakuurahastosta annetun lain (444/1998) 4 §:ssä tarkoitettuja takuita ja takauksia sekä valtion erityisrahoitusyhtiön luotto-, takaus- ja pääomasijoitustoiminnasta annetun lain (445/1998) 4 §:ssä tarkoitettuja takauksia koskevissa asioissa.  
4 §  Taloudelliset toimintaperiaatteet 
Ponsiosa 
Valtion vastuusta eräistä yhtiön antamista vastuusitoumuksista säädetään valtiontakuurahastosta annetussa laissa ja valtion erityisrahoitusyhtiön luotto-, takaus- ja pääomasijoitustoiminnasta annetussa laissa. 
Ponsiosa 
6 §  Yhtiön tiedonantovelvollisuus ja valvonta 
Ponsiosa 
Yhtiön toimielimen jäsen ja varajäsen sekä yhtiön palveluksessa oleva voi sen estämättä, mitä 5 §:ssä säädetään salassapitovelvollisuudesta, antaa työ- ja elinkeinoministeriölle, elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselle, Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandille sekä Business Finland Oy:lle tietoja, joita hän on saanut yhtiön asiakkaan tai muun henkilön taloudellisesta asemasta tai yksityisestä olosuhteesta taikka liike- ja ammattisalaisuudesta, jos tietojen antaminen on julkisen rahoituksen yhteensovittamisen tai yritystukiasioiden viranomaiskäsittelyn kannalta tarpeellista. 
Ponsiosa 
7 §  Toimeksiannot yhtiölle 
Työ- ja elinkeinoministeriö voi antaa yhtiölle tarpeellisiksi katsomiaan yhtiön toimialaan soveltuvia tutkimus-, selvitys- ja muita tehtäviä. 
9 §  Tappioiden rajoittaminen 
Ponsiosa 
Yhtiön on saatava työ- ja elinkeinoministeriön suostumus akordin tai muun tappion rajoittamiseksi tarpeellisen toimenpiteen hyväksymiseen tai saatavasta luopumiseen, jos saatava, josta luovutaan, tai yhtiölle aiheutuva tappio olisi asetuksella säädettävää määrää suurempi. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

3. Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain 11 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain (7/2014) 11 §:n 3 momentti seuraavasti:  
11 §  Välittävä toimielin 
Ponsiosa 
Välittäviä toimielimiä ovat työ- ja elinkeinoministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, maakuntien liitot, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset ja Innovaatiorahoituskeskus Business Finland. 
Ponsiosa 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

4. Laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain 23 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetun lain (9/2014) 23 § seuraavasti: 
23 §  Tietojen luovuttaminen 
Viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) säädetyn salassapitovelvollisuuden estämättä saa tämän lain mukaista tehtävää suoritettaessa saatuja tietoja luonnollisen henkilön, yhteisön tai säätiön taloudellisesta asemasta, liike- ja ammattisalaisuudesta taikka luonnollisen henkilön henkilökohtaisista oloista luovuttaa työ- ja elinkeinoministeriölle, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, Innovaatiorahoituskeskus Business Finlandille, Business Finland Oy:lle, valtion erityisrahoitusyhtiölle, maa- ja metsätalousministeriölle, Maaseutuvirastolle, työ- ja elinkeinotoimistolle sekä veroviranomaiselle, jos se on tarpeen asianomaiselle viranomaiselle, Business Finland Oy:lle tai erityisrahoitusyhtiölle kuuluvien avustusasioiden käsittelyn tai valvontatehtävien hoitamiseksi. 
Edellä 1 momentissa tarkoitetut tiedot voidaan luovuttaa myös konekielisessä muodossa tai teknisen käyttöyhteyden avulla. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

5. Laki tuloverolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan tuloverolain (1535/1992) 11 §:n 2 momentin 2 kohta, 76 §:n 1 momentin 2 kohta sekä 77 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 1546/2015, seuraavasti: 
11 §  Suomessa asuminen 
Ponsiosa 
Suomessa asuvaksi katsotaan myös:  
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
2) Business Finland Oy:n tehtävissä ulkomailla työskentelevä Suomen kansalainen, joka välittömästi ennen tätä työtä koskevan työsopimuksen tekemistä on asunut Suomessa. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
76 §  Eräät ulkomailla työskentelyyn liittyvät verovapaat korvaukset 
Veronalaista tuloa ei ole: 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
2) Business Finland Oy:öön työsuhteessa olevan, ulkomaille sijoitetun henkilön paikalliskorotus taikka Business Finland Oy:n maksama muu ulkomailla suoritetusta työstä tai paikallisista erikoisolosuhteista johtuvien erityisten menojen kattamiseksi tarkoitettu korvaus siltä osin, kuin korvaukset eivät ylitä vastaavaa ulkomaanedustuksessa palvelevan henkilöstön paikalliskorotusta tai muuta edellä tarkoitettua korvausta. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
77 §  Ulkomaantyötulo 
Ulkomailla tehdystä työstä saatu palkka (ulkomaantyötulo) ei ole veronalaista tuloa, jos verovelvollisen oleskelu ulkomailla johtuu tästä työstä ja kestää yhtäjaksoisesti vähintään kuusi kuukautta (ulkomaantyöskentely). Ulkomaantyötulona ei pidetä palkkaa, jota työskentelyvaltio Suomen ja tämän valtion välillä voimassa olevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn sopimuksen mukaan ei saa ensisijaisesti verottaa, 66 §:ssä tarkoitetusta työsuhteeseen perustuvasta edusta saatua tuloa eikä palkkaa, joka on saatu Suomen valtiolta, kunnalta tai muulta suomalaiselta julkisyhteisöltä, Business Finland Oy:ltä taikka suomalaisessa vesi- tai ilma-aluksessa tehdystä työstä. 
Ponsiosa 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . Tätä lakia sovelletaan ensimmäisen kerran verovuodelta 2018 toimitettavassa verotuksessa. 
 Lakiehdotus päättyy 

6. Laki riskirahoitusta alkuvaiheen pääomarahastoihin sijoittavasta valtion kokonaan omistamasta osakeyhtiöstä annetun lain 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan riskirahoitusta alkuvaiheen pääomarahastoihin sijoittavasta valtion kokonaan omistamasta osakeyhtiöstä annetun lain (967/2013) 3 § seuraavasti: 
3 § Organisointi 
Yhtiö on valtion kokonaan omistama ja se kuuluu työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan. 
Innovaatiorahoituskeskus Business Finland vastaa yhtiön omistajaohjauksesta siten kuin valtion yhtiöomistuksesta ja omistajaohjauksesta annetussa laissa (1368/2007) säädetään. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 17 päivänä toukokuuta 2018 
Pääministeri Juha Sipilä 
Elinkeinoministeri Mika Lintilä