Viimeksi julkaistu 27.11.2021 9.45

Hallituksen esitys HE 69/2021 vp Hallituksen esitys eduskunnalle covid-19-epidemian torjuntaan tarvittavien tavaroiden verovapauden voimassaolon jatkamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta annettua lakia. Esityksen mukaan lain voimaantulosäännöstä muutettaisiin siten, että lain voimassaoloa ja täten covid-19-tartunnan estämisessä, testaamisessa ja hoitamisessa käytettävien tavaroiden kotimaisten myyntien ja muista jäsenvaltioista tapahtuvien yhteisöhankintojen määräaikaiseksi tarkoitetun verovapauden voimassaoloaikaa jatkettaisiin kahdeksalla kuukaudella vuoden 2021 joulukuun loppuun. 

Esitys liittyy valtion vuoden 2021 toiseen lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. 

PERUSTELUT

Asian tausta ja ehdotetut muutokset

Euroopan komissio antoi 3.4.2020 väliaikaisesti voimassaolevan päätöksen covid-19-epidemian vaikutusten torjumiseksi vuonna 2020 tarvittavien tavaroiden tuonnille myönnettävästä vapautuksesta tuontitulleista ja arvonlisäverosta ((EU) 2020/491). Päätöstä sovellettiin alun perin 30.1.2020 ja 31.7.2020 välisenä aikana tapahtuvaan tuontiin. Komissio antoi 23.7.2020 päätöksen huhtikuussa annetun päätöksen muuttamisesta ((EU) 2020/1101). Sen mukaan huhtikuussa annettua päätöstä sovellettiin 30.1.2020 ja 31.10.2020 välisenä aikana tapahtuvaan tuontiin. Komissio antoi 28.10.2020 uuden päätöksen huhtikuussa annetun päätöksen muuttamisesta ((EU) 2020/1573). Tämän päätöksen mukaan huhtikuussa annettua päätöstä sovelletaan 30.1.2020 ja 30.4.2021 välisenä aikana tapahtuvaan tuontiin. 

Arvonlisäverolakiin (1501/1993) lisättiin kesäkuussa 2020 (HE 89/2020 vp) arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta annetulla lailla (486/2020), jäljempänä muutoslaki, väliaikaisesti säännökset, joiden mukaan covid-19-tartunnan estämisessä, testaamisessa ja hoitamisessa käytettävien tavaroiden kotimaiset myynnit ja muista jäsenvaltioista tapahtuvat yhteisöhankinnat ovat verottomia. Lakia sovelletaan taannehtivasti 30.1.2020 alkaen ja se oli alun perin voimassa 31.7.2020 asti. Lain voimassaoloaikaa jatkettiin lokakuussa 2020 annetulla lailla (701/2020, HE 112/2020 vp) kolmella kuukaudella vuoden 2020 lokakuun loppuun ja joulukuussa 2020 annetulla lailla (1031/2020, HE 217/2020) kuudella kuukaudella vuoden 2021 huhtikuun loppuun. 

Jäsenvaltiot esittivät vuoden 2021 maaliskuussa komissiolle pyynnön komission päätöksen voimassaolon jatkamiseksi. Kuultuaan jäsenvaltioita komissio antoi 19.4.2021 päätöksen covid-19-epidemian vaikutusten torjumiseksi vuonna 2020 tarvittavien tavaroiden tuonnille myönnettävästä vapautuksesta tuontitulleista ja arvonlisäverosta annetun komission päätöksen (EU) 2020/491 muuttamisesta ((EU) 2021/660). Vuoden 2021 huhtikuussa annetun päätöksen mukaan komission vuoden 2020 huhtikuussa antamaa päätöstä sovelletaan 30.1.2020 ja 31.12.2021 välisenä aikana tapahtuvaan tuontiin. 

Tämän vuoksi ehdotetaan, että muutoslain voimassaoloaikaa jatkettaisiin komission päätöstä vastaavasti kahdeksalla kuukaudella vuoden 2021 joulukuun loppuun. Muutoslain voimaantulosäännöstä muutettaisiin siten, että lain voimassaoloaika päättyisi 30.4.2021 sijasta 31.12.2021. Ehdotetuilla muutoksilla ei olisi vaikutusta lain soveltamisalaan. 

Valmistelu

Esitys on valmisteltu valtiovarainministeriössä ja siitä on kuultu Verohallintoa ja Tullia. Asian kiireellisyyden vuoksi esityksestä ei ole pyydetty lausuntoja. 

Esityksen vaikutukset

Ehdotettujen muutosten vaikutukset julkiseen talouteen riippuvat siitä, kuinka paljon covid-19-epidemian torjuntaan tarvittavia tavaroita hankitaan ja kuinka kauan epidemia kestää. Nyt kyseessä oleva esitys vähentäisi vuoden 2021 tasolla valtion verotuottoa yhteensä arviolta noin 12 miljoonalla eurolla, josta budjettivaikutus vuodelle 2021 olisi noin 9 miljoonaa euroa. Vuonna 2020 annettujen lakien arvioitiin vähentävän valtion verotuottoa yhteensä 19 miljoonalla eurolla. 

Ehdotetut muutokset aiheuttaisivat Verohallinnolle ja Tullille vain vähäisiä hallinnollisia kustannuksia. Muutosten ei arvioida aiheuttavan Verohallinnon tai Tullin lisärahoitustarvetta. 

Voimaantulo

Ehdotetaan, että laki tulisi voimaan mahdollisimman pian. Komission vuoden 2021 huhtikuussa antaman päätöksen mukaan komission vuoden 2020 huhtikuussa antamaa päätöstä sovelletaan 30.1.2020 ja 31.12.2021 välisenä aikana tapahtuvaan tuontiin. 

Lakia ehdotetaan sovellettavaksi 30.1.2020 ja 31.12.2021 välisenä aikana tapahtuvaan tavaran myyntiin, maahantuontiin ja yhteisöhankintaan. 

Suhde muihin esityksiin

Esitys liittyy valtion vuoden 2021 toiseen lisätalousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. 

Ponsiosa 

Ponsi 

Edellä esitetyn perusteella annetaan eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan arvonlisäverolain väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain (486/2020) voimaantulosäännös, sellaisena kuin se on laissa 1031/2020, seuraavasti: 
Tämä laki tulee voimaan 29 päivänä kesäkuuta 2020 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2021. 
Lakia sovelletaan 30 päivänä tammikuuta 2020 tai sen jälkeen mutta viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2021 tapahtuvaan tavaran myyntiin, maahantuontiin ja yhteisöhankintaan. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 29.4.2021 
Pääministeri Sanna Marin 
Valtiovarainministeri Matti Vanhanen