Siirry sisältöön

HE 82/2019 vp

Viimeksi julkaistu 7.11.2019 15.04

Hallituksen esitys HE 82/2019 vpHallituksen esitys eduskunnalle laiksi työsuojelurahastolain 1 ja 2 §:n muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsuojelurahastolakia. Lakia muutettaisiin siten, että viittaus Työturvallisuuskeskuksen Kannatusyhdistys r.y. -nimiseen yhdistykseen muutettaisiin viittaukseksi Työturvallisuuskeskus ry –nimiseen yhdistykseen. Esityksen tavoitteena on saattaa laki vastaamaan nykytilaa. 

Lisäksi ehdotetaan muutettaviksi vanhentuneet viittaussäännökset. Muutokset ovat luonteeltaan teknisiä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan keväällä 2020. 

PERUSTELUT

Nykytila ja ehdotetut muutokset

Työsuojelurahasto perustettiin 1 päivänä toukokuuta 1979 voimaan tulleella työsuojelurahastolailla (407/1979). Lain 1 §:n 1 momentin mukaan rahaston tehtävänä on myöntää varoja työsuojelututkimukseen, työsuojelukoulutukseen, työsuojelutietouden keräämiseen ja työsuojelua koskevaan tiedottamiseen sekä työnantajien ja työntekijöiden välisten työelämän suhteiden edistämistä tarkoittavaan tutkimukseen, koulutukseen ja tiedotukseen. Voimassa olevan lain 1 §:n 2 momentin mukaan työsuojelurahaston tehtävänä on lisäksi tukea Työturvallisuuskeskuksen Kannatusyhdistys r.y. –nimisen yhdistyksen ylläpitämää työturvallisuuskeskusta. Työturvallisuuskeskus on työmarkkinajärjestöjen hallinnoima työturvallisuuteen ja työsuojeluun liittyvän koulutuksen ja kehittämisen asiantuntijaorganisaatio. 

Työsuojelurahasto on syyskuussa 2018 toimittanut sosiaali- ja terveysministeriölle kirjeen, jossa se esittää työsuojelurahastolaissa olevan yhdistyksen nimeä koskevan viittauksen saattamista nykytilaa vastaavaksi. Laissa tarkoitettu Työturvallisuuskeskusta ylläpitävä yhdistys on nykyiseltä nimeltään Työturvallisuuskeskus ry. Yhdistyksen jäseniä voivat Työturvallisuuskeskus ry:n sääntöjen mukaan olla sellaiset oikeuskelpoiset työmarkkinoiden keskusjärjestöt ja niihin verrattavat yhteisöt, jotka yhdistyksen hallitus jäseniksi hyväksyy. Vuonna 2018 yhdistysrekisteriin on rekisteröity työmarkkinoiden keskusjärjestöihin tai niihin verrattaviin yhteisöihin liittyvästä toiminnasta ulkopuolinen Työturvallisuuskeskuksen kannatusyhdistys ry –niminen yhdistys. Selvyyden vuoksi työsuojelurahastolaki on yhdistyksen nimen osalta tarpeen päivittää ajan tasalle. 

Voimassa olevan lain 1 §:n 1 momentissa ja 2 §:ssä viitataan tapaturmavakuutuslakiin (608/48), joka on kumottu työtapaturma- ja ammattitautilailla (459/2015). Pykälien vanhentuneet viittaussäännökset muutettaisiin vastaamaan voimassa olevaa lakia. Muutokset ovat luonteeltaan teknisiä. 

Esityksen vaikutukset

Esitetyt muutokset ovat luonteeltaan lakiteknisiä eikä niillä ole merkittäviä taloudellisia tai muita vaikutuksia. 

Asian valmistelu

Esitys on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä yhteistyössä Työsuojelurahaston kanssa. Esitys on käsitelty ja hyväksytty työturvallisuussäännöksiä valmistelevassa neuvottelukunnassa, jossa ovat edustettuina keskeisimmät työnantaja- ja työntekijäjärjestöt sekä muut yhteistyötahot. Esitys ei ole käynyt lausuntokierroksella. 

Voimaantulo

Esityksen tavoitteena on saada vanhentuneet säännökset vastaamaan nykytilaa mahdollisimman pian. Laki ehdotetaan tulemaan voimaan keväällä 2020. 

Ponsiosa 

Edellä esitetyn perusteella annetaan eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Lakiehdotus

Laki työsuojelurahastolain 1 ja 2 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan työsuojelurahastolain (407/1979) 1 ja 2 §, sellaisena kuin niistä on 1 § osaksi laissa 168/1988, seuraavasti: 
1 § 
Työsuojelurahaston toiminta 
Työtapaturma- ja ammattitautilain (459/2015) perusteella vakuutusvelvollisten työnantajien ja näiden palveluksessa olevien työntekijöiden etuja palvelevan työsuojelun edistämiseksi on Työsuojelurahasto. Rahaston tehtävänä on myöntää varoja työsuojelututkimukseen, työsuojelukoulutukseen, työsuojelutietouden keräämiseen ja työsuojelua koskevaan tiedottamiseen sekä työnantajien ja työntekijöiden välisten työelämän suhteiden edistämistä tarkoittavaan tutkimukseen, koulutukseen ja tiedotukseen. 
Työsuojelurahaston tehtävänä on lisäksi tukea Työturvallisuuskeskus ry -nimisen yhdistyksen ylläpitämää Työturvallisuuskeskusta. 
2 § 
Työsuojelurahaston varat 
Varojen siirtämisestä Työsuojelurahaston käyttöön säädetään työtapaturma- ja ammattitautilain 233 §:ssä. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 7 päivänä marraskuuta 2019 
PääministeriAnttiRinne
Sosiaali- ja terveysministeriAino-KaisaPekonen