Hallituksen esitys
HE
82
2019 vp
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi työsuojelurahastolain 1 ja 2 §:n muuttamisesta
ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työsuojelurahastolakia. Lakia muutettaisiin siten, että viittaus Työturvallisuuskeskuksen Kannatusyhdistys r.y. -nimiseen yhdistykseen muutettaisiin viittaukseksi Työturvallisuuskeskus ry –nimiseen yhdistykseen. Esityksen tavoitteena on saattaa laki vastaamaan nykytilaa. 
Lisäksi ehdotetaan muutettaviksi vanhentuneet viittaussäännökset. Muutokset ovat luonteeltaan teknisiä. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan keväällä 2020. 
PERUSTELUT
1
Nykytila ja ehdotetut muutokset
Työsuojelurahasto perustettiin 1 päivänä toukokuuta 1979 voimaan tulleella työsuojelurahastolailla (407/1979). Lain 1 §:n 1 momentin mukaan rahaston tehtävänä on myöntää varoja työsuojelututkimukseen, työsuojelukoulutukseen, työsuojelutietouden keräämiseen ja työsuojelua koskevaan tiedottamiseen sekä työnantajien ja työntekijöiden välisten työelämän suhteiden edistämistä tarkoittavaan tutkimukseen, koulutukseen ja tiedotukseen. Voimassa olevan lain 1 §:n 2 momentin mukaan työsuojelurahaston tehtävänä on lisäksi tukea Työturvallisuuskeskuksen Kannatusyhdistys r.y. –nimisen yhdistyksen ylläpitämää työturvallisuuskeskusta. Työturvallisuuskeskus on työmarkkinajärjestöjen hallinnoima työturvallisuuteen ja työsuojeluun liittyvän koulutuksen ja kehittämisen asiantuntijaorganisaatio. 
Työsuojelurahasto on syyskuussa 2018 toimittanut sosiaali- ja terveysministeriölle kirjeen, jossa se esittää työsuojelurahastolaissa olevan yhdistyksen nimeä koskevan viittauksen saattamista nykytilaa vastaavaksi. Laissa tarkoitettu Työturvallisuuskeskusta ylläpitävä yhdistys on nykyiseltä nimeltään Työturvallisuuskeskus ry. Yhdistyksen jäseniä voivat Työturvallisuuskeskus ry:n sääntöjen mukaan olla sellaiset oikeuskelpoiset työmarkkinoiden keskusjärjestöt ja niihin verrattavat yhteisöt, jotka yhdistyksen hallitus jäseniksi hyväksyy. Vuonna 2018 yhdistysrekisteriin on rekisteröity työmarkkinoiden keskusjärjestöihin tai niihin verrattaviin yhteisöihin liittyvästä toiminnasta ulkopuolinen Työturvallisuuskeskuksen kannatusyhdistys ry –niminen yhdistys. Selvyyden vuoksi työsuojelurahastolaki on yhdistyksen nimen osalta tarpeen päivittää ajan tasalle. 
Voimassa olevan lain 1 §:n 1 momentissa ja 2 §:ssä viitataan tapaturmavakuutuslakiin (608/48), joka on kumottu työtapaturma- ja ammattitautilailla (459/2015). Pykälien vanhentuneet viittaussäännökset muutettaisiin vastaamaan voimassa olevaa lakia. Muutokset ovat luonteeltaan teknisiä. 
2
Esityksen vaikutukset
Esitetyt muutokset ovat luonteeltaan lakiteknisiä eikä niillä ole merkittäviä taloudellisia tai muita vaikutuksia. 
3
Asian valmistelu
Esitys on valmisteltu sosiaali- ja terveysministeriössä yhteistyössä Työsuojelurahaston kanssa. Esitys on käsitelty ja hyväksytty työturvallisuussäännöksiä valmistelevassa neuvottelukunnassa, jossa ovat edustettuina keskeisimmät työnantaja- ja työntekijäjärjestöt sekä muut yhteistyötahot. Esitys ei ole käynyt lausuntokierroksella. 
4
Voimaantulo
Esityksen tavoitteena on saada vanhentuneet säännökset vastaamaan nykytilaa mahdollisimman pian. Laki ehdotetaan tulemaan voimaan keväällä 2020. 
Edellä esitetyn perusteella annetaan eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 
Lakiehdotus
Laki 
työsuojelurahastolain 1 ja 2 §:n muuttamisesta 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan työsuojelurahastolain (407/1979) 1 ja 2 §, sellaisena kuin niistä on 1 § osaksi laissa 168/1988, seuraavasti: 
1 § 
Työsuojelurahaston toiminta 
Työtapaturma- ja ammattitautilain (459/2015) perusteella vakuutusvelvollisten työnantajien ja näiden palveluksessa olevien työntekijöiden etuja palvelevan työsuojelun edistämiseksi on Työsuojelurahasto. Rahaston tehtävänä on myöntää varoja työsuojelututkimukseen, työsuojelukoulutukseen, työsuojelutietouden keräämiseen ja työsuojelua koskevaan tiedottamiseen sekä työnantajien ja työntekijöiden välisten työelämän suhteiden edistämistä tarkoittavaan tutkimukseen, koulutukseen ja tiedotukseen. 
Työsuojelurahaston tehtävänä on lisäksi tukea Työturvallisuuskeskus ry -nimisen yhdistyksen ylläpitämää Työturvallisuuskeskusta. 
2 § 
Työsuojelurahaston varat 
Varojen siirtämisestä Työsuojelurahaston käyttöön säädetään työtapaturma- ja ammattitautilain 233 §:ssä. 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
Helsingissä 7 päivänä marraskuuta 2019 
Pääministeri
Antti
Rinne
Sosiaali- ja terveysministeri
Aino-Kaisa
Pekonen
Viimeksi julkaistu 7.11.2019 15:04