Viimeksi julkaistu 27.11.2021 9.41

Hallituksen esitys HE 90/2021 vp Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden valtiovarainministeriön hallinnonalan lakien muutoksenhakusäännösten muuttamiseksi

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi eräiden valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvien lakien muutoksenhakua koskevissa säännöksissä olevat viittaukset kumottuun hallintolainkäyttölakiin viittauksiksi uuteen yleislakiin eli oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettuun lakiin, joka tuli voimaan vuoden 2020 alussa. Myös erilliset muutoksenhakua koskevat tarkemmat säännökset poistettaisiin siltä osin kuin niitä voidaan pitää tarpeettomina uuden yleislain voimaantultua ja muutoksenhakutie muutettaisiin korkeimmasta hallinto-oikeudesta hallinto-oikeuteen säännöksissä, joissa ei ole erityistä syytä ylimmän hallintotuomioistuimen toimimiselle ainoana muutoksenhakuasteena.  

Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi eräisiin lakeihin sisältyvät viittaukset aiemmin kumottuihin lakeihin. 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan syksyllä 2021. 

PERUSTELUT

Asian tausta ja valmistelu

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi eräiden valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvien lakien muutoksenhakua koskevissa säännöksissä olevat viittaukset kumottuun hallintolainkäyttölakiin (586/1996) viittauksiksi uuteen yleislakiin eli oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettuun lakiin (808/2019), joka tuli voimaan vuoden 2020 alussa.  

Valtiovarainministeriö on pyytänyt esityksestä lausunnon oikeusministeriöltä, korkeimmalta hallinto-oikeudelta, verohallinnolta, Kuntaliitolta ja Kuntien takauskeskukselta. Lausunnot saatiin oikeusministeriöltä ja verohallinnolta. Oikeusministeriöltä saatiin lisäksi erillisenä huomiot säännöksistä, joissa muutoksenhakutie tulisi muuttaa. Saatuja lausuntoja käsitellään luvussa 5. 

Hallituksen esityksen tausta-aineisto on saatavilla osoitteessa https://vm.fi/hankkeet tunnuksella VM132:00/2020. 

Nykytila ja sen arviointi

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettu laki on tullut voimaan 1.1.2020 ja kumonnut aiemman yleislain, hallintolainkäyttölain. Osa valtiovarainministeriön toimialaan kuuluviin lakeihin sisältyvistä viittauksista kumottuun hallintolainkäyttölakiin on jo 17.1.2020 vahvistetuilla säädöksillä 17-34/2020 muutettu viittauksiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettuun lakiin. Osa ministeriön toimialaan kuuluvista säädöksistä sisältää vielä viittauksia kumottuun hallintolainkäyttölakiin sekä muutoksenhakuun liittyviä säännöksiä, joita vastaavat yleissäännökset ovat nykyisin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa. Lisäksi ministeriön toimialan lainsäädännössä on viittauksia eräisiin muihin kumottuihin lakeihin. 

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 127 §:ssä säädetään, että muualla laissa tai asetuksessa olevalla viittauksella hallintolainkäyttölakiin tai muutoksenhausta hallintoasioissa annettuun lakiin (154/1950) tarkoitetaan oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain tultua voimaan viittausta tähän uuteen yleislakiin. Viittaukset kumottuun hallintolainkäyttölakiin ja muihin kumottuihin lakeihin eivät enää ole informatiivisia eivätkä yleissäännösten kanssa päällekkäiset menettelysäännökset tarpeellisia. Esimerkiksi sellaiset viittaukset hallintolainkäyttölakiin, jotka ovat tarkoittaneet jatkovalitusta korkeimpaan hallinto-oikeuteen ilman valituslupaa, ovat tosiasiallisesti jo kumoutuneet edellä mainitun 127 §:n johdosta ja oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettu laki on valituslupajärjestelmän osalta jo nyt voimassa olevaa oikeutta. Toisin kuin hallintolainkäyttölain aikaisessa valituslupajärjestelmässä, voimassa olevassa järjestelmässä on pääsääntönä (107 §), että hallintolainkäyttöasiassa annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Valtiovarainministeriön toimialan lakeihin sisältyy myös hallintoasioissa yleislakina sovellettavan hallintolain (434/2003) kanssa päällekkäisiä säännöksiä, jotka ovat vastaavasti tarpeettomia. 

Ministeriön toimialaan kuuluviin säännöksiin sisältyy myös muutamia muutoksenhakusäännöksiä, joiden mukaan viranomaisen päätöksestä valitetaan hallinto-oikeuden ohi suoraan korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Osa näistä säännöksistä ei ole enää perusteltuja. Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 8 §:n pääsäännön mukaan vain valtioneuvoston yleisistunnon päätöksestä valitetaan korkeimpaan hallinto-oikeuteen ilman valituslupaa. Muun viranomaisen päätöksestä valitetaan pääsääntöisesti hallinto-oikeuteen. Säännös vastaa pääosin kumotun hallintolainkäyttölain 7 §:n 1 momenttia (891/2015). Kyseistä säännöstä koskevassa hallituksen esityksessä eduskunnalle eräiden hallintoasioiden muutoksenhakusäännösten tarkistamisesta (HE 230/2014 vp) todetaan, ettei ylimmän hallintotuomioistuimen tulisi toimia ainoana muutoksenhakuasteena, ellei siihen ole asian laatuun liittyviä erityisiä syitä. 

Tavoitteet

Esityksen tavoitteena on ajantasaistaa ja teknisesti selkeyttää eräitä valtiovarainministeriön toimialan lainsäädäntöön sisältyviä säännöksiä. Lisäksi tavoitteena on tarpeellisin osin yhtenäistää ministeriön toimialaan kuuluvien viranomaisten hallintopäätösten muutoksenhakutie oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain kanssa.  

Ehdotukset ja niiden vaikutukset

4.1  Keskeiset ehdotukset

Esityksessä on kyse sääntelyn ajantasaistamisesta ja selkeyttämisestä. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi eräitä valtiovarainministeriön toimialan lakeihin sisältyviä viittauksia lakeihin, jotka on jo kumottu. Säännöksissä olevat viittaukset kumottuihin lakeihin muutettaisiin viittauksiksi vastaaviin voimassaoleviin lakeihin.  

Lisäksi ministeriön toimialan lakien muutoksenhakusäännöksistä ehdotetaan poistettavaksi säännökset, jotka ovat tarpeettomia, koska ne ovat päällekkäisiä muutoksenhaussa sovellettavan yleislain eli oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain tai hallintoasioissa yleislakina sovellettavan hallintolain säännösten kanssa. Tarpeetonta päällekkäisyyttä on valitusoikeutta, valitusaikaa ja valituslupaa koskevien säännösten kanssa. Valitusoikeudesta ei pääsääntöisesti ole tarpeellista säätää yleislain säännösten lisäksi, koska lähtökohtaisesti muutosta saa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 6 §:n 1 momentin nojalla hakea kaikkiin päätöksiin, joilla viranomainen on ratkaissut hallintoasian tai jättänyt sen tutkimatta. Myöskään päätöksen tiedoksisaannista laskettavasta 30 päivän valitusajasta ei ole yleensä tarpeen erikseen säätää, koska valitusajasta on säädetty oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 13 §:n 2 momentissa ja hallintolain 49 c §:n 1 momentissa. Valitusluvasta korkeimpaan hallinto-oikeuteen valitettaessa on säädetty oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 107 §:n 1 momentissa. 

Esityksessä ehdotetaan myös eräiden ministeriön toimialan lakien muutoksenhakusäännösten muuttamista siltä osin kuin niissä nimenomaisesti säädetään oikeudesta hakea valittamalla muutosta suoraan korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Näiden säännösten osalta muutoksenhakutie ehdotetaan muutettavaksi vastaamaan oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettua lakia. Tällöin muiden viranomaisten kuin valtioneuvoston yleisistunnon päätöksiin saisi hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen, jonka jälkeen muutosta saa hakea valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Ehdotettuihin lakeihin sisällytettäisiin tältä osin siirtymäsäännökset, joiden mukaan, haettaessa muutosta ennen muutoksen voimaantuloa tehtyyn päätökseen sovellettaisiin muutoslain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Ehdotettu muutos ei koskisi lakeja, joiden osalta valittaminen suoraan korkeimpaan hallinto-oikeuteen on edelleen perusteltua yleisempään oikeusvarmuuteen liittyvistä syistä. Esimerkiksi verotuksen alalla on tällainen säännös koskien keskusverolautakunnan antamia ennakkoratkaisuja. 

Lisäksi esitykseen sisältyvien säännösten ruotsinkielisiä versioita ehdotetaan osin päivitettäväksi vastaamaan nykyistä ruotsinkielisen lainsäädännön kirjoittamisen muotoa. 

4.2  Pääasialliset vaikutukset

Esityksen tarkoituksena on täsmentää valtiovarainministeriön toimialan sääntelyä. Esityksellä ajantasaistetaan ja selkeytetään erityisesti hallintoasioiden muutoksenhakua koskevaa sääntelyä. Ajantasaisten ja täsmällisten menettelysäännösten arvioidaan parantavan asianosaisten mahdollisuuksia olla selvillä omista oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan.  

Siltä osin kuin esityksessä ehdotetaan muutoksenhakutien muuttamista siten, että suoraan korkeimmalle hallinto-oikeudelle tehtävien valitusten sijaan valitus tehtäisiin hallinto-oikeudelle, esityksen arvioidaan vahvistavan korkeimman hallinto-oikeuden asemaa oikeuskäytäntöä ohjaavana ja yhtenäistävänä ylimpänä tuomioistuimena ja sen roolia valituslupatuomioistuimena. Esityksellä voi tältä osin olla vähäisiä vaikutuksia alueellisten hallinto-oikeuksien työmäärän lisääntymiseen, koska esitykseen sisältyvien lakien muutoksenhakutie muutettaisiin korkeimmasta hallinto-oikeudesta alueellisiin hallinto-oikeuksiin. Vastaavasti esityksellä voi olla vähäisiä vaikutuksia korkeimman hallinto-oikeuden työmäärän vähenemiseen, vaikka hallinto-oikeuden päätöksestä saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Muutoksenhaku korkeimpaan hallinto-oikeuteen edellyttäisi näissäkin asioissa valituslupaa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 107 §:n 1 momentin mukaisesti. Korkein hallinto-oikeus voi päättää valituslupapyynnön hyväksymisestä tai hylkäämisestä normaalia ratkaisukokoonpanoa suppeammassa kahden tai kolmen jäsenen kokoonpanossa. Asian käsittelyä korkeimmassa hallinto-oikeudessa keventäisi myös se, että hallinto-oikeuden perusteltu päätös olisi käsittelyn pohjana. Esityksellä arvioidaan kuitenkin olevan vain hyvin vähäisiä vaikutuksia hallintotuomioistuimien työmääriin. Näin ollen esityksellä ei arvioida olevan merkittäviä taloudellisia vaikutuksia. 

Lausuntopalaute

Valtiovarainministeriö on pyytänyt esityksestä lausunnon oikeusministeriöltä, korkeimmalta hallinto-oikeudelta, verohallinnolta, Kuntaliitolta ja Kuntien takauskeskukselta. Lausunnot saatiin oikeusministeriöltä ja verohallinnolta. Korkein hallinto-oikeus ja Kuntien takauskeskus ilmoittivat, ettei niillä ole lausuttavaa luonnoksesta. Myös tahoilla, joilta lausuntoa ei nimenomaisesti pyydetty, oli mahdollisuus antaa lausunto. 

Lausunnoissa suhtauduttiin pääosin myönteisesti esityksen tavoitteisiin ja ehdotettuihin muutoksiin. Lausunnoissa esitettiin eräitä tekstimuutoksia ja tuotiin esiin valtiovarainministeriön hallinnonalan lakeja, joissa saattaa olla vastaavia muutostarpeita kuin esitykseen jo sisältyvissä laeissa. Oikeusministeriöstä tuotiin erikseen esiin myös tarve tarkastella eräiden valtiovarainministeriön toimialan lakien muuttamista siltäkin osin kuin niihin sisältyy säännöksiä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 8 §:n 1 momentista poikkeavasta valitustiestä. 

Luonnosta hallituksen esitykseksi on tarkennettu näiden muutosehdotusten pohjalta siltä osin, kuin niitä on pidetty tarpeellisena. Esityksessä on lisäksi otettu huomioon oikeusministeriön erikseen esiin tuomien valtiovarainministeriön toimialan lakeihin sisältyvien muutoksenhakutietä koskevien säännösten muutostarve. 

Säännöskohtaiset perustelut

6.1  Valtion maksuperustelaki

Valtion maksuperustelain (150/1992) 7 §:n 3 momentin viittaus kumottuun kilpailunrajoituksista annettuun lakiin (480/1992) muutettaisiin viittaukseksi voimassaolevaan kilpailulakiin (948/2011).  

Lain 11 §:n 1 momentin viittaus kumottuun lakiin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin (367/1961) muutettaisiin viittaukseksi voimassaolevaan verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annettuun lakiin (706/2007).  

Lain 11 a §:n 2 momentissa oleva viittaus kumottuun hallintomenettelylakiin (598/1982) muutettaisiin viittaukseksi voimassa olevaan hallintolakiin (434/2003) ja muutettaisiin vastaamaan nykyistä lakiviittausten kirjoittamisen muotoa.  

Lain 11 b §:n 1 momentin viittaus hallintolakiin (434/2003) muutettaisiin vastaamaan nykyistä lakiviittausten kirjoittamisen muotoa, minkä lisäksi siitä poistettaisiin hallintolakiin viittaava säädösnumero, joka on jo mainittu edellä olevassa pykälässä. Pykälän 2 momentissa oleva viittaus kumottuun hallintolainkäyttölakiin (586/1996) muutettaisiin viittaukseksi voimassaolevaan oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettuun lakiin (808/2019).  

6.2  Laki Kuntien takauskeskuksesta

Kuntien takauskeskuksesta annetun lain (487/1996) 10 §:ssä oleva viittaus kumottuun väestötietolakiin (507/1993) poistettaisiin ja sen sijaan pykälässä viitattaisiin väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista annetun lain (661/2009) mukaiseen väestötietojärjestelmään yleisesti. 

Lain 14 §:n viittaus kumottuun lakiin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin (367/1961) muutettaisiin viittaukseksi voimassaolevaan verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annettuun lakiin (706/2007) ja muutettaisiin vastaamaan nykyistä lakiviittausten kirjoittamisen muotoa.  

Lain 15 §:n 1 momentista poistettaisiin hallintolain (434/2003) 49 c §:n 1 momentin kanssa päällekkäinen säännös, jonka mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Momenttiin lisättäisiin tämän sijaan informatiivinen viittaus hallintolakiin. Pykälän 2 momentista poistettaisiin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 13 §:n 2 momentin kanssa päällekkäinen säännös, jonka mukaan valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Lisäksi poistettaisiin säännös siitä, että valittamalla saa hakea muutosta myös Kuntien takauskeskus. Viimeksi mainittu säännös on päällekkäinen oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 109 §:n 2 momentin kanssa, jonka mukaan alkuperäisen hallintopäätöksen tehneellä viranomaisella on jatkovalitusoikeus. Momentissa oleva viittaus kumottuun hallintolainkäyttölakiin (586/1996) muutettaisiin viittaukseksi voimassaolevaan oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettuun lakiin (808/2019). Pykälän otsikko muutettaisiin vastaamaan paremmin pykälän sisältöä. 

Lain 18 §:n 2 momentissa oleva viittaus kumottuun luottolaitostoiminnasta annettuun lakiin (1607/1993) muutettaisiin viittaukseksi voimassaolevaan luottolaitostoiminnasta annettuun lakiin (610/2014). 

6.3  Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta

Digitaalisen palvelujen tarjoamisesta annetun lain (306/2019) 15 §:n 1 momentin viittaus hallintolakiin (434/2003) muutettaisiin vastaamaan nykyistä lakiviittausten kirjoittamisen muotoa. Pykälän 2 momenttiin sisältyvä viittaus kumottuun hallintolainkäyttölakiin (586/1996) muutettaisiin viittaukseksi voimassaolevaan oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettuun lakiin (808/2019). Lisäksi momentista poistettaisiin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 107 §:n 1 momentin kanssa päällekkäinen säännös valitusluvasta. 

6.4  Valtionavustuslaki

Valtionavustuslain (688/2001) 34 §:n 1 momentin viittaus hallintolakiin (434/2003) muutettaisiin vastaamaan nykyistä lakiviittausten kirjoittamisen muotoa, minkä lisäksi siitä poistettaisiin hallintolakiin viittaava säädösnumero, joka on jo mainittu edellä olevassa pykälässä. Pykälän 2 momenttiin sisältyvä viittaus kumottuun hallintolainkäyttölakiin (586/1996) muutettaisiin viittaukseksi voimassaolevaan oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettuun lakiin (808/2019). Pykälän 3 momentti, joka sisältää viittauksen kumottuun hallintolainkäyttölakiin ja oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 107 §:n 1 momentin kanssa päällekkäisen säännöksen valitusluvasta, kumottaisiin. 

Lain 35 §:ssä oleva viittaus kumottuun lakiin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin (367/1961) muutettaisiin viittaukseksi voimassa olevaan verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annettuun lakiin (706/2007). 

6.5  Kuntarakennelaki

Kuntarakennelain (1698/2009) 38 §:n 6 momenttiin sisältyvä viittaus kumottuun hallintolainkäyttölakiin (586/1996) muutettaisiin viittaukseksi voimassaolevaan oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettuun lakiin (808/2019).  

Lain 53 §:n 4 momenttiin sisältyy oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 8 §:n pääsäännön mukaisesta valitustiestä poikkeava säännös, jonka mukaan ministeriön päätöksestä valitetaan suoraan korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Toisin kuin eräiden muiden tähän esitykseen sisältyvien säännösten osalta, kyseistä kuntarakennelain säännöstä ei ehdoteta muutettavaksi vastaamaan yleislaissa säädettyä muutoksenhakutietä. Suora muutoksenhaku korkeimpaan hallinto-oikeuteen on edelleen katsottu perustelluksi, koska kuntien hallinnon järjestämiseksi kuntajaon muutoksista tulisi saada nopeasti lainvoimainen päätös. Momenttiin lisättäisiin selvyyden vuoksi myös viittaus oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettuun lakiin.  

6.6  Maksuvapautuslaki

Maksuvapautuslain (529/1980) 2 a §:n 1 momenttiin sisältyvä viittaus kumottuun hallintolainkäyttölakiin (586/1996) muutettaisiin viittaukseksi voimassaolevaan oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettuun lakiin (808/2019), minkä lisäksi siitä poistettaisiin säännös hallintopäätöstä koskevasta valitusoikeudesta, koska se on päällekkäinen oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 6 §:n kanssa. Pykälän 2 momentti, joka sisältää oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 107 §:n 1 momentin kanssa päällekkäisen säännöksen valitusluvasta, kumottaisiin. 

6.7  Laki panttilainauslaitoksista

Panttilainauslaitoksista annetun lain (1353/1992) 40 c §:n 1 momenttiin sisältyvä viittaus kumottuun hallintolainkäyttölakiin (586/1996) muutettaisiin viittaukseksi voimassaolevaan oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettuun lakiin (808/2019). Lisäksi pykälää selkeytettäisiin siten, että nykyisin 2 momenttiin sisältyvä säännös oikaisun vaatimisesta muuhun päätökseen sekä viittaus hallintolakiin (434/2003) siirrettäisiin 1 momenttiin.  

Pykälän 2 momentti kumottaisiin edellä sanotun johdosta. Nykyiseen 2 momenttiin edellä olevan lisäksi sisältyvä säännös hallintopäätöstä koskevasta valitusoikeudesta tarpeeton, koska se on päällekkäinen oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 6 §:n kanssa. 

Pykälän 3 momentti, joka sisältää viittauksen kumottuun hallintolainkäyttölakiin ja oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 107 §:n 1 momentin kanssa päällekkäisen säännöksen valitusluvasta, kumottaisiin.  

6.8  Laki valtiontalouden tarkastusvirastosta

Valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain (676/2000) 13 §:ssä oleva viittaus kumottuun hallintomenettelylakiin (598/1982) muutettaisiin viittaukseksi voimassaolevaan hallintolakiin (434/2003) ja vastaamaan nykyistä lakiviittausten kirjoittamisen muotoa. Lisäksi pykälässä oleva vanhentunut viittaus hallintomenettelylain 10 ja 11 §:iin muutettaisiin viittaukseksi vastaaviin hallintolain 27–30 §:iin. 

Lain 18 §:n 1 momenttiin sisältyvä viittaus kumottuun hallintolainkäyttölakiin (586/1996) muutettaisiin viittaukseksi voimassaolevaan oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettuun lakiin (808/2019), minkä lisäksi siitä poistettaisiin säännös hallintopäätöstä koskevasta valitusoikeudesta, koska se on päällekkäinen oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 6 §:n kanssa. Uhkasakon tuomitsemista koskevan päätöksen muutoksenhakusäännöksen sisältävästä 2 momentista poistettaisiin viittaus kumottuun hallintolainkäyttölakiin ja oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 107 §:n 1 momentin kanssa päällekkäinen säännös valitusluvasta. Näiden sijaan momentissa ehdotetaan säädettäväksi informatiivinen viittaus uhkasakkolakiin (1113/1990), jossa säädetään uhkasakon asettamista ja maksettavaksi tuomitsemista sekä teettämis- tai keskeyttämisuhan asettamista ja täytäntöönpantavaksi määräämistä koskevasta päätöksestä. 

6.9  Laki Suomen Pankista

Suomen Pankista annetun lain (214/1998) 16 §:n 2 momentti muutettaisiin vastaamaan oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 8 §:ä, jonka mukaan muutoksenhakutie valtioneuvoston yleisistunnon päätöksistä on valittaminen korkeimpaan hallinto-oikeuteen, mutta muista viranomaisen päätöksistä on valittaminen hallinto-oikeuteen. Tämän johdosta tasavallan presidentin päätöksestä johtokunnan puheenjohtajan ja pankkivaltuuston päätöksestä johtokunnan muun jäsenen erottamisesta ei enää valitettaisi suoraan korkeimpaan hallinto-oikeuteen vaan hallinto-oikeuteen. Valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen edellyttäisi valituslupaa oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 107 §:n mukaisesti. Hallituksen esityksessä eduskunnalle laiksi Suomen Pankista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 6/1998 vp) nykyistä suoraa valitusoikeutta korkeimpaan hallinto-oikeuteen ei ole erikseen perusteltu.  

Lain 24 §:n 1 momentissa oleva viittaus kumottuun hallintomenettelylakiin (598/1982) muutettaisiin viittaukseksi voimassaolevaan hallintolakiin (434/2003) ja vastaamaan nykyistä lakiviittausten kirjoittamisen muotoa. 

6.10  Laki Suomen Pankista virkamiehistä

Suomen Pankin virkamiehistä annetun lain (1166/1998) oikeusturvaa virkasuhdeasioissa koskevan 10 luvun muutoksenhakutie on muutettu vastaamaan valtion virkamieslakia lailla 891/2018. Lain 31 §:n 1 momentti ehdotetaan muutettavaksi vastaamaan voimassaolevan lain mukaista muutoksenhakutietä siten, että hallintotuomioistuin, eikä ainoastaan korkein hallinto-oikeus, voi määrätä virantoimituksesta pidättämisestä toisin erityisestä syystä. 

6.11  Laki Verohallinnosta

Verohallinnosta annetun lain (503/2010) 24 §:n 2 momenttiin sisältyvä viittaus kumottuun hallintolainkäyttölakiin (586/1996) muutettaisiin viittaukseksi voimassaolevaan oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettuun lakiin (808/2019). 

Lain 32 §:n 2 momenttiin lisättäisiin informatiivinen viittaus hallintolakiin (434/2003). Lisäksi momenttiin sisältyvä viittaus kumottuun hallintolainkäyttölakiin muutettaisiin viittaukseksi voimassaolevaan oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettuun lakiin. Pykälän otsikko muutettaisiin vastaamaan paremmin pykälän sisältöä. 

6.12  Laki Kansainvälisten veroriitojen ratkaisumenettelystä

Kansainvälisten veroriitojen ratkaisumenettelystä annetun lain (530/2019) 20 §:n 1 momenttiin sisältyvä viittaus kumottuun hallintolainkäyttölakiin (586/1996) muutettaisiin viittaukseksi voimassaolevaan oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettuun lakiin (808/2019) ja vastaamaan nykyistä lakiviittausten kirjoittamisen muotoa.  

6.13  Laki veronlisäyksestä ja viivekorosta

Veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain (1556/1995) 11 a §:n 3 momenttiin sisältyvä viittaus kumottuun hallintolainkäyttölakiin (586/1996) muutettaisiin viittaukseksi voimassaolevaan oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettuun lakiin (808/2019) ja säännöstä selkeytettäisiin. Lisäksi pykälän 4 momentista poistettaisiin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 107 §:n 1 momentin kanssa päällekkäinen säännös valitusluvasta. Lisäksi säännöstä selkeytettäisiin avaamalla itse säännökseen siinä viitatut verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) säännökset. 

6.14  Laki verotusmenettelystä

Verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 70 §:n viittaus oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettuun lakiin (808/2019) muutettaisiin vastaamaan nykyistä lakiviittausten kirjoittamisen muotoa.  

Lain 71 d §:n viittaus saman lain 70 ja 71 §:iin muutettaisiin vastaamaan nykyistä lakiviittausten kirjoittamisen muotoa. 

Lain 85 a §:n 1 momenttiin lisättäisiin selvyyden vuoksi maininta saman lain 71 §:stä poikkeavasta valitusajasta sekä informatiivinen viittaus oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain säännösten soveltamiseen. Lisäksi momentissa käytetty termi määräaika korvattaisiin termillä valitusaika. Pykälän 2 momentista poistettaisiin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 107 §:n 1 momentin kanssa päällekkäinen säännös valitusluvasta ja viitattaisiin sen sijaan kyseiseen lakiin. Momentissa oleva viittaus 71 §:ssä olevaan 60 päivän valitusaikaan muutettaisiin selkeyden vuoksi poikkeukseksi 71 §:n säännöksestä, koska momentissa on tämän sijaan säädetty 30 päivän valitusajasta.  

6.15  Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta

Verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) 2 §:ssä oleva viittaus kumottuun henkilötietolakiin muutettaisiin viittaukseksi voimassa olevaan tietosuojalakiin (1050/2018). 

6.16  Laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä

Oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain (768/2016) 67 §:n 1 momentti, joka sisältää oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 107 §:n 1 momentin kanssa päällekkäisen säännöksen valitusluvasta, kumottaisiin. Tämän sijaan pykälän 2 momenttiin lisättäisiin selvyyden vuoksi informatiivinen viittaus oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettuun lakiin. Lisäksi säännöstä selkeytettäisiin avaamalla itse säännökseen siinä viitattu verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) säännös. 

6.17  Autoverolaki

Autoverolain (777/2020) 100 §:n 1 momenttiin lisättäisiin informatiivinen viittaus oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettuun lakiin (808/2019). Pykälän 3 momentista poistettaisiin valitusaikaa koskeva säännös, joka on päällekkäinen oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 13 §:n 2 momentin kanssa. 

Lain 102 §:n 2 momentista poistettaisiin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain säädösnumero, koska numero mainittaisiin jo 100 §:ssä edellä mainitun muutoksen johdosta. 

Lain 103 §:n 1 momentista poistettaisiin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 107 §:n 1 momentin kanssa päällekkäinen säännös valitusluvasta. Tämän sijaan momenttiin lisättäisiin selvyyden vuoksi informatiivinen viittaus oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettuun lakiin. 

6.18  Ajoneuvoverolaki

Ajoneuvoverolain (1281/2003) 51 §:n 1 momentista poistettaisiin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 107 §:n 1 momentin kanssa päällekkäinen säännös valitusluvasta. Tämän sijaan momenttiin lisättäisiin selvyyden vuoksi informatiivinen viittaus oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettuun lakiin. 

6.19  Laki polttoainemaksusta

Polttoainemaksusta annetun lain (1280/2003) 24 §:n 1 momentista poistettaisiin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 107 §:n 1 momentin kanssa päällekkäinen säännös valitusluvasta. Tämän sijaan momenttiin lisättäisiin selvyyden vuoksi informatiivinen viittaus oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettuun lakiin. 

6.20  Laki yksityisestä huvialuksesta suoritettavasta polttoainemaksusta

Yksityisestä huvialuksesta suoritettavasta polttoainemaksusta annetun lain (1307/2007) 22 §:n 1 momentista poistettaisiin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 107 §:n 1 momentin kanssa päällekkäinen säännös valitusluvasta. Tämän sijaan pykälään lisättäisiin selvyyden vuoksi viittaus oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettuun lakiin. Momentista poistettaisiin lisäksi 2 momentin viimeisen lauseen kanssa päällekkäinen viittaus saman lain 20 §:ään. 

6.21  Laki matkailijamyynnistä suoritetun arvonlisäveron käteispalautustoimintaa harjoittavan velvollisuuksista

Matkailijamyynnistä suoritetun arvonlisäveron käteispalautustoimintaa harjoittavan velvollisuuksista annetun lain (250/2015) 11 §:n 1 momentissa oleva viittaus kumottuun hallintolainkäyttölakiin (586/1996) muutettaisiin viittaukseksi voimassaolevaan oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettuun lakiin (808/2019). Lisäksi momentista poistettaisiin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 6 §:n 1 momentin kanssa päällekkäinen säännös valitusoikeudesta. Pykälän 2 momentista poistettaisiin viittaus kumottuun hallintolainkäyttölakiin ja oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 107 §:n 1 momentin kanssa päällekkäinen säännös valitusluvasta. Pykälän 3 momentin sisältö siirtyisi 2 momenttiin ja nykyinen 3 momentissa oleva valitusviranomaisen käsite muutettaisiin vastaamaan oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa käytettävää käsitettä hallintotuomioistuin.  

6.22  Veronkantolaki

Veronkantolain (11/2018) 62 §:n 1 momentista poistettaisiin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 107 §:n 1 momentin kanssa päällekkäinen säännös valitusluvasta. 

6.23  Laki arvonimistä suoritettavasta verosta

Arvonimistä suoritettavasta verosta annetun lain (1388/2001) 6 §:ää muutettaisiin siten, että muutoksenhaun osalta viitattaisiin informatiivisesti oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettuun lakiin, jonka mukaan muutoksenhakutie muista viranomaisen päätöksistä kuin valtioneuvoston yleisistunnon päätöksistä on valittaminen hallinto-oikeuteen. Valtioneuvoston kanslian toimenpiteistä arvonimestä suoritettavaa veroa koskevissa asioissa ei tämän jälkeen enää valitettaisi suoraan korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Hallituksen esityksessä eduskunnalle laiksi arvonimistä suoritettavasta verosta (HE 195/2001 vp) säännöstä on perusteltu siten, että vastaava säännös oli silloisessa leimaverolaissa (662/1943).  

6.24  Rakennusverolaki

Rakennusverolain (54/1977) 17 §:n 1 momentista poistettaisiin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 13 §:n 2 momentin kanssa päällekkäinen säännös 30 päivän valitusajasta. Pykälän 2 momentista poistettaisiin mainitun lain 107 §:n 1 momentin kanssa päällekkäinen säännös valitusluvasta. Lisäksi säännöstä selkeytettäisiin avaamalla itse säännökseen siinä viitattu verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 71 §:n säännös ja lisäämällä pykälään 3 momentti, joka sisältäisi viittauksen oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettuun lakiin. 

Voimaantulo

Ehdotetaan, että lait tulevat voimaan syksyllä 2021. 

Suhde perustuslakiin ja säätämisjärjestys

Esitys selkeyttää muutoksenhakusääntelyä ja sitä kautta vahvistaa perustuslain 21 §:ssä suojattua oikeusturvaa. Esityksellä ei arvioida olevan muita vaikutuksia perustuslailla suojattuihin oikeuksiin, joten lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. 

Ponsiosa 

Ponsi 

Edellä esitetyn perusteella annetaan eduskunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotukset:  

1. Laki valtion maksuperustelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan valtion maksuperustelain (150/1992) 7 §:n 3 momentti, 11 §:n 1 momentti, 11 a §:n 2 momentti sekä 11 b §:n 1 ja 2 momentti,  
sellaisina kuin niistä ovat 7 §:n 3 momentti ja 11 a §:n 2 momentti laissa 961/1998 sekä 11 b §:n 1 ja 2 momentti laissa 951/2015, seuraavasti: 
7 § Muiden suoritteiden hinnat 
Ponsiosa 
Jos viranomainen tuottaa suoritteita määräävässä markkina-asemassa, on suoritteiden hinnoittelussa otettava huomioon kilpailulain (948/2011) määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä koskevat säännökset. 
11 § Maksujen perintä 
Edellä 6 §:ssä tarkoitetusta julkisoikeudellisesta suoritteesta perittävän maksun suorasta ulosottokelpoisuudesta ilman ulosottoperustetta säädetään verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa (706/2007). 
Ponsiosa 
11 a § Maksun määrääminen 
Ponsiosa 
Maksun määräämisessä todettu virhe voidaan korjata noudattaen, mitä hallintolaissa (434/2003) säädetään asia- ja kirjoitusvirheen korjaamisesta. 
Ponsiosa 
11 b § Maksua koskeva muutoksenhaku 
Edellä 6 §:ssä tarkoitetun maksun määräämistä koskevaan päätökseen saa vaatia oikaisua kuuden kuukauden kuluessa maksun määräämisestä. Muutoin oikaisuvaatimukseen sovelletaan, mitä hallintolaissa säädetään.  
Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). Hallinto-oikeuden päätökseen ei kuitenkaan saa hakea muutosta valittamalla. 
Ponsiosa 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

2. Laki Kuntien takauskeskuksesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan Kuntien takauskeskuksesta annetun lain (487/1996) 10, 14 ja 15 § sekä 18 §:n 2 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 14 ja 15 § laissa 944/2006, seuraavasti: 
10 §  Jäsenyhteisöjen vastuu  
Jäsenyhteisöt vastaavat yhdessä takauskeskuksen sellaisten menojen ja sitoumusten rahoituksesta, joita ei muuten saada katetuiksi, edeltävän vuodenvaihteen asukaslukujen mukaisessa suhteessa. Asukasluvut määräytyvät väestötietojärjestelmään talletettujen vuoden ensimmäisen päivän tietojen mukaisesti. 
14 §  Maksujen periminen  
Takauskeskuksen myöntämistä takauksista perittävät takausprovisiot ja jäsenyhteisöjen maksuosuudet ovat verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa (706/2007) tarkoitettuja suoraan ulosottokelpoisia saatavia. Haettaessa muutosta jäsenyhteisön maksuosuutta koskevan päätökseen sovelletaan kuitenkin, mitä 15 §:ssä säädetään. 
15 §  Muutoksenhaku 
Jäsenyhteisö saa vaatia valtuuskunnalta oikaisua jäsenyhteisön maksuosuutta koskevasta hallituksen päätöksestä. Oikaisuvaatimuksesta säädetään hallintolaissa (434/2003).  
Maksuosuuden oikaisua koskevaan valtuuskunnan päätökseen jäsenyhteisö saa hakea muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen. Valtuuskunnan päätös voidaan panna täytäntöön muutoksenhausta huolimatta. Muutoin muutoksenhaussa hallintotuomioistuimeen sovelletaan, mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) säädetään. 
18 §  Muiden lakien soveltaminen 
Ponsiosa 
Takauskeskukseen ei sovelleta luottolaitostoiminnasta annettua lakia (610/2014). 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

3. Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain (306/2019) 15 § seuraavasti: 
15 § Muutoksenhaku 
Valvontaviranomaisen 11 §:n 2 momentissa tarkoitetun saavutettavuusselvityspyynnön johdosta tekemään päätökseen ja 12 §:n 3 momentin nojalla antamaan määräykseen saa vaatia oikaisua. Oikaisuvaatimuksesta säädetään hallintolaissa. 
Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019).  
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

4. Laki valtionavustuslain 34 ja 35 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan valtionavustuslain (688/2001) 34 ja 35 §, sellaisena kuin niistä on 34 § laissa 952/2015, seuraavasti:  
34 § Muutoksenhaku 
Valtionapuviranomaisen päätökseen saa vaatia oikaisua. Oikaisuvaatimuksesta säädetään hallintolaissa. 
Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). 
35 § Täytäntöönpano 
Valtionapuviranomaisen päätös voidaan panna täytäntöön muutoksenhausta huolimatta. Edellä 21 ja 22 §:ssä tarkoitetussa asiassa oikaisuvaatimuksesta annettu päätös voidaan panna täytäntöön verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa (706/2007) säädetyssä järjestyksessä. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

5. Laki kuntarakennelain 38 ja 53 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan kuntarakennelain (1698/2009) 38 §:n 6 momentti ja 53 §:n 4 momentti seuraavasti: 
38 § Välitysmenettely 
Ponsiosa 
Kunnat voivat hakea välittäjien taloudellista selvitystä koskevaan päätökseen muutosta. Muutoksenhaussa hallintotuomioistuimeen sovelletaan, mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) säädetään. 
53 § Muutoksenhaku kuntajaon muuttamista koskevaan valtioneuvoston tai ministeriön päätökseen 
Ponsiosa 
Valitus on tehtävä korkeimmalle hallinto-oikeudelle 30 päivän kuluessa siitä, kun kuntajaon muuttamista tarkoittava päätös on julkaistu Suomen säädöskokoelmassa tai muuttamisesityksen hylkäämistä tarkoittava päätös on saatettu esityksen tekijöiden tietoon. Valitus käsitellään korkeimmassa hallinto-oikeudessa kiireellisenä.Muutoin muutoksenhaussa hallintotuomioistuimeen sovelletaan, mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa säädetään. 
Ponsiosa 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

6. Laki maksuvapautuslain 2 a §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan maksuvapautuslain (529/1980) 2 a §, sellaisena kuin se on laissa 704/2005, seuraavasti: 
2 a § 
Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019).  
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

7. Laki panttilainauslaitoksista annetun lain 40 c §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
kumotaan panttilainauslaitoksista annetun lain (1353/1992) 40 c §:n 2 ja 3 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 948/2015, sekä 
muutetaan 40 c §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 948/2015, seuraavasti: 
40 c § 
Muuhun kuin 5, 40 ja 40 a §:ssä tarkoitettuun päätökseen saa vaatia oikaisua. Oikaisuvaatimuksesta säädetään hallintolaissa (434/2003). Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019).  
Ponsiosa 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

8. Laki valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 13 ja 18 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain (676/2000) 13 § sekä 18 §:n 1 ja 2 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 18 §:n 1 ja 2 momentti laissa 954/2018, seuraavasti: 
13 § Hallintomenettely 
Hallintoasioiden käsittelystä säädetään hallintolaissa (434/2003). Mitä mainitun lain 27 - 30 §:ssä säädetään, sovelletaan myös tarkastustoiminnassa virkamiehen esteellisyyteen. 
18 § Muutoksenhaku 
Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). 
Muutoksenhaussa uhkasakon asettamista ja maksettavaksi tuomitsemista sekä teettämis- tai keskeyttämisuhan asettamista ja täytäntöönpantavaksi määräämistä koskevaan päätökseen sovelletaan kuitenkin, mitä uhkasakkolaissa (1113/1990) säädetään. 
Ponsiosa 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .  
 Lakiehdotus päättyy 

9. Laki Suomen Pankista annetun lain 16 ja 24 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan Suomen Pankista annetun lain (214/1998) 16 §:n 2 momentti ja 24 §:n 1 momentti, sellaisena kuin niistä on 16 §:n 2 momentti laissa 18/2020, seuraavasti: 
16 § Johtokunnan jäsenen virkasuhteen päättäminen 
Ponsiosa 
Edellä 1 momentissa tarkoitetusta päätöksestä saa muu johtokunnan jäsen kuin puheenjohtaja hakea muutosta valittamalla. Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). Johtokunnan puheenjohtajan valitusoikeudesta määrätään perussäännössä. 
24 § Hallintomenettely ja virkakieli 
Käsiteltäessä hallintoasioita Suomen Pankissa noudatetaan, mitä hallintolaissa (434/2003) säädetään.  
Ponsiosa 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .  
Haettaessa muutosta ennen tämän lain voimaantuloa tehtyyn päätökseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.  
 Lakiehdotus päättyy 

10. Laki Suomen Pankin virkamiehistä annetun lain 31 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan Suomen Pankin virkamiehistä annetun lain (1166/1998) 31 §:n 1 momentti seuraavasti: 
31 § 
Jos virkamiehen irtisanomista koskeva päätös ei ole saanut lainvoimaa silloin, kun irtisanomisaika on kulunut loppuun, hänet on pidätettävä virantoimituksesta, jollei hallintotuomioistuin erityisestä syystä toisin määrää. Jos virkamies on pantu viralta tai virkasuhde on purettu, hänet on heti pidätettävä virantoimituksesta, vaikkei päätös ole saanut lainvoimaa. 
Ponsiosa 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
Haettaessa muutosta ennen tämän lain voimaantuloa tehtyyn päätökseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.  
 Lakiehdotus päättyy 

11. Laki Verohallinnosta annetun lain 24 ja 32 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan Verohallinnosta annetun lain (503/2010) 24 §:n 2 momentti ja 32 §:n otsikko ja 2 momentti seuraavasti: 
24 §  Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö ja sen tehtävät 
Ponsiosa 
Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön tehtävänä on valvoa valtion, kunnan, seurakunnan, Kansaneläkelaitoksen, metsänhoitoyhdistyksen ja metsäkeskuksen oikeutta verotuksessa ja verotusta koskevassa muutoksenhaussa sekä hallintolaissa tai oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) tarkoitetussa muussa asiassa silloin, kun yksikkö katsoo, että: 
1) se on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa taikka verotus- tai oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi tarpeen; 
2) asia on taloudellisesti merkittävä; tai 
3) veronsaajien oikeudenvalvonta muutoin sitä edellyttää. 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
32 § Verotuskustannusten perintä ja muutoksenhaku 
Ponsiosa 
Jos veronsaaja ei tyydy päätökseen, sen on tehtävä oikaisuvaatimus Verohallinnolle perimistä seuraavan kalenterikuukauden aikana. Oikaisuvaatimuksesta säädetään hallintolaissa. Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa.  
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

12. Laki kansainvälisten veroriitojen ratkaisumenettelystä annetun lain 20 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan kansainvälisten veroriitojen ratkaisumenettelystä annetun lain (530/2019) 20 §:n 1 momentti seuraavasti: 
20 §  Muutoksenhaku  
Jos kaikki asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset ovat tehneet 6 §:ssä tarkoitetun hakemuksen käsiteltäväksi ottamisesta hylkäävän päätöksen, asianomainen henkilö voi hakea hallinto-oikeudelta muutosta Suomen toimivaltaisen viranomaisen päätökseen. Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). Valitus hallinto-oikeuteen on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun kaikki asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset ovat tehneet hylkäävän päätöksen. Jos vähintään yksi toimivaltainen viranomainen hyväksyy hakemuksen käsiteltäväksi muiden asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten hylätessä hakemuksen, voi asianomainen henkilö pyytää riidanratkaisutoimikunnan perustamista tämän lain 11 §:n mukaisesti. 
Ponsiosa 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

13. Laki veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain 11 a §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain (1556/1995) 11 a §:n 3 ja 4 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 787/2016, seuraavasti: 
11 a § Muutoksenhaku 
Ponsiosa 
Muun viranomaisen kuin Verohallinnon tämän lain nojalla antamaan päätökseen haetaan muutosta valittamalla siihen hallinto-oikeuteen, jonka tuomiopiiriin vero- tai maksuvelvollisen kotikunta päätöstä tehtäessä kuului. Muutoin muutoksenhaussa muun viranomaisen kuin Verohallinnon päätökseen sovelletaan, mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) säädetään.  
Muutoksenhausta hallinto-oikeuden päätökseen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa. Valitus on kuitenkin tehtävä 60 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaannista.  
Ponsiosa 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

14. Laki verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 70 ja 71 d § sekä 85 a §:n 1 ja 2 momentti,  
sellaisina kuin ne ovat, 70 § laissa 852/2019, 71 d § laissa 875/2012, 85 a §:n 1 momentti laissa 772/2016 ja 85 a §:n 2 momentti laissa 942/2015, seuraavasti: 
70 § Valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen 
Muutoksenhaussa hallinto-oikeuden päätökseen sovelletaan, mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa säädetään, jollei tässä laissa toisin säädetä. 
71 d § Muutoksenhaku hallinto-oikeuden päätökseen 
Jos hallinto-oikeus ratkaisee valituksen 71 c §:ssä mainituissa tilanteissa, hallinto-oikeuden päätöstä koskevassa muutoksenhaussa sovelletaan, mitä 70 ja 71 §:ssä säädetään. 
85 a § Muutoksenhaku Verohallinnon antamaan ennakkoratkaisuun 
Verovelvollinen ja muu 62 §:n 1 momentissa tarkoitettu sekä Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö saavat hakea muutosta Verohallinnon antamaan ennakkoratkaisuun hallinto-oikeudelta. Valitus tehdään siihen hallinto-oikeuteen, jonka tuomiopiiriin verovelvollisen kotikunta päätöstä tehtäessä kuului. Jos mikään hallinto-oikeus ei olisi toimivaltainen käsittelemään valitusta, muutosta haetaan Helsingin hallinto-oikeudelta. Muutoksenhaussa noudatetaan tällöin, mitä 69 §:ssä säädetään. Poiketen siitä, mitä 71 §:ssä säädetään, valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön valitusaika lasketaan päätöksen tekemisestä. Haettaessa muutosta hallinto-oikeudelta sovelletaan muutoin, mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa säädetään. 
Muutoksenhausta hallinto-oikeuden päätökseen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa. Poiketen siitä, mitä 71 §:ssä säädetään, valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. 
Ponsiosa 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

15. Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) 2 § seuraavasti: 
2 § Suhde muihin säädöksiin 
Verotusasiakirjoihin ja -tietoihin sovelletaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) ja tietosuojalain (1050/2018) säännöksiä, ellei tässä tai muussa laissa toisin säädetä. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

16. Laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 67 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
kumotaan oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain (768/2016) 67 §:n 1 momentti sekä 
muutetaan 67 §:n 2 momentti seuraavasti: 
67 § Valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen 
Muutoksenhausta hallinto-oikeuden päätökseen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa. Valitusaika muusta kuin hallinto-oikeuden ennakkoratkaisua koskevasta päätöksestä on kuitenkin 60 päivää päätöksen tiedoksisaannista. 
Ponsiosa 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .  
 Lakiehdotus päättyy 

17. Laki autoverolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan autoverolain (777/2020) 100 §:n 1 ja 3 momentti, 102 §:n 2 momentti ja 103 §:n 1 momentti seuraavasti: 
100 § Muutoksenhaku ennakkoratkaisuun 
Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). Ennakkoratkaisun hakija sekä valtion oikeudenvalvoja saavat hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Päätökseen, jolla on päätetty olla antamatta ennakkoratkaisua, ei kuitenkaan saa hakea valittamalla muutosta. 
Ponsiosa 
Valtion oikeudenvalvojan valitusaika lasketaan päätöksen tekemisestä. 
102 § Valtion oikeudenvalvojan ja verovelvollisen kuuleminen valitusta käsiteltäessä 
Ponsiosa 
Sen lisäksi, mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 44 §:n 2 momentissa säädetään asian ratkaisemisesta asianosaista kuulematta, hallintotuomioistuin voi ratkaista valituksen kuulematta valtion oikeudenvalvojaa, jos veron määrä voi verovelvollisen vaatimuksesta muuttua enintään 6 000 euroa eikä asia ole tulkinnanvarainen tai epäselvä. 
103 § Valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen 
Muutoksenhausta hallinto-oikeuden päätökseen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa. 
Ponsiosa 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

18. Laki ajoneuvoverolain 51 §:n muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan ajoneuvoverolain (1281/2003) 51 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 937/2015, seuraavasti: 
51 § Valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen 
Muutoksenhaussa hallinto-oikeuden päätökseen sovelletaan, mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa säädetään, jollei tässä laissa toisin säädetä. 
Ponsiosa 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

19. Laki polttoainemaksusta annetun lain 24 §:n muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan polttoainemaksusta annetun lain (1280/2003) 24 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 940/2015, seuraavasti: 
24 § Valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen 
Muutoksenhaussa hallinto-oikeuden päätökseen sovelletaan, mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa säädetään, jollei tässä laissa toisin säädetä. Valitusoikeus on niillä, jotka voivat 23 §:n nojalla hakea muutosta maksuunpanoon. 
Ponsiosa 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

20. Laki yksityisestä huvialuksesta suoritettavasta polttoainemaksusta annetun lain 22 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan yksityisestä huvialuksesta suoritettavasta polttoainemaksusta annetun lain (1307/2007) 22 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 944/2015, seuraavasti: 
22 § Valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen 
Muutoksenhaussa hallinto-oikeuden päätökseen sovelletaan, mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa säädetään, jollei tässä laissa toisin säädetä.  
Ponsiosa 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

21. Laki matkailijamyynnistä suoritetun arvonlisäveron käteispalautustoimintaa harjoittavan velvollisuuksista annetun lain 11 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan matkailijamyynnissä suoritetun arvonlisäveron käteispalautustoimintaa harjoittavan velvollisuuksista annetun lain (250/2015) 11 § seuraavasti: 
11 § Muutoksenhaku 
Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). 
Tässä laissa tarkoitettu päätös toimiluvan tai hyväksymisen peruuttamisesta pannaan valituksesta huolimatta täytäntöön, jollei hallintotuomioistuin sitä kiellä. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

22. Laki veronkantolain 62 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan veronkantolain (11/2018) 62 § seuraavasti: 
62 § Valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen 
Haettaessa muutosta hallinto-oikeuden päätökseen sovelletaan, mitä verotusmenettelystä annetussa laissa säädetään. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 

23. Laki arvonimistä suoritettavasta verosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan arvonimistä suoritettavasta verosta annetun lain (1388/2001) 6 § seuraavasti: 
6 § Muutoksenhaku 
Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). Valitus on kuitenkin tehtävä 60 päivän kuluessa päivästä, jona vero on suoritettu tai olisi ollut suoritettava. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
Haettaessa muutosta ennen tämän lain voimaantuloa tehtyyn päätökseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.  
 Lakiehdotus päättyy 

24. Laki rakennusverolain 17 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan rakennusverolain (54/1977) 17 §, sellaisena kuin se on laissa 530/2010, sekä 
lisätään 17 §:än 3 momentti, seuraavasti: 
17 § 
Verovelvollisella ja Veronsaajien oikeudenvalvontayksiköllä on oikeus hakea muutosta tässä laissa tarkoitettuun Verohallinnon päätökseen siltä hallinto-oikeudelta, jonka alueella rakennusvero on määrätty tai olisi ollut määrättävä. Hallinto-oikeuden on käsiteltävä valitus kiireellisenä. 
Haettaessa muutosta hallinto-oikeuden päätökseen valitus on tehtävä 60 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksisaannista. Valtion puolesta on valitusoikeus Veronsaajien oikeudenvalvontayksiköllä.  
Muutoin muutoksenhaussa sovelletaan, mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) säädetään. 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 20.5.2021 
Pääministeri Sanna Marin 
Valtiovarainministeri Matti Vanhanen