Viimeksi julkaistu 31.8.2017 14.44

Hallituksen esitys HE 95/2017 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta annettua lakia siten, että kunnallisen työmarkkinalaitoksen valtuuskunnan toimikausi alkaisi kuntavaalien jälkeisen vuoden tammikuun alusta, kun se nykyisin alkaa vaalien jälkeisen vuoden lokakuun alusta. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian. 

PERUSTELUT

Nykytila ja ehdotetut muutokset

Kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta annetun lain (254/1993) 2 §:ssä säädetään kunnallisen työmarkkinalaitoksen päätösvaltaa käyttävästä valtuuskunnasta. Valtuuskunnassa on 11 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä, jotka valtiovarainministeriö määrää kunnallisvaalien jälkeisen vuoden lokakuun 1 päivänä alkavaksi nelivuotiskaudeksi. 

Toukokuun alussa 2015 voimaan tulleella uudella kuntalailla (410/2015) kunnallisvaalien nimitys muutettiin kuntavaaleiksi. Lisäksi vaalien ajankohtaa ja uuden kunnanvaltuuston toimikauden alkamisajankohtaa muutettiin. Kuntalain 15 §:n mukaan kunnanvaltuuston toimikausi alkaa kesäkuun alussa ja vaalilain (714/1998) 144 §:n mukaan kuntavaalit toimitetaan huhtikuun kolmantena sunnuntaina. Aiemmin vaalit toimitettiin lokakuussa ja uuden kunnanvaltuuston toimikausi alkoi seuraavan kalenterivuoden alusta. Kuntalain ja vaalilain muutosten seurauksena kunnallisen työmarkkinalaitoksen uuden valtuuskunnan toimikausi alkaisi vasta puolitoista vuotta kuntavaalien toimittamisen jälkeen. 

Kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta annetun lain 2 §:n 2 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että siinä huomioitaisiin kuntalain säännökset, kunnanvaltuustojen toimikauden alkamisajankohdan muutos sekä kuntavaalien toimittaminen huhtikuussa aiemman lokakuun sijasta. Valtuuskunnan toimikausi alkaisi kuntavaalien jälkeisen vuoden tammikuun 1 päivänä. Pykälässä käytetty sanamuoto kunnallisvaaleista muutettaisiin vastaamaan kuntalain säännöksiä. Lain voimaantulosäännöksellä jatkettaisiin ennen lain voimaantuloa voimassa olleen lain mukaan määrätyn valtuuskunnan toimikautta vuoden 2017 loppuun. 

Esityksen vaikutukset

Kunnallisen työmarkkinalaitoksen valtuuskunnan toimikauden muuttamisessa on kyse uuden kuntalain voimaantulosta johtuvasta teknisestä muutoksesta, jolla ei ole kuntiin tai muihin tahoihin kohdistuvia suoranaisia vaikutuksia. 

Asian valmistelu

Asia on valmisteltu valtiovarainministeriön kunta- ja aluehallinto-osastolla. 

Voimaantulo

Laki ehdotetaan tulemaan voimaan mahdollisimman pian. 

Voimaantulosäännöksellä jatkettaisiin ennen lain voimaantuloa voimassa olleen lain mukaan määrätyn valtuuskunnan toimikautta vuoden 2017 loppuun saakka. 

Ponsiosa 

Edellä esitetyn perusteella annetaan eduskunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Lakiehdotus

Laki kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta annetun lain 2 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
 
muutetaan kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta annetun lain (254/1993) 2 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on laissa (1007/2007), seuraavasti:  
2 § 
Valtuuskunta 
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
Valtuuskunnassa on 11 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä, jotka valtiovarainministeriö määrää kuntavaalien jälkeisen vuoden tammikuun 1 päivänä alkavaksi nelivuotiskaudeksi. Valtuuskunnan jäsenet ja varajäsenet määrätään kuntien keskusjärjestön ehdottamista kuntaan, kuntayhtymään tai kuntien keskusjärjestöön keskeisessä luottamushenkilö- tai palvelussuhteessa olevista kunnallista työnantajaa edustavista henkilöistä. Jäseniä määrättäessä on otettava huomioon kunnissa vallitsevat poliittiset voimasuhteet sekä muutoinkin tasapuolisuusnäkökohdat.  
 Muuttamaton osa säädöstekstistä on jätetty pois 
 Voimaantulopykälä tai –säännös alkaa 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
Ennen lain voimaantuloa voimassa olleen lain mukaan määrätyn valtuuskunnan toimikausi jatkuu joulukuun 2017 loppuun. 
 Lakiehdotus päättyy 
Helsingissä 31 päivänä elokuuta 2017 
PääministeriJuhaSipilä
Kunta- ja uudistusministeriAnuVehviläinen