HE 129/2015 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta annetun neuvoston direktiivin lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja direktiivin soveltamisesta annetun lain, verotusmenettelystä annetun lain, rajoitetusti verovelvollisen tulon verottamisesta annetun lain 3 ja 13 §:n sekä ulkomaisten väliyhteisöjen osakkeiden verotuksesta annetun lain 2 a §:n muuttamisesta

Lain säätäminen

Valiokuntien asiantuntijalausunnot

HE 129/2015 vp VeJ 04.12.2015 Finanssialan Keskusliitto ry Asiantuntijalausunto 
Latest publish 17.2.2017 16:00