HE 141/2017 vp

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 36 ja 37 §:n sekä maatalousyrittäjien työterveyshuollon eräiden kustannusten korvaamisesta valtion varoista annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Lain säätäminen

Valiokuntien asiantuntijalausunnot

HE 141/2017 vp StV 08.11.2017 kehityspäällikkö Sonja Lilius, Maatalousyrittäjien eläkelaitos Asiantuntijalausunto 
HE 141/2017 vp StV 08.11.2017 työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellstén, Suomen Yrittäjät ry Asiantuntijalausunto 
HE 141/2017 vp StV 08.11.2017 asiantuntijalääkäri Jan Schugk, Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto 
HE 141/2017 vp StV 08.11.2017 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Asiantuntijalausunto 
HE 141/2017 vp StV 08.11.2017 Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Asiantuntijalausunto 
HE 141/2017 vp StV 08.11.2017 hallitusneuvos Pekka Humalto, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto 
HE 141/2017 vp StV 08.11.2017 lakimies Mikko Ryynänen, Kansaneläkelaitos Asiantuntijalausunto 
HE 141/2017 vp StV 08.11.2017 Akava ry Asiantuntijalausunto 
Latest publish 5.12.2018 14:01