U 93/2018 vp

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EY) N:o 767/2008, asetuksen (EY) N:o 810/2009, asetuksen (EU) 2017/2226, asetuksen (EU) 2016/399, asetuksen 2018/XX (yhteentoimivuudesta annettu asetus) ja päätöksen 2004/512/EY muuttamisesta ja neuvoston päätöksen 2008/633/YOS kumoamisesta (VIS-asetuksen ja siihen liittyvien muiden säädösten muuttaminen ja kumoaminen)

Eduskunnan osallistuminen EU-asioiden kansalliseen valmisteluun

Valiokuntien asiantuntijalausunnot

U 93/2018 vp HaV 14.11.2018 lähetystöneuvos Virpi Kankare, ulkoministeriö Asiantuntijalausunto 
U 93/2018 vp HaV 14.11.2018 Maahanmuuttovirasto Asiantuntijalausunto 
U 93/2018 vp HaV 14.11.2018 tietosuojavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto 
U 93/2018 vp HaV 14.11.2018 kansainvälisen yhteistyön yksikön päällikkö Matti Pitkäniitty, Rajavartiolaitos Asiantuntijalausunto 
U 93/2018 vp HaV 14.11.2018 Poliisihallitus Asiantuntijalausunto 
U 93/2018 vp HaV 14.11.2018 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto 
U 93/2018 vp HaV 14.11.2018 EU-asiantuntija Tanja Miettinen, sisäministeriö Asiantuntijalausunto 
U 93/2018 vp HaV 15.11.2018 ulkoministeriö Asiantuntijalausunto 
Latest publish 28.11.2018 14:31