Valtioneuvoston U-kirjelmä
U
25
2020 vp
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusten (EU) N:o 1303/2013 ja 223/2014 muuttamisesta sekä ohjelmakaudelle 2021 – 2027 annettujen ehdotusten muuttamisesta (elpymistoimet koheesiopolitiikassa)
Perustuslain 96 §:n 2 momentin perusteella lähetetään eduskunnalle Euroopan komission 25.5. ja 28.5.2020 antamat ehdotukset Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta siltä osin kuin kyse on erityisistä lisämäärärahoista ja toimeenpanojärjestelyistä Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitteessa avun tarjoamiseksi COVID-19-pandemiasta aiheutuneen kriisin korjaamiseen ja valmistautumiseksi vihreämpään, digitaaliseen ja muutosjoustavaan talouden elpymiseen (REACT-EU) (KOM(2020) 451 lopullinen) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1303/2013 muuttamisesta siltä osin kuin kyse ovat nuorisotyöllisyysaloitteen erityismäärärahoja varten tarkoitetutuista määrärahoista (KOM(2020) 206 lopullinen) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 223/2014 muuttamisesta COVID-19-pandemian vaikutuksiin vastaamiseksi erityistoimilla (vähävaraisimmille suunnattu eurooppalaisen avun rahastosta)(KOM(2020) 223 final), muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä ja rahoitussäännöistä sekä turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevista rahoitussäännöistä (CPR) (KOM(2020) 450 lopullinen), muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan sosiaalirahasto plussasta (ESR+) (KOM(2020) 447 lopullinen), muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan aluekehitysrahastosta ja koheesiorahastosta (KOM(2020) 452 lopullinen) ja sekä ehdotuksista laadittu muistio. 
PYYDETÄÄN VAITELIAISUUTTA 
Eduskunnalta pyydetään perustuslain 50 §:n 3 momentin perusteella vaiteliaisuutta asian käsittelyssä huomiovärillä merkittyjen koheesiopolitiikan tarkennettujen kantojen osalta Suomen neuvottelutavoitteiden turvaamiseksi, kunnes MFF-rahoituskokonaisuudesta käytävät neuvottelut on saatettu päätökseen. 
JULKINEN VERSIO 
Helsingissä 25 päivänä kesäkuuta 2020 
Elinkeinoministeri
Mika
Lintilä
Neuvotteleva virkamies
Petri
Haapalainen
MUISTIO
TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ
25.6.2020
EU/2018/1140
EU/2018/1141
EU/2018/1145
EU/2020/0960
EU/2020/0952
EU/2020/0980
VALTIONEUVOSTON KIRJELMÄ EDUSKUNNALLE EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUSTEN (EU) N:O 1303/2013 JA 223/2014 MUUTTAMISESTA SEKÄ OHJELMAKAUDELLE 2021–2027 ANNETTUJEN EHDOTUSTEN MUUTTAMISESTA (ELPYMISTOIMET KOHEESIOPOLITIIKASSA)
1
Tausta
Komissio antoi 27.5.2020 tiedonannon yhteensä 1,85 biljoonan euron elpymispaketista, jolla on tarkoitus vastata Covid 19-epidemian talousvaikutuksiin. Kokonaisuus sisältää kaksi tiedonantoa: Euroopan h-hetki: korjaamalla ja kehittämällä parempaa seuraavalle sukupolvelle ja EU:n talousarvio Euroopan elpymissuunnitelman moottorina sekä 21 lainsäädäntöehdotusta, mukaan lukien muokattu asetusehdotus EU:n monivuotiseksi rahoituskehykseksi 20212027, ehdotus neuvoston päätökseksi omiin varoihin liittyen sekä asetusehdotus uuden elpymisvälineen perustamiseksi. 
Tässä U-kirjelmässä käsitellään viittä koheesiopolitiikan sektorin elpymispakettiin liittyvä lainsäädäntöehdotusta, jotka on tarkoitettu tulemaan voimaan kiireellisenä, sekä ehdotusta kuluvan kauden nuorisotyöllisyysaloitteen määrärahojen mukauttamista vuodelle 2020. 
Oikeudenmukaisen siirtymän rahastoa koskevasta muutetusta ehdotuksesta annetaan erillinen U-jatkokirje, joka täydentää U 2/2020 vp -selvitystä.  
2
Pääasiallinen sisältö
2.1
Euroopan rakenne- ja investointirahastoja nykykaudella (2014–2020) koskevat ehdotukset (REACT-EU)
Komissio ehdottaa kuluvan kauden koheesiopolitiikan sääntelyyn muutoksia, joilla myönnettäisiin poikkeuksellisia lisäresursseja ja luotaisiin erityisiä täytäntöönpanojärjestelyjä, jotka on tarkoitus toteuttaa Investoinnit kasvuun ja työpaikkoihin -tavoitteessa. Tarkoituksena on avustaa COVID-19-pandemiakriisin aiheuttamien vaurioiden korjaamisessa ja talouden vihreän, digitaalisen ja joustavan elpymisen valmistelussa.  
Keväällä 2020 jo toteutettujen joustojen lisäksi ehdotetaan nyt noin 5 mrd. euron (kaikki luvut ilmoitetaan vuoden 2018 kiinteinä hintoina, ellei toisin mainita) lisärahoitusta EAKR ja ESR-rahastojen toteutusvaiheessa oleviin jäsenvaltioiden ohjelmiin osana koronatoimien kokonaisuutta. Tämä rahoitettaisiin muutetun rahoituskehysehdotuksen (MFF+) puitteissa. Edellä mainittu 5 mrd. euron lisärahoitus olisi osa komission ehdottamaa uutta REACT-EU-välinettä, joka toimeenpantaisiin pääosin (50 mrd.) tulevan rahoituskehyksen kautta elpymisvälineen rahoituksella vuosina 20212022.  
Koko REACT-EU-välineen lisärahoitus jaettaisiin jäsenvaltiolle omalla erityisellä laskentamenetelmällä, joka perustuu jäsenmaiden suhteelliseen vaurauteen (BKTL) sekä kriisin taloudellisten ja yhteiskunnallisten vaikutusten mittakaavaan jäsenvaltioissa (BKT, työttömyys, nuorisotyöttömyys). Laskentamenetelmään sisältyy jäsenvaltiokohtainen tukikatto, joka määritellään niiden suhteellisen vaurauden perusteella (BKTL). Käytännössä tukikatto toteutuu vain kaikkein vauraimpien maiden osalta, joille asetettu tukikatto on huomattavan tiukka (0,07% vuoden 2019 BKT:sta).  
Suomi kuuluu vauraimpiin jäsenvaltioihin, joiden saanto määrittyy yksinomaan tukikaton perusteella riippumatta korona-kriisin todellisista taloudellisista vaikutuksista BKT:een, työttömyyteen ja nuorisotyöttömyyteen. Suomen saanto olisi alustavan arvion perusteella noin 150 miljoonaa euroa (noin 0,3% kokonaisrahoituksesta, mikä on 25 % vähemmän kuin koheesiopolitiikan saantomme 0,4 % ohjelmakaudella 20142020). Saannon jäsenvaltiokohtaisen kohdentumisen arvioimiseksi tarvittaisiin kuitenkin tarkempia tietoja komission ehdottamasta laskentamenetelmästä ja sen taustalla olevista tilastoista.  
Puolet ensimmäisenä vuotena jäsenvaltiolle osoitettavasta rahoitusosuudesta annettaisiin ennakkomaksuina. Teknisen tuen määrä jäsenvaltioille olisi enintään 4 % ja komission aloitteesta annettava tekninen tuki 0,35 %.  
Lisärahoitus olisi käytettävä uuteen toimintapoliittiseen tavoitteeseen: ”Tuki toimille, joilla korjataan COVID-19-pandemiakriisin vahinkoja tai valmistellaan talouden vihreää, digitaalista ja joustavaa elpymistä”. Komissio antaisi kullekin maalle täytäntöönpanosäädöksellä päätöksen Euroopan aluekehitysrahaston ja Euroopan sosiaalirahaston lisärahoitusosuudesta ohjelmiin. Jäsenvaltiot päättäisivät itse, miten varat kansallisesti jaetaan alueittain ja rahastoittain. Jäsenvaltio voisi päättää siirtää osan rahoituksesta Vähävaraisimmille annettavan eurooppalaisen rahaston (FEAD) ohjelmiin.  
Tavoitteet olisi kuvattava ohjelma-asiakirjassa, jonka komissio hyväksyy. Varat tulisi ohjelmoida omana toimintalinjanaan käynnissä oleviin jäsenvaltioiden ohjelmiin tai vaihtoehtoisesti perustettava erillinen REACT-EU-ohjelma. Jäsenvaltion hakemuksesta rahaston osarahoitus voisi olla 100 %, eli ilman jäsenvaltion kansallista osa-rahoitusta. Ohjelmat päättyisivät 31.12.2022, kuitenkin siten, että tukikelpoiset toimet hankkeissa olisi toteutettava vuoden 2023 loppuun mennessä kuten muissakin ohjelmakauden 20142020 ohjelmissa. Ohjelmointiprosessi ja hallinnointi olisivat kevennettyjä. Lisärahoituksen käytöstä olisi tehtävä vähintään yksi arviointi vuoden 2024 loppuun mennessä. 
Lisärahoituksella ei olisi vaikutusta nuorisotyöllisyysaloitteen eikä Euroopan alueellisen yhteistyön Interreg-ohjelmien määrärahoihin. Lisäksi komissio on ehdottanut 25.5.2020 YEI-nuorisotyöllisyysaloitteen vuoden 2020 erityismäärärahoja varten tarkoitettujen maksusitoumusmäärärahojen lisäämistä yleisasetuksen teknisenä päivityksenä noin 28 miljoonalla eurolla (käypinä hintoina), mikä on hyväksytty osana unionin yleisestä talousarviosta varainhoitovuodeksi 2020 annettua päätöstä.  
2.2
Vähävaraisimpien eurooppalaisen avun FEAD-rahasto
Komission ohjelmakaudella 20142020 sovellettavaa FEAD-asetusta koskeva ehdotus ei sisällä muutoksia jäsenvaltiokohtaisiin määrärahoihin. Asetukseen lisättäisiin viittaus jäsenvaltioiden mahdollisuuteen siirtää osa REACT-EU:n EAKR- ja ESR-määrärahoista vähävaraisimmille suunnattuun apuun ja asetetaan vapaaehtoisen siirron minimimääräksi 3,5 miljoonaa euroa koko loppuohjelmakaudelle. Lisärahoituksen käyttöön ehdotetaan EAKR- ja ESR-tuen sääntelyä vastaavia muutoksia, jotka edellä yleisasetuksen 20142020 osalta on todettu. 
Muille kuin partneriorganisaatioille aiheutuneita hallinnollisia kustannuksia voitaisiin tukea ohjelmasta enintään 5 % alkuperäisistä ohjelmavaroista ja enintään 5 % lisämäärärahoista. Varoja voitaisiin käyttää myös partneriorganisaatioiden ja muiden toteutukseen osallistuvien osaamisen kehittämiseen ja tulevaan ohjelmakauteen valmistautumiseen (FEAD-tuki sisältyisi 2021–2027 kaudella ESR Plus -rahastoon). 
3
Koheesiopolitiikka – uusi ohjelmakausi 2021–2027
3.1
REACT-EU-väline
Edellä kappaleessa 2.1. on kuvattu REACT-EU-välineen rahoitus ja käyttö sekä kuluvalla että tulevalla rahoituskehyskaudella. 
3.2
Yleisasetus (CPR)
Komission muutettu yleisasetusta koskeva ehdotus täydentää 29.5.2018 annettua alkuperäistä lainsäädäntöehdotusta COM(2018) 375. Ehdotus ei sisällä muutoksia jäsenvaltiokohtaisiin määrärahojen jakokriteereihin (Artikla 103, liite XXII).  
Ehdotuksiin sisältyy kuitenkin muita muutoksia, joilla on tarkoitus mahdollistaa lisäjoustoja rahastojen välisiin määrärahasiirtoihin ja tuleviin kriisitilanteisiin. Jäsenvaltiot voisivat esittää rahastojen välisiä määrärahasiirtoja enintään 5 % kunkin asetuksen kattaman rahaston alkuperäisistä määrärahoista. Lisäksi jäsenvaltiot voisivat ehdottaa enintään 5 % :n määrärahojen siirtoa komission suoraan tai välillisesti hallinnoimiin muihin EU:n rahoitusinstrumentteihin. Asetuksessa varauduttaisiin poikkeuksellisiin ja epätavallisiin force majeure -tyyppisiin tilanteisiin, joilla on merkittävää vaikutusta jäsenvaltioiden talouksiin sellaisena kuin asiasta säädetään vakaus- ja kasvusopimuksesta annetuissa asetuksissa 1466/97 ja 1467/97. Säädettyjen edellytysten täyttyessä komissio voisi näissä tilanteissa päättää määräaikaisista ohjelmamuutoksista, joilla EU:n rahoitusosuutta korotettaisiin 10 prosenttiyksiköllä, siirtää jo toteutettuja hankkeita takautuvasti ohjelmista osarahoitettavaksi sekä mahdollistaa hankkeiden tukikelpoisuuden alkamisajankohdaksi päivä, jolloin neuvosto teki päätöksen em. kasvu- ja vakaussopimuksen ehtojen täyttymisestä. Samalla komission päätöksellä voitaisiin pidentää muutoin sovellettavia määräaikoja enintään kolmella kuukaudella. 
3.3
EAKR/KR-rahasto
Komission muutettua Euroopan aluekehitysrahastosta ja koheesiorahastosta annettua asetusta koskeva ehdotus täydentää 29.5.2018 annettua alkuperäistä lainsäädäntöehdotusta COM(2018) 372. Ehdotus ei sisällä muutoksia määrärahoihin.  
Tukikelpoisiin toimiin ehdotetaan toimintapoliittisen tavoitteeseen 4 (Sosiaalisempi Eurooppa) lisättäväksi resilienssin vahvistaminen etä- ja verkkokoulutuksella sekä kriittiset terveydenhoitoon ja katastrofien hallintaan liittyvät tarvikkeet. Kulttuurin ja matkailun tukemiseksi ehdotetaan lisättäväksi indikaattoreineen omaa erityistavoitetta kulttuurin ja matkailun tukemiseksi taloudessa, osallisuudessa ja sosiaalisissa innovaatioissa. Toimintapoliittisessa tavoitteessa 1 (Älykkäämpi Eurooppa) pk-yritysten tukemisen periaatteisiin ehdotetaan lisättävän kasvun ja kilpailukyvyn lisäksi myös uusien työpaikkojen luominen. Vaikeuksissa olevien yritysten tukemisen kieltoa koskevaan artiklaan ehdotetaan muutoksia siten, että EAKR:n tukea voitaisiin suunnata yrityksille yhdenmukaisesti poikkeusolosuhteissa muutoin sovellettavien tilapäisten valtiontukisääntöjen kanssa.  
Muutettua yleisasetusehdotusta vastaavasti ehdotetaan, että vakaus- ja kasvusopimuksesta annetuissa asetuksissa 1466/97 ja 1467/97 tarkoitettujen poikkeusedellytysten täyttyessä tukikelpoisiin toimiin voitaisiin komission päätöksellä määräaikaisesti lisätä pk-yritysten avustusmuotoinen käyttöpääomatuki. Samassa menettelyssä komissio voisi päättää lieventää tilapäisesti kestävän kaupunkikehittämisen temaattisen keskittämisen vaatimusta.  
3.4
ESR Plus -rahasto
Komission muutettu yleisasetusta koskeva ehdotus täydentää alkuperäistä lainsäädäntöehdotusta COM(2018) 382 final. Ehdotus sisältää rajoitettuja muutoksia määrärahoihin.  
Koska terveysalan toimintalohko ehdotetaan poistettavaksi ESR+ asetuksesta, ehdotus sisältää lukuisia teknisiä muutoksia Työllisyyttä ja sosiaalista innovointia koskevan toimintalohkon (EaSI) sääntelyyn. 
Muutettua yleisasetusehdotusta vastaavasti ehdotetaan, että vakaus- ja kasvusopimuksesta annetuissa asetuksissa 1466/97 ja 1467/97 tarkoitettujen poikkeusedellytysten täyttyessä tukikelpoisia toimia voitaisiin komission päätöksellä määräaikaisesti laajentaa. Samassa menettelyssä komissio voisi päättää lieventää tilapäisesti temaattisen keskittämisen vaatimusta.  
Komissio ehdottaa nuorisotyöllisyyden korvamerkinnän korottamista 15 %:iin ja uutta korvamerkintää lapsiköyhyyden poistamiseen, vähintään 5% jäsenvaltion ohjelmavaroista. 
Lisäksi komissio julkaisi 28.5.2020 asetusehdotuksen uudeksi Terveysohjelmaksi (COM(2020) 405 final), josta laaditaan erillinen U-kirjelmä. 
4
Ehdotusten oikeusperusta ja suhde toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteeseen
Yhdistetyt oikeusperustat: SEUT 177, 178, 322 (1) a-artikla, 349 artikla, ESR Plus –asetuksen osalta SEUT 46(d), 149, 153(2) ja 164, tavallinen lainsäädäntömenettely (määräenemmistöpäätös). 
Valtioneuvosto pitää ehdotuksia suhteellisuus- ja toissijaisuusperiaatteen mukaisena. 
5
Ehdotusten vaikutukset Suomelle
5.1.1
Ohjelmakausi 2014–2020:
Sitoumus- ja maksumäärärahojen lisääminen REACT-EU-välineen mukaisesti edellyttää muutosta EU:n monivuotiseen talousarvioon (MFF) 2014–2020. Komissio antoi 28.5.2020 myös kuluvaa rahoituskehyskautta koskevan muutosehdotuksen toisin sanoen vuosia 2014–2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta annetun neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 1311/2013 koskevan muutosehdotuksen (COM (2020) 446 final). Siinä komissio ehdottaa kuluvan kauden sitoumusten nostamista 11,5 miljardilla eurolla koronakriisin rahoitustarpeiden vuoksi. Komissio antoi 3.6.2020 lisätalousarvion 6/2020 (COM(2020) 423 final), joka liittyy samaan asiaan. Niistä informoidaan eduskuntaa erikseen myöhemmin U-kirjelmällä. 
Nykyisen kauden ohjelman muutostarpeita on perusteltua selvittää, jotta toteutettavilla hankkeilla ja toimilla kyetään vastaamaan pandemiasta aiheutuneen kriisin korjaamiseen nopeavaikutteisesti.     
Ehdotusten käsittelyn aikataulusta riippuu, voidaanko vuonna 2020 toteuttaa suunniteltuja toimia. 
Kansalliset varat rakennerahasto-ohjelmaan on budjetoitu kuluvan rakennerahasto-ohjelman kokonaiskehyksen mukaisesti vuoden 2020 valtion talousarvioon sekä vuosien 2021–2023 julkisen talouden suunnitelmaan. Ehdotus muuttaisi ohjelman kokonaiskehystä 2014–2020 ohjelmien osalta ja edellyttäisi lisätalousarviomäärärahoja. 
5.1.2
REACT-EU-väline:
Tukien allokaatioavaimet ovat keskeisiä, kun arvioidaan eri ehdotusten taloudellisia vaikutuksia. 
Komission ehdotuksen mukainen Suomen saanto REACT-EU-välineestä olisi arvion mukaan noin 150 miljoonaa euroa eli noin 0,3 % EU-rahoituksesta. Suomen maksuosuus rahoituskehysmenojen rahoittamisesta olisi arviolta 1,7 %. Suomen jäsenmaksujen osalta on huomattava, että elpymisvälineen avustusmuotoisen tuen takaisinmaksu korotettuina jäsenmaksuina ajoittuisi vuosille 2028–2058. Tämän johdosta Suomen maksut koko tulevalla rahoituskehyskaudella (2021–2027) olisivat elpymisvälineen osalta vain korot ja kulut.  
Lopulliset taloudelliset vaikutukset tulevat riippumaan elpymisvälineen perustamisesta, koosta ja koheesiopolitiikan osuudesta kokonaisuudessa sekä EU:n tulevasta rahoituskehyksestä saavutettavasta sovusta. 
6
Perustuslailliset vaikutukset ja Ahvenanmaan asema
Elpymisvälineestä laadittavien kirjelmien yhteydessä arvioidaan ao. rahoituslähteeseen liittyvät perustuslailliset kysymykset, mukaan lukien yhteensopivuus SEUT 310 ja 311 artiklojen määräysten kanssa.  
Ehdotukset sisältävät komission ja jäsenmaiden välisiin hallintosuhteisiin liittyviä muutoksia, joita on tarpeen tarkemmin selvittää. 
Ahvenanmaan maakunta laatii omat ohjelmat, joita se itse hallinnoi. 
7
Kansallinen käsittely ja käsittely Euroopan unionissa
EU-asioiden komitean alainen alue- ja rakennepolitiikan jaosto EU4 (laaja kokoonpano) 1.6.2020, kirjallinen menettely 3.6.–5.6.2020. 
Monivuotisen rahoituskehyksen neuvotteluprosessia koordinoiva virkamiesjohtoryhmä 12.6.2020. 
EU-ministerivaliokunta 17.6.2020. 
Lisätietoja kansallisesta käsittelystä:  
Ohjelmakauden 2014–2020 sääntelyn aiemmat koronakriisimukautukset: U 5/2020 vp ja U 10/2020 vp.  
Valtioneuvoston kannat EU:n tulevaan monivuotiseen rahoituskehykseen on annettu E 29/2018 vp E-kirjeessä jatkokirjelmineen ja U 45/2018 vp -kirjelmässä jatkokirjelmineen ja elpymisvälineestä on annettu E 39/2020 vp -kirje.  
Asetusehdotuksista on tarkoitus neuvotella neuvostossa MFF AHWP -työryhmässä, Coreperissa ja Eurooppa-neuvostossa. Sektorikohtaisten työryhmien rooli olisi rajallinen myöhemmin ilmoitettavalla tavalla.  
Euroopan parlamentti käsittelee asiat vahvistamalla omat kantansa lainsäädäntöehdotuksiin. Komissio on esitellyt ehdotusten päälinjat osana MFF- ja elpymispaketista annettuja tiedonantoja Euroopan parlamentin täysistunnossa 27.5.2020. Käsittely valiokunnissa ei vielä ole käynnistynyt eikä vastuuvalmistelijoita nimetty.  
8
Valtioneuvoston kanta
9
Aikaisemmat kannanotot:
Muutettua rahoituskehysehdotusta vuosille 2021-2027 (MFF+) ja ehdotusta uudeksi elpymisvälineeksi tarkastellaan ja linjataan erikseen ehdotuksia koskevassa valtioneuvoston kirjeessä E 64/2020 vp. Koheesiopolitiikan ja uuden REACT-EU-välineen rahoituksen luonteeseen, mitoitukseen, jakokriteereihin ja muihin kysymyksiin on otettu kantaa E 64/2020 vp kirjeessä. 
Edellä mainitun E-kirjeen mukaan: 
Taloudellista elpymistä ja kilpailukyvyn vahvistamista tukisivat varsinkin panostukset vihreään kasvuun, digitalisaatioon ja TKI-toimintaan. 
Edellä mainitussa E-kirjeessä otettiin seuraavat tarkennetut kannat koheesiopolitiikkaan: 
[< POISTETTU>] 
Muut kuin EU:n rahoituksen mitoitusta koskevat kannat ohjelmakauden 2021–2027 koheesiopolitiikan asetuspaketin osalta kirjelmissä U 78/2018 vp – SuVL 12/2018 vp ovat edelleen voimassa.  
Tarkennetut kannanotot: 
Uudistusten jatkovalmistelussa tulee ottaa huomioon kestävän kehityksen ja ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen liittyvät tavoitteet. Lisäksi toimissa tulee ottaa huomioon taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys, joihin rakennerahastovaroilla myös pyritään. Valtioneuvosto uudistaa näkemyksensä, jonka mukaan Euroopan sosiaalirahasto plussan pakolliset korvamerkinnät yksittäisiin käyttökohteisiin eivät lähtökohtaisesti ole tarkoituksenmukaisia. Samalla Valtioneuvosto korostaa tarvetta lapsiköyhyyden kaltaisten epäkohtien ratkaisun tärkeyteen kaikissa maissa. 
Valtioneuvosto korostaa, että mukautuksilla ohjelmakauden 2014–2020 ohjelmien sääntelyyn ei tule ennakoida ohjelmakauden 2021–2027 EU:n monivuotisten rahoituskehysten sisältöä tulevalle kaudelle 2021–2027. Rajoitetuista ja väliaikaisiksi esitetyistä joustoista, jotka liittyvät COVID-19-pandemian taloudellisten vaikutusten lieventämiseen jäsenvaltioissa, tulee kriisin jälkeen luopua. Komission ehdottama poikkeus, jolla jäsenvaltion hakemuksesta voitaisiin myöntää 100 %:sta EU-tukea, eli ilman kansallista osa-rahoitusta ei ole perusteltu.  
Asetusehdotusten arviointia ja yksityiskohtaisempien kannanottojen muodostamista jatketaan. Suomen kannat ovat alustavia, ja niitä tullaan tarkentamaan lainsäädäntöehdotusten käsittelyjen edetessä ja rahoitusratkaisujen täsmentyessä.  
Tarkempaa analyysia komission esittämistä laskentamenetelmistä ja yksityiskohtaista kannanmuodostusta Suomelle edullisimmasta kriteeristöistä ja niiden painotuksista jatketaan.  
Komission ehdotusten rahoituksen mitoitukseen ja luonteeseen otetaan erikseen kantaa osana rahoituskehysneuvottelujen kokonaisuutta.  
Valtion talousarvion rahoituksesta päätetään julkisen talouden suunnitelman ja valtion talousarvion valmistelun yhteydessä.  
Viimeksi julkaistu 25.6.2020 14.21