Pöytäkirja
HaVP
10
2021 vp
Hallintovaliokunta
Perjantai 23.4.2021 klo 13.30—16.10
Läsnä
puheenjohtaja
Riikka
Purra
ps
varapuheenjohtaja
Mari-Leena
Talvitie
kok (4, 5) (3 osittain)
jäsen
Tiina
Elo
vihr
jäsen
Eveliina
Heinäluoma
sd
jäsen
Hanna
Holopainen
vihr
jäsen
Hanna
Huttunen
kesk (1, 2) (3 osittain)
jäsen
Anna-Kaisa
Ikonen
kok (4, 5) (3 osittain)
jäsen
Aki
Lindén
sd (1, 2) (3 osittain)
jäsen
Mauri
Peltokangas
ps
jäsen
Juha
Pylväs
kesk
jäsen
Piritta
Rantanen
sd
jäsen
Matti
Semi
vas
jäsen
Heidi
Viljanen
sd
jäsen
Ben
Zyskowicz
kok
varajäsen
Mari
Rantanen
ps
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Minna-Liisa
Rinne
istuntoasiainneuvos
Henri
Helo
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 13 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2021-AK-366325
Hallituksen esitys eduskunnalle hyvinvointialueiden perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi sekä Euroopan paikallisen itsehallinnon peruskirjan 12 ja 13 artiklan mukaisen ilmoituksen antamiseksi
/ A3
Valiokunta hyväksyi käsittelyn pohjaksi 22.4.2021 jaetun lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta jatkoi yleiskeskustelua. 
Yleiskeskustelun aikana ed. Heinäluoma ehdotti ed. Semin kannattamana, että yleiskeskustelu päätetään ja siirrytään yksityiskohtaiseen käsittelyyn. 
Ed. Talvitie ehdotti ed. Ikosen kannattamana, että ”hallintovaliokunta antaa lopullisen lausuntonsa hallituksen esityksestä (HE 241/2020 vp) sosiaali- ja terveysvaliokunnalle vasta sen jälkeen, kun valiokunnalla on ollut käytettävissä perustuslakivaliokunnan lausunto. Perusteena se, että perustuslakivaliokunnan lausunnolla voi olla merkittäviä vaikutuksia lopulliseen sääntelyyn ja lainsäädännön toteuttamiseen erityisesti seuraavissa asiakokonaisuuksissa: uudistuksen rahoitus, Uudenmaan erillisratkaisu, hyvinvointialueiden oma tuotanto, vammaisten henkilöiden palvelut, kunnallisen itsehallinnon rajaaminen. Muilta osin asian käsittely ja lausuntoluonnoksen valmistelu voi jatkua normaalisti ”. 
Puheenjohtaja ehdotti ed. Heinäluoman kannattamana, että hallintovaliokunta ei jää odottamaan perustuslakivaliokunnan lausuntoa. 
Ed. Talvitien ehdotuksesta äänestettiin puheenjohtajan ehdotuksen ollessa ”jaa” ja ed. Talvitien ehdotuksen ollessa ”ei”. 
Äänin 8-5, yhden edustajan pidättäytyessä äänestyksestä, päätettiin, että hallintovaliokunta ei jää odottamaan perustuslakivaliokunnan lausuntoa. 
Tämän jälkeen päätettiin yksimielisesti yleiskeskustelu ja siirryttiin yksityiskohtaiseen käsittelyyn. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä ed. Ikonen ehdotti ed. Talvitien kannattamana, että kappaleeseen 2 lisätään virke seuraavasti: ”Hallituksen sote-esitys ei edelleenkään edistä hoitoonpääsyä ja kustannusten kasvun hillintää eli se ei vastaa niihin tavoitteisiin, joiden vuoksi sitä ollaan tekemässä”. 
Ehdotuksesta äänestettiin lausuntoluonnosta vastaan. 
Äänin 8-6 lausuntoluonnos hyväksyttiin. 
Ed. Talvitie ehdotti ed. Ikosen kannattamana, että kappaleen 2 loppuun lisätään seuraava virke: ”Uudistaminen on kuitenkin tehtävä tavalla, joka huomioi ja turvaa perustuslaissa turvatun kunnallisen itsehallinnon, sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä pelastustoimen rahoituksen ja kaupunkien toiminta- ja investointikyvyn”. 
Ehdotuksesta äänestettiin lausuntoluonnosta vastaan. 
Äänin 8-6 lausuntoluonnos hyväksyttiin. 
Ed. Holopainen ehdotti ed. Elon kannattamana, että kappaleen 7 loppuun lisätään seuraava virke: ”Asiantuntijakuulemisten perusteella valiokunta edellyttää, että maakuntaveron käyttöönottoa ja vaikutuksia selvitetään jatkotyössä". 
Ehdotuksesta äänestettiin lausuntoluonnosta vastaan. 
Äänin 6-8 ed. Holopaisen ehdotus hyväksyttiin. 
Ed. Ikonen ehdotti ed. Zyskowiczin kannattamana, että kappaleesta 7 poistetaan loppuosa alkaen kolmannesta virkkeestä ”Verotusoikeus on kuitenkin...” ja tilalle otetaan seuraava kappale: ”Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että rahoitusmallin arviointia on vaikeuttanut se, että sen rinnalla on valmisteltu maakuntaveroa, vaikka se ei sisälly esitykseen ja vaikka maakuntaverokomitea ei nähnyt maakunnille esitettyjen tehtävien puoltavan veron käyttöönottoa. Maakuntaveroon liittyy vakavia ongelmia. Maakuntavero nostaisi kokonaisveroastetta, heikentäisi verojärjestelmän selkeyttä ja läpinäkyvyyttä sekä johtaisi todennäköisesti yhä suurempaan palveluiden ja verojen eriytymiseen alueiden välillä. Siellä missä asukaskohtaiset sote-kustannukset ovat suuremmat, on myös heikompi veropohja. Maakuntavero ei riittäisi tuomaan ratkaisua maakuntien rahoitukseen ja vahvistamaan itsehallintoa toivotusti, vaan vero vaatisi rinnalleen alueiden välisiä merkittäviä kustannuserojen ja verokertymien tasauksia”. 
Ehdotuksesta äänestettiin lausuntoluonnosta vastaan. 
Äänin 8-6 lausuntoluonnos hyväksyttiin. 
Kappaleet 1, 4, 5 ja 6 hyväksyttiin sellaisenaan. Kappale 3 jätettiin vielä avoimeksi ja siihen palataan seuraavassa kokouksessa. 
4
Muut asiat
Merkittiin valiokunnalle jaetuksi viikkosuunnitelma. 
5
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 27.4.2021 klo 12.15. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Minna-Liisa
Rinne
Viimeksi julkaistu 4.5.2021 10.04