Viimeksi julkaistu 1.12.2022 12.09

Pöytäkirja HaVP 108/2022 vp Hallintovaliokunta Keskiviikko 16.11.2022 klo 11.15—13.15

Läsnä
puheenjohtaja Riikka Purra ps varapuheenjohtaja Mari-Leena Talvitie kok jäsen Tiina Elo vihr (4, 5, 6, 7) (3 osittain) jäsen Eveliina Heinäluoma sd (1, 2, 3, 6, 7) (4, 5 osittain) jäsen Hanna Holopainen vihr (1, 2, 3) (4 osittain) jäsen Hanna Huttunen kesk (5, 6, 7) (3, 4 osittain) jäsen Mika Kari sd (3, 4 osittain) jäsen Juha Pylväs kesk (1, 2, 3) (4 osittain) jäsen Mari Rantanen ps jäsen Piritta Rantanen sd (1, 2) (3 osittain) jäsen Matti Semi vas jäsen Kari Tolvanen kok (1, 2) (3 osittain) jäsen Heikki Vestman kok (3, 4 osittain) jäsen Heidi Viljanen sd varajäsen Ben Zyskowicz kok (5, 6, 7) (3, 4 osittain) 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Minna-Liisa Rinne  valiokuntaneuvos Henri Helo  istuntoasiainneuvos Sanna Helopuro 

1. Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 10 jäsentä. 

2. Päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 

3. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta direktiiviksi pitkään oleskelleiden kolmansien maiden kansalaisten asemasta (uudelleenlaadittu)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 57/2022 vp
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2022-AK-55665
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta direktiiviksi pitkään oleskelleiden kolmansien maiden kansalaisten asemasta (uudelleenlaadittu)
/ A3
Eriävä mielipide EDK-2022-AK-63355
Eriävä mielipide HaV PS U 57_2022 vp.pdf
/ B3

Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä ed. Rantanen M. ehdotti vpj. Talvitien kannattamana, että kappaleen 5 loppuun lisätään virke: ”Valiokunta suhtautuu kuitenkin kriittisesti ehdotuksiin, joiden myötä kolmansien maiden kansalaiset voisivat saada pitkään oleskelleen aseman Suomesta nykyistä helpommin.” Ehdotuksesta äänestettiin lausuntoluonnosta vastaan. Äänin 3-9 ed. Rantasen ehdotus hyväksyttiin. 

Kappaleen 10 teksti muutettiin kahden ensimmäisen virkkeen jälkeen kuulumaan seuraavasti: ”Valiokunta pitää tärkeänä, että saatavuusharkinnan poistamisen vaikutukset ehdotuksessa tarkoitetun henkilöryhmän osalta arvioidaan jatkovalmistelussa huolellisesti etenkin sen vuoksi, että pitkään oleskelleen aseman saamiseen edellytetään melko lyhyttä oleskeluaikaa. Eduskunta tulee pitää informoituna siitä, miten saatavuusharkintaa koskevaa sääntely ehdotuksen käsittelyn kuluessa kehittyy. Valiokunta korostaa työvoiman hyväksikäytön ehkäisyn ja työelämän valvontaan kohdistettavien riittävien resurssien merkitystä”. 

Lisäksi ed. Rantanen M. ehdotti pj. Purran kannattamana, että kappaleen 10 loppuun lisätään virke: ”Saatavuusharkinnan poisto tulisi valiokunnan käsityksen mukaan lisäämään Suomen työvoiman tarjontaa erityisesti matalapalkka-aloilla, minkä vuoksi ehdotuksen negatiiviset vaikutukset Suomelle voivat olla tulevaisuudessa merkittäviä, kuten Ruotsissa on nähty.” Ehdotuksesta äänestettiin lausuntoluonnosta vastaan. Äänin 3-6 ed. Rantasen ehdotus hyväksyttiin kolmen jäsenen pidättäydyttyä äänestämästä. 

Kappaleen 12 loppuun lisättiin virkkeet: ”Valiokunta kiinnittää tässä yhteydessä huomiota siihen, että Suomen asumisperusteinen sosiaaliturva poikkeaa monen muun EU-maan sosiaaliturvan perusteista. Valiokunta korostaa, että keskeistä hallitussa maahanmuutossa on työkykyisen yksilön kyky elättää itse itsensä omalla työllään”. 

Ed. Rantanen M. ehdotti pj. Purran kannattamana, että kappaleen 12 loppuun lisätään vielä maininta siitä, että sosiaaliturvan tulisi jatkossa perustua Suomessa asumisen sijasta kansalaisuuteen. Ehdotuksesta äänestettiin lausuntoluonnosta vastaan. Äänin 8-3 lausuntoluonnos hyväksyttiin kahden jäsenen pidättäytyessä äänestämästä. 

Kappaleen 13 loppuun lisättiin sivulause: ”mutta valiokunnan saaman selvityksen mukaan muun muassa opintotukeen oikeutettujen ulkomaalaisten määrä Suomessa tulisi kasvamaan”. 

Ed. Rantanen M. ehdotti pj. Purran kannattamana, että kappaleen 14 loppuun lisätään virke "Valiokunta toteaa, että niiden käyttöönottamista tulisikin kuitenkin vakavasti harkita." Ehdotuksesta äänestettiin lausuntoluonnosta vastaan. Äänin 10-3 lausuntoluonnos hyväksyttiin. 

Kappaleeseen 15 lisättiin kahden ensimmäisen virkkeen jälkeen uusi virke: ”Valiokunta pitää tärkeänä, että Suomessakin harkitaan esimerkiksi edellä mainittujen kotoutumisen edellytysten käyttöönottoa”. 

Kappaleen 17 loppuun lisättiin virke: ”Valiokunta korostaa kansalliseen turvallisuuteen liittyvien näkökohtien merkitystä maahanmuuttoon liittyvien direktiivin kansallisessa täytäntöönpanossa”. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Pj. Purra ja ed. Rantanen M. varasivat tilaisuuden eriävän mielipiteen jättämiseen. Eriävä mielipide on toimitettava sihteerille 16.11.2022 klo 14.00 mennessä. 

Lausuntoon jätettiin eriävä mielipide: pj. Purra ja ed. Rantanen M., liite B3. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

4. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta sekä ihmiskaupan uhrin tunnistamisesta ja auttamisesta annetun lain muuttamisesta sekä siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 220/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-62524
HE 220/2022 vp HaV 16.11.2022 erityisasiantuntija Roope Jokinen, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/ A4
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2022-AK-62525
HE 220/2022 vp HaV 16.11.2022 erityisasiantuntija Roope Jokinen, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/ B4
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2022-AK-62526
HE 220/2022 vp HaV 16.11.2022 erityisasiantuntija Roope Jokinen, sisäministeriö / esitys
/ C4
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-62440
HE 220/2022 vp HaV 16.11.2022 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
/ D4
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-62517
HE 220/2022 vp HaV 16.11.2022 valtioneuvoston ihmiskaupan vastaisen työn koordinaattori Venla Roth, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
/ E4
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-62519
HE 220/2022 vp HaV 16.11.2022 johtava sosiaalityöntekijä Eeva Elfving Ström, Espoon kaupunki Asiantuntijalausunto
/ F4
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2022-AK-62520
HE 220/2022 vp HaV 16.11.2022 johtava sosiaalityöntekijä Eeva Elfving Ström, Espoon kaupunki Asiantuntijalausunto
/ G4
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-62150
HE 220/2022 vp HaV 16.11.2022 työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
/ H4
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-62935
HE 220/2022 vp HaV 16.11.2022 ulkoministeriö Asiantuntijalausunto
/ I4
Asiantuntijalausunto EDK-2022-AK-62539
HE 220/2022 vp HaV 16.11.2022 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Asiantuntijalausunto
/ J4
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2022-AK-62540
HE 220/2022 vp HaV 16.11.2022 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) Asiantuntijalausunto
/ K4

Etäkuuleminen 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • erityisasiantuntija Roope Jokinen sisäministeriöliite
 • poliisitarkastaja Joni Länsivuori sisäministeriö
 • ylitarkastaja Noora Nihtinen sisäministeriö
 • rajaturvallisuusasiantuntija Petri Härmä sisäministeriö
 • erityisasiantuntija Minna Viuhko sosiaali- ja terveysministeriö
 • lakimies Marika Lahtivirta sosiaali- ja terveysministeriöliite
 • lakimies Katariina Rainio sosiaali- ja terveysministeriö
 • valtioneuvoston ihmiskaupan vastaisen työn koordinaattori Venla Roth oikeusministeriöliite
 • johtava sosiaalityöntekijä Eeva Elfving Ström Espoon kaupunkiliite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • työ- ja elinkeinoministeriöliite
 • ulkoministeriöliite
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)liite

Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

5. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi tilastokeskuksesta annetun lain ja tilastolain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 72/2022 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 52/2022 vp
Valiokunnan lausuntoTaVL 49/2022 vp
Vastine EDK-2022-AK-62516
HE 72/2022 vp HaV 16.11.2022 valtiovarainministeriö
/ A5

Vastine 

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • valtiovarainministeriöliite

6. Muut asiat

Hallintovaliokunnan tapaamiseen Ruotsin poliisiylijohtaja Anders Thornbergin kanssa 15.11.2022 klo 15.00-16.00 osallistuivat pj. Purra, jäsenet Heinäluoma, Rantanen M., Tolvanen, Viljanen, varajäsen Zyskowicz, valiokuntaneuvokset Rinne ja Helo sekä istuntoasiainneuvos Helopuro. 

Kokouksen päätteeksi valiokunta lausui kiitossanat valiokunnan väistyvälle puheenjohtajalle Riikka Purralle. 

7. Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on torstaina 17.11.2022 klo 12.15. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Minna-Liisa 
Rinne