Pöytäkirja
HaVP
111
2017 vp
Hallintovaliokunta
Perjantai 1.12.2017 klo 11.15—12.35
Läsnä
puheenjohtaja
Juho
Eerola
ps (1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9) (7 osittain)
varapuheenjohtaja
Timo V.
Korhonen
kesk (pj:nä 7 osittain)
jäsen
Anders
Adlercreutz
r
jäsen
Mika
Kari
sd
jäsen
Elsi
Katainen
kesk (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain)
jäsen
Kari
Kulmala
sin (1, 2, 3, 4) (5 osittain)
jäsen
Antti
Kurvinen
kesk (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain)
jäsen
Mikko
Kärnä
kesk
jäsen
Sirpa
Paatero
sd
jäsen
Juha
Pylväs
kesk
jäsen
Veera
Ruoho
kok
jäsen
Wille
Rydman
kok
jäsen
Joona
Räsänen
sd
jäsen
Vesa-Matti
Saarakkala
sin
jäsen
Matti
Semi
vas
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Ossi
Lantto
valiokuntaneuvos
Minna-Liisa
Rinne
istuntoasiainneuvos
Henri
Helo
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 15 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtioneuvoston selvitys: Ison-Britannian eroprosessi EU:sta - Tilannekatsaus
Valtioneuvoston E-selvitys
Valtioneuvoston E-jatkokirjelmä
Valiokunta päätti, ettei asian EJ 34/2017 vp - E 125/2016 vp johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
Hallituksen esitys
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-161037
HE 181/2017 vp HaV 01.12.2017 ylitarkastaja Suvi Pato-Ojala, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/ A4
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-161038
HE 181/2017 vp HaV 01.12.2017 erityisasiantuntija Tanja Jaatinen, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
/ B4
Ennakkokäsittely 
Valiokunnassa olivat kuultavina: 
ylitarkastaja
Suvi
Pato-Ojala
sisäministeriö
liite
erityisasiantuntija
Tanja
Jaatinen
oikeusministeriö
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
5
Valtioneuvoston selvitys: OSA; Euroopan komission 27.9.2017 julkaisema tiedonanto koskien muuttoliikeagendan puolivälitarkastelua
Valtioneuvoston selvitys: Muuttoliikkeen hallinta
Valtioneuvoston E-selvitys
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2017-AK-151783
OSA; Euroopan komission 27.9.2017 julkaisema tiedonanto koskien muuttoliikeagendan puolivälitarkastelua
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2017-AK-161036
Valtioneuvoston selvitys: OSA; Euroopan komission 27.9.2017 julkaisema tiedonanto koskien muuttoliikeagendan puolivälitarkastelua
/ A5
Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä ed. Adlercreutz ehdotti ed. Semin kannattamana, että kappaleen 4 viimeinen virke poistetaan. Ehdotuksesta äänestettiin lausuntoluonnosta vastaan. Äänin 12-2 lausuntoluonnos hyväksyttiin. 
Ed. Adlercreutz ehdotti ed. Semin kannattamana, että kappaleen 13 loppuun lisätään kaksi uutta virkettä seuraavasti: "Taakanjakomekanismi on saatava kattavaksi ja tasapuoliseksi. Tämä saattaa tulevaisuudessa edellyttää sen pakollisuutta ja sanktioiden käyttöönottoa. Ehdotuksesta äänestettiin lausuntoluonnosta vastaan. Äänin 12-2 lausuntoluonnos hyväksyttiin. 
Ed. Adlercreutz ehdotti ed. Semin kannattamana, että kappaleen 16 kolmannesta virkkeestä poistetaan sanat "ilmeisen tarkoituksella". Ehdotuksesta äänestettiin lausuntoluonnosta vastaan. Äänin 12-2 lausuntoluonnos hyväksyttiin. 
Ed. Semi ehdotti ed. Adlercreutzin kannattamana, että lausuntoon lisätään vielä erikseen maininta siitä, että kiintiöpakolaisten määrää on nostettava ja kehitysapua lisättävä maahanmuuton hallintaa varten sekä että lausunnossa todetaan paperittomia olevan Suomessa suhteellisen vähän muuhun Eurooppaan verrattuna. Ehdotuksesta äänestettiin lausuntoluonnosta vastaan. Äänin 12-2 lausuntoluonnos hyväksyttiin. 
Kappaleen 1 ensimmäinen virke hyväksyttiin näin kuuluvana: "Eurooppaan on saapunut kahden viimeisen vuoden aikana suuria määriä turvapaikanhakijoita. Saman kappaleen toiseen virkkeeseen lisättiin sana "väestönkasvu". 
Kappaleen 4 kolmannen virkkeen sana "valtaosa" muutettiin muotoon "noin puolet". Saman kappaleen viidennen virkkeen alkuun lisättiin sanat "Valiokunnalle muodostuneen käsityksen mukaan". 
Kappaleen 20 toisen virkkeen loppuun lisättiin sanat "tai ajautuvat rikollisuuden polulle". 
Kappaleen 22 lopun sanat "olennaisesti spontaania turvapaikanhakua" muutettiin muotoon "hallitsematonta maahanmuuttoa". 
Kappaleen 24 ensimmäisen sana "Spontaanisti" muutettiin muotoon "Perusteettomasti". 
Kappaleen 27 loppuun lisättiin uusi virke "Ulkoministeriön näkemyksen mukaan kehitysapu on johtanut muuttopaineen vähentymiseen kohdemaissa." 
Ed. Adlercreutz ja Semi varasivat tilaisuuden eriävän mielipiteen jättämiseen. Päätettiin, että eriävä mielipide on jätettävä sihteerille klo 14.00 mennessä. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Lausuntoon jätettiin eriävä mielipide: ed. Adlercreutz ja ed. Semi, liite B 5. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sisäasioiden rahastoista annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2017-AK-160129
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sisäasioiden rahastoista annetun lain muuttamisesta
/ A 6
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain ja ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 3 b §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2017-AK-160150
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain ja ulkomaalaisrekisteristä annetun lain 3 b §:n muuttamisesta
Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 
Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 
Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
8
Muut asiat
Merkittiin valiokunnalle jaetuksi viikkosuunnitelma. 
9
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on torstaina 7.12.2017 klo 12.15. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Minna-Liisa
Rinne
Viimeksi julkaistu 8.12.2017 12:08