Pöytäkirja
HaVP
114
2017 vp
Hallintovaliokunta
Maanantai 11.12.2017 klo 12.15—12.50
Läsnä
varapuheenjohtaja
Timo V.
Korhonen
kesk
jäsen
Anders
Adlercreutz
r
jäsen
Mika
Kari
sd (6, 7) (5 osittain)
jäsen
Elsi
Katainen
kesk
jäsen
Kari
Kulmala
sin
jäsen
Antti
Kurvinen
kesk
jäsen
Mikko
Kärnä
kesk
jäsen
Sirpa
Paatero
sd
jäsen
Olli-Poika
Parviainen
vihr (1, 2, 3, 6, 7) (4, 5 osittain)
jäsen
Juha
Pylväs
kesk
jäsen
Veera
Ruoho
kok
jäsen
Wille
Rydman
kok
jäsen
Joona
Räsänen
sd
jäsen
Vesa-Matti
Saarakkala
sin
jäsen
Matti
Semi
vas
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Ossi
Lantto
valiokuntaneuvos
Minna-Liisa
Rinne
istuntoasiainneuvos
Henri
Helo
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 14 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 
3
Valtioneuvoston selvitys: EU/OSA; Ehdotus neuvoston päätökseksi jäljellä olevien määräysten toimeenpanemiseksi koskien Schengenin tietojärjestelmän (SIS) käyttöä Bulgariassa ja Romaniassa
Valtioneuvoston E-selvitys
Liiteasiakirja EDK-2017-AK-162472
EU/OSA; Ehdotus neuvoston päätökseksi jäljellä olevien määräysten toimeenpanemiseksi koskien Schengenin tietojärjestelmän (SIS) käyttöä Bulgariassa ja Romaniassa
Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 
4
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan matkustajatieto- ja lupajärjestelmäksi (ETIAS)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmä
Liiteasiakirja EDK-2017-AK-161826
OSA; Ehdotus Euroopan matkustajatieto- ja lupajärjestelmästä (ETIAS)
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-163214
U 3/2017 vp HaV 11.12.2017 rajaturvallisuusasiantuntija Matti Pitkäniitty, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/ A4
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-163233
U 3/2017 vp HaV 11.12.2017 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
/ B4
Asiantuntijalausunto EDK-2017-AK-163500
U 3/2017 vp HaV 11.12.2017 tietosuojavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto
/ C4
Hallintovaliokuntaan on saapunut jatkokirjelmä UJ 40/2017 vp - U 3/2017 vp mahdollisia toimenpiteitä varten. 
Valiokunnassa oli kuultavana: 
rajaturvallisuusasiantuntija
Matti
Pitkäniitty
sisäministeriö
liite
Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 
oikeusministeriö
liite
tietosuojavaltuutetun toimisto
liite
Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 
Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikostorjunnasta Rajavartiolaitoksessa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan lausunto
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2017-AK-162585
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikostorjunnasta Rajavartiolaitoksessa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
/ A5
Esityslistan liite EDK-2017-AK-163501
Sihteerin täydennys mietintöluonnokseen 8.12.2017 HE 41-2017 vp.pdf
/ B5
Valiokunta hyväksyi käsittelyn pohjaksi 8.12.2017 jaetun mietintöluonnoksen. 
Valiokunta kävi yleiskeskustelun loppuun. 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä lisättiin kappaleen 1 viimeiseen virkkeeseen sana "ei". 
Kappaleen 49 viimeinen virke poistettiin. 
Kappaleen 54 viimeisestä virkkeestä poistettiin sanat "rikostorjunnasta Rajavartiolaitoksessa annettavan lain 36 §:ssä tarkoitetussa". 
Kappaleen 62 viimeinen virke poistettiin. 
Lisättiin uusi 78 kappale ja sille otsikko seuraavasti: "Perustuslakivaliokunnan lausunto - Perustuslain 10 §:n 3 momentin mahdollinen muutostarve 
Perustuslakivaliokunnan mukaan on pidettävä huolta siitä, että perustuslaki antaa oikean kuvan valtiollisen vallankäytön järjestelmästä ja yksilön oikeusaseman perusteista (PeVM 5/2005 vp). Perustuslakivaliokunta pitää hallintovaliokunnalle hallituksen esityksestä antamassaan lausunnossa tältä kannalta epätyydyttävänä tilannetta, jossa perustuslain 10 §:n soveltamiskäytäntö on osin erkaantunut säännöksen kieliasusta. Perustuslakivaliokunta kehottaa lausunnossaan PeVL 36/2017 vp valtioneuvostoa harkitsemaan, millaisiin toimenpiteisiin sanotun seikan johdosta olisi ryhdyttävä." 
Lisättiin uusi 79 kappale ja sille otsikko seuraavasti: "Muut kannanotot 
Hallintovaliokunta toteaa saamansa selvityksen perusteella, ettei uudistus aiheuta lisäkustannuksia ja että sen toimeenpano voidaan toteuttaa valtion talousarvion ja valtiontalouden kehysten puitteissa." 
1. lakiehdotuksen 4 §:n toisen kappaleen loppuun lisättiin seuraavaa: "(mietinnön 9 ja 10 kohdat)". 
Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 
Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 
Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 
6
Muut asiat
Muita asioita ei ollut. 
7
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on tiistaina 12.12.2017 klo 12.15. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Minna-Liisa
Rinne
Viimeksi julkaistu 13.12.2017 15:32