Pöytäkirja
HaVP
12
2020 vp
Hallintovaliokunta
Tiistai 3.3.2020 klo 12.15—13.25
Läsnä
puheenjohtaja
Riikka
Purra
ps
jäsen
Tiina
Elo
vihr
jäsen
Jussi
Halla-aho
ps
jäsen
Hanna
Huttunen
kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain)
jäsen
Anna-Kaisa
Ikonen
kok
jäsen
Aki
Lindén
sd (8, 9) (7 osittain)
jäsen
Mats
Löfström
r (8, 9) (7 osittain)
jäsen
Mauri
Peltokangas
ps
jäsen
Juha
Pylväs
kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain)
jäsen
Matti
Semi
vas (1, 2, 3, 4, 5, 6) (7 osittain)
jäsen
Heidi
Viljanen
sd
jäsen
Ben
Zyskowicz
kok
varajäsen
Mari
Rantanen
ps
Sihteerit
valiokuntaneuvos
Ossi
Lantto
valiokuntaneuvos
Minna-Liisa
Rinne
istuntoasiainneuvos
Henri
Helo
1
Nimenhuuto
Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 11 jäsentä. 
2
Päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 
3
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle Euroopan komission ehdotuksista Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi oikeudenmukaisen siirtymän rahaston perustamiseksi ja 14.1.2020 annettu muutettu ehdotus Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahasto plussaa, koheesiorahastoa ja Euroopan meri- ja kalatalousrahastoa koskevista yleisistä säännöksistä ja rahoitussäännöistä sekä turvapaikka- ja maahanmuuttorahastoa, sisäisen turvallisuuden rahastoa ja rajaturvallisuuden ja viisumipolitiikan rahoitusvälinettä koskevista rahoitussäännöistä (oikeudenmukaisen siirtymän rahasto)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Esityslistan liite EDK-2020-AK-288087
Säädösehdotukset.pdf
Asia on saapunut hallintovaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava suurelle valiokunnalle. 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle vankeusaikaisen rikollisuuden estämisen ja laitosturvallisuuden ylläpitämisen tehostamista koskevaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Valiokunta kävi epävirallista keskustelua asiasta. 
5
Toissijaisuusasioiden lista
Merkittiin, ettei valiokunnassa ole vireillä toissijaisuusasioita. 
6
Muut asiat
Todettiin valiokunnan opinto- ja tutustumismatka Ukrainaan viikolla 38/2020. 
Todettiin ukrainalaisen valtuuskunnan (SBU:n johto) vierailu perjantaina 20.3.2020 klo 11.00 - 12.00. 
Todettiin, että kuullaan asiassa O 7/2020 vp (Maahanmuutto- ja turvapaikka-asiat) teemalla "Tilanne Turkin ja Kreikan raja-alueella sekä siihen liittyvät eri seikat" SM, UM ja VNK. 
7
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksista 1.) ehdotus neuvoston asetukseksi vuosia 2021—2027 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (rahoituskehysasetus); 2.) ehdotus neuvoston päätökseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmästä (omien varojen päätös); 3.) ehdotus neuvoston asetukseksi Euroopan unionin omien varojen järjestelmää koskevista täytäntöönpanotoimenpiteistä (omien varojen täytäntöönpanoasetus); 4.) ehdotus neuvoston asetukseksi yhteiseen yhdistettyyn yhteisöveropohjaan, Euroopan unionin päästökauppajärjestelmään ja kierrättämättömään muovipakkausjätteeseen perustuvien omien varojen käyttöön asettamisessa noudatettavista menetelmistä ja menettelystä sekä käteisvarojen saamiseksi toteutettavista toimenpiteistä (omien varojen käyttöönasettamisasetus); 5.) ehdotus neuvoston asetukseksi arvonlisäverosta kertyvien omien varojen lopullisesta yhdenmukaisesta kantomenettelystä annetun neuvoston asetuksen (ETY, Euratom) N:o 1553/89 muuttamiseksi (ALV-omien varojen asetus) sekä; 6.) ehdotus Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission väliseksi toimielinten sopimukseksi talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta (toimielinten sopimus talousarvioyhteistyöstä)
Valtioneuvoston U-kirjelmä
Valiokunnassa oli kuultavana: 
yksikön päällikkö, neuvotteleva virkamies
Satu
Keskinen
valtioneuvoston kanslia
8
Valtioneuvoston selvitys: E-kirje eduskunnalle komission tiedonannosta sekä ehdotuksista vuosia 2021-2027 koskevaksi Euroopan unionin monivuotiseksi rahoituskehykseksi
Valtioneuvoston E-selvitys
Valiokunnassa oli kuultavana: 
yksikön päällikkö, neuvotteleva virkamies
Satu
Keskinen
valtioneuvoston kanslia
9
Seuraava kokous
Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 6.3.2020 klo 11.15. 
Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos
Minna-Liisa
Rinne
Viimeksi julkaistu 11.3.2020 13:33