Viimeksi julkaistu 24.1.2023 9.09

Pöytäkirja HaVP 129/2022 vp Hallintovaliokunta Torstai 19.1.2023 klo 12.15—14.00

Läsnä
puheenjohtaja Mari Rantanen ps (1, 2, 3, 4) (5 osittain) varapuheenjohtaja Mari-Leena Talvitie kok (6, 7, 8, 9) (4, 5 osittain), (pj:nä 5 osittain, 6, 7, 8, 9) jäsen Tiina Elo vihr (5 osittain) jäsen Eveliina Heinäluoma sd (1, 2, 3, 4) (5 osittain) jäsen Hanna Holopainen vihr (1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9) (5 osittain) jäsen Hanna Huttunen kesk (1, 2, 3, 4) (5 osittain) jäsen Mika Kari sd (4 osittain) jäsen Mikko Kärnä kesk (1, 2, 3) (4 osittain) jäsen Mats Löfström r (4, 5 osittain) jäsen Mauri Peltokangas ps (1, 2, 3, 4) (5 osittain) jäsen Juha Pylväs kesk (4, 5 osittain) jäsen Piritta Rantanen sd (1, 2, 3, 4) (5 osittain) jäsen Matti Semi vas (4, 5, 6, 7, 8, 9) (3 osittain) jäsen Jenna Simula ps (1, 2, 3, 6, 7, 8, 9) (4, 5 osittain) jäsen Kari Tolvanen kok (4) (3, 5 osittain) jäsen Heikki Vestman kok (3, 4 osittain) jäsen Heidi Viljanen sd (1, 2, 3) (4 osittain) varajäsen Ben Zyskowicz kok (4, 5, 6, 7, 8, 9) (3 osittain) 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Minna-Liisa Rinne  valiokuntaneuvos Henri Helo  istuntoasiainneuvos Sanna Helopuro 

1. Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 9 jäsentä. 

2. Päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 

3. Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi toimenpiteistä julkisen sektorin yhteentoimivuuden korkean tason saavuttamiseksi unionissa (Yhteentoimiva Eurooppa -säädös)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 98/2022 vp

Teemana asetusehdotuksen oikeusperusta ja toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden mukaisuus (TS 89/2022 vp) 

Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 

Valiokunta päätti, että asetusehdotus (KOM/2022/270 lopullinen) otetaan toissijaisuusasiana käsiteltäväksi ja laaditaan asiassa lausuntoluonnos. 

4. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hyvinvointialueiden rahoituksesta annetun lain 35 ja 35 a §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 309/2022 vp
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2023-AK-3753
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi hyvinvointialueiden rahoituksesta annetun lain 35 ja 35 a §:n muuttamisesta
/ A4

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä kappaleen 8 ensimmäinen virke muutettiin näin kuuluvaksi: "Valiokunta korostaa, että kuntien tilinpäätöksiin sisältyvät, takautuvat palkkaharmonisaatiokustannukset tulee vähentää täysimääräisesti niin, että kunnilta siirtyvä kustannus kuvaa todellista vuosien 2021 ja 2022 kustannustasoa ja etteivät kyseisten alueiden kunnat jää pysyvästi eriarvoiseen asemaan muiden alueiden kuntiin nähden, ja että palkkaharmonisaatio ei saa vaikuttaa näiden kuntien valtionosuuksiin alentavasti." 

Kappaleen 9 viimeinen virke poistettiin. 

Kappaleen 13 ensimmäinen virke muutettiin näin kuuluvaksi: "Valiokunta katsoo, että valtioneuvoston on huolella seurattava hyvinvointialueiden rahoituksen riittävyyttä ja tarvittaessa annettava esitys sääntelyn muuttamiseksi, jos hyvinvointialueiden tehostamistoimista ja järjestelmän lisärahoitusmekanismista huolimatta perustuslailla turvattujen palvelujen toteutus vaarantuu (myös HaVL 28/2022 vp)." 

Kappaleen 14 kolmannen virkkeen loppuun lisättiin sanat "ja ennaltaehkäisevillä toimenpiteillä". 

Kappaleen 15 viimeinen virke muutettiin näin kuuluvaksi: "Pelastustoimen rahoituksessa tulee huomioida myös kokonaisturvallisuuden tarkastelu, kriisiaikojen valmiuksien luominen, ympäristöonnettomuuksiin varautuminen mukaan lukien öljyntorjunta, sekä väestönsuojelu." 

Kappaleen 16 ensimmäinen virke hyväksyttiin näin kuuluvana: "Valiokunta toteaa, että hyvinvointialueuudistuksessa alkuvuosina syntyy ylimääräisiä kustannuksia." 

Kappaleen 16 toinen virke muutettiin näin kuuluvaksi: "Pidemmällä tähtäimellä uudistuksella on tarkoitus hillitä kustannusten kasvua." 

Kappaleen 17 toinen virke muutettiin näin kuuluvaksi: "Suuri haaste on esimerkiksi se, miten sote-alan työntekijöitä saadaan lisää." 

Kappaleen 17 kolmas virke hyväksyttiin näin kuuluvana: "Tähän liittyy osaltaan palkkauskysymys, mutta myös monta muuta asiaa, kuten työolojen kehittäminen ja johtaminen ja digitalisaation hyödyntäminen, joiden kehittämisessä toimintansa juuri aloittaneet hyvinvointialueet ovat keskeisessä asemassa." 

Kappaleen 18 ensimmäinen virke muutettiin näin kuuluvaksi: "Vastaavasti pelastajien valtakunnallinen ja alueellinen saatavuus ja koulutus on ajankohtainen kansallinen haaste, jonka taustalla ovat henkilöstön eläköityminen, pelastustoimen toimintavalmiuden saattaminen lakisääteiselle tasolle ja pelastustoimen varallaolopäivystyksen korvaaminen uusilla ratkaisuilla." 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

5. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi pakkokeinolain ja esitutkintalain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 217/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-2893
HE 217/2022 vp HaV 19.01.2023 esittelijäneuvos Mikko Eteläpää, eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia Asiantuntijalausunto
/ A5
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-3036
HE 217/2022 vp HaV 19.01.2023 käräjätuomari Johanna Nevalainen, Helsingin käräjäoikeus Asiantuntijalausunto
/ B5
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-3539
HE 217/2022 vp HaV 19.01.2023 apulaispoliisipäällikkö Seppo Kujala, Itä-Uudenmaan poliisilaitos Asiantuntijalausunto
/ C5
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-3660
HE 217/2022 vp HaV 19.01.2023 asianajaja Jussi Sarvikivi, Suomen Asianajajaliitto Asiantuntijalausunto
/ D5
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-2744
HE 217/2022 vp HaV 19.01.2023 professori Matti Tolvanen Asiantuntijalausunto
/ E5
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-1031
HE 217/2022 vp HaV 19.01.2023 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
/ F5
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-3439
HE 217/2022 vp HaV 19.01.2023 Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry Asiantuntijalausunto
/ G5
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-624
HE 217/2022 vp HaV 19.01.2023 Rikosuhripäivystys Asiantuntijalausunto
/ H5
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-3505
HE 217/2022 vp HaV 19.01.2023 Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry Asiantuntijalausunto
/ I5

Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

Etäkuuleminen 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • esittelijäneuvos Mikko Eteläpää eduskunnan oikeusasiamiehen kanslialiite
 • esittelijäneuvos Juha Haapamäki eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
 • käräjätuomari Johanna  Nevalainen Helsingin käräjäoikeusliite
 • apulaispoliisipäällikkö Seppo Kujala Itä-Uudenmaan poliisilaitosliite
 • ylikomisario Kimmo Hyvärinen Itä-Uudenmaan poliisilaitos
 • asianajaja Jussi Sarvikivi Suomen Asianajajaliittoliite
 • professori Matti Tolvanen liite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK ryliite
 • Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ryliite
 • Rikosuhripäivystysliite
 • Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ryliite

6. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi poliisilain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 275/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-2837
HE 275/2022 vp HaV 19.01.2023 esittelijäneuvos Mikko Eteläpää, eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia Asiantuntijalausunto
/ A6
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-3041
HE 275/2022 vp HaV 19.01.2023 käräjätuomari Johanna Nevalainen, Helsingin käräjäoikeus Asiantuntijalausunto
/ B6
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-3540
HE 275/2022 vp HaV 19.01.2023 apulaispoliisipäällikkö Seppo Kujala, Itä-Uudenmaan poliisilaitos Asiantuntijalausunto
/ C6
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-3662
HE 275/2022 vp HaV 19.01.2023 asianajaja Jussi Sarvikivi, Suomen Asianajajaliitto Asiantuntijalausunto
/ D6
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-2740
HE 275/2022 vp HaV 19.01.2023 professori Matti Tolvanen Asiantuntijalausunto
/ E6
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-1033
HE 275/2022 vp HaV 19.01.2023 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
/ F6
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-3440
HE 275/2022 vp HaV 19.01.2023 Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry Asiantuntijalausunto
/ G6
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-3506
HE 275/2022 vp HaV 19.01.2023 Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry Asiantuntijalausunto
/ H6

Etäkuuleminen 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • esittelijäneuvos Mikko Eteläpää eduskunnan oikeusasiamiehen kanslialiite
 • esittelijäneuvos Juha Haapamäki eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia
 • käräjätuomari Johanna  Nevalainen Helsingin käräjäoikeusliite
 • apulaispoliisipäällikkö Seppo Kujala Itä-Uudenmaan poliisilaitosliite
 • ylikomisario Kimmo Hyvärinen Itä-Uudenmaan poliisilaitos
 • asianajaja Jussi Sarvikivi Suomen Asianajajaliittoliite
 • professori Matti Tolvanen liite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK ryliite
 • Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ryliite
 • Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ryliite

Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 

 • Rikosuhripäivystys

7. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 114/2022 vp
Valiokunnan lausuntoTyVL 14/2022 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 74/2022 vp
Lisäselvitys EDK-2023-AK-3679
HE 114/2022 vp HaV 19.01.2023 Helsingin poliisilaitos
/ A7

Lisäselvitys 

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • Helsingin poliisilaitosliite

8. Muut asiat

Muita asioita ei ollut. 

9. Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on perjantaina 20.1.2023 klo 11.15. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Istuntoasiainneuvos 
Sanna 
Helopuro