Viimeksi julkaistu 25.1.2023 15.30

Pöytäkirja HaVP 131/2022 vp Hallintovaliokunta Tiistai 24.1.2023 klo 12.15—14.00

Läsnä
puheenjohtaja Mari Rantanen ps jäsen Tiina Elo vihr jäsen Eveliina Heinäluoma sd jäsen Hanna Holopainen vihr (5, 6, 7, 8) (4, 9 osittain) jäsen Mika Kari sd (5) (4, 6 osittain) jäsen Mikko Kärnä kesk (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain) jäsen Mats Löfström r (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) (9 osittain) jäsen Mauri Peltokangas ps (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain) jäsen Juha Pylväs kesk (10) (9 osittain) jäsen Piritta Rantanen sd jäsen Matti Semi vas jäsen Jenna Simula ps (1, 2, 3, 4, 5) (6 osittain) jäsen Kari Tolvanen kok jäsen Heikki Vestman kok (6, 7, 8) (5, 9 osittain) varajäsen Ben Zyskowicz kok (5) (4, 6 osittain) 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Minna-Liisa Rinne  istuntoasiainneuvos Sanna Helopuro  

1. Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 10 jäsentä. 

2. Päätösvaltaisuus

Todettiin, että kokous ei ollut päätösvaltainen. 

3. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 273/2022 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 84/2022 vp

Perustuslakivaliokunnan lausunto PeVL 84/2022 vp on saapunut valiokuntaan. 

4. Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS toimenpiteistä julkisen sektorin yhteentoimivuuden korkean tason saavuttamiseksi unionissa (Yhteentoimiva Eurooppa -säädös)

ToissijaisuusasiaTS 89/2022 vp
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2023-AK-3780
Ehdotus EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS toimenpiteistä julkisen sektorin yhteentoimivuuden korkean tason saavuttamiseksi unionissa (Yhteentoimiva Eurooppa -säädös)
/ A4

Merkittiin, että kokous tuli päätösvaltaiseksi. 

Hallintovaliokunta on 18.1.2023 pitämässään kokouksessa käsitellyt asetusehdotusta koskevaa valtioneuvoston kirjelmää U 98/2022 vp teemalla asetusehdotuksen oikeusperusta ja toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden mukaisuus (TS 89/2022 vp) ja kuullut asiantuntijoina lainsäädäntöneuvos Viveca Stilliä ja neuvottelevaa virkamiestä Suvi Remestä valtiovarainministeriöstä, lainsäädäntösihteeri Liisa Reunasta valtioneuvoston kansliasta ja professori Juha Raitiota. Lisäksi valiokunta on saanut kirjalliset asiantuntijalausunnot oikeusministeriöstä ja professori Jukka Snelliltä. 

Valiokunta on 19.1.2023 pitämässään kokouksessa päättänyt, että asetusehdotus (KOM/2022/270 lopullinen) otetaan myös toissijaisuusasiana käsiteltäväksi ja laaditaan asiassa lausuntoluonnos. 

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

5. Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain, henkilötietojen käsittelystä Puolustusvoimissa annetun lain 29 §:n ja henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 22 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 243/2022 vp
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2022-AK-68549
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sähköisen viestinnän palveluista annetun lain, henkilötietojen käsittelystä Puolustusvoimissa annetun lain 29 §:n ja henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 22 §:n muuttamisesta
/ A5
Eriävä mielipide EDK-2023-AK-5291
erivämielipide_ps_HE_243_2020_vp_24012023.pdf

Valiokunta hyväksyi käsittelyn pohjaksi 20.1.2023 jaetun lausuntoluonnoksen. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä ed. Peltokangas ehdotti ed. Simulan kannattamana, että valiokunnan perustelujen kappaleeseen 6 lisätään ennen kappaleen viimeistä virkettä: ”Valiokunta pitää perusteltuna, että 309 §:n 2 ja 3 momentin mukaisessa virka-avun tilanteessa Liikenne- ja viestintävirastolla tulee oikeus luovuttaa poliisille, suojelupoliisille ja Puolustusvoimille tapauksen selvittämisen kannalta välttämättömät tiedot viesteistä sekä välitystiedoista ja sijantiedoista taikka luottamuksellisen radiolähetyksen sisällöstä ja olemassaolosta. Tietojen luovuttamisella ei saa kuitenkaan rajoittaa luottamuksellisen viestin ja yksityisyyden suojaa enempää kuin on välttämätöntä". 

Ed. Peltokangas ehdotti myös ed. Simulan kannattamana, että kappaleeseen 9 lisätään ennen kappaleen viimeistä virkettä: ”Esityksessä tuodaan myös esille tarve kattavaan tilannekuvaan kyberuhkien ennakoimiseksi ja poikkeamien havaitsemiseksi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Tiedonvaihdolle asetettu korkea kynnys ei kuitenkaan tässä mielessä tue aikaista reagointia ja vahinkojen ja vaikutusten estämistä.” Lisäksi viimeiseen virkkeeseen lisätään sana ”erittäin vakavaksi” ennen sanaa tietoturvaloukkauksia. 

Lisäksi ed. Peltokangas ehdotti ed. Simulan kannattamana, että perusteluihin lisätään uusi kappale 9 a: ”Valiokunta on saamansa selvityksen perusteella havainnut, että 319 a §:n osalta puutteena sen, että jotta tilanne voitaisiin tunnistaa riittävän laajamittaiseksi ja vakavaksi, sen vaikutusten tulisi olla jo laajahkolle levinneitä ja suhteellisen täsmällisesti tunnistettuja. Vakavien tietoturvaloukkausten selvittelyn alkuvaiheissa tällaista täsmällistä tietoa ei ole asiantuntijalausunnoista ilmenevällä tavalla välttämättä saatavilla ja tilannekuva täsmentyy asian selvittämisen edetessä. Edellä mainitun pykälän nojalla tapahtuva tiedonvaihto olisi näissä tilanteissa aina jossakin määrin jälkikäteistä Myös säädöksen perusteluissa todetaan, että merkittävän tietoturvaloukkauksen tai sen uhkan vaikutukset tulee kohdistua yhteiskunnan kannalta elintärkeisiin toimintoihin ja niihin liittyviin tietoaineistoihin. Perusteluilla on valiokunnan käsityksen mukaan hieman nostettu soveltamiskynnystä siitä, mitä varsinaisen pykälän sanamuodon perusteella voi päätellä. Valiokunnan käsityksen mukaan viranomaisen oikeus luovuttaa tietoja omaehtoisesti tulisi ilmetä suoraan ehdotetun lain 319 a §:n 1 momentista eikä ainoastaan perustelutekstissä. Liikenne- ja viestintäviraston oikeutta luovuttaa tietoja edelleen tulisi täsmentää siten, että poliisilta sekä mahdollisesti muilta turvallisuusviranomaisilta saatuja tietoja saisi luovuttaa edelleen vain tiedot luovuttaneen tahon suostumuksella". 

Ed. Peltokangas ehdotti ed. Simulan kannattamana, että perusteluihin lisätään kappaleen 10 loppuun: ”Erityistä huomiota valiokunta kiinnittää poliisin oikeuteen saada tietoja 319 a §:n nojalla. Valiokunnan näkemyksen mukaan poliisin osalta kyseessä merkittävä epäsuhta tiedon luovutussäännöksissä. Asia edellyttää viesteihin liittyvien tietojen poliisille luovuttamisen osalta kiireellistä jatkovalmistelua. Valiokunnan näkemyksen mukaan lainsäädännön tulee kyetä vastaaman nopeasti ja ennalta-arvaamattomalla tavalla muuttuvaan turvallisuustilanteeseen mahdollisimman tehokkaalla tavalla". 

Päätettiin äänestää ehdotuksista yhdellä kertaa lausuntoluonnosta vastaan. Äänin 8-6 lausuntoluonnos hyväksyttiin. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Pj. Rantanen, ed Peltokangas, Simula, Tolvanen, Vestman ja Zyskowich varasivat tilaisuuden eriävän mielipiteen jättämiseen. Eriävä mielipide on toimitettava sihteerille tiistaina 24.1.2023 klo 14.00 mennessä. 

Lausuntoon jätettiin eriävä mielipide: Pj. Rantanen, ed Peltokangas, Simula, Tolvanen, Vestman ja Zyskowich, liite B5. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

6. Hallituksen esitys eduskunnalle kirkkolaiksi ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 108/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-3442
HE 108/2022 vp HaV 24.01.2023 hallitusneuvos Hanna Kiiskinen, opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto
/ A6
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2023-AK-3443
HE 108/2022 vp HaV 24.01.2023 hallitusneuvos Hanna Kiiskinen, opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto / esitys
/ B6
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-4395
HE 108/2022 vp HaV 24.01.2023 kirkkoneuvos Pirjo Pihlaja, Kirkkohallitus Asiantuntijalausunto
/ C6
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2023-AK-4396
HE 108/2022 vp HaV 24.01.2023 kirkkoneuvos Pirjo Pihlaja, Kirkkohallitus Asiantuntijalausunto / esitys
/ D6
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-4372
HE 108/2022 vp HaV 24.01.2023 eläkerahaston johtaja Juha Tuohimäki, Kirkon eläkerahasto Asiantuntijalausunto
/ E6
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-4752
HE 108/2022 vp HaV 24.01.2023 työmarkkinajohtaja Anna Kaarina Piepponen, Kirkon työmarkkinalaitos Asiantuntijalausunto
/ F6

Etäkuuleminen 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • hallitusneuvos Hanna Kiiskinen opetus- ja kulttuuriministeriöliite
 • kirkkoneuvos Pirjo Pihlaja Kirkkohallitusliite
 • eläkerahaston johtaja Juha Tuohimäki Kirkon eläkerahastoliite
 • työmarkkinajohtaja Anna Kaarina Piepponen Kirkon työmarkkinalaitosliite

Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

7. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arpajaislain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 255/2022 vp
Valiokunnan lausuntoSiVL 33/2022 vp
Vastine EDK-2023-AK-4996
HE 255/2022 vp HaV 24.01.2023 sisäministeriö
/ A7

Vastine 

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • sisäministeriöliite

8. Muut asiat

Keskusteltiin asian HE 31/2022 vp asiantuntijasuunnitelmasta. 

Keskusteltiin asian HE 208/2022 vp asiantuntijasuunnitelmasta. 

Todettiin valiokunnassa vireillä olevat asiat. 

9. Hallituksen esitys eduskunnalle julkisten työvoima- ja yrityspalveluiden uudelleen järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 207/2022 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-4794
HE 207/2022 vp HaV 24.01.2023 työllisyysjohtaja Regina Saari, Tampereen kaupunki Asiantuntijalausunto
/ A9
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2023-AK-4795
HE 207/2022 vp HaV 24.01.2023 työllisyysjohtaja Regina Saari, Tampereen kaupunki Asiantuntijalausunto / esitys
/ B9
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-4823
HE 207/2022 vp HaV 24.01.2023 työllisyyskoordinaattori Kaisu Lempinen, Loviisan kaupunki Asiantuntijalausunto
/ C9
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-4642
HE 207/2022 vp HaV 24.01.2023 kehitysjohtaja Salla Korhonen, Paltamon kunta Asiantuntijalausunto
/ D9
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-4827
HE 207/2022 vp HaV 24.01.2023 palvelujohtaja Mika Salo, Uudenmaan TE-toimisto Asiantuntijalausunto
/ E9
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2023-AK-4828
HE 207/2022 vp HaV 24.01.2023 palvelujohtaja Mika Salo, Uudenmaan TE-toimisto Asiantuntijalausunto / esitys
/ F9
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-4788
HE 207/2022 vp HaV 24.01.2023 palvelujohtaja Tiia Piikki, Kaakkois-Suomen TE-toimisto Asiantuntijalausunto
/ G9
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-4845
HE 207/2022 vp HaV 24.01.2023 johtaja Kjell Henrichson, Varsinais-Suomen TE-toimisto Asiantuntijalausunto
/ H9
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-4910
HE 207/2022 vp HaV 24.01.2023 Helsingin kaupunki Asiantuntijalausunto
/ I9
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-4837
HE 207/2022 vp HaV 24.01.2023 Vaasan kaupunki Asiantuntijalausunto
/ J9
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-5072
HE 207/2022 vp HaV 24.01.2023 Kemin kaupunki Asiantuntijalausunto
/ K9
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-4908
HE 207/2022 vp HaV 24.01.2023 Lapin TE-toimisto Asiantuntijalausunto
/ L9
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-4814
HE 207/2022 vp HaV 24.01.2023 Pohjois-Karjalan TE-toimisto Asiantuntijalausunto
/ M9
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-4913
HE 207/2022 vp HaV 24.01.2023 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Asiantuntijalausunto
/ N9
Asiantuntijalausunto EDK-2023-AK-4784
HE 207/2022 vp HaV 24.01.2023 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Asiantuntijalausunto
/ O9
Lisäselvitys EDK-2023-AK-4915
HE 207/2022 vp HaV 24.01.2023 professori Olli Mäenpää
/ P9

Etäkuuleminen 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • työllisyysjohtaja Regina Saari Tampereen kaupunkiliite
 • työllisyyskoordinaattori Kaisu Lempinen Loviisan kaupunkiliite
 • kehitysjohtaja Salla Korhonen Paltamon kuntaliite
 • palvelujohtaja Mika Salo Uudenmaan TE-toimistoliite
 • palvelujohtaja Tiia Piikki Kaakkois-Suomen TE-toimistoliite
 • johtaja Kjell Henrichson Varsinais-Suomen TE-toimistoliite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • Helsingin kaupunkiliite
 • Vaasan kaupunkiliite
 • Kemin kaupunkiliite
 • Lapin TE-toimistoliite
 • Pohjois-Karjalan TE-toimistoliite
 • Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusliite
 • Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusliite

Lisäselvitys 

 • professori Olli Mäenpää liite

Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuntoa: 

 • Heinolan kaupunki

10. Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on keskiviikkona 25.1.2023 klo 11.15. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Minna-Liisa 
Rinne