Viimeksi julkaistu 31.5.2021 21.20

Pöytäkirja HaVP 15/2021 vp Hallintovaliokunta Keskiviikko 12.5.2021 klo 11.15—13.15

Läsnä
puheenjohtaja Riikka Purra ps varapuheenjohtaja Mari-Leena Talvitie kok (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) (8 osittain) jäsen Tiina Elo vihr (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 17, 18) (13, 15 osittain) jäsen Jussi Halla-aho ps jäsen Hanna Holopainen vihr jäsen Hanna Huttunen kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) (15 osittain) jäsen Anna-Kaisa Ikonen kok (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) (8 osittain) jäsen Mikko Kärnä kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) (15 osittain) jäsen Aki Lindén sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) (15 osittain) jäsen Mats Löfström r (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) (5, 15 osittain) jäsen Mauri Peltokangas ps jäsen Juha Pylväs kesk (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) (15 osittain) jäsen Matti Semi vas jäsen Heidi Viljanen sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) (15 osittain) jäsen Ben Zyskowicz kok 
Sihteeri
valiokuntaneuvos Ossi Lantto  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 14 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3.  Toimenpidealoite järjestäytyneen rikollisuuden torjunnan strategiasta

ToimenpidealoiteTPA 43/2021 vp

Asia on saapunut valiokuntaan. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan unioniin saapuvien tai sieltä poistuvien käteisvarojen valvonnasta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 23/2021 vp
Vastine EDK-2021-AK-371795
HE 23/2021 vp HaV 12.05.2021 valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
/ A4
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2021-AK-371925
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan unioniin saapuvien tai sieltä poistuvien käteisvarojen valvonnasta ja siihen liittyviksi laeiksi
/ B4

Merkittiin, että alla mainittu kirjallinen asiantuntijalausunto on otettu vastaan 7.5.2021 pidetyssä kokouksessa: 

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • valtiovarainministeriöliite

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 253/2020 vp
Muu asiakirja EDK-2021-AK-372630
Työsuojelun ulkomaalaisvalvonnan tilastoja vuodelta 2020.pdf
/ A5
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2021-AK-369350
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta
/ B5
Muu asiakirja EDK-2021-AK-372943
Sihteerin täydennysehdotuksia lausuntoluonnokseen asiassa HE 253_2020 vp.pdf
/ C5
Eriävä mielipide EDK-2021-AK-374119
Eriävä mielipide_HE_253_2020_vp_ps_12052021.pdf
/ D5

Merkittiin valiokunnalle jaetuksi: työsuojelun ulkomaalaisvalvonnan tilastoja vuodelta 2020. 

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Merkittiin valiokunnalle jaetuksi: Sihteerin täydennysehdotuksia lausuntoluonnokseen asiassa HE 253/2020 vp. 

Todettiin, että käsittelyn pohjaksi otettiin lausuntoluonnos täydennettynä sihteerin täydennysesityksillä 12.5.2021. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä ed. Halla-aho ehdotti ed. Peltokankaan kannattamana, että kappaleen 13 viimeinen virke poistetaan ja sen tilalle lisätään kappaleen loppuun: ”Huomattava on, että pelkästään työntekijältä itseltään tulevien tietojen luotettavuuden arviointi on kuitenkin hyvin vaikeaa. Kun vielä otetaan huomioon, että pelkästään ”perusteltu aihe epäillä” työnantajan moitittavaa menettelyä riittäisi työnteko-oikeuden laajentumista koskevan todistuksen tai jatkoluvan saamiseen, on näyttökynnys hyväksikäytöstä asetettu kohtuuttoman matalalle. Käytännössä siten jokainen ulkomaalainen, joka väittää joutuneensa hallituksen esityksessä kuvatun väärinkäytöksen kohteeksi olisi ehdotetun lain perusteella oikeutettu saamaan rajoittamattoman työnteko-oikeuden Suomessa tai jatkoa maassaoleskeluoikeudelleen.” 

Ehdotuksesta äänestettiin lausuntoluonnosta vastaan. 

Äänin 9-6 lausuntoluonnos hyväksyttiin. 

Valiokunta päätti yksimielisesti lisätä kappaleen 14 loppuun virkkeen: ”On tärkeää, että viranomaisilla on kyky tunnistaa uhriksi joutuneita tai mahdollisia ihmiskaupan uhreja sekä havaita myös muita lievempiä hyväksikäytön ilmiöitä, ja että uhrit voivat asioida viranomaisten kanssa ilman pelkoa.” 

Ed. Halla-aho ehdotti ed. Peltokankaan kannattamana, että lausuntoon lisätään uusi 18 a kappale seuraavasti: ”Valiokunta varoittaa, että ehdotettujen lakimuutosten seurauksena tulee olemaan sosiaalietuusmenojen kasvaminen ja maamme huoltosuhteen heikentyminen. Tämä johtuu siitä, että matalapalkka-aloilla työskentelevät ulkomaalaiset ja heidän perheenjäsenensä käyttävät usein enemmän julkisia palveluita ja saavat enemmän tulonsiirtoja kuin maksavat veroja. Saatavuusharkinnan tekemättä jättäminen voi myös johtaa kotimaisen työvoiman korvaamiseen ulkomaalaisilla työntekijöillä, mitä valiokunta ei pidä hyväksyttävänä.” 

Ehdotuksesta äänestettiin lausuntoluonnosta vastaan. 

Äänin 12-3 lausuntoluonnos hyväksyttiin. 

Ed. Halla-aho ehdotti ed. Peltokankaan kannattamana, että lausuntoon lisätään uusi 20 a kappale seuraavasti: ”Valiokunta toteaa, että Suomesta tulisi nopealla aikataululla tehdä epähoukutteleva maa sellaiselle maahanmuutolle, joka heikentää huoltosuhdetta ja rasittaa kansantaloutta. Ehdotetut lakimuutokset kuitenkin päinvastoin houkuttelevat Suomeen entistä enemmän halpatyöntekijöitä ja heidän perheenjäseniään, joiden elämistä on kompensoitava suomalaisten veronmaksajien kustantamalla sosiaaliturvalla. Lakimuutos on vetovoimatekijä, koska työskentely esimerkiksi rakennus-, ravintola- tai siivousalalla tai muulla sellaisella alalla, jolla ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöä ilmenee paljon, toimisi jatkossa porttina suomalaisille työmarkkinoille laajemmin, eikä ulkomaalaisen työntekijän työsuhteen päättyminen enää johtaisi hänen tai hänen perheensä maassaoleskeluoikeuden päättymiseen. Avatessaan näin uuden tavan lainmukaisen maahanmuuton ohittamiselle vaarantavat ehdotetut lakimuutokset toteutuessaan valiokunnan näkemyksen mukaan myös työperäisen oleskelulupajärjestelmän legitimiteetin ja samalla koko ulkomaalaislain sääntelyn kestävyyden. Valiokunta toteaakin, ettei se pidä ehdotettua 54 b §:ää eikä 78 §:n 5 momenttia tarkoituksenmukaisina.” 

Ehdotuksesta äänestettiin lausuntoluonnosta vastaan. 

Äänin 12-3 lausuntoluonnos hyväksyttiin. 

Ed. Halla-aho ehdotti ed. Peltokankaan kannattamana, että lausuntoon lisätään uusi 20 b kappale seuraavasti: ”Valiokunta katsoo, että olennaista olisi puuttua hyväksikäyttöilmiön taustalla olevaan rakenteelliseen ongelmaan eli halvan ulkomaisen työvoiman jatkuvaan maahantuloon. Koska ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöä esiintyy aina sitä enemmän, mitä enemmän ulkomaista halpatyövoimaa on tarjolla, on Suomeen ulkomailta saapuvan halpatyövoiman maahanmuuton lopettaminen ainoa todellisuudessa toimiva keino torjua näiden henkilöiden hyväksikäyttöä. Valiokunta esittääkin vähimmäisansiorajan asettamista työn perässä Suomeen pyrkiville. Muiden kuin tarpeellisten kausityöntekijöiden osalta raja voisi olla esimerkiksi 3 000 euroa kuukaudessa.” 

Ehdotuksesta äänestettiin lausuntoluonnosta vastaan. 

Äänin 12-3 lausuntoluonnos hyväksyttiin. 

Ed. Halla-aho ehdotti ed. Peltokankaan kannattamana, että kappaleen 25 toisen virkkeen jälkeen lisätään uusi virke seuraavasti: ”Valiokunta katsookin, että pidättäytymispäätös tulisi hallituksen esityksessä ehdotetusta poiketen olla jatkossakin mahdollista tehdä myös toistaiseksi.” 

Ehdotuksesta äänestettiin lausuntoluonnosta vastaan. 

Äänin 9-6 lausuntoluonnos hyväksyttiin. 

Valiokunta päätti yksimielisesti muuttaa kappaleen 26 toiseksi viimeisestä virkkeestä sanan ”vain” sanaksi ”korkeintaan”. 

Valiokunta päätti yksimielisesti lisätä lausuntoon uuden 26 a kappaleen seuraavasti: ”Hallintovaliokunta katsoo, että Suomessa on tarve kiristää rangaistuksia ulkomaista työvoimaa hyväksikäyttävälle työnantajalle. Rangaistuksen pitäisi olla tuntuva, jotta ulkomaisen työvoiman hyväksikäytöstä tulisi kannattamatonta. Hallintovaliokunta huomauttaa, että ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttö on inhimillisen kärsimyksen lisäksi ongelma myös siksi, että se asettaa lainmukaisesti toimivat yrittäjät epäoikeudenmukaiseen asemaan suhteessa laittomasti toimiviin yrittäjiin.” 

Ed. Talvitie ehdotti ed. Ikosen kannattamana, että kappaleen 35 loppuun lisätään uusi virke seuraavasti: ”Lisäksi valiokunta pitää tärkeänä varmistaa, ettei uusi lainsäädäntö luo missään tilanteessa epäterveitä kannustinvaikutuksia suhteessa verrokkimaidemme lainsääntöön.” 

Ehdotuksesta äänestettiin lausuntoluonnosta vastaan. 

Äänin 9-6 lausuntoluonnos hyväksyttiin. 

Ed. Halla-aho ehdotti ed. Peltokankaan kannattamana, että kappale 34 muutetaan kuulumaan seuraavasti: ”Valiokunta pitää tärkeänä, että vielä kerran arvioidaan, toteutuvatko sääntelylle asetetut tavoitteet hyväksikäytön ilmitulon edistämisestä ja uhrin aseman parantamisesta. Lisäksi tulee huolehtia siitä, ettei lainsäädännön muutoksilla luoda vastoin tarkoitustaan mahdollisuuksia uudenlaisiin lupamenettelyn väärinkäytöksiin. Valiokunta katsoo, että hallituksen esitys johtaa helposti tilanteeseen, jossa ulkomaalaisen työntekijän kannattaa joko tarkoituksella hakeutua huonojen työehtojen pariin tai ainakin perättömästi esittää, että häntä olisi hyväksikäytetty. Mahdollista on myös, että työnantaja laiminlyömällä velvoitteensa aktiivisesti auttaisi ulkomaista työntekijäänsä jäämään maahan. Ehdotetut lainkohdat ovat näin ollen paitsi omiaan lisäämään ulkomaisen työvoiman hyväksikäyttöä ja siihen liittyviä ongelmia niin myös alttiita väärinkäytöksille.” 

Ehdotuksesta äänestettiin lausuntoluonnosta vastaan. 

Äänin 12-3 lausuntoluonnos hyväksyttiin. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi sihteerin täydennysehdotuksilla täydennetyn lausuntoluonnoksen muutettuna. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Ed. Purra, Halla-aho ja Peltokangas varasivat tilaisuuden eriävän mielipiteen jättämiseen. Päätettiin, että eriävä mielipide on toimitettava sihteerille 12.5.2021 klo 16.00 mennessä. 

Lausuntoon jätettiin eriävä mielipide: ed. Purra, Halla-aho ja Peltokangas. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

6.  Säädösehdotusten vaikutusarviointien toteutuminen - nykytila ja kehittämistarpeet

Valiokunnan oma asiaO 48/2019 vp

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pelastuslain 105 ja 109 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 248/2020 vp

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta sekä alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta ja niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 47/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-371775
HE 47/2021 vp HaV 12.05.2021 erityisasiantuntija Minna Laherto, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
/ A8
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-371776
HE 47/2021 vp HaV 12.05.2021 erityisasiantuntija Minna Laherto, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
/ B8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-371784
HE 47/2021 vp HaV 12.05.2021 budjettineuvos Taina Eckstein, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
/ C8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-371777
HE 47/2021 vp HaV 12.05.2021 erityisasiantuntija Laura Jänis, maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
/ D8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-371778
HE 47/2021 vp HaV 12.05.2021 ylitarkastaja Sari T. Niemi, Ruokavirasto Asiantuntijalausunto
/ E8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-371786
HE 47/2021 vp HaV 12.05.2021 kehittämispäällikkö Annukka Mäkinen, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
/ F8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-371779
HE 47/2021 vp HaV 12.05.2021 ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto
/ G8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-371780
HE 47/2021 vp HaV 12.05.2021 sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
/ H8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-371781
HE 47/2021 vp HaV 12.05.2021 opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto
/ I8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-371782
HE 47/2021 vp HaV 12.05.2021 liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
/ J8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-371785
HE 47/2021 vp HaV 12.05.2021 ulkoministeriö Asiantuntijalausunto
/ K8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-371783
HE 47/2021 vp HaV 12.05.2021 sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/ L8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-372445
HE 47/2021 vp HaV 12.05.2021 kehittämisjohtaja Päivi Ekdahl, Lapin liitto Asiantuntijalausunto
/ M8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-372446
HE 47/2021 vp HaV 12.05.2021 aluekehittämisen vastuualueen johtaja Juha Eskelinen, Uudenmaan liitto Asiantuntijalausunto
/ N8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-372448
HE 47/2021 vp HaV 12.05.2021 rahoitusyksikön päällikkö Jaakko Ryymin, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Asiantuntijalausunto
/ O8
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-372449
HE 47/2021 vp HaV 12.05.2021 rahoitusyksikön päällikkö Jaakko Ryymin, Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Asiantuntijalausunto
/ P8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-372452
HE 47/2021 vp HaV 12.05.2021 yksikön päällikkö Kalevi Pölönen, Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Asiantuntijalausunto
/ Q8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-372453
HE 47/2021 vp HaV 12.05.2021 elinkeinojohtaja Kimmo Viljamaa, Vantaan kaupunki Asiantuntijalausunto
/ R8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-372454
HE 47/2021 vp HaV 12.05.2021 Kainuun liitto Asiantuntijalausunto
/ S8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-372455
HE 47/2021 vp HaV 12.05.2021 Pohjanmaan liitto Asiantuntijalausunto
/ T8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-372457
HE 47/2021 vp HaV 12.05.2021 Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Asiantuntijalausunto
/ U8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-372458
HE 47/2021 vp HaV 12.05.2021 Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus Asiantuntijalausunto
/ V8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-372460
HE 47/2021 vp HaV 12.05.2021 Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Asiantuntijalausunto
/ W8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-372461
HE 47/2021 vp HaV 12.05.2021 Akava ry Asiantuntijalausunto
/ X8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-372462
HE 47/2021 vp HaV 12.05.2021 STTK ry Asiantuntijalausunto
/ Y8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-372463
HE 47/2021 vp HaV 12.05.2021 Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Asiantuntijalausunto
/ Z8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-372464
HE 47/2021 vp HaV 12.05.2021 Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry Asiantuntijalausunto
/ Å8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-372465
HE 47/2021 vp HaV 12.05.2021 Suomen Yrittäjät ry Asiantuntijalausunto
/ Ä8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-372467
HE 47/2021 vp HaV 12.05.2021 Keskuskauppakamari Asiantuntijalausunto
/ Ö8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-372468
HE 47/2021 vp HaV 12.05.2021 SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry Asiantuntijalausunto
/ AA8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-372469
HE 47/2021 vp HaV 12.05.2021 saamelaiskäräjät Asiantuntijalausunto
/ AB8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-372471
HE 47/2021 vp HaV 12.05.2021 oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
/ AC8

Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mietinnön antamista varten. Asia on lisäksi lähetetty maa- ja metsätalousvaliokuntaan ja talousvaliokuntaan lausunnon antamista varten. 

Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 7.5.2021: 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • neuvotteleva virkamies Tarja Reivonen-Kavonius työ- ja elinkeinoministeriö
 • erityisasiantuntija Minna Laherto työ- ja elinkeinoministeriöliite
 • erityisasiantuntija Helinä Yli-Knuutila työ- ja elinkeinoministeriö
 • budjettineuvos Taina Eckstein valtiovarainministeriöliite
 • erityisasiantuntija Laura Jänis maa- ja metsätalousministeriöliite
 • ylitarkastaja Sari T. Niemi Ruokavirastoliite
 • kehittämispäällikkö Annukka Mäkinen Suomen Kuntaliittoliite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • ympäristöministeriöliite
 • sosiaali- ja terveysministeriöliite
 • opetus- ja kulttuuriministeriöliite
 • liikenne- ja viestintäministeriöliite
 • ulkoministeriöliite
 • sisäministeriöliite

Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 11.5.2021: 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • kehittämisjohtaja Päivi Ekdahl Lapin liittoliite
 • aluekehittämisen vastuualueen johtaja Juha Eskelinen Uudenmaan liittoliite
 • rahoitusyksikön päällikkö Jaakko Ryymin Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusliite
 • yksikön päällikkö Kalevi Pölönen Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusliite
 • elinkeinojohtaja Kimmo Viljamaa Vantaan kaupunkiliite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • Kainuun liittoliite
 • Pohjanmaan liittoliite
 • Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusliite
 • Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusliite
 • Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ryliite
 • Akava ryliite
 • STTK ryliite
 • Elinkeinoelämän keskusliitto EK ryliite
 • Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ryliite
 • Suomen Yrittäjät ryliite
 • Keskuskauppakamariliite
 • SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ryliite
 • saamelaiskäräjätliite

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • oikeusministeriöliite

9.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi jätelain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 40/2021 vp
Vastine EDK-2021-AK-371610
HE 40/2021 vp HaV 07.05.2021 hallitussihteeri Jussi Kauppila, ympäristöministeriö Asiantuntijalausunto
/ A9
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-371613
HE 40/2021 vp HaV 07.05.2021 hallitussihteeri Jussi Kauppila, ympäristöministeriö, vastineen liite
/ B9
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-372973
HE 40/2021 vp HaV 12.05.2021 YM ja TEM, muistio
/ C9

Merkittiin tiedoksi, että seuraava asiantuntija on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 7.5.2021: 

Valiokunnassa oli kuultavana: 

 • hallitussihteeri Jussi Kauppila ympäristöministeriöliite

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • ympäristöministeriöliite

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

10.  Valtioneuvoston selvitys: Komission täytäntöönpanopäätökset; tietosuojan riittävyys Yhdistyneessä Kuningaskunnassa

Valtioneuvoston E-selvitysE 39/2021 vp
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-364301
EU/OSA; Komission täytäntöönpanopäätökset; tietosuojan riittävyys Yhdistyneessä Kuningaskunnassa

Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

11.  Valtioneuvoston selvitys: Digitaaliset vihreät todistukset

Valtioneuvoston E-selvitysE 42/2021 vp
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-364836
EU; Terveys; Digitaaliset vihreät todistukset

Valiokunta merkitsi asian tiedoksi. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

12.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kolmansien maiden kansalaisia ulkorajoilla koskevan seulonnan käyttöönotosta (seulonta-asetus)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 60/2020 vp
Valiokunnan lausuntoHaVL 9/2021 vp
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmäUJ 6/2021 vp
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-368474
Jatkokirje; KOMISSION EHDOTUS EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASE- TUKSEKSI KOSKIEN KOLMANSIEN MAIDEN KANSALAISIA ULKORAJOILLA KOSKEVAN SEULONNAN KÄYTTÖÖNOTTOA (COM (2020) 612 FINAL)

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

13.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi niiden jäsenvaltioiden tunnistamista koskevan keskitetyn järjestelmän perustamisesta, joilla on kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden tuomioita koskevia tietoja (ECRIS-TCN), eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän täydentämiseksi annetun asetuksen (EU) 2019/816 ja kehyksen vahvistamisesta poliisiyhteistyötä ja oikeudellista yhteistyötä sekä turvapaikka- ja muuttoliikeasioita koskevien EU:n tietojärjestelmien yhteentoimivuudelle ja asetusten (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 ja (EU) 2019/816 muuttamisesta annetun asetuksen (EU) 2019/818 muuttamisesta kolmansien maiden kansalaisten seulonnan käyttöönottamiseksi ulkorajoilla (Seulontaan liittyvän tietojärjestelmäpääsyn edellytykset)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 21/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-372474
U 21/2021 vp HaV 12.05.2021 komentaja, rajaturvallisuusasiantuntija Jani Järäinen, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-372475
U 21/2021 vp HaV 12.05.2021 lainsäädäntöneuvos Tanja Innanen, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto

Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 11.5.2021: 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • komentaja, rajaturvallisuusasiantuntija Jani Järäinen sisäministeriöliite
 • lainsäädäntöneuvos Tanja Innanen oikeusministeriöliite

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

14.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain eräiden säännösten sekä oikeusapulain 17 a §:n kumoamisesta

Hallituksen esitysHE 247/2020 vp

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

15.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa annetun lain, Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n ja rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain 31 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 61/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-372347
HE 61/2021 vp HaV 12.05.2021 hallitussihteeri Katariina Kuhanen, puolustusministeriö Asiantuntijalausunto
/ A15
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-372348
HE 61/2021 vp HaV 12.05.2021 hallitussihteeri Katariina Kuhanen, puolustusministeriö Asiantuntijalausunto
/ B15
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-372407
HE 61/2021 vp HaV 12.05.2021 ylitarkastaja Outi Leinonen, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/ C15
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-372349
HE 61/2021 vp HaV 12.05.2021 sotilaslakimies Jouni Pulkkinen, Pääesikunta Asiantuntijalausunto
/ D15
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-372386
HE 61/2021 vp HaV 12.05.2021 poliisitarkastaja Kimmo Ulkuniemi, Poliisihallitus Asiantuntijalausunto
/ E15
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-372168
HE 61/2021 vp HaV 12.05.2021 rikostarkastaja Tommi Reen, keskusrikospoliisi Asiantuntijalausunto
/ F15
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-371722
HE 61/2021 vp HaV 12.05.2021 suojelupoliisi Asiantuntijalausunto
/ G15

Ennakkokäsittely 

Merkittiin, että kokous ei enää ollut päätösvaltainen. 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • hallitussihteeri Katariina Kuhanen puolustusministeriöliite
 • ylitarkastaja Outi Leinonen sisäministeriöliite
 • sotilaslakimies Jouni Pulkkinen Pääesikuntaliite
 • poliisitarkastaja Kimmo Ulkuniemi Poliisihallitusliite
 • rikostarkastaja Tommi Reen keskusrikospoliisiliite

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • suojelupoliisiliite

Valiokuntaan on saapunut ilmoitus, ei lausuttavaa: 

 • oikeusministeriö

16.  Sisäministeriön selvitys EU:n yhteentoimivuusasetusten 2019/817 ja 818 kansallisesta toimeenpanosta

Valiokunnan oma asiaO 66/2020 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-372357
O 66/2020 vp HaV 12.05.2021 erityisasiantuntija Jukka Jaakkola, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/ A16

Valiokunnassa oli kuultavana: 

 • erityisasiantuntija Jukka Jaakkola sisäministeriöliite

17.  Muut asiat

Merkittiin valiokunnalle jaetuksi viikkosuunnitelma. 

18.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on epävirallinen etäkokous tiistaina 18.5.2021 klo 12.15. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Ossi 
Lantto