Viimeksi julkaistu 31.5.2021 21.13

Pöytäkirja HaVP 16/2021 vp Hallintovaliokunta Torstai 20.5.2021 klo 11.45—12.50

Läsnä
puheenjohtaja Riikka Purra ps varapuheenjohtaja Mari-Leena Talvitie kok jäsen Tiina Elo vihr jäsen Jussi Halla-aho ps jäsen Eveliina Heinäluoma sd jäsen Hanna Holopainen vihr jäsen Hanna Huttunen kesk jäsen Aki Lindén sd (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) (10 osittain) jäsen Mauri Peltokangas ps jäsen Juha Pylväs kesk jäsen Heidi Viljanen sd jäsen Ben Zyskowicz kok varajäsen Niina Malm sd (11, 12, 13, 14, 15, 16, 17) (10 osittain) 
Sihteeri
valiokuntaneuvos Ossi Lantto  istuntoasiainneuvos Henri Helo  

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3.  Valtioneuvoston selvitys: EU/OSA; Valtioneuvoston selvitys komission suosituksesta neuvoston päätökseksi yhteistyösopimusneuvottelujen avaamisen valtuuttamiseksi Euroopan unionin ja kansainvälisen rikospoliisijärjestö Interpolin kanssa

Valtioneuvoston E-selvitysE 54/2021 vp
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-371833
EU/OSA; Komission suositus neuvoston päätökseksi yhteistyösopimusneuvottelujen avaamisen valtuuttamiseksi Euroopan unionin ja kansainvälisen rikospoliisijärjestö Interpolin kanssa

Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 

Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

4.  Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022—2025

Valtioneuvoston selontekoVNS 3/2021 vp

Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mahdollisen lausunnon antamista varten valtiovarainvaliokunnalle. Määräaika: 4.6.2021. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pelastuslain 105 ja 109 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 248/2020 vp
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2021-AK-372179
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi pelastuslain 105 ja 109 §:n muuttamisesta
/ A5

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

6.  Valtioneuvoston selonteko EU-politiikasta

Valtioneuvoston selontekoVNS 7/2020 vp

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

7.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kolmansien maiden kansalaisia ulkorajoilla koskevan seulonnan käyttöönotosta (seulonta-asetus)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 60/2020 vp
Valiokunnan lausuntoHaVL 9/2021 vp
Valtioneuvoston U-jatkokirjelmäUJ 6/2021 vp
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-368474
Jatkokirje; KOMISSION EHDOTUS EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASE- TUKSEKSI KOSKIEN KOLMANSIEN MAIDEN KANSALAISIA ULKORAJOILLA KOSKEVAN SEULONNAN KÄYTTÖÖNOTTOA (COM (2020) 612 FINAL)
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2021-AK-374031
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kolmansien maiden kansalaisia ulkorajoilla koskevan seulonnan käyttöönotosta (seulonta-asetus)
/ A7

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

8.  Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi niiden jäsenvaltioiden tunnistamista koskevan keskitetyn järjestelmän perustamisesta, joilla on kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden tuomioita koskevia tietoja (ECRIS-TCN), eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän täydentämiseksi annetun asetuksen (EU) 2019/816 ja kehyksen vahvistamisesta poliisiyhteistyötä ja oikeudellista yhteistyötä sekä turvapaikka- ja muuttoliikeasioita koskevien EU:n tietojärjestelmien yhteentoimivuudelle ja asetusten (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 ja (EU) 2019/816 muuttamisesta annetun asetuksen (EU) 2019/818 muuttamisesta kolmansien maiden kansalaisten seulonnan käyttöönottamiseksi ulkorajoilla (Seulontaan liittyvän tietojärjestelmäpääsyn edellytykset)

Valtioneuvoston U-kirjelmäU 21/2021 vp
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2021-AK-374033
Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi niiden jäsenvaltioiden tunnistamista koskevan keskitetyn järjestelmän perustamisesta, joilla on kolmansien maiden kansalaisten ja kansalaisuudettomien henkilöiden tuomioita koskevia tietoja (ECRIS-TCN), eurooppalaisen rikosrekisteritietojärjestelmän täydentämiseksi annetun asetuksen (EU) 2019/816 ja kehyksen vahvistamisesta poliisiyhteistyötä ja oikeudellista yhteistyötä sekä turvapaikka- ja muuttoliikeasioita koskevien EU:n tietojärjestelmien yhteentoimivuudelle ja asetusten (EU) 2018/1726, (EU) 2018/1862 ja (EU) 2019/816 muuttamisesta annetun asetuksen (EU) 2019/818 muuttamisesta kolmansien maiden kansalaisten seulonnan käyttöönottamiseksi ulkorajoilla (Seulontaan liittyvän tietojärjestelmäpääsyn edellytykset)
/ A8

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

9.  Säädösehdotusten vaikutusarviointien toteutuminen - nykytila ja kehittämistarpeet

Valiokunnan oma asiaO 48/2019 vp
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2021-AK-372173
Säädösehdotusten vaikutusarviointien toteutuminen - nykytila ja kehittämistarpeet

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain eräiden säännösten sekä oikeusapulain 17 a §:n kumoamisesta

Hallituksen esitysHE 247/2020 vp
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2021-AK-372030
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain eräiden säännösten sekä oikeusapulain 17 a §:n kumoamisesta
/ A10
Muu asiakirja EDK-2021-AK-375562
Sihteerin täydennysesityksiä HE 247_2020 vp.pdf
/ B10

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Merkittiin valiokunnalle jaetuksi: HE 247/2020 vp – sihteerin täydennysesitys lausuntoluonnokseen 20.5.2020. 

Käsittelyn pohjaksi otettiin lausuntoluonnos täydennettynä kappaleen 10 osalta sihteerin täydennysesityksellä 20.5.2021. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä ed. Halla-aho ehdotti ed. Peltokankaan kannattamana, että kappaleesta 7 poistetaan kolme viimeistä virkettä. 

Ehdotuksesta äänestettiin lausuntoluonnosta vastaan. Äänin 9-3 lausuntoluonnos hyväksyttiin. 

Ed. Halla-aho ehdotti ed. Peltokankaan kannattamana, että kappale 8 muutetaan kuulumaan seuraavasti: ”Valiokunta katsoo, että ulkomaalaislain voimassa oleva 9 §:n 2 momentti tukee avustajaresurssien kohdentumista niihin tapauksiin, joissa avustajalle on olemassa todellinen tarve. Samalla valiokunta muistuttaa, ettei kyseisessä lainkohdassa säädetä henkilön oikeudesta käyttää avustajaa, vaan ainoastaan siitä, miltä osin valtion varoista voidaan korvata avustajan käyttö oikeusapuna. Lainkohdassa ei myöskään ole rajattu hallintovaiheen käsittelyä kokonaan oikeusavun ulkopuolelle, ja turvapaikanhakijoilla onkin muun muassa oikeus neuvotella avustajan kanssa ennen puhuttelua. Puhuttelun jälkeen avustaja voi myös käydä turvapaikkapuhuttelupöytäkirjan läpi asiakkaansa kanssa ja tarvittaessa esittää siihen täydennystä". 

Ehdotuksesta äänestettiin lausuntoluonnosta vastaan. Äänin 9-3 lausuntoluonnos hyväksyttiin. 

Lausuntoluonnoksen 10 kappaleen sijasta hyväksyttiin yksimielisesti uusi 8 a kappale seuraavan sisältöisenä:" Valiokunta pitää perusteltuna, että uudistuksen vaikutuksia seurataan muun muassa sen selvittämiseksi, kuinka turvapaikkapuhutteluissa saadaan oikeaa ja kattavaa tietoa päätöksentekoa varten ja myös sen varmistamiseksi, että kaikki olemassa olevat perusteet tulevat esiin jo puhutteluvaiheessa, eivätkä vasta muutoksenhakuvaiheessa. Edelleen on syytä selvittää, vähentääkö pätevän oikeudellisen avustajan läsnäolo turvapaikkapuhutteluissa menettelytapavirheväitteitä hallintotuomioistuimissa sekä voidaanko turvapaikkapuhutteluissa puhuttelujen asiantuntemuksen vahvistamisella vähentää toistuvaa uusintahakemusten tekemistä. Lisäksi seurannassa tulee kiinnittää huomiota avustajien toiminnan laatuun". 

Ed. Halla-aho ehdotti ed. Peltokankaan kannattamana, että kappale 16 muutetaan kuulumaan seuraavasti: ”Valiokunta toteaa, että valitusaikoja koskevilla muutoksilla on myös valtiontaloudellista merkitystä. Jos valitusaikoja pidennetään hallituksen esityksessä esitetyllä tavalla, siirtyvät pidennetyt valitusajat todennäköisesti sellaisinaan käsittelyn kokonaiskestoon ja siten pidentävät muun muassa sitä aikaa, jonka henkilö viettää vastaanottopalvelujen piirissä. Hallituksen esityksessä todetaankin, että hallinto-oikeuden valitusajan pidentäminen yhdeksällä vuorokaudella voisi aiheuttaa noin 1,8 miljoonan euron lisäkustannuksen vastaanottopalveluissa ja korkeimman hallinto-oikeuden valitusajan pidentäminen 16 vuorokaudella noin 2,2 miljoonan euron lisäkustannuksen. Valitusten määrän pysyessä samalla tasolla valitusaikojen pidentyminen edellyttää siis, että vastaanottopalveluihin lisätään noin 4 miljoonaa euroa. Vastaanottotarpeen mahdollisesti kasvaessa tulevaisuudessa voivat aiheutuvat lisäkustannukset olla moninkertaiset". 

Ehdotuksesta äänestettiin lausuntoluonnosta vastaan. Äänin 9-3 lausuntoluonnos hyväksyttiin. 

Ed. Halla-aho ehdotti ed. Peltokankaan kannattamana, että kappale 17 poistetaan. 

Ehdotuksesta äänestettiin lausuntoluonnosta vastaan. Äänin 9-3 lausuntoluonnos hyväksyttiin. 

Ed. Halla-aho ehdotti ed. Peltokankaan kannattamana, että lausuntoon lisätään uusi 21 a kappale seuraavasti: ”Valiokunta pitää tähän liittyen selvänä, että ammattitaitoiset avustajat hoitavat työnsä hyvin ja vähemmän taitavat huonosti riippumatta siitä, maksetaanko palkkio asiakohtaisena vai ajankäytön perusteella. Asiakohtaisesta palkkiosta luopuminen lisäisi valiokunnan saaman selvityksen mukaan hallintotuomioistuinten työmäärää, koska palkkion määrääminen yksilöidyn ajankäyttöön perustuvan laskuerittelyn perusteella on työläämpää ja vie enemmän aikaa kuin asiakohtaisen palkkion vahvistaminen. Asiakohtaisesta palkkiosta luopuminen hidastaisi siten kansainvälisen suojelun asioiden käsittelyä ja ratkaisemista hallintotuomioistumissa. Huomattava on, että käsittelyaikojen pitkittyessä, pitkittyy myös hakijoiden oleskeluaika Suomessa, mikä puolestaan lisää valtiontaloudellisia kustannuksia. Tätä ei ole huomioitu arvioitaessa esityksen taloudellisia vaikutuksia". 

Ehdotuksesta äänestettiin lausuntoluonnosta vastaan. Äänin 9-3 lausuntoluonnos hyväksyttiin. 

Ed. Halla-aho ehdotti ed. Peltokankaan kannattamana valiokunnan päätösesitykseksi, että hallintovaliokunta ehdottaa, että lakiehdotukset hylätään. 

Ehdotuksesta äänestettiin lausuntoluonnosta vastaan. Äänin 9-3 lausuntoluonnoksen päätösesitys hyväksyttiin. 

Muilta osin lausuntoluonnos hyväksyttiin muuttamattomana. 

Ed. Purra, Halla-aho ja Peltokangas varasivat tilaisuuden eriävän mielipiteen jättämiseen. Päätettiin, että eriävä mielipide on toimitettava sihteerille klo 14.00 mennessä. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Lausuntoon jätettiin eriävä mielipide: ed. Purra, Halla-aho ja Peltokangas. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi henkilökorttilain, passilain, henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 15 ja 38 §:n sekä ulkomaalaislain 33 a ja 159 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 206/2020 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 3/2021 vp
Vastine EDK-2021-AK-374080
HE 206/2020 vp HaV 18.05.2021 erityisasiantuntija Marja-Leena Härkönen, sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/ A11
Lisäselvitys EDK-2021-AK-375444
HE 206/2020 vp HaV 20.05.2021 sisäministeriö
/ B11
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-375445
HE 206/2020 vp HaV 20.05.2021 Tietosuojavaltuutetun toimisto Asiantuntijalausunto
/ C11

Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 18.5.2021: 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • erityisasiantuntija Marja-Leena Härkönen sisäministeriöliite
 • erityisasiantuntija Suvi Pato-Oja sisäministeriö

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • sisäministeriöliite
 • Tietosuojavaltuutetun toimistoliite

12.  Hallituksen esitys eduskunnalle avoimen datan direktiivin täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 74/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-374154
HE 74/2021 vp HaV 18.05.2021 lainsäädäntöneuvos Maarit Huotari, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
/ A12
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-374155
HE 74/2021 vp HaV 18.05.2021 lainsäädäntöneuvos Maarit Huotari, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
/ B12
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-374161
HE 74/2021 vp HaV 18.05.2021 lainsäädäntöneuvos Virpi Korhonen, oikeusministeriö Asiantuntijalausunto
/ C12
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-374016
HE 74/2021 vp HaV 18.05.2021 hallitusneuvos Katariina Simonen, opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto
/ D12
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-374132
HE 74/2021 vp HaV 18.05.2021 kehittämispäällikkö Elisa Kettunen, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
/ E12
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-374133
HE 74/2021 vp HaV 18.05.2021 kehittämispäällikkö Elisa Kettunen, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
/ F12
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-374020
HE 74/2021 vp HaV 18.05.2021 työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
/ G12
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-374156
HE 74/2021 vp HaV 18.05.2021 maa- ja metsätalousministeriö Asiantuntijalausunto
/ H12
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-374182
HE 74/2021 vp HaV 18.05.2021 liikenne- ja viestintäministeriö Asiantuntijalausunto
/ I12
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-374077
HE 74/2021 vp HaV 18.05.2021 sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/ J12

Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 18.5.2021: 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • lainsäädäntöneuvos Maarit Huotari valtiovarainministeriöliite
 • erityisasiantuntija Antti Helin valtiovarainministeriö
 • lainsäädäntöneuvos Virpi Korhonen oikeusministeriöliite
 • hallitusneuvos Katariina Simonen opetus- ja kulttuuriministeriöliite
 • kehittämispäällikkö Elisa Kettunen Suomen Kuntaliittoliite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • työ- ja elinkeinoministeriöliite
 • maa- ja metsätalousministeriöliite
 • liikenne- ja viestintäministeriöliite
 • sisäministeriöliite

13.  Digi- ja väestötietoviraston ajankohtaiset asiat

Valiokunnan oma asiaO 16/2021 vp

Todettiin, että asiassa kuullaan Digi- ja väestötietoviraston edustajia tiistaina 15.6.2021 klo 12.15-13.15 valiokunnan kokouksen yhteydessä. 

14.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta sekä alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta ja niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 47/2021 vp
Valiokunnan lausuntoTaVL 16/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-375043
HE 47/2021 vp HaV 20.05.2021 Pohjois-Pohjanmaan liitto Asiantuntijalausunto
/ A14

Talousvaliokunnan lausunto TaVL 16/2021 vp on saapunut valiokuntaan. 

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • Pohjois-Pohjanmaan liittoliite

15.  Sisäministeriön selvitys EU:n yhteentoimivuusasetusten 2019/817 ja 818 kansallisesta toimeenpanosta

Valiokunnan oma asiaO 66/2020 vp

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Päätetään, ettei asian johdosta ryhdytä tässä yhteydessä enempiin toimenpiteisiin. 

Merkittiin selvitys saaduksi. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

16.  Muut asiat

Muita asioita ei ollut. 

17.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on epävirallinen etäkokous perjantaina 21.5.2021 klo 11.15. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Ossi 
Lantto