Viimeksi julkaistu 31.5.2021 21.06

Pöytäkirja HaVP 17/2021 vp Hallintovaliokunta Torstai 27.5.2021 klo 11.45—13.15

Läsnä
puheenjohtaja Riikka Purra ps varapuheenjohtaja Mari-Leena Talvitie kok jäsen Tiina Elo vihr jäsen Jussi Halla-aho ps jäsen Eveliina Heinäluoma sd jäsen Hanna Holopainen vihr jäsen Hanna Huttunen kesk (12, 13, 14, 15) (11 osittain) jäsen Anna-Kaisa Ikonen kok (13, 14, 15) (12 osittain) jäsen Mikko Kärnä kesk (12, 13, 14, 15) (11 osittain) jäsen Mauri Peltokangas ps jäsen Juha Pylväs kesk jäsen Piritta Rantanen sd jäsen Matti Semi vas jäsen Heidi Viljanen sd jäsen Ben Zyskowicz kok 
Sihteerit
valiokuntaneuvos Ossi Lantto  valiokuntaneuvos Minna-Liisa Rinne  istuntoasiaineuvos Henri Helo (4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15) 

1.  Nimenhuuto

Toimitettiin nimenhuuto. Läsnä oli 12 jäsentä. 

2.  Päätösvaltaisuus

Kokous todettiin päätösvaltaiseksi. 

3.  Valiokuntaneuvoksen viran täyttäminen

Hallintovaliokunta päätti ehdottaa kansliatoimikunnalle, että OTK, VT, istuntoasiainneuvos Henri Helo nimitetään hallintovaliokunnan apulaissihteerinä toimivan valiokuntaneuvoksen virkaan. 

4.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion palveluiden saatavuuden ja toimintojen sijoittamisen perusteista

Hallituksen esitysHE 62/2021 vp

Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

5.  Hallituksen vuosikertomus 2020

KertomusK 3/2021 vp
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-369215
Hallituksen vuosikertomus 2020 liite 1 Ministeriöiden tuloksellisuuden kuvaukset
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-369217
Hallituksen vuosikertomus 2020 liite 2 Tilinpäätöslaskelmat
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-369221
Hallituksen vuosikertomus 2020 liite 3 Toimenpiteet eduskunnan lausumien ja kannanottojen johdosta
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-369228
Hallituksen vuosikertomus 2020 liite 4 Valtion yhtiöomistus

Asia on saapunut hallintovaliokuntaan lausunnon antamista varten tarkastusvaliokunnalle. Määräaika: 30.9.2021. 

6.  Valtioneuvoston selvitys: Ehdotus neuvoston päätökseksi täytäntöönpanosäännöksiksi koskien tietosuojavastaavaa, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2018/1725 soveltamista, rekisteröidyn oikeuksien rajoittamista tietosuojavastaavan tehtävien suorittamisen yhteydessä ja päätöksen 2004/644/EC kumoamisesta

Valtioneuvoston E-selvitysE 59/2021 vp
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-374729
Ehdotus neuvoston päätökseksi täytäntöönpanosäännöksiksi koskien tietosuojavastaavaa, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2018/1725 soveltamista, rekisteröidyn oikeuksien rajoittamista tietosuojavastaavan tehtävien suorittamisen yhteydessä ja päätöksen 2004/644/EC kumoamisesta

Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mahdollisia toimenpiteitä varten. 

Valiokunta päätti, ettei asian johdosta ryhdytä toimenpiteisiin. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta sekä alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta ja niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 47/2021 vp
Valiokunnan lausuntoTaVL 16/2021 vp
Valiokunnan lausuntoMmVL 8/2021 vp
Vastine EDK-2021-AK-375518
HE 47/2021 vp HaV 21.05.2021 erityisasiantuntija Minna Laherto, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
/ A7
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-375519
HE 47/2021 vp HaV 21.05.2021 erityisasiantuntija Minna Laherto, työ- ja elinkeinoministeriö Vastineen liite
/ B7
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-376263
HE 47/2021 vp HaV 27.05.2021 erityisasiantuntija Minna Laherto, työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
/ C7

Maa- ja metsätalousvaliokunnan lausunto MmVL 8/2021 vp on saapunut valiokuntaan. 

Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 21.5.2021: 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • aluekehitysjohtaja Johanna Osenius työ- ja elinkeinoministeriö
 • neuvotteleva virkamies Tarja Reivonen-Kavonius työ- ja elinkeinoministeriö
 • erityisasiantuntija Minna Laherto työ- ja elinkeinoministeriöliite

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle avoimen datan direktiivin täytäntöönpanoa koskevaksi lainsäädännöksi

Hallituksen esitysHE 74/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-375521
HE 74/2021 vp HaV 21.05.2021 ylijohtaja Eero Mantere, Patentti- ja rekisterihallitus Asiantuntijalausunto
/ A8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-375522
HE 74/2021 vp HaV 21.05.2021 johtaja Mikko Pitkänen, Digi- ja väestötietovirasto Asiantuntijalausunto
/ B8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-375598
HE 74/2021 vp HaV 21.05.2021 maanmittausneuvos Markku Markkula, Maanmittauslaitos Asiantuntijalausunto
/ C8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-375599
HE 74/2021 vp HaV 21.05.2021 Tiedonhallintalautakunta Asiantuntijalausunto
/ D8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-374891
HE 74/2021 vp HaV 21.05.2021 Kansallisarkisto Asiantuntijalausunto
/ E8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-375600
HE 74/2021 vp HaV 21.05.2021 Suomen Akatemia Asiantuntijalausunto
/ F8
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-375601
HE 74/2021 vp HaV 21.05.2021 Helsingin kaupunki Asiantuntijalausunto
/ G8

Asia on saapunut hallintovaliokuntaan mietinnön antamista varten. 

Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 21.5.2021: 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • ylijohtaja Eero Mantere Patentti- ja rekisterihallitusliite
 • johtaja Mikko Pitkänen Digi- ja väestötietovirastoliite
 • maanmittausneuvos Markku Markkula Maanmittauslaitosliite
 • vastuualuepäällikkö Maija-Liisa Niskala Maanmittauslaitos

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • Tiedonhallintalautakuntaliite
 • Kansallisarkistoliite
 • Suomen Akatemialiite
 • Helsingin kaupunkiliite

9.  Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto palauttamista ja takaisinottoa koskevan yhteistyön tehostamisesta osana oikeudenmukaista, tuloksellista ja kattavaa EU:n muuttoliikepolitiikkaa

Valtioneuvoston E-selvitysE 38/2021 vp
Liiteasiakirja EDK-2021-AK-363482
Komission tiedonanto palauttamista ja takaisinottoa koskevan yhteistyön tehostamisesta osana oikeudenmukaista, tuloksellista ja kattavaa EU:n muuttoliikepolitiikkaa
Lisäselvitys EDK-2021-AK-376453
E 38/2021 vp HaV 27.05.2021 Maahanmuuttovirasto Asiantuntijalausunto
/ A9

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • Maahanmuuttovirastoliite

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa annetun lain, Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n ja rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain 31 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 61/2021 vp
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2021-AK-374561
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi sotilaskurinpidosta ja rikostorjunnasta puolustusvoimissa annetun lain, Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n ja rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain 31 §:n muuttamisesta

Asia on saapunut hallintovaliokuntaan lausunnon antamista varten. Lausunto on annettava puolustusvaliokunnalle. 

Valiokunta hyväksyi ennakkokäsittelyssä suoritetut toimenpiteet. 

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen sellaisenaan. 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

11.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi henkilökorttilain, passilain, henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 15 ja 38 §:n sekä ulkomaalaislain 33 a ja 159 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 206/2020 vp
Valiokunnan lausuntoPeVL 3/2021 vp
Lisäselvitys EDK-2021-AK-376265
HE 206/2020 vp HaV 27.05.2021 sisäministeriö Asiantuntijalausunto
/ A11
Valiokunnan mietintöluonnos EDK-2021-AK-374531
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi henkilökorttilain, passilain, henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa annetun lain 15 ja 38 §:n sekä ulkomaalaislain 33 a ja 159 §:n muuttamisesta
/ B11

Merkittiin tiedoksi, että alla mainittu kirjallinen asiantuntijalausunto on otettu vastaan kokouksessa 21.5.2021: 

Valiokuntaan on saapunut kirjallinen lausunto: 

 • sisäministeriöliite

Valiokunta lopetti asiantuntijakuulemisen. 

Valiokunta kävi valmistavan keskustelun. 

Sihteeri esitteli mietintöluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi mietintöluonnoksen muutettuna. 

Kappale 15 hyväksyttiin näin kuuluvana: "Henkilökorttirekisterin ja passirekisterin tietojen poistamisesta säädetään poliisin henkilötietolain 38 §:ssä. Tietojen sallittua säilytysaikaa pidennettiin lain kokonaisuudistuksen yhteydessä. Lupahallinto- ja valvontatehtävien suorittamiseksi käsiteltävät henkilötiedot on poistettava viimeistään kahdenkymmenen vuoden kuluttua päätöksestä tai sen raukeamisesta, päätöksessä mainitun voimassaoloajan päättymisestä tai henkilötiedon merkitsemisestä. Kyse on enimmäissäilytysajasta. Kahdenkymmenen vuoden enimmäissäilytysaika on valiokunnan mielestä välttämätön myös biometristen tunnisteiden osalta, jotta henkilökortin ja passin hakijoiden luotettava tunnistaminen voidaan varmistaa. Vertaamalla asiakirjan hakijan biometrisia tunnisteita rekisterissä oleviin tietoihin pyritään estämään muun muassa oikeudeton esiintyminen toisena henkilönä sekä henkilökortin hakeminen usealla eri henkilöllisyydellä. Luotettavilla ja turvallisilla matkustusasiakirjoilla ehkäistään paitsi asiakirjaturvallisuuden puutteista johtuvia väärinkäytöksiä, myös sisäiseen turvallisuuteen kohdistuvia uhkia." 

Kappale 38 hyväksyttiin näin kuuluvana: "Hallintovaliokunta pitää tärkeänä, että passirekisteriin tai henkilökorttirekisteriin talletettujen sormenjälkien käyttäminen olisi mahdollista ainakin kaikkein törkeimpien rikosten ennalta estämiseksi, paljastamiseksi tai selvittämiseksi (esimerkiksi haavoittuvassa asemassa olevaan henkilöön kohdistuneen törkeän seksuaalirikoksen ja siihen liittyvän henkirikoksen selvittämiseksi). Hallintovaliokunta edellyttää, että sisäministeriö selvittää oikeudelliset ja muut edellytykset tällaiselle lainmuutokselle joko osana edellä mainittua poliisin henkilötietolainsäädännön toimeenpanoa koskevaa selvitystä tai antaa hallintovaliokunnalle asiasta erillisen selvityksen viimeistään syysistuntokauden 2022 alkuun mennessä. (Valiokunnan lausumaehdotus)" 

Hyväksyttiin seuraavan sisältöinen lausuma: "Eduskunta edellyttää, että sisäministeriö selvittää oikeudelliset ja muut edellytykset lainmuutokselle, jolla passirekisteriin tai henkilökorttirekisteriin talletettujen sormenjälkien käyttäminen olisi mahdollista ainakin kaikkein törkeimpien rikosten ennalta estämiseksi, paljastamiseksi tai selvittämiseksi, joko osana poliisin henkilötietolainsäädännön toimeenpanoa koskevaa selvitystä tai antaa hallintovaliokunnalle asiasta erillisen selvityksen viimeistään syysistuntokauden 2022 alkuun mennessä." 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

12.  Valtioneuvoston selonteko EU-politiikasta

Valtioneuvoston selontekoVNS 7/2020 vp
Valiokunnan lausuntoluonnos EDK-2021-AK-374497
Valtioneuvoston selonteko EU-politiikasta

Sihteeri esitteli lausuntoluonnoksen. 

Valiokunta kävi yleiskeskustelun. 

Yksityiskohtaisessa käsittelyssä valiokunta hyväksyi lausuntoluonnoksen muutettuna. 

Kappaleeseen 29 lisättiin uusi neljäs virke seuraavasti: "Kansainvälisen suojelun tarve on aina arvioitava yksilöllisesti ja hakijoiden perus- ja ihmisoikeudet on turvattava koko prosessin ajan." 

Kappaleen 43 kuudennesta virkkeestä poistettiin sanat "välttämättä" ja "voimakkaasti".  

Kappaleen 44 kuudes virke hyväksyttiin näin kuuluvana: "Unionin ja jäsenmaiden erilaisen taloudellisen tuen vastineeksi, on voitava asettaa velvoite palautettavien omaan maan kansalaisten vastaanottamiseen ilman ehtoja." 

Valiokunta päätti yksimielisesti pitää käsittelyä asian ratkaisevana käsittelynä. 

Asian käsittely valiokunnassa on päättynyt. 

13.  Valtioneuvoston selonteko julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2022—2025

Valtioneuvoston selontekoVNS 3/2021 vp
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-376531
VNS 3/2021 vp HaV 25.05.2021 neuvotteleva virkamies Niina Huotari, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
/ A13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-376522
VNS 3/2021 vp HaV 25.05.2021 finanssiasiantuntija Unna Heimberg, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
/ B13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-376587
VNS 3/2021 vp HaV 25.05.2021 talousjohtaja Mikko Staff, sosiaali- ja terveysministeriö Asiantuntijalausunto
/ C13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-376478
VNS 3/2021 vp HaV 25.05.2021 erityisasiantuntija Sanna Lehtonen, opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto
/ D13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-376541
VNS 3/2021 vp HaV 25.05.2021 pääekonomisti Minna Punakallio, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
/ E13
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-376542
VNS 3/2021 vp HaV 25.05.2021 pääekonomisti Minna Punakallio, Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
/ F13
Lisäselvitys EDK-2021-AK-376827
VNS 3/2021 vp HaV 27.05.2021 erityisasiantuntija Jussi Lammassaari, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
/ G13
Lisäselvitys EDK-2021-AK-377240
VNS 3/2021 vp HaV 27.05.2021 erityisasiantuntija Sanna Lehtonen, opetus- ja kulttuuriministeriö Asiantuntijalausunto
/ H13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-377420
VNS 3/2021 vp HaV 27.05.2021 budjettineuvos Lauri Taro, valtiovarainministeriö Asiantuntijalausunto
/ I13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-377422
VNS 3/2021 vp HaV 27.05.2021 SM osastojen yhteinen
/ J13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-377425
VNS 3/2021 vp HaV 27.05.2021 poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen, Poliisihallitus Asiantuntijalausunto
/ K13
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-377427
VNS 3/2021 vp HaV 27.05.2021 poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen, Poliisihallitus, liite 1, tiivistelmäAsiantuntijalausunto
/ L13
Asiantuntijalausunnon liite EDK-2021-AK-377428
VNS 3/2021 vp HaV 27.05.2021 poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen, Poliisihallitus, liite 2
/ M13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-377419
VNS 3/2021 vp HaV 27.05.2021 työ- ja elinkeinoministeriö Asiantuntijalausunto
/ N13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-377418
VNS 3/2021 vp HaV 27.05.2021 Tulli Asiantuntijalausunto
/ O13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-377417
VNS 3/2021 vp HaV 27.05.2021 Hätäkeskuslaitos Asiantuntijalausunto
/ P13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-377416
VNS 3/2021 vp HaV 27.05.2021 Suomen Kuntaliitto Asiantuntijalausunto
/ Q13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-377415
VNS 3/2021 vp HaV 27.05.2021 Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ry Asiantuntijalausunto
/ R13
Asiantuntijalausunto EDK-2021-AK-377414
VNS 3/2021 vp HaV 27.05.2021 Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry Asiantuntijalausunto
/ S13

Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 25.5.2021: 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • budjettineuvos Tero Tyni valtiovarainministeriö
 • neuvotteleva virkamies Niina Huotari valtiovarainministeriöliite
 • erityisasiantuntija Jussi Lammassaari valtiovarainministeriöliite
 • finanssiasiantuntija Unna Heimberg valtiovarainministeriöliite
 • talousjohtaja Mikko Staff sosiaali- ja terveysministeriöliite
 • erityisasiantuntija Sanna Lehtonen opetus- ja kulttuuriministeriöliite
 • pääekonomisti Minna Punakallio Suomen Kuntaliittoliite

Merkittiin tiedoksi, että seuraavat asiantuntijat on kuultu epävirallisessa etäkokouksessa 26.5.2021: 

Valiokunnassa olivat kuultavina: 

 • budjettineuvos Lauri Taro valtiovarainministeriöliite
 • neuvotteleva virkamies Antti Karila sisäministeriöliite
 • neuvotteleva virkamies Heidi Kankainen sisäministeriö
 • neuvotteleva virkamies Juha Vehmaskoski sisäministeriö
 • suunnittelu- ja talousyksikön päällikkö, eversti Jaakko Olli sisäministeriö
 • pelastusneuvos Janne Koivukoski sisäministeriö
 • maahanmuuttojohtaja Sanna Sutter sisäministeriö
 • poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen Poliisihallitusliite

Valiokuntaan ovat saapuneet kirjalliset lausunnot: 

 • työ- ja elinkeinoministeriöliite
 • Tulliliite
 • Hätäkeskuslaitosliite
 • Suomen Kuntaliittoliite
 • Suomen Sopimuspalokuntien Liitto ryliite
 • Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ryliite

14.  Muut asiat

Muita asioita ei ollut. 

15.  Seuraava kokous

Ilmoitettiin, että valiokunnan seuraava kokous on epävirallinen etäkokous perjantaina 28.5.2021 klo 11.15. 

Pöytäkirjan vakuudeksi
Valiokuntaneuvos 
Ossi 
Lantto